| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A

aa
s (= aphrolith) (Hawaiian) aa m4
Aalenian a Álanach a
a-axis s a-ais f2 (pl –eanna)
abandoned gas well tobar m1 gáis tréigthe
abandoned oil well tobar m1 ola tréigthe
ablation s eisídiú m (gs -ithe), eisídiúchán m1
ablation area (= zone of ablation) crios m3 an eisídithe
Abney level leibhéal m1 Abney
abnormal event teagmhas m1 mínormálta
aboral a allbhéalach a
abrade v scríobchaith v
abrasion s scríobchaitheamh m1
abrasion platform clár m1 scríobchaithimh
abrasive s scríobach m1
AB rectangular array (= gradient array) eagar m1 grádáin
absarokite
s absaraicít f2
absolute a dearbh- pref
absolute age dearbhaois f2 (pl –eanna)
absolute permeability dearbh-thréscaoilteacht f3
absolute zero dearbhnialas m1
absorb v ionsúigh v
absorption s ionsú m4
abstraction s (of streams) cuimsiú m (gs -sithe)
abstraction s (of water) astarraingt f (gs -he)
abyss s aibhéis f2
abyssal a aibhéiseach a
abyssal deposit sil-leagan m1 aibhéiseach
abyssal hill cnoc m1 aibhéiseach
abyssal plainf4 aibhéiseach
abyssal rock carraig f2 aibhéiseach
acadialite s acaidiailít f2
Acadian a (= albertan) Acádach a
accelerated a luathaithe a
accelerated erosion creimeadh m luathaithe
acceleration s luasghéarú m (gs –raithe)
acceleration of gravity luasghéarú m na domhantarraingthe
accelerometer s méadar m1 luasghéaraithe
accessory mineral mianra m4 breise
accessory plate (Micros.) pláta m4 cúnta
accidental mineral mianra m4 teagmhasach
accidental precaution réamhchúram m1 in aghaidh taisme
accommodation structure struchtúr m1 oiriúnaitheachta
accordance s (Top.) comhréireacht f3
accordant a (Top.) comhréireach a
accordant drainage draenáil f3 chomhréireach
accordant junction cumar m1 comhréireach
accordant summit mullach m1 comhréireach
accretion s fuilleamh m1
accretional heating téamh m1 fuillimh
accretion of planets
fuilleamh m1 na bpláinéad
accretion theory teoiric f2 an fhuillimh
accumulation s bailiú m (gs -lithe)
accumulative rock (= cumulate) carraig f2 charnach
accuracy s cruinneas m1
acetic acid aigéad m1 aicéiteach
ACF diagram léaráid f2 ACF
Acheulian a Aisiúlach a
achondrite s acoindrít f2
achroite s acróít f2
acicular a snáthadúil a
acicular crystal criostal m1 snáthadúil
acicular habit sainchruth m3 snáthadúil
acid s aigéad m1
acidic a aigéadach a
acidic rock (= acid rock) carraig f2 aigéadach
acidization s aigéadchóireáil f3
acid pump caidéal m1 aigéid
acid rock (= acidic rock) carraig f2 aigéadach
acid test tástáil f3 aigéadach
aclinic line (= magnetic equator) líne f4 éaglaonais
acme s buaicthréimhse f4
acoustic a fuaimiúil a
acoustic log (record) loga m4 fuaimiúil
acoustic velocity treoluas m1 fuaimiúil
acoustic wave tonn f2 fhuaimiúil
acritarch s acratarc m4 (pl -aí)
acrozone s (= range-zone) acrachrios m3
actinolite s achtainilít f2
action s gníomhú m (gs -thaithe)
activated resin roisín m4 gníomhachtaithe
activation logging logáil m gníomhachtaithe
activator s gníomhachtóir m3
active a beo a
active earthflow ithirshreabh f2 bheo
active layer scair f2 bheo
active volcano bolcán m1 beo
activity s gníomhaíocht f3
activity coefficient comhéifeacht f3 gníomhaíochta
actual a iarbhír a
actual evapotranspiration imghalú m iarbhír
actualism s achtálachas m1
acute bisectrix déroinnteoir m3 géaruillinne
adamantine a adhmainteach a
adamantine lustre loinnir f5 adhmainteach
adambulacrum s adambalacram m1
adamellite s adaiméillít f2
adamsite s adaimsít f2
adaptive radiation (Evol.) scaipeadh m oiriúnaitheach
address s (Comp.) seoladh m (gs –lta pl -ltaí)
adductor muscle matán m1 aduchtaithe
adiabatic rate ráta m4 aidiabatach
adinole s adanól m
adit s (la) tollán m1 isteach
adjacent bed effect (= shoulder-bed effect)
iarmhairt f3 gharchisil
adjacent strata sraitheanna fpl cóngaracha
admission s (GeoCh.) ligeantas m1
admittance s iontrálas m1
adobe s adóib f2
adret slope grianlearg f2
adsorb v asúigh v (pres –únn fut –úfaidh vn asú pp -ite)
adsorbed water uisce m4 asúite
adsorbent s asúiteoir m3
adsorbent a asúiteach a
adsorption s asúchán m1
adularia s adaláire m4
advancing a leatach a
advancing coast cósta m4 leatach
advection s trasiompar m1
advection-dispersion equation cothromóid f2 trasiompair is easraithe
advection fog ceo m4 trasiompair
adventitious cone (= adventive cone) cón m1 aidbhinteach
adventive cone (= adventitious cone) cón m1 aidbhinteach
aegirine s (= aegirite) aeigirít f2
aegirite s (= aegirine) aeigirít f2
AEM (= airborne electromagnetics) leictreamaighnéadaic f2 ar eite
aenigmatite s (= enigmatite) einigmitít f2
aeolian a (= eolian) aeólach a
aeolian bedform cisealfhoirm f2 aeólach
aeolian deposit sil-leagan m1 aeólach
aeolianite s aeóilít f2
aeon s aeón m1
aeration s aerú m (gs –raithe)
aerial mapping aermhapáil f3, aerléarscáiliú m (gs -ithe)
aerial photograph aerfhótagraf m1
aerial ropeway (Min.) téadbhealach m1 aerga
aerial tramway (Min.) trambhealach m1 aerga
aerobic a aeróbach a
aerolite s aerailít f2
aeromagnetic a aeramaighnéadach a
aeronautical chart cairt f2 aerloingseoireachta
aeronautics
s aerloingseoireacht f3
affine a fineach a
affine deformation dífhoirmiú m fineach
affluent s craobh-abhainn f (gs –abhann pl -aibhneacha)
AFMAG method (= audio-frequency magnetic method) modh m3 AFMAG, modh m3 maighnéadach closmhinicíochta
after-shock s iarchrith m3 (pl –chreathanna)
Aftonian interglacial stage céim f2 idiroighreach Afton
afwillite s aifillít f2
agalmatolite s agalmatailít f2
agaric mineral mianra m4 agarach
agate s agáit f2
age s (Geochron.) aois f2 (pl –eanna)
age
s (of river, etc.) aois f2 (pl –eanna)
agency s (of activity) gníomhaíocht f3
agent s (Ch.) oibreán m1
agent s (Mech.) gníomhaí m4 (pl -aithe)
agent of erosion gníomhaí m4 creimthe
agglomerate s ceirtleán m1
agglutinate v glean v (vn –úint)
agglutination s gleanúint f3 (gs -úna)
aggradation s comhghrádú m (gs -daithe)
aggradation of streams comhghrádú m (ag) sruthanna
aggrade v comhghrádaigh v
aggregate s (Const.) tathagú m (gs -gaithe)
aggregate s (Miner.) comhbhailiú m (gs -ithe)
aggregate v (Const.) tathagaigh v
aggregate v (Miner.) comhbhailigh v
aggregation s comhbhailiúchán m1
aggressivity s (of chemical weathering) ionsaitheacht f3
agmatite s agmaitít f2
Agnatha spl Agnatha mpl
agonic line líne f4 aindiallais
agricultural geology geolaíocht f3 talmhaíochta
agrogeology s agraigeolaíocht f3
ahermatypic a neamh-heirmitíopach a
A-horizon s léaslíne f4 A
aikinite s aicinít f2
ailsyte s ailsít f2
air s aer m1
airborne electromagnetics (= AEM) leictreamaighnéadaic f2 ar eite
airborne magnetometer maighnéadaiméadar m1 ar eite
air drill aerdhruilire m4
air gun aerghunna m4
air-heave structure struchtúr m1 aeraistriúcháin
air mass aermhais f2 (pl –eanna)
air requirement riachtanas m1 aeir
air sampler aershamplóir m3
air shooting pléascadh m san aer
air temperature survey suirbhé m4 aertheochta
air wave aerthonn f2 (pl –ta)
air-way (Min.) aershlí f4 (pl –shlite)
Airy hypothesis hipitéis f2 Airy
akenobite s aicéanóibít f2
akerite s aiceirít f2
akermanite s óicearmainít f2
alabandite s alabaindít f2
alabaster s albastar m1
alalite s alailít f2
alar septum seipteam m1 eiteach
alaskite s alaiscít f2
albedo s ailbéideacht f3
Albertan a (= Acadian) Ailbeirteach a
albertite s ailbeirtít f2
Albian a Albach a
Albion a Ailbíonach a
albite s ailbít f2
albite twin cúpla m4 ailbíte
albitic a ailbiteach a
albitite s ailbitít f2
albitization s ailbítiú m (gs -ithe)
albitophyre s ailbitifír f2
alboranite s albarainít f2
alcove s aillchlais f2 (pl –eanna)
alexandrite s alastairít f2
alexoite s ailéacsóít f2
alfisol s alfasal m1
alga s alga m4
algal a algach a
algal limestone aolchloch f2 algach
algal mat mata m4 algach
algarvite s algairvít f2
Algerian onyx oinisc f2 Ailgéarach
algodonite s algadóinít f2
Algoman a Algamach a
Algonkian a Algancach a
alias s ailias m4 (pl -anna)
alias filter (= anti-alias filter) scagaire m4 frith-ailias
aliasing s ailiasáil f3
alidade s aladáid f2
alkali s alcaile f4
alkali a (= alkaline) alcaileach a
alkali dolerite dolairít f2 alcaileach
alkali feldspar iathchloch f2 alcaileach
alkali gabbro gabró m4 alcaileach
alkaline a (= alkali) alcaileach a
alkali rock carraig f2 alcaileach
alkali soil ithir f5 alcaileach
alkali syenite sínít f2 alcaileach
allagite s allaigít f2
allalinite s allailinít f2
allanite s (= orthite) allainít f2
alleghanyite s allaigéinít f2
allemontite s allamaintít f2
allivalite s aillivilít f2
allo- pref alla-, allai- pref
allochem s allaiceim f2 (pl –eanna)
allochemical a allaiceimiceach a
allochetite s allaicéitít f2
allochromatic a allacrómatach a
allochthon s aindíleasán m1
allochthonous a aindíleasach a
allochthonous fold filleadh m1 aindíleasach
allogenic a (= allothigenetic, allothigenic, allothigenous, allothogenic) allaigineach a
allogenic succession comharbas m1 allaigineach
allometric a allaiméadrach a
allometric growth fás m1 allaiméadrach
allometry s allaiméadracht f3
allopatric model samhail f3 allapatrach
allophane s allafán m1
allosaur(us) s allasár m1
allothigenetic a (= allogenic, allothigenic, allothigenous, allothogenic) allataigineach a
allothigenic a (= allogenic, allothigenetic, allothigenous, allothogenic) allataigineach a
allothigenous a (= allogenic, allothigenetic, allothigenic, allothogenic) allataigineach a
allothogenic a (= allogenic, allothigenetic, allothigenic, allothogenous) allataigineach a
allotrio- pref allatra-, allatrai- pref
allotriomorphic a allatramorfach a
allotropy s allatrópacht f3
alloy s cóimhiotal m1
alluvial a glárach a
alluvial channel cainéal m1 glárach
alluvial cone cón m1 glárach
alluvial deposit sil-leagan m1 glárach
alluvial fan fean m4 glárach
alluvial fan shoreline líne f4 chladaigh d'fhean glárach
alluvial mining mianadóireacht f3 ghlárach
alluvial plainf4 ghlárach
alluvial river abhainn f5 ghlárach
alluvial sediment dríodar m1 glárach
alluvial soil ithir f5 ghlárach
alluvial terrace léibheann m1 glárach
alluvial terrace mapping léarscáiliú m léibheann glárach, mapáil f3 léibheann glárach
alluviation s glárú m (gs -aithe)
alluvium s glár m1
almandine s (variety of ruby-spinal, reddish purple sapphire) almaindín m4
almandine s (= almandite) almaindít f2
almandite s almaindít f2
almochromite s alúmacróimít f2
alnöite s alnóít f2
alphitite s ailfitít f2
Alpides spl Ailpídí fpl
Alpine a Alpach a
Alpine folding filleadh m Alpach
Alpine meadow soil ithir f5 mhóinéir Alpaigh
Alpine mudflow láibshreabh f2 Alpach
Alpine orogeny oraigineas m1 Alpach
alsbachite s alsbaichít f2
alstonite s (= bromlite) alstainít f2
altaite s altaít f2
alteration s (Lith.) breac-chlaochlú m (gs -laithe)
altered a breac-chlaochlaithe a
alternation s uainíocht f3
alternation of generations (Evol.) glúinuainíocht f3
altimeter s airdemhéadar m1
altimetric a airdemhéadrach a
altimetric analysis anailís f2 airdemhéadrach
altiplanation s airdephlánúchán m1
altiplanation platform clár m1 airdephlánúcháin
altitude tint imir f2 airde
alum s alúm m1
alumina s alúmana m4
alumina-rich laterite clay cré f4 latairíte le neart alúmana
aluminite s alúmainít f2
aluminium s alúmanam m1
aluminium oxide ocsaíd f2 alúmanaim
aluminium silicate sileacáit f2 alúmanaim
aluminium soil ithir f5 alúmanaim
aluminium-26 s alúmanam-26 m1
aluminosilicate s alúmanaisileacáit f2
aluminous a alúmanach a
aluminous lateritic soil ithir f5 latairíteach alúmanach
alumo- pref alúma(i)- pref
alumoberesovite s alúmaibeireasóivít f2
alum-shale s alúmsceall m3
alumstone s alúmchloch f2
alunite s alúinít f2
alunogen s alúnaigéin f2
alurgite s alúirgít f2
alushtite s alúistít f2
amalgam s malgam m1
amatrice s amaitrís f2
amazonite s (= amazon stone) amasóinít f2
Amazon stone (= amazonite) cloch f2 Amasónach
amber s ómra m4
ambitus s timpeallán m1
amblygonite s (= hebronite) amblagáinít f2
ambonite s ambainít f2
ambulacrum s ambalacram m1
amenity value luach m3 taitneamhachta
amesite s aeimsít f2
amethyst s aimitis f2
amianthus s aimiantas m1
ammonification s amóiniú m (gs -ithe)
ammonio- pref amóinea-, amóini- pref
ammoniojarosite s amóinisearóisít f2
ammonite s amóinít f2
ammonium s amóiniam m4
Ammonoidea spl Ammonoidea mpl
amorphous a dímhorfach a
amosite s amaisít f2
Amphibia spl (la) Amphibia mpl
amphibian s amfaibiach m1
amphibian a amfaibiach a
amphibole s amfaból m1
amphibole group grúpa m4 amfaból
amphibole-magnetite s amfabólmhaighnéidít f2
amphibolite s amfabóilít f2
amphibolite schist siosta m4 amfabóilíte
amplifier s aimplitheoir m3
amygdale s (= amygdule) amagdalach m1
amygdaloid s amagdalóideach m1
amygdaloidal a amagdalóideach a
amygdaloidal structure struchtúr m1 amagdalóideach
amygdule s (= amygdale) amagdalach m1
anabohitsite s anabóihitsít f2
anaerobic a anaeróbach a
anagenesis s anaigineas m1
analbite s anailbít f2
analcime s (= analcite) anailcím f2
analcimite s anailcímít f2
analcimite-tinguaite s anailcímít f2/tionguaít f2
analcite s (= analcime) anailcít f2
analcitite s anailcítít f2
analog s (= analogue) analóg f2
analog modelling samhaltú m analógach
analog scale scála m4 analógach
analogue s (= analog) analóg f2
analyse v anailísigh v
analyser s anailíseoir m3
analysis s anailís f2
anamorphism s anamorfacht f3
anapaite s anaipít f2
anastomosing s anastamóisiú m (gs -ithe)
anatase s (= octahedrite ) (mineral) anatáis f2
anatectic a anaitéicteach a
anatexis s anaitéicsis f2
anatexite s anaitéicsít f2
anatomy s anatamaíocht f3
anauxite s anáicsít f2
