m   (unit of communication) enunciation, utterance

rabhcán m1   simple song, ditty, light traditional verse

rabhcán m1 maraí   shanty

rabhcánaí m4   ditty singer, songster, shantyman

rabhlóg f2   tongue-twister

radacach a   radical

radacachas m1   radicalism

radharc m1   scene

radharcra m4   Th. scenery

Raibiléiseach a   Rabelaisian

Raibiléiseachas m1   Rabelaisian quality

raidhsiúlacht f3   copiosum (la)

raiméis f2   nonsense, nonsensical talk

ráiteas m1   statement

rangú m   classification

rann m1   quatrain, four-line verse, stanza

rann m1 molta   eulogistic verse

rann m1 an mhadra   doggerel verse, rigmarole

rann m1 cuimhne rince   dance mnemonic

rainn mpl do pháistí   nursery rhymes

rannaíocht f3   versification; form of verse

rannaire m4   versifier, rhymer

rannaireacht f3   (act of) composing verses, rhyming; versification

rannscéal m1   verse tale

ráitheachán m1   quarterly (periodical)

rapsóid f2   rhapsody

f4 na hEagnaíochta   Age of Enlightenment, the

réabas m1   rebus

réabhlóid f2 Choparnaiceach   Copernican revolution

reacaire m4   reciter of poems, declaimer; narrator

reacaire m4 sáiteach   intrusive narrator

reacaire m4 uilefheasach   omniscient narrator

reacaireacht f3   (act of) reciting, declaiming, in public; narration

réadú m   reification

réaduchtach a   reductive

réaduchtachas m1   reductionism

réaduchtú m   reduction

réadúil a   realistic, pragmatic

réadúlacht f3   realism, pragmatism

réal v   make clear, manifest

réalachas m1   realism

réalachas m1 draíochta   magic realism

réalachas m1 buirgéiseach, sóisialach   bourgeois, socialist realism

réalaí m4   realist

réalaíoch a   realistic, realist

réaltacht f3   reality

réaltacht f3 fhíorúil   virtual reality

réaltacht f3 inmheánach   internal reality

réamhábhar m1   preliminary matter, prelims

réamhchaipitlíoch a   pre-capitalist

réamhcheaptha a   preconceived

réamhchlasaiceach a   pre-classical

réamh-chomhfhios m3   pre-conscious (mind)

réamhléiriú m feistithe   dress rehearsal

réamhrá m4   introduction, preface, preamble, prolegomona (el)

  

réamhscéal m1    introductory or prefatory story; (Hist.) story preceding Táin Bó Cúailnge in Ulster cycle of tales

réamhstair f2   prehistory

réamhstairiúil a   prehistorical

réamhthagairt f3   anticipatory reference, allusion

réamhthagra m4   prolepsis

réamhthagrach a   proleptic

réamhtheachtaí m4 liteartha   literary precursor

réamhtheachtaire m4   fore-runner, harbinger

réamhthuairim f2   preconceived idea, preconception

réasún m1   reason

réasúnach a   rational

réasúnachas m1   rationalism

réasúnaíoch a   rationalistic

recto   recto (la)

reibhiseanach a   revisionist

reibhiseanachas m1   revisionism

reic v   recite, narrate

réidh a   easy, unhurried

 

Reifirméisean, an m1   Reformation, the

réigiúnach a   regional

réigiúnachas m1   regionalism

reiligiúnach a   religious

réiltín m4   asterisk

Réim f2 Ríoraí, an   (Hist) the Succession of Kings

réim f2 theanga   linguistic register

Reistiréisean m1   Restoration

reitric f2   rhetoric

reitriciúil a   rhetorical

reiviú m4   (Th.) revue

riail f5   rule

rialacha fpl meadarachta   metrical rules

rialta a   regular

 

rím f2   rhyme

rím f2 dheireadh líne   end rhyme

rím f2 idir gach re líne   alternate rhyme

rím f2 inmheánach   internal rhyme

rinn f2   an focal deireanach i líne véarsaíochta [final word of verse-line]; an chéad fhocal i bpéire focal a dhéanann rím dheireadh líne lena chéile i meadaracht an deibhidhe [the first word of a rhyming end-pair in deibhidhe metre]

rinn agus airdrinn   an rím (i meadaracht an deibhidhe) a dhéantar idir an siolla aiceanta ag deireadh líne amháin agus an siolla neamhaiceanta san fhocal le siolla  breise ag deireadh na chéad líne eile [rhyme (in deibhidhe metre) between stressed syllable at end of line and unstressed syllable of longer word at end of following line]

ríoga a   regal, royal

ríogacht f3   kingliness, regality

ríshaothar m1   magnum opus (la)

rithim f2   rhythm

rithimiúil a   rhythmic(al)

róchinntiú m   overdetermination

rocócó m4   rococo

ról m1   role

 

rómáns m4   romance

rómánsach a   romantic

Rómánsachas m1   Romanticism

Rómánsaí m4   Romantic

Rómánsaithe, na mpl   Romantics, the

rómánsaí m4   romanticist

rómánsaíocht f3   (act of) romancing; fantastic nonsense; romanticism; romantic tales

rosc m1   cineál reitriciúil véarsaíochta; cantaireacht rapsóideach; véarsaíocht uamach (Luath-Ghaeilge) [(type of) rhetorical verse composition; rhapsodical chant; (Early Irish) alliterative verse]

rosc m1 cainte   rhetorical speech

rosc m1 catha   battle-chant, war-cry

roscach a   rhetorical, declamatory, rhapsodical   

róshimplíoch a   overly simplistic

Rud m3, an   Thing, the

rúibric f2   rubric

rúndiamhair f2   mystery

rúndiamhair a   mysterious, mystical; esoteric

rúnscaoileadh m   decipherment

rúnscríbhinn m   secret writing, cipher, rune

rúnscríobh v   cipher

Rúraíocht, an f3    the Ulster cycle

ruthag m1    run in folktale