Race-course Road (Geog.)  Bóthar m1 an Ráschúrsa

racial a (Pol., Soc.)  ciniúil a, cine gs as a

racial equality (Adm., Pol., Soc.)  comhionannas m1 ciníoch

Racial Equality Forum (Adm., Soc.)  An Fóram m1 um Chomhionannas Ciníoch

racist a (Pol.,Soc.)  ciníoch a

radial circuit (El.) ciorcad m1 gathach

radio repeater (Tel.)  athchraoltóir m3 raidió

rafflesia s (Bot.)  raiflíse

Rail Investment & Critical Infrastructure Division (Transp.)  An Rannóg f2 um Infheistíocht  in Iarnróid & Príomh-bhonneagair

Railway Inspecting Officer (Transp.)  Oifigeach m1 Scrúdaithe Iarnród

rainbow trout (Fish., Ich.)  breac m1 dea-dhathach

Rainbow Ward (Med.)  Barda m4 an Stua Ceatha

Rajah Brooke’s birdwing butterfly (Ent.)  féileacán m1 éaneiteach Rajah Brooke

rally navigator (Sp.)  treoraí m4 railí

Ramapithecus (NatHist.)  Ramapithecus

ramjet (engine) (= athodyd) (E., Mec.)  rop-scairdinneall m1

Ramps ahead/road narrows (RoadSaf.)  Rampaí mpl romhat/an bóthar ag caolú

Ram’s island (Geog.)  Inis f2 Daigreann

Ranales spl (Biol.)  Ranales

random selection (Comp.)  roghnú m randamach

Randstad city (Geog.)  cathair f5 Randstad

range of microphones spl (Mus.)  raon m1 na micreafón

Range Warden (Mil.) An Raonbhardach m1

rank-order scaling (Com.)  scálú m grádaithe

rapid gravity filter bed microstrainer (Hom.Ec.) mionsíothlán m1 ciseal mearscagtha imtharraingthe

Rapid Reaction Force (Hist., Pol.)  An Fórsa Frithghnímh Mhear

rapier loom (Tex.) seol m1 ráipéir

rare brachiopod Neocrania anomala, the (Biol.)  an bracapód m1 tearc Neocrania anomala

Raspailia ramosa (MarBiol.)  Raspailia ramosa

ratatouille s (Cu.)  ratatúí m4

rateable valuation multiplier (Adm.)  iolraitheoir m3 luacha inrátaithe        

Rathdown s (Geog.)  Ráth m3 an Dúin

rate in euro (Com., Fin.)  ráta m4 in euro

rationale s (Gen.)  réasúnaíocht f3

rayed trough shell (Mactra stultorum) (MarBiol.)  sliogán m1 trach gathach

razor blades (Toil.)  lanna fpl rásúir

Re.: (Adm.) (of business letter)  Re.: /ML

read any/write all (RAWA) (Comp.)  léigh v rud ar bith/scríobh uile (RAWA)

Reading from the Book of Tobit (Relig.)  Sliocht m3 as Leabhar Thóibít

Reading from the Holy Gospel according to  Matthew (Relig.)  Sliocht m3 as an Soiscéal Naofa de réir  Mhatha

Reading from the Letter to the Colossians (Relig.)  Sliocht m3 as an Litir chuig na Colosaigh

ready position (Sp.: Hurling)  suíomh m1 réidh

ready to eat (Cu., Ret.)  réidh le hithe

real books (Lib., Lit.)  gnáthleabhair mpl

re-alignment s (Env.) (of road)  athailíniú m (gs –nithe)

rebar s (Ind.) (steel reinforcing bar) barra m4 cruach treisithe

reception office (Adm.)  oifig f2 fáiltithe

receptiveness s (Comp.)  glacacht f3

recheck s (Ed.) (of exam results)  athsheiceáil f3

recheck examiner (Ed.)  scrúdaitheoir m3 agóide

reckonable income (Adm., Fin.)  ioncam m1 inríofa

recognized school, a (Ed.)  scoil f2 aitheanta

Recommendations of Boards of Studies (Ed.)  Moltaí mpl na mBord Staidéir

recommended dietary allowances (RDAs) (Biol.) ciondálacha fpl molta cothúcháin (CMCnna)

