Abbotstown s (Geog.)  Baile m4 an Aba

abdominals spl (Biol.) (matáin)  matáin mpl a bhoilg

Abidjan s (Geog.)  Abaisean m1

ability in word processing application (Wordpr.) cumas m1 le feidhmchláir phróiseála focal

ability to think on his/her feet (Adm., Psy.)  an cumas m1 smaoineamh as a s(h)easamh

abiotic factors (Biol.)  tosca fpl aibitheacha

Abkhazian s (Geog.) (duine)  Abcásach m1

above average (Ed.) (of mark)  os cionn an mheáin

abrasion resistance (Hom.Ec.) seasmhacht f3 in aghaidh caithimh

abroad adv. (Gen.)  thar lear adv

abruption s (Med.)  tobscoitheadh m (gs –te)

absenteeism s (Hist.) (of bishops)  neamhláithreachas m1

abscisic acid (Biol.)  aigéad m1 scoitheach

abstraction s (Geol.) (of water from river) astarraingt f (gs -he)

Abuja s (Geog.)  Abúise f4; Abuja m4

Acapulco s (Geog.)  Acapulco m4

ACC Bank (Fin.)  banc  ACC

accede to a treaty (Jur.)  aontú m do chonradh

acceding country (Jur.)  tír f2 aontach

acceptability s (Comp.)  inghlacthacht f3

acceptance needs (Psy.)  riachtanais mpl inghlacthachta [ an gá (atá) le hinghlacthacht/go nglacfaí leat etc.]

access and egress problems (FireSaf.) fadhbanna fpl maidir le teacht isteach agus dul amach

accessible formats (Adm., Comp.)  formáidí fpl inrochtana, formáidí so-aimsithe

accession s (of treaty etc) (Jur.)  aontachas m1

accession countries (Adm., Pol.)  tíortha fpl aontachais

accession to (Jur.)  aontachas m1 le

accessories spl (Cloth., Gen.)  oiriúintí fpl

Accident & Emergency (Med.)  Timpistí fpl agus Éigeandáil; An tAonad [Rannóg, Roinn etc] Timpistí agus Éigeandála

accidents and near misses (Saf.)  timpistí fpl agus neastimpistí

accommodate diversity, to (Adm., Pol.) éagsúlacht f3 a aithint/chur san  áireamh

Accomodation Section (Mil.) An Rannóg Cóiríochta

Accountant (Fin.)  Cuntasóir m3

accounting practice (Fin.)  cleachtas m1cuntasaíochta

Accounts & Estimates Section (Adm.)  An Rannóg f2 Cuntas agus Meastachán

accumulator s (Sp.: Showjumping) (of competition) carnchomórtas m1

acesulfame s (Hom.Ec.)  aicéasuilféim f2

acetochlor s (Ch.) aicéiteaclór m1

achluophobia s (Med., Psy.)  uamhan m1 dorchadais, aclafóibe f4

ACO/Assistant Chief Officer Training Room (Adm.)  Seomra m4 Oiliúna Leas Phríomhoifigeach/LPO

a concise statement of the religious and/or educational philosophy (founding purpose) of the school (Ed.) ráiteas m1 achomair ar fhealsúnacht chreidimh agus/nó oideachais (bunchuspóir) na scoile

acquire v (Com.)  faigh mar éadáil

acquis s (Jur.)  acquis

acquisition s (Com.)  éadáil f3, [RaA] fáil f3

Acropolis, the s (Gk civ.)  An tAcrapolas m1

across the wider criminal justice system (Jur., Polic.)  tríd an gcóras m1 leitheadach ceartais Choiriúil

acrotelm s (Env., Geog.)  acraiteilm f2

Acting Director (Adm.)  Stiúrthóir m3 Gníomhach

action project (Ed.)  tionscadal m1 gníomhaíochta

action spectrum (Biol.)  speictream m1 gníomhúcháin

active blanket bogs (Env., Geog.)  bratphortaigh mpl ghníomhacha

active site (Biol.) (of enzyme)  láthair f5 ghníomhach

active teaching/learning methodologies (Ed.) modheolaíochtaí fpl gníomhacha don teagasc agus don fhoghlaim

activism s (Pol., Soc.)  gníomhaíochas m1

activity books (Lib.)  leabhair mpl ghníomhaíochta

activity books (Lit.)  leabhair mpl ghníomhaíochta

activity tourism (Tour.)  turasóireacht f3 ghníomhaíochta

actual coercion (Polic.)  comhéigean m1 iarbhír

adaptability s (Com., Psy.)  inoiriúnaitheacht f3

adaptable a (Com.) (of work force)  inoiriúnaithe a

Additional Voluntary Contributions (Fin.) Ranníocaíochtaí fpl Deonacha Breise

address of convenience (Adm.)  seoladh m  áise

ad hoc (Adm.)    ad hoc

a direct victim (Soc., Polic.)  íospartach m1 díreach

Administration Building (Adm.) Foirgneamh m1 Riaracháin

Administration Section (Mil.)  An Rannóg  f2 Riaracháin

administrations, to advise (Adm.)  comhairle f4 a chur ar na húdaráis riaracháin

Administrative Officer (Adm.)  Oifigeach m1 Riaracháin

admission s (Gen.)  ligean m1 isteach

admission policy (Ed.)  beartas m1 iontrála

Admissions spl (Med.)  Othair mpl Isteach

admissions and participation of students (Ed.) iontráil f3 agus rannpháirtíocht na mac léinn

admissions letter (Adm.)  litir f5 iontrála

Adoption Board (Soc.)  An Bord m1 Uchtála

ADSL (asymmetric digital subscriber line) (Tel.)  líne  f4 dhigiteach neamhshiméadrach rannpháirtí

Adult a (Lib.)  Do Dhaoine Fásta

Adult a (Lit.)  Do Dhaoine mpl Fásta

adult homelessness; an integrated strategy (Soc.)  easpa f4 dídine aosach; straitéis chomhtháite

adult stem cells (Biol.) gaschealla ó dhuine fásta

advanced capitalist states (Com., Pol.)  stáit spl ardchaipitlíocha

Advanced Certificate in Business Studies in Accounting (Ed.)  Ardteastast m1 Staidéir Ghnó sa Chuntasaíocht

advanced communications systems (Adm. , IT)  ardchórais mpl chumarsáide

Advanced Extension Awards (Ed.)  Ardcháiliúcháin mpl Fairsingithe

advanced pregnancy (Med.)  anonn sa tréimhse toirchis, go mall sa tréimhse toirchis

Advanced Technical Skills Programme (Ed.)  Ardchlár m1 Scileanna Teicniúla

advance team (Adm., Polic.)  réamhfhoireann f2

Adventure Training (Mil.)  Traenáil f3 Eachtraíochta

Advertising Standards Authority of Ireland (Adm., Com.)  Údarás m1 Caighdeán Fógraíochta na hÉireann

Adverse Weather Conditions (Mil.)  Drochaimsir/ Aimsir f2 Chontráilte

Advive Aspect-Type of house  teach m de chineál treoíochta Advive

advocacy s (Adm.)  eagraíocht f3 tathanta

Aer Lingus Affairs Division (Av.)  An Rannóg f2 um Ghnóthaí Aer Lingus

Aerobics Studio (Leis.) Stiúideo m4 na hAeróbaice

Aeronautical Officer (Av.)  Oifigeach m1 Aerloingseoireachta

Aesthetic Movement (Art.)  An Ghluaiseacht f3 Aeistéitiúil

aetiological a (Lit.)  cúiseolaíoch a

affected area (Med.) (by epidemic)  ceantar m1 (atá) buailte le …

affective a (Psy.)  aificseanach a

affective dimension (Ed., Psy.)  diminsean m1 mothaíoch

affectivity s (Psy.)  aificseanacht f3

affirmation s (Ed., Psy.)  dearbhchothú m (gs  -thaithe)

affordability s (Env., Constr., Soc.)  inacmhainneacht f3

Affordable Housing Scheme (Constr., Fin., Soc.)  Scéim f2 Tithíochta Inacmhainne

Afrikaans s (Geog.) (duine)  Afracánach m1

Afrikaans s (Ling.)  Afracáinis f2

African Goliath beetle (Ent.)  ciaróg f2 Ghólá Afracach

African Plate (Geog.)  Pláta m4 na hAfraice

afternoon wear (Cloth.)  éadaí mpl iarnóna

after-school activities (Ed.)  gníomhaíochtaí fpl iarscoile

after shave (Toil.)  táirgí mpl iarbhearrtha

after shave balm (Cosmet., Toil.)  balsam m1 iarbhearrtha

aftersun s (Cosmet., Toil.)  uachtar m1 /lóis f2/lacht m3 iarghréine

agalactia s (Vet.)  agalaicse f4

Agar-Robartes Amendment (Hist.)  Leasú m Agar-Robartes

Age and Opportunity (Adm., Soc.)  Aostacht f3 agus Deiseanna fpl

age dependency ratio (Adm., Soc., Stat.)  cóimheas m3 aoise is cleithiúnais

age of majority, the (Jur., Soc.)  lán-aois f2

Age of Steam, the (Hist.)  f4 na Gaile

ageratum s (genus Ageratum) (Bot.)  aigéaratam m1

age segregation (Ed.)  aois-scaradh m (gs –rtha)

aggressive a (Hist.)  ionsaitheach a

Aglaophenia kirchenpaueri (MarBiol.)  Aglaophenia kirchenpaueri

agranulocyte s (Biol.)  agranalaicít f2

Agreed Programme for Government (Adm.)  Clár m3 Comhaontaithe don Rialtas

Agri s (Geog.)  Agri f4

AIB Bank (Fin.)  banc AIB

aid worker (Soc.)  oibrí m4 cabhrach

Aiken Barracks, Dundalk (Mil.) Dún m1 Mhic Aogáin, Dún Dealgan

Air Accident Investigation & Technical Unit (Av., Saf.)  An tAonad m1 Teicniúil agus Imscrúduithe ar Aerthimpistí

Air Accident Investigation Unit (Av.)  An tAonad m1 um Imscrúdú Aerthionóiscí

airborne avionics (Aer.)  eitleonaic f2 aerbheirthe

air-cooled compressor (Mec.)  comhbhrúiteoir m3 aerfhuaraithe

Air Corps, Casement Aerodrome, Baldonnel (Mil.) An tAerchór m1, Aeradróm Mhic Easmuinn, Baile Dhónaill

air duct (Constr., Hom.Ec.)  ducht m3 aeir

air hooking (Sp.: Hurling)  crúcáil f3 san aer

air purifiers (El.)  íontóirí mpl aeir

air travel (Tour., Transp.)  aerthaisteal m1

air travel (Leis.; Tour.)  aerthaisteal m1

Air College Headquarters (Mil.) Ceanncheathrú f5 an Aercholáiste

Air Corps (Mil.)  An tAerchór m1

Air Corps College (Mil.) Coláiste an Aerchóir

Air Corps Headquarters (Mil.)  Ceanncheathrú f5 an Aerchóir

x Air Defence Regiment (Mil.)  An x Reisimint Aerchosanta (Dara, Tríú 7rl. nó 2ú,3ú 7rl.) 

air dryer (Mec.)  aerthriomaitheoir m3

Airfield Services flight (Mil.) An Eitleog f2 um Sheirbhísí Aerpháirce

Air handling plant (Av.) Gléasra m4 láimhseála aeir

air-miles spl (Com.)  aermhílte mpl

Air Navigation Services Division (Av.)  An Rannóg f2 um Sheirbhísí Aerloingseoireachta

Air Navigation Services Unit (Adm., Av.)  An tAonad m1 Seirbhísí Aerloingseoireachta

Airport Police (Av.)  Póilíní mpl an Aerfoirt

Airports Division (Av.)  Rannóg f2 na nAerfort

air-ratchet s (Tls.)  aer-raicín m4

Akera bullata var. farrani (Mar.Biol.)  Akera bullata var. farrani

Aldine editions (Art.)  eagráin mpl Aldacha

Alimentary Pharmabiotic Centre (Med.,Pharmacol)  Ionad m1 Cógasbhitheach an Bhia

alert the BOM (Adm., Ed.)  an Bord m1 Bainistíochta a chur san airdeall (faoi/ i dtaobh)

alevin s (Ich.)  gilidín m4; géiteog f2

a line of brightness (Art.)  líne f4 ghile

All Departments (Gen.)  Gach Rannóg

alleged tax evasion  (Adm.)  imghabháil f3 líomhanta cánach; imghabháil chánach a cuireadh i leith (duine, etc.)

allegorist s (Lit.)  fáthchiallaí m4

alfonsino s (Ich.) (Beryx decadactylus) alfainsín m4

Alliance - Centre for Sexual Health (Health, Soc.) Alliance - Lárionad m1 Sláinte Gnéis

All-Ireland Handball Championship (Sp.) Craobhchomórtas m1 Liathróid Láimhe na hÉireann

All-Ireland Institute of Psychiatry (Med.) Institiúid f2 Síciatrachta uile-Éireann

all-island basis, on an (Adm., Pol.)  ar bhonn m1 uile-oileáin

all-island institutions (Adm., Pol.)  forais mpl uile-oileáin

allocations spl (Adm.) (of funds, etc)  leithdháiltí mpl

Allosaurus s (Z.) (genus)  Allosaurus m4

all-party committee (Adm.)  coiste m4 uilepháirtí

All preferences recorded, press “vote confirm” button (Adm., Pol.)  Gach rogha cláraithe, brúigh an cnaipe ‘deimhnigh vóta’

All Wards (Gen.)  Gach Barda

All Wards via Stairs (Gen.)  Gach Barda via an Staighre

all-weather pitch (Sp.)  páirc f2 uile-aimsire

alternative medicines (Med.)  cógais mpl mhalartacha

alternative remedies (Med.)  leigheasanna mpl malartacha

Alpine bearberry (Bot.)  lus m3 na stalóg Alpach

Alpine fleabane (Erigeron alpinus) (Bot.)  lus m3 Alpach na ndreancaidí

Alpine forget-me-not (Erithrichium howardi) (Bot.)  lus m3 míonla Meiriceánach

Alpine forget-me-not (Myosotis alpina) (Bot.)  lus m3 míonla Alpach

Alpine heath (Env.) (cineál gnáthóige)  fraochmhá f4 Alpach

Alpine lady's mantle (Bot.)  bratóg f2 Mhuire

Alpine milk vetch (= liquorice) (Astragalus alpinus) (Bot.)  bleachtphiseán m1 Alpach

Altaic s (Ling.)  Altaeis f2; fine Altaech

Altaic languages (Ling.)  Teangacha fpl Altaecha

Altaic-Mongol s (Ling.)  fine f4  Mhongólach Altaech

alternative medicines (Health)  cógais mpl mhalartacha

alternative remedies (Health)  leigheasanna mpl malartacha

alternative treatment is to be considered (Med.) déanfar v macnamh ar chóireáil de chineál eile

altitude s (Aer.)  airde f4

Alumni General Office (Adm., Ed.)  Oifig f2Ghinearálta Alumni

Alumni Manager's Office (Adm., Ed.)  Oifig f2 an Bhainisteora Alumni

Alumni Reception (Adm., Ed.)  Fáiltiú m Alumni

Alzheimer Society of Ireland (Med.)  Cumann m1 Alzheimer na hÉireann

AM (amplitude modulation) (Tel.)  AM (modhnú aimplitiúide)

Amazonia s (Geog.)  Amazonia

amber-winged hawker Aeshna grandis (Ent.)  seabhcaí m4 ómrach

Amberwood s (Env.)  Coill f2 Ómrach

ambiance s (Gen.)  atmaisféar m1

ambivalence s (Gen.)  défhiús m1

amended draft  (Adm.) dréacht m3 leasaithe

amenity card (Leis.)  cárta m4 conláistí

American Academy of Paediatrics (Med.)  Acadamh m1 Péidiatraice Mheiriceá

American Zone (Hist.)  Crios m3 Meiriceánach

Amerindian languages (Ling.)  Teangacha fpl Meiriceá-Indiacha

amount in euro (Com.)  an praghas m1 in euro

amphitheatre s (Arch., Archaeol.)  amfaitéatar m1

amplifiers spl (Mus.)  aimplitheoirí mpl

anaconda s (Z.)  anacanda m4 (pl -í)

an adequate description of crime (Polic.)  leorthuairisc f2 ar choireacht

anagnorisis s (Lit.)  anagnairisis f2

an approved bring site or civic amenity centre (Env.) ionad m1 faofa ‘Beir chuige’ nó ionad m1 ceadaithe ‘Beir chuige’  nó ionad m1conláiste cathartha

anatomical distortion (Art.)  díchumadh m anatamaíoch

an autograph copy (= an autographed copy) (Lit.)  cóip f2 shínithe

an autograph copy (Lit.) (scipt in author’s hand)  cóip f2 ó láimh an údair

an autograph manuscript (Lit.)  scríbhinn f2 ó láimh an údair

an autograph seller (Leis)  díoltóir m3 síniúchán

anchor cell (Biol.)  cill f2 daingniúcháin

Ancient Greece (Geog., Hist.)  An tSean-Ghréig f2

An Garda Síochána Organisational Chart (Polic.)  Cairt f2 Eagrúcháin an Gharda Síochána

Angel Falls (Geog.)  Eas m3 Angel

angle brackets (Comp., Wordpr.)  lúibíní mpl uilleacha

Anglo-German Naval Agreement (Hist.)  An Comhaontú m Cabhlaigh Angla-Ghearmánach

angora goat (Z.)  gabhar m1 angóra

Animal Welfare Scheme (Adm., Soc.)  (An) Scéim f2 um Leas Ainmhithe

animation effects (Comp.)  maisíocht f3 bheochana

antidiarrhoeals spl (Med.)  imoibreáin mpl frith-bhuinní

anti-discrimination legislation (Legis., Soc.)  reachtaíocht f3 in aghaidh idirdhealú

anti-doping s (Sp.) frithdhópáil f3

an intimate collegial atmosphere (Ed.)  atmaisféar m1 dlúthcholáisteach (col.); atmaisféar dlúthpháirte (colleague)

ankylosaur s (Z.)  ancalasár m1

Ankylosaurus s (Z.) (genus)  Ankylosaurus

Annual Personal Weapons Test (Mil.)  Tástáil f3 Bhliantúil Armáin Phearsanta

annuity s (Adm., Hist., Com.)  blianacht f3

annuity s (Relig.)  anáid f2

anomic a (Soc.)  anóimeach a

anomie s (Soc.)  anóime f4

Anopheles mosquito (Ent.)  muiscít f2 Anopheles

anopheline s (Ent.)  anófalach m1

anopheline a (Ent.)  anófalach a

an opportunity for artistic expression (Adm.)  deis f2 ar shloinneadh ealaíonta

Anschluss s (Hist.)  Anschluss m4; [agus é a mhíniú mar aontú na hOstaire leis an nGearmáin]

answering machines (El.)  gléasanna mpl freagartha

antenatal mothers (Med.)  máithreacha fpl réamhbhreithe

anthropogenic a (Evol., Hist.)  antrapaigineach a

anti-A serum (Biol.)  séiream m1 frith-A

Anti-D Immunoglobulin (Med., Health)  Glóbailin f2 Imdhíonachta Frith-D

Anti‑Discrimination 2: Gender (Soc.)  An Rannóg f2 in aghaidh Idirdhealú 2: Inscne

anti-drugs policy (Pharmacol., Polic.)  beartas m1 frithdhrugaí

anti-foaming agents (Hom.Ec.)  oibreáin mpl frithchúrtha

Anti-Poverty Initiatives Fund (Soc)  An Ciste m4 do Thionscnaimh in aghaidh na bochtaineachta

Anti-Racist Campaign (Soc.)  Feachtas m1 Frithchiníochais

anti-Semitism s (Hist.)  frith-Sheimíteachas m1

antiseptic wipes (Med.)  ciarsúir mpl antaiseipteacha

anti-smoking campaign (Health)  feachtas m1 in aghaidh tobac

anti-social tendencies (Psy.) claontaí mpl frithshóisialta

anti-theft device (Polic.)  gaireas m1 frithghadaíochta

Anura mpl (HomEc.)  Anura

anurian s (HomEc.)  anúrach m1

any known side-effects (Saf.)  fo-iarmhairtí fpl ar bith atá ar eolas

aperitif s (Cu.)  greadóg f2

aperitifs spl (Cu.)  greadóga fpl

a phasing proposal (Adm.) togra m4 maidir le céimniú

Apoda mpl (HomEc.)  Apoda

apodian s (HomEc.)  apódach m1

Apollonian a (Gk. civ., Lit.)  Apallónach a

aposiopesis s (Lit.)  tobscor m1, apaisipéis f2

12 Apostles of Ireland (Hist.)  Dhá Aspal m1 Déag na hÉireann

Apothecaries’ fluid (Med.)  Sreabhán m1 na bPoitigéirí

Appendices spl (Lib., Lit.)  Aguisíní mpl

applicant country (Jur.)  tír f2 iarrthach

application for licence for the discharge of

effluent to ground percolation area (Env.) iarratas m1 ar cheadúnas doirte eisiltigh go talamh síothlúcháin

application virtual machine (AVM) (Comp.) meaisín m4 fíorúil feidhmiúcháin

Applied Ecology Unit, Centre for

Environmental Science  (Ed., Env.)  An tAonad m1 Éiceolaíochta Feidhmí, Ionad Eolaíocht an Chomhshaoil

appraisal s (Ed.)  measúnú m (gs -naithe)

Apprentice Boys, the (Hist., Pol.)  na Printísigh Mpl

approach side (Adm., Veh.)  taobh m1 an bhealaigh chuige

approach to ensuring safe conditions may be

summarised, the (Saf.)  is féidir an cur chuige maidir le coinníollacha sábháilte a achoimriú

apron skirt (Hom.Ec.) sciorta m4 naprúin

appropriate statutory notifications are completed (Saf.)  go gcomhlánaítear na fógraí reachtúla cuí

appropriation accounts (Adm.)  Cuntais mpl Leithreasa

approved body (Adm.)  comhlacht m3 formheasta

approved subject to clarification of title (Adm., Ed.)  faofa a faoi réir shoiléiriú an teidil

appropriate therapies (Ed.)  teiripí fpl iomchuí

approximant s (Ling.)  neasach m1

aptitude for a job (Adm., Ed.)  inniúlacht f3 ar phost

aquaculture s (Biol., Env.)  dobharshaothrú m (gs –raithe)

aquaculture sites (Biol., Fish.)  láithreáin mpl dobharshaothraithe

aquatic amenities (Env.) conláistí mpl uisceacha

aquatic environment (Env., Geog.)  timpeallacht f3 uisceach

aquatics s (Sp.)  uiscíocht f3

Arabic a (Typ.) Arabach a

arachnophobia s (Med., Psy.)  aracnafóibe f4; uamhan m1 damhán alla

Aragonese s (Ling., Geog.)  Aragóinis f2

a range of practical suggestions (Gen.)  raon m1 leathan de mholtaí praiticiúla

arbitrary figures (Adm., Stat.)  figiúirí mpl treallacha

Arcadia (Gk.civ., Lit.) An Arcáid f2          

archer s (Hist.)  saighdeoir m3

archerfish s (Ich.)  boghdóir m3

archetypal a (= archetypical) (Lit., Psy.)  aircitíopúil a

archetype s (Lit., Psy.)  aircitíopa m4

Arch of Titus (Roman civ.) Áirse f4 Thíotais

Architectural Acoustics (Comp.)  Fuaimíocht f3 Ailtireachta

archival storage (Adm., Station.)  stóráil f3 chartlainne

archive box (Adm., Station.)  bosca m4 cartlainne

Ardennes Offensive (Hist.)  ionsaí m na nArdennes

Ards s (Geog.)  An Aird f (gs na hArda)

Ards quartzites (Geol.)  grianchloichítí fpl na hArdadh

Area Administrator (Polic.)  Riarthóir m3 Limistéir

area aid development scheme (Adm.)  scéim f2 um chúnamh le forbairt  limistéir

Area Allowance Employment Scheme (Adm.) Scéim f2 Fostaíochta an Liúntais Limistéir

area-focussed a (Adm.)  dírithe a ar limistéar/ar cheantar

Area Office (Adm.)  Oifig f2 an Cheantair

area partnership company (Adm., Com.) cuideachta f4 chomhpháirtíochta cheantair

areas of cooperation (Adm., Pol.)  réimsí mpl comhoibrithe

Are you suffering from an illness causing an inability to perspire? Are you taking medication which means you are unsure as to the advisability of using steam or sauna rooms? (Adm.) An bhfuil aon tinneas ort a chuireann bac allais ort? An bhfuil tú ag glacadh cógas a fhágann go bhfuil éiginnteacht ort maidir le húsáid na sabhnaí nó na seomraí gaile?

Argument on behalf of the Catholics of Ireland, An (Hist.)  Argóint  f3 ar son Chaitlicigh na hÉireann

Aristoteleian a (Gk. civ., Lit.)  Arastataileach a

Arkwright’s Water Frame (Hist.)  Fráma m4 Uisce Arkwright

Armagh Primary Care Commissioning Pilot Scheme (Adm., Med.)  Treoirscéim f2 Ard Mhacha um Choimisiúnú Cúraim Phríomhúil

armed response units (Polic.)  aonaid mpl freagartha faoi airm

Armenian s (Ling.)  Airméinis f2

Armenian a (Typ.) Airméanach a

Armoured Cavalry Squadron (Mil.)  Scuadrún m1 Marcra Armúrtha

1 Armoured Cavalry Squadron (Mil.)  An Chéad Scuadrún m1 Marcra Armúrtha

Army Crisis (Hist.)  Géarchéim f2 an Airm

Army Mutiny (Hist.)  Ceannairc f2 an Airm

army mutiny, the (Hist.)  ceannairc f2 an airm, frithcheilg f2

Army Ranger Wing (Mil.)  Sciathán m1 Fiannóglaigh an Airm

Army Reserve (Mil.)  Cúltaca m4 an Airm

Army Hearing Loss Section (Adm., Mil.)  An Rannóg f2 um Chaillteanas Éisteachta san Arm