ancestor s sinsearach m1
ancestral a sinsearach a
anchi- pref anca-, ancai- pref
anchorite s ancairít f2
ancient a ársa a
ancient dune dumhach f2 ársa
ancient limestone aolchloch f2 ársa
ancient volcano bolcán m1 ársa
ancillary rights (Min.) fochearta mpl
ancylite s aincilít f2
andalusite s andalúisít f2
andesine s aindéisín m4
andesinite s aindéisínít f2
andesite s aindéisít f2
andesite line líne f4 aindéisíte
andesite-porphyry s aindéisít f2/porfaire f4
andesite-tuff s aindéisít f2/tuf m4
andosol s andasal m1
andradite s andraidít f2
andrewsite s aindriúisít f2
anemousite s ainimiúisít f2
angiosperm s angaispeirm f2 (pl –eacha)
Angiospermae spl (la) Angiospermae fpl
angle s uillinn f2 (pl –eacha)
angle of dip (= dip) uillinn f2 an chlaonais
angle of internal friction uillinn f2 na frithchuimilte inmheánaí
angle of repose uillinn f2 (na) socrachta
angle of shearing resistance uillinn f2 na friotaíochta in aghaidh fiaradh
angle of sliding friction uillinn f2 na frithchuimilte sleamhnánaí
angle of talus slope uillinn f2 screathain
anglesite s anglaisít f2
Angoumian a Angúmach a
angular a uilleach a
angular coordinates comhordanáidí fpl uilleacha
angular frequency minicíocht f3 uilleach
angular unconformity neamh-chomhfhoirmeacht f3 uilleach
anhedral a ainhéadrach a
anhydrite s ainhidrít f2
anhydrous a ainhidriúil a
Animalia spl (la) Animalia mpl
anion s ainian m1
Anisian a (= Virglorian) Ainisiach a
anisodesmic a ainisideismeach a
anisotropic a ainiseatrópach a
anisotropy s ainiseatrópacht f3
ankaramite s ancaraimít f2
ankaratrite s ancaraitrít f2
ankerite s ainceirít f2
Ankylosauria spl (la) Ankylosauria mpl
annabergite s annaibeirgít f2
anneal v ainéal v
Annelida spl (la) Annelida mpl
annite s ainnít f2
annual runoff rith m3 bliantúil (chun srutha)
annular a fáinneach a
annular bit béalmhír f2 fháinneach
annular drainage pattern gréasán m1 draenála fáinneach
annulus s annalas m1
anomalous a aimhrialta a
anomaly s aimhrialtacht f3
anomite s anaimít f2
anophorite s anafairít f2
anorogenic a anoraigineach a
anorthite s anoirtít f2
anorthite-basalt s anoirtít f2/basalt m1
anorthite rock carraig f2 anoirtíte
anorthitfels s (= anorthitite, calciclasite) anoirtítbhéals m4
anorthitissite s anoirtítisít f2
anorthitite s (= anorthitfels, calciclasite) anoirtítít f2
anorthoclase s anortaclás m1
anorthoclasite s anortaclaisít f2
anorthosite s anortaisít f2
antecedent a réamhshuite a
antecedent drainage sruthchóras m1 réamhshuite
antecedent stream sruth m3 réamhshuite
anteclise s (= anticlise) réamhchlís f2 (pl –eanna)
anthophyllite s (= bidalotite) antaifillít f2
anthophyllite asbestos aispeist f2 antaifillíte
Anthozoa spl (la) Anthozoa mpl
anthracite s (= hard coal) antraicít f2
anthraconite s antracainít f2
anthraxolite s antracsailít f2
anti-alias filter (= alias filter) scagaire m4 frith-ailias
Antian a Antiach a
anticlinal a dronnchlaonasach a
anticlinal cove cuas m1 dronnchlaonasach
anticlinal folding filleadh m dronnchlaonasach
anticlinal mountain sliabh m2 dronnchlaonasach
anticlinal ridge droim m3 dronnchlaonasach
anticlinal valley gleann m3 dronnchlaonasach
anticline s (= anticline fold) dronnchlaonas m1
anticline fold s filleadh m1 dronnchlaonais
anticlinorium s il-dronnchlaonas m1
anticlise s (= anteclise) réamhchlís f2 (pl –eanna)
antidune s frithdhumhach f (gs –uimhche pl -dhumhcha)
antiform s dronnfhoirm f2 (pl –eacha)
antigorite s antagairít f2
antimonide s antamóiníd f2
antimonite s antamóinít f2
antimony s antamón m1
antimony rock carraig f2 antamóin
antiperthite s antaipeirtít f2
antiplanation s frithphlánú m (gs -naithe)
antiroot s frithrúta m4
anti-stress mineral mianra m4 frithstruis
antithetic a fritéiseach a
antlerite s aintlirít f2
antozonite s antózóinít f2
antrimolite s aontroimilít f2
anyolite s ainiailít f2
apache tear deoir f2 Indiaigh
apachite s apaisít f2
aparyolite s apairiailít f2
apatite s apaitít f2
ape s ápa m4
aperture s oscailt f2
apex s (Min.) forfhreagairt f (gs -artha)
apex s (fossils) rinn f2 (pl reanna gpl reann)
aphanite s afainít f2
aphanitic structure struchtúr m1 afainíteach
Aphebian a Aiféabach a
aphotic a neamhfhótach a
aphrite s aifrít f2
aphrolith s (= aa) afróilit f2
aphrosiderite s afróisidirít f2
aphthitalite s aiftitilít f2
apical system rinnchóras m1
API gravity (American Petroleum Institute) sainmheáchan m1 API
aplanatic a neamhsheachránach a
aplanatic surface dromchla m4 neamhsheachránach
aplite s (= haplite) aiplít f2
aplo- pref apla(i)-, apl-, aipl- pref
aplogranite s aipleibhear m1
aplome s (= haplome) aplóm m1
apo- pref apa(i)- pref
apogee s apaigí m4
apophyllite s apaifillít f2
apophysis s apaifís f2
aporphyritic a neamhphorfairíteach a
apparent a dealraitheach a
apparent dip claonas m1 dealraitheach
apparent resistivity friotachas m1 dealraitheach
apparent velocity treoluas m1 dealraitheach
apparent wellbore cró m4 dealraitheach tobair
appinite s aipinít f2
applanation s forphlánú m (gs -naithe)
applied a feidhmeach a
applied geology geolaíocht f3 fheidhmeach
applied geomorphology geomoirfeolaíocht f3 fheidhmeach
applied hydrology hidreolaíocht f3 fheidhmeach
appointed area limistéar m1 ceaptha
appraisal well tobar m1 meastóireachta
approach s cur m1 chuige
Aptian a Aipteach a
aptychus s aiticeas m1
aqua regia (la) aqua regia
aquagene tuff (= hyaloclastite) tuf m4 uisce
aquamarine s (rock) cloch f2 mhuirghorm
aquamarine a muirghorm a
Aquaseis s (trademark) Aquaseis m4
aquatic a uisceach a
aquatic life beathra m4 uisceach
aqueo-igneous a uiscebhruthach a
aqueous a uiscí a
aqueous waste dramhaíl f3 uiscí
aquiclude s uiscechlúid f2 (pl –eacha)
aquifer s uiscíoch m1
aquifuge s uiscetheifeach m1
Aquitanian a Acatánach a
aquitard s uiscebhac m1
arachnid s araicnid f2
Arachnida spl (la) Arachnida mpl
aragonite s (= aragon spar) aragóinít f2
aragonite group grúpa m4 na n-aragóinítí
aragonite structure struchtúr m1 aragóiníteach
Aragon spar (= aragonite) aragóinít f2
arapahite s arapaihít f2
arborescence s crannúlacht f3
arborescent a crannúil a
Archaeocytha spl (la) Archaeocytha mpl
Archaeozoic a Aircéasóch a
Archean a Aircéach a
Archie's formulas foirmlí fpl Archie
arcose sandstone gaineamhchloch f2 arcósach
arcosic a arcósach a
arc shooting (= fan shooting) stuaphléascadh m (gs -ctha)
Arctic a Artach a
Arctic brown forest soil ithir f5 dhonn foraoise Artach
Arctic brown soil ithir f5 dhonn Artach
Arctic fell field blár m1 sceirde Artach
Arctic mudflow láibshreabh f2 Artach
arduinite s ardúinít f2
area s (extent) fairsinge f4
area s (legal designation) limistéar m1
area s (Geomorph., Tect., etc.) ceantar m1
area
s (part of organism, fossil, etc.) achar m1
area of flagstones leacach m1
area over decay curve fairsinge f4 os cionn meathchuair
arenaceous a gainmheach a
arenaceous rock carraig f2 ghainmheach
arendalite s arandailít f2
Arenigian a Airéinigeach a
arenite s airéinít f2
arête s airéit f2
arfwedsonite s airbhéadsainít f2
argentine a (= silvery) argainteach a
argentite s (= silver glance) argaintít f2
argento- pref argaintea-, argainti- pref
argentojarosite s argaintisearóisít f2
argilla- pref cré- pref
argillaceous a (= earthy) créúil a
argillaceous rock carraig f2 chréúil
argillaceous sediment dríodar m1 créúil
argillite s argaillít f2
argon s argón m1
Argovian a Argóvach a
aridisol s ardasal m1
Arikareean a Aracairéach a
Arizona ruby rúibín m4 Arizona
arizonite s arasóinít f2
arizonite rock carraig f2 arasóiníte
arkansite s arcainsít f2
arkite s aircít f2
arkose s arcós m1
arm s (of Echinodermata) géag f2
Armorican a Armarcach a
Armorican fold filleadh m1 Armarcach
Armorican folding
filleadh m Armarcach
Armorican orogeny oraigineas m1 Armarcach
armoured clay ball crémheall m1 armúrtha
arquerite s arcairít f2
array s (Seis.) eagar m1
array station stáisiún m1 eagair
arrival s (Seis.) rochtain f3
arrival time am m3 rochtana
arsenate s arsanáit f2
arsenic s arsanaic f2
arsenical a arsanach a
arsenide s arsainíd f2
arsenolite s arsanailít f2
arsenopyrite s arsanaipirít f2
arsoite s arsóít f2
artefact s (= artifact) déantán m1
artesian a airtéiseach a
artesian basin imchuach m4 airtéiseach
artesian spring fuarán m1 airtéiseach
artesian structure struchtúr m1 airtéiseach
artesian trap gaiste m4 airtéiseach
artesian water uisce m4 airtéiseach
artesian well tobar m1 airtéiseach
Arthrodira spl (la) Arthrodira mpl
Arthropoda spl (la) Arthropoda mpl
Articulata spl (la) Articulata mpl
artifact s (= artefact) déantán m1
artificial recharge athlíonadh m saorga
artinite s airtinít f2
Artinskian a Artainsceach a
asbestiform a aispeistchruthach a
asbestos s aispeist f2
asbolane s (= asbolite, black cobalt, cobalt ochre, earthy cobalt) aspalán m1
asbolite s (= asbolane, black cobalt, cobalt ochre, earthy cobalt) aspailít f2
aschaffite s aiseaifít f2
aseismic a neamhsheismeach a
aseismic region réigiún m1 neamhsheismeach
aseismic ridge droim m3 neamhsheismeach
ash s luaithreamhán m1
ashcroftine s aiscreaiftín f2
ash fall titim f2 luaithreamháin
ashflow s sreabhadh m luaithreamháin
Ashgillian a Aisgilleach a
ashy a luaithriúil a
ashy sediment dríodar m1 luaithriúil
ashy slate slinn f2 luaithriúil
asparagus stone cloch f2 asparagais
asphalt s asfalt m1
asphaltite s asfailtít f2
asphaltum s asfaltam m1
assay s (Metal.) measúnacht f3
assay v (Metal.) measúnaigh v
assemblage s (of fossils) cluichreán m1
assimilate v comhshamhlaigh v
assimilation s comhshamhlú m (gs -laithe)
association s comhghrúpa m4
Astartian a (= Sequanian) Astairtéach a
asterism s réaltachas m1
Asteroidea spl (la) Asteroidea mpl
Asterozoa spl (la) Asterozoa mpl
asthenosphere s astanaisféar m1
Astian a Aistiach a
astite s astaít f2
astogeny s astaigineacht f3
astreoid s astróideach m1
astrobleme s astraibléim f2
astrogeodetic ellipsoid éileapsóideach m1 réaltgheodasach
astrogeology s (= stellar geology) réaltgheolaíocht f3
astrophyllite s astraifillít f2
asymmetrical a neamhshiméadrach a
asymmetrical folding filleadh m neamhshiméadrach
asymmetrical ripple iomairín m4 neamhshiméadrach
atacamite s ataicimít f2
ataxite s ataicsít f2
Atlantic suite foireann f2 Atlantach
atlantite s atlaintít f2
atmoclastic rock carraig f2 atmaclastach
atmophile a atmaifileach a
atmosphere s atmaisféar m1
atmospheric a atmaisféarach a
atmospheric pressure brú m4 an atmaisféir
Atokan a Atócach a
atoll s atall m1
atom s adamh m1
atomic a adamhach a
atomic number uimhir f5 adamhach
atomic structure struchtúr m1 adamhach
atomic weight meáchan m1 adamhach
Atremata spl (la) Atremata mpl
attapulgite s (= palygorskite) atapuilsít f2
attenuation s (thinning) tanú m (gs -naithe)
attenuation s (Seis.) maolú m (gs -laithe)
attenuator s tanaitheoir m3
attitude s sainstiúir f5 (gs -úrach)
atto- pref ata(i)- pref
attract v (of magnet, etc.) aom v
attrition s cnaí m4
audio-frequency magnetic method (= AFMAG method) modh m3 maighnéadach closmhinicíochta, modh m3 AFMAG
augen spl (de) augen mpl
augen-gneiss s naghas m1 augen
augen schist siosta m4 augen
augen texture uigeacht f3 augen
auger s (Miner.) (of soil) tarathar m1
auger v tarathraigh v
augite s áigít f2
augitite s áigítít f2
augitophyre s áigítifír f2
aureole s fonsóg f2
austinite s ástainít f2
australite s astráilít f2
autecology s (= autoecology) uathéiceolaíocht f3
authigenetic a (= authigenic, authigenous) átaigineach a
authigenic a (= authigenetic, authigenous) átaigineach a
authigenous a (= authigenetic, authigenic) átaigineach a
authophyllite s átaifillít f2
auto- pref uath- pref
autobreccia s uathbhreisia f4
autochthonous a díleasach a
autoclastic rock carraig f2 átaclastach
autoconvolution s uathchonbhlóidiú m (gs -dithe)
autocorrelation s (Seis.) uath-chomhghaol m1
autoecology s (= autecology) uathéiceolaíocht f3
autogenetic a (= autogenous, autogenic) uathghineach a
autogenic a (= autogenetic, autogenous) uathghineach a
autogenic succession comharbas m1 uathghineach
autogenous a (= autogenetic, autogenic) uathghineach a
auto-intrusion s uath-ionsá m4 (pl -nna)
autolith s átailit f2
automatic gain control uathrialú m neartúcháin
autometamorphism s uathmheiteamorfacht f3
autometasomatism s uathmheiteasómacht f3
automorphic a uathmhorfach a
autotheca s (la) uatiach f2
Autunian a Ótanach a
autunite s ótainít f2
Auversian a Óivéirseach a
avalanche s maidhm f2 (pl –eanna) (shneachta, shléibhe)
avalanche v maidhm v
avalanching s madhmadh m (gs -mtha)
Aves spl (la) Aves mpl
aventurine s aibhiontairín m4
aventurine a aibhiontairíneach a
aventurine feldspar iathchloch f2 aibhiontairíneach
aventurine quartz grianchloch f2 aibhiontairíneach
average linear velocity meán-treoluas m1 líneach
avezacite s aivéisicít f2
aviolite s aiveoilít f2
avogadrite s avógaidrít f2
Avonian a (= Dinantian) Abhónach a
axial a aiseach a
axial complex coimpléasc m1 aiseach
axial cross cros f2 aiseach
axial lobe liopa m4 aiseach
axial plane plána m4 aiseach
axial plane cleavage scoilteacht f3 aisphlánach
axial ratio cóimheas m1 aiseach
axial ratio calculations
ríomhaireachtaí fpl ar chóimheasanna aiseacha
axial rift scoilt f2 aiseach
axial surface dromchla m4 aiseach
axinite s (= glass schorl) acsainít f2
axis s ais f2 (pl –eanna)
axis s (of channel) ais f2 chainéil
axis of fold ais f2 fillidh
axis of rotary inversion ais f2 inbhéartaithe rothlaigh
axis of rotation ais f2 an rothlaithe
axis of symmetry ais f2 na siméadrachta
azimuth s asamat m1
azoic a asóch a
azure a gormghlas a
azure stone cloch f2 ghormghlas
azurite s asúirít f2

Barr


B

babingtonite
s baibíntinít f2
backfill s (= backfilling) aislíonadh m (gs -nta)
backfill v aislíon v
backfilling s (= backfill) aislíonadh m (gs -nta)
back-folding s cúlfhilleadh m (gs -llte)
background s (GeoCh.) cúlra m4
background radiation radaíocht f3 chúlrach
backland s talamh m1 cúil
back-pressure exponent easpónant m1 cúlbhrú
backshore s cúltrá f4 (pl –nna)
backsight s (Surv.) cúltreoir f (gs –treorach pl -treoracha)
backslope cúlfhána f4
backslope of cuesta cúlfhána f4 chuaiste
backwash s cúlchaise f4
backwater s uisce m4 cúil
backwearing s (= wearing back) cúlchaitheamh m1
bacterial leaching láisteadh m baictéarach
baddeleyite s badailít f2
badlands spl drochthailte fpl
badland slope fána f4 dhrochthailte
badland topography topagrafaíocht f3 drochthailte
bahada s (= bajada) (es) bacháda m4
bahiaite s baihiaít f2
bajada s (= bahada) (es) bacháda m4
Bajocian a Baiseocach a
baked contact teagmháil f3 bhácáilte
baked contact zone crios m3 teagmhála bácáilte
bakerite s báicéirít f2
Bala a Balach a
balance s (instrument) meá f4 (pl –nna)
balance s (equilibrium) cothromaíocht f3
balancing rock cloch f2 bhogadaí
balas s (= balas ruby) balas m1
Bala series sraith f2 Bala
balas ruby (= balas) balas m1
baldite s báildít f2
ball s (of lead, iron etc.) meall m1 (pl –ta)
ball and socket jointing
siúntú m úll is cuas
ballast s ballasta m4
ball clay (= pipe clay) meallchré f4 (pl –anna)
balled-up structure meallstruchtúr m1
ballstone s meallchloch f2
Baltic brown donnchloch f2 Bhaltach
banakite s banaicít f2
banalsite s banailsít f2
banatite s banaitít f2
band s (StrucGeol.) banda m4
band s (frequency range) banda m4
band s (magnetic track on tape) rian m1 (pl –ta)
banded a bandáilte a
banded aggregate comhbhailiú m bandáilte
banded ironstone formation foirmíocht f3 iarnchloiche bandáilte
banded structure struchtúr m1 bandáilte
banding s bandáil f3
band-pass s bandabhealach m1 (pl -laí)
band-pass filter scagaire m4 bandabhealaigh
bandwidth s leithead m1 banda
bank s (of assemblage) banc m1
bank s (Min.) béal m1
bank s (of river) bruach m1 (pl –a)
bank caving tabhairt f3 an bhruaigh
banket s baincéad m1
bankfull stage céim f2 lán go bruach
bar s barra m4
barc(h)an s (= barkan, barkhan) barchan m1
barchan dune dumhach f2 bharchain
bar formation foirmiú m barra
barite s (= baryte, barytes) bairít f2
bark(h)an s (= barcan, barchan) barchan m1
barkevikite s baircivicít f2
barrel s (petroleum unit) bairille m4
barrel fold filleadh m1 bairille
Barremian a Bairéimeach a
barroisite s barraisít f2
Barrovian metamorphic zone crios m3 meiteamorfach Barrow
barshawite s báirseáít f2
Barstovian a Barstóch a
Bartonian a Bartanach a
barysphere s baraisféar m1
baryte(s) s (= barite) bairít f2
barytoanglesite s bairíteanglaisít f2
barytocalcite s bairíteacailcít f2
basal conglomerate bonn-chomhcheirtleán m1
basal pinacoid bonnphionacóideach m1
basal plane bonnphlána m4
basalt s basalt m1
basaltic a basaltach a
basaltic rock group grúpa m4 na gcarraigeacha basaltacha
basaltic tuff tuf m4 basaltach
basaltiform a basaltchruthach a
basanite s basainít f2
base s (Ch.) bun m1 (pl –anna)
base s (Mth., Ph.) bonn m1
base s (= base station) (Geophy., Surv.) bonn m1
base exchange (Ch.) malartú m bunanna
base flow bunsreabh f2
base level bonnleibhéal m1
base level of erosion bonnleibhéal m1 creimthe
base line bonnlíne f4 (pl –nte)
base map bonnléarscáil f2 (pl –eanna), bonnmhapa m4
base mapping bonnléarscáiliú m (gs -ithe), bonnmhapáil f3
basement s bonnlach m1
basement complex coimpléasc m1 bonnlaigh
basement control rialú m bonnlaigh
base metal táirmhiotal m1
base of drift bonn m1 an deasca
base of weathering bonn m1 an tsíonchaithimh
base station (= base) (Geophy., Surv.) bonn m1
base surge borradh m boinn
Bashkirian a Baiscireach a
basic a (Ch.) bunata a
basic a (fundamental) bunúsach a
basic a (structural) boinn gs as a
basic a (elementary) bun- pref
basic behind cúl m1 bunata
basic front éadan m1 bunata
basic lava laibhe f4 bhunata
basic patch geadán m1 bunata
basic property (of soil) airí m4 bunúsach (ithreach)
basic rock carraig f2 bhunata
basin s (Geol.) imchuach m4
basin s (of river) abhantrach f2
basinal analysis anailís f2 imchuach
basin facies faiséis f2 imchuach
basin fold s filleadh m1 imchuach
basin irrigation uisciú m imchuach
basin of deposition (= depositional basin) imchuach m4 sil-leaganach
basin order ord m1 abhantraigh
basins of inland drainage imchuacha mpl draenála intíre
basins of strata imchuacha mpl stratam
basin structure struchtúr m1 imchuach
basin yield táirgeacht f3 imchuach
bassanite s basainít f2
bastard a neamhghlan a
bastite s (= schiller spar) baistít f2
batholith s (= bathylith) batailit f2
Bathonian a Batanach a
bathy- pref bata(i)- pref
bathylith s (= batholith) batailit f2
bathymetry s bataiméadracht f3
batukite s batúicít f2
baumontite s bómaintít f2
bauxite s báicsít f2
bavenite s baibhéinít f2
Baveno twin cúpla m4 Baveno
Baventian a Bavantach a
b-axis s b-ais f2 (pl –eanna)
bay s f4 (pl –nna)
bay-bar s barra m4
bay-head beach (= pocket beach) trá f4 chinn bhá
bayldonite s béaldainít f2
bayou s (AmerFr) bayou m4
beach s trá f4 (pl –anna)
beach cusp cuspa m4 trá
beaded esker eiscir f5 bholgach
beak a gob m1 (pl goba)
beam balance meá f4 chuinge
bearing s (of compass) treo-uillinn f2 (pl –eacha)
Beaufort s Beaufort m4
beaverite s béabhairít f2
bebedourite s beibeadúirít f2
Becke lens lionsa m4 Becke
Becke line líne f4 Becke
Becke test tástáil f3 Becke
bed s (Strat.) ciseal m1
bed s (of river) grinneall m1, leaba f (gs leapa pl leapacha)
bed s (of sea, lake) grinneall m1
bedded a cisealaithe a
bedded limestone aolchloch f2 chisealaithe
bedding s cisealú m (gs -laithe), cisealúchán m1
bedding-fault s éasc m1 cisealúcháin
bedding-plane s plána m4 cisealúcháin
bedding surface dromchla m4 cisealúcháin
bedding-surface slip sciorradh m dromchla cisealúcháin
bed form cisealfhoirm f2 (pl –eacha)
bed load ualach m1 grinnill
bed-load particle cáithnín m4 ualaigh ghrinnill
bed load transport
iompar m1 ualaigh ghrinnill
bed-material discharge doirteadh m ábhair ghrinnill
bed-material load ualach m1 ábhair ghrinnill
Bedoulian a Beadúlach a
bedrock s buncharraig f2 (pl –eacha)
beekite s bicít f2
beerbachite s bíorbaichít f2
behaviour s iompraíocht f3
beheaded stream sruth m3 gafa
behind s (Petr.) cúl m1
beidellite
s beighdillít f2
bekinkinite s beicincinít f2
belemnite s beilimnít f2
Belemnoidea spl (la) Belemnoidea mpl
beleoilite s beileoilít f2
belonite s beilinít f2
belt s crios m3 (pl –anna)
belt conveyor (= conveyor belt) crios m3 iompair
belted metamorphics meiteamorfaigh mpl chriosacha
belt of disturbance crios m3 an tsuaite
belt of variables
crios m3 athróg
belugite s beiliúigít f2
bementite s beimintít f2
bench s binse m4
Benioff zone crios m3 Benioff
benitoite s beiníotóít f2
benthos s beantós m1
bentonite s beintinít f2
beraunite s bearáinít f2
beresite s beirisít f2
beresofskite s (= berezovskite) beireasóivscít f2
beresovite s (= berezovite) beireasóivít f2
berezovite s (= beresovite) beireasóivít f2
berezovskite s (= beresofskite) beireasóivscít f2
bergalite s (= bergalith) beirgilít f2
bergalith s (= bergalite) beirgilit f2
Bergeron-Findeisen process próiseas m1 Bergeron is Findeisen
bergschrund s beirgsriúnd m1
beringite s beiringít f2
berm s beirm f2 (pl -eacha)
Berman balance meá f4 Berman
bermudite s beirmiúidít f2
berondrite s beireoindrít f2
Berriasian a Beiriasach a
berthierine s beirtírín m4
berthierite s beirtírít f2
bertrandite s beirtrindít f2
Bertrand lens lionsa m1 Bertrand
beryl s beiril f2
beryllonite s beirillinít f2
berzelianite s beirsiliainít f2
berzeli(i)te s beirsilít f2
Bessel ellipsoid éileapsóideach m1 Bessel
betafite s beitifít f2
beudantite s biúdaintít f2
bevel s beibheal m1
bevel v beibheal v
bevelling s beibhealadh m (gs -lta)
BHA (bottom-hole assembly) TBP, tácla m4 buin phoill
B-horizon s (= zone of accumulation) (soil) léaslíne f4 B
bias s laofacht f3
biaxial a dé-aiseach a
biaxial crystal criostal m1 dé-aiseach
bidalotite s (= anthopyllite) bidealóitít f2
bielenite s bílinít f2
bifurcation s ladhráil f3
bifurcation ratio cóimheas m3 ladhrála
bigwoodite s biogvúidít f2
bikitaite s bicitít f2
billabong s (ab) billabong m4
billitonite s billitinít f2
bimodal sand gaineamh m1 démhodhach
binary a dénártha a
binary granite eibhear m1 dénártha
binder s greamaitheoir m3
bindheimite s binteighmít f2
biocenosis s bithchéanóis f2
biochemical a bithcheimiceach a
biochemical precipitate deascán m1 bithcheimiceach
biochemical weathering factor toisc f2 shíonchaithimh bhithcheimicigh
biochore s bithchór m1
biochron s bithchron m1
bioclastic a bithchlastach a
bioclastic rock carraig f2 bhithchlastach
biofacies s bithfhaiséis f2
biogenic a bithghineach a
biogeochemical cycle timthriall m3 bithgheoiceimiceach
biogeochemistry s bithgheoiceimic f2
biogeography s bithgheografaíocht f3, bitíreolaíocht f3
bioherm s bith-heirm f2 (pl –eacha)
biolith s bithlit f2
biolithite s bithlitít f2
biological weathering agent gníomhaí m4 bitheolaíoch síonchaithimh
biophile a bithfhileach a
biopyribole s bithphireaból m1
bioseries s bithshraith f2 (pl –eanna)
biosphere s bithsféar m1
biostratigraphical unit aonad m1 bith-stratagrafaíochta
biostratigraphy s bithstratagrafaíocht f3
biostrome s bithstróm m1
biotic factor toisc f2 bhitheach
biotic weathering síonchaitheamh m1 bitheach
biotite s bitít f2
biotite gneiss naghas m1 bitíte
biotitite s (= glimmerite) bitítít f2
biotope s biotóp m1
bioturbation s bithchumhscú m (gs -caithe)
biozone s bithchrios m3 (pl –anna)
bird s (airborne sensor) braiteoir m3 ar eite
bird s (depth controller) rialaitheoir m3 doimhneachta
bird's eye slate slinn f2 súil éin
birefringence s dé-athraonadh m (gs -nta)
birkremite s bircrimít f2
birnessite s birnisít f2
bischofite s bisifít f2
bisectrix s déroinnteoir m3
biserial a déshrathach a
biserial pores piocháin mpl dhéshrathacha
bismite s bismít f2
bismuth s biosmat m1
bismuth flux flosc m3 biosmait
bismuth glance líoghrán m1 biosmait
bismuthide s biosmaitíd f2
bismuthinite s bismaitinít f2
bismuth ochre ócar m1 biosmait
bisphenoid s désféanóideach m1
bisphenoidal a désféanóideach a
bit s (of drill) béalmhír f2 (pl –eanna)
bitheca s (la) déthiach f2
bitter spar sparra m4 garg
bitumen s biotúman m1
bituminous a biotúmanach a
bituminous coal (= household coal, soft coal) gual m1 biotúmanach
bituminous shale sceall m3 biotúmanach
bivalve s débhlaoscach m1
bivalve a débhlaoscach a
Bivalvia spl (la) Bivalvia mpl
bivariate a dé-athráideach a
bivariate analysis anailís f2 dhé-athráideach
bivium s bibhiam m4
bixbyite s bicsbít f2
bjerezite s biséirisít f2
black a dubh a
black alkali soil ithir f5 alcaileach dhubh
blackband a dúbhanda gs as a
blackband ironstone iarnchloch f2 dhúbhanda
blackband ore
mian f2 dúbhanda
black box bosca m4 dubh
black cobalt (= asbolane, asbolite, cobalt ochre, earthy cobalt) cóbalt m1 dubh
black diamond diamant m1 dubh
black earth ithir f5 dhubh
black jack (= sphalerite, zinc blende) seac m1 dubh
black lead luaidhe f4 dhubh
black manganese mangainéis f2 dhubh
black mica míoca m4 dubh
black mud láib f2 dhubh
Blackriverian a Blaicrivéarach a
black shale sceall m3 dubh
black tropical soil ithir f5 dhubh thrópaiceach
bladed a lannach a
bladed aggregate comhbhailiú m lannach
bladed crystal criostal m1 lannach
blaes s blaes m4 (pl –anna)
blairmorite s blármóirít f2
Blancan a Blancach a
blandfordite s blanfoirdít f2
blanket s brat m1
blanket bog bratphortach m1
blanket sand bratghaineamh m1
-blast suff -blast suff, m4
blaster s séidire m4
blast hole poll m1 pléascáin
-blastic suff -blastach suff
blasting s pléascadh m (gs -ctha)
blasting supplies lón m1 pléasctha
blasto- pref blasta(i)- pref
blastoid s blastóideach m1
Blastoidea spl (la) Blastoidea mpl
blastomylonitic a blastaimíolóiníteach a
bleaching s (on exposure) tuaradh m (gs -rtha)
blebby a boilgeogach a
blende s bleind f2
blind zone crios m3 folaigh
block s bloc m1
block caving blocthitim f2 isteach
block diagram blocléaráid f2
block fault blocéasc m1
block faulting blocéascadh m (gs -ctha)
blockfield s blocmhá f4 (pl –nna)
block glide blocshleamhnú m (gs -naithe)
block lava bloclaibhe f4
block mountain blocshliabh m (gs –léibhe pl -léibhte)
block separation blocdheighilt f2
block slump blocshleabhcadh m (gs -ctha)
block stream (= boulder field, rock stream) blocshruth m3 (pl –anna)
blocky a blocach a
blocky disintegration díscaoileadh m blocach
blödite s (= bloedite) blóidít f2
bloedite s (= blödite) blóidít f2
bloodstone s cloch f2 fola
bloom s blúmán m1
blowhole s poll m1 séideáin
blown sand gaineamh m1 séidte
blowout s (Drill.) séideadh m (gs -dte)
blowout s (Geomorph.) logán m1 séidte
blowout preventer (Drill.) coisctheoir m3 séidte
blowpipe s séideadán m1
blowpiping s séideadánaíocht f3
blue a gorm a
blue asbestos (= crocidolite) aispeist f2 ghorm
blue copper carbonate carbónáit f2 chopair ghorm
blue earth (= blue ground) ithir f5 ghorm
blue elvan elvan m4 gorm
blue ground (= blue earth) ithir f5 ghorm
blue john blue john
blue mud láib f2 ghorm
blue schist siosta m4 gorm
bluestem s gas m1 gorm
blue vitriol (= chalcanthite)
vitrial m1 gorm
bluff s leathaill f2 (pl –te)
bluff-line s líne f4 leathaille
bluff of floodplain leathaill f2 tuilemhá
Bode's law dlí m4 Bode
body s corp m1
body cavity cuas m1 coirp
body chamber seomra m4 coirp
boehmite s bóimít f2
bog s portach m1
bog burst brúchtadh m portaigh
bog deal giúis f2 phortaigh
boghead s ceann m1 portaigh
boghead coal gual m1 ceann portaigh
bog-iron ore iarnmhian f2 phortaigh
bog oak dair f5 phortaigh
bog soil ithir f5 phortaigh
bog succession comharbas m1 portaigh
bogustite s bógaistít f2
bojite s bóisít f2
bole s ból m1
boleite s bóiléít f2
bolson s bolsan m1
bomb s (volcanic) cnap m1 (pl –anna)
bombardment s (radiation) tuairgneáil f3
bond s nasc m1
bond strength neart m1 naisc
bone s cnámh f2
bone bed cnámhchiseal m1
bone breccia cnámhbhreisia f4 (pl –cha)
bone cave pluais f2 chnámh
bone turquoise (= odontolite) cnámhthurcaid f2
boninite s boininít f2
Bononian a Bonónach a
boomer s (seismic event) dordaire m4
bora s bóra m4
boracite s bóráisít f2
borate s bóráit f2
borax s bórás m1
borax bead test promhadh m cnapbhóráis
bore s tolladh m (gs -llta pl -lltaí)
bore s (= bored well) tobar m1 tollta
bore s (= tidal bore) borrthonn f2 (pl –ta)
bore v toll v
boreal s bóireach a
bored well (= bore) tobar m1 tollta
borehole s tollpholl m1
borehole dilution method modh m3 caolaithe tollphoill
borehole drilling druileáil f3 tollphoill
borehole effect iarmhairt f3 tollphoill
borehole geophysics geoifisic f2 tollphoill
borehole gravimeter meá-mhéadar m1 tollphoill
borehole log (= well log) loga m4 tollphoill
borehole shaft sloc m1 tollphoill
borehole televiewer teilibhreacaire m4 tollphoill
boring s tolladh m (gs -lta)
bornhardt s (de) bornhardt m4
bornite s (= erubescite, purple copper ore, peacock ore) boirnít f2
borolanite s bóralainít f2
Borrowdale volcanic series sraith f2 bholcánach Borrowdale
bort s bórt m1
boss s (Lith., Palaeont.) mol m1
bostonite s bostainít f2
Bothnian a Boitniach a
botryoidal a botróideach a
botryoidal aggregate comhbhailiú m botróideach
bottom-hole assembly (BHA) tácla m4 buin phoill (TBP)
bottom-hole pressure brú m4 buin phoill
bottom-hole temperature teocht f3 bhuin phoill
bottom moraine (= ground moraine) moiréan m1 íochtair
bottomset bed ciseal m1 bunsuite
bottom traction buntarraingt f (gs -he)
boudinage s (fr) boudinage m4
Bouguer anomaly aimhrialtacht f3 Bouguer
Bouguer correction ceartú m Bouguer
Bouguer gravity domhantarraingt f Bouguer
boulangerite s búláinsirít f2
boulder s bollán m1
boulder bed ciseal m1 bolláin
boulder clay cré f4 bholláin
boulder field (= block stream, rock stream)
bollánmhá f4
bouldery till till f2 bhollánach
bounce mark preabmharc m1 (pl –anna)
boundary s teorainn f5 (pl –eacha)
boundary wave tonn f2 teorann
bounded aquifer uiscíoch m1 cuimsithe
bourne s turghlaise f4
bournonite s búrnainít f2
bowenite s bóinít f2
Bowen's reaction series sraith f2 imoibrithe Bowen
bowl s (in bedrock) meall m1 (pl –ta)
bowlingite s (= saponite, soapstone) bóilinít f2
bowralite s bórailít f2
boxstone s cloch f2 bhosca
boxwork s boscphatrún m1
braccianite s braitsiainít f2
brachial a bracach a
brachial valve comhla f4 bhracach
brachidium s bracaidiam m4
brachiole s braiciól m1
brachiopod s (= lamp shell) bracapód m1
Brachiopoda spl (la) Brachiopoda mpl
brachy- pref braca(i)- pref
brachy-anticline s bracadhronnchlaonas m1
brachydome s bracachruinneachán m1
brachypinacoid s bracaipionacóideach m1
brachypinacoidal a bracaipionacóideach a
bracketing age aois f2 lúibíneach
Bradfordian a Bradfordach a
braggite s braigít f2
Bragg's law dlí m4 Bragg
braided stream srutharlach m1
brammalite s bramailít f2
branchiopod s brainciapód m1
Branchiopoda spl (la) Branchiopoda mpl
branch point brainsephointe m4
brandbergite s braindbeirgít f2
brandisite s brandaisít f2
brannerite s brannairít f2
braunite s brabhainít f2
bravaisite s bravaeisít f2
Bravais lattice laitís f2 Bravais
bravoite s bravóít f2
Brazilian a Brasaíleach a
Brazilian emerald smaragaid f2 Bhrasaíleach
brazilianite s brasaílít f2
Brazilian ruby rúibín m4 Brasaíleach
Brazilian sapphire saifír f2 Bhrasaíleach
Brazil twin cúpla m4 Brasaíleach
breadcrust bomb screamhchnap m1 (pl –anna)
break s briseadh m1 (pl -steacha)
breakdown v dianscaoil v
breakdown product
táirge m4 dianscaoilte
breaker line (= plunge line) líne f4 na mbristeacha
breakup s (of rocks) briseadh m (gs -ste)
breccia s breisia f4 (pl –cha)
breccia-conglomerate s (= breccio-conglomerate) comhcheirtleán m1 breisia
brecciation s breisiáil f3
breccio-conglomerate s (= breccia-conglomerate) comhcheirtleán m1 bresia
breithauptite s bréatáiptít f2
breunnerite s bréinnirít f2
brewsterite s brúistirít f2
brewsterlinite s brúistirlinít f2
brick s bríce m4
brick clay cré f4 bhrící
brick earth ithir f5 bhrící
bridge s (GeoPh.) droichead m1
Bridgerian a Britséarach a
brilliant s niamhchloch f2
brilliant a niamhrach a
brine s sáile m4
Bringewoodian a Briongvúideach a
Briovenian a Bríovéanach a
brittle a briosc a
brittle behaviour iompraíocht f3 bhriosc
brittle deformation dífhoirmiú m briosc
brittle material ábhar m1 briosc
brittle mica míoca m4 briosc
brockram s brocrama m4
bröggerite s brógairít f2
bromargyrite s (= bromyrite) brómairgirít f2
bromlite s (= alstonite) bromlaít f2
bromoform s brómaform m1
bromyrite s (= bromargyrite) brómairít f2
bronzite s broinsít f2
bronzitfels s (= bronzitite) broinsitít f2
bronzitite s (= bronzitfels) broinsitít f2
brookite s brúicít f2
brown a donn a
brown coal gual m1 donn
brown earth ithir f5 dhonn
brown forest soil ithir f5 dhonn foraoise
brown podzolic soil ithir f5 dhonn phodsalach
brown soil ithir f5 dhonn
brown spar sparra m4 donn
brucite s brúisít f2
brunckite s bruincít f2
brunizem s (= prairie soil) brúnaiseom m1
brunizem soil ithir f5 bhrúnaiseoim
brunsvigite s brunsbhaigít f2
brushite s bruisít f2
Bruxillian a Bruiséalach a
Bryozoa spl (la) (= Polyzoa) Bryozoa mpl
bubble s boilgeog f2
bubble v boilgearnaigh v
bubble point pointe m4 boilgearnaí
bubble pulse bíog f2 bhoilgeoige
bubbling s boilgearnach f2
bubbling pressure brú m4 boilgearnaí
Buchan metamorphic zones criosanna mpl meiteamorfacha Buchan
buchite s buicít f2
buchonite s bucóinít f2
bucket excavator tochaltóir m3 buicéadach
budget s buiséad m1
buffer s (Comp.) maolán m1
buffer s (ElEng.) idirghabháil f3
building s tógáil f3
building material ábhar m1 tógála
building stone cloch f2 thógála
bulk s toirt f2 (pl –eanna)
bulk density dlús m1 toirte
bulk modulus (= incompressibility modulus, modulus of incompressibility, volume elasticity) modal m1 toirte
bullion s buillean m1
bunsenite s bunsainít f2
Bunter Sandstone gaineamhchloch f2 Bunter
buoyant density dlús m1 snámhachta
burden s (Min.) forchlúdach m1
Burdigalian a Burdagalach a
buried a adhlactha a
buried floor urlár m1 adhlactha
buried forest foraois f2 adhlactha
buried landscape tírdhreach m3 adhlactha
burned a dóite a
burning s m (gs –ite)
burst réabadh m (gs -btha)
bustamite
s bustaimít f2
Butleyian a Buitlíoch a
butte s buta m4
by-product works oibreacha fpl fotháirgí
bysmalith s biosmailit f2
bytownite s baghtúinít f2
bytownitfels s (= bytownitite) baghtúinitít f2
bytownitite s (= bytownitfels) baghtúinitít f2

Barr


C

caatinga s (pt) caatinga m4
cable s cábla m4
cable strum (= strum) greadadh m cábla
cable-tool drilling druileáil f3 le huirlis chábla
cabochon s cabaisean m1
cadmium s caidmiam m4
cage s (Min.) cliabh m1
cahnite s cánaít f2
Cailleux roundness cruinne f4 Cailleux
Cainozoic a (= Cenozoic, Kainozoic) Caenasóch a
Cainozoic era (= Cenozoic era, Kainozoic era)f4 Chaenasóch
cairngorm s cloch f2 Charn Gorm
Calabrian a Calábrach a
calamine s calaimín m4
Calamites spl Calamites mpl
calamorphic a calamorfach a
calaverite s calaibhirít f2
calc- pref (= calci-, calcio-, calco-) cailc-, cailcea-, cailci-, calc- pref
calc-alkali a calc-alcaileach a
calc-alkali rock carraig f2 chalc-alcaileach
calcarenite s cailc-airéinít f2
calcareous a cailcreach a
calcareous algae algaí mpl cailcreacha
calcareous sediment dríodar m1 cailcreach
calcareous sinter (= calc-sinter, travertine) sintéar m1 cailcreach
calcareous spar (= calcspar) sparra m4 cailcreach
calcareous tufa (= calc-tufa, tufa) túfa m4 cailcreach
calceoloid a cailceolóideach a
calc-flint s cailc-bhreochloch f2
calc-flinta s calcaiflionta m4
calci- pref (= calc-, calcio-, calco-) cailc-, cailcea-, cailci-, calc- pref
calcic a calcach a
calciclasite s (= anorthitfels, anorthitite) calcaclaisít f2
calcicole s cailciarrthach m1
calcicrete s (= calcrete) calcaicréit f2
calciferous a calcmhar a
calcification s cailciú m (gs -ithe)
calcifuge a cailctheifeach a
calcikersantite s calcaicéarsainít f2
calcilutite s calcalúitít f2
calcine v cailcínigh v
calcining s cailcíniú m (gs -ithe)
calcio- pref (= calc-, calci-, calco-) cailc-, cailcea-, cailci-, calc- pref
calcio-ancylite s calcaincilít f2
calcirudite s calcarúidít f2
calcisiltite s cailcisiltít f2
calcite s cailcít f2
calcite group grúpa m4 na gcailcítí
calcite-mudstone s láibchloch f2 chailcíte
calcite structure struchtúr m4 cailcíteach
calcium s cailciam m4
calcium carbonate carbónáit f2 chailciam
calco- pref (= calc-, calci-, calcio-) cailc-, cailcea-, cailci-, calc- pref
calcrete s (= calcicrete) cailcréit f2
calc-silicate hornfels cornbhéals m4 cailcshileacáite
calc-sinter s (= calcareous sinter, travertine) calcaisintéar m1
calcspar s (= calcareous spar) calcsparra m4
calc-tufa s (= calcareous tufa, tufa) calcatúfa m4
caldera s (= cauldron) caildéara m4
calderite s caldairít f2
Caledonian a Caladónach a
Caledonian folding filleadh m Caladónach
Caledonian mountain-building tógáil f3 sléibhte Chaladónach
Caledonian remnants fuílligh mpl Chaladónacha
Caledonides spl Caladónaigh mpl
caledonite s caladóinít f2
caledonoid a caladónóideach a
caliche s cailítse m4
californite s calafoirnít f2
Callovian a Calaitheach a
callow s (river meadow) caladh m1
callus s callas m1 (pl –laí)
calomel s calaiméal m1
caltonite s caltainít f2
calving s (of glaciers) sceitheadh m (gs -ite)
calyx s cailís f2
camber s (of a road) droim m3
cambering s cuarfhilleadh m (gs -llte)
Cambrian a Caimbriach a
Cambrian Period, the an Tréimhse f4 Chaimbriach
Cambrian System, the an Córas m1 Caimbriach
Cambro-Silurian a Cambra-Shiolúrach a
camera s ceamara m4
camouflage s duaithníocht f3
Campanian a Campánach a
camptonite s camptainít f2
camptospessartite s camptaispeisirtít f2
Canada balsam balsam m1 Ceanadach
Canadian a Ceanadach a
Canadian high (Met.) ard m1 Ceanadach
Canadian Shield an Sciath f2 Cheanadach
canadite s canaidít f2
cancrinite s cancrainít f2
cannel coal coinnealghual m1
cannon-ball concretation coincréitiú m caor ordanáis
cantalite s cantailít f2
canyon s cainneon m1
capacitance toilleas m1
capacitative a toilleasach a
capacitivity s toilleasacht f3
capacity s toilleadh m1
capanite s capainít f2
cape ruby rúibín m4 na rinne
capillarity s ribeadas m1
capillary a ribeach a
capillary action (in soils etc.) gníomhú m ribeach
capillary conductivity seoltacht f3 ribeach
capillary crystal criostal m1 ribeach
capillary fringe imeall m1 ribeach
capillary pyrites pirít f2 ribeach
capillary tension teannas m1 ribeach
capillary water uisce m4 ribeach
capillitite s capallaitít f2
cappelenite s capalainít f2
caprock s caidhpcharraig f2 (pl –eacha)
caprock effect iarmhairt f3 chaidhpcharraige
capture s (GeoCh., Geomorph.) gabháil f3
Caradoc series sraith f2 Caradoc
Caradocian a Caradocach a
carapace s carapás m1
carbon s carbón m1
carbonaceous a carbónúil a
carbonaceous chondrite coindrít f2 charbónúil
carbonaceous rock carraig f2 charbónúil
carbonaceous sediment dríodar m1 carbónúil
carbonado s carbónádó m4 (pl –nna)
carbonate s carbónáit f2
carbonate accumulation bailiú m carbónáite
carbonate-apatite apaitít f2 charbónáite
carbonate ion ian m1 carbónáite
carbonate platform clár m1 carbónáite
carbonate rock carraig f2 charbónáite
carbonate scapolite scapailít f2 charbónáite
carbonate sediment dríodar m1 carbónáite
carbonate vishnevite visnivít f2 charbónáite
carbonation s carbónáitiú m (gs -ithe)
carbonatite s carbónáitít f2
carbon dating method modh m3 dátaithe carbóin
carbon dioxide dé-ocsaíd f2 charbóin
carbon-14 activity gníomhaíocht f3 charbón 14
carbon-14 dating dátú m charbón 14
carbonic acid aigéad m1 carbónach
carboniferous a carbónmhar a
Carboniferous coalfield gualcheantar m1 Carbónmhar
Carboniferous delta deilt f2 Charbónmhar
Carboniferous forest swamp seascann m1 Carbónmhar foraoise
Carboniferous glaciation oighriú m Carbónmhar
Carboniferous ice age oighearaois f2 Charbónmhar
Carboniferous life beathra m4 Carbónmhar
Carboniferous limestone aolchloch f2 Charbónmhar
Carboniferous limestone system córas m1 aolchloiche Carbónmhaire
Carboniferous palaeogeography pailéigeografaíocht f3 Charbónmhar
Carboniferous Period, the an Tréimhse f4 Charbónmhar
Carboniferous rock carraig f2 Charbónmhar
Carboniferous system, the an córas m1 Carbónmhar
carbonification s (= coalification) gualú m (gs -laithe)
carbonization s carbónú m (gs -naithe)
carbuncle s carbuncal m1, carrmhogal m1
cardinal a cairdinéalta a
cardinal area achar m1 cairdinéalta
cardinal process próiseas m1 cairdinéalta
carious a cáiréasach a
Carlsbad twin cúpla m4 Carlsbad
carmeloite s cairméalóít f2
carnallite s carnaillít f2
carnegieite s cairnéigít f2
carnelian s (= cornelian) coirnéilean m1
Carnian a (= Karnian) Carnach a
carnotite s carnóitít f2
carpholite s carfailít f2
carphosiderite s carfaisidirít f2
Carpoidea spl (la) Carpoidea mpl
carrolite s caraillít f2
carstone s bróchloch f2
cary(o)- pref cara(i)- pref
caryocerite s caraiceirít f2
caryopilite s caraipilít f2
cascadite s cascáidít f2
case history saintuairisc f2
casing s cásáil f3
casinghead gasoline gásailín m4 ceannchásála
Cassadagan a Casadagach a
Casselian a Casalach a
cassiterite s casatairít f2
cast s (Pal.) (of substance) cac m3 péiste
cast s (Pal.) (of trace) rian m1 (péiste, duille etc.)
cast s (of fossil) rian m1 iontaise
castle kopje (= castle koppie) koppie m4 caisleáin
castle koppie (= castle kopje) koppie m4 caisleáin
castor s (= castorite) castairít f2
castorite s (= castor) castairít f2
cata- pref (= kata-) cata-, catai- pref
cataclasis s catacláis f2
cataclasite s cataclaisít f2
cataclastic a cataclastach a
cataclastic rock carraig f2 chataclastach
cataclastic structure struchtúr m1 cataclastach
cataclysm s mórchorraíl f3
cataclysmic hypothesis
hipitéis f2 na catastróife
catagenesis s cataigineas m1
catapleiite s cataipléít f2
catastrophe s catastróf f2
catastrophism s catastrófacht f3
catastrophist s catastrófaí m4
catawberite s catáibeirít f2
catchment area dobharcheantar m1
category s cineál m1 (pl –acha)
catena s caitéana m4
catenary a caitéanach a
catenary curve cuar m1 caitéanach
cation s caitian m1
catlinite s caitlinít f2
catoctin s fuíolldroim m3 (pl –dromanna)
catophorite s (= kataphorite) catófóirít f2
cat’s eye súil f2 chait
cattierite s caitírít f2
cauldron s (= caldera) caildéara m4
cauldron subsidence turnamh m1 caildéara
caulk s calc m1 (pl –anna)
cavalorite s cavalóirít f2
cave s pluais f2 (pl –eanna)
cave deposit spruadar m1 pluaise
cave dwelling pluais f2 chónaithe
cave-earth s ithir f5 phluaise
cave pearl péarla m4 pluaise
cavern s uaimh f2 (pl –eanna)
cavernous a uaimhiúil a
cavernous rock surface carraigdhromchla m4 uaimhiúil
cavernous weathering síonchaitheamh m1 uaimhiúil
cavitation s cuasú m (gs -saithe)
cavity s cuasán m1
cay s (= kay, key) cae m4 (pl -nna)
Cayugan a Cadhúgach a
Cazenovian a Casanóvach a
CDP (= common-depth-point) CPD, comhphointe m4 doimhneachta
CDPS (= common-depth-point stack) CCPD, cruach f2 chomhphointe doimhneachta
cebollite s seibeoillít f2
cecilite s sisilít f2
cedar-tree structure struchtúr m1 crann céadair
celadonite s seileadainít f2
celestial pole pol m1 neamhaí
celestial sphere sféar m1 neamhaí
celestite s ceilistít f2
celodonite s ceileadóinít f2
celsian s ceilsian m1
Celsius scale scála m4 Celsius
cement s stroighin f2
cementation s stroighniú m (gs -ithe)
cementation of sediment stroighniú m dríodair
cement rock carraig f2 stroighne
cementstone s stroighinchloch f2
Cenomanian a Ceineamánach a
Cenozoic a (= Cainozoic, Kainozoic) Caenasóch a
Cenozoic era (= Cainozoic era, Kainozoic era)f4 Chaenasóch
centi- pref ceint-, ceintea-, ceinti-, ceint- pref
centigrade scale scála m4 ceinteagrádach
central a láir gs as a, lárnach a
central core croí m4 lárnach
central eruption lárbhrúchtadh m (gs -chta)
central lowland of Ireland ísealchríocha fpl láir na hÉireann
central vent craos m1 lárnach
centre of symmetry lár m1 siméadrachta
centric a (Petr.) lárnaíoch a
centroclinal a lárchlaonasach a
centrocline s lárchlaonas m1
cephalon s ceifilean m1
cephalopod s ceifileapód m1
cephalopod a ceifileapódach a
Cephalopoda spl (la) Cephalopoda mpl
ceramic clay cré f4 cheirmeach
cerargyrite s (= kerargyrite) cearairgirít f2
Ceratopsia spl (la) Ceratopsia mpl
cerine s ceirín m4
cerioid a ceireoideach a
cerite s ceirít f2
cerrusite s ceiriúisít f2
cervantite s searvaintít f2
cesarolite s caesaróilít f2
ceylonite s (= pleonaste) siolóinít f2
chabazite s cabaisít f2
Chadronian a Seadrónach a
chain structure struchtúr m1 slabhrach
chalcanthite s (= blue vitriol) calcaintít f2
chalcedony s calcadóine f4
chalchihuite s sealcúít f2
chalco- pref calca(i)- pref
chalcocite s calcaicít f2
chalcomenite s calcaiméinít f2
chalcophanite s calcafainít f2
chalcophile a calcaifileach a
chalcophile element dúil f2 chalcaifileach
chalcophyllite s calcaifillít f2
chalcopyrite s calcaipirít f2
chalcosiderite s calcaisidirít f2
chalcostibnite s calcaistibnít f2
chalcotrichite s calcaitricít f2
chalk s cailc f2 (pl –eanna)
chalky a cailceach a
chalk formation cailcfhoirmíocht f3
chalky boulder clay cré f4 bholláin chailceach
chalybeate a iarnach a
chalybite s cailibít f2
chamosite s seamaisít f2
Champlainian a Seaimpléanach a
change s (Geol.) athrú m (gs -raithe)
changeable river abhainn f5 athraitheach
channel s (Geomorph., Seis.) cainéal m1
channel segment (= stream segment) deighleog f2 shrutha
channel slope fána f4 chainéil
channel stability cobhsaíocht f3 chainéil
channel storage toilleadh m cainéil
channel trenching trinseáil f3 chainéil
channel wave tonn f2 chainéil
channel widening leathnú m cainéil
chaparral s (es) chaparral m4
chapmanite s seapmainít f2
character s (Comp.) carachtar m1
character s (Seis.) tréith f2 (pl –e)
characteristic a sainiúil a
characteristic fossil (= diagnostic fossil) iontaise f4 shainiúil
characteristic radiation radaíocht f3 shainiúil
charcoal s gualach m1
charge s (El.) lucht m3 (pl –anna)
charge s (of explosives) lánán m1
charge v (El.) luchtaigh v
chargeability s (El.) inluchtaitheacht f3
charge spacing (Min.) spásáil f3 lánáin
Charmouthian a Searmatach a
Charnian a Searnach a
charnockite s searnaicít f2
chart s cairt f2 (pl –eacha)
chatoyancy s catsúileacht f3
chattermark s bloghmharc m1 (pl –anna)
Chattian a Seatach a
Chazyan a Seaisíoch a
check shot pléasc f2 sheiceála
cheire s téachtán m1 dromchla
chelate v crág v
chelation s crágadh m (gs -gtha)
chelation chemistry ceimic f2 an chrágtha
Chelicerata spl (la) Chelicerata mpl
chelogenic cycle timthriall m3 sciathghineach
cheluviation s crágláisteadh m (gs -ste)
chemical s ceimiceán m1
chemical a ceimiceach a
chemical bond nasc m1 ceimiceach
chemical composition comhshuíomh m1 ceimiceach
chemical concentration method modh m3 tiúchana ceimicí
chemical deposit sil-leagan m1 ceimiceach
chemical eluviation láisteadh m ceimiceach
chemical formula foirmle f4 cheimiceach
chemical fossil iontaise f4 cheimiceach
chemical identification aithint f3 cheimiceach
chemical mineralogy mianreolaíocht f3 cheimiceach
chemical process próiseas m1 ceimiceach
chemical rock carraig f2 cheimiceach
chemical sedimentary rock carraig f2 dhríodrach cheimiceach
chemical weathering síonchaitheamh m1 ceimiceach
chemical weathering agent oibreán m1 ceimiceach síonchaithimh
chemico- (= chemo-) pref ceimea-, ceimi- pref
chemico-sedimentary process próiseas m1 ceimidhríodrach
chemistry s ceimic f2
chemo- (= chemico-) pref ceimea-, ceimi- pref
Chemungian a Seamúngach a
cheralite s seirilít f2
chernozem s seornaiseom m1
chernozem soil ithir f5 sheornaiseoim
chert s seirt f2
chert ironstone iarnchloch f2 sheirte
chessylite s séisilít f2
Chesterian a Seistearach a
chestnut soil ithir f5 chrón
chiastolite s ciastailít f2
chiastolite slate slinn f2 chiastailíte
chibinite s sibinít f2
chiklite s siclít f2
childrenite s sildrinít f2
chilled contact teagmháil f3 fhuaraithe
chimney of volcano simléar m1 bolcáin
china clay cré f4 shíneach
china clay (Min.) mianadóireacht f3 chré síní
china clay rock carraig f2 chré síní
china stone cloch f2 shíneach
chinese loess lós m1 síneach
chinglusuite s sionglasúít f2
chitin s citin f2
chitinozoan s citineasóch m1
chiton s ciotón m1
chkalovite s seiceálaivít f2
chladnite s claidnít f2
chloanthite s clóintít f2
chlorapatite s clórapaitít f2
chlorargyrite s (= horn silver) clórairgirít f2
chloride s clóiríd f2
chlorination process próiseas m1 clóirínithe
chlorite s clóirít f2
chlorite group grúpa m1 clóirítí
chlorite schist siosta m4 clóiríte
chloritic a clóiríteach a
chloritoid s clóiríotóideach m1
chloro- pref clóir-, clór-, clóra-, clórai- pref
chlorocalcite s clóracailcít f2
chloromelanite s clóraimeilinít f2
chloropal s clórópal m1
chlorophaeite s clórafaeít f2
chlorophane s clórafán m1
chlorospinel s clóraispinéal m1
Chondrichthyes spl (la) Chondrichthyes mpl
chondrite s coindrít f2
chondrodite s condraidít f2
chondrule s coindriúl m1
chonolith s conailit f2
Chordata spl (la) Chordata mpl
chordate s cordach m1
C-horizon s léaslíne f4 C
chorology s cóireolaíocht f3
christmas tree crann m1 bairr thobair
christophite s (= marmatite) criostaifít f2
chroma s cróma m4
chromate s crómáit f2
chromatography s crómatagrafaíocht f3
chrome s cróm m1
chrome-augite s cróm m1/áigít f2
chrome-diopside s cróm m1/dia-opsaíd f2
chrome-mica s (= fuchsite) cróm m1/míoca m4
chrome-rich a cróm-mhar a
chrome spinel s (= picotite) piocóitít f2
chrome-tremolite s cróm m1/treimilít f2
chromite s cróimít f2
chromitite s cróimitít f2
chromium s cróimiam m4
chromohercynite s crómaiheircínít f2
chromosphere s crómaisféar m1
chron s cron m1
chronology s croineolaíocht f3
chronomere s cronaimír f2
chronostratigraphy s cronastratagrafaíocht f3
chronotaxis s cronaluadar m1
chronozone s cronaichrios m3
chrysoberyl s (= cymophane, gold beryl) crisibeiril f2
chrysocolla s criseacolla m4
chrysolite s crisilít f2
chrysoprase s criseapráis f2
chrysotile s crisitíl f2
chute s sleamhnán m1
ciminite s siminít f2
Cincinnatian a Cincinnáitíoch a
cinder s cnámhóg f2
cinder cone cón m1 cnámhóige
cinnabar s cionnabar m1
cinnamon soil ithir f5 chainéaldathach
cinnamon stone cloch f2 chainéil
cipolino s siopóilíonó m4 (pl –nna)
CIPW classification aicmiú m CIPW
circumdenudation s imlomairt f (gs -artha)
circumpolar whirl (Met.) guairne f4 impholach
cirque s (= corrie, cwm) coire m4, com m1
cirque headwall ceannbhalla m4 coire
Cirripedia spl (la) Cirripedia mpl
cirrocumulus s ciorracumalas m1
cirrostratus s ciorrastratas m1
cirrus s ciorras m1
citrine s (= false topaz) citrín m4
clan s (Petr.) clann f2
clarain s cláiréan m1
Clarendonian a Clárandónach a
clarite s clairít f2
Clarkeforkian a Clarcforcach a
clarkeite s claircít f2
clarke of concentration clarca m4 na tiúchana
class s (Biol.) rang m3
class s (of group) aicme f4
classes of symmetry aicmí fpl siméadrachta
classic landform tírghné f4 chlasaiceach
classification s aicmiú m (gs -ithe)
classifier s aicmitheoir m3
classify v (of group) aicmigh
clast s clastán m1
clastic a clastach a
clastic dyke dingeán m1 clastach
clastic rock carraig f2 chlastach
clastic sediment (= mechanical sediment) dríodar m1 clastach
claudetite s clóidéitít f2
clausthalite s clabhstailít f2
clay s cré f4 (pl –anna)
clay gall créghál m1
clay ironstone iarnchloch f2 chré
clay loam dúrabhán m1 cré
clay mineral mianra m4 créúil
clay pit poll m1 cré
clay rock crécharraig f2
clay slate créshlinn f2
clay soil ithir f5 chréúil
claystone s créchloch f2
clay tallow crégheir f2
clay-with-flints cré f4 le breochlocha
claypan s cruachiseal m1 cré
cleat s (Min.) cléata m4
cleavage s scoilteacht f3
cleavage fan fean m4 scoilteachta
cleavage plane plána m4 scoilteachta
cleavelandite s clíovlaindít f2
cleiophane s cléafán m1
cleveite s cléivít f2
cliachite s cliaicít f2
cliff s aill f2 (pl –te)
cliffed a ailleach a
cliffed headland ceann m1 tíre ailleach
cliff erosion creimeadh m aille
cliff of basalt aill f2 bhasailt
cliff of loess aill f2 lóis
cliff of strata aill f2 stratam
cliff of wave erosion aill f2 tonnchreimeacháin
cliff sapping fotholladh m aillte
climate s clíoma m4, aeráid f2
climograph s clíomagraf m1
clinker s clincear m1
clino- pref clinea-, clini- pref, claon- pref
clino-chrysotile s clinicrisitíl f2
clinochlore s clineaclór m1
clinoclase s clineaclás m1
clinodiagonal s claontrasnán m1
clinodiagonal a claontrasnánach a
clinodiagonal cleavage scoilteacht f3 chlaontrasnánach
clinodome s claonchruinneachán m1
clinoenstatite s clin-ionstaitít f2
clinoferrosilite s clinifeirisilít f2
clinographic projection teilgean m1 claonghrafach
clinohedryte s clinihéidrít f2
clinohumite s clineahúimít f2
clinohypersthene s clinihipirstéin f2
clinometer s claonmhéadar m1
clinoptilolite s clinitililít f2
clinopyroxene s clinipirixéin f2
clinozoisite s clineasóisít f2
clint s (= klint) clint f2
clintonite s (= seybertite) cliontainít f2
clitter s cliotar m1
clone s clón m1
closed a iata a
closed basin imchuach m1 iata
closed fault éasc m1 iata
closed form (Cryst.) foirm f2 iata
closed system córas m1 iata
closed-tube test tástáil f3 i bhféadán iata
closure s iamh m1
clotted a (of mineral concentration) téachta a
cloud s (volcanic) néal m1 (bolcánach)
cloudy appearance cuma f4 mhodartha
cluse s trasbhearna f4
cluthalite s clutailít f2
co- pref comh- pref
coal s gual m1
coal ball meall m1 guail
coal basin imchuach m4 guail
coal cleaning gualghlanadh m (gs -nta)
coalface s gualéadan m1
coalfield s gualcheantar m1
coalification s (= carbonification) gualú m (gs -laithe)
coal seam síog f2 ghuail
coarse a garbh a
coarse-grained a garbhghráinneach a
coast s cósta m4
coastal blowout dune dumhach f2 logáin séidte cois cósta
coastal plain machaire m4 cósta
coastal sandhill méile m4 (pl méilte), muc f2 ghainimh
coastal slope fána f4 chósta
coastline s líne f4 an chósta
coastline effect iarmhairt f3 líne an chósta
coastline of emergence (= emerged coastline) líne f4 chósta éiritheach
coastline of submergence (submerged coastline) líne f4 chósta bháiteach
coast silting sioltadh m cósta
coating plant (Metal.) gléasra m4 brata
cobalt s cóbalt m1
cobalt ochre (= asbolane, asbolite, black cobalt, earthy cobalt) ócar m1 cóbailt
cobaltite s cóbailtít f2
cobble s duirleog f2
Coblenzian a Cóblansach a
coccolite s cocailít f2
coccolith s cocailit f2
cocite s coicít f2
cockpit s réaltlogán m1
Coconino sandstone formation foirmiú m gaineamhchloiche Coconino
coefficient s comhéifeacht f3
coefficient of anisotropy comhéifeacht f3 ainiseatrópachta
coefficient of back-pressure curve comhéifeacht f3 chuar an chúlbhrú
coefficient of compressibility comhéifeacht f3 in-chomhbhrúiteachta
coefficient of consolidation comhéifeacht f3 comhdhlúthaithe
coefficient of friction comhéifeacht f3 frithchuimilte
coefficient of hydrodynamic dispersion comhéifeacht f3 easraithe hidridinimiciúil
coefficient of permeability comhéifeacht f3 tréscaoilteachta
Coelenterata spl (la) Coelenterata mpl
coelenterate s céileantráit f2
coeno- pref céana-, céanai- pref
coenozone s céanaichrios m3 (gs –reasa pl –anna)
coffinite s coifinít f2
cognate a gaolmhar a
cogwheel ore (= wheel ore) rothmhian f2
coherent a comhtháiteach a
cohesion s comhghreamú m (gs –maithe)
cohesionless a (= non-cohesive) neamh-chomhghreamaitheach a
cohesionless grain flow sreabhadh m gráinní neamh-chomhghreamaitheach
cohesionless grains gráinní mpl neamh-chomhghreamaitheacha
cohesive a (soil) comhghreamaitheach a
cohesive river bank bruach m1 comhghreamaitheach abhann
coke s cóc m1
cokeite s cóicít f2
coke oven sorn m1 cóic
col s col m1
colatitude s comhleithead m1
colemanite s cólmainít f2
coll(o)- pref colla(i)- pref
collapse s intitim f2
collapse doline doilíne f4 intitime
collapse structure struchtúr m1 intitimeach
collapsing continental rise ard m1 ilchríochach intitimeach
collector s (Ch.) tiomsaitheoir m3
collinsite s coillinsít f2
collision hypothesis hipitéis f2 an imbhuailte
colloform a collachruthach a
colloform aggregate comhbhailiú m collachruthach
colloid s collóideach m1
colloidal a collóideach a
colloidal clay cré f4 chollóideach
collophane s collafán m1
colluvial a snaíochair gs as a
colluvial deposit sil-leagan m1 snaíochair
colluvium s snaíochar m1
colony s (of corals) coilíneacht f3
colophonite s colafainít f2
coloradoite s colaradóít f2
colour s dath m3 (pl –anna)
colour composite (remote sensing) dathchumasc m1
colour index séan m1 datha
colour mimicry dathaithris f2
columbite s colaimbít f2
columbretite s colaimbritít f2
columella s colúinín m4
column s colún m1
columnal s (of echinoderm) colúnach m1
columnar a colúnach a
columnar aggregate comhbhailiú m colúnach
columnarbasalt basalt m1 colúnach
columnar crystal criostal m1 colúnach
columnar habit sainchruth m3 colúnach
columnar joint siúnta m4 colúnach
columnar jointing siúntú m colúnach
columnar structure struchtúr m1 colúnach
colusite s colúisít f2
coma s cóma m4
comagmatic a cómhagmach a
Comanchean a Cómáinsíoch a
comb s cíor f2
comendite s coiméindít f2
comminution s (= pulverization) mionú m (gs -naithe)
common a coiteann a
common pref comh- pref
common-depth-point (= CDP) CPD, comhphointe m4 doimhneachta
common-depth-point stack (= CDPS) cruach f2 chomhphointe doimhneachta, CCPD
common garnet gairnéad m1 coiteann
common mica míoca m4 coiteann
common-offset stack (= COS) cruach f2 chomh-sheach-chuir
common salt salann m1 coiteann
compact a (of crystals) comhdhlúth a
compact a (of rock, soil, etc.) balctha a
compact v (of rock, soil, etc) bailc v
compactibility s inbhalcacht f3
compactible a inbhalctha a
compaction s (process) balcadh m (gs -ctha)
compaction correction ceartú m balcaidh
compaction curve balc-chuar m1
compaction diagenesis carraig-ghiniúint f3 de bharr balctha
compaction of sediment balcadh m dríodair
compaction recorder taifeadán m1 balcaidh
compact limestone aolchloch f2 bhalctha
compass bearing treoshuíomh m1 compáis
compensation s cúiteamh m1
compensation depth doimhneacht f3 an chúitimh
competence s (Strat.) fulangacht f3
competent a fulangach a
competent bed ciseal m1 fulangach
compiled map léarscáil f2 thiomsaithe, mapa m4 tiomsaithe
compiler s (Comp.) tiomsaitheoir m3
complementary fold filleadh m1 comhlántach
complex s coimpléasc m1
complex a coimpléascach a
complex response (of drainage systems) freagairt f3 choimpléascach
complex sandspit gob m1 gainimh coimpléascach
complex structure struchtúr m1 coimpléascach
complex twin cúpla m4 coimpléascach
composite a cumaisc gs as a
composite coast cósta m4 cumaisc
composite cone cón m1 cumaisc
composite dyke dingeán m1 cumaisc
composite igneous body bruthchorp m1 cumaisc
composite origin bunús m1 cumaisc
composite print prionta m4 cumaisc
composite profile próifíl f2 chumaisc
composite section comhghearradh m (gs -rrtha)
composite volcano bolcán m1 cumaisc
composition s comhshuíomh m1
compositional variation
comhathrú m comhshuímh
composition plane
plána m4 comhshuímh
composition surface dromchla m4 comhshuímh
compound a comhshuite a
compound sandspit gob m1 gainimh comhshuite
compound shoreline líne f4 chladaigh chomhshuite
compound structure struchtúr m1 comhshuite
compressed a comhbhrúite a
compressed air aer m1 comhbhrúite
compressed section gearradh m comhbhrúite
compressibility s (= modulus of compression) in-chomhbhrúiteacht f3
compressibility factor fachtóir m3 in-chomhbhrúiteachta
compressible a in-chomhbhrúite a
compression s comhbhrú m4
compression index séan m1 comhbhrú
compression-subsidence s turnamh m1 comhbhrú
compressional theory of grabens teoiric f2 bhrú na scoiltghleannta
compressional wave (= pressure wave, primary wave, push-pull wave, P wave) tonn f2 chomhbhrúiteach
compressor s comhbhrúiteoir m3
comptonite s comptainít f2
computer s ríomhaire m4
computer graphics ríomhghrafaic f2
computer model samhail m1 ar ríomhaire
computer simulation insamhladh m ar ríomhaire
concealed a ceilte a
concentrate s (Ch.) tiúchán m1
concentration s (Ch.) tiúchan f3
concentration s (of minerals) comhchruinniú m (gs -nnithe)
concentration factor toisc f2 chomhchruinnithe
concentration gradient (Ch.) grádán m1 tiúchana
concentration unit (Ch.) aonad m1 tiúchana
concentric
a comhlárnach a
concentric aggregate comhbhailiú m comhlárnach
concentric folding filleadh m comhlárnach
concertina structure struchtúr m1 consairtín
conch s conc m1 (pl –anna)
conchoidal a concóideach a
conchoidal fracture briseadh m concóideach
conchologist s coinceolaí m4
conchology s coinceolaíocht f3
concordance s ( Strat., Hydraul., Geochron., etc.) comhréireacht f3
concordant a ( Strat., Hydraul., Geochron., etc.) comhréireach a
concordant contact tadhall m1 comhréireach
concordant intrusion ionsá m4 comhréireach
concordant stratification srathú m comhréireach
concrete aggregate tathagú m coincréite
concretion s coincréitiú m (gs -tithe)
concretionary a coincréitiúcháin gs as a
concretionary forms cruthanna mpl coincréitiúcháin
condensate s comhdhlúthán m1
condensed a comhdhlúite a
condensed sequence seicheamh m1 comhdhlúite
condensed succession comharbas m1 comhdhlúite
conductance s seoltas m1
conduction s seoladh m (gs -lta)
conductivity s seoltacht f3
cone s cón m1
cone crusher cónbhrúiteoir m3
cone-in-cone s cón m1 i gcón
cone-in-cone structure struchtúr m1 cóin i gcón
cone karst carst m4 cóin
cone of depression cón m1 logáin
cone sheet cónleathán m1
cone sheet ring dyke dingeán m1 fáinneach cónleatháin
Conewangoan a Cónbhangóch a
confidence limit teorainn f mhuiníne
confined aquifer uiscíoch m1 gaibhnithe
confining pressure brú m4 gaibhniúcháin
confirmation s (of drift etc.) deimhniú m (gs -ithe)
confluent s leathabhainn f (gs -bhann)
confluent a cumarach a
conform v comhfhoirmigh v
conformability s in-chomhfhoirmeacht f3
conformable a in-chomhfhoirmithe a
conformable strata strataim mpl in-chomhfhoirmithe
conformable succession comharbas m1 in-chomhfhoirmithe
conformal a comhfhoirmiúil a
conformal mapping léarscáiliú m comhfhoirmiúil, mapáil f3 chomhfhoirmiúil
conformal projection teilgean m1 comhfhoirmiúil
conformity s comhfhoirmeacht f3
confused drainage (= deranged drainage) (draining) draenáil f3 neamhordúil
confused drainage (= deranged drainage) (system) sruthchóras m1 neamhordúil
congelifluction s reoshreabhadh m (gs -eafa)
congeliturbation s (= cryoturbation, geliturbation) reochumhscú m (gs -scaithe)
conglomerate s comhcheirtleán m1
conglomerate-hosted uranium-gold-pyrite deposit fosú m úráiniam, óir is piríte faoi óstaíocht chomhcheirtleáin
congressite s congraisít f2
Coniacian a Cóiniacach a
conichalcite s conacailcít f2
conjugate a comhchuingeach a
connarite s connairít f2
connate water uisce m4 comhaoiseach
connellite s conaillít f2
Connemara marble marmar m1 Chonamara
conodont s conaidhéadach m1
conoplain s (= pediment) dingmhá f4 (pl –nna)
consequent a comhshníoch a
consequent river abhainn f5 chomhshníoch
consequent stream sruth m3 comhshníoch
conservation of mass caomhnú m maise
consistency index séan m1 comhsheasmhachta
consolidated a comhdhlúite a
consolidation s comhdhlúthú m (gs -thaithe)
consolidometer s méadar m1 comhdhlúthaithe
conspicuous cleavage scoilteacht f3 fheiceálach
constant-ratio scale scála m4 an bhuan-chóimheasa
constituent s comhábhar m1
constituent substances substaintí fpl comhábhartha
constitution s (of soil) comhdhéanamh m1
constitution of the earth comhdhéanamh m1 an domhain
construction s tógáil f3
contact s (Petr.) teagmháil f3
contact s (El.) teagmhálaí m4
contact angle uillinn f2 teagmhála
contact aureole fonsóg f2 theagmhála
contact goniometer gónaiméadar m1 teagmhála
contact lines línte fpl teagmhála
contact metamorphic mineral mianra m4 teagmhála meiteamorfaí
contact metamorphic rocks carraigeacha fpl teagmhála meiteamorfaí
contact metamorphism meiteamorfacht f3 teagmhála
contact mineral mianra m4 teagmhála
contact twin cúpla m4 teagmhála
contaminated a éillithe a
contaminated surface drainage draenáil f3 dromchla éillithe
contamination s éilliú m (gs -ithe)
contamination of groundwater éilliú m screamhuisce
contemporaneous a comhaimseartha a
continent s ilchríoch f2
continental a ilchríochach a
continental crust screamh f2 ilchríochach
continental crustal layer scair f2 screimhe ilchríche
continental drift gluaiseacht f3 ilchríochach
continental drift theory teoiric f2 na gluaiseachta ilchríochaí
continental margin imeall m1 ilchríochach
continental mass mais f2 ilchríochach
continental nucleus núicléas m1 ilchríochach
continental plate pláta m4 ilchríochach
continental rise ard m1 ilchríochach
continental-rise sediment dríodar m1 aird ilchríochaigh
continental rupture maidhm f2 ilchríochach
continental sea (= epeiric sea, epicontinental sea, inland sea) muir f3 ilchríochach
continental shelf scairbh f2 ilchríochach
continental shelf deposit sil-leagan m1 (na) scairbhe ilchríochaí
continental-shelf sediment dríodar m1 scairbhe ilchríochaí
continental-shelf wedge ding f2 scairbhe ilchríochaí
continental slope fána f4 ilchríochach
continental tectosphere teictisféar m1 ilchríochach
continental terrace léibheann m1 ilchríochach
continuity s leanúnachas m1
continuous a leanúnach a
continuous profiling próifíliú m leanúnach
continuous reaction series sraith f2 imoibrithe leanúnaigh
continuous velocity log (= sonic log, velocity log) loga m4 treoluais leanúnaigh
continuum s contanam m1
contorted a riastraithe a
contorted bed ciseal m1 riastraithe
contorted drift deasca m4 riastraithe
contour s (= contour line) comhrian m1
contour line (= contour) comhrian m1
contraction s crapadh m (gs -ptha)
contraction hypothesis hipitéis f2 an chraptha
control s (of process) rialú m (gs -laithe)
control s (reference, Surv.) cóimheastóir m3
controlled mosaic mósáic f2 rialaithe
controlling factor toisc f2 rialúcháin
convection s comhiompar m1
convection current sruth m3 comhiompair
convection theory teoiric f2 an chomhiompair
convergence s coinbhéirseacht f3
convergence zone crios m3 coinbhéirseachta
convergent a coinbhéirseach a, coinbhéirseachta gs as a
convergent light solas m1 coinbhéirseach
convergent plate boundary teorainn f5 plátaí coinbhéirseacha
conversion s claochlú m (gs -laithe)
converting s (of minerals) comhshó m4
convex a dronnach a
convexity s dronnacht f3
convexity of badland divides dronnacht f3 dobhardhromanna drochthailte
conveyor belt (= belt conveyor) crios m3 iompair
convolute bedding corna-chisealú m (gs -laithe)
convoluted a corntha a
convolution s (Mth., Seis.) conbhlóidiú m (gs –dithe)
convolution s (Sed.) (process) cornadh m (gs –nutha)
convolution s (Sed.) (structure) corna m4
convolution operator (Mth.) oibreoir m3 conbhlóidithe
cookeite s cúicít f2
coombe s cúm m1
coombe rock carraig f2 chúim
cooperite s cúipéirít f2
coordinate s comhordanáid f2
coordinate of bivariate regression comhordanáid f2 chúlaithe dé-athráidigh
coordination s comhordú m (gs -daithe)
coordination number uimhir f5 chomhordúcháin
coppaelite s copaeilít f2
copper s copar m1
copper ore mian f2 chopair
copper pyrites pirít f2 chopair
copperas s (= melanterite) coparás m1
coprolite s coprailít f2
coquina s coicíne f4
coquinoid a coicíonóideach a
coral s coiréal m1
coral island oileán m1 coiréil
coral limestone aolchloch f2 choiréil
coral mud láib f2 choiréil
coral reef sceir f2 choiréil
coral sand gaineamh m1 coiréil
Corallian a Corallach a
coralline s coiréilín m4
coralline a cóiréilíneach a
coralline algae algaí mpl coiréilíneacha
corallite s coraillít f2
corange line líne f4 chomhraoin
Cordaitales spl (la) Cordaitales mpl
cordierite s (= iolite) cordiairít f2
cordillera s cordailléara m4
cordylite s cordailít f2
core s (Min.) croíleacán m1
core s (of earth) croí m4 na cruinne
core v (Min.) croíleacaigh v
core analysis croí-anailís f2
core barrel bairille m4 croíleacáin
core-mantle boundary teorainn f an chroí is an mhaintlín
core of dome croí m4 cruinneacháin
core recovery gnóthú m croíleacáin
core-sampling s croíshampláil f3
core slicer croí-shlisneoir m3
core-stone s croíchloch f2
coring s croíleacú m (gs -caithe)
Coriolis effect iarmhairt f3 Coriolis
corkite s corcaít f2
cork-screw passageway pasáiste m4 fiar
cornelian s (= carnelian) coirnéilean m1
cornetite s coirnéitít f2
cornstone s iothchloch f2
cornubianite s cornúibiainít f2
cornute a cornach a
cornwallite s cornuaillít f2
corona s coróin f (gs -ónach)
coronadite s coranáidít f2
corona structure struchtúr m1 corónach
corrasion s scráibchaitheamh m1
correction s ceartú m (gs –taithe)
correlate v comhghaolaigh v
correlation s (process) comhghaolú m (gs -laithe)
correlation s (state) comhghaol m1
correlation by formation comhghaolú m de réir foirmíochta
correlation by fossils comhghaolú m de réir iontaisí
correlation function feidhm f2 chomhghaolaithe
corrie s (= cirque, cwm) coire m4
corrosion s cnaí m4
corrosive a cnaíteach a
corsite s coirsít f2
cortland(t)ite s (= hudsonite) cortlaindít f2
corundolite s (= emery rock) corandailít f2
corundophilite s corandaifilít f2
corundum s corandam m1
COS (common offset stack) cruach f2 chomh-sheach-chuir
cosalite s cosailít f2
coseismal line (= homoseismal line) líne f4 chomhsheismeach
coset s comhthacar m1
cosmic a cosmach a
cosmic dust deannach m1 cosmach
cosmic particle cáithnín m4 cosmach
cosmic ray
ga m4 cosmach
cosmogony s cosmagnaíocht f3
cosmology s cosmeolaíocht f3
cossyrite s cosairít f2
cotton ball meall m1 cadáis
cotunnite s cotúinnít f2
couloir s (fr) couloir m4
Coulomb’s modulus (= modulus of rigidity, rigidity modulus, shear modulus, torsion modulus) modal m1 Coulomb
country rock carraig f2 shaindúchasach
coupled a cúpláilte a
coupled flow sreabhadh m cúpláilte
coupled substition ionadaíocht f3 chúpláilte
course s cúrsa m4
Couvinian a Cúvanach a
covalent bond nasc m1 comhfhiúsach
covalent bonding nascadh m comhfhiúsach
cove s (Geomorph.) cuas m1 (pl –a)
covelline s (= covellite) cóvaillín m4
covellite s (= covelline) cóvaillít f2
cover s (Min.) forbhrat m1
covered karst carst m4 cumhdaithe
cover-glass s (= cover-slip) clúidghloine f4
cover rock bratcharraig f2 (pl –eacha)
cover-slip s (= cover-glass) clúidghloine f4
covite s cóivít f2
coyote blasting (= heading blasting) (Min.) pléascadh m cinn tolláin
crack s gág f2
cracked surface (of bog) fachlach m1
cradle s cliabhán m1
crag s creig f2 (pl –eaga)
crag and tail creig f2 is earr
craigmontite s cragmaintít f2
crandallite s crandailít f2
cranidium s crainidiam m4
crater s cráitéar m1
craton s cratón m1
cratonisation s cratónú m (gs -naithe)
creation s cruthú m (gs -thaithe)
crednerite s creidnéirít f2
creep s téaltú m (gs -taithe)
creep deformation dífhoirmiú m de bharr téaltaithe
creep of soil téaltú m ithreach
crenulation s starracht f3
crescentic a corránach a
crescentic crack gág f2 chorránach
crescentic dune dumhach f2 chorránach
crescentic gouge gúiste m4 corránach
crest s círín m4
crest line líne f4 chíríneach
crest plane plána m4 círíneach
crest-slope s cíorfhána f4
Cretaceous a Cailceach a
Cretaceous System, the an Córas m1 Cailceach
Cretaceous Period, the an Tréimhse f4 Chailceach
crevasse s creabhás m1
crevasse filling líonadh m creabháis
crevasse splay spré m creabháis
crichtonite s creightinít f2
crinanite s crionainít f2
crinkle mark rocmharc m1
crinoid s críonóideach m1
crinoid a críonóideach a
crinoidal a críonóideach a
crinoidal limestone aolchloch f2 chríonóideach
Crinoidea spl (la) Crinoidea mpl
cristobalite s críostabailít f2
critical a criticiúil a
critical angle uillinn f2 chriticiúil
critical density dlús m1 criticiúil
critical dip claonas m1 criticiúil
critical distance achar m1 criticiúil
critical path analysis anailís f2 rébhealaigh
critical slope fána f4 chriticiúil
critical speed luas m1 criticiúil
critical temperature teocht f3 chriticiúil
critical tractive force fórsa m4 tarraingthe criticiúil
critical velocity treoluas m1 criticiúil
crocidolite s (= blue asbestos) croicidilít f2
crocite s croicít f2
crocoite s cróichít f2
Croixian a Cráiseach a
cromaltite s crómailtít f2
Cromerian a Cromarach a
cronstedtite s cróinstitít f2
crookesite s crúicsít f2
crop s (= outcrop) lomán m1
cross-bedded a traschisealaithe a
cross-bedding s (= oblique bedding) traschisealú m (gs -laithe)
crosscut s crosghearradh m (gs –rrtha)
cross-fibre s tras-snáithín m4
cross-fold s (= superimposed fold) trasfhilleadh m1 (pl -llteacha)
crosshatching s tras-haitseáil f3
crossite s croisít f2
cross-lamination s traslannú m (gs -nnaithe)
crossplot s trasbhreacadh m1
crossplot v trasbhreac v
cross-section s trasghearradh m (gs -rrtha)
cross-stratification s tras-srathú m (gs -thaithe)
cruciform a croschruthach a
crude a amh a, amh- pref
crude oil amhola f4
crumb s (of soil etc.) grabhróg f2
crural a crúrach a
cruralium s crúrailiam m4
crus s (la) crus m4 (pl crura)
crush belt (= crush zone) crios m3 brúcháin
crush-breccia s breisia f4 bhrúcháin
crush-conglomerate s comhcheirtleán m1 brúcháin
crusher s brúiteoir m3
crushing mill muileann m1 brúite
crush zone (= crush belt) crios m3 brúcháin
crust s screamh f2
Crustacea spl (la) Crustacea mpl
crustacean s crústach m1
crustacean a crústach a
crustaceous s crústach a
crustal a (materials etc.) screimhe gs as a, screamh- pref
crustal accretion fuilleamh m1 na screimhe
crustal evolution éabhlóid f2 na screimhe
crustal growth model samhail f3 d'fhás na screimhe
crustal movement screamhghluaiseacht f3
crustal root screamhfhréamh f2
crustal spreading screamhleathadh m (gs -leata)
cryolite s crióilít f2
cryology s crió-eolaíocht f3
cryopediment s crióipeidiméid f2
cryopedology s crióipeideolaíocht f3
cryosolic a criósalach a
cryoturbation s (= congeliturbation, geliturbation) reochumhscú m (gs -scaithe)
cryovegetation s reofhásra m4
crypto- pref criptea-, cripti- pref
cryptocrystalline a cripticriostalta a
cryptoexplosion structure struchtúr m1 criptiphléisce
cryptographic a cripteagrafach a
cryptomelane s criptimealán m1
cryptoperthite s criptipeirtít f2
cryptovolcanic structure struchtúr m1 cripteabholcánach
cryptozoic a cripteasóch a
cryptozoic aeon aeón m1 cripteasóch
-cryst suff -criosta suff, m4
crystal s criostal m1
crystal angle uillinn f2 chriostail
crystal axis ais f2 chriostail
crystal chemistry ceimic f2 chriostal
crystal class aicme f4 chriostal
crystal face criostaléadan m1
crystal form foirm f2 chriostail
crystal lattice laitís f2 chriostal
crystalline a criostalta a
crystalline aggregate comhbhailiú m criostalta
crystalline rock carraig f2 chriostalta
crystalline schist siosta m4 criostalta
crystallinity s criostaltacht f3
crystallite s criostailít f2
crystallization s criostalú m (gs -laithe)
crystallize v criostalaigh v
crystallo- pref criostala-, criostalai- pref
crystalloblastic a criostalablastach a
crystallo-chemical a criostalaceimiceach a
crystallo-chemical property airí m4 criostalaiceimiceach
crystallogenesis s criostalaigineas m1
crystallographic a criostalagrafach a
crystallographic axis ais f2 chriostalagrafach
crystallographic index séan m1 criostalagrafach
crystallographic zone crios m3 criostalagrafach
crystallography s criostalagrafaíocht f3
crystallology s criostaleolaíocht f3
crystal longitude fadlíne f4 chriostail
crystallophylline s criostalaifillín m4
crystal notation nodaireacht f3 chriostail
crystal optics optaic f2 chriostal
crystal orientation treoshuíomh m1 criostail
crystal projection teilgean m1 criostail
crystal structure criostalstruchtúr m1
crystal symmetry siméadracht f3 criostail
crystal system criostalchóras m1
crystal tuff tuf m4 criostalta
crystophylline s criostaifillín m4
cubanite s cúbainít f2
cube s ciúb m1 (pl –anna)
cubic a ciúbach a
cubical a ciúbach a
cubic crystals
criostail mpl chiúbacha
cubic system córas m1 ciúbach
cubo-octahedron s ciúb-ochtaihéadrán m1
cuesta s cuaiste f4
Cuisian a Cuíseach a
culm s colmas m1
culmination s (Strat.) buaic f2
culm measures comhstrataim mpl cholmais
culture s cultúr m1
cum s coire m4
cumberlandite s cumbarlaindít f2
cumbraite s cuimrít f2
cummingtonite s cuimintinít f2
cumulate s (= accumulative rock) carraig f2 charnach
cumulate a carnach a
cumulative a carnach a
cumulative error earráid f2 charnach
cumulative frequency minicíocht f3 charnach
cumulative influx insní f4 charnach
cumulative produced méid m4 carnach a táirgeadh
cumulophyric a cumalaifireach a
cumulose a carnach a
cumulose deposit sil-leagan m1 carnach
cup anemometer ainéimiméadar m1 cupaí
cupola s cúpóil f2
cuprite s coiprít f2
cupro- pref coipr-, copr-, copra-, coprai- pref
cuprotungstite s copratuingstít f2
Curie law dlí m4 Curie
Curie point pointe m4 Curie
curite s cúirít f2
current s sruth m3
current bedding (= false bedding) feachtchisealú m (gs -laithe)
current density dlús m1 srutha
current ripple feachtroc m1
cursorial a cúrsach a
curvature s cuaire f4
curve s cuar m1
curve fitting cuaroiriúint f3
curve matching comhoiriúniú m cuar
curve of erosion cuar m1 an chreimthe
cuselite s cusailít f2
cusp s cuspa m4
cuspidine s cuspaidín m4
cut s gearradh m (gs -rrtha)
cut and fill gearradh is líonadh
cutoff lake (= mortlake, oxbow lake) lúbloch m3
cutoff meander lúb f2 lúblocha
cuvette s (fr) daibhchín f4
cuyamite s cuaimít f2
cwm s (= cirque, corrie) com m1
cyanidation s ciainídiú m (gs -ithe)
cyanide s ciainíd f2
cyanide process próiseas m1 ciainíde
cyanite s (= kyanite) ciainít f2
cyanization s ciainídiúchán m1
cyano- pref ciain-, ciana-, cianai- pref
cyanotrichite s cianaitricít f2
cycad s (= cycadophyte) cicidifít f2
cycadophyte s (= cycad) cicidifít f2
cycle s timthriall m3
cycle of erosion (= geomorphic cycle, geographic cycle) timthriall m3 an chreimthe
cycle of rock change timthriall m3 athrú na gcarraigeacha
cycle of sedimentation timthriall m3 dríodrúcháin
cyclic a timthriallach a
cyclic sedimentation dríodrú m timthriallach
cyclic sequence seicheamh m1 timthriallach
cyclic twin cúpla m4 timthriallach
cyclone s cioclón m1
cyclosilicate s cioglaisileacáit f3
cyclothem s cioglaitéam m4
cylindrical a sorcóireach a
cylindrical divergence eisréimniú m sorcóireach
cylindrical fold filleadh m1 sorcóireach
cylindroidal a sorcóróideach a
cymatogeny s címeataigineacht f3
cymatolite s címeatailít f2
cymophane s (= chrysoberyl, gold beryl) címeafán m1
cyprine s coiprín m4
cyrtolite s cirtilít f2
Cystidea spl (= Cystoidea) (la) Cystidea mpl
Cystoidea spl (= Cystidea) (la) Cystoidea mpl

