acmhainn.ie

Naisc

Rogha de na láithreáin a mheasamar a bheadh inspéise ag úsáideoirí acmhainn.ie. Más mian leat féin nasc a mholadh, cuir teachtaireacht chugainn ag an seoladh seo: doc “ag” ling “ponc” ie

*Nóta: Leagtar an seoladh r-phoist amach mar sin chun cosc a chur ar chláir uathoibríocha an seoladh a úsáid. Is éard atá i gceist le seoladh ar nós

mise ‘ag’ comhlacht ‘ponc’ ie” ná an seoladh “mise@comhlacht.ie

 Aistriúchán

An Caighdeán Oifigiúil 2017
An treoir le haghaidh scríbhneoireacht sa Ghaeilge (An Dara Cló)
http://www.oireachtas.ie/parliament/media/translators/An-Caighdeán-Oifigiúil-2017.pdf

 

Aistriúchán Gaeilge sa Choimisiún Eorpach - ar Facebook
Leathanach Facebook maidir le haistriúchán Gaeilge sa Choimisiún Eorpach – neart eolais faoi obair agus faoi shaol an aistritheora sa Bhruiséil:
http://www.facebook.com/aistritheoir

 

Treoracha d’Aistritheoirí Gaeilge
Treoracha d’aistritheoirí Gaeilge – foilsithe ag Coimisiún na hEorpa, nasc ar fáil ag leathanach acmhainní an Choimisiúin:
http://ec.europa.eu/translation/irish/irish_en.htm

 

Treoir Eagarthóireachta d’Aistritheoirí – Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta Thuaisceart Éireann  
Nóta ó AML: Tá Treoracha Eagarthóireachta d'Aistritheoirí foilsithe ar shuíomh DCAL ó thuaidh: http://www.dcalni.gov.uk/translation_guidelines.doc. Is le Gaeilge Uladh a bhaineann roinnt mhaith dá bhfuil ann, ach tá plé suimiúil ann ar phointí deacrachta a thagann aníos go mion is go minic i dtéacsanna Gaeilge de gach cineál. B'fhiú é a íoslódáil mura bhfuil ann ach an liosta foinsí.

Rialacha Cúirte Dúiche  
Tá leagan leictreonach Gaeilge de na Rialacha Cúirte Dúiche, 1997 ar fáil ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna, www.courts.ie (faoi ‘As Gaeilge’). Is féidir na téarmaí Béarla atá aistrithe ansin a lorg sa leagan Béarla de na Rialacha Cúirte sin, i.e., Ionstraim Reachtúil 93 de 1997, san Irish Statute Book (www.irishstatutebook.ie). Tá CD-Rom den Irish Statute Book 1922-2003 ann leis agus má tá úsáid á baint agat as an CD-Rom sin, téigh go ‘Cuardaigh’ (6: ‘Cuardaigh I.R. le haghaidh focail/frása’), ansin cuir isteach 93 (mar ‘Uimhir’) agus 1997  (‘Bliain’) agus ina dhiaidh sin cibé focal nó frása atá á lorg agat.

Bunreacht na hÉireann - staidéar  
Bunreacht na hÉireann: A Study of the Irish text, le Micheál Ó Cearúil, ar fáil ar www.constitution.ie, faoi fhoilseacháin, agus é inchuardaigh go leictreonach – tá innéacs de théarmaí Béarla agus Gaeilge ag gabháil leis chomh maith. Tá sé seo áisiúil don aistritheoir, neamhspleách ar chomhthéacs an Bhunreachta, sa mhéid go bpléitear na téarmaí atá sa Bhunreacht agus go dtugtar samplaí de shlite éagsúla inar aistríodh iad in Achtanna éagsúla i gcaitheamh na mblianta.

Achtanna
Áis thábhachtach d’aistritheoirí agus do lucht na Gaeilge trí chéile. Toradh is ea é ar thionscadal de chuid Rannóg an Aistriúcháin chun téacs Gaeilge agus Béarla gach achta de chuid an Oireachtais ó 1922 achur ar fáil.
http://www.achtanna.ie

Cumann Aistritheoirí agus Teangairí na hÉireann
An eagraíocht a dhéanann ionadaíocht ar son aistritheoirí agus teangairí in Éirinn. Eolas faoi bhallraíocht, sheirbhísí an Chumainn, ghairm an aistritheora, rátaí íocaíochta agus araile.
http://www.translatorsassociation.ie/

Idirmhalartán Litríochta Éireann  
Eagraíocht a bunaíodh chun litríocht na hÉireann, idir Ghaeilge agus Bhéarla, a chur á haistriú go teangacha eile. Eolas faoi chuspóirí, dheontais, thionscadail reatha agus araile.
http://www.irelandliterature.com

