i gcló m4   in print

iamb m3   iambus

iambach a   iambic

iarmbéarla m4   (Hist.) archaic speech

iarbhír a   actual

iarchlasaiceach a   post-classical

iarchoilíneach a   post-colonial

iarchoilíneachas m1   post-colonialism

iargcomharc m1   an focal deireanach i ndán ag déanamh athrá ar an gcéad fhocal; an rann ceangail i ndán (last word of poem repeating first word; binding quatrain of poem)

iardhearcach a   retrospective

iardhearcadh m   flashback

iarfhocal m1   epilogue, afterword

iarmhairt f3 (an) choimhthithe   alienation effect, Verfremdung (de)

iarmharach a   residual

iarnóta m4   end-note

iar-nua-aoiseach a   post-modern

iar-nua-aoiseachas m1   post-modernism

iar-nua-aoiseacht f3   post-modernity

iar-nua-aoisí m4   post-modernist

iarscríbhinn f2   postscript, annex (to document)

iarsmaí mpl liteartha   literary remains

iarstruchtúrach a   post-structural

iarstruchtúrachas m1   post-structuralism

iarstruchtúraí m4   post-structuralist

iarstruchtúraíoch a   post-structuralist

iarthagairt f3   retrospective reference, allusion

iarthagra m4   analepsis

iarthagrach a   analeptic

iar-Thriontach a   post-Tridentine

iasacht f3   loan-word

iatán m1   insert

idé f4   idea

idéal m1   ideal

idéalach a   ideal

idéalachas m1   idealism

idéalú m   idealization

idé-eolaí m4   ideologue

idé-eolaíoch a   ideological

idé-eolaíocht f3   ideology

idéú m   ideation

idir lúibíní   in brackets

idiraisnéis f2   parenthesis

idirdhealaigh v   differentiate, discriminate, distinguish

idirdhealú m   differentiation, discrimination, distinction

idirdhisciplíneach a   inter-disciplinary

idirghníomhach a   interactive

idirlíneach a   interlinear

idirlinn f2   interval; pause, intermission

idirmhíniú m   interpretation

idirshliocht m3   inserted passage, interpolation

idirshuí m   interpolation

idirshuibiachtúil a   intersubjective

idirshuibiachtúlacht f3   intersubjectivity

idirshuigh v   interpolate

idirstad m4   colon

idirthéacs m4   intertext

idirthéacsúlacht f3   intertextuality

idirtheanga f4   inter-language

idirtheangach a   interlingual

ilbhéarlach a   polyglot

ilbhéarlaí mpl   many, various, languages

ilbhéascna f4   polyglossia

ilbhrí f4   polysemy

ilbhríoch a   polysemous

ilchiallach f4   having many meanings, polysemous

ilchiallachas m1   polysemy

ilchineálach a   heterogeneous, multifarious

ilchineálacht f3   heterogeneity, multifariousness

ilchodach a   composite

ildánach a  multi-talented, versatile

ileagrán m1   variorum edition

ilfhiúsach a   multivalent

ilfhónach a   polyphonic

ilfhónacht f3   polyphony

ilghnéitheach a   diverse, various, heterogeneous

ilghnéitheacht f3   diversity, variety, heterogeneity

ilghuthach a   multi-vocal

il-léamha mpl   variant readings, variae lectiones (la)

ilmheáin mpl   multimedia

ilmheánach a   multimedia

ilmhínithe mpl   multiple meanings

ilsiamsa m4   (Th.) revue, variety show, vaudeville (fr)

ilsiollach m1   polysyllable

ilsiollach a   polysyllabic

iltagrach a   multi-referential

iltaobhach a   many-sided

ilteangach m1   polyglot

ilteangach a   multilingual, polyglot

iltíreach m1   cosmopolitan

iltíreach a   cosmopolitan

iltíreachas m1   cosmopolitanism

iltoiseach a   multi-dimensional

imagallamh m1   mutual discourse, conversation

imcháineadh m   censure

imeacht m3   (Th.) exit; event

imeachtaí mpl   proceedings

imeall m1   margin

imeallach a   marginal

imeallacht f3   marginality

imeallaigh v   marginalize

imeallú m   marginalization

imeartas m1 focal   wordplay, pun

imlabhra f4   periphrasis, circumlocution

imleabhar m1   volume

imlíne f4   outline, border

imlitir f5   circular (letter), encyclical

imní f4 (an) easnaimh   anxiety of absence

imní f4 (an) scáthaithe   anxiety of influence

impiriúil a   imperial

impiriúlachas m1   imperialism

imprisean m1   impression

impriseanachas m1   impressionism

impriseanaíoch a   impressionist(ic)

in aghaidh (an) stuif   against the grain

inaistrithe a   transferable, transposable, translatable

inaitheanta a   distinguishable

inbhéartaigh v   invert

inbhéartú m   inversion

inbhraite a   perceptible, palpable, tangible

inbhreathnaitheach a   introspective

inbhreathnú m   introspection

inchinn f2   brain

inchreidte a   credible

Ind-Eorpach a   Indo-European

indibhid f2   individual

indibhidiú m   individuation

indibhidiúil a   individual

indibhidiúlachas m1   individualism

indibhidiúlacht f3   individuality

indíreach a   indirect

indreach m3   inscape

infhireannú m   immasculation

inghreannta a   lapidary

inis v   tell, relate, narrate

iniseal m1   initial

iniseal m1 maisithe   ornamental initial

iniúch v   scrutinize

iniúchadh m   scrutiny

inléiritheacht f3   representability

inléite a   legible

inmheánach a   internal, interior

inmheánú m   internalization

innéacs m4   index

innéacs m4 aibítreach   alphabetical index

innéacsaigh v   index

innéacsú f3   indexing

inniúlacht f3 liteartha   literary competence

inniúlacht f3 teanga   linguistic competence

inphrionta m4   imprint

inscéal m1   story within a story

inscéalaíocht f3   (technique of) placing a story within a story

inscne f4   gender

inscneach a   gendered

inscríbhinn f2   inscription

inscríofa a   writable

insint f2   telling, relation, narration, diegesis; narrative; version

insint f2 bhéil   oral narration; oral narrative

insint f2 dhíreach   direct narration

insint f2 indíreach   indirect narration

inspioráid f2   inspiration

insteoir m3   teller, relater, narrator

instinn f2   instinct

instinneach a   instinctual

inteilgean m1   introjection

intleacht f3   intellect, intelligence

intleachtach m1   intellectual

intleachtach m1 orgánach   organic intellectual

intleachtach a   intellectual

intlis f2   inset

intuigthe a   understandable, intelligible; implied, implicit

íochtarán m1   subaltern

íochtaránach a   subaltern

íocón m1   icon

íocónagrafaíocht f3   iconography

íogair a   sensitive

íogaireacht f3   sensitivity, sensibility

íolbhriseadh m   iconoclasm

íolbhristeach a   iconoclastic

íolbhristeoir m3   iconoclast

iolrachas m1   pluralism

iomann m1   hymn

iomarbhá f4   contention; wordy dispute, argument

iomarcaíocht f3   redundancy

iomas m1   intuition

iomas m1 forasna   (Hist.) prophetic knowledge

iomasach a   intuitive

íomhá f4   image

íomhá f4 aircitíopúil   archetypal image

íomháineach a   full of imagery

íomháineachas m1   imagery

íomháineacht f3   imaginative quality

íomhá-eolaíocht f3   imagology

iomráiteach a   well-known, famous

iomrall m1 aimsire   anachronism

iomrall m1 an mhothaithe   affective fallacy

iomrall m1 an chuspóra   intentional fallacy

iomrall m1 na comhbhá   pathetic fallacy

iomramh m1 (pl iomramha)   voyage; (Hist.) voyage tale

Iónach a   Ionic

ionadaíocht f3   substitution

ionannaigh v le   identify with

ionannas m1   identity, sameness

ionannú m   identification

ionchódaigh v   encode

ionchollú m   incarnation

ionchorprú m   incorporation

ionchultúrú m   inculturation

ioncúnabal m1   incunabulum (pl incunabula)

ionduchtú m   induction

ionramháil f3   handling

ionsá m4   insertion

ionsáigh v   insert

ionstraimiú m   instrumentation

iontaofacht f3   reliability

iontráil f3   entry

íoróin f2   irony

íoróin f2 bhriathartha, dhrámata   verbal, dramatic irony

íorónta a   ironical

iris f2   journal, magazine, gazette

iris f2 choimriúcháin   digest, abstract

iris f2 reatha   current journal

iriseoir m3   journalist

iriseoireacht f3   journalism

irisleabhar m1   journal

iseacronacht f3   isochrony

ísealaicme f4   lower class, lower order

jóc m4   joke

jouissance   jouissance (fr)

Joyceach a   Joycean

Kafkach a   Kafkaesque