Barr


D

dachiardite
s daiciairdít f2
Dacian a Dáiciach a
dacite s daicít f2
dahamite s dahaimít f2
dahllite s dáilít f2
Dalradian a Dálriadach a
Dalradian glaciation oighriú m Dálriadach
Dalradian ice age oighearaois f2 Dhálriadach
dalyite s dálaít f2
dam s damba m4
dambo s dambó m4
damkjernite s daimceirnít f2
damourite s damúirít f2
damp a tais a
damping s (Ph.) maolú m (gs -laithe)
damping factor fachtóir m3 maolúcháin
dam site
láthair f5 damba
danaite s dáinít f2
danalite s danailít f2
danburite s danbairít f2
dancalite s dancailít f2
dannemorite s dannamóirít f2
daphnite s daifnít f2
darapskite s daraipscít f2
darcy s (unit) darsaí m4 (pl -aithe)
Darcy's law dlí m4 Darcy
dark brown soil ithir f5 dhúdhonn
dark clay soil ithir f5 chréúil dhorcha
dark-coloured a dorcha a
dark grey soil ithir f5 dhúliath
dark grey tropical soil ithir f5 dhúliath thrópaiceach
Darwin glass (= queenstownite) gloine f4 Darwin
dashkesanite s daiscisinít f2
data spl sonraí mpl
date s dáta m4
date v dátaigh v
dating s dátú m (gs -taithe)
dating technique teicníocht f3 dátaithe
datolite s datailít f2
datum s tagra m4
datum plane plána m4 tagra
daughter autotheca macuatiach f2
daughter element macdhúil f2
daughter product macthoradh m1
daughter stolotheca macstólaithiach f2
Dauphiné twin cúpla m4 Dauphiné
dauphinite s dóifinít f2
davainite s davainít f2
davidite s daividít f2
davyne s daivín m4
dawsonite s dásainít f2
dead reckoning caochthuairim f2
death s éag m3
death assemblage cluichreán m1 éaga
debris s smionagar m1
debris-avalanche s maidhm f2 smionagair
debris mantle
maintlín m4 smionagair
debris slide sleamhnú m smionagair
debug v dífhabhtaigh v
deca- pref (= deka-) deaca-, deacai- pref
decalcification s díchailciú m (gs -ithe)
decapod s deiceapód m1
Decapoda spl (la) Decapoda mpl
decay s (radioactivity) meath m3
deci- pref deicea-, deici- pref
decken structure (= nappe structure) struchtúr m1 cumhdaigh
decollement s (fr) decollement m4
decompose v dianscaoil v
decomposed a dianscaoilte a
decomposed granite eibhear m1 dianscaoilte
decomposition s dianscaoileadh m (gs -lte)
deconvolution s (Mth., Seis.) díchonbhlóidiú m (gs -dithe)
decrepitation s cnagscilligeadh m (gs -gthe)
decussate a x-chruthach a
decussate texture uigeacht f3 x-chruthach
decussating fold filleadh m1 x-chruthach
dedolomitization s dídholaimítiú m (gs -tithe)
deduction s déaduchtú m (gs -taithe)
deep a domhain a
deep-focus earthquake crith m3 talún le fócas domhain
deep sea domhain f2 na farraige
deep-sea a domhainfharraige gs as a
deep-sea deposit sil-leagan m1 domhainfharraige
deep-sea plain machaire m4 dhomhain na farraige
deep-sea sediment dríodar m1 domhainfharraige
deep-seated geology geolaíocht f3 dhomhainsuite
deep seismic sounding (= DSS) domhainsondáil f3 sheismeach, DSS
deep weathering síonchaitheamh m1 domhain
Deerparkian a Díorpáirceach a
deferred junction (= yazoo) cumar m1 iarchurtha
deficiency s díothacht f3
definition s (of image) géire f4
deflation s gaothlomairt f3
deflation hollow log m1 gaothlomartha
deformation s dífhoirmiú m (gs -ithe), dífhoirmiúchán m1
deformation fabric fabraic f2 dhífhoirmiúcháin
deformation folding filleadh m dífhoirmiúcháin
deformation force forsa m4 dífhoirmiúcháin
deformation fracture briseadh m dífhoirmiúcháin
deformation in geosyncline dífhoirmiú m i ngeochuaschlaonas
deformation style stíl f2 dífhoirmiúcháin
deforming coordinate system córas m1 comhordanáidí dífhoirmithe
deglaciate v dí-oighrigh v
deglaciate cirque
coire m4 dí-oighrithe
deglaciated a dí-oighrithe a
deglaciation s dí-oighriú m (gs -ithe)
deglacierization s dí-oighearshruthú m (gs -thaithe)
degradation s díghrádú m (gs -daithe)
degrade v díghrádaigh v
degraded a díghrádaithe a
degraded chernozem soil ithir f5 sheornaiseoim dhíghrádaithe
degraded landslide slope fána f4 dhíghrádaithe sciorrtha talún
dehydration s díhiodráitiú m (gs -tithe)
deka- pref (= deca-) deaca-, deacai- pref
delafossite s deilifisít f2
delay s moill f2 (pl –eanna)
delay cap caipín m4 moille
delay detonator maidhmitheoir m3 moille
delay index séan m1 moille
deldoradite s dealdóráidít f2
delessite s deilisít f2
deliquescence s taisliú m (gs -lithe)
deliquescent a taislíoch a
deliverability s inseachadacht f3
dellenite s deillinít f2
delta s deilt f2
deltaic a deilteach a
delta kame céama m4 deilte
delthyrium s (la) deiltiriam m4 (pl -maí)
deltidial plate pláta m4 deiltidiach
deltoid a dealtóideach a
deltoid dodecahedron dóideacaihéadrán m1 dealtóideach
demantoid s diamantóideach m1
demodulation s dímhodhnú m (gs -naithe)
demultiplex s dí-ilphléacs m3
demultiplex v dí-ilphléacsaigh v
demultiplexer s dí-ilphléacsóir m3
dendrite s deindrít f2
dendritic a craobhach a
dendritic agate agáit f2 chraobhach
dendritic aggregate comhbhailiú m craobhach
dendritic drainage draenáil f3 chraobhach
dendritic drainage pattern gréasán m1 draenála craobhach
dendrochronology s deindreacroineolaíocht f3
Dendroidea spl (la) Dendroidea mpl
dense s (material with high density) ard-dlúthán m1
density s dlús m1
density contrast codarsnacht f3 dlúis
density current dlúsfheacht m3
density log loga m4 dlúis
density profile próifíl f2 dlúis
density ratio cóimheas m3 dlúis
dental sockets soicéid mpl dhéadacha
denudation s lomairt f3
deplanation s díphlánú m (gs -naithe)
depletion s ídiú m (gs -dithe)
deposit s (detritus) spruadar m1
deposit s (laid down) sil-leagan m1
deposit s (of natural accumulation) fosú m (gs -saithe)
deposit v sil-leag v
deposition s sil-leagan m1
depositional a sil-leaganach a
depositional basin (= basin of deposition) imchuach m4 sil-leaganach
depositional environment timpeallacht f3 shil-leaganach
depositional landform tírghné f4 shil-leaganach
depositional process próiseas m1 sil-leaganach
depositional remanent magnetization maighnéadú m iarmharach sil-leaganach
depressant s sochtán m1
depression s logán m1
depression s (= low) (Met.) lagrach m1
depth s doimhneacht f3
depth controller rialaitheoir m3 doimhneachta
depth in borehole doimhneacht f3 i dtollpholl
depth of focus doimhneacht f3 fócais
depth of investigation doimhneacht f3 iniúchta
depth point pointe m4 doimhneachta
depth probe tóraíocht f3 doimhneachta
depth sounder sondálaí m4 doimhneachta
depth sounding (= sounding) sondáil f3 doimhneachta
deranged drainage (= confused drainage) (draining) draenáil f3 neamhordúil
deranged drainage (= confused drainage) (system) sruthchóras m1 neamhordúil
Derbyshire spar sparra m4 Derbyshire
derivative s díorthach m1
derivative map léarscáil f2 díorthaigh, mapa m4 díorthaigh
derived fossil iontaise f4 dhíorthaithe
dermolith s (= pahoehoe, ropy lava) deirmilit f2
deroofing s dídhíonadh m (gs -nta)
derrick s deiric f2
descloizite s déasclóisít f2
description s cur m1 síos
description of map cur m1 síos ar léarscáil, cur m1 síos ar mhapa
descriptive a tuairisciúil a
descriptive landform analysis anailís f2 thuairisciúil tírghnéithe
descriptive mineralogy mianreolaíocht f3 thuairisciúil
descriptive term téarma m4 tuairisciúil
desert s fásach m1
desert s (= sandy desert) gaineamhlach m1
desert deposits sil-leaganacha mpl fásaigh
desert erosion creimeadh m fásaigh
desert loess lós m1 fásaigh
desert mosaic mósáic f2 fásaigh
desert mudflow láibshreabh f2 fásaigh
desert pavement pábháil f3 fásaigh
desert relief rilíf f2 fásaigh
desert rose rós m1 fásaigh
desert varnish sceo m4 gaineamhlaigh
desiccation s triomú m (gs -maithe)
desiccation breccia breisia f4 thriomaithe
desiccation conglomerate comhcheirtleán m1 triomaithe
desiccation crack gág f2 thriomaithe
desiccation cracking gágadh m triomaithe
desiccation polygon polagán m1 triomaithe
desiccator s triomadán m1
designated area limistéar m1 ainmnithe
design capacity toilleadh m deartha
desilication s díshiliciú m (gs -cithe)
Desmoinesian a Déamáineach a
desquamation s scamhadh m (gs scafa)
destinezite s deistinisít f2
destruction s scrios m (gs -sta)
detail mapping léarscáiliú m mionsonraíochta, mapáil f3 mhionsonraíochta
deterioration s meathlú m (gs -laithe)
determinative mineralogy mianreolaíocht f3 chinntiúcháin
determinative tables táblaí mpl cinntiúcháin
detonating a maidhmitheach a
detonating fuse aidhnín m4 maidhmitheach
detonating relay athneartaire m4 maidhmitheach
detrital a dráimh gs as a
detrital mineral mianra m4 dráimh
detritus s drámh m1
deuteric a deoitéireach a
development s (in general) forbairt f3 (gs -artha)
development s (of faults, folds) forás m1
development well tobar m1 forbartha
deviated well tobar m1 sceabhach
devitrification s díghloiniú m (gs -ithe)
devolatilization s díghalú m (gs -laithe)
Devonian a Deavónach a
Devonian Period, the an Tréimhse f4 Dheavónach
Devonian System, the an Córas m1 Deavónach
devonite s deavóinít f2
dewatering s dí-uisciú m (gs -ithe)
deweylite s (= gymnite) diúilít f2
dew-point s drúchtphointe m4
dewpond s drúchtlinn f2
dextral a deisil gs as a, deaschliathánach a
dextral adv (ar) deiseal adv
dextral coiling cornadh m (ar) deiseal
dextral fault (= right-lateral fault) éasc m1 deaschliathánach
dia- pref dia(i)- pref
diabantite s diabaintít f2
diabase s diabáis f2
diablastic a diablastach a
diaboleite s diabóilít f2
diachronous a diacronach a
diad s diad m1
diad a diadach a
diad axes aiseanna fpl diadacha
diadochite s diadaicít f2
diagenesis s carraig-ghiniúint f3
diagenetic disturbance suaitheadh m carraig-ghiniúna
diagnostic a diagnóiseach a
diagnostic fossil (= characteristic fossil) iontaise f4 dhiagnóiseach
diagonal fault (= oblique fault) éasc m1 trasnánach
diagram s léaráid f2
diallage s dialláiste m4
diallagite s dialláistít f2
dialogite s dialóigít f2
diamagnetic a diamaighnéadach a
diamantiferous a diamantmhar a
diameter s trastomhas m1
diamictite s (= mixtite) diaimictít f2
diamond s diamant m1
diamond pipe féith f2 dhiamant
diaphaneity s trédhearcacht f3
diaphanous a trédhearcach a
diaphthoresis s diatairéis f2
diapir s diaipir f2
diapiric a diaipireach a
diapiric fold (= piercement fold) filleadh m1 diaipireach
diapiric structure struchtúr m1 diaipireach
diapirism s diaipireacht f3
diaplectic a diaipleicteach a
diaspore s (= kayserite) diaspór m1
diastem s diaistéama m4
diastrophism s diastrófacht f3
diathermanous a diaiteirmeach a
diatom s diatóm m1
Diatomaceae spl (la) Diatomaceae mpl
diatomaceous a diatómúil a
diatomaceous earth (= diatomite, infusorial earth, kieselguhr) cré f4 dhiatómúil
diatomaceous ooze púscán m1 diatómúil
diatomite s (= diatomaceous earth, infusorial earth, kieselguhr) diatóimít f2
diatom ooze púscán m1 diatóm
diatreme s diaitréim f2
Dibranchiata spl (la) Dibranchiata mpl
dichotomous a diceatómach a
dichroism s déchrómatacht f3
dichroite s déchróít f2
dickite s dicít f2
didymite s didimít f2
differential a difreálach a
differential ablation eisídiú m difreálach
differential compaction balcadh m difreálach
differential erosion creimeadh m difreálach
differential frost creep siocthéaltú m difreálach
differential frost heaving sioc-at m difreálach
differential frost thrusting siocshá m difreálach
differential mass-wasting ollídiú m difreálach
differential recrystallization athchriostalú m difreálach
differential separation deighilt f2 dhifreálach
differential structural response freagairt f3 struchtúrach difreálach
differential subsidence turnamh m1 difreálach
differential thawing coscairt f3 dhifreálach
differential weathering síonchaitheamh m1 difreálach
differentiated planet pláinéad m1 difreálaithe
differentiation s difreálú m (gs -laithe)
diffluence s (feature) díchumar m1
diffluence s (process) díchumaracht f3
diffluent a díchumarach a
diffluent glacier oighearshruth m3 díchumarach
diffract v díraon v
diffraction s díraonadh m (gs -nta)
diffraction cone cón m1 díraonta
diffractometer s díraonmhéadar m1
diffuse a idirleata a
diffuse reflection frithchaitheamh m1 idirleata
diffusion s (Ch.) idirleathadh m (gs -ta)
diffusion coefficient comhéifeacht f3 idirleata
diffusion kinetics cinéitic f3 idirleata
diffusivity s idirleatacht f3
digenite s déghéinít f2
digging s baint f2
digital a digiteach a
digitize v digitigh v
dihedral angle uillinn f2 dhéhéidreach
dihexagonal a déheicseagánach a
dihexagonal dipyramid déphirimid f2 dhéheicseagánach
dike s (= dyke) dingeán m1
dilatancy s leatas m1
dilatancy model samhail f3 leatais
dilatation s leatacht f3
dilation s leathadh m (gs -ta)
dilation joint siúnta m4 leatachta
dilute s (= dilute solution) tuaslagán m1 caol
dilute solution (= dilute) tuaslagán m1 caol
dilution s caolú m (gs -laithe)
diluvial a díleghlárach a
diluvium s díleghlár m1
dimensionless a gan toisí
dimorphism s démhorfacht f3
dimorphite s démhoirfít f2
dimorphous a démhorfach a
dimple s loigín m4
Dinantian a Dineantach a
dinoflagellate s dinea-lascnaideach m1
dinosaur s dineasár m1
dinothere s dinitéarach m1
dioctahedral a dé-ochtaihéidreach a
diopside s dia-opsaíd f2
diopside-jadeite s (= tuxtlite) dia-opsaíd f2/séidít f2
diopsidite s dia-opsaídít f2
dioptase s dia-optáis f2
diorite s dióirít f2
diorite gneiss naghas m1 dióiríte
dioritic a dióiríteach a
dioritic gabbro gabró m4 dióiríteach
dioxide s dé-ocsaíd f2
dip s (= angle of dip) claonas m1
dip-and-fault structure struchtúr m1 claonais is éisc
dip fault éasc m1 claonais
diploid s dioplóideach m1
diploid a dioplóideach a
diploidal class aicme f4 dhioplóideach
diploidal mineral mianra m4 dioplóideach
diploidy s dioplóideacht f3
dipole moment móimint f2 dhépholach
dipole wobble longadán m1 dépholach
dipping stratum stratam m1 claonasach
dip-slip
s sciorradh m claonais
dip-slip fault éasc m1 sciorrtha claonais
dip-slope s fána f4 chlaonais
dip-stream s sruth m3 claonais
dip vector veicteoir m3 claonais
dipyramid s déphirimid f2
dipyramidal a déphirimidiúil a
dipyre s (= mizzonite) déphir f2
direction of strike treo m4 na treoíochta
dirt s (Min.) salachar m1
dirt band banda m4 salachair
dirt beds cisil mpl salachair
dirty a (= shaly) salach a
dirty avalanche maidhm f2 shneachta shalach
discharge s doirteadh m (gs -te)
discharge area ceantar m1 doirte
discoid a dioscóideach a
disconformity s dí-chomhfhoirmeacht f3
discontinuity s neamhleanúnachas m1
discontinuous a neamhleanúnach a
discontinuous heterogeneity ilchineálacht f3 neamhleanúnach
discontinuous reaction series sraith f2 imoibrithe neamhleanúnaigh
discordant a neamhréireach a
discordant contact tadhall m1 neamhréireach
discordant intrusion ionsá m4 neamhréireach
disharmonic a neamh-armónach a
disharmonic folding filleadh m neamh-armónach
disharmonic movement gluaiseacht f3 neamh-armónach
disintegration s díscaoileadh m (gs -lte)
disintegration constant tairiseach m1 (an) díscaoilte
dislocation s easáitiú m (gs -tithe)
dislocation metamorphism (= dynamic metamorphism) meiteamorfacht f3 easáitithe
dismicrite s dismicrít f2
dispersal s (PalaeoEcol.) scaipeadh m (gs -pthe)
disperse v (of waves) spréigh v
dispersion s (Stat.) easrú m (gs -raithe)
dispersion s (of waves) spré m (gs spréite)
dispersion coefficient comhéifeacht f3 easraithe
dispersivity s easraitheacht f3
disphenoid a désféanóideach a
disphenoidal a désféanóideach a
displaced a díláithrithe a
displacement s díláithriú m (gs -rithe)
display v taispeáin v (pres –ánann, vn –t)
dissected a diosctha a
dissected pediment peidiméid f2 dhiosctha
dissected peneplain leathmhá f4 dhiosctha
dissected plateau ardchlár m1 diosctha
disseminated a forleata a
disseminated deposit sil-leagan m1 forleata
disseminated sulfide mineralization mianrú m suilfíde forleata
dissemination s forleathadh m (gs -ta)
dissepiment s disipimint f2
dissepimentarium s disipimeantlann f2
dissociate v díthiomsaigh v
dissociated a díthiomsaithe a
dissolution s (of process) tuaslagadh m (gs –gtha)
dissolution of minerals tuaslagadh m mianraí
dissolve v tuaslaig v
dissolved load ualach m1 tuaslagtha
distance s achar m1
disthene s distéin f2
distillate s driogáit f2
distortion s díchumadh m (gs -mtha)
disturbance s suaitheadh m (gs –ite)
ditetragonal
a détheitreagánach a
ditrigonal a déthríogánach a
ditroite s diotróít f2
Dittonian a Diotónach a
diurnal variation comhathrú m laethúil
divalent a défhiúsach a
divaricator muscle matán m1 dealúcháin
divergence s (Mth.) dibhéirseacht f3
divergence s (Ph.) eisréimneacht f3
divergence s (of wavepaths) eisréimniú m (gs -ithe)
divergent a (Mth.) dibhéirseach a
divergent a (Ph.) eisréimneach a
divergent aggregate comhbhailiú m eisréimneach
divergent margin imeall m1 dibhéirseach
diversification s (of fauna) éagsúlú m (gs -laithe)
diversity a éagsúlacht f3
diversity stack cruach f2 éagsúlachta
diversity stacking cruachadh m éagsúlachta
divide s (groundwater, streams) dobhardhroim m3 (pl –omanna)
division s roinn f2
divisional plane roinnphlána m4
dixenite s déxéinít f2
djerfisherite s deirfisirít f2
Djulfian a Julfach a
dodecahedral a dóideacaihéidreach a
dodecahedron s dóideacaihéadrán m1
dog-tooth spar sparra m4 confhiaclach
dogger s doigéar m1
dolerine s dolairín m4
dolerite s dolairít f2
Dolgelly beds cisil mpl Dolgelly
Dolina s (= doline) doilíne f2 (pl doilíní)
Doline s (= dolina) doilíne f2 (pl doilíní)
dolomite s dolaimít f2
dolomite-mudstone s láibchloch f2 dholaimíte
dolomite-rock s carraig f2 dholaimíte
dolomitic a dolaimíteach a
dolomitic limestone aolchloch f2 dholaimíteach
dolomitization s dolaimítiú m (gs -tithe)
dolostone s dolachloch f2
domal a cruinneachánach a
domal cleavage scoilteacht f3 chruinneachánach
domatic class aicme f4 chruinneachánúil
dome s cruinneachán m1
domed inselberg insilbeirg f2 chruinneachánach
dome fold
filleadh m1 cruinneacháin
Domerian a Dómarach a
domestic waste dramhaíl f3
dome structure struchtúr m1 cruinneacháin
domeykite s dóiméicít f2
dominant a ceannasach a
domite s doimít f2
Donau glaciation oighriú m Danóibeach
Doppler effect (= Doppler shift) aistriú m Doppler
dopplerite s dóplairít f2
Doppler radar radar m1 Doppler
Doppler shift (= Doppler effect) aistriú m Doppler
Doppler sonar sonóir m3 Doppler
Dordonian a Dordónach a
dorgalite s dorgailít f2
dormant volcano bolcán m1 suanach
dot chart ponc-chairt f2
double Bouguer correction décheartú m Bouguer
double crosshatching tras-haitseáil f3 dhúbailte
double refraction dé-athraonadh m (gs -nta)
double tombolo tambaló m4 dúbailte
doublure s dúblúr m1
doubly-pitching fold filleadh m1 déchlaontach
doughnut s (= doughnut rock) miascharraig f2 (pl –eacha)
doughnut rock (= doughnut) miascharraig f2 (pl –eacha)
down at the heel (of valley) leathcheannach a
down-cutting (by rivers) íosghearradh m (ag aibhneacha)
downhill bend of strata lúb f2 íochtair na stratam
down-hole turbine tuirbín m4 poill
down-side adv taobh m1 thíos
downslope erosion creimeadh m le fána
downstream adv le sruth
down-the-hole adv thíos sa pholl
downthrow s aistriú m síos
downthrow limb (= downthrow side) íostaobh m1
downthrow side íostaobh m1
Downtonian a Dabhantónach a
down-valley migration íosaistriú m lúb
downward continuation leanúint f3 síos
downwarp s íosfhreangadh m (gs -gtha)
downwarp v íosfhreang v
downwarping s íosfhreangadh m (gs -gtha)
downwasting s íostraoitheadh m (gs -aoite)
downwearing s (= wearing down) íoschaitheamh m1
dowser s collóir m3
drag s (StrucGeol.) sracadh m1
drag v srac v
drag bit (= fishtail bit) sracbhior m3 (gs -bheara)
drag coeffecient comhéifeacht f3 sracaidh
drag fold sracfhilleadh m1 (pl -llteacha)
dragline s sraclíne f4
drag measurement tomhas m1 sractha
Dragonian a Draganach a
drainage s (process) draenáil f3
drainage s (system) sruthchóras m1
drainage basin abhantrach m1 draenála
drainage divide (= water parting, watershed) droim m3 draenála
drainage pattern gréasán m1 draenála
drakonite s dracainít f2
dravite s draivít f2
drawdown s íostarraingt f (gs -he)
drawdown cone cón m1 íostarraingthe
drawdown formula foirmle f4 íostarraingthe
dredger s dreidire m4
dredging s dreidireacht f3
dreikanter s (de) dreikanter m4
Dresbachian a Dreasbachach a
dressing mill muileann m1 cóirithe
driblet cone (= spatter cone) cón m1 prislíneach
drift s (Glac.) deasca m4
drift s (Min.) driofta m4
drift s (of continents) gluaiseacht f3
drift s (of measuring instrument) féithiú m (gs -ithe)
drift s (of sand, snow etc.) síobán m1
drift s (Ocean.) síobadh m (gs -btha)
drift bottle síob-bhuidéal m1
drift boulder deascbhollán m1
drifter s (Min.) (of person or machine) drioftaeir m3
drifter s (Ocean.) síobadán m1
drift ice síoboighear m1
drifting beach trá f4 ghluaisteach
driftless area ceantar m1 gan deasca
drift map
léarscáil f2 deasca, mapa m4 deasca
drift mapping léarscáiliú m deasca, mapáil f3 deasca
drift terrace léibheann m1 deasca
drift theory teoiric f2 na gluaiseachta
drift topography topagrafaíocht f3 deasca
drill s (apparatus) druilire m4
drill s (core) croíleacán m1 druileála
drill v druileáil v
drillability s indruileálacht f3
drill bit béalmhír f2 (druilire)
drill collar coiléar m1 druilire
driller s (of person) druileálaí m4
driller's log loga m4 druileálaí
drilling s druileáil f3 (pl –álacha)
drilling methods modhanna mpl druileála
drilling mud láib f2 dhruileála
drilling rig rige m4 druileála
drill pipe
píobán m1 druilire
drill stem test tástáil f3 le píobán druilire
drill string sreang f2 druilire
dripstone s cloch f2 shileáin
drowned a báite a
drowned valley gleann m3 báite
drumlin s droimnín m4
drumlin belt crios m3 droimníní
drumlin-swarm s scaoth f2 droimníní
druse s drús m1
drusy a drúsach a
drusy aggregate comhbhailiú m drúsach
drusy structure strúchtúr m1 drúsach
dry a tirim a
dry-bone ore mian f2 tirimchnáimhe
dry delta
turdheilt f2
dry hole poll m1 tirim
dry hole, with show of gas poll m1 tirim le rian gáis
dry hole, with show of oil poll m1 tirim le rian ola
dry valley turghleann m3
DSS (deep seismic sounding) domhainsondáil f3 sheismeach, DSS
Duchesnian a Dúitséasnach a
ductile a insínte a
ductile behaviour iompraíocht f3 insínte
ductile strain straidhn f2 insínte
ductility s insínteacht f3
dufrenite s dúifréinít f2
duftite s duiftít f2
dull lustre loinnir f5 mhurtallach
Duluth lopolith lopailit f2 Duluth
dumalite s dúmailít f2
dumontite s dúmaintít f2
dumortierite s dúmairtírít f2
dune s dumhach f2 (gs duimhche pl dumhcha)
dune-bedding s dumhach-chisealú m (gs -laithe)
dunefield s ceantar m1 dumhcha
dune trend treocht f3 dumhcha
dungannonite s dúingeanainnít f2
dunite s dúinít f2
durain s dúiréan m1
durangite s dúraingít f2
durbachite s durbaichít f2
duricrust s cruascreamh f2
duripan s dúrchiseal m1
durite s dúirít f2
Durness limestone aolchloch f2 Durness
dust s deannach m1
dust fall titim f2 deannaigh
dust storm stoirm f2 dheannaigh
dust survey suirbhé m4 deannaigh
Dwyka a Duacach a
dyke s (= dike) (Geol.) dingeán m1
dyke bulge bolg m1 dingeáin
dyke-swarm s scaoth f2 dingeán
dynamic a dinimiciúil a
dynamic equilibrium cothromaíocht f3 dhinimiciúil
dynamic geology geolaíocht f3 dhinimiciúil
dynamic metamorphism meiteamorfacht f3 dhinimiciúil
dynamic metamorphism (= dislocation metamorphism) meiteamorfacht f3 dhinimiciúil
dynamic programming ríomhchlárú m dinimiciúil
dynamics spl dinimic f2
dynamite s dinimít f2
dynamothermal a dinimiteirmeach a
dys- pref dis-, dios- pref, mí- pref
dysanalyte s diosanailít f2
dyscrasite s dioscraisít f2
dyscrystalline a míchriostalta a
dysluite s dioslúít f2
dyssnite s disnít f2

Barr


E

early
a luath a, luath- pref
Early Cretaceous an Luath-Chailceach m1, an Tréimhse f4 Luathchailceach
Early Glacial Period, the an Oighearthréimhse f4 Luath
earth s (clay) cré f4
earth s (ground) talamh m1/f5 (gsm –laimh gsf –lún pl tailte)
earth s (soil) ithir f5 (gs ithreach)
Earth, the s (world) an Domhan m1
earth auger ithirtharathar m1
earth-body s ithirmheall m1
Earth constants tairisigh mpl an Domhain
earth dam damba m4 cré
earthflow s ithirshreabh f2
earth history stair f2 gheolaíoch an Domhain
earth hummock ithirthortóg f2
earth model domhansamhail f3 (gs -samhla pl -samhlacha)
earth-pillar s crécholún m1
earthquake s crith m3 talún
earthquake belt (= earthquake zone) crios m3 creathanna talún
earthquake intensity déine f3 creatha talún
earthquake magnitude méid f3 creatha talún
earthquake seismology seismeolaíocht f3 chreathanna talún
earthquake waves tonnta fpl creatha talún
earthquake zone (= earthquake belt) crios m3 creathanna talún
Earth resources acmhainní fpl an Domhain
Earth science Domhaneolaíocht f3
Earth's crust screamh f2 an Domhain
earth sculpturing dealbhú m na talún
Earth's interior an taobh m1 istigh den Domhan
Earth's land surface dromchla m4 talún an Domhain
Earthslide s ithirshleamhnú m (gs -naithe)
Earth's surface dromchla m4 an Domhain
Earth stresses
struis mpl an Domhain
earth tremor creathán m1 talún
earthy a (= argillaceous) créúil a
earthy calamine (= hydrozincite) calaimín m4 créúil
earthy cobalt (= asbolane, asbolite, black cobalt, cobalt ochre) cóbalt m1 créúil
earthy fracture briseadh m créúil
earthy lustre loinnir f5 chréúil
Eastern General glaciation oighriú m Ginearálta an Oirthir
eastonite s éastainít f2
Eburonian a Eabúrónach a
Ecca a Eacach a
eccentering arm géag f2 éalárnaithe
echelon s éisliún m1
Echinodermata spl (la) Echinodermata mpl
Echinoidea spl (la) Echinoidea mpl
echo-dune s macdhumhach f2 (gs –dhuimhche pl –dhumhcha)
echo-dunefield s ceantar m1 macdhumhcha
echo sounder sondálaí m4 fuaime
eckermannite s eicearmainnít f2
eclogite s (= eklogite) eaclóigít f2
ecological a éiceolaíoch a
ecology s éiceolaíocht f3
ecological niche nideog f2 éiceolaíoch
ecosystem
s éiceachóras m1
economic geology geolaíocht f3 eacnamaíoch
economic mineral deposit fosú m somhaoineach mianraí
ectinite s eictinít f2
ecto- pref eictea-, eicti pref
ectohumus s eicteahúmas m1
edaphic a éidifeach a
edaphic factor toisc f2 éidifeach
edaphic succession comharbas m1 éidifeach
Edenian a Éidineach a
edenite s éidinít f2
edge coal gual m1 coirre
edgewise a (of fragments, etc.) ar a gcorr
edgewise conglomerate comhcheirtleán m1 ar a chorr
edingtonite s eidingtinít f2
edolite s éadóilít f2
Edrioasteroidea spl (la) Edrioasteroidea mpl
Eemian a Ímeach a
effect s iarmhairt f3
effective
a éifeachtach a
effective grain size gránmhéid f2 éifeachtach
effective joint area ceantar m1 éifeachta siúntaí
effective permeability tréscaoilteacht f3 éifeachtach
effective stress strus m1 éifeachtach
effervescence s broidearnach f2
effervescent s broidearnach f2
effervescent a broidearnúil a
efficiency s éifeachtacht f2
effluent s eisilteach m1
effluent discharge doirteadh m eisiltigh
effluent stream sruth m3 eisilteach
effusive a doirteach a
Eh Eh
Eh-pE diagram léaráid f2 Eh-pE
Eifelian a Eighfealach a
eigenperiod s dualtréimhse f4
eject v eisteilg v
ejecta(menta) spl (volcanic) eisteilgeáin mpl (bholcánacha)
ekanite s éacainít f2
eklogite s (= eclogite) eaclóigít f2
Ekman-boundary layer (Met.) sraith f2 teorann Ekman
Ekman spiral
bís f2 Ekman
elaeolite s (= eleolite) eiléilít f2
elastic a leaisteach a
elastic deformation díchumadh m leaisteach
elastic deformation dífhoirmiú m leaisteach
elastic impedance coisceas m1 leaisteach
elasticity s leaisteachas m1
elastic limit teorainn f leaisteach
elastic modulus (= modulus of elasticity, modulus of volume elasticity) modal m1 leaisteachais
elastic rebound athphreab f2 leaisteach
elaterite s ealatairít f2
elbaite s eilbít f2
elbow of capture uillinn f2 ghabhála
electric arc furnace stuafhoirnéis f2 leictreach
electrical a leictreach a
electrical conductivity seoltacht f3 leictreach
electrical log loga m4 leictreach
electrical profiling próifíliú m leictreach
electrical resistivity logging logáil f3 friotachais leictrigh
electrical resistivity survey suirbhé m4 friotachais leictrigh
electrical survey (ES) suirbhé m4 leictreach
electric field strength neart m1 réimse leictrigh
electric logging logáil f3 leictreach
electrochemical a leictriceimiceach a
electrochemical induration cruachan f3 leictriceimiceach
electrode s leictreoid f2
electrode array eagar m1 leictreoidí
electrode equilibrium potential poitéinseal m1 cothromaíochta leictreoide
electrode impedance coisceas m1 leictreoide
electrode polarization polarú m leictreoide
electrodeposition s leictrileagan m1
electrode potential poitéinseal m1 leictreoide
electrode resistance friotaíocht f3 leictreoide
electrokinetic a leictricinéiteach a
electrokinetic soil drainage draenáil f3 leictricinéiteach ithreach
electrolysis s leictrealú m (gs -laithe)
electrolytic refining scagadh m leictrilíteach
electromagnetic a leictreamaighnéadach a
electromagnetic detector brathadóir m3 leictreamaighnéadach
electromagnetic method modh m3 leictreamaighnéadach
electromagnetic radiation radaíocht f3 leictreamaighnéadach
electromagnetics spl leictreamaighnéadaic f2
electromagnetic spectrum speictream m1 leictreamaighnéadach
electromagnetivity s leictreamaighnéadacht f3
electrometallurgy s leictrimhiotalóireacht f3
electromotive force fórsa m4 leictreaghluaisneach
electron s leictreon m1
electronic a leictreonach a
electronically-operated a oibrithe go leictreonach
electron-microscope s leictreonmhicreascóp m1
electro-osmosis s leictrea-osmóis f2
electroplating s leictreaphlátáil f3
electrorefining s leictreascagadh m (gs -gtha)
electrostatic a leictreastatach a
electrostatic bond nasc m1 leictreastatach
electrostatic valency fiús m1 leictreastatach
electrum s leictream m1
element s (Ch.) dúil f2
elements of geology uraiceacht m3 na geolaíochta
eleolite s (= elaeolite) eiléilít f2
Eleutherozoa spl (la) Eleutherozoa mpl
elevation s (altitude) airde f4
elevation s (angle of altitude) uillinn f2 airde
elevation s (raising of landmass etc.) ardú m (gs -daithe)
elevation s (high place) ard m1 (pl -a)
elevation s (of drawing) ingearchló m4 (pl –nna)
elevation angle uillinn f2 airde
elevation head brúcheann m1 airde
elevation with respect to datum airde f4 i dtaca leis an tagra
elevator s (Min.) ardaitheoir m3
elkhornite s ealcoirnít f2
ellestadite s eilleastaidít f2
ellipsoid s éileapsóideach m1
ellipsoid a éileapsóideach a
ellipsoid of anisotropy éileapsóideach m1 na hainiseatrópachta
ellipsoid of Clarke éileapsóideach m1 Clarke
elongated a (Cryst.) fadaithe a
elongated intrenched meander lúb f2 thrinsithe fhadaithe
Elsterian a Eilstearach a
Eltonian a Ealtónach a
elutriation s eisníochán m1
elutriator s eisniteoir m3
eluvial deposit sil-leagan m1 láiste
eluviation s láisteadh m (gs -ste)
eluvium s láistearnach f2
elvan s (= elvanite) elvan m4
elvanite s (= elvan) eilbhinít f2
emanation s (= exhalation, outgassing) sceitheadh m gáis
embayment s ionbhá f4
embed v leabaigh v
embedded a leabaithe a
embrechite s eimbricít f2
emerald s smaragaid f3
emerald nickel (= zaratite) nicil f2 smaragaide
emery s éimear m1
emery-rock s (= corundalite) carraig f2 éimir
eminent a (basal cleavage) suntasach a
emmonsite s éamainsít f2
empirical a eimpíreach a
empirical knowledge eolas m1 eimpíreach
empirical landform classification aicmiú m eimpíreach tírghnéithe
empirical landform description tuairisc f2 eimpíreach ar thírghnéithe
emplacement s ionláithriú m (gs -rithe)
emplectite s eimplictít f2
Emsian a Eimseach a
en- pref in-, ion- pref
enamel s cruan m1
enantio- pref eananta-, eanantai- pref
enantiomorphic a eanantamorfach a
enantiotropic a eanantatrópach a
enantiotropic change athrú m eanantatrópach
enantiotropy s eanantatrópacht f3
enargite s eanairgít f2
enclave s (= inclusion) iniamh m1
encrinital a inchrineach a
encrustation s (= incrustation) screamhú m (gs -mhaithe)
endellite s eindillít f2
enderbite s eindirbít f2
endiopside s (= enstatite-diopside) eindia-opsaíd f2
endlicheite s eindlicít f2
end-member s ceannbhall m1
end-moraine s moiréan m1 tosaigh
end(o)- pref in-, ion- pref
endobiont s inbhitheach m1
endogenetic a inghiniteach a
endometamorphic a inmheiteamorfach a
endomorphic a ionmhorfach a
endosphere s insféar m1
end-product s críochtháirge m4
engineering s innealtóireacht f3
engineering geology geolaíocht f3 innealtóireachta
engineering geophysics geoifisic f2 innealtóireachta
englacial a ionoighreach a
englacial debris smionagar m1 ionoighreach
englacial material ábhar m1 ionoighreach
englacial moraine moiréan m1 ionoighreach
enhanced oil recovery gnóthú m ola faoi spreagadh
enhancement s breisiú m (gs -sithe)
enigmatite s (= aenigmatite) einigmitít f2
enrichment s saibhriú m (gs -rithe)
ensialic crustal growth fás m1 insialach na screimhe
enstatite s eanstaitít f2
enstatite-diopside s (= endiopside) eanstaitít f2/dia-opsaíd f2
enstatitfels s (= enstatolite) eanstaitítbhéals m4
enstatolite s (= enstatitfels) eanstatailít f2
entelodont s iontalaidhéadach m1
enthalpy s eantalpacht f3
entisol s einteasal m1
entombment s iontuamacht f3
entrance s (of borehole shaft or outlet) oscailt f2
entrapment s (of oil, etc.) sáinniú m (gs -nnithe)
entrenched a (= intrenched) trinsithe a
entrenched meander lúb f2 thrinsithe
entrenched river abhainn f thrinsithe
entropy s eantrópacht f3
envelope s imchlúdach m1
environment s timpeallacht f3
environmental considerations cúrsaí mpl timpeallachta
environmental geology geolaíocht f3 timpeallachta
environmental hazard guais f2 timpeallachta
environmental history stair f2 na timpeallachta
Eocambrian a Eocaimbriach a
Eocene a Eoicéineach a
eolian a (= aeolian) aeólach a
eolith s eoilit f2
eosite s eoisít f2
eosphorite s eosfairít f2
Eötvös effect iarmhairt f3 Eötvös
Eötvös unit aonad m1 Eötvös
Eozoic a Eosóch a
eozoon s eosóch m1
epeiric sea (= continental sea, epicontinental sea, inland sea) muir f3 ilchríochach
epeirogenic a eipirigineach a
epeirogenic movement gluaiseacht f3 eipirigineach
epeirogeny s eipirigineacht f3
ephemeral a gearrshaolach a
ephemeral stream sruth m3 gearrshaolach
ephemeral-stream channel cainéal m1 srutha ghearrshaolaigh
epi- pref eipea-, eipi-, eip- pref
epibiont s eipibhitheach m1
epibole s eipeaból m1
epicentral angle uillinn f2 fhorlárnach
epicentre s eipealár m1
epiclastic a eipeaclastach a
epiclastic rock carraig f2 eipeaclastach
epicontinental sea (= continental sea, epeiric sea, inland sea) muir f3 ilchríochach
epiderm s eipideirm f2
epidermal a eipideirmeach a
epidermis folding filleadh m eipideirme
epididymite s eipididimít f2
epidiorite s eipidióirít f2
epidosite s (= epidotite) eipeadóitít f2
epidote s eipeadót m1
epidote group grúpa m4 na n-eipeadót
epidotite s (= epidosite) eipeadóitít f2
epifauna eipeafána m4
epigene a eipigineach a
epigenetic a eipiginiteach a
epinatrolite s eipeanatrailít f2
epipedon s eipipeadón m1
epiphyte s eipifít f2
episode s eipeasóid f2
epistilbite s eipistilbít f2
epistolite s eipeastóilít f2
epitaxial a eipealuadrach a
epitaxy s eipealuadar m1
epitheca s eipithiach f2
epithermal a eipiteirmeach a
epithermal deposit sil-leagan m1 eipiteirmeach
epizoan s eipeasóch m1
epizoan a eipeasóch a
epi-zone s eipichrios m3
epoch s sealad m1
epsomite s eapsaimít f2
Epsom salt salann m1 Epsom
equant a comhéadanach a
equidimensional a (of crystals) comhthoiseach a
equifinality s comhchríochnaitheacht f3
equifinality problem fadhb f2 na comhchríochnaitheachta
equigranular a comhghráinneach a
equilibrium s cothromaíocht f3
equilibrium process próiseas m1 cothromaíochta
equilibrium ratio cóimheas m3 cothromaíochta
equimolar a cómholarach a
equipotential a comhphoitéinsil gs as a
equipotential-line method modh m3 na línte comhphoitéinsil
equipotential surface
dromchla m4 comhphoitéinsil
Equisetales spl Equisetales mpl
era sf4
era of geologic timef4 d'am geolaíoch
erathem s réthéam m4
eremeevite s (= jeremejevite) éiréiméivít f2
erg(h) s (Hamitic) erg m4
Erian a Eiriach a
erinite s éirinnít f2
erodibility s inchreimtheacht f3
erosion s creimeadh m (gs -mthe), creimeachán m1
erosional a creimtheach a, creimthe gs as a
erosional grading grádú m an chreimthe
erosional landform tírghné f4 chreimtheach
erosion pavement pábháil f3 chreimthe
erosion potential poitéinseal m1 creimthe
erosion stage céim f2 chreimthe
erosion surface dromchla m4 creimthe
erosive a creimneach a
erratic s (= erratic block, erratic boulder, glacial erratic) carraig f2 chorr
erratic block (= erratic, erratic boulder, glacial erratic) bloc m1 corr
erratic boulder (= erratic, erratic block, glacial erratic) bollán m1 corr
error s earráid f2
erubescite s (= bornite, purple copper ore) earúibiscít f2
eruption s brúchtadh m (gs -ta)
eruptive a brúchtach a
erythrite s eiritrít f2
ES (electrical survey) suirbhé m4 leictreach
escarpment s scairp f2
eschynite s eiscinít f2
eskebornite s eisceaboirnít f2
esker s eiscir f5 (gs eascrach pl eascracha)
esmeraldite s easmaraildít f2
espichellite s eispicillít f2
essential a (necessary) riachtanach a
essential a (of essence) eisintiúil a
essential mineral mianra m4 eisintiúil
essexite s eisicsít f2
essonite s (= hessonite) easainít f2
esterellite s eistirillít f2
estuarine a inbhearach a
estuary s inbhear m1
etch v eitseáil v
etching s eitseáil f3
etch mark marc m1 eitseála
etch surface dromchla m4 eitseála
etch test tástáil f3 eitseála
ethane s eatán m1
etindite s eitindít f2
eu- pref eo(i)- pref
euclase s eoclás m1
eucolite s eocailít f2
eucrite s eoicrít f2
eucryptite s eoicriptít f2
eucrystalline a eoicriostalta a
eudialyte s eoidiailít f2
eudidymite s eoididimít f2
eudnophite s eodnaifít f2
eugeosynline s eoigeochuaschlaonas m1
euhedral a eoihéidreach a
euktolite s (= euktolith, venanzite) eochtailít f2
euktolith s (= euktolite, venanzite) eochtailít f2
eulite s eoilít f2
eulysite s eoilisít f2
eulytine s (= eulytite) eoilitín m4
eulytite s (= eulytine) eoilitít f2
eury- pref eoirea-, eoiri- pref
Eurypterida spl (la) Eurypterida mpl
eustatic a eostatach a
eustratite s eostraitít f2
eutaxic a eotacsach a
eutaxitic a eotaicsíteach a
eutectic a eoitéicteach a
euthalite s eotailít f2
eutrophic a eotrófach a
eutrophication s eotrófú m (gs -faithe)
eutrophy s eotrófacht f3
euxenite s eoixéinít f2
euxinic a eoicsineach a
euxinic environment timpeallacht f3 eoicsineach
evansite s eibhinsít f2
evaporate v galaigh v
evaporates spl galáití fpl
evaporation s galú m (gs -laithe)
evaporimeter s méadar m1 galúcháin
evaporite s gailít f2
evaporite rock carraig f2 ghailíte
evapotranspiration imghalú m (gs -laithe)
even a (of fracture etc.) cothrom a
even fracture briseadh m cothrom
even-grained s comhghráinníneach a
event s teagmhas m1
evolution s éabhlóid f2
evolutionary a éabhlóideach a
evolutionary palaeontology pailé-ointeolaíocht f3 éabhlóideach
evolutionary series sraith f2 éabhlóideach
ex- pref ath- pref, iar- pref, sean- pref
excavation s tochailt f2
excepted mineral mianra m4 eiscthe
excess volatile galachán m1 iomarcach
exchange s malartú m (gs –taithe)
exchangeable sodium percentage céatadán m1 sóidiam inmhalartaithe
exclusive filter scagaire m4 eisiach
excursion guide treoraí m4 turais
exfoliation s scamhadh m (gs scafa)
exfoliation dome cruinneachán m1 scafa
exhalation s (= emanation, outgassing) sceitheadh m gáis
exhume v athnocht v
exhumed a (= resurrected) athnochta a
exhumed surface dromchla m4 athnochta
exit point pointe m4 sceite
exo- pref eisi-, eisea- pref
exogenetic a eisigineach a
exotic a andúchasach a
expanding a fairsingíoch a
expanding earth domhan m1 fairsingíoch
expanding spread leathadh m fairsingíoch
expansion s (of earth) fairsingiú m (gs –githe)
expansion s (Ph.) forbairt f3 (gs –artha)
expansion hypothesis hipitéis f2 an fhairsingithe
expectation s ionchas m1
experiment s turgnamh m1
experimental a turgnamhach a
experimental geology geolaíocht f3 thurgnamhach
experimental petrology peitreolaíocht f3 thurgnamhach
experimental work obair f2 thurgnamhach
explanatory a mínitheach a
explanatory-descriptive landform classification aicmiú m mínitheach is tuairisciúil tírghnéithe
explanatory landform analysis anailís f2 mhínitheach tírghnéithe
explanatory landform classification aicmiú m mínitheach tírghnéithe
exploder s (device) pléascóir m3
exploding wire sreang f2 phléascach
exploitation of petroleum peitriliam m4 a shaothrú
exploration s taiscéalaíocht f3
exploration geochemistry geoiceimic f2 thaiscéalaíochta
exploration licence ceadúnas m1 taiscéalaíochta
exploration method modh m3 taiscéalaíochta
explosion s pléasc f2
explosion breccia pléascbhreisia f4
explosion structure struchtúr m1 pléisce
explosive s pléascán m1
explosive a pléascach a
explosive agent pléascaire m4
explosive charge lánán m1 pléascach
explosive disruption pléascréabadh m (gs -btha)
explosive radiation (Evol.) scaipeadh m pléascach
exponant s easpónant m1
exposure s nochtadh m (gs -ta)
exsolution s eastuaslagán m1
exsolution s (Cryst.) eastuaslagadh m (gs -gtha)
exsolve v eastuaslaig v
extended a sínte a
extended succession (PalaeoBot.) comharbas m1 sínte
extended succession (Strat.) leanúnachas m1 sínte
external a lasmuigh adv
external boundary conditions dálaí f3 na teorann lasmuigh
extinct
a marbh a, díofa a
extinction s díobhadh m1
extinction event teagmhas m1 díobhaidh
extinct volcano bolcán m1 marbh
extra- pref eachtar- pref
extraction s astarraingt f (gs -he)
extraordinary ray ga m4 neamhghnách
extrapolate v eachtarshuigh v
extrapolated a eachtarshuite a
extrapolation s eachtarshuíomh m1
extrusion s easbhrú m4 (pl –nna)
extrusion flow sreabhadh m easbhrúite
extrusive s easbhrúiteach m1
extrusive a easbhrúite a
extrusive igneous rock bruthcharraig f2 easbhrúite
extrusive landform tírghné f4 easbhrúite
extrusive rock carraig f2 easbhrúite
eye agate agáit f2 na súl

