acmhainn.ie

Oideas - Deireadh Fómhair 2004

Is é atá in Oideas sraith de cheachtanna aistriúcháin atá bunaithe ar na ceardlanna ‘Ó Bhéarla go Gaeilge’ a reáchtáladh faoi choimirce Fhoras na Gaeilge le linn 2001/2002.
Ó mhí go mí, beifear ag cur síos ar ghnéithe den aistriúchán a chothaíonn fadhbanna d’aistritheoirí. Cuirfear ceachtanna agus aistriúcháin shamplacha ar fáil freisin, chun gur féidir le haistritheoirí dul i ngleic leis na fadhbanna éagsúla.

(CLICEÁIL ANSEO LE HAGHAIDH LIOSTA NA GCEACHTANNA AR FAD GO DTÍ SEO)


"Studies in Modern Irish, Part II" - Ceacht 10

(Is é an chéad leabhar eile atá le foilsiú sa tsraith ‘Athchló’ ná Studies in Modern Irish, Part II leis an Athair  Gearóid Ó Nualláin, a d’fhoilsigh Comhlacht Oideachais na hÉireann sa bhliain 1920. Ba ar an aistriúchán ó Bhéarla go Gaeilge a dhírigh an Nuallánach san imleabhar seo. Ba é an cur chuige a bhí aige ná sleachta Béarla a thabhairt agus iarraidh ar léitheoirí iad a aistriú. Cuireann sé a aistriúchán féin i láthair ansin, chomh maith le tráchtaireacht ar phointí deacrachta sa téacs. Tá cuid de na téacsanna, ar téacsanna liteartha ar fad iad, seanaimseartha go maith, agus tá cuid de na ‘rialacha aistriúcháin’ a mholann an Nuallánach róghinearálta ar fad. Ina ainneoin sin ar fad, is leabhar ar fónamh é agus gheobhaidh aistritheoirí comhairle a leasa ann.)

Seo thíos an deichiú ceacht aistriúcháin, a thabharfaidh blaiseadh daoibh ar a bhfuil sa leabhar. Antain Mac Lochlainn agus Ariel Killick a chóirigh an téacs bunaidh.

Gaeilge a chur ar an mBéarla seo:-
Again Nora Kelly arose from the table at which she had been eating, looked through the window, turned from it, and spoke to her sister, who was busy at the fire: ‘ When the train was passing Kilcully I said to him, “ Look out the window, father; you might never see Cork city again,’ and he turned on me, and said, “ Do I want to see it? How did I come into it? What was I thinking of all these years, and I walking the streets of it? Tell me that. Little I care if I never see it again,” – that’s what he said, and no, he wouldn’t look out.’

Margaret, to whom she had spoken, then came to the window from the fire, and said:
‘Look at him now, God help us, he don’t know where to rest; that’s the tenth time he’s after examining that cowshed.’ And she called out: ‘ Father, come in; there’s a cup of tea here for you; come in, or it will be cold on you; haven’t you to-morrow or the day after to look at them; they’ll be there to-morrow, as well as to-night.’

The old man turned round; as will happen in strange surroundings, he did not at once spy out the window where the voice had come from; when, however, his eyes rested on it, on his two daughters, it suddenly struck him that there was something wanting in Margaret’s voice. It was a strong voice, with the hard, firm consonants, the pure vowels of the Irish language in it. She was now a middle-aged woman, and although she had lived thirty years in the city of Cork, where English is not spoken with any sort of firmness at all, her speech was still full of the strength that would carry up far hillsides, herding cattle or calling to a neighbouring homestead. – (A Munster Twilight.)
 
 

Tráchtaireacht:

Here again observe the natural sequence of events. Do not say, in Irish, 'arose from the table at which she had been eating,' but 'had been seated at the table, eating, and then arose'; 'her sister' is mentioned in the third line, but it is not until we come to the eleventh line that we are told her name. Irish will supply the deficiency at once. So the relative clause 'who was busy' will not be relative in Irish at all. The clause 'to whom she had spoken' is quite unnecessary, and must not be translated. The rest is fairly simple.
 

Aistriúchán Eiseamláireach:

Bhí Nóra Ní Cheallaigh ina suí ag an mbord agus í ag ithe. Bhí Maighréad, a deirfiúr, ag an tine ag gabháil do ghnó éigin. D’éirigh Nóra an dara huair, d’fhéach sí an fhuinneog amach, d’iompaigh sí uaithi, agus labhair le Maighréad:

“Dúrt le m’athair,” ar sise, “ agus sinn sa traen ag gabháil thar Chill Chollaithe – ‘féach an fhuinneog amach, a athair’ arsa mé leis, ‘b’fhéidir nach bhfeicfeá Corcaigh go deo arís.’ Is é siúd a rinne seisean iompú orm agus a rá: ‘An amhlaidh ba mhian liom í a fheiscint? Conas a tharla mé teacht ann? Cad air, an dóigh leat, go mbínn ag cuimhneamh i rith na mblianta seo agus mé ag siúl na sráideanna ann? Inis an méid sin dom. Is beag nár chuma liom dá mba nach bhfeicfinn go deo arís í!’ Agus níorbh áil leis féachaint amach in aon chor.”

Dhruid Maighréad anall ón tine i dtreo na fuinneoige, agus labhair sí.

“Féach anois air,” ar sise, “go bhfóire Dia orainn, ní fios dó cá bhfaighidh sé suaimhneas. Sin é an deichiú huair aige ag cuardach an bhóithigh sin, agus á iniúchadh.”

Ghlaoigh sí os ard air.

“A Athair,” ar sise, “tar isteach; tá cupán tae anseo agam duit; tar isteach, nó beidh sé fuar ort. Féadfair bheith ag féachaint orthu san amárach, nó amanathar. Ar nóin beid siad ann amárach díreach mar atáid anocht.”

D’iompaigh an seanduine ar a sháil. Mar is gnách nuair nach mbíonn taithí ar an áit ag duine, ní fheádfadh sé a dhéanamh amach ar dtús cad é an treo baill ina tháinig an glór as. Ach nuair a leag sé a shúil ar an bhfuinneog agus ar a bheirt iníon, buaileadh isteach ina aigne go tobann go raibh rud éigin in easnamh ar ghlór Mhaighréad. Glór breá láidir ab ea é agus consain chrua theanna, agus guthaí glana na Gaolainne ann. Bean scoth-aosta ab ea Maighréad anois. Bhí deich mbliana ar fhichead caite aici i gcathair Chorcaí, áit nach labharaítear an Béarla go docht ná go daingean ann. Ach ina dhiadh sin, bhí a caint go lánláidir fós,  chomh láidir sin go gcloisfí i bhfad suas éadan an chnoic i gcéin í, nuair a bheadh sí ag aoireacht na mbó, nó ag glaoch ar mhuintir an tí ba ghiorra di.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile