BOOKSTORES: SIOPAÍ LEABHAR

 

Accountancy: Cuntasaíocht

Activity Books: Leabhair Ghníomhaíochta

Adult Education: Oideachas Aosach

Adult: Do Dhaoine Fásta

Advertising: Fógraíocht

Aeroplanes: Eitleáin

Air Travel: Aerthaisteal

Alternative Health: Sláinte Mhalartach

Annuals: Bliainirisí

Antiques: Seandachtaí

Archaeology: Seandálaíocht

Architectural: Ailtireacht

Art: Ealaín

Arts and Crafts: Ealaíona agus Ceardaíocht

Astrology: Astralaíocht

Astronomy: Réalteolaíocht

Audio: Closleabhair

Autobiography: Dírbheathaisnéisí

A-Z: A-Z

Ballads: Bailéid

Bargain Books: Leabhair ar Lacáiste

Beauty: Scéimh

Bibliography: Leabhareolaíocht

Biography: Beathaisnéisí

Books on Tape: Leabhair ar Téip

Broadcasting: Craoltóireacht

Business: Gnó

Calendars: Féilirí

Careers: Gairmeacha Beatha

Cars: Carranna

Cartography: Cartagrafaíocht

Celtic: Ceilteach

Censorship: Cinsireacht

Cinematography: Cineamatagrafaíocht

Classics: Clasaicigh

Colouring : Dathúchán

Comedy: Coiméide

Comics: Greannáin

Communications: Cumarsáid

Computer Games: Cluichí Ríomhaire

Computer Languages: Teangacha Ríomhaire

Computer Manuals: Lámhleabhair Ríomhairí

Computer Software: Bogearraí Ríomhairí

Computers: Ríomhairí

Cookery: Cócaireacht

Crafts: Ceardaíocht

Crime: Coirscéalta

Crosswords: Crosfhocail

Current Affairs: Cúrsaí Reatha

Customer Services: Seirbhísí do Chustaiméirí

Detective : Bleachtaireacht

Diaries: Dialanna

Dictionaries: Foclóirí

Directories: Eolairí

Disasters: Tubaistí

DIY: DFÉ/ Déan Féin É

Domestic Economics: Eacnamaíocht Bhaile

Drama: Drámaíocht

Drug Abuse: Mí-úsáid Drugaí

Economics: Eacnamaíocht

Encyclopaedias: Ciclipéidí

Entertainment: Siamsaíocht

Entrepreneurship: Fiontraíocht

Environmental: An Comhshaol

Equestrian: Eachaíocht

Erotica: Ábhar Earótach

European Studies: Staidéar Eorpach

Fantasy: Fantaisíocht

Farming: Feirmeoireacht

Fiction - Adult: Ficsean do Dhaoine Fásta

Fiction - Children's: Ficsean do Pháistí

Fiction - Foreign Language: Ficsean i dTeangacha Iasachta

Fiction - Irish: Ficsean Éireannach

Films: Scannáin

Finance: Airgeadas

Fishing: Iascaireacht

Football: Peil

Foreign-Language Novels: Úrscéalta i dTeangacha Iasachta

Fundamentalism: Bunúsachas

Gaeilge: Gaeilge

Gardening: Garraíodóireacht

Gender Studies: Staidéar Inscní

General Education: Oideachas Ginearálta

General Reference: Tagairt Ghinearálta

Gift Books: Leabhair Bhronntanais

Gift: Bronntanas

Golf: Galf

Government: Rialtas

Guides: Treoirleabhair

Health: Sláinte

Hill Walking: Cnocadóireacht

History - Irish: Stair na hÉireann

History - Reference: Stair – Tagairt

Horror: Uafás

Hotel Catering: Lónadóireacht Óstáin

Hotel Guides: Treoirleabhair Óstán

Human Resources: Acmhainní Daonna

Humour - Comic Strip: Stiallchartúin Ghrinn

Humour - General: Greann

Ideology: Idé-eolaíocht

International Marketing: Margaíocht Idirnáisiúnta

International Trade: Trádáil Idirnáisiúnta

Interview Techniques: Teicnící Agallaimh

Investment - Domestic: Infheistíocht Bhaile

Investment - International: Infheistíocht Idirnáisiúnta

Irish Art: Ealaín Éireannach

Irish Guides: Treoirleabhair Éireannacha

Irish Interest: Spéis Éireannach

Irish Language Books: Leabhair Ghaeilge

Irish Maps: Léarscáileanna Éireannacha

Ladybird: Leabhair Ladybird

Languages: Teangacha

Law: Dlí

Leadership: Ceannaireacht

Literature - General: Litríocht Ghinearálta

Literature - Irish: Litríocht Éireannach

Literature: Litríocht

Local Government: Rialtas Áitiúil

Local History: Stair Áitiúil

Macroeconomics: Maicreacnamaíocht

Magazines: Irisí

Management: Bainistíocht

Maps: Léarscáileanna

Market Research: Taighde Margaidh

Marketing: Margaíocht

Martial Arts: Na hEalaíona Oscartha

Media Personalities: Pearsantachtaí sna Meáin

Media Studies: Staidéar na Meán

Medical: Míochaine

Microeconomics: Micreacnamaíocht

Miscellaneous: Ilchineálach

Motoring: Gluaisteánaíocht

Murder Mysteries: Dúrúin Dúnmharaithe

Music - Classical: Ceol Clasaiceach

Music - Country and Western: Ceolta Tuaithe

Music - Hip hop: Ceol hip hap

Music - Jazz: Snagcheol

Music - Rock and Pop: Popcheol agus Rac-cheol

Music - Traditional: Ceol Traidisiúnta

Music of the World: Ceol Domhanda

Music: Ceol

Musicals: Ceolraí

Mythology: Miotaseolaíocht

Natural History: Stair an Dúlra

New Age: An Aois Nua

Newspapers: Nuachtáin

Nonfiction: Neamhfhicsean

Occult: Briotais

Operas: Ceoldrámaí

Organisational Theory: Teoiric an Eagrúcháin

Pets: Peataí

Philosophy: Fealsúnacht

Photography: Grianghrafadóireacht

Phrase Books: Frásleabhair

Picture Books: Leabhair Phictiúr

Planning: Pleanáil

Plays: Drámaí

Poetry: Filíocht

Politics - General: Polaitíocht Ghinearálta

Politics - Irish: Polaitíocht na hÉireann

Popular Fiction: Ficsean Móréilimh

Presentation: Cur i láthair

Printing: Clódóireacht

Psychology - Child: Síceolaíocht an Pháiste

Psychology - General: Síceolaíocht Ghinearálta

Psychology: Síceolaíocht

Public Relations: Caidreamh Poiblí

Puzzles: Puzail

Quiz Books: Quizleabhair

Quotations: Athfhriotail

Radio & Television: Raidió agus Teilifís

Reference - Business: Tagairt – Gnó

Reference - Children: Tagairt – Páistí

Reference - Family: Tagairt – Teaghlach

Reference - General: Tagairt – Ginearálta

Religion: Creideamh

Remedies: Leigheasanna

Research: Taighde

Retail: Miondíoltóireacht

Romance - Fact: Fíorscéalta Grá

Romance - Fiction: Finscéalta Grá

Sailing : Seoltóireacht

Sales Techniques: Teicnící Díolacháin

School Texts: Téacsanna Scoile

Science - Biology: Eolaíocht - Bitheolaíocht

Science - Chemistry: Eolaíocht - Ceimic

Science - General: Eolaíocht Ghinearálta

Science - Physics: Eolaíocht - Fisic

Science: Eolaíocht

Science-Fiction: Ficsean Eolaíochta

Soap Operas: Sobalchláir

Sociology: Socheolaíocht

Songs and Ballads: Amhráin agus Bailéid

Songs: Amhráin

Special Value: Luach ar Leith

Speeches: Óráidí

Sport - Athletics: Spórt - Lúthchleasaíocht

Sport - Gaelic: Spórt - Na Cluichí Gaelacha

Sport - General: Spórt Ginearálta

Sport - Golf: Spórt - Galf

Sport - Horse-Racing: Spórt - Rásaíocht Chapall

Sport - Motor Racing: Spórt - Rásaíocht Charranna

Sport - Rugby: Spórt - Rugbaí

Sport - Running: Spórt - Reathaíocht

Sport - Soccer: Spórt - Sacar

Sport - Swimming: Spórt - Snámh

Sport - Tennis: Spórt - Leadóg

Statistics: Staitistic

Taxation: Cánachas

Teaching: Múinteoireacht

Technical: Ábhair Theicniúla

Terrorism: Sceimhlitheoireacht

Theology: Diagacht

Therapies: Teiripí

Thrillers: Scéinséirí

Trains: Traenacha

Transport: Iompar

Travel Guides: Treoirleabhair Thaistil

True Crime: Coirscéalta Fírinneacha

True life: Fíorcéalta

UFO's: Úfónna

War: Cogadh

Wildlife: Fiadhúlra

Writing: Scríbhneoireacht

 

BREADS: ARÁN

 

Bagels: Béigil

Baguettes: Baguettes

Baps: Bapaí

Batch Loaves: Bruthóga

Breadcrumbs: Grabhróga Aráin

Breadsticks: Cipíní Aráin

Brown Baps: Bapaí Donna

Burger Buns: Borróga Burgair

Croissants: Croissants

Crumpets: Crompóga

Currant Bread: Arán Cuiríní

French Stick: Builíní Caola

Garlic Bread: Arán Gairleoige

Granary Bread: Arán Gráin

Malt Loaf: Builíní Braiche

Muffins: Bocairí

Naan Bread: Arán Naan

Pitta Bread: Arán Piota

Rolls: Rollóga

Rye Bread: Arán Seagail

Sliced Pan: Builíní Slisnithe

Tortillas: Toirtílí

White Baps: Bapaí Bána

White Sliced Pans: Builíní Slisnithe Bána

Wholemeal Bread: Caiscín

 

BUTCHERS: BÚISTÉIRÍ

 

Bacon: Bagún

Beef Mince: Mairteoil Mhionaithe

Beefburgers: Burgair Mhairteola

Beefsteak: Stéig Mhairteola

Black Pudding: Putóg Dhubh

Chicken Breast: Brollach Sicín

Chicken Curry: Curaí Sicín

Chicken Drumsticks: Lorgaí Sicín

Chicken Kiev: Sicín Kiev

Chicken Legs: Cosa Sicín

Chicken Liver Pâté: Pâté Ae Sicín

Chicken Livers: Aenna Sicín

Chicken Nuggets: Cnaipíní Sicín

Chicken Roll: Rollóg Shicín

Chicken Slices : Slisní Sicín

Chicken Wings: Eití Sicín

Chicken: Sicín

Corned Beef: Mairteoil Shaillte

Cornish Pasty: Pastae Cornach

Duck In Orange Sauce: Lacha faoi Anlann Oráiste

Duck: Lacha

Gammon Steak: Stéig Ghambúin

Gammon: Gambún

Goose:

Haggis: Hagaois

Ham Slices: Slisní Liamháis

Ham: Liamhás

Hamburgers: Burgair Mhairteola

Lamb Chops: Gríscíní Uaineola

Lamb Cutlets: Gearrthóga Uaineola

Lamb Mince: Uaineoil Mhionaithe

Lamb: Uaineoil

Lamb’s Hearts: Croíthe Uain

Lambs Kidneys: Duáin Uain

Legs of Lamb: Rítheacha Uaineola

Liver: Ae

Loin Chops: Luanghríscíní

Mince : Feoil Mhionaithe

Oxtail: Damheireaball

Parma Ham: Liamhás Parma

Pigeon: Colúr

Pork Chops: Gríscíní Muiceola

Pork Pies: Pióga Muiceola

Pork Sausages: Ispíní Muiceola

Pork Steaks: Stéigeacha Muiceola

Pork: Muiceoil

Quarter Pounders: Burgair Cheathrú Puint

Rabbit: Coinín

Rashers: Slisíní

Roast Beef: Mairteoil Rósta

Roast Chicken: Sicín Rósta

Roast Duck: Lacha Rósta

Roast Lamb: Uaineoil Rósta

Roast Pork: Muiceoil Rósta

Roast Turkey: Turcaí Rósta

Salami: Salámaí

Sausage Rolls: Rollóga Ispíní

Sausages: Ispíní

Stewing Steak: Stéig Stobhaidh

Streaky Bacon: Bagún Stríocach

Tongue: Teanga

Tripe: Ruipleog

Turkey  : Turcaí

Turkey Breast: Brollach Turcaí

Turkey Escalopes: Scalóipí Turcaí

Turkey Mince: Turcaí Mionaithe

Turkey Slices: Slisní Turcaí

Veal  : Laofheoil

Veal Cutlets: Gearrthóga Laofheola

Veal Escalopes: Scalóipí Laofheola

Venison: Fiafheoil

White Pudding: Putóg Bhán

 

CAKES AND PASTRIES: CÍSTÍ AGUS BORRÓGA

 

Apple Tarts: Toirtíní Úll

Carrot Cakes: Cístí Cairéid

Chocolate Cakes: Cístí Seacláide

Christmas Cakes: Cístí Nollag

Christmas Puddings: Maróga Nollag

Currant Buns: Borróga Cuiríní

Danish Pastries: Borróga Danmhargacha

Doughnuts: Taoschnónna

Flans: Flain

Fruit Cakes: Cístí Torthaí

Hot Cross Buns: Crosbhorróga

Iced Cakes: Cístí Reoánta

Jam Doughnuts: Taoschnónna Suibhe

Jam Tarts: Toirtíní Suibhe

Madeira Cakes: Cístí Maidéaracha

Party Cakes: Cístí Cóisire

Scones: Scónaí

Sponge Cakes: Cístí Spúinse

Tarts: Toirtíní

Tea Cakes: Borróga Tae

Trifles: Traidhfilí

Victoria Sponges: Cístí Spúinse Victoria

 

DEPARTMENTS: RANNA

 

Baby Clothes: Éadaí Naíonán

Baby Foods: Bianna Naíonán

BabyWear: Éide Naíonán

Bakery: Báicéireacht

Bathroom: Don Seomra Folctha

Books: Leabhair

Butchers: Búistéirí

Casual Wear: Éadaí Neamhfhoirmiúla

Children's Clothing: Éadaí Páistí

Cleaning: Glanadh

Computers: Ríomhairí

Condiments: Tarsainn

Confectionery: Milseogra

Cooked Meats: Feolta Cócaráilte

Crafts: Ceardaíocht

Dairy: Déirí

Decorations: Maisiúcháin

Deli: Deilí

DIY: DFÉ/ Déan Féin É

Drapery: Éadaitheoireacht

Drinks: Deochanna

Electrical: Earraí Leictreacha

Entertainment: Siamsaíocht

FootWear: Coisbheart

Fresh Fruit: Torthaí Úra

Fresh Meats: Feolta Úra

Fresh Vegetables: Glasraí Úra

Frozen Foods: Bianna Reoite

Fruit and Vegetables: Torthaí agus Glasraí

Games: Cluichí

Gardening: Garraíodóireacht

Grocery: Grósaeireacht

Hampers: Ciseanna

Hardware: Crua-earraí

Health Care: Cúram Sláinte

HealthFoods: Bianna Sláinte

Home Making: Teach agus Baile

Homebaking: Bácáil Bhaile

Household Cleaning: Glanadh Tí

Household: Earraí Tí

Kitchenware: Earraí Cistine

LadiesWear: Éadaí Ban

Laundry: Neachtlann

Lingerie: Éadaí Cnis

MensWear: Éadaí Fear

Mobile Phones: Fóin Siúil

Music: Ceol

Natural Foods: Bianna Nádúrtha

Off-Licence: Eischeadúnas

Pet Care: Cúram Peataí

Pharmacy: Cógaslann

Poultry: Éineoil

Ready to eat: Réidh le hIthe

SeaFood: Bia Mara

Snacks: Sneaiceanna

Speciality: Speisialtacht

SportsWear: Éadaí Spóirt

Stationery: Stáiseanóireacht

Tobacco: Tobac

Toiletries: Earraí Maisíochta

Toys: Bréagáin

Women's Wear: Éadaí Ban

 

ELECTRICAL GOODS: EARRAÍ LEICTREACHA

 

Adapters: Cuibheoirí

Aerials: Aeróga

Air Purifiers: Íontóirí Aeir

Alarm Clocks: Cloig Aláraim

Alarms: Aláraim

Amplifiers: Aimplitheoirí

Answering Machines: Gléasanna Freagartha

Audio Cassettes: Closchaiséid

Audio: Clostrealamh

Batteries: Ceallraí

Battery Chargers: Luchtairí Ceallra

Blenders: Cumascóirí

Burglar Alarm Systems: Córais Aláraim Bhuirgléireachta

Calculators: Áireamháin

Camcorder Accessories: Oiriúintí Ceamthaifeadáin

Camcorders: Ceamthaifeadáin

Camera Accessories: Oiriúintí Ceamara

Cameras: Ceamaraí

Cappuccino Makers: Gléasanna Cappuccino

Car Accessories: Oiriúintí Cairr

Car Radios: Raidiónna Cairr

Car Security: Slándáil Chairr

Cassette Storage: Stóráil Caiséad

CD players: Seinnteoirí Dlúthdhioscaí

CD storage: Stóráil Dlúthdhioscaí

Christmas Lights: Soilse Nollag

Circuit Breakers: Scoradáin Chiorcaid

Clock Radios: Clograidiónna

Clocks: Cloig

Coffee Makers: Gléasanna Caife

Computer Accessories: Oiriúintí Ríomhaire

Computer Games: Cluichí Ríomhaire

Computers: Ríomhairí

Convector Heaters: Téitheoirí Comhiompair

Deep Fat Fryers: Domhainfhriochtóirí

Dehumidifiers: Díthaisirí

Dictation Machines: Meaisíní Deachtúcháin

Digital Cameras: Ceamaraí Digiteacha

Digital Televisions: Teilifíseáin Dhigiteacha

Drills: Druilirí

Electric Blankets: Blaincéid Leictreacha

Electric Fires: Tinte Leictreacha

Electrical Accessories: Oiriúintí Leictreacha

Electronic Games: Ríomhchluichí

Electronic Organisers: Eagraithe Leictreonacha

Extension Cables: Cáblaí Sínidh

Extension Leads: Seoláin Sínidh

Extractor fans: Feananna Eastarraingthe

Gardening Equipment: Trealamh Garraíodóireachta

Headphones: Cluasáin

Heaters: Téitheoirí

Hedge Clippers: Deimhis Fáil

Hi-Fi: Trealamh Hi-Fi

Ionisers: Ianaitheoirí

Ironing Boards: Cláir Iarnála

Irons: Iarainn

Juice Extractors: Eastarraingteoirí Sú

Karaoke Machines: Meaisíní Cáirióice

Kettles: Citil

Keyboards: Méarchláir

Kitchen Equipment: Trealamh Cistine

Language Translators: Aistritheoirí Teanga

Lighting: Soilsiú

Massagers: Gléasanna Suathaireachta

Microphones: Micreafóin

Microwave Accessories: Oiriúintí Micreathonnáin

Microwave Ovens: Micreathonnáin

Minidisk Players: Seinnteoirí Miondiosca

Mobile Phones: Fóin Siúil

Mowers: Lomairí

Ovens: Oighinn

Pagers: Glaoirí

Personal CD Players: Seinnteoirí Pearsanta Dlúthdhiosca

Personal Organisers: Eagraithe Pearsanta

Personal Stereos: Steiréisheinnteoirí Pearsanta

Photocopiers: Fótachóipirí

Photographic Equipment: Trealamh Grianghrafadóireachta

Power Tools: Uirlisí Cumhachta

Printers: Printéirí

Radios: Raidiónna

Remote Controls: Cianrialtáin

Sandwich Toasters: Tóstaeir Cheapairí

Satellite Television Systems : Córais Teilifíse Satailíte

Showers: Cithfholcadáin

Stereo Equipment: Trealamh Steiréó

Sterilisers: Steirileoirí

Strimmers: Ciumhaisirí

Sun Beds: Leapacha Gréine

Sun Lamps: Lampaí Gréine

Teamakers: Gléasanna Tae

Telephones: Teileafóin

Televisions: Teilifíseáin

Time Switches: Lasca Ama

Toasters: Tóstaeir

Torches: Tóirsí

Trouser Presses: Cantaoirí Treabhsair

Vacuum Cleaners: Folúsghlantóirí

Video Cameras: Físcheamaraí

Video Cassettes: Físchaiséid

Video Game Systems: Córais Físchluichí

Video Games: Físchluichí

Video Recorders: Fístaifeadáin

Videos: Físeáin

Watches: Uaireadóirí

Word Processors: Próiseálaithe Focal

 

FISH: IASC

 

Anchovies: Ainseabhaithe

Cockles: Ruacain

Cod Fillets: Filléid Troisc

Cod Steaks: Stéigeacha Troisc

Crabs: Portáin

Fish Cakes: Cácaí Éisc

Fish Fingers: Méara Éisc

Haddock: Cadóg

Halibut: Haileabó

Herrings: Scadáin

Kippers: Scadáin Leasaithe

Lobsters: Gliomaigh

Mackerel: Maicréil / Murlais /Ronnaigh

MonkFish: Anglait

Mussels: Diúilicíní

Pilchards: Pilséir

Plaice: Leathóg

Prawn Cocktail: Manglam Cloicheán

Prawns: Cloicheáin

Rainbow Trout: Breac Dea-dhathach

Roe: Eochraí

Salmon Cutlets: Gearrthóga Bradáin

Salmon Fillets: Filléid Bhradáin

Salmon Steaks: Stéigeacha Bradáin

Salmon: Bradán

Sardines: Sairdíní

Scampi: Sceaimpí

Shrimps: Ribí Róibéis / Séaclaí

Skate: Sciata

Sole: Sól

Squid: Máthair Shúigh / Scuid

Trout: Breac

Tuna In Brine: Tuinnín faoi Sháile

Tuna In Oil: Tuinnín faoi Ola

Tuna: Tuinnín

Whiting: Faoitín

 

FRUIT: TORTHAÍ

 

Apples: Úlla

Apricots: Aibreoga

Avocados: Piorraí Abhcóide

Bananas: Bananaí

Blackberries: Sméara Dubha

Blackcurrants: Cuiríní Dubha

Blueberries: Fraocháin Ghorma

Brazil Nuts: Cnónna Brasaíleacha

Cantaloupes: Cantalúip

Clementines: Cleimintíní

Cranberries: Mónóga

Currants: Cuiríní

Dates: Dátaí

Figs: Figí

Gooseberries: Spíonáin

GrapeFruit: Seadóga

Grapes: Caora Fíniúna/ Fíonchaora

Hazel Nuts: Cnónna Coill

Kiwi: Cíobhaíonna

Lemons: Líomóidí

Limes: Líomaí

Mandarins: Mandairíní

Mangoes: Mangónna

Melons: Mealbhacáin

Nectarines: Neachtairíní

Nuts: Cnónna

Oranges: Oráistí

Peaches: Péitseoga

Pears: Piorraí

Pineapples: Anainn

Plums: Plumaí

Raspberries: Sútha Craobh

Redcurrants: Cuiríní Dearga

Rhubarb: Biabhóg

Strawberries: Sútha Talún

Tangerines: Táinséiríní

Ugli Fruit: Torthaí Ugli

Walnuts: Gallchnónna

Watermelons: Mealbhacáin Uisce

 

HARDWARE: CRUA-EARRAÍ

 

Adhesives: Greamacháin

Adhesive Tape: Téip Ghreamaitheach

Bath Panels: Painéil Folcadáin

Bathroom Accessories: Oiriúintí Seomra Folctha

Bathroom Suites: Svuíteanna seomra folctha

Bathroom Taps: Sconnaí Seomra Folctha

Bathroom Tiles: Tíleanna Seomra Folctha

Bins: Boscaí Bruscair

Blocks: Bloic

Borders: Ciumhaiseanna

Bricks: Brící

Brickwork Trowels: Liáin Bhríceadóireachta

Cabinets: Caibinéid

Car Care: Cúram Cairr

Car Repair: Deisiú Cairr

Cement: Stroighin

Chains: Slabhraí

Chemicals: Ceimiceáin

Chisels: Siséil

Circular Saws: Sábha Ciorclacha

Cladding: Cumhdra

Cleaners: Glantóirí

Cleaning Products: Earraí Glantacháin

Compost: Múirín

Conservatories: Grianáin

Cordless Drills: Druilirí gan Sreang

Coving: Cuasáil

Curtain Accessories: Oiriúintí Cuirtíní

Curtain Poles: Maidí Cuirtíní

Curtain Rails: Ráillí Cuirtíní

Cutters: Gearrthóirí

Damp-proofing: Taisdíonadh

Decorating Tools: Uirlisí Maisiúcháin

Doors: Doirse

Drills: Druilirí

Electrician’s Tools: Uirlisí Leictreora

Energy-Efficient Lighting: Soilsiú Tíosach ar Fhuinneamh

Exterior Lighting: Soilsiú Seachtrach

Fencing: Fálú

Fertilisers: Leasacháin

Fillers: Líonaigh

Fixings: Suitigh

Floor Tiles: Leacáin Urláir

Fluorescent Lights: Soilse Fluaraiseacha

Forks: Foirc/ Gabhlóga

Furniture: Troscán

General Hardware: Crua-Earraí Ginearálta

Hammers: Casúir

Hinges: Insí

Hooks: Crúcaí

House Plants: Plandaí Tí

Household Safety: Sábháilteacht Tí

Insulation: Insliú

Ironmongery: Earraí Iarainn

Jigsaws: Preabshábha

Key Cutting: Gearradh Eochracha

Kitchen Tiles: Tíleanna Cistine

Kitchens: Cistineacha

Kitchenware: Earraí Cistine

Knives: Sceana

Laminate Flooring: Urlárlaigh Lannacha

Lamps: Lampaí

Light Bulbs: Bolgáin Solais

Light Fittings: Feistithe Solais

Lighting: Soilsiú

Locks: Glais

Lubricants: Bealaí

Mats: Mataí

Measures: Miosúir

Metalwork: Miotalóireacht

Miscellaneous: Ilchineálach

Mouldings: Múnlálacha

Nails: Tairní

Nursery: Plandlann

Oil: Ola

Padlocks: Glais Fraincín

Paint Strippers: Péintdíobhaigh

Painting Tools: Uirlisí Péinteála

Paints: Péinteanna

Paste Tables: Taosbhoird

Paste: Taos

Paving: Pábháil

Planers: Plánóirí

Planes: Plánaí

Planters: Soithí Plandaí

Plaster: Plástar

Plasterboard: Plástarchlár

Plastering Trowels: Liáin Phlástrála

Pliers: Greamairí

Plumbing Tools: Uirlisí Pluiméireachta

Pots: Potaí

Power Tools: Uirlisí Cumhachta

Preparations: Ullmhóidí

Preservers: Leasaithigh

Primers: Prímeálaigh

Pruners: Bearrthóirí

Putty: Puití

Rakes: Rácaí

Roofing: Díonlach

Ropes: Rópaí

Routers: Cuasphlánaí

Rugs: Rugaí

Sand : Gaineamh

Sanders: Greanóirí

Saws: Sábha

Scrapers: Scamhairí

Screwdrivers: Scriúirí

Screws: Scriúnna

Sealants: Séaltáin

Secateurs: Deimhis Bhearrtha

Security: Slándáil

Shades: Scáthláin

Shears: Deimhis

Sheet Metal: Miotal Leatháin

Shelving: Seilfre

Shovels: Sluaistí

Showering: Ábhair Chithfholctha

Sinks: Doirtil

Spades: Spáda

Speciality Paints: Sainphéinteanna

Spirit Levels: Leachtleibhéil

Spotlights: Spotsoilse

Staircasing: Ábhair Staighre

Storage: Stóráil

Strip Lights: Feadáin Solais

Tape Measures: Téipeanna Tomhais

Taps: Sconnaí

Textured Paints: Péinteanna Uigeacha

Throws: Fallaingeacha Troscáin

Tile Adhesives: Greamacháin Tíleanna

Tiles: Tíleanna

Tiling Tools: Uirlisí Tílithe

Timber : Adhmad

Timbercare: Cúram Adhmaid

Toilet Seats: Cláir Leithris

Toilets: Leithris

Trellises: Treilísí

Trowels: Liáin

Tubing: Feadánra

Undercoats: Fochótaí

Vanity Units: Aonaid Níocháin

Varnish Woodstains: Ruaim-Vearnaisí Adhmaid

Wall Tiles: Tíleanna Balla

Wallcoverings: Clúdaigh Bhalla

Wallpaper: Páipéar Balla

White Spirits: Bánbhiotáille

Worktops: Cuntair Oibre

 

HOUSEHOLD/CLEANING: OBAIR TÍ / GLANADH

 

Air Fresheners: Úraitheoirí Aeir

Bakeware : Gréithe Bácála

Baking Tins: Stáin Bhácála

Baking Trays: Tráidirí Bácála

Baking Utensils : Uirlisí Bácála

Bathroom Cleaners: Glantóirí don Seomra Folctha

Batteries: Ceallraí

Bin Liners: Málaí Bosca Bruscair

Bleach: Tuarthóirí

Brush Handles: Cosa Scuaibe

Brush Heads: Cinn Scuaibe

Carpet Cleaners: Glantóirí Cairpéid

Chopping Boards: Cláir Mhionghearrtha

Clingfilm: Scannán Cumhdaithe

Cloths: Ceirteacha

Coasters: Cóstaeirí

Cutlery: Sceanra

Delph: Créghréithe

Dishwasher Powders: Púdair Mhiasniteora

Dishwasher Tablets: Táibléid Mhiasniteora

Disinfectants: Díghalráin

Dustbins: Araidí Bruscair

Dusters: Glantóirí Deannaigh

Fabric Conditioners: Feabhsaitheoirí Fabraice

Fabric Dyes: Ruaimeanna Fabraice

Firelighters: Lastóirí Tine

Flasks: Fleascanna

Fly Killers: Cuilicídí

Frying Pans: Friochtáin

Furniture Polish: Snasáin Troscáin

Fuses: Fiúsanna

Glasses: Gloiní

Hot Water Bottles: Buidéil Teo

Kitchen Cleaners: Glantóirí Cistine

Kitchen Foil: Scragall Cistine

Kitchen Paper: Páipéar Cistine

Laundry Baskets: Ciseáin Níocháin

Light Bulbs: Bolgáin Solais

Liquid Detergents: Glantaigh Leachtacha

Mats: Mataí

Mops: Mapaí

Mugs: Mugaí

Non-stick: Earraí Neamhghreamaitheacha

Oven Cleaners: Glantóirí Oighinn

Pans: Pannaí

Place Mats: Mataí Boird

Plastic Bags: Málaí Plaisteacha

Plugs: Plocóidí

Polish : Snasán

Pot Scrubbers: Sciúrthóirí Pota

Pots: Potaí

Refuse Sacks: Málaí Bruscair

Rinse Aid: Lacht Sruthlaithe

Saucepans: Sáspain

Scourers: Sciúrthóirí

Shoecare: Cúram Bróg

Shoe Polish: Snasán Bróg

Soaps: Gallúnacha

Sponges: Spúinsí

Stain Removers: Smálghlantóirí

Starch: Stáirse

Storage Boxes: Boscaí Stórála

Sweeping Brushes: Scuaba Urláir

Table Mats: Mataí Boird

Tissues: Ciarsúir Pháipéir

Toilet Blocks: Bloic Leithris

Toilet Cleaners: Glantóirí Leithris

Toilet paper: Páipéar Leithris

Torches: Tóirsí

Trays: Tráidirí

Washing Powder: Púdar Níocháin

Washing Tablets: Táibléid Níocháin

Washing Up Liquids: Leachtanna Níocháin

Window Cleaners: Glantóirí Fuinneog

 

HOUSEWARES: EARRAÍ

 

Accessories : Oiriúintí

Bakeware : Earraí Bácála

Bath Accessories: Oiriúintí Folcadáin

Bath Mats: Mataí Folcadáin

Bath Rugs: Rugaí Folcadáin

Bath Towels: Tuáillí Folctha

Bed Co-ordinates: Comhoiriúintí Leapa

Bedroom: Don Seomra Leapa

Blankets : Blaincéid / Pluideanna

Calendars: Féilirí

Candles: Coinnle

China : Gréithe Poircealláin

Cookware : Earraí Cócaireachta

Crystal: Earraí Criostail

Cutlery : Sceanra

Desk Calendars: Féilirí Deisce

Dinnerware : Gréithe Dinnéir

Duffel Bags: Málaí Dufail

Electrics : Earraí Leictreacha

Fine Dining: Gréithe Mórdhinnéir

Gifts: Bronntanais

Glassware : Earraí Gloine

Kitchen Utensils: Uirlisí Cistine

Luggage : Málaí Taistil

Personal Care : Cúram Pearsanta

Photo Frames: Frámaí Grianghraif

Picture Frames: Frámaí Pictiúir

Pictures: Pictiúir

Pillow Cases: Clúdaigh Philiúir

Pillows : Piliúir

Prints: Priontaí

Scented Candles: Coinnle Cumhra

Sheets : Bráillíní

Shoulder Bags: Málaí Gualainne

Silver: Gréithe Airgid

Speciality: Sainearraí

Sports Bags: Málaí Spóirt

Stationery: Stáiseanóireacht

Suitcases: Cásanna

Table Lighting: Soilsiú Boird

Table Linen: Línéadach Boird

Unscented Candles: Coinnle Neamhchumhra

 

MISCELLANEOUS: ILCHINEÁLACH

 

Can We Help You?: ‘Bhfuil cabhair uait?

Closed: Dúnta

Customer Services: Seirbhísí Custaiméara

Emergency Exit: Doras Éalaithe

Entrance: Bealach Isteach

Exit: Bealach Amach

Forgotten something - Just ask an assistant:

Rud éigin dearmadta agat? – Cuir ceist ar fhreastalaí:

Fresh Cut Sandwiches: Ceapairí Úra

Fresh Fruit: Torthaí Úra

Fresh Vegetables: Glasraí Úra

Friday: Dé hAoine

Goodbye: Slán

Information: Eolas

Manager’s Office: Oifig an Bhainisteora

Men: Fir

Mind the step: Seachain an chéim

Monday: Dé Luain

No Parking: Cosc ar Pháirceáil

No Smoking: Cosc ar Thobac

Notice Board: Clár Fógraí

Opening Times: Uaireanta Oscailte

Pay here please: Íoc anseo, le do thoil

Phone: Teileafón

Please come again: Tar ar ais arís, le do thoil

Please take one: Tóg ceann, le do thoil

Private: Príobháideach

Pull : Chugat

Push: Uait

Reception: Fáiltiú

Reduced: Ar Lacáiste

Sale: Reic

Saturday: Dé Sathairn

Self-service: Féinseirbhís

Special Offer: Tairiscint Speisialta

Special Offers: Tairiscintí Speisialta

Staff Only: Don Fhoireann Amháin

Sunday: Dé Domhnaigh

Thank you for shopping with us: Go raibh maith agat as siopadóireacht anseo

Thank you for your custom: Go raibh maith agat as do chustaiméireacht

This is a designated no smoking area: Láthair gan cead caite tobac í seo

Thursday: Déardaoin

Toilets: Leithris

Tuesday: Dé Máirt

Way Out: Bealach Amach

We Deliver: Seirbhís Seachadta ar Fáil

Wednesday: Dé Céadaoin

Welcome: Fáilte

Women: Mná

 

MISCELLANEOUS / GROCERY: ILCHINEÁLACH/EARRAÍ GRÓSAEIREACHTA

 

Baked Beans: Pónairí Bácáilte

Baking Agents: Gníomhaithe Bácála

Beetroot: Meacain Bhiatais

Biscuits: Brioscaí

Black Eyed Beans: Pónairí Dúshúileacha

Bran: Bran

Bread Mixes: Meascáin Aráin

Broad Beans: Pónairí Leathana

Brown Sugar: Siúcra Donn

Butter Beans: Pónairí Móra

Cake Decorations: Maisiúcháin Chíste

Cake Mixes: Meascáin Chíste

Canned Beans: Pónairí Stánaithe

Canned Carrots: Cairéid Stánaithe

Canned Corn: Arbhar Stánaithe

Canned Fruit Cocktail: Manglam Torthaí Stánaithe

Canned Fruits: Torthaí Stánaithe

Canned GrapeFruit Segments: Teascáin Seadóige Stánaithe

Canned Mandarins: Mandairíní Stánaithe

Canned Peaches : Péitseoga Stánaithe

Canned Pears: Piorraí Stánaithe

Canned Peas: Piseanna Stánaithe

Canned Pineapple: Anainn Stánaithe

Canned Soups: Anraithí Stánaithe

Canned Strawberries: Sútha Talún Stánaithe

Canned Tomatoes: Trátaí Stánaithe

Canned Vegetables: Glasraí Stánaithe

Cereals: Gránaigh

CheeseCakes: Cístí Cáise

Chick Peas: Sicphiseánach

Chilled Foods: Bia Fuaraithe

Chocolate Biscuits: Brioscaí Seacláide

Chocolate Mousse: Mús Seacláide

Chocolate Spreads: Leatháin Seacláide

Coffee: Caife

Cream Biscuits: Brioscaí Uachtair

Cream Crackers                                      Craiceir:

Desserts: Milseoga

Diabetic Food: Bia do Dhiaibéitigh

Drinking Chocolate : Deoch Sheacláide

Frozen Foods: Bia Reoite

Frozen Meals: Béilte Reoite

Frozen Vegetables: Glasraí Reoite

Fruit Jelly: Glóthach Thorthaí

Gluten-free Food: Bia Saor ó Ghlútan

Ice Cream: Uachtar Reoite

Jelly: Glóthach

Kidney Beans: Pónairí Duánacha

Lentils: Lintilí

Muesli: Múslaí

Natural Food: Bia Nádúrtha

Nuts: Cnónna

Oats: Coirce

Party Foods: Bia Cóisire

Peas: Piseanna

Pickles: Picil

Pies: Pióga

Popcorn: Grán Rósta

Porridge: Leite

Processed Peas: Piseanna Próiseáilte

Ready meals: Béilte Réamhullmhaithe

Relish: Anlann Goinbhlasta

Rice Cakes: Cístí Ríse

Rice Pudding: Maróg Ríse

Sandwiches: Ceapairí

Savouries: Blastóga

Soy Sauce: Anlann Soighe

Soya Beans: Pónairí Soighe

Sugar: Siúcra

Trifle: Traidhfil

Water Biscuits: Brioscaí Uisce

Yeast: Giosta

Yoghurt Drinks: Deochanna Iógairt

Yoghurts: Iógairt

 

 

MUSIC & ENTERTAINMENT: CEOL AGUS SIAMSAÍOCHT

 

Accessories: Oiriúintí

Adult: Do Dhaoine Fásta

Albums: Albaim

Biographies: Beathaisnéisí

Blank Tapes: Téipeanna Bána

Blues: Blues; Na Gormacha

Books: Leabhair

Boxed Sets: Boscraí

Cassettes: Caiséid

CD Singles: Singlí Dlúthdhiosca

Chart: Na Cairteanna

Children’s: Do Pháistí

Classical: Ceol Clasaiceach

Clothing: Éadaí

Comedy: Coiméide

Compilations: Díolamaí

Country Music: Ceol Tuaithe

Dance Compilations: Díolamaí Damhsa

Dance: Damhsa

Easy Listening: Récheol

Feature Films: Príomhscannáin

Fiction: Ficsean

Foreign Films: Scannáin Eachtrannacha

Games: Cluichí

Instruction: Teagasc

Irish Music: Ceol Éireannach

Jazz: Snagcheol

Listening Post: Ionad Éisteachta

Magazines: Irisí

Minidiscs: Miondioscaí

Music Boxed Sets: Boscraí Ceoil

Music: Ceol

Musical Biographies: Beathaisnéisí Ceoltóirí

Musicals: Ceolraí

New Releases :  Magazines: Úrnua:  Irisí

New Releases :  Playstation: Úrnua:  Playstation

New Releases:  Books: Úrnua:  Leabhair

Personal Computers: Ríomhairí Pearsanta

Pop: Popcheol

Popular Culture: Cultúr Pobail

Posters: Póstaeir

Reference:  Film and Television: Tagairt:  Scannáin agus Teilifís

Reference:  Music: Tagairt:  Ceol

Rock: Rac-cheol

Sale: Reic

Sci Fi: Ficsean Eolaíochta

Sheet Music: Bileoga Ceoil

Singles: Singlí

Soundtracks: Fuaimrianta

Special Interest: Sainspéis

Specialist Music: Saincheol

Spoken Word: An Focal Labhartha

Sport: Spórt

TV Drama: Drámaí Teilifíse

Video Chart: Cairt na bhFíseán

Viewing Post: Ionad Amhairc

Vinyl: Ceirníní Vinile

Vocal: Ceol Gutha

Wide Screen: Scáileán Leathan

World Music: Ceol Domhanda

 

OFF-LICENCE: EISCHEADÚNAS

 

Aperitifs: Greadóga

Australian Wine: Fíon Astrálach

Beer - Bottles: Buidéil Bheorach

Beer - Cans: Cannaí Beorach

Beers: Beoracha

Brandy: Branda

Californian Wines: Fíon California

Champagne: Seaimpéin

Cider: Ceirtlis

Cigarettes: Toitíní

Cigars: Todóga

Cream Liqueurs: Licéir Uachtair

Fine Wines: Fíon den Chéad Rogha

French Wines: Fíon Francach

German Wines: Fíon Gearmánach

Gin: Jin

Irish Whiskeys: Uisce Beatha Éireannach

Italian Wines: Fíon Iodálach

Liqueurs: Licéir

New World Wines: Fíon ón Domhan Nua

Non-Alcoholic Beer: Beoir Neamh-mheisciúil

Port: Pórt

Premium Beers: Scothbheoracha

Red Wine: Fíon Dearg

Rum: Rum

Scotch Whisky: Uisce Beatha Albanach

Sherry: Seiris

Spanish Wines: Fíon Spáinneach

Sparkling Wines: Fíon Súilíneach

Stout: Leann Dubh

Tobacco: Tobac

Vodka: Vodca

White Wine: Fíon Geal

Wine: Fíon

 

PHARMACY/HEALTH & BEAUTY: CÓGASLANN/ SLÁINTE AGUS SCÉIMH

 

2 in 1 Shampoo and Conditioner: Seampú agus Feabhsaitheoir 2 in 1

After Shave Balm: Balsam Iarbhearrtha

After Shave Lotion: Lóis Iarbhearrtha

After Shave: Táirgí Iarbhearrtha

After Sun Cream: Uachtar Iarghréine

Alternative Medicines: Cógais Mhalartacha

Alternative Remedies: Leigheasanna Malartacha

Aromatherpy: Cumhartheiripe

Babycare: Cúram Naíonán

Baby Requisites: Riachtanais Naíonán

Bath Foam: Sobal Folctha

Bath Salt: Salann Folctha

Bath: Earraí Folctha

Bodycare: Cúram Coirp

Cleansers: Glantóirí

Cleansing Creams: Uachtair Ghlantach

Cold and Flu: Slaghdán agus Fliú

Conditioner: Feabhsaitheoirí

Condoms: Coiscíní

Contraceptives: Frithghiniúnaigh

Cotton Buds: Baitíní Cadáis

Cotton Wool: Olann Chadáis

Creams: Uachtair

Dental : Earraí Déadacha

Dental Care: Cúram Déadach

Dental Floss: Flas Fiacla

Deodorant – Roll-on: Díbholaígh Rollógacha

Deodorant - Spray: Díbholaígh Spraeála

Deodorant - Stick: Maidíní Díbholaithe

Deodorant: Díbholaígh

Diabetic: Earraí do Dhiaibéitigh

Eye Care: Cúram Súl

Family Health: Sláinte Theaghlaigh

Female Hygiene: Sláinteachas Ban

First Aid: Garchabhair

Foot Care: Cúram Cos

Foundation: Bonnsmideadh

Hair Accessories: Oiriúintí Gruaige

Hair Care: Cúram Gruaige

Hair Colours: Datháin Ghruaige

Hair Dyes: Ruaimeanna Gruaige

Hair Gel: Glóthach Ghruaige

Hair Mousse: Mús Gruaige

Hair Spray: Sprae Gruaige

Hair Wax: Céir Ghruaige

Hand Care: Cúram Lámh

Health Care: Cúram Sláinte

Health Foods: Bianna Sláinte

Herbal Medicines: Cógais Luibhe

Hold Ups: Stocaí gan Chrochóga

Hosiery: Góiséireacht

Lip Balm: Balsam Béil

Lip Gloss: Snas Béil

Lipstick: Béaldath

Low Fat Drinks: Deochanna Beagmhéathrais

Low Fat Food: Bia Beagmhéathrais

Make-Up: Smideadh

Medical Aids: Áiseanna Míochaine

Medical Supports: Tacaí Míochaine

Medicines: Cógais

Men's Toiletries: Earraí Maisíochta d’Fhir

Moisturiser: Maothóirí

Mouthwash: Folcadh Béil

Nailcare: Cúram Ingne

Nail Polish: Vearnais Ingne

Ointment: Ungadh

Optical: Earraí súl

Opticians: Radharceolaithe

Oral Hygiene: Sláinteachas Béil

Painkillers: Pianmhúcháin

Paracetamol: Paraicéiteamól

Perfume : Cumhrán

Pharmacist: Cógaiseoir/ Poitigéir

Pharmacy: Cógaslann

Plasters: Greimlíní

Pop Socks: Popstocaí

Prescription Drugs: Drugaí ar Oideas

Prescriptions: Oidis

Presentation Sets: Tacair Bhronntanais

Razor Blades: Lanna Rásúir

Razors: Rásúir

Shampoo: Seampú

Shaving Foam: Sobal Bearrtha

Shaving Gel: Glóthach Bhearrtha

Shaving Oil: Ola Bhearrtha

Shaving: Earraí Bearrtha

Shower: Earraí Cithfholctha

Skincare: Cúram Cnis

Soap: Gallúnach

Stockings: Stocaí

Sun Care: Cúram Gréine

Sun Cream: Uachtar Gréine

Sun Screen: Sciath Ghréine

Tights: Riteoga

Tissues: Ciarsúir Pháipéir

Toiletries: Earraí Maisíochta

Tonics: Athbhrígh

Toothbrushes : Scuaba Fiacla

Toothpaste: Taos Fiacla

Vitamins: Vitimíní

 

STATIONERY: STÁISEÁNÓIREACHT

 

Adhesive Tape: Téip Ghreamaitheach

Adhesives: Greamacháin

Archival Storage: Stóráil Chartlainne

Archive Boxes: Boscaí Cartlainne

Artists' Portfolios: Cumhdaigh Ealaíontóirí

Atlases: Atlais

Binding Machines: Meaisíní Ceangail

Bins: Boscaí Bruscair

Box Files: Comhaid Bhosca

Buisness Forms: Foirmeacha Gnó

Business Card Files: Comhaid Chártaí Gnó

Calendars: Féilirí

Cards: Cártaí

Carrier Bags: Málaí Siopadóireachta

Christmas Decorations: Maisiúcháin Nollag

Copier Paper: Páipéar Cóipire

Copiers: Cóipirí

Correction Products: Earraí Ceartúcháin

Cutting Books: Leabhair Ghearrthóg

Desk Accessories: Oiriúintí Deisce

Desk Tidies: Slachtáin Deisce

Display Books: Leabhair Thaispeána

Document Pouches: Tiachóga Cáipéise

Dust Bins: Araidí Bruscair

Dust Covers: Clúdaigh Dheannaigh

Envelopes: Clúdaigh Litreach

File Managers: Eagraithe Comhad

Filing Storage: Stóráil Comhad

Flipcharts: Smeach-chairteanna

Floppy Disks: Dioscaí Boga

Hat & Coat Stand: Seastáin Hataí agus Cótaí

Highlighters: Pinn Aibhsithe

Indexes: Innéacsanna

Inkjet Paper: Páipéar Scairdphrintéara

Inkjet Printers: Scairdphrintéirí

Labelmakers: Déantóirí Lipéad

Laser Printers: Printéirí Léasair

Lever Arch Files: Comhaid Stua-luamháin

Lighting: Soilsiú

Lockers: Taisceadáin

Memo Books: Leabhair Mheamram

Message Blocks: Bloic Theachtaireachtaí

Mouse Pad Kits: Fearas Ceapa Luiche

Mouse Pads: Ceapa Luiche

Office Furniture: Troscán Oifige

Packaging: Pacáistíocht

Pads: Bloic Pháipéir

Pen Holder: Cró Pinn

Photocopiers: Fótachóipirí

Photograph Albums: Albaim Ghrianghraf

Picture Frames: Frámaí Pictiúir

Pockets: Pócaí

Postal Bags: Málaí Poist

Printers: Printéirí

Ring Binders: Ceanglóirí Fáinne

Scanners: Scanóirí

Scissors: Siosúir

Scotch Guard: Scotch Guard

Screen Filters: Scagairí Scáileáin

Signs: Comharthaí

Software: Bogearraí

Staple Removers: Scaoilteoirí Stáplaí

Staplers: Stáplóirí

Staples: Stáplaí

Stationery: Stáiseánóireacht

Storage Cases: Cáis Stórála

Suspension Files: Comhaid Chrochta

Toner Cartridges: Cartúis Tonóra

Tools: Uirlisí

Wage Slips: Duillíní Pá

Waste Bins: Boscaí Bruscair

Zip Disks: Dioscaí Zip

 

VEGETABLES AND HERBS: GLASRAÍ AGUS LUIBHEANNA

 

Angelica: Ainglice

Artichokes: Bliosáin

Asparagus: Asparagas

Aubergines: Ubhthorthaí

Avocados: Piorraí Abhcóide

Baby New Potatoes: Prátaí Óga Úra

Baby Onions: Oinniúin Óga

Basil:  

Bay Leaves: Duilleoga Labhrais

Bean Sprouts: Péacáin Phónaire

Beans: Pónairí

Beetroot: Meacain Bhiatais

Broad Beans: Pónairí Leathana

Broccoli: Brocailí

Brussels Sprouts: Bachlóga Bhruiséil

Cabbages: Cabáistí

Carrots: Cairéid

Cauliflowers: Cóiliseacha

Celery: Soilire

Cherry Tomatoes: Trátaí Silín

Chicory: Siocaire

Chillis: Cillithe

Chinese Leaves: Duillí Síneacha

Chives: Síobhais

Corn on the Cob: Arbhar sa Dias

Corn: Arbhar

Courgettes: Cúirséid

Cucumbers: Cúcamair

Curly Kale: Cál Catach

Dill: Lus Mín

Egg Plants: Ubhthorthaí

Fennel: Finéal

French Beans: Pónairí Francacha

Garden Peas: Piseanna Garraí

Garlic: Gairleog

Gherkins: Gircíní

Ginger: Sinséar

Green Beans: Pónairí Glasa

Green Peppers: Piobair Ghlasa

Iceberg Lettuce: Leitís Oigheargheal

Kale: Cál

Leeks: Cainneanna

Lentils: Lintilí

Lettuce: Leitís

Marrows: Mearóga

Mint: Miontas

Mushrooms: Beacáin/ Muisiriúin

Onions: Oinniúin

Parsley: Peirsil

Parsnips: Meacain Bhána

Peas: Piseanna

Peppers: Piobair

Potatoes: Prátaí

Pumpkins: Puimcíní

Radishes: Raidisí

Red Cabbages: Cabáistí Dearga

Red Peppers: Piobair Dhearga

Rosemary: Marós

Runner Beans: Pónairí Reatha

Savoy Cabbages: Cabáistí Savoy

Spinach: Spionáiste

Spring Onions: Scailliúin

Sprouts: Bachlóga

Swedes: Svaeideanna

Sweet Corn: Arbhar Milis

Tarragon: Dragan

Thyme: Tím

Tomatoes: Trátaí

Truffles: Strufail

Turnips: Tornapaí

Vine Tomatoes: Trátaí Féithleoige

Watercress: Biolar

Yellow Peppers: Piobair Bhuí

 

WOMENS’ WEAR: ÉADAÍ BAN

 

Accessories : Oiriúintí

Afternoon Wear: Éadaí Iarnóna

Bags: Málaí

Belts: Beilteanna; Criosanna

Bikinis: Bicínithe

Blouses: Blúsanna

Business Wear: Éadaí Gnó

Cardigans: Cairdeagain

Casuals: Neamhfhoirmeálta

Coats: Cótaí

Cosmetics: Cosmaidí

Cotton: Cadás

Crew Necks: Geansaithe Muineál Criú

Denims: Éadaí Deinime

Designer Wear: Éadaí Dearthóra

Dresses: Gúnaí

Dressing Gowns: Fallaingeacha Seomra

Dungarees: Dungaraithe

Evening Wear: Éadaí Tráthnóna

Fashion: Faisean

Fleece Jackets: Seaicéid Lomra

Fleece Tops: Barréidí Lomra

Gloves: Lámhainní

Hats: Hataí

Hers: Don Bhean

Hooded Sweaters: Geansaithe Cochaill

Hosiery: Góiséireacht

Jackets: Seaicéid

Jewellery: Seodra

Jog Pants: Brístí Bogshodair

Juniors: Sóisir

Knitwear: Éadaí Cniotáilte

Ladies Boots: Buataisí Ban

Ladies Shoes: Bróga Ban

Ladies Trainers: Bróga Spóirt Ban

Leather Jackets: Seaicéid Leathair

Leather Trousers: Brístí Leathair

Leather: Leathar

Leisure Wear: Éadaí Fóillíochta

Linen: Línéadach

Lingerie: Éadaí Cnis

Long Sleeved Tops: Barréidí Fadmhuinchilleacha

Mix and Match: Measc agus Meaitseáil

Night Wear: Éadaí Oíche

Outdoor Clothing: Éadaí Allamuigh

Outdoor: Feisteas Allamuigh

Outsizes: Mórthomhais

Pants: Brístí

Party Wear: Éadaí Cóisire

Perfumes: Cumhráin

Petite: Petite

Polo Necks: Geansaithe Muineál Póló

Pure Wool: Olann Íon

Robes: Fallaingeacha

Round Necks: Geansaithe Muineál Cruinn

Sandals: Cuaráin

Scarves: Scaifeanna

Separates: Leithligh

Sets: Foirne

Shirts: Léinte

Shoes : Bróga

Short Sleeved Tops: Barréidí Gearrmhuinchilleacha

Shorts: Brístí Sciota

Silks: Éadaí Síoda

Skirt Suits: Cultacha Sciorta

Skirts: Sciortaí

SportsWear: Éadaí Spóirt

Stockings: Stocaí

Suede: Svaeid

Suits: Cultacha

Summer Dresses: Gúnaí Samhraidh

Summer Wear: Éadaí Samhraidh

Sweatshirts: Léinte Aclaíochta

Swimsuits: Cultacha Snámha

T Shirts: T-Léinte

Tights: Riteoga

Tops: Barréidí

Track Pants: Brístí Spóirt

Tracksuits: Cultacha Reatha

Trouser Suits: Cultacha Treabhsair

Trousers: Bríste; Treabhsair

Turtle Necks: Geansaithe Muineál Turtair

Underwear: Fo-éadaí

Velvet Wear: Éadaí Veilbhite

Vests: Veisteanna

V-Necks: Geansaithe V–mhuiníl

Winter Wear: Éadaí Geimhridh

Wool: Olann

Woollens: Éadaí Olla

Wraps: Cídeoga