Recommended for approval for one intake only (Ed.)  Molta a lena bhfaomhadh i gcomhair aon ghrúpa amháin

Recommended for approval from

September 2000 until 2004 or the next

Programmatic Review if earlier (Ed.) Molta lena bhfaomhadh ó Mheán Fómhair 2000 go dtí 2004 nó go dtí an chéad athbhreithniú cláir eile más luaithe é

reconstitute dried milk (HomEc.)  fliuch an bainne triomaithe

reconstruct the text (Ed., Lit.)  an téacs m4 a athchruthú

record book (Adm.)  leabhar m1 na dtaifead

Recorded Monument Constraint Areas (Archaeol.)  Limistéir mpl Shriantachta Shéadchomhartha Taifeadta

Records Management Unit (Adm.)  An tAonad m1 Bainistíochta Taifead

recovery s (Adm.)  aisghabháil f3

recovery of contributions (Adm.)  aisghabháil f3 ranníocaíochtaí

recovery of payment (Adm., Com.)  aisghabháil f3 íocaíochta

recovery vehicle (Veh.)  feithicil f2 tarrthála

Recruit and NCO Training (Mil.) Traenáil f3 ONC agus Earcach

recyclable a (Env.)  in-athchúrsáilte a

Recycling "Bring" Centres in County Limerick at 31st December, 2002 (Env.)  Ionaid mpl Athchúrsála “Beir Leat” i gContae Luimnigh ar an 31ú Nollag, 2002

red-banded sand wasp (Ent.)  foiche f4 ghainimh dheargbhandach

red bed sedimentation (Geol.)  dríodrú m cisil rua

red cabbages (Cu., Bot.)  cabáistí mpl dearga

red figure vase painting (Art.)  péintéireacht f3 vása le fíoracha dearga

red-green carpet moth (Ent.)  cairpéad m1 ruaghlas

red helleborine (Cephalanthera rubra) (Bot.)  cuaichín m4 dearg

red howler monkey (Z.)  moncaí m4 rua uallach

Red Ribbon Project (Med., Soc.)  Tionscadal m1 an Ribín Dheirg

red snapper (Ich.)  sclamhaire m4 dearg reduced a (Com.)  ar lacáiste a

reduce the threat of subversive and terrorist activity (Polic.) maolú m ar an mbagairt ó  ghníomhaíocht threascrach agus sceimhlitheoireachta

reduction of allowance (Adm., Fin., Soc.)  laghdú m liúntais

red-veined darter Sympetrum fonscolombii (Ent.)  sciobaire m4 deargfhéitheach

reed-like grasses (Agr., Bot.)  féara mpl giolcúla

referral s (of insider information) scaoileadh m eolais

reference s (Lib., Lit.)  tagairt f3

reference – business (Lib.)  tagairt – gnó m4

reference – children (Lib.)  tagairt – páistí mpl

reference – family (Lib.)  tagairt – teaghlach m1

reference: film and television (Enter.)  tagairt: scannáin mpl agus teilifís f2

reference – general (Lib.)  tagairt – ginearálta a

reference: music (Mus.)  tagairt: ceol m1

reference number (Com.)  uimhir f5 thagartha

Reference Nutrient Intake (HomEc.)  Iontógáil f3 Tagartha Cothaitheach

referral service (Adm.)  seirbhís f2 atreorúcháin

referrer s (Comp.)  tagróir m3

refer the member to the answer I provided, I (Pol.)  Dhíreoinn v aird an chomhalta ar an bhfreagra a thug mé

refer to brochure dated... (Gen.)  déan tagairt  do bhróisiúr dar dáta …

refined food (HomEc.)  bia m4 mínphróiseáilte

Reformation s (Hist.)  Reifirméisean m1

refractory period (Biol.) (of nerve impulse)  tréimhse f4 dhofhloscthachta

Refugee Reception and Integration Agency (Adm.)  An Ghníomhaireacht f3 um Fháiltiú agus Imeascadh Dídeanaithe