army’s weapons/arms (Hist.)  uirlisí fpl troda an airm

arrow-poison frog (Z.)  frog m1 saigheadnimhe

artform s (Art., Lit.) foirm f2 ealaíne

Artic cisco (Ich.) pollán m1 Artach

Articulated lorry (Transp.) Leoraí m4 altach

Artillery Corps (Mil.) An Cór m1 Airtléire

Artillery School (Mil.) Scoil f2 Airtléire

artistic freedom (Lit.) saoirse f4 ealaíne

artistic licence (Lit.) díolúine f4 ealaíontóra

artist’s model (Art.) mainicín m4 ealaíontóra

artists' portfolios (Art)  cumhdaigh mpl ealaíontóirí

arts and crafts (Art)  ealaíona fpl agus ceardaíocht f3

Arts and Crafts Movement (Art.)  Gluaiseacht na nEalaíon agus na Ceardaíochta f3

art therapy (Psy.)  teiripe f4 ealaíne

Aschelminthes spl (Biol.)  Aschelminthes

aseptate a (Biol.)  aiseipteamach a

Ashgard s (Sp.: Hurling) (tradename)  Ashgard m4 (miotóg f2 chosanta)

Asiatic languages (Ling.)  Teangacha fpl Áiseacha

Asia-Pacific region (Com., Geog.)  réigiún m1 an Aigéin Chiúin agus na hÁise

as its key priority (Adm.)  mar phríomhthosaíocht f3 aige/aici

asparagus s (Cu.)  asparagas m1

aspartame s (Hom.Ec.)  aspairtéim f2

Aspergillus s (Biol., Hom.Ec.)  Aspergillus

Assamese s (Ling.)  Asaimis f2

assemblage s (Env., Bot.)  cluichreán  m1

assessment modes (Ed.)  modhanna mpl measúnúcháin

assessment modes are congruent with the aims (Ed.) na modhanna measúnúcháin ag teacht leis na haidhmeanna

assigned projects (Adm.)  tionscadail mpl shannta

assignment of allowance (Adm.)  sannadh m (gs.-nnta) liúntais

Assistance given by persons other than local

authority (Adm.)  Cuidiú m tugtha ag daoine diomaite de chuidiú rialtais áitiúil

Assistant Chief of Staff (Support) (Mil.) An Ceann m1 Foirne Cúnta (Tacaíocht)

Assistant Librarian's Office (Lib.)  Oifig f2 an Leabharlannaí Chúnta

Assistant Manager, Project Controls (Adm.) Bainisteoir m3 Cúnta, Rialuithe Tionscadail

Assistant Planner (Adm.)  Pleanálaí m4 Cúnta

Assistant Principal (Adm.) Príomhoifigeach m1 Cúnta

Assistant Secretary (Adm.) Rúnaí m4 Cúnta

associated plutons (Geol.) plútóin mpl ghaolmhara

Association of Chartered Certified

Accountants (Com.) Comhlachas m1 na gCuntasóirí Cairte Deimhnithe

Association of Optometrists of Ireland (Med.) Cumann m1 Radharceolaithe na hÉireann

Association of Refugees and Asylum Seekers in Ireland (Adm.)  Comhlachas m1 Dídeanaithe agus Lucht Iarrtha Tearmainn

association technique (Com.)  teicníc f2chomhcheangail

associative growth (Biol., Hom.Ec.)  fás m1 comhthiomsaitheach

assumptions spl (Psy.)  toimhdí fpl

Asterina phylactica (Mar. Biol.)  Asterina phylactica

asterism s (Astr.) réaltlach m1

Asthma Society of Ireland (Med.)  Cumann m1 Asma na hÉireann

Astroturf pitch (Sp.)  páirc f2 Astroturf

Asylum Policy Division (Adm., Polic.)  An Rannán m1 Beartais Tearmainn

asyndeton s (Lit.)  aisindeatón m1

at close range (Polic.)  i neasraon m1

Atchooo! (Gen.)  A-siú!

atherosclerosis s (Biol.)  aitéiriscléaróis f2

Atlantic Hepatic Map Community (Env.) Pobal m1 an Mhapa Atlantaigh Aelusanna (na

Léarscáile Atlantaí)

Atmospheric Monitoring (Env.) Monatóireacht f3 ar an Atmaisfeár

atomising boiler (Hom.Ec.) coire m4 adamhaithe ola

A touch screen computerised system (Comp.) Córas m1 ríomhairithe scáileáin tadhaill

ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) (El.) Fuaimchódú m Oiriúnaitheach Claochlaithe

atrioventricular node (Physiol.)  nód m1 aitrimhéadailíneach

attachment s (Comp.)  ceangaltán m1

attachment of earnings order (Adm.)  ordú m um astú tuillimh

attic conversion (Constr.)  athchóiriú m áiléir

atypical a (Biol.)  aitíopúil a

aubergines spl (Cu., Hort.)  ubhthorthaí mpl

Audience Studies (Broadc.)  Staidéar m1 ar Lucht Éisteachta agus Féachana

audio books (Lib., Lit.)  closleabhair mpl

audio cassettes (Mus., Station.)  closchaiséid mpl

Audio Clinic (Med.)  Clinic m4 na gCluas

Audio clip (Broadc.) gearrthóg fuaime

audio download (IT, Tel.)  íoschóip f2 fuaime

audio download (IT, Tel.)  íoschóipeáil v fuaime

audit team (Adm.)  foireann f2 iniúchóireachta

Audumla s (Norse Myth.)  Ódamla f4

Aula Maxima (Ed.)  Aula Maxima

auroch s (Z.)  áracs m4

Australian wines (Cu., Cater.)  fíon m3 Astrálach

Australopithecus s (Biol.) (genus)  Australopithecus

Author browse list (Lib.)  Liosta m4 brabhsála údar

Authority Members (Adm.)  Baill mpl an Údaráis

Authorization of Trade Effluent Discharges (Env.)  Údarú m Sceitheadh na nEisilteach Tráchtála

authorized official (Pol.)  feidhmeannach údaraithe m1

authorised person (Adm.) duine m4 údaraithe

Author Results List (Lib.)  Liosta m4 Torthaí Údair

author search (Lib.)  cuardach m1 údair

Autistic Spectrum Disorder (ASD) (Ed., Med.) Neamhord m1 Speictrim Uathaigh

auto-immune disease (Med., Health)  galar m1 uath-imdhíonachta

automated dial-up system (Tel.)   uathchóras m1 diailithe

Automated Entry Processing Bureau (Adm.) An Biúró m4 Próiseála um Iontráil Uathoibrithe

Automated External Defibrillators (Med.) Uath dhífhibrileoirí mpl Seachtracha

automated processing systems (Adm.)  córais mpl uathphróiseála

automatic disambiguation (Lexicog.)  uath imdhealú m débhríochta

Automatic font  (Typ.) Uathchló

autumn crocus (Crocus nudiflorus) (Bot.)  cróch m4 an fhómhair

autumn hawker Aeshna mixta (Ent.)  seabhcaí m4 an fhómhair

a very positive response (Gen.)  glacadh go han mhaith leis …

Aviation Navigation Services Unit (Av.)  An tAonad m1 Seirbhísí Loingseoireachta Eitlíochta

Aviation Regulation & International Relations Division (Av.)  An Rannóg f2 um Rialú Eitlíochta agus um Chaidreamh Idirnáisiúnta

Aviation Sector (Av.)  Earnáil f3 na hEitlíochta

Aviation Security Division (Av.)  An Rannóg f2 um Shlándáil Eitlíochta

avifauna s (Env.)  fána m4 éanúil

avocado s (Bot., Cu.)  abhacád m1

avocados spl (Cu.)  piorraí mpl abhcóide

awarded posthumously to… (Adm.)  arna dhámhachtain f3 tar éis a b(h)áis ar…

awarding body (Ed.)  foras m1 cáiliúcháin

awards ceremony (Adm.)  searmanas m1 bronnta

axe-heads spl (Archaeol.,Hist.)  cinn mpl tua Axinella damicornis (MarBiol.)  Axinella damicornis

Axinella infundibuliformis (MarBiol.)  Axinella infundibuliformis

Axinellid sponge community (Biol., Env.)  pobal m1 na spúinsí Axinellida

Axinellid sponges(Biol.)  spúinsí mpl Axinellida

Ayer's Rock (Geog.)  Uluru m4 (Ayer's Rock)

Azerbaijani s (Ling.)  Asarbaiseáinis f2

Azeri s (Ling.)  Asairis f2

azure bluet Coenagrion puella (Ent.)  goirmín m4 spéiriúil

azure damselfly (Coenagrion puella) (Ent.)  béchuil f2 ghormghlas

azure-winged magpie (Cyanopica cyanea) (Orn.)  snag m3 breac gormghlas