Barr


F

fabric
s fabraic f2
face s éadan m1
face index séan m1 éadain
face pole pol m1 éadain
facet s (of diamond etc.) grua f4
facet v gruáil v
faceted a gruach a
faceted slope fána f4 ghruach
faceted spur (= truncated spur) speir f2 ghruach
faceting s gruáil f3
facies s faiséis f2
facilities spl saoráidí fpl
factor s (condition) toisc f2
factor s (Mth.) fachtóir m3
factor analysis anailís f2 fachtóirí
faecal pellet piollaire m4 faecach
fahlerz s (= fahlore) liathmhian f2
fahlore s (= fahlerz) liathmhian f2
fairchildite s féirsildít f2
fairing s (Hydraul., Stat.) slímiú m (gs -mithe)
FAL (formation-analysis log) loga m4 anailíse foirmíochta
fall s (of ash, dust, etc.) titim f2
false
a bréagach a, bréige gs as a
false bedding (= current bedding) cisealú m bréige
false cleavage scoilteacht f3 bhréige
false colour dath m3 bréige
false topaz (= citrine) tópás m1 bréige
Famenian a Faiméanach a
famatinite s famaitínít f2
family s fine f4
fan s fean m4
fan deposit sil-leagan m1 fean
fanglomerate s feancheirtleán m1
fan scarp scairp f2 fean
fan-shaped a feanchruthach a
fan shooting (= arc shooting)
feanphléascadh m (gs -ctha)
fan structure struchtúr m1 feanúil
farfield s cianréimse m4
Farlovian a Farlóvach a
faroelite s faróilít f2
farrisite s farraisít f2
fasciculate a birtíneach a
fasciole s fáisceán m1
fasinite s fasainít f2
fassaite s faisít f2
fathom s feá m4
fathometer s feámhéadar m1
faujasite s fósaisít f2
fault s éasc m1
fault block éascbhloc m1
fault-block mountain sliabh m2 éascbhloic
fault breccia éascbhreisia f4
fault cliff éasc-aill f2
fault coast éasc-chósta m4
faulted a éasctha a
faulted fold filleadh m1 éasctha
fault gouge éascghúiste m4
faulting s éascadh m (gs -ctha)
fault-ledge s éascfhargán m1
fault line éasclíne f4 (pl –nte)
fault-line scarp scairp f2 éasclíne
fault-line valley gleann m3 éasclíne
fault-line valley of erosion creimghleann m3 éasclíne
fault plane éascphlána m4
fault scarp éasc-scairp f2 (pl –eanna)
fault splinter éasc-scealp f2
fault spring fuarán m1 éisc
fault structure struchtúr m1 éisc
fault system éasc-chóras m1
fault through-valley of erosion creimghleann m3 éasctha ceannoscailte
fault trough éascumar m1
fault valley gleann m3 éasctha
fault zone éasc-chrios m3 (gs –reasa pl –anna)
fauna s (la) fána m4
faunal a fána gs as a
faunal assemblage cluichreán m1 fána
faunal province proibhinse f4 fána
faunal provinciality proibhinseacht f3 fána
faunal realm ríocht f3 fána
faunizone s fánachrios m3
faunule s mionfhána m4
faustite s fabhaistít f2
Faust's equation cothromóid f2 Faust
favas spl (pt) favas mpl
fayalite s faghailít f2
FDL (formation-density log) loga m4 dlúis foirmíochta
feather a cleite gs as a, cleiteach a
feather-edge s imeall m1 cleite
feather ore
cleitemhian f2 (pl –ta)
feather pattern patrún m1 cleite
feather-star s crosóg f2 chleiteach
feathery a (of texture) clúmhach a
feature s gné f4
feedback s (Comp.) aisfhotha m4
feedback s (of information) aiseolas m1
feeder s sruth m3 friothálach
feldspar s (= felspar) iathchloch f2
feldspathic a (= felspathic) iathchlochach a
feldspathization s (= felspathization) iathchlochú m (gs -chaithe)
feldspathoid s iathchlochóideach m1
feldspathoid a (= felspathoid) iathchlochóideach a
fell s sceird f2
fell field blár m1 sceirde
felsic a feilseach a
felsite s feilsít f2
felsitic a feilsíteach a
felsitic rock carraig f2 fheilsíteach
felspar s (= feldspar) iathchloch f2
felspar group grúpa m4 na n-iathchloch
felspathic a (= feldspathic) iathchlochach a
felspathization s (= feldspathization) iathchlochú m (gs -chaithe)
felspathoid a (= feldspathoid) iathchlochóideach a
felt s feilt f2
femaghastingsite s feamaig-héastainsít f2
femic a (= ferromagnesian) feimeach a
femto- pref feimtea-, feimti- pref
fen s moing f2
fence diagram fál-léaráid f2
fenite s feinít f2
Fenno-Scandian Shield An Sciath f2 Fhion-Lochlannach
fen soil
ithir f5 mhoinge
fenster s (= window) (Tect.) fuinneog f2
ferberite s feirbirít f2
fergusite s feargaisít f2
fergusonite s feargasainít f2
Fermat's principle prionsabal m1 Fermat
ferric a feireach a
ferric iron iarann m1 feireach
ferricrete s feiricréit f2
ferrierite s feirírít f2
ferrimolybdite s feireamolaibdít f2
ferrisiallitic a feirisiallaíteaach a
ferri-sicklerite s feirisiclirít f2
ferrisol s feireasal m1
ferrite s feirít f2
ferritungstite s feireatuingstít f2
ferroactinolite s (= ferrotremolite) fearó-achtanailít f2
ferroan a iarntáirgeach a
ferro-anthophyllite
s fearó-antaifillít f2
ferroaugite s fearó-áigít f2
ferroaxinite s fearó-acsainít f2
ferrobrucite s fearóbrúisít f2
ferrohastingsite s fearóihéastainsít f2
ferrohedenbergite s fearóiheidinbeirgít f2
ferrohortonolite s fearóhortanailít f2
ferrojohannsenite s fearójóhansainít f2
ferromagnesian a (= femic) fearómaignéiseach a
ferromagnesian mineral mianra m4 fearómaignéiseach
ferromagnesian silicate sileacáit f2 fhearómaignéiseach
ferromagnetic a fearómaighnéadach a
ferromanganese s fearómangainéis f2
ferroselite s fearóiseilít f2
ferrosilite s feirisilít f2
ferrotremolite s (= ferroactinolite) fearóitreimilít f2
ferrous a feiriúil a
ferrous iron iarann m1 feiriúil
ferruginous a iarnaí a
fersmanite s fearsmainít f2
fervanite s feirvinít f2
festoon s triopall m1
festoon-bedding s triopallchisealú m (gs -laithe)
Ffestiniog beds cisil mpl Ffhestiniog
fiard s fiard m4
fiasconite s fiascóinít f2
fibre s snáithín m4
fibrolamellar a snáthlannógach a
fibrolite s fibrilít f2
fibrous a snáithíneach a
fibrous aggregate comhbhailiú m snáithíneach
fibrous fracture briseadh m snáithíneach
fibrous habit sainchruth m3 snáithíneach
fibrous zeolite seoilít f2 shnáithíneach
fichtelite s fictilít f2
field s (ElMag. etc.) réimse m4
field s (oil, gas etc.) ceantar m1
field s (ice, snow expanse) blár m1
field
a (of field work) allamuigh a in the field allamuigh adv
field capacity toilleadh m réimse
field exercise cleachtadh m1 allamuigh
field geology geolaíocht f3 allamuigh
field mapping léarscáiliú m allamuigh, mapáil f3 allamuigh
field meeting cruinniú m allamuigh
field plots spl breacthaí mpl allamuigh
field recognition (of faulting, etc.) aithint f2 allamuigh
field relations gaolmhaireachtaí fpl allamuigh
field reversal fritiontú m réimse
field-slip s (Cart.) slip f2 (de léarscáil)
field study staidéar m1 allamuigh
field tape téip f2 allamuigh
field timing uainiú m allamuigh
field work obair f2 allamuigh
figure s (shape) fíor f5 (gs –ach pl -acha)
figure of the earth fíor f5 an domhain
filamentous a filiméadach a
Filicales spl (la) Filicales mpl
filiform a snáthchruthach a
filiform crystal criostal m1 snáthchruthach
fill s líonadh m (gs –nta)
fill v líon v
filling s líonadh m (gs –nta)
fill material líonach m1
filter s scagaire m4
filter v scag v
filter analysis scag-anailís f2
filter-pressing s scagfháscadh m (gs -fháiscthe)
filtrate s scagáit f2
filtration ratio cóimheas m3 scagacháin
finandranite s fionandrainít f2
fine a (clay, sand etc.) mín a
fine-grained a mínghráinneach a
Fingerlakesian a Méarlochach a
fineness s míne f4
fining-upward s dul i míne aníos
fiord s (= fjord) fiord m4 (pl –anna)
fire s tine f4
fireball s meall m1 tine
fireclay s cré f4 thine
fire fountain scairdeán m1 tine
fire opal ópal m1 lasartha
fireworks theory teoiric f2 na tine ealaíne
firn s críonsneachta m4
firn field blár m1 críonsneachta
first arrival (= first break) rochtain f3 tosaigh
first break (= first arrival) briseadh m tosaigh
first motion an chéad tonnghluaiseacht
first order segment deighleog f2 den chéad ord
fish s (of sensor) éiscín m4
fishtail bit (= drag bit) sracbhior m3 (gs -bheara)
fissile a inscoilte a
fissility s inscoilteacht f3
fission s eamhnú m (gs –naithe)
fission track lorg m1 eamhnaithe
fission-track dating dátú m rian an eamhnaithe
fissure s scoilteán m1
fissured a (of clay etc.) scoilteánach a
fissured sensitive clay cré f4 shochorraithe scoilteánach
fissure eruption
scoiltbhrúchtadh m (gs -ta)
fissure volcano scoiltbholcán m1
fit s oiriúint f3
fixed-ring consolidometer méadar m1 comhdhlúthaithe fosfháinne
fixed-source method modh m3 foinse seasta
fjard s (= fiard) (da) fiard m4
fjord s (= fiord) fiord m4 (pl –anna)
flag s (Lith.) leac f2
flagstone s leac f2
flame s lasair f5 (gs –srach pl –sracha)
flame colorations dathú m lasrach
flame structure struchtúr m1 lasrach
flame test tástáil f3 lasrach
Flandrian a Flóndrasach a
flap s plapa m4
flaser s flasar m1
flaser gabbro gabró m4 flasair
flaser-gneiss s flasarnaghas m1
flaser structure struchtúr m1 flasair
flash s (Hydro.) toblinn f2 (pl –te)
flash separation splancdheighilt f2
flat s réileán m1
flatiron s mucais f2 thriantánach
flat-lying strata strataim mpl chomhréidhe
flèches d'amour (fr) flèches d'amour
flexible a solúbtha a
flexure s feacadh m (gs -ctha)
flint s breochloch f2
flint meal min f2 bhreochloiche
flinty a breochlochach a
flinty-crush rocks carraigeacha fpl breochlochacha brúcháin
float s snámh-mhianra m4
floating charge lánán m1 snámhach
floating datum snámhthagra m4
floating-ring consolidometer méadar m1 comhdhlúthaithe snámhfháinne
float stone snámhchloch f2
flocculated a gruthaithe a
flocculation s gruthú m (gs -thaithe)
flocculent a flocasúil a
flood s tuile f4 (pl –lte)
flood basalt basalt m1 tuile
flood plain tuilemhá f4
flood-plain construction foirmiú m tuilemhá
flood-plain stream sruth m3 tuilemhá
floor s urlár m1
flora s flóra m4
florencite s flórainsít f2
floristic province proibhinse f4 phlandúil
florizone s flórachrios m3 (gs –reasa pl –anna)
flos ferri (la) flos ferri
flotation s snámhacht f3
flotation circuit ciorcad m1 snámhachta
flotation machine meaisín m4 snámhachta
flotation phenomenon feiniméan m1 snámhachta
flow s sreabhadh m (gs -eafa)
flowage s sreabhas m1
flow banding sreabh-bhandáil f3
flow-breccia s sreabh-bhreisia f4
flow-cleavage s sreabhscoilteacht f3
flow-fold s sreabhfhilleadh m1 (pl -llteacha)
flowing artesian well tobar m1 airtéiseach silteach
flowline s (Hydraul., Petr.) sreabhlíne f4 (pl –nte)
flowmeter s sreabhmhéadar m1
flow rate ráta m4 sreafa
flow regime sreabhréisím f2
flow sheet sreabh-bhrat m1
flowstone s sreabhchloch f2
flow-structure s sreabhstruchtúr m1
flow till sreabhthill f2
fluellite s fluaillít f2
fluid s sreabhán m1
fluid a (= fluidal) sreabhánach a
fluidal a (= fluid) sreabhánach a
fluidal texture uigeacht f3 shreabhánach
fluid inclusion iniamh m1 sreabháin
fluidization s sreabhú m (gs -bhaithe)
fluid mechanics meicnic f2 shreabhánach
fluid potential poitéinseal m1 sreabhánach
fluid pressure brú m4 sreabhánach
flume s flúma m4
flume experiment turgnamh m1 flúma
fluoborite s fluabóirít f2
fluocerite s fluaicéirít f2
fluor s (= fluorite, fluorspar, Derbyshire spar) fluar m1
fluor-apatite s fluar-apaitít f2
fluorescence s fluaraiseacht f3
fluorescent s fluaraiseach a
fluorine s fluairín m4
fluorine dating dátú m fluairín
fluorite s (= fluor, fluorspar, Darbyshire spar) fluairít f2
fluorspar s (= flour, fluorite, Darbyshire spar) fluairít f2
fluotaramite s fluataraimít f2
flushed zone crios m3 sruthlaithe
flute s cuislín m4
flute v cuisligh v
flute cast rian m1 cuislín
fluted a cuisleannach a
fluting s cuisliú m (gs -lithe)
fluvial a dobhar- pref
fluvial deposit dobhar-shil-leagan m1
fluvial geomorphology dobhargheomoirfeolaíocht f3
fluvialist s dobharaí m4
fluvial morphometry dobharmhorfaiméadracht f3
fluviatile a dobharaíoch a
fluviatile erosion creimeadh m dobharaíoch
fluvioglacial a dobharoighreach a
fluvioglacial deposit sil-leagan m1 dobharoighreach
fluviomarine a dobharmhuirí a
fluvio-morphological a dobharmhoirfeolaíoch a
fluvio-morphological feature gné f4 dhobharmhoirfeolaíoch
fluvio-morphology s dobharmhoirfeolaíocht f3
flux s flosc m3 (pl –anna)
fluxgate s floscgheata m4
fluxing ore floscmhian f2 (pl –ta)
fluxion s floscadh m (gs -ctha)
fluxion-structure s flosc-struchtúr m1
flysch s (de) flysch m4
focus s fócas m1
focussed log (= guard log) logálaí m4 fócasaithe
fog s ceo m4 (pl –nna)
fold s (StrucGeol.) (of strata) filleadh m1 (pl -llteacha)
fold-back s aisfhilleadh m1 (pl -llteacha)
fold direction filltreo m4 (pl –nna)
fold-fault s filléasc m1
folding s (StrucGeol.) filleadh m (gs -llte)
fold-like diagenetic disturbance suaitheadh m fillteach carraig-ghiniúna
fold structure struchtúr m1 fillidh
fold-system s fillchóras m1
folium s (la) folium m4 (pl folia)
foliated a duillithe a
foliated aggregate comhbhailiú m duilithe
foliation s (of rock) duilliú m (gs -llithe)
Fontainbleau sandstone gaineamhchloch f2 Fontainbleau
fool's gold (= iron pyrites, pyrite, pyrites) bréagór m1
foot s (of slope, etc.) bun m1 (pl –anna)
footprint s lorg m1 coise
foot wall cosbhalla m4
foramen s bréifin f2 (gs -fne)
Foraminifera spl (la) Foraminifera mpl
foraminifer(an) s fóraiminiféar m1
forb s forb m1
force s fórsa m4
forced convection comhiompar m1 fórsáilte
forearc subduction zone crios m3 fodhuchtaithe tulstua
foredeep s (of sea) tulduibheagán m1
foreland s tulchríoch f2
foreland folding filleadh m tulchríche
forellenstein s (= troctolite) (de) forellenstein m4
foreset bed ciseal m1 tulsuite
foreshock s réamhchrith m3 (gs -chreatha)
foreshore s urthrá f4 (pl -nna)
foresight s tultreoir f5 (gs -eorach)
foresite s fóirsít f2
forest s foraois f2 (pl –eacha)
form s (Cryst., etc.) foirm f2 (pl –eacha)
form s (shape) cruth m3 (pl –anna)
formanite s formainít f2
format s formáid f2
formation s (process) foirmiú m (gs -ithe)
formation s (result) foirmíocht f3
formation-analysis log (FAL) loga m4 anailíse foirmíochta
formation-density log (FDL)
loga m4 dlúis foirmíochta
formation evaluation
meastóireacht f3 foirmíochta
formation fluid sreabhán m1 foirmíochta
formation resistivity factor fachtóir m3 friotachais foirmíochta
formation volume factor fachtóir m3 toirte foirmíochta
formenreihe s (de) formenreihe m4
form-genus s foirmghéineas m1
form-species s foirmspeiceas m1
formula s foirmle f4
forsterite s forstairít f2
fortunite s fortúinít f2
foshagite s fóisigít f2
foshallassite s foiseallaisít f2
fossil s iontaise f4
fossil association comhghrúpa m4 iontaisí
fossil botany luibheolaíocht f3 iontaiseach
"fossil"-boulder clay cré f4 bholláin "iontaiseach"
fossil forest foraois f2 iontaiseach
fossil fuel breosla m4 iontaiseach
fossil groups grúpaí mpl iontaisí
fossiliferous a iontaiseach a
fossilization s iontaisiú m (gs -sithe)
fossilize v iontaisigh v
fossil man iontaise f4 an duine
fossil mould múnla m4 iontaise
fossilology s iontaiseolaíocht f3
fossil plant planda m4 iontaise
fossil record taifead m1 iontaiseach
fossil sand wedge ding f2 ghainimh iontaiseach
fossil water uisce m4 iontaise
fossil zoology zó-eolaíocht f3 iontaiseach
fouquéite s fúicéít f2
Fourier analysis anailís f2 Fourier
fourmarierite s fúrmairírít f2
fowlerite s foghlaeirít f2
foyaite s foghaít f2
fraccing s (= fracturing) briseadh m (gs -ste)
fraction s codán m1
fractional a codánach a
fractional crystallization criostalú m codánach
fractionation s (= differentiation) difreálú m (gs -laithe)
fracture s briseadh m (gs –ste pl –steacha)
fracture cleavage scoilteacht f3 bhriste
fractured rock carraig f2 bhriste
fracture zone brischrios m3 (gs –chreasa pl -anna)
fracturing s (= fraccing) briseadh m (gs -ste)
fragile a sobhriste a
fragment s blogh f3
fragmental a bloghrach a
fragmental igneous rocks bruthcharraigeacha fpl bloghracha
fragmental sediment dríodar m1 bloghrach
framesite s fraimisít f2
framesite bort bórt m1 fraimisíte
franckeite s fraincít f2
francolite s (= staffelite) francailít f2
Franconian a Francóiniach a
franklinite s frainclínít f2
Frasnian a Frasnach a
free a saor a
free-air anomaly aimhrialtacht f3 saoraeir
free-air correction ceartú m saoraeir
free convection comhiompar m1 saor
free face saoréadan m1
free oscillation saorascalú m (gs -laithe)
free oscillation (of the earth) saorascalú m (an domhain)
free settling saorshocrú m (i dtalamh)
freestone s saorchloch f2
freeze s reo m4
freeze-thaw activity gníomhaíocht f3 reo is coscartha
freeze-thaw cycle timthriall m3 reo is coscartha
freibergite s freighbeirgít f2
freieslebenite s freighisléibinít f2
French chalk s cailc f2 Fhrancach
frenzelite s (= guanajuatite) freinsilít f2
frequency s minicíocht f3
frequency effect iarmhairt f3 mhinicíochta
frequency spectrum speictream m1 minicíochta
freshwater s fionnuisce m4
friable a brusach a
friction s frithchuimilt f2
friction breccia breisia f4 frithchuimilte
friction crack gág f2 frithchuimilte
friedelite s frídilít f2
fritting s friochadh m (gs -chta)
frondelite s frondailít f2
front s (Met.) fronta m4
front s (of wave) bráid f (gs brád)
front s (Petr.) éadan m1
frost s sioc m3 (gs seaca)
frost action siocghníomhú m (gs -mhaithe)
frost crack siocghág f2
frost cracking siocghágadh m (gs -gtha)
frost heaving sioc-at m (gs -a)
frosting s siocadh m (gs -ctha)
frost-line s sioclíne f4
frost shattering siocsmiotaíl f3
frost-weathering s sioc-chaitheamh m1
frost wedge siocdhing f2
frost wedging siocdhingeadh m (gs -gthe)
frother s cúroibreán m1
frozen ground talamh m1 reoite
frustule s fruistín m4
fuchsite s (= chrome-mica) fiúicsít f2
fucoid s fúcóideach m1
fucoid a fúcóideach a
fuel s breosla m4
fuel consumption caitheamh m1 breosla
fugacity s éalaitheacht f3
fugitive a teifeach a
fugitive constituent comhábhar m1 teifeach
fulgurite s fulgairít f2
full dip (= true dip) lánchlaonas m1
fuller's earth cré f4 úcaire
full meander
lánlúb f2
fumarole s fúmaról m1
fumes spl múch f2
functional morphology moirfeolaíocht f3 fheidhmiúil
fundamental a bunúsach a
fundamental complex coimpléasc m1 bunúsach
fusain s fúiséan m1
fuse v comhleáigh v
fusibility s in-chomhleáiteacht f3
fusibility scale scála m4 in-chomhleáiteachta
fusible a in-chomhleáite a
fusiform a fearsaidchruthach a
fusinite s fiúsainít f2
fusion s comhleá m4

Barr


G

gabbro
s gabró m4
gabbro-diorite s gabródhióirít f2
gabbronorite s gabrónoirít f2
gabbro-porphyrite s gabróphorfairít f2
gabbro-porphyry s (= gabbrophyrite) gabróphorfaire f4
gabbrophyre s (= odinite) gabróifír f2
gabbrophyrite s (= gabbro-porphyry) gabróifírít f2
gabroic a gabróch a
gadolinite s gadailinít f2
gageite s gáisít f2
gahnite s gáinít f2
gahnospinel s gáinispinéal m1
gain s neartúchán m1
gain control rialú m neartúcháin
gal s (unit of acceleration) gal m1
galaxite s galaicsít f2
galena s gailéin f2
galenobismutite s gailéinibiosmaitít f2
gallery s áiléar m1
galvanometer s galbhánaiméadar m1
Gamachian a Gamáiseach a
gamma s gáma m4
gamma-ray s gáma-gha m4 (pl –thanna)
gamma-ray log (of device) logálaí m4 gáma-ghathanna
gamma-ray log (of record) loga m4 gáma-ghathanna
gamma-ray surveying suirbhéireacht f3 gháma-ghathanna
gangue s gang m3 (pl -anna)
gangue mineral mianra m4 ganga
gan(n)ister s ganaistéar m1
ganoid s ganóideach m1
ganoid(al) a ganóideach a
ganophyllite s ganaifillít f2
gap s bearna f4
garewaite s garabhaighít f2
Gargasian a Gargasach a
garnet s gairnéad m1
garnet lherzolite leirsilít f2 ghairnéadach
garnetoid s gairnéadóideach m1
garnetoid a gairnéadóideach a
garnet schist siosta m4 gairnéid
garnierite s gairnírít f2
gas s gás m1
gas cap gáschaidhp f2
gas coal gásghual m1
gaseous a gásach a
gaseous hydrocarbon hidreacarbón m1 gásach
gas exploder (= gas gun) gásghunna m4
gasfield s gáscheantar m1
gas gun (= gas exploder) gásghunna m4
gash breccia breisia f4 chaoch
gas-oil ratio cóimheas m3 gáis le hola
gas streaming gás-sruthú m (gs -thaithe)
gas trap gaiste m4 gáis
gastrolith s (= stomach stone) gastrailit f2
gastropod s (individual) gastrapód m1
gastropod a gastrapódach a
Gastropoda spl (class) Gastropoda mpl
gas well tobar m1 gáis
gas x-ray tubes feadáin mpl x-ghathaithe gáis
gauge s (instrument) tomhsaire m4
gauging station stáisiún m1 tomhsaireachta
gault s gálta m4
gaussbergite s gabhaisbeirgít f2
gauteite s gabhaitít f2
gay-lussite s gaelúisít f2
geanticline s (= geoanticline) geodhronnchlaonas m1
Gedinnian a Géidíneach a
gedrite s geidrít f2
gehlenite s (= velardenite) géilinít f2
Geiger counter áiritheoir m3 Geiger
geikielite s gícílít f2
gel s glóthach f2
gelatinization s geilitíniú m (gs -ithe)
gelatinize v geilitínigh v
geliturbation s (= congeliturbation, cryoturbation) reochumhscú m (gs -caithe)
gel mineral mianra m4 glóthaí
gem s geam m3
gem mineral geam-mhianra m4
gemmology s geameolaíocht f3
gemstone s geamchloch f2
general form gnáthfhoirm f2
genetic a géiniteach a
genetic classification aicmiú m géiniteach
genetic landform classification aicmiú m géiniteach tírghnéithe
genetic landform description tuairisc f2 ghéiniteach ar thírghnéithe
genetic term téarma m4 géiniteach
genevite s ginéivít f2
genotype s géinitíopa m4
genthelvite s geintilvít f2
genthite s geintít f2
genus s géineas m1
geo- pref geo(i)- pref
geoanticline s (= geanticline) geodhronnchlaonas m1
geobarometry s geobaraiméadracht f3
geobiology s geoibhitheolaíocht f3
geobleme s geoibléim f2
geobotanical a geoluibheolaíoch a
geobotanical prospecting sirtheoireacht f3 gheoluibheolaíoch
geocentric a geolárnach a
geocentric latitude domhanleithead m1 geolárnach
geochemical a geoiceimiceach a
geochemical anomaly aimhrialtacht f3 gheoiceimiceach
geochemical exploration taiscéalaíocht f3 gheoiceimiceach
geochemical exploration methods modhanna mpl taiscéalaíochta geoiceimicí
geochemical prospecting sirtheoireacht f3 gheoiceimiceach
geochemical surveying suirbhéireacht f3 gheoiceimiceach
geochemistry s geoiceimic f2
geochron s geocron m1
geochronology s geocroineolaíocht f3
geocosm s geocosma m4
geocronite s geocroinít f2
geocryology s geoicrió-eolaíocht f3
geode s geoda m4
geodesic a (= geodetic, geodetical) geodasach a
geodesist s geodasaí m4
geodesy s geodasaíocht f3
geodetic a (= geodesic, geodetical) geodasach a
geodetical a (= geodesic, geodetic) geodasach a
geodetic latitude domhanleithead m1 geodasach
geodetic system córas m1 geodasach
geodynamics spl geoidinimic f2
geo-fault s geo-éasc m1
geoflexure s geoifheacadh m (gs -ctha)
geofracture s geoibhriseadh m (gs –ste pl –steacha)
geognostic a geognóiseach a
geognosy s geognóis f2
geogram s geogram m1
geographic cycle (= cycle of erosion, geomorphic cycle) timthriall m3 tíreolaíochta, timthriall m3 geografach
geography s tíreolaíocht f3, geografaíocht f3
geohistory s geo-stair f2
geohydrology s geoihidreolaíocht f3
geoid s geoid f2
geoidal a geoideach a
geoidal height airde f4 gheoideach
geoid anomaly aimhrialtacht f3 gheoide
geoisotherm s (= isogeotherm) geo-isiteirm f2
geolithic a geoilíteach a
geological a geolaíoch a
geological agent gníomhaí m4 geolaíoch
geological boundary teorainn f5 gheolaíoch
geological cartography cartagrafaíocht f3 gheolaíoch
geological column colún m1 geolaíoch
geological conservation caomhnú m geolaíoch
geological cycle timthriall m3 geolaíoch
geological data base bunachar m1 sonraí geolaíochta
geological event teagmhas m1 geolaíoch
geological history stair f2 gheolaíoch
geological map léarscáil f2 gheolaíoch, mapa m4 geolaíoch
geological mapping léarscáiliú m geolaíoch, mapáil f3 gheolaíoch
geological method modh m3 geolaíoch
geological mineralogy mianreolaíocht f3 gheolaíoch
geological model (Min.) samhail f3 gheolaíoch
geological process próiseas m1 geolaíoch
geological record taifead m1 geolaíoch
geological sciences eolaíochtaí fpl geolaíocha
geological section gearradh m geolaíoch
geological specimen eiseamal m1 geolaíoch
geological structure struchtúr m1 geolaíoch
geological survey suirbhé m4 geolaíoch
geological surveying suirbhéireacht f3 gheolaíoch
Geological Survey of Ireland Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann
geological thermometry
teirmiméadracht f3 gheolaíoch
geological thickness tiús m1 geolaíoch
geological time am m3 geolaíoch
geological time subdivisions foranna fpl den am geolaíoch
geological weathering síonchaitheamh m1 geolaíoch
geologist s geolaí m4
geology s geolaíocht f3
geomagnetic a geomaighnéadach a
geomagnetic pole pol m1 geomaighnéadach
geomagnetic reversal aisiompú m geomaighnéadach
geomagnetic-variation method modh m3 na gcomhathruithe geomaighnéadacha
geomagnetism s geomaighnéadas m1
geometric sounding sondáil f3 gheoiméadrach
geomicrobiology s geoimicribhitheolaíocht f3
geomorphic a