TAIGHDE AGUS TEAGASC 4

GAIRM FAOI CHOINNE PÁIPÉAR

Beidh an ceathrú himleabhar de Taighde agus Teagasc á fhoilsiú in Earrach 2004.
Is é an tOllamh Ruairí Ó hUiginn, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, a bheidh ina aoi-eagarthóir ar imleabhar 4.

Fáilteofar roimh pháipéir thaighde ar ghné ar bith de léann na Gaeilge nó na Gaelscolaíochta, mar shampla:

nó aon ábhar gaolmhar eile.

Páipéir acadúla ina mbeidh tuairim is 5,000-10,000 focal i nGaeilge atá de dhíth. Ba chóir cloí, oiread agus is féidir, leis na coinbhinsiúin chaighdeánacha litrithe agus gramadaí.

Is inmholta go mbeadh an chéad dréacht de gach páipéar ag na heagarthóirí faoi Shamhain chun gur féidir leis na húdair aiseolas agus moltaí a fháil ar ais ón fhoireann eagarthóireachta. Thabharfadh sé seo deis do na húdair an leagan deiridh dá bpáipéar a fheiceáil sula gcuirtear i gcló é.

Beidh deis ag na húdair, más áil leo, a bpáipéar a chur i láthair ag comhdháil lae i Samhain 2003 i gColáiste Ollscoile Naomh Muire.

Chomh maith leis sin, chun cur leis an chaibidil acadúil, fáilteofar roimh ailt ghearra acadúla ag freagairt nó ag tagairt daon alt a foilsíodh in Taighde agus Teagasc 1-3. Dfhéadfaí tuilleadh eolais, leasú nó malairt tuairime a chur chun tosaigh sna hailt seo. Fáilteofar mar an gcéanna roimh léirmheasanna acadúla ar shaothair nuafhoilsithe sna réimsí léinn a chumhdaítear in Taighde agus Teagasc.

Seoltar páipéir srl. chuig:
Dr Joe Ó Labhraí
Taighde agus Teagasc
Roinn na Gaeilge agus na Gaelscolaíochta
Coláiste Ollscoile Naomh Muire
191 Bóthar na bhFál
Béal Feirste
BT12 6FE.

Teileafón: Béal Feirste 90268281.
Ríomhphost: taighde@aisaonad.org


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile