dachtal m1   dactyl

dachtalach a   dactylic

damhsa m4 an bháis   danse macabre

dámh f2   (Hist.) poetic company; literary caste

dámhscoil f2   school of poetry

dán m1   poem; craft; art, faculty, art of poetry; (Hist.) gift; (Hist.) syllabic verse

dán m1 diaga religious poem

dán m1 díreach   filíocht shiollach (na Gaeilge); véarsaíocht shiollach le dianrialacha dochta [(Irish) syllabic poetry; strict syllabic verse]

dán m1 grá   love poem

dán m1 molta praise poem, panegyric, eulogy

dán m1 pósta   epithalamium

dánfhocal m1   epigram (in syllabic metre)

daonlathach a   democratic

daonna a   human

daonnacht f3   humanity

daonnachaí m4   humanist

daonnachaíoch a   humanistic

daonnachas m1   humanism

daorbhard m1   (Hist.) base bard

dátheangach a   bilingual

deabhóid f2   devotion

deabhóideach a   devout, devotional

déach a   dual

déachas m1   dualism

deachtú m   composition; dictation

deachtú m dáin   composing of poetry

déaduchtaigh v   deduce

déaduchtú m   deduction

dea-fhoghras m1   euphony

dealraitheacht f3   verisimilitude, vraisemblance (fr)

déan v talamh slán de   assume

déanmhas m1   formation

déantús m1   make, manufacture, handiwork, creation

déantús m1 liteartha   literary creation

dearadh m   design

dearadh m clúdaigh   cover design

dearadh m leabha(i)r   book design

dearbhaigh v   declare, affirm, assert

dearbhú m   declaration; (Hist.) defamatory literary genre on the subject of marital infidelity

dearcadh m   outlook, point of view

dearmad m1   error, erratum (la)

dearscnaitheach a   excellent; clear, distinctive; prominent, pre-eminent

deasghnách  a   ritual

deasghnáth m3   rite, ritual

deasghnáthach a   ritualistic

dea-shaothraithe a   well-developed

deaslabhartha a   well-spoken; witty, eloquent

débat   débat (fr)

débhéascna f4   diglossia

débhrí f4   ambiguity

débhríoch a   ambiguous

déchiallach a   equivocal, ambiguous

déchoilíniú m   double colonization

défhiús m1   ambivalence

défhiúsach a   ambivalent

défhócas m1   double focus, bifocus

défhócasú m   double focalization, bifocalization

défhoghar m1   diphthong

déghuthach a   double-voiced

deichshiollach m1   decasyllable

deichshiollach a   decasyllabic

deifnídeach a   definitive

deilbhín m4   (Comp.) icon

deilbhíocht f3   morphology

deilbhíochta gs as a   morphological

deilbheolaíocht f3   (study of) morphology

deilín m4   sing-song, rigmarole

deimhnigh v   affirm

déine f4   intensity

déine f4 (an) mhothaithe   intensity of feeling

deireadh m1   end

deisbhéalach a   well-spoken, witty

deisbhéalaí f4   readiness of speech, wittiness

deismíneach a   refined

deismíneacht f3   refinement

deismir a   fine, exemplary

deismireacht f3   fine (stylistic) example, illustration; embellishment, touch

deismireacht f3 chainte   nice turn of speech

deismireacht f3 stíle   stylistic embellishment, touch

délóg f2   dualogue

démhéadar m1   dimeter

démhéadrach a   dimetrical

démhíosachán m1   bimonthly

dénártha a   binary

dénárthacht f3   binarism

dénouement  dénouement (fr)

déscaradh m   dichotomy

déshiollach m1   disyllable

déshiollach a   disyllabic

déthroitheach a   dimetrical

diacronach a   diachronic

diaga a   divine; sacred, holy; theological

diagacht f3   divinity; godliness, piety; theology

diagaire m4   divine, theologian

dí-ainm a   anonymous

diaicritic f2   diacritic

diaicriticiúil a   diacritical

dialachtaic f2   dialectic(s)

dialachtaic f2 stairiúil   historical dialectic(s)

dialachtaiciúil a   dialectical

dialann f2   diary

dialannaí m4   diarist

dialannaíocht f3   diary-keeping

diall m (ó)   deviation (from)

dialóg f2   dialogue

dialóg f2 inmheánach   interior dialogue

dialógach a   dialogic

diamhair a   obscure; mysterious, uncanny

diamhracht f3   obscurity; mysteriousness

dian a   intense; strict

diancheistiú m   interrogate

dianrialacha fpl   strict rules

dícheangal m1   dissociation

díchódaigh v   decode

díchuimhne f4   forgetting, forgetfulness, amnesia

díchumadh m   deformation

différance   différance (fr)

difríocht f3   difference

difríocht f3 ghnéasach   sexual difference

dífhréamhaigh v   uproot, deracinate

dífhréamhaithe a   uprooted, deracinated, déraciné (fr)

dígeann m1   (of play, plot) climax

díghnáthú m   defamiliarization, ostrananie (ru)

díláithrigh v   displace

díláithrithe a   displaced

díláithriú m   displacement

díláraigh v   decentre

díláraithe a   decentred

dílárú m   decentring

dílárú m na suibiachta   decentring of the subject

dílseacht f3   allegiance

dímhorálta a   amoral

dímhoráltacht f3   amorality

diminsean m1   dimension

dinimic f2   dynamics

dinimiciúil a   dynamic

Diníseach a   Dionysian

dinnseanchas m1   lore of places, toponymy

dinnseanchas m1 meadarach   metrical lore of places

díolaim f3   anthology, compilation

díolamóir m3   anthologist, compiler

díonbhrollach m1   (vindicatory) preface

díorthach a   derivative

díorthaigh v   derive

díorthú m   derivation

dioscúrsa m4   discourse

dioscúrsach a   discursive

díospóireacht f3   debate

diostóipe f4   dystopia

diostóipeach a   dystopian

diostóipeachas m1   dystopianism

díphearsanú m   depersonalization

dírbheathaisnéis f2   autobiography

dírbheathaisnéiseach a   autobiographical

dírbheathaisnéisí m4   autobiographer

díreach a   direct

díscaoileadh m dissolution, disintegration

díscaoileadh m na mainistreacha   dissolution of the monasteries, the

díscaoileadh m an tseanreachta   breaking up of the old order, the

disciplín m4   (branch of knowledge) discipline

díshondas m1   dissonance

díspeagadh m   pejoration

díspeagúil a   pejorative

díth f2 ainm   anonymity

díthógáil f3   deconstruction

díthógálaí m4   deconstructionist

díthreabhach m1   hermit

diúltú m (do)   abrogation (of)

dleachtanna fpl údair   royalties

dlí m4   law

dlí m4 canónta   canon law

dlí m4 na féine   ancient law system (of Ireland)

dlisteanach a   legitimate

dlisteanú m legitimation

dlús m1   compactness, density

dlúth a   compact, dense

dlúthdhiosca m4   compact disc, CD

dlútheagrán m1   compact edition

dochiallach a   abstruse

docht a   rigorous

dóchúlacht f3   likelihood, probability

doichte f4   rigor

dogmach a   dogmatic

dogmachas m1   dogmatism

doiciméad m1   document

doiciméadach a   documentary

doiléir a   dim, obscure; vague, indistinct

doiléire f4   dimness, obscurity; vagueness, indistinctness

doléite a   illegible

domhandú m   globalization

dos m1   (Hist.) a poet (file) of the fifth grade

double entendre   double entendre (fr)

draíocht f3   magic

dráma m4   drama, (stage-)play

dráma m4 a chur ar an stáitse, a stáitsiú   to stage a play

dráma m4 aonghnímh  one-act play

dráma m4 balbh, geáitsíochta   dumb show, mime

dráma m4 cistine  kitchen drama

dráma m4 míorúilte   miracle play

dráma m4 moráltachta   morality play

dráma m4 páise   passion play

dráma m4 puipéad   puppet show

dráma m4 tíre   folk drama

dráma m4 trí ghníomh   three-act play

drámadóir m3   dramatist, playwright

drámaíocht f3   drama, dramatic art

drámatúil a   dramatic

drámatúlacht f3   dramatic quality, dramaticism

drámú m   dramatization

dramatis personae   dramatis personae (la)

dreach m3   aspect

dréacht  m3   (literary, musical) piece,  composition; tract; contribution; draft

dréacht m3 molta   eulogy

dréacht m3 diaganta   (religious) tract

driseag m1   (Hist.) a kind of base bard (daorbhard); a poet (file) of a low grade

droichead m1 uama   sraith uamach focal gan séimhiú ná urú [series of alliterating words unrelieved by either lenition or eclipsis]

droim m4 leabhair   book spine

dromchla m4   surface

dromchlach a   superficial

duan m1   song, poem

duan m1 molta, caithréime   song of praise, of triumph

duanaire m4   poem-book; verse anthology; maker or reciter of verses

duanaire m4 teaghlaigh   (Hist.) family poem-book

duanaireacht f3   (act of) verse-making; recitation of song, poetry

duanmharbhna m   elegy, threnody

duanmholadh m   praise poem, eulogy, panegyric

duanoirfideacht f3   singing of songs

duantiomna m4   testament in verse

dubáil v   dub

dubáil f3   dubbing

dúblóg f2   doublet

dubhfhocal m1   riddle, conundrum, enigma

dúchais gs as a.   inherited, inherent; innate, native

dúchas m1   heritage; native place or country, traditional connection; heredity, innate quality

dúchasach a   hereditary, ancestral; inherited, inherent; innate, instinctive; native, indigenous; vernacular

dúchasachas m1   nativism

dúchasóir  m3   nativist

duilleog f2 (leabhair)   leaf (of book)

duine m4 a bhfuil an insint dírithe air/ uirthi   narratee, destinateur (fr)

duine m4 a dhéanann staidéar ar chúrsaí reacaireachta

duine m4 eile, an   other, the

duine m4 sárbhuach   genius

dúisigh v (sprid, cuimhne)   evoke

dúnadh m   cadence; (Hist.) closure of poem in syllabic metre through repetition of opening phrase, word, syllable, or letter at end of poem

dúnadh m dáin   close of a poem

dúrúin mpl dúnmharaithe   murder mysteries