Institute of Translation and Interpreting
Eagraíocht Bhriotanach d’aistritheoirí gairmiúla. Is féidir roinnt foilseachán a chóipeáil ón láithreán a bheadh an-úsáideach do dhaoine atá ag smaoineamh ar dhul i mbun ghairm an aistriúcháin: ‘Getting into translation?’ agus ‘Questions you need to ask’. Tá leabhrán beag ann a chuireann comhairle ar chuideachtaí a mbíonn aistriúcháin á lorg acu: ‘Translation - getting it right. A guide to buying translations/Traduction – faire les bons choix. Petit guide de l’acheteur de traductions’.
http://www.iti.org.uk

 Láithreán ilteangach d’aistritheoirí
B’fhiú d’aistritheoirí Gaeilge cuairt a thabhairt ar Inttranet®, láithreán ilteangach le haghaidh aistritheoirí agus teangairí. Níl an Ghaeilge ar na teangacha a chlúdaítear ann, go dtí seo ar aon chuma, ach maíonn na heagarthóirí go bhfuil siad báúil le teangacha neamhfhorleathana a thabhairt isteach. Táthar ag lorg daoine a bheadh sásta téacs an láithreáin a aistriú go teangacha eile.
(Nod: Roghnaigh HTML ar an leathanach tosaigh chun an nasc is fearr a fháil)
http://www.inttra.netFoclóirí agus liostaí téarmaíochta Béarla

Lexicool
Is féidir breis agus 2000 foclóir a chuardach ar inneall cuardaigh amháin ag http://www.lexicool.comAn Ghaeilge

Cois Life   
Foilsitheoirí a bhfuil roinnt mhaith leabhar faoi chúrsaí aistriúcháin agus faoi staid na Gaeilge foilsithe acu. Catalóg, agallaimh le húdair agus tuilleadh
http://www.coislife.ie/

Foras na Gaeilge
Láithreán an Fhorais.
http://www.gaeilge.ie/

Tobar na Gaedhilge
Tá leagan  de Tobar na Gaedhilge réitithe ag Ciarán Ó Duibhín ar féidir é a
íoschóipeáil óna láithreán féin.Tá roinnt leabhar  curtha leis an gcnuasach, cúpla leabhar Fraincise ina measc.
http://www.smo.uhi.ac.uk/~oduibhin/tobar/Áiseanna ríomhaireachta/próiseáil focal

Bogearraí Aistriúcháin

Lingo 2.0  
Tá leagan trialach de Lingo 2.0 for Windows le híoslódáil ó shuíomh gréasáin Lexicool. Maíonn na táirgeoirí go gcuireann sé ar a gcumas d'aistritheoirí gluaiseanna téarmaíochta a chruthú ar féidir iad a bhainistiú agus a chuardach go héasca.
Leagan trialach: http://www.lexicool.com/soft_lingo2.asp

WordFinder  
Níor mhiste d’aistritheoirí a bhíonn ag plé le teangacha seachas an Béarla agus an Ghaeilge glaoch a chur ar New Grange Language Technology (+ 44 (0) 1562 632143) agus dlúthdhiosca saor in aisce a lorg uathu. Taispeánann an dlúthdhiosca seo táirge  dá gcuid .i. WordFinder. Maíonn siad gur feidhmchlár leictreonach foclóireachta atá ann a mholann téarmaí, frásaí agus focail chomhchiallacha don aistritheoir de réir mar a bhíonn sé/sí ag aistriú. Maítear fosta go gcabhraíonn sé le leathanaigh Idirlín i dteangacha iasachta a thuiscint, níl le déanamh ach cliceáil ar aon fhocal nach dtuigtear chun aistriúchán a fháil air. Níl bogearraí Gaeilge ar bith acu ach gach seans gurbh fhiú breathnú ar an dlúthdhiosca samplach, ó tharla é a bheith ar fáil gan a dhath. Tá láithreán gréasáin ann freisin:
http://www.newgrangetraining.co.uk
 

Brabhsálaí
Brabhsálaí OPERA
Brabhsálaí OPERA 5.02, a chuirfidh ar do chumas scimeáil ar an nGréasán agus teachtaireachtaí ríomhphoist a sheoladh agus a fháil trí mheán na Gaeilge (nó trí mheán Ghaeilge na hAlban, na Breatnaise nó na Briotáinise). Féach freisin Banc Téarmaíochta OPERA faoin gceannteideal Ríomhaireacht agus Próiseáil Focal.
http://www.opera.com
 

Bunachar focal
GAELDICT
Leagan de GAELDICT atá curtha in oiriúint do Windows. Bunachar de théacsanna Gaeilge agus béim ar leith ann ar údair Ghaeltacht Thír Chonaill. Is féidir focal a iontráil agus na téacsanna a chuardach le haghaidh samplaí d’úsáid an fhocail sin. Áis an-luachmhar ar fad a ligeann d’úsáideoirí leas a bhaint as na sáraistriúcháin a rinneadh ar son an Ghúim agus as saothar bunaidh mhórúdair na Gaeltachta, amhail Niall Ó Dónaill, Seosamh Mac Grianna, Pádraig Ua Maoileoin agus tuilleadh. Is é an Dr Ciarán Ó Duibhín a dhear é. Tá sé ar fáil saor in aisce ag an seoladh thíos:
http://www.smo.uhi.ac.uk/~oduibhin/tobar

