acmhainn.ie

Oideas - Deireadh Fómhair 2003

Is é atá in Oideas sraith de cheachtanna aistriúcháin atá bunaithe ar na ceardlanna ‘Ó Bhéarla go Gaeilge’ a reáchtáladh faoi choimirce Fhoras na Gaeilge le linn 2001/2002.
Ó mhí go mí, beifear ag cur síos ar ghnéithe den aistriúchán a chothaíonn fadhbanna d’aistritheoirí. Cuirfear ceachtanna agus aistriúcháin shamplacha ar fáil freisin, chun gur féidir le haistritheoirí dul i ngleic leis na fadhbanna éagsúla.

(CLICEÁIL ANSEO LE HAGHAIDH LIOSTA NA GCEACHTANNA AR FAD GO DTÍ SEO)


Gnó an aistriúcháin

As seo go Nollaig beidh Oideas ag díriú ar ghnéithe tráchtála is gairmiúla de cheird an aistritheora.

An mhí seo – pléitear conas jabanna aistriúcháin a fháil agus déileáil le cliaint.
 

Jabanna aistriúcháin a fháil

Tá roinnt bealaí ag aistritheoirí agus ag cuideachtaí beaga aistriúcháin le jabanna a fháil:

(i) Bíonn áisíneachtaí aistriúcháin ag tairiscint jabanna dóibh agus cead acu an obair a ghlacadh nó a dhiúltú. Is faoin aistritheoir féin atá an cinneadh cé acu cuideachta a bhunú nó feidhmiú ar bhonn níos scaoilte. Más ag brath ar áisíneachtaí ar fad a bheidh sí, seans nach fiú di cuideachta a bhunú in aon chor, ach glacadh le jabanna de réir mar a oireann di féin. Más mian léi cur isteach ar thairiscintí a dhéanann eagraíochtaí stáit, áfach, nó dul in iomaíocht le dreamanna eile le hobair aistriúcháin a fháil, mholfainn go mór cuideachta a bhunú. Rud simplí neamhchostasach is ea é ainm a chlárú le hOifig na gCuideachtaí agus feidhmiú mar ‘thrádálaí aonair’.

Sa chás go nglactar le jabanna ó áisíneacht, is gnách gurb í an áisíneacht a dhéanfaidh na socruithe leis an gcliant maidir le spriocdháta, teagmhálaí agus araile. Is é an bealach is fearr le caidreamh a bhunú le stiúrthóirí na n-áisíneachtaí seo ná CV a chur chucu, mar aon le samplaí de do shaothar aistriúcháin go dtí seo. Mura bhfuil aon obair thuarastail déanta agat, níor mhiste roinnt oibre saor in aisce a dhéanamh do chumann carthanachta nó do ghluaiseacht pholaitiúil a bhfuil bá agat leo. Foilseoidh siad do shaothar aistriúcháin agus beidh sampla agat is féidir a chur i láthair fostaitheoirí. Má bhaintear ballraíocht ghairmiúil amach le Cumann Aistritheoirí agus Teangairí Éireann, foilseofar do shonraí ar láithreán gréasáin na heagraíochta (na teangacha a mbíonn á n-aistriú agat, réimse speisialtóireachta, sonraí teagmhála agus araile).

(ii) Tá sé de nós ag eagraíochtaí na hearnála poiblí anois trí luachan a lorg i gcomhair aon obair aistriúcháin atá á tairiscint acu. Nós inmholta é seo ó thaobh an chaiteachais phoiblí ach cothaíonn sé deacrachtaí áirithe d’aistritheoirí. Deirtear nach i gcónaí a ghlacfar leis an luachan is ísle, ach bíonn cathú ar an aistritheoir, go háirithe má tá an obair gann, praghas ró-íseal a lua, le súil go gcabhróidh sé sin leis san iarratas. Botún é sin ar furasta é a mhaitheamh don aistritheoir. Is gnách go mbíonn eagraíochtaí na hearnála poiblí iomlán aineolach ar an nGaeilge, agus ní léir cén tslat tomhais atá acu le fiúntas an iarratais a mheas, seachas praghas agus tapúlacht.

Ach sin scéal thairis. Gheobhaidh an t-aistritheoir comhairle faoi tháillí aistriúcháin ar shuíomh gréasáin Chumann Aistritheoirí agus Teangairí Éireann. Cibé praghas a luann sé, ba chóir don aistritheoir leathanach snasta a ullmhú ar a mbeidh eolas faoi na rátaí íocaíochta in aghaidh an mhíle focal, faoin íostáille, faoi Cháin Bhreisluacha (má tá CBL le gearradh in aon chor) agus faoin mbealach ina gcuirfear an téacs aistrithe ar fáil. B’fhearr teimpléad a chruthú agus an t-eolas a chur in oiriúint de réir mar is gá ó jab go jab. Féach an sampla seo thíos:
 

translingua

‘Teaichín’, Domhnach Bat, Co Bhaile Átha Cliath
‘Teaichín’, Donabate, Co. Dublin
Teil/Facs: (01) 8026736
Ríomhphost/E.mail: translingua@iol.ie 
Uimhir Cháin Bhreisluacha / VAT Number:  IE 9575342W

_____________________________________________________________________

26.09. 2003

Lorna Mc Nally
Publications Officer
South Dublin County Council

Dear Lorna

Thank you for your invitation to tender for the Irish translation of South Dublin County Council’s Strategic Plan. Below are details of cost and projected completion date. If you require additional information please feel free to contact me at this address or at (01) 8026736.
 
Cost per 1,000 words: €XXX + 21% VAT
Completion date: Within two working weeks of receiving material.
Presentation: The translated material will be made available on floppy disk and/or hard copy if required. The original layout, page-numbering and so on, will be adhered to as much as possible. If a copy of the English text is available on disk, the Irish text can be typed over, preserving the original format.

Yours sincerely,

__________________________

Siobhán Nig Uidhir, B.A, M.A. [Nó aon cháilíochtaí eile a bhaineann le hábhar]
 

Is é atá i gceist le ‘híostáille’ ná an táille a ghearrann tú ar phíosa beag oibre – cuireadh chuig seoladh leabhair a aistriú, nó biachlár nó cúpla logainm. Le linn duit a bheith ag iarraidh dea-chaidreamh a chothú le cliant, níor mhiste corrcheann díobh seo a scaoileadh tharat gan aon táille a ghearradh. Comhartha dea-mhéine é sin. Ach bí cinnte agus gan nós a dhéanamh de agus tú ag rá leat féin “Ní bheidh mé ach cúpla nóiméad i mbun na hoibre sin.” Is gearr go bhfaighidh tú amach gur féidir an-chuid ama a chaitheamh ar na píosaí beaga oibre seo, am a d’fhéadfá a chaitheamh ar obair a bhfuil íocaíocht ag gabháil léi.

(iii) Má tá an cliant sásta leis na haistriúcháin a chuireann tú ar fáil, is féidir go mbeidh siad ag iarraidh gur tusa a d’aistreodh a gcuid ábhair ar fad. Cothaíonn seo fadhbanna ar leith, nó beidh siad ag súil go mbeidh tú ar fáil dóibh in am an ghátair. Bíonn sé deacair ar uairibh freastal ar riachtanais gach dreama, ach is fiú go mór roinnt ‘gnáthchliant’ a chothú, más féidir ar chor ar bith é.

An mhí seo chugainn – Ag plé na hoibre leis an gcliant.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile