sága m4   saga

sainchiall f2   denotation

sainchiallaigh v   denote

sainchomhartha m4   distinctive mark, characteristic

saineagrán m1   special issue

sainfhoclóir f3   special vocabulary

sainghné f4   special feature

sainigh v   state expressly, specify; define

sainiúil a   characteristic, distinctive

sainiúlacht f3   distinctiveness

sainmhínigh v   define

sainmhíniú m   definition

saintréith f2   characteristic

saíocht f3   learning, erudition

salm m1   psalm

salm m1 aithrí, ríoga   penitential, royal psalm

salm m1 buíochais, éagaointe, molta   psalm of thanksgiving, lamentation, praise

saltair f5   psalter

samhail f3   image; likeness, representation; simile

samhail f3 eipiciúil   epic simile

samhailchomhartha m4   symbol

samhailteach a   imaginary

samhalta a   imagined, virtual

samhlaigh v   imagine

samhlaíoch a   imaginative

samhlaíocht f3   imagination

samhlaoid f2   figurative illustration, image

samhlaoideach a   full of images

sanas m1   gloss, glossary

sanasaíocht f3   etymology

sanasán m1   glossary

saoi m4   learned, wise, person; (Hist.) sage, scholar, master

saoi m4 file   (Hist.) master poet

saoi m4 litre   (Hist.) scholar of Scripture

saoi m4 scríbhinne   (Hist.) master scribe

saoithíneach a   pedantic, priggish

saoithiúil a   learned, wise; skilled, accomplished

saoithiúlacht f3   learning, wisdom; skill, accomplishment

saol m1 eile, an   the otherworld

saoldearcadh m1   outlook on life

saonta a   naive

saoraistriúchán m1   free translation

saorbhard m1   (Hist.) noble bard

saor-chomhcheangal m1 smaointe   free association of ideas

saorga a   artificial

saorgacht f3   artificiality

saorghlanadh m   purgation, catharsis

saoririseoir m3   freelance journalist

saorvéarsaíocht f3   free verse, vers libre (fr)

saothar m1   work

saothar m1 allamuigh   field-work

saothar m1 liteartha   literary work

saothar m1 ógánaigh   juvenilia (la)

saothraigh v   work, cultivate, develop

saothrú m na filíochta   cultivation of poetry

saranáid f2   serenade

sárbhua m4   genius

sárleabhar m1   classic

sárshaothar  m1   masterpiece

scagadh m   critical examination

scailéathan m1   wild exaggeration

scaipeadh m (brí)   dissemination (of meaning)

scan v   scan

scanadh m   scansion

scanóir m3   scanner

scaoilteacht f3 foirme   looseness of form

scateolaíocht f3   scatology

scáthánú m   mirroring

scáthscríbhneoir m3   ghost writer

scéal m1   story, tale

scéal m1 Artúraíochta   Arthurian tale

scéal m1 bleachtaireachta   detective story, whodunnit

scéal m1 craicneach   polished, plausible story

scéal m1 eiseamláireach   exemplum, exemplary tale

scéal m1 faoi rógaire   picaresque tale

scéal m1 faoi thaibhse   ghost tale

scéal m1 Fiannaíochta   Fenian tale

scéal m1 gaisce, laochais   hero tale

scéal m1 grinn   humorous tale

scéal m1 rómánsaíochta   romantic tale

scéal m1 toisce   quest narrative

scéal m1 uafáis   horror story

scéal m1 leantach   sequel

scéalaí m4   storyteller

scéalaíocht f3   storytelling

Scéalaíocht f3 na Ríthe   the Historical Cycle of tales

scéalfhilíocht f3   narrative poetry

Scéalta mpl Miotaseolaíochta, na the Mythological Cycle of tales

scéalta mpl miotaseolaíocha mythological tales

scéilín m4   anecdote

scéilín m4 eiseamláireach   exemplum

scéim f2   scheme

scéim f2 mheadarachta   metrical scheme

scéimre m4   schema

scéinséir m3   thriller

sceitse m4   sketch

scigaithris f2   (act of) parodying; parody, burlesque, travesty

scigaithriseach a   parodying, burlesque

scigdhráma f4   farce

scig-ghaisciúil a   mock-heroic

scigléirigh v   caricature

scigléiriú m   caricature

scigmhagadh m   derision

scigmhagúil a   derisive

scigphictiúr m1   caricature

sciolladóireacht f3   invective

sciorradh m pinn   slip of the pen

scoil f2 éigse   gathering, school of poets

scoil f2 scairte   hedge school

scóip f2   scope

scolaíoch a   scholastic

scolaíochas m1   scholasticism

scoláire m4   scholar

scolártha a   scholarly

screaptra spl  scriptures, writings, manuscripts, books

scríbhinn f2   writing; written document

scríbhinn f2 bhréagach, fhalsa   forgery

Scríbhinn f2 Dhiaga, An   Holy Scripture, the Scriptures

scríbhneoir m3   writer

scríbhneoir m3 cónaithe   writer-in-residence

scríbhneoir m3 cruthaitheach   creative writer

scríbhneoir m3 cúise   writer committed to a (particular) cause

scríbhneoireacht f3   writing

scríbhneoireacht f3 bhaineann   écriture feminine (fr)

scríbhneoireacht f3 na mban   women’s writing

scríbhneoireacht f3 scripte   script writing

scríbhneoireacht f3 tacair   ersatz writing

scríbhneoireacht f3 uathoibríoch a   automatic writing

scríobh m  (hand)writing

scríobh v   write.

scríobh v amach   transcribe

scríobhaí m4   scribe, amanuensis

scrioptúr m1   scripture

scrioptúrtha a   scriptural

scriosadh m   erasure

script f2   script

Seacaibíteach a   Jacobite

Seacaibíteachas m1   Jacobitism

seachadadh m   transmission

seachadadh m béil, de bhéal   oral transmission

seach-chló m4   off-print

seachfhocal m1   aside

seachliteartha a   extra-literary

seachmall m1   illusion

seachtanán m1   weekly (publication)

seachtrach a   external

seachtracht f3   exteriority

seachtrú m   externalization

seachtsiollach m1   heptasyllable

seachtsiollach a   heptasyllabic

séagma m4   zeugma

sealbhú m   appropriation

séanas m1  (Ling.) hiatus

seanchaí m4   (Hist.) custodian of tradition, historian; reciter of ancient lore; traditional story-teller

seanchaíocht f3   (act of) telling old stories

seanchaite a   antiquated, obsolete, trite

seanchas m1   (Hist.) traditional law; ancient history and tradition; genealogical information; lore, tradition; (act of) story-telling

seanchas m1 áitiúil   local tradition

seanchas m1 béil   oral tradition

seanchas m1 na ndaoine   folk tradition

Seanchas m1 Mór, An   (title of) collection of ancient Irish law-tracts

seanda a   ancient, antique

seandálaíocht f3 an eolais   archaeology of knowledge

seanfhocal m1   proverb

Sean-Ghaeilge f4   Old Irish

seanmóir f3   sermon, homily

seanmóireacht f3   (act of) preaching (a sermon), sermonizing; homiletics

seanmóirí m4   preacher, sermonizer

sean-nós m1   ‘old style’, usually solo, unaccompanied style of singing in Irish and sometimes in English, regarded as traditional

seanrá m4   old, proverbial saying, aphorism, maxim

seánra m4   genre

seanscéal m1   folktale, (Fam.) fairytale

seanscéal m1 iontais   wonder tale, Märchen (de)

séantach m1   recusant

searbhas m1   sarcasm

searc f2   love; (Hist.) love tale

seasamh m1 léitheoireachta   reading position

seasamh m1 séimeantach   semantic position

seiceadóir m3 liteartha   literary executor

seiceálaí m4 litrithe   spelling checker, spellcheck

seicheamh m1   sequence

séimeantach a   semantic

séimeantaic f2   semantics

séimeolaíocht f3   semiotics, semiology

seimineár m1   seminar

séis f2   strain, melody

seit f2   set

seó m4   show

seoladh m   (Hist.) opening statement

seoladh m (rainn)   (Hist.) first two lines of a quatrain

seoladh m leabha(i)r   book launch

seoltóir m3 (teachtaireachta)   sender (of message)

seoraí mpl (cainte)   rhetorical expressions, stock phrases, tags

séshiollach m1   hexasyllable

séshiollach a   hexasyllabic

Shakespeareach a   Shakespearean

Shawach a   Shavian

sibhialtacht f3   civilization

sícé f4   psyche

síceach a   psychic

sícitheangeolaíocht f3   psycholinguistics

síceolaíoch a   psychological

síceolaíocht f3   psychology

síciteiripe f4   psychotherapy

siléipse f4   syllepsis

siméadrach a   symmetrical

siméadracht f3   symmetry

simplíoch a   simplistic

simplíocht f3   simplicity

simpliú m   simplification

sineicdicé f4   synecdoche

sinéistéise f4   synaesthesia

sintéis f2   synthesis

sintéiseach a   synthetic

síocanailís f2   psychoanalysis

síocanailíseach a   psychoanalytic(al)

síodúil a   urbane

síodúlacht f3   urbanity

siolla m4   syllable

siolla m4 aiceanta   stressed syllable

siolla m4 faoi bhéim   stressed syllable

siollach a   syllabic

siollóg f2   syllogism

siombail f2   symbol

siombalach a   symbolic

siombalachas m1   symbolism

siombalaí m4   symbolist

siombalaigh v   symbolize

siompóisiam m4   symposium

sioncóipigh v   syncopate

sioncronach a   synchronic

sionoptach a   synoptic

siontagmach a   syntagmatic

síscéal m1   fairy legend, fairytale

sísheanchas m1   fairy lore

siúráil f3   sureness, certainty; assuredness, confidence

slabhraithe a   enchained

slabhrú m   enchainment

slacht m3   finish, polish

slachtmhar a   finished, polished

slata fpl tomhais   criteria

sleamhnú m   slippage

sliocht m3   passage, tract; extract

sliocht m3 aibhsithe   purple passage

slis f2 den saol   slice of life, tranche de vie (fr)

sluaghairm f2   slogan

smaoineamh m1   thought, reflection, idea

smaointeachas m1   (body of) thinking, reflection

smaointeoir m3   thinker

smaointeoireacht f3   (act of) thinking, reflecting

smideadh m1   (Th.) make-up

snasta a   polished, elegant, well-finished

snoite a   well-executed, well-shaped, refined

so-aitheanta a   recognizable

sobaldráma m1   soap(opera)

sochaí f4   society

soch-chultúrtha a   socio-cultural

sochreiligiúnda a   socio-religious

sochstairiúil a   socio-historical

sochtheangeolaíocht f3   sociolinguistics

sofaisticiúil a   sophisticated

sofaisticiúlacht f3   sophistication

sofhriotal m1   euphemism

sofhriotalach a   euphemistic

soilbhir a   urbane

soilbhreas m1 urbanity, urbanitas (la)

soiléir a   clear, distinct; plain, obvious

soiléire f4   clarity, distinctness; plainness, obviousness

soiléirigh v   clarify, manifest

soiléirse f4   axiom

soinéad m1   sonnet

soiniciúil a   cynical

soiniciúlacht f3   cynicism

soiscéal m1   gospel

soiscéalach a   evangelical

soiscéalaí m4   evangelist

sóisialta a   social

solaoid f2   example, illustration

soléite a   easily read

sollúnta a   solemn

sollúntacht f3   solemnity

sonra m4   detail

sonraí mpl bibleagrafaíocha   bibliographical details

sonraigh v   particularize; specify, define; take particular notice of; perceive, distinguish

spalla m1   cheville; word, remark

spásáil f3   spacing

spásáil f3 (luaidhe) idir línte   leading

spásáil f3 shingil, dhúbailte   single, double spacing

speabhraídí fpl   illusions, fantasies, hallucinations

spíon v   tease out, examine minutely; spend, exhaust

spoch v   expurgate

spochadh m   expurgation

spoindé m4   spondee

spoindéach a   spondaic

spontáineach a   spontaneous

spontáineacht f3   spontaneity

spraoi m4   play

spraíúil a   playful, ludic

spraíúlacht f3   playfulness, ludism

spreag v   stimulate

spreagadh m   stimulus

sráidéigeas m1   street singer

sráidéigse f4   street song(s)

sraith f2   series

sraith f2 dánta   cycle, series of poems

sraith f2 scéalta   cycle of tales

sraithdhráma m4   serial, serial play

sraitheachán m1   serial publication

sraithscéal m1   serial, serial story

sruth m3 comhfheasa   stream of consciousness

stadach a   hesitant

stádas m1 ointeolaíochta   ontological status

staidéar m1 ar chúrsaí reacaireachta   narratology

stair f2   history; account, story

stair f2 bhéil   oral history

stair f2 lámhscríbhinne   provenance of a manuscript

staireagrafaíoch a   historiographic

staireagrafaíocht f3   historiography

staireolaíocht f3   historiography, historiology

stairiúil a   historic(al)

stairiúlachas m1   historicism

stairiúlacht f3   historicity

stairsheanchas m1   oral history

stáitse m4   stage

stáitsigh v   stage

stáitsíocht f3   play-acting

staraí m4   historian

staróg f2   anecdote, yarn

stéibh f2 d’amhrán   bar of a song

steiréitíopa m4   stereotype

steiréitipiciúil a   stereotypical

stiallchartún m1 grinn   comic strip

stíl f2   style

stíl f2 indíreach shaor   free indirect style

stíl f2 rocócó   rococo style

stíl f2 shaothraithe   elaborate, highly developed style

stíl f2    house style

stíleach a   stylistic

stílí m4   stylist

stílíocht f3   stylistics

stílithe a   stylized

stiúir v   (Th.) direct

stiúrthóir m3   (Th.) director

stoite a   uprooted, deracinated, déraciné (fr)

stoiteachas m1   uprootedness, deracination

stór m1 (amhrán, etc.)   repertoire

stór m1 focal   vocabulary

stórchiste m4   thesaurus

straitéis f2   strategy

straitéis f2 targhabhála   transgressive strategy

stróf f2   strophe

strófach a   strophic

struchtúr m1   structure

struchtúr m1 (an) mhothaithe   structure of feeling

struchtúr m1 an scéil   narrative structure

struchtúr m1 sa cheannas   structure in dominance

struchtúrach a   structural

struchtúrachas m1   structuralism

struchtúraí m4   structuralist

struchtúraigh v   structure

struchtúraíoch a   structuralist

struchtúrtha a   structured

suaitheantas m1   distinguishing mark; badge, emblem; decoration

suaithinseach a   special, distinctive

suantraí f4   lullaby

substaintiúil a   substantial

súchaite a   trite

súchaiteacht f3   triteness

suibiacht f3   subject

suibiacht f3 fhéinriartha   autonomous subject

suibiachtachas m1   subjectivism

suibiachtúil a   subjective

suibiachtúlacht f3   subjectivity

suigh v   set, situate

suíomh m1   situation, setting, location; positioning

suíomh m1 léitheoireachta   reading position

suíomh m1 reacaireachta   narrative situation

suíomh m1 séimeantach   semantic position

suntasach a   remarkable, prominent, distinctive

svae m4   sway, hegemony

svae m4 cultúrtha   cultural hegemony