Refund of Contribution to occupational Pension Schemes (Adm.) Aisíoc m3 Iníochtaí le scéimeanna Pinsean Ceirde

refuse collection service (Env.) seirbhís f2 bhailithe bruscair

refuse sacks (HomEc.)  málaí mpl bruscair

Regional Development Officer (RDO) (Adm.) Oifigeach m1 Forbartha Réigiúnaí (OFR)

Regional Director (Adm.)  Stiúrthóir m3 Réigiúnach

Regional Information Branch (Adm.)  An Brainse m4 Eolais Réigiúnaigh

Regional Support Agencies (Adm.)  Gníomhaireachtaí fpl Tacaíochta Réigiúnacha

Regional Traffic Inspector’s Office (Polic.)  Oifig f2 Réigiúnach an Bhleachtaire Tráchta

Registered Educational Psychologist (Ed.)  Síceolaí m4 Cláraithe Oideachais

Registered Psychologist (Ed.) Síceolaí m4 Cláraithe

Register of Electors and Referrals (Adm., Jur.)  Clár m1 na dToghthóirí agus Atreorúchán

register of pensionable employees (Adm., Soc.)  clár m1 fostaithe inphinsin

register of pensionable officers (Adm., Soc.)  clár m1 oifigeach inphinsin

registrant s (Adm.)  cláraí m4

Registrar Doctor (Med.)  Dochtúir m3 Cláraitheach

registration plate lamps (Veh.)  soilse mpl pláta clárúcháin

registration plates (Adm., Veh.)  plátaí mpl clárúcháin

Registry (Adm.)  An Chlárlann f2

Registry of Deeds (Adm.)  Clárlann f2 na nGníomhas

Registry of Shipping (Adm.)  An Chlárlann f2 Loingis

Regular Deposit Account (Fin.)  Cuntas m1 Taisce Rialta

regularly occuring migratory species (Env., Orn.)  speiceas m1 imirceach a fhaightear [fheictear, etc. ag brath ar an abairt] go rialta

regulate v (Adm.)  rialáil v

Regulatory Impact Analysis (Adm.)  Anailís f2 ar Thioncar Rialála

regulatory regimes (Adm.)  réimeanna fpl rialála

RehabCare/Workpath (Med., Soc.)  Cúram m1 Athshlánúcháin/Conair f2 Oibre

reification s (Lit.)  réadú m (gs –daithe)

reiki master (Health)  máistir m4 réicí

reincarnations (Relig.)  athioncholluithe m

reintermediation s (Comp.)  ath-idirmheánú (gs –naithe)

relating texts to "umbrella" terms: rhythm, melody, harmony etc. (Ed.)  téacsanna mpl a shamhlú le téarmaí cuimsitheacha: rithim, séis, armóin, etc

relationships and sexuality education (RSE) (Ed.)  oideachas m1 caidrimh agus gnéasachta (OCG)

relative market share (Com.)  sciar m4 coibhneasta den mhargadh

relativity claim (Adm.) (pay)  éileamh m1 coibhneasachta

relaxin s (Biol.) (hormone)  scaoiltin f2

relics of St Thérèse (Relig.)  taisí fpl Naomh Treasa

reliever s (Med.) (for asthma)  faoisitheoir m3

religio-political a (Adm., Soc.)  reiligiúnpholaitiúil a

religious a (Relig.) (pertaining to religion)  reiligiúnach a

religious a (Relig.) (pious, etc.)  cráifeach a

religious congregations (Relig.)  cuallachtaí fpl reiligiúnacha

relish s (Cu.)  anlann m1 goinbhlasta

REM (= Rapid Eye Movement) (Biol.)  mearchorraí m súl

remarks spl (Adm.) (on assessment form)  nótaí mpl

remittance advice (Adm.)  duillín m4 íocaíochta

Renaissance s (Hist.)  Renaissance m4

Renaissance man (Hist.)  fear m1 an Renaissance [más gá, ach b’fhearr teacht timpeall air san aistriúchán]

Renmore Barracks, Galway (Mil.) Dún m1 Uí Mhaoilíosa, Gaillimh

repayment of gratuity (Adm., Fin.)  aisíoc m3 aisce

repeat (course) (Ed.)  athchúrsa m4

repeated sequences (Biol.)  athsheichimh mpl

Repeat Leaving Certificate (Ed.)  Athscrúdú m Ardteistiméireachta

repetitions (reps) (Sp.)  athchleachtaí mpl

repetitive strain injury (RSI) (Med.)  gortú m athstraidhneála

rephasing of expenditure (Adm.)  athchéimniú m ar chaiteachas

replant v (Bot.)  athphlandaigh v

replica famine-ship project (Hist., Tour.)  tionscadal m1 mhacasamhail na loinge ón nGorta Mór

reporting a child protection concern (Soc.)  (ábhar) m1 imní i dtaca le cosaint leanaí a thuairisciú

Report of the Forum on Medical Manpower (2001) (Adm., Med.)  Tuarascáil f3 an Fhóraim Daonchumhachta Leighis (2001)

Report of the National Joint Steering Group on the Working Hours of Non Consultant Hospital Doctors (2001) (Adm., Med.)  Tuarascáil f3 an Chomhghrúpa Stiúrtha Náisiúnta um Uaireanta Oibre Doctúirí Neamh-Chomhairleacha Ospidéil (2001)

report writing (Lit.)  scríbhneoireacht f3 tuarascálacha

representability s (Lit.)  inléiritheacht f3

Representative Association for Commissioned Officers (RACO)  (Mil.)  Cumann m1Ionadaíochta na nOifigeach Coimisiúnta

representative bodies (Adm.)  comhlachtaí mpl ionadaíocha

reprisals spl (Hist.)  bearta mpl díoltais

reproduction s (Physiol.)  síolrú m (gs –raithe)

Request for admission to MSc register (Ed., Adm.)  Iarratas m1 ar chead isteach ar chlár MSc

request for permission to deliver the course (Ed.)  iarratas m1 ar chead an cúrsa a thabhairt

Request for transfer from MSc register to PhD register (Ed., Adm)  Iarratas m1 ar aistriú ó chlár MSc go dtí clár PhD

re-record v (Comp.)  ataifead v

rerouted road (Env., RoadSaf.)  bóthar m1 athródaithe

rescue excavation (Archaeol.)  tochailt f2 tharrthála

Research & Development Office (Adm., Ed.)  An Oifig f2 Thaighde agus Forbartha

reservations department (Adm., Com.)  rannóg f2 áirithintí

31 Reserve Cavalry Squadron (Mil.) 31ú Scuadrún m1 Marcra Cúltaca

Reserve Defence Force Review Implementation Board (Adm., Mil.)  Bord m1 Feidhmithe an Athbhreithnithe ar Chúltaca na bhFórsaí Cosanta

Reserved Versus Executive Functions  Feidhmeanna fpl Forchoimeádta seachas Feidhmeanna Feidhmiúcháin

62 Reserve Field Artillery Regiment (Mil.) 62ú Reisimint f2 Airtléire Mhachaire

Chúltaca

Reserve Force’s Section (Mil.)  Rannóg f2 na nÓglach Cúltaca

Reset Form (Adm., Comp.)  Athshocraigh v an fhoirm

residency programme (Art.)  clár m1 cónaitheachta

residential home (Health, Med., Soc.)  ionad m1 cónaithe

residents' lounge (Cat.)  tolglann f2 na  n-aíonna

residual current device (Hom.Ec.) gaireas m1 srutha iarmharaigh

residual volume (of air in lungs) (Physiol.)  an toirt f2 iarmharach (aeir sna scamhóga)

residual unemployment (Soc.) dífhostaíocht f3 iarmharach

residual waste (Env.) dramhaíl f3 iarmharach

Resistance and Liberation Day (Hist.) m na Frithbheartaíochta agus na Saoirse

Resolutions of the United Irishmen (Hist.)  na rúin mpl a rith na hÉireannaigh Aontaithe

responsibility in the first instance shall rest with (Adm.)  Ar an gcéad dul síos, is ar

responsive a (Adm., Psy.)  freagrúil a

responsiveness s (Adm., Psy.)  freagrúlacht f3

restated accounts (Adm., Fin.)  cuntais mpl athshonraithe

Restoration drama (Lit.)  dráma m4  Reistiréisin

Restricted Area (Transp.)  Líomatáiste m4 Srianta

restructuring (Adm.)  athchóiriú m (gs –rithe)

resublime v (Biol.)  athnéalaigh v

resublimed iodine (Biol., Ch.)  iaidín m4 athnéalaithe

Resuscitation/Trauma Bay (Med.)  f4 Athbheochana/Tráma

Retention s (of planning permission) (Adm., Pl.)  Coinneáil f3 (ceada pleanála)

retention rate (Ed.) (of pupils at school, college etc)  ráta m4 coinneála

‘rete’ testis (Physiol.)  líontán m1 na huirí

reticulated python (Z.)  píotón m1 líontánach

retinoic acid (Biol.)  aigéad m1 reiteanóch

retinol and beta carotene (Biol.)  reiteanól m1 agus béite-charaitéin

Retirement Planning Council of Ireland (Adm., Soc.) Comhairle f4 na hÉireann um Pleanáil do Lucht Scoir

retractable leash (Vet.)  coniall f2 inghiorraithe

retractable reel systems (Ind.) córais mpl spóil inghiorraithe

retrieve and restore (Comp.)  aisghabh v agus cuir v ar ais

retrospective a (Polic.)  cúlghabhálach a

retrospective laws (Polic.)  dlíthe mpl cúlghabhálacha

Return to Homepage (Comp.)  Fill v ar an Leathanach Baile /Ar ais go  Leathanach Baile

revamp v (Adm.)  athchóirigh v

revenue district (Com.) ceantar m1 ioncaim

reversals s (Psy.) aisiompuithe mpl

reverse dictionary (Lib., Lit.)  foclóir m3 aisiompaithe

revetment repair (Constr.)  deisiú m sraodbhalla

review group for teacher education (Ed.)  grúpa m4 athbhreithnithe um oideachas múinteoirí

review of literature (Ed., Lit.)  léirbhreithniú m ar an litríocht ar an ábhar

revivalist s (Pol., Soc.)  athbheochanóir m3

Reykjavik s (Geog.)  Réicivíc f2

Rhizopus s (Biol.) (genus)  Rhizopus m4

rhizopus s (Biol.)  riseapas m1

rhomboid s (Mth.)  rombóideach m1

Rhubarb Compote (Cu.) Compóit f2

Bhiabhóige

rhythm guitar (Mus.)  giotár m1 rithime

RIBA (Recombinant Immunoblot Assay) (Med.)  Measúnacht f3 Imdhíonbhlaba Athchuingreach

rib cage (Anat.)  creat m3 na n-easnacha

rice cakes (Cu.)  cístí mpl ríse

Riding for the Disabled (Sp.)  Marcaíocht f3 do Dhaoine faoi Mhíchumas

right-angled isosceles triangle (Mth.)  triantán m1 comhchosach dronuilleach

right ascension (Astr.)  dronairde f4

Right Honourable Rhodri Morgan, the  An Ró-Onórach Rhodri Morgan

rights inherent to the freedom of movement (Soc.)  cearta a bhaineann go dlúth le saoirse gluaiseachta