Glossy
Bogearra is ea ‘Glossy’ a úsáidtear chun bunachair théarmaíochta agus gluaiseanna a bhainistiú agus chun leathanaigh Idirlín a aistriú. Is féidir é a chóipeáil saor in aisce ar http://www.foreignword.biz/software/glossy/download.aspx
 

Clónna
Gaelchló
Clónna Gaelacha saor in aisce a dhear Vincent Morley.
http://www.gaelchlo.com
 

Uirlisí profála
Gramadóir don Ghaeilge
Tá ríomhchlár  ag Kevin Patrick Scannell chun gramadach na Gaeilge a cheartú  (do ríomhairí Linux/Unix faoi láthair). Baineadh úsáid as foclóirí agus téarmaí atá ar fáil ag acmhainn.ie san obair seo. Tá sé ar fáil (saor in aisce) ó:
http://borel.slu.edu/gramadoir/

Litreoir na Gaeilge
Tá Litreoir na Gaeilge ar fáil anois ó laithreán Microsoft ag an seoladh seo a leanas: http://office.microsoft.com/downloads/2002/ptk.aspx
Saothar de chuid ITÉ, Coláiste na Tríonóide agus Carlow Answers Ltd é an litreoir seo. Beidh sé in oiriuint do MS Office 2002 (Word 2002, Excel 2002 srl) agus don chéad leagan eile de MS Office (MS Office 10) ach faraor ní féidir é a chur ag obair ar leaganacha níos sine.

GaelSpell  
Tá leagan  den litreoir GaelSpell - GaelSpell 2007 - ar fáil anois do Office 2007. Tá an gramadóir Ceart ar fáil anois agus tá ag éirí go maith leis. Gach eolas ag www.cruinneog.com

ispell-gaeilge
Le fáil ar an leathanach seo tá an pacáiste ispell-gaeilge a dheimhníonn an litriú i gcáipéisí Gaeilge le cabhair an fheidhmchláir International Ispell. Scríobh Kevin P. Scannell an clár seo i mí Feabhra 2000, d'fhonn na deacrachtaí a bhaineann le hidirnáisiúnú bogearra a léiriú. Is ceartaitheoir litrithe inaistrithe agus idirghníomhach é International Ispell a ghlacann le teangacha eile seachas an Béarla.
http://borel.slu.edu/~kps/ispell/Doiciméid Pholasaí agus Ghinearálta – Rialtas Phoblacht Éireann

An Bhratach Náisiúnta
Stair agus ceartúsáid bhratach na dtrí dhath ó láithreán Roinn an Taoisigh
http://www.taoiseach.gov.ie/upload/publications/1105.pdf
Leagan Béarla le fáil ag:
http://www.taoiseach.gov.ie/upload/publications/1104.pdf

Bunreacht na hÉireann
Téacs iomlán an Bhunreachta arna fhoilsiú ar láithreán Roinn an Taoisigh
http://www.taoiseach.gov.ie/upload/publications/298.pdf
Leagan Béarla ar fáil ag:
http://www.taoiseach.gov.ie/upload/publications/297.pdf

Clár um Rathúnas agus Cothroime
Téacs iomlán an Chláir ó láithreán Roinn an Taoisigh
http://www.taoiseach.gov.ie/upload/publications/1349.pdf
Leagan Béarla ar fáil ag:
http://www.taoiseach.gov.ie/upload/publications/310.pdf

Critéir agus Nósanna Imeachta chun Aitheantas a Thabhairt do Bhunscoileanna Nua – Tuairisc an Ghrúpa Stiúrtha
agus
Tuairisc an Ghrúpa Oibre Teicniúil
Ó láithreán na Roinne Oideachais agus Eolaíochta
http://www.education.ie/
(Roghnaigh Bainistíocht, ansin Bunoideachas, ansin Cáipéisí agus Treoirlínte Beartais)

Feidhmiú Shochaí an Eolais in Éirinn
Polasaí Rialtas na hÉireann i dtaobh fhorbairt Theicneolaíocht an Eolais agus Cumarsáide ó láithreán Roinn an Taoisigh
http://www.taoiseach.gov.ie/upload/publications/239.pdf
Leagan Béarla ar fáil ag:
http://www.taoiseach.gov.ie/upload/publications/238.pdf

An Lámhleabhar Comh-aireachta
Treoir chuimsitheach ar conas gnóthaí rialtais a chur ar aghaidh. Ó láithreán Roinn an Taoisigh.
http://www.taoiseach.gov.ie/upload/publications/1331.pdf
Leagan Béarla ar fáil ag:
http://www.taoiseach.gov.ie/upload/publications/233.pdf

Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí ó Roinn an Taoisigh
http://www.taoiseach.gov.ie/upload/publications/469.pdf
Leagan Béarla ar fáil ag:
http://www.taoiseach.gov.ie/upload/publications/468.pdf


Fóram Ríomhphoist

Cuardach

Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta

Naisc

Athchló

Nuacht

 

Baile