tabhairt f4 faoi deara   perception

tábla m4   table

tableau   tableau (fr)

táblóideach m1   tabloid

táblóideach a   tabloid

tacair gs as a   artificial

tacas m1 leabhar   book rest

tacsanomaíocht f3   taxonomy

tagairt f3   reference, allusion

tagrach a   referential, allusive

tagracht f3   referentiality, allusiveness

taibh-ealaín f2   performance art

taibh-ealaíona fpl   performing arts

taibheoir m3   performer

taibhigh v   perform

taibhiú m   performance

taibhléiriú m   performance

taifeach m1   analysis

taifead v   record

taifeadadh m   recording

taighde m4   research

taighdeoir m3   researcher

táin f3 (pl tána)    cattle-raid; (Hist.) cattle-raid tale

táirgeadh m na litríochta   literary production

táiríseal a   abject

táirísleacht m3   abjectness, abject

táirísliú m   abjection

tairngreacht f3   prediction, prophecy

tairseachúil a   liminal

tairseachúlacht f3   liminality

taiscéalaíoch a   exploratory

taismeach a   aleatory

taispeáin v   show, point out

taispeántas m1   show

taitneamh m1   enjoyment

tallann m1   talent, gift

tánaisteach a   secondary

tamhan m1   (Hist.) a kind of base bard (daorbhard); a poet (file) of a low grade

tarchéimnitheach a   transcendental

tarchéimnitheachas m1   transcendentalism

tarlóg f2   minor incident

tarlú m   (Th) happening

tátal m1   inference, deduction

tathag m1   substance, solidity

tathagach a   substantial, solid

teach m screaptra   scriptorium, library

teacht m3 isteach   (Th) entrance

teachtaireacht f3   message

téacs m4   text

téacs m4 dúnta, oscailte   closed, open text

téacs m4 gioblach (ar chlé, ar dheis)   ragged text (left, right)

téacs m4 soléite   readerly text; legible text

téacs m4 scríbhneora   writerly text

téacseolaí m4   textualist

téacseolaíocht f3   textualism

téacsleabhar m1   textbook

téacsúil a   textual

téacsúlacht f3   textuality

teagasc m1   teaching

Teagasc m1 Críostaí, an   Christian doctrine; catechism

teagasca mpl   teachings, instructions

teagascach a   didactic

teaglaim f3   compilation

teaglamaí m4   collector, compiler

teaglamaigh v   collect, compile

teagmhas m1   chance occurrence, contingency, incident

teagmhasach a   accidental, incidental, contingent

téama m4   theme

téamaic f2   thematics

téamach a   thematic

teanga f4   language

teanga f4 chognaíoch   cognitive

teanga f4 choiteann, na coitiantachta, na háite, logánta   (Ling.) vernacular

teanga f4 chorraitheach   emotive

teanga f4 dhúchais   native language

teanga f4 mhionlaigh   minority language

teanga f4 thagrach   referential language

teangeolaíocht f3   linguistics

teangeolaíocht f3 chorpais   corpus linguistics

teangeolaíocht f3 fheidhmeach   applied linguistics

teangeolaíocht f3 struchtúrach   structural linguistics

teangúil a   lingual, relating to language

teannas m1   tension

téarma m4   term

téarmaí mpl tagartha   terms of reference

téarmaíocht f3   terminology

teasáras m1   thesaurus

téatar m1   (as art form) theatre

téatar m1 ar an imeall   fringe theatre

téatar m1 eipiciúil   epic theatre

téatar m1 na héigéille   theatre of the absurd

téatar m1 sa lántimpeall   theatre in the round

teibí a   abstract

teibíocht f3   abstraction

teicníc f2  (particular) technique

teicnící pl inste, reacaireachta   narrative techniques

teicníocht f3 (in the abstract) technique, technical aspect

teicniúil a   technical

teideal m1   title

teideal m1 caibidle   chapter title

teidealdán m1   title poem

téigh v i bhfeidhm ar   affect

teilgean m1   expression, utterance, eloquence; drift or import (of a story etc.); projection

teilgean m1 an ghutha   voice projection

teilgean m1 cainte   idiom, expression, turn of phrase, locution

teilgean m1 an scéil   the drift, import of the story

teimhneach a   opaque

teimhneacht f3   opacity

téis f2   thesis

téisclimí m4   pioneer

teitriméadar m1   tetrameter

teitriméadrach a   tetrametrical

teoiric f2   theory

teoiric f2 an athláithrithe   theory of representation

teoiric f2 maidir le freagairt an léitheora   reader response theory, Rezeptionstheorie (de)

teoiric f2 na critice   critical theory

teoiric f2 na ngníomhartha cainte   speech act theory

teoiric f2 na trasghníomhaíochta   transactional theory

teoiriceoir m3   theorist

teoiricíocht f3   (act  of) theorizing

teoiriciúil a   theoretical

teorantacht f3   contiguity

timchaint f2   circumlocution, periphrasis

timchainteach a   circumlocutory, periphrastic

timthriall m3 (na bliana, na beatha)   (yearly, life) cycle

tinfeadh m1   inspiration

tíolacadh m   dedication

tíolaic v   dedicate

tiomáint f3   drive

tiomna m4   testament

tiomnaigh v   dedicate

tiomnú m   dedication

tiomsaigh v   compile

tiomsaitheoir m3   compiler

tiomsú  m   compilation

tionchar m1   influence

tionlacan m1   accompaniment

tionscnamh m1   project

tiontaigh v   render, translate

tíopa m4   type

tíopeolaíocht f3   typology

tipiciúil a   typical

tipiciúlacht f3   typicality

tírdhreach m3   landscape

tírghrá m4   patriotism

tírghrách a   patriotic

tíriúil a   homely; pleasant, sociable

tíriúlacht f3   homeliness; pleasantness, sociability

titim f2 chun áiféise   bathos

tobchum v   improvise

tobchumadóireacht f3   improvisation

tobscor m1   aposiopesis

tochmharc m1 (pl tochmharca)   wooing, courtship; (Hist.) tale of  wooing, courtship

tógáil f3 shóisialta na n-inscní   social construction of gender

tógán m1   construct

tógán m1 liteartha   literary construct

toghail f3   destruction;  (Hist.) tale of sack, destruction

toirtiúil a   large-sized, bulky

toise m4   dimension

tomhaiste a   measured

tomhaltóir m3   consumer

tomhaltóireacht f3   consumerism

tomhas m1   riddle

ton m1   tone

tondath m3   timbre

tonnbhriseadh m   cataclysm

tonnbhriseadh m an tseanghnáthaimh   (violent) overthrow of the old order, the

topaic f2   topic

topas m1   topos

topagrafach a   topographical

tóraíocht f3   pursuit, hunt, search; (Hist.) tale of pursuit

tóstal m1   pageant

trácht v   mention; discuss, comment on; relate

trácht v ar   treat of

tráchtadh m (an Scrioptúir)   exegesis

tráchtaire m4   commentator

tráchtaireacht f3   commentary

tráchtas m1   treatise, dissertation; tract; thesis

tráchtas m1 dlí   law tract

tráchtas m1 gramadaí   grammatical tract

tráchtas m1 leighis   medical tract

tráchtearra m4   commodity

tráchtearrú m   commodification

traidisiún m1   tradition

traidisiún m1 béil   oral tradition

traidisiúnachas m1   traditionalism

traidisiúnaí m4   traditionalist

traidisiúnta a   traditional

traigéachoiméide f4   tragi-comedy

traigéide f4   (as dramatic form) tragedy

traigéideach a   tragic

traschaint f2   crosstalk

traschultúrú m   transculturation

trasghléasadh m   cross-dressing

trascríobh m   transcription

trascríobh v   transcribe

traslitriú m   transliteration

tráthúil a (of speech) apt, felicitous; witty; topical; (of person) ready-witted, quick at repartee

tráthúlacht f3   aptness; readiness of speech, wittiness; topicality

tréadach a   pastoral

tréadachas m1   pastoralism

tréadlitir f5   pastoral (letter)

treallach a   arbitrary

tréanna mpl   triads

treascair v   subvert

treascairt f3   subversion

treascrach a   subversive

trédhearcach a   transparent

tréimhse f4   period

tréimhse f4 an scátháin   mirror stage

tréimhseachán m1   periodical

tréimhsiú m   periodization

treise f4   emphasis

tréith f2   attribute

tréitheach a   accomplished, gifted, talented

treoirleabhar m1   guidebook

treoracha fpl stáitse   stage directions

trialach a   experimental

tríológ f2   trilogy

trímhéadar m1   trimeter

trímhéadrach a   trimetrical

trípháirteach a   tripartite

trí rainn agus amhrán   dán atá comhdhéanta de thrí rann shiollacha agus rann amháin i meadaracht an amhráin  (poem consisting of three syllabic quatrains and a quatrain in stressed metre)

trírín m4   triplet

tríshiollach m   trisyllable

tríshiollach a   trisyllabic

tríthoiseach a   three-dimensional

tríthroitheach a   trimetrical

trócae m4   trochee

trócaech a   trochaic

troigh f2   (Pros.) foot

tróipeolaíocht f3   tropology

trom a   bold

tróp m1   trope

tróp m1 cainte   figure of speech

trópach a   figurative

truamhéala f4   pathos

truamhéalach a   pathetic

trúbadóir m3   troubadour

tuairim f2   opinion

tuairimíocht f3   speculation

tuairisc f2   account, report

tuairiscigh v   report,  cover (a story)

tuairisciú f3   coverage (of a story), reportage (fr)

tuairisciúil a   descriptive

tualangacht f3   potentiality

tuarascáil f3   report

tuata a   secular

tugaid f2   cause, reason; trigger (of plot), instigation, motivation (for story), causa scribendi (la)

tuin f2   tone, accent

tuin f2 chainte   tone of  voice, intonation

tuireamh m1   dirge, threnody, lament; complaint

tuiscint f3   understanding

tulmhaisiú m   frontispiece

tulra m4   foreground

tulsuíomh m   foregrounding

tulsuite a   foregrounded

turgnamhach a   experimental

turnamh m1 an tseanghnáthaimh   decline of the old order, the

túslitir f5   initial

tútach a   (of style) clumsy, awkward

tútachas m1   (of style) clumsiness, awkwardness