right of action (Polic.)  ceart m1 caingne

right to action (Polic.)  ceart m1 chun caingne

right to counsel (Polic.)  ceart m1 chun comhairle dlí

right to decline (Adm., Com.)  ceart m1 diúltaithe

right to privacy (Polic.)  ceart m1 chun príobháideachta

rightsizing s (Com.)  coigeartú m méide

right whale (Z.)  ceartmhíol m1 mór

rigourist s (Phil.)  dochtach m1

ring v (Bot.)  fáinnigh v

ring binder s (Ed., Station.)  ceanglán m1

ringbinders spl (Adm., Station.)  ceanglóirí mpl fáinne

ringing experiment (Bot.)  turgnamh m1 fáinnithe

Ring of the Nibelung, The (Mus.)  Fáinne m4 na Nibelungen

rinse-hold cycle (Hom.Ec.) (of washing machine) cúrsa m4 sriansruthlaithe

riot control helmet (Polic.)  clogad m1 (rialaithe) círéibe

risk-acceptor s (Psy.)  glacadóir m3 rioscaí

risk‑avoider s (Psy.)  seachantóir m3 rioscaí

risk-neutral persons (Psy.)  daoine mpl riosca‑neodracha

risk-taking s (Psy.)  dul m3 i riosca

ringtone s (Tel.) clingthon m1

rinse aid (HomEc.)  lacht m3 sruthlaithe

risk assessment (Adm.)  measúnú m priacail

risk category (Com.) (of borrower)  inrioscacht f3 [an iasachtaí] (ard/íseal etc.)

Rite of Marriage (Relig.)  Deasghnáth m3 an Phósta

*river clubtail Gomphus vulgatissimus (Ent.)  lorgearrach m1 na habhann

River Dnieper (Geog.)  An Dnípir f2

*riverine clubtail (Ent.)  lorgearrach m1 na sruthán

Road and Transport Department (Adm., Transp.)  An Roinn f2 Bóithre agus Iompair

Road Freight Carrier’s Licence (Adm., Com.)  Ceadúnas m1 Iompróra Fartha Bóthair

Road Haulage Division (Transp.)  An Rannóg f2 um Tharlú Bóithre

roadmap s (Pol.)  slí f4 (chun X, etc)

Road Passenger Transport Operator's Licence (Adm., Com.)  Ceadúnas m1 Oibreora Iompair Paisinéirí de Bhóthar

Road Policy Division (Transp.)  An Rannóg f2 um Polasaí Bóithre

Road Safety & Traffic Division (Transp.)  An Rannóg f2 um Shábhailteacht Bóithre agus um Thrácht

