fabhalscéal m1   legendary story, fable

fabhalscéalaí m4   fabler, fabulist

fabhalscéalaíocht f3   fable, fabulation

fabhalscríbhneoireacht f3   writing of fables

fabhtach a   flawed

fad m1 ama   duration

fadálach a   tedious

fáidh m4   seer, prophet; wise man

fáidhiúil a   prophetic

faisnéis f2   information; report

faisnéiseoir m3   informant

fáistine f4   (act of) prophesying; prophesy, soothsaying; divination

fallaibhriatharlárnach a   phallogocentric

fallaibhriatharlárnachas m1   phallogocentrism

fallach a   phallic

fallalárnach a   phallocentric

fallalárnachas m1   phallocentrism

fallas m1   phallus

fánaí f4   nomad

fantaise f4   phantasm

fantaiseach a   fantastic

fantaisíocht f3   fantasy

faoistin f2   confession(s)

faoistiniúil a   confessional

fáth m3 airge   cause of composition

fáthchiall f2   figurative meaning, allegory

fáthchiallach a   allegorical, figurative

fáthchiallaí m4   allegorist

fáthscéal m1   allegorical tale, parable

féachaint f3   gaze

féachaint f3 an fhir   the male gaze

fealsamh m1   philosopher

fealsúnach a   philosophical

fealsúnacht f3   philosophy

feannadóireacht f3   invective

fear m1 dána   Hist. minstrel, poet

fear m1 léinn   man of learning, scholar; (Early Irish) ecclesiastical, especially Latin, scholar

fearacht f3 dána   Hist. practice of poetic art

fearas m1 critice   critical apparatus, apparatus criticus (la)

fearas m1 idé-eolaíochta an stáit   state ideological apparatus

feartlaoi f4   grave-lay, epitaph

feathal m1   emblem

feidhm f2   function

feidhm f2 eispriseach   expressive function

feidhm f2 fhatach   phatic function

feidhm f2 fhileata   poetic function

feidhm f2 mheititheangeolaíoch   metalinguistic function

feidhm f2 thagrach   referential function

feidhm f2 thogartha   conative function

feidhm f2 (an) údair   author function

feidhmeanna fpl na teanga   functions of language

feidhmiú(chán) m teanga   linguistic performance

feidhmiúil a   functional

féilire m4   martyrology; calendar

féilscríbhinn f2   Festschrift (de)

feimineach a   feminist

feimineachas m1   feminism

féin, an m4   self, the

féinchinsireacht f3   self-censorship

féin-chomhfhiosach a   selfconscious

féineachas m1   (Hist.) traditional laws (of ancient Ireland)

feiniméan m1   phenomenon

feiniméaneolaíocht f3   phenomenology

féineitneagrafaíocht f3   auto-ethnography

féiniúlacht f3   identity

féinlárnach a   egocentric

féinriar m4   autonomy

féinriartha a   autonomous

féintuiscint f3   self-understanding

feisteas m1   (Th.) dress, costumery

feisteas m1 stáitse   stage accessories, scenery

féith f2 dúchais   genius

féith f2 na filíochta   talent for poetry

feithicil f2   vehicle

feitis f2   fetish

feitiseachas m1   fetishism

feitisiú m   fetishization

fianaise f4   evidence, testimony

fiannaí m4   storyteller; narrator of Fenian stories

Fiannaíocht, an (h) f3   Fenian literature;  the Fenian cycle of tales

ficsean m1   fiction

ficsean m1 eolaíochta   science fiction

ficsean m1 móréilimh   popular fiction

ficseanúil a   fictional

ficseanúlacht f3   fictionality

figiúr m1   figure

file m4   poet; (Hist.) a trained poet

file m4 na cúirte   poet laureate

file m4 pobail   community poet

fileata a   poetic(al); lyrical

fileatacht f3   poetic quality

fileoir m3   poetaster

filíocht f3   poetry; (as vn.) ag filíocht ar rud lyricizing sth.; ag filíocht ar dhuine lampooning s.o.

filíocht f3 aiceanta, chlasaiceach, shiollach   accentual, classical, syllabic poetry

filíocht f3 an phobail   community poetry

filíocht f3 na mbard   bardic poetry

filíocht f3 na scol   classical (Irish) poetry

Filistíneach a   Philistine

Filistíneachas m1   Philistinism

fínéad m1   vignette

fíneálta a   fine, subtle

fíneáltacht f3   fineness, subtlety

finscéal m1   romantic  tale; fable, legend; fictitious story, fiction

finscéal m1 béil   oral legend

finscéal m1 bunaidh   foundation legend

finscéal m1 bunúis   origin legend

finscéal m1 imirceach   migratory legend

finscéal m1 nua-aoiseach   modern legend

finscéal m1   fairy legend

finscéal m1 uirbeach   urban legend

finscéalach a   fabled, legendary, romantic; fictitious

finscéalaíocht f3   romantic, legendary tales; (act of) romancing, fiction

fionnachtain f3   (act of) finding; find, discovery; invention

fionraí f4   suspense

fíor f5   figure

fíor f5 agus cúlra   figure and ground

fíor f5 chainte   figure of speech

fíortha a   figurative

fíorú m   figuration

fíricsean m1   faction

fírinne f4   truth

fírinneach a   truthful

fírinneacht f3   truthfulness

fís f2   vision; (Hist.) vision tale

físiúil a   visual

fiúntas m1   worth, merit

flaitheas m1   sovereignty

flapa m4 tosaigh, cúil   front, back flap

fleiscín m4   hyphen

fleiscíniú m   hyphenation

fo-chomhfhios m3   subconscious

focal m1   word, expression

focal m1 coiscthe   taboo word

focal m1 ócáide   nonce-word

focalbhá m4   ellipsis

fócas m1   focus

fócasaigh v   focus

fochlag m1   (Hist.) a poet (file) of the seventh grade

fochlásal m1   dependent, subordinate clause

fochultúr m1   subculture

foclach a   wordy, verbose

foclaíocht f3  wordiness, garrulity; wording

focleolaí m4   philologist

focleolaíocht f3   philology

foclóir m3   dictionary, lexicon; vocabulary

foclóireacht f3   lexicography

foclóirí m4   lexicographer

foclóirín m4   concise word list

fo-dhréacht f3   odd, occasional composition

fo-eagarthóir m3   sub-editor

foghar m1   sound

fogharscríbhinn f2   phonetic script

foghraíocht f3   phonetics

fóilió m4   folio

foilseachán m1   publication

foilsigh v   publish

foilsitheoir m3   publisher

foilsitheoireacht f3   (process) publication

foilsitheoireacht f3 deisce   desktop publishing

fóinéim f2   phoneme

fóinéimeach a   phonemic

fóineolaíoch a   phonological

fóineolaíocht f3   phonology

foinse f4   source

foinse f4 lámhscríbhinne   provenance of a manuscript

foinse f4 phríomha   primary source

foinse f4 thánaisteach   secondary source

foirm f2   form

foirmiúil a   formal

foirmiúlachas m1   formalism

foirmiúlachas m1 Rúiseach   Russian formalism

foirmiúlaí m4   formalist

foirmiúlaíoch a   formalist

foirmiúlacht f3   formality

foirmle f4   formula

foirmleach a   formulaic

foliteartha a   subliterary

fónalárnachas m1   phonocentrism

fonn m1   air, tune; melody, song

fonn m1 a ghabháil   to sing

fonnadóir m3   singer

fonnadóireacht f3   singing

fonóid f2   mockery, derision

fonóideach a   mocking, derisive

fonóta m4   footnote

fophlota m4   sub-plot

fo-rann m1   odd, occasional verse

forásach a   progressive

forbair v   develop

forbairt f3   development

forbhreathnú m   overview

forchiall f2   connotation

forchiallaigh v   connote

forchlúdach m1 (leabhair)   book jacket, dust jacket

Fordachas m1   Fordism

fordhreach m3   outward appearance

fordhuilleog f2   fly-leaf

forfhocal m1   byword, cant word

forghairm f2   interpellation

forimeall m1   periphery

forimeallach a   peripheral

forlámhas m1   domination

forlámhas m1 cultúrtha   cultural domination

forlíonadh m   supplement

forlíonadh m speisialta   special supplement

formáid f2   format

formáidiú m   formatting

forógra m4   proclamation, manifesto

forstua m4   (Th.) proscenium arch

forstruchtúr m1   superstructure

fothéacs m4   subtext

fothéama m4   sub-theme

fotheideal m1   subtitle

fotheidealóir m3   subtitler

fotheidealú m   subtitling

fotheidil a chur le (scannán etc.), fotheidealaigh v   subtitle

fráma m4   frame

fráma m4 tagartha   frame of reference

frámaigh v   frame

frapa m4   prop

frása m4   phrase

frásaíocht f3   phraseology

freacnairc f2   present time

freacnairceach a   contemporary, of the present time

freacnairceacht f3   contemporaneity, of the present time

freagairt f3   response

freagra m4   answer

freagróir m3   respondent

fréamhshamhail f3   prototype

Freudach a   Freudian

Freudachas m1   Freudianism

friotal m1   speech, expression, utterance; diction

friotal m1 fileata   poetic diction

fritéis f2   antithesis

frithbhanda a   anti-woman

frithbhandacht f3   anti-womanism

frithbhuaic f2   anti-climax

frithchiallach m1   antonym

frithchiallach a   antonymous

frithchosúil a   paradoxical

frithchosúlacht f3   paradox

frithchúirtéiseach a   anti-courtly

frithchultúr m1   counterculture

frithchultúrtha a   countercultural

frithdhígeann m1   anti-climax

Frith-Eagnaíocht f3, an [h]   Counter-Enlightenment, the

frithfhearga a   anti-man

frithfheargacht f3   anti-manism

frithfhrásaíocht f3   antiphrasis

frithlaoch m1   anti-hero

frithmhise m4   counter-ego

frithrá m   contradiction

frithráiteach a   contradictory

Frith-Reifirméisean m1   Counter-Reformation

frithrómánsach a   anti-romantic

frithshampla m4   counter-example

frithshuigh v (le)   contrast (with)

frithstróf f2   antistrophe

frith-úrscéal m1   anti-novel

fronsa m4   farce

fuaimfhoclaíocht f3   onomatopoeia

fuaite a   sewn, stitched

fuarchúis f2   apathy, indifference

fuarchúiseach a   apathetic, indifferent

fuath m3 ban   misogyny

fuath m3 fear   misandry

fuathaitheoir m3 ban   misogynist

fuathaitheoir m3 fear   misandryst

fuigheall m1   (Hist.) utterance, speech

fuinte a   compact, terse

fuinteacht f3   compactness (of style), terseness

fuirseoir m3   jester, buffoon; comedian, entertainer

fuirseoireacht f3   (act of) jesting, buffoonery; burlesque, comedy