waged a /unwaged a (Adm.)  ar pá/ gan phá

wakeboarding s (Sp.)  clársheoltóireacht f3 iarthoinne

wakeskating s (Sp.)  scátáil f3 iarthoinne

Waiting (Gen., Adm.)  Láthair f5 Feithimh

waiting area (Adm.)  láthair f5 feithimh

walk safe - walk tall (Saf.)  siúil v slán – siúil misniúil

Walk Tall programme (Ed.)  Misneach m1 [in abairt: an clár Misneach…]

wallcoverings spl (Decor.)  clúdaigh mpl bhalla

walled city (Hist.)  cathair f5 mhúrtha

wall-mason wasp (Ent.)  foiche f4 shaoir bhalla

wall-walk s (Arch., Hist.)  siúlán m1 barrbhalla

walnut comb (Z.) (in fowl)  cuircín m4 gallchnóch

Wan-ton prawns in pastry (Cu.)  cloicheáin mpl Wan-ton faoi thaosrán

warbler finch (Orn.)  glasán m1 ceoil

wards via stairs (Adm., Med.)  bardaí via an staighre

war guilt clause (Hist., Mil.)  clásal m1 ciontachta cogaidh

warhouse s (Mil.)  teach m cogaidh

war of liberation (Hist.)  cogadh m  (na) saoirse

warring factions (Polic., Soc.)  grúpaí mpl cogaíochta

Warsaw Pact (Hist.)  Comhaontú m Vársá

washing decontamination (Env., Med.)  díshalú m níocháin

washing tablets (Hom.Ec.)  táibléid mpl níocháin

washing-up liquid (Hom.Ec.)  leacht m3 níocháin

wasp beetle (Clytus arietus) (Ent.)  ciaróg f2 fhoiche

waste collection permit (Env.) cead m3 bailithe dramhaíola

waste container (Env.) coimeádán m1 dramhaíola

Waste Electrical (Env.)  Dramhaíl f3 Leictreach

waste-electrical and electronic equipment (WEEE) (Env.)  dramhthrealamh m1 leictreach agus leictreonach (DTLL)

Waste Management (Permit) Regulations, 1998  (Env.,Legis.)  Na Rialacháin mpl um Bainistiú Dramhaíola (Cead), 1998

Waste Management Act, 1996 (Env., Legis.)  An tAcht m3 um Bainistiú Dramhaíola, 1996

Waste Oils (Env.)  Dramh-olaí fpl

waste water treatment works discharge standards (Env.)  caighdeáin mpl doirte as

oibreacha cóireála fuíolluisce

water biscuits (Cu.)  brioscaí mpl uisce

waterbuck s (Z.)  poc m1 uisce

water colour painting (picture) (Art.)  pictiúr m1 uiscedhatha

water frame (Hist.)  fráma m4 uisce

water ice (Ret.)  reoiteog f2 uisce

water measurer (Sc. Eq.)  tomhsaire m4 uisce

Water Resources Working Group (Hist.) Grúpa m4 Oibre na nAcmhainní Uisce

water safety (Ed., WatSaf.)  sábháilteacht f3 uisce

water safety at home (WatSaf.)  sábháilteacht f3 uisce sa bhaile

water safety badge (WatSaf.)  suaitheantas m1 sábháilteachta uisce

Water Service Dept. (Env.)  Roinn f2 Seirbhíse Uisce

Waterville Water Supply and Sewerage Scheme Improvement Site Investigation

Contract  (Env.) Conradh m3 Imscrúdaithe Láithreán d’Fheabhsú Scéim Soláthar Uisce agus Séarachais an Choireáin

water wet mount (Biol.)  gléasadh m tais an uisce

watermelons spl (Bot., Cu.)  mealbhacáin mpl uisce

way of life (Hist.)  modh m3 maireachtála

Weapons Electrical Unit (Mil.) An tAonad m1 Leictreachais le haghaidh Armán

weapons of mass destruction (WMD) (Mil., Pol.) airm mpl ollscriosta, AOS

Wear appropriate swimwear including pool caps (Adm.) Caithigí feisteas snámha cuí, lena n-  áirítear caipíní snámha

wear away (HomEc.)  ídigh v, caith v; ag idiú, ag caitheamh

wear down (Psy.)  snoigh v, traoch v

wear through (HomEc.)  caith v; ag caitheamh

webcam s (Comp.)  ceamara m4 gréasáin

web mail (Comp.)  postas m1 gréasáin

web page producer (Comp.)  táirgeoir m3 leathanach gréasáin

we deliver (Com., Gen.)  seirbhís f2 seachadta ar fail

weighted scores and rankings (Stat.)  scóranna mpl agus rangúcháin ualaithe

Weight Limit Ahead (RoadSaf.)  Teorainn f5 Meáchain Romhat

weight restriction (RoadSaf.)  Srianadh m Meáchain

Welcome to ‘Clearwater’ Tesco’s, Finglas (Ret.)  Fáilte f4 go siopa/hOllmhargadh  “Clearwater” Tesco, Fionnghlas

welfare officer (Adm., Soc.)  oifigeach m1 leasa

Welfare Reform Initiative and Modernisation Programme (Adm.)  An Clár m1 um Thionscnamh Leasaithe agus Nuachóiriú Leasa

Welfare Reform Programme, the (Legis.)  An Clár m1 Leasaithe Leasa (Shóisialaigh)

well-adjusted a (Psy.)  stuama a

well-advised: you’d be well-advised to... (Gen.) mholfainn go láidir duit ...

well-bred a (Soc.)  múinte a

well-brought up (Soc.)  múinte a

well-connected person (Gen.)     duine a bhfuil cairde céimiúla aige/aici

well-defined assemblage of plants (Bot., Env.) cluichreán m1 plandaí léirshainithe

well-documented a (Adm.)  a bhfuil bunús maith leis

well-kept a (HomEc.)  slachtmhar a

West Bank, the (Hist.)  An Bruach m1 Thiar

West Bloc (Hist.)  Bloc m1 an Iarthair

4 Western Brigade Custume Barracks (Mil.) Ceathrú Briogáid f2 an Iarthair, Dún Chostúim

Western Care Association (Med., Soc.) Cumann m1 Cúraim an Iarthair

Western Education and Library Board (WELB) (Lib)  Bord m1 Oideachais agus Leabharlann an Iarthair (BOLI)

westernisation s (Com.)  iartharú m (gs –raithe)

West Midlands (Sasana) (Geog.)  Lár-Réigiún m1 Thiar, an

West Wind Current (Geog.)  Feacht m3 na

nGaoth Aniar

west wing (Sp.: Rugby)  cliathán m1 thiar

wet broad-leaved semi-natural woodland (Env.) coillearnach f2 leathanduilleach leathnádúrtha fhliuch

wet mount (Biol.)  gléasadh m tais

whale shark (Rhincodon typus) (Z.)  míolsiorc m3

What can be done to minimize cost of Trade Effluent Charges? (Env.)  Céard is féidir a dhéanamh chun costas mhuirir na nEisilteach Tráchtála a choinneáil íseal?

What is Trade Effluent? (Env.)  Céard is Eisilteach Tráchtála ann?

wheatgerm s (Bot., Cu.)  ginidín m4 cruithneachta

wheatgerm oil (Biol., HomEc.)  ola f4 ginidín cruithneachta

wheel balancer (Mec.,Veh.)  cothromóir m3 rothaí

wheel bearings (Mec., Veh.)  imthacaí mpl gránacha na rothaí

wheelchair accessible taxi (Transp.)  tacsaí m4 oiriúnach do chathaoir rothaí

Wheelchair Service Point (disabled) (Adm.,Soc.)  Pointe m4 Seirbhíse do dhaoine faoi mhíchumas

wheeled bin or wheely bin (Env.) araid f2 rothaí

Wheelie bin tag (Env.)  Clib f2 araide rothaí

wheel-play detector (Veh.)  brathadóir m3 ligean rothaí

whiplash s (Med.) (of injury)  fuiplasc f2

whirlwinds spl (Geog.)  síthe mpl gaoithe

whistle-stop tour (Pol.) sciuirdturas m1

white helleborine (Cephalanthera damasonium) (Bot.)  cuaichín m4 bán

White Paper on Early Childhood Education (Ed.) Páipéar m1 Bán ar an Oideachas Luath-Óige

white sliced pans (Cu.)  builíní mpl slisnithe bána

Who is liable to pay Trade Effluent charges? (Env.)  Cé air a bhfuil sé dlite muirir na nEisilteach Tráchtála a íoc?

whole‑grain flour (Cu.)  plúr m1 slánghráin

whole milk (Hom.Ec.)  bainne m4 gan bhearradh

whole number (Mth.)  slánuimhir f5

whole-school evaluation (Ed.)  meastóireacht f3 scoile uile

who won the toss? (Sp.)  cé ghnóthaigh v an caitheamh?

Why do Trade Effluent discharges need to be controlled? (Env.)  Cén fáth a gcaithfear sceitheadh na  n-Eisilteach Tráchtála a rialú?

Wicklow Historic Gaol (Hist., Tour.)  Príosún m1 Stairiúil Chill Mhantáin

Wicklow Port (Adm., Env.)  Calafort m1 Chill Mhantáin

Wicklow Town Centre (Adm., Env.)  Lár m1 Bhaile Chill Mhantáin

wideranging public consultation (Adm.)  comhairliúchán m1 forleitheadach  pobail

wide screen (El., Leis., Tel.)  scáileán m1 leathan

Widowed One-Parent Family Payment (Adm., Soc.)  Íocaíocht f3 um Theaghlach Aontuismitheora ar Baintreach (Fir) í/é

Widowed Parent Grant (Adm., Soc.)  Deontas m1 do Thuismitheoir ar Baintreach (Fir) í/é

widow's allowance (Adm., Soc.)  liúntas m1 baintrí

Widow’s and Widower’s Pension Section (Adm., Soc.)  Rannóg f2 na bPinsean Baintrí (Fir)

wildcard search (Comp.)  cuardach m1 saoróige

wild carrot (Daucus carota) (Bot.)  bliúcán  m1

wild dog (Z.)  fiamhadra m4

wild fowl reserve (Env.)  anaclann f2 éanlaithe fiáine

wild leopard (Z.)  fia-liopard m1

wild water kayaking (Sp.)  cadhcáil f3 fia-uisce

Will all visitors please call to Reception – upstairs (Gen.)  A chuairteoirí, buailigí isteach san Oifig Fáilte thuas staighre

Williamites spl (Hist.)  Clann f2 Bhullaí; na hUilliamaítigh

William the Conqueror (Hist.)  Liam Concar

willow grouse (Orn.)  cearc f2 fhraoigh na sailí

win/lose v (Com.)  buaigh/caill v

win/win v (Com.)  bua m4 ag gach taobh

wind a clock (Gen.)  clog m1 a thochras

wind down activity (Gen.)  gníomhaíocht f3 a thabhairt chun críche

wind its way (Gen.) (of procession)  gluais v

wind its way (Gen.) (of river)  snigh v

wind its way (Gen.) (of road)  gabh v

window box (Hort.)  bláthbhosca m4 fuinneoige

window cleaners (Hom.Ec.)  glantóirí mpl fuinneog

windthrow s (Env., Geog.)  gaothstoitheadh m (gs-ite)

windthrow v (Env., Geog.)  gaothstoith v

windup a (Gen.)  clabhsúr m1 a chur le ...