Roads Sector (Transp.)  Earnáil f3 na mBóithre

Road Transport Section (Mil.) An Rannóg f2 Iompair ar Bhóithre

roast chicken (Cu.)  sicín m4 rósta

roast duck (Cu.)  lacha f5 rósta

Rockhill House, Letterkenny (Mil.) Áras m1 Chnoc na Carraige, Leitir Ceanainn

rise and fall light (Over table) (Hom.Ec.) solas m1 ardaithe agus íslithe

risk evaluation (Adm.)  meastóireacht f3 priacail

roast chicken (Cu.)  sicín m4 rósta

roast duck (Cu.)  lacha f5 rósta

roast lamb (Cu.)  uaineoil f3 rósta

roast pork (Cu.)  muiceoil f3 rósta

roast rack of lamb (Cu.)  raca m4 uaineola rósta

roast turkey (Cu.)  turcaí m4 rósta

robes spl (Cloth.)  fallaingeacha fpl

Robespierre the Incorruptible (Hist.)  Robespierre m4 Dochlaonta

Roche lobes (Astr.)  lóbaí mpl Roche

Rockall Trough (Geog.)  Umar m1 Rocal

rock armour (Env.)  armúr m1 carraige

rock armour revetment (Env.)  sraodbhalla m4 armúr carraige

Rocket Propelled Grenade (RPG) (Mil.)  Gránáid f2 Roicéadtiomána

Rockhill House, Letterkenny (Mil.) Áras m1 Chnoc na Carraige, Leitir Ceanainn

rock wallaby (Z.)  valbaí m4 carraige

rocky granite outcrops (Env., Geol.)  lomáin mpl chreagacha eibhir

rogue Arab states (Hist.)  stáit mpl Arabacha bhradacha

ROI (return on investment) (Com.)  TAI (toradh m ar infheistíocht)

role card (Ed.)  rólchárta m4

rollercoaster s (Leis.)  rollchóstóir m3

roll lift (Sp.: Hurling)  an t-ardú m chugat

roll-on roll-off ferry (Transp.)  bád m1 farantóireachta róró

rollout s (of plans, etc) (Adm.)  feidhmiú m céimneach

rollover protection  (Ind.) (for vehicles) cosaint f3 iompaithe

Romance: Fact (Lib., Lit.)  Fíorscéalta mpl Grá

Romance: Fiction (Lib., Lit.)  Finscéalta mpl Grá

Roman Empire (Hist.)Impireacht f3 na  Róimhe

Rome-Berlin Axis, the (Hist.)  Ais f2 na Róimhe agus Bheirlín

roof box (Hist.)  bosca m4 dín

roof plant: authorised personnel only (Adm., Saf.)  gléasra m4 (an) dín: pearsanra údaraithe amháin

Room 01 Disabled (Adm., Med.)  Seomra 01: Daoine faoi Mhíchumas

rooms table (Adm., Ed.)  amchlár m1 na seomraí

rope mussels (MarBiol.)  diúilicíní mpl téide

rope sling (Ind.)  crochán m1 rópa

rose chafer beetle (Cetonia aurata) (Ent.) ciaróg f2 dheá (an) róis

rose comb (Z.) (in fowl)  cuircín m4 rósach

rose end (Agr., Bot.) (of potato)  an ceann m1 róis

rounding up/down (Fin., Mth.)  slánú suas/síos

round-mouthed snail (Z.)  seilide m4 béalchruinn

round necks (Cloth.)  geansaithe mpl muineál cruinn

round-nosed grenadier  (Ich.)  gránádóir m3 cruinnsocach

round of ammunition (Weap.)  urchar m1

roundshave s (Trades) (Coop.)  cruinnscamhaire m4

round sum (Mth.)  slánsuim f2

round table talks (Adm., Pol.)  comhráití mpl comhstádais

royal charter (Hist.)  cairt f2 ríoga

Royal National Lifeboat Institute (RNLI) (WatSaf.)  Institiúid f2 Náisiúnta Ríoga na mBád Tarrthála (INRBT)

Royal Sovereign (Bot., Agr.) (variety of strawberry)  Royal Sovereign

Royal Town Planners Institute (Pl.)  Institiúid f2 Ríoga na bPleanálaithe Bailte

RSE (Ed.) OCG

ruby crystal (Ph.)  criostal m1 rúibín

ruddy darter Sympetrum sanguineum (Ent.) sciobaire m4 cosdubh

Rule of St. Benedict (Hist., Relig.)  Riail f5 San Beinidict

Runic a (Typ.) Rúnach a

running dictation (Adm.) (commentary)  deachtú m leanúnach

running s (Sp.)  reathaíocht f3

run-off surface water (Env.) uisce m4 dromchla a ritheann chun srutha

run-on lines (Lit.)  línte fpl ursanaithe, línte véarsaíochta a leanann ar aghaidh

Russian Zone (Hist.)  Crios m3 Rúiseach

rye bread (Cu.) arán m1 seagail