wind up a car window (Gen.)  fuinneog f2 cairr a chur suas

wine gum (Ret.)  guma m4 fíona

Wing HQ (Mil.) Ceanncheathrú f5 an Sciatháin

winter aconite (Eranthis hyemalis) (Bot.)  dáthabha m4 geimhridh

winter at Valley Forge (Hist.)  campa m4 geimhridh in Valley Forge

winter wear (Cloth.)  éadaí mpl geimhridh

wintering waterfowl (Env., Orn.)  éin mpl uisce gheimhrithe

wintering wildfowl (Env., Orn.)  fia-éin mpl gheimhrithe

wireless a (Tel.)  gan sreang

with a sweet chilli dipping sauce (Cu.)  le tumadh in anlann milis cillí

Withdrawal Policy for students following courses in Marketing with Languages (Ed.)  Polasaí m4 Aistarraingthe do mhic léinn  i mbun cúrsaí Margaíochta mar aon le Teangacha

within the Department’s remit  (Adm.)  taobh istigh de théarmaí tagartha na Roinne

within the remit of the association (Adm.)  laistigh de théarmaí tagartha an chumainn

wolf-whistle v (Soc.)  fead f2 a dhéanamh le bean

Wolof s (Geog.) (duine)  Volafach m1

Wolof s (Ling.)  Volaifis f2

woollens spl (Cloth.)  éadaí mpl olla

Women’s Aid Federation (Adm.)  Cónaidhm f2 Ghrúpaí Cúnta na mBan

Women’s LEI (Local Employment Initiatives) (Soc.) Tionscnaimh mpl Fostaíochta Áitiúla do Mhná

women’s suffrage (Hist., Soc.)  ceart m1 vótála do mhná

wonder a (Gen.) (cure, drug)  thar na bearta

wood ant (Ent.)  seangán m1 coille

woollens spl (Cloth.)  éadaí mpl olla

word derivation (Ed., Term.)  díorthú m focal

word families (Ed., Ling., Term.)  aicmí mpl focal

Word Search (Gam., Leis.)  Cuardach m1 Focal

words with general positive/negative force (Ed., Ling.)  focail mpl a bhfuil brí dhearfach/dhiúltach leo i gcoitinne

worker‑directorship (Adm.)  stiúrthóireacht f3 oibrí

workflow systems (IT)  córais mpl sreafa oibre

Working Group for Road Safety in Donegal, the (RoadSaf.)  Meitheal f2 Sábháilteachta Bóthair Dhún na nGall

working group on victims (Adm.)  meitheal f2 i leith íospartach

working out (Phys.Ed)  traenáil f3

working population (Soc.)  pobal m1 oibre

work out s (Phys.Ed)  (dreas, babhta etc) traenála

works committee (Adm.)  coiste m4 monarchan

work-sharing s (Adm.)  comhroinnt f2 oibre

worksheet s (Comp.)  bileog f2 oibre/shaothair

works of short fiction (Lit.)  saothair mpl ghearrfhicsin

World AIDS Day (Soc.)  An Lá m Domhanda SEIF

World Champion Baker (Cu.)  Duaisbháicéir m3 Domhanda

World Environmental Day (Soc.)  m Domhanda an Chomhshaoil

World Food Day (Soc.)  An Lá m Domhanda Bia

world locational geography (Geog.)  suíomhgheografaíocht f3 an domhain

world music (Mus.)  ceol m1 domhanda

World Music Top 10 (Mus.)  Rogha f4 10 an Cheoil Dhomhanda

World Press Freedom Day (Soc.)  m Domhanda Shaoirse an Phreasa

World Time Zones (Geog.)  Amchriosanna mpl an Domhain

worm anemone (Scolanthus callimorphus) (Mar.  Biol.)  bundún m1 leice na péiste

wormery s (Biol., Fish.)  piastlann f2

wounding comment (Soc.)  caint f2 ghoineach

wraps spl (Cloth.)  cídeoga fpl

‘wrap up’ session (Adm.)  seisiún m1 clabhsúir

wreak havoc, to (Gen.)  robach m1 a dhéanamh

writeable a (Comp.)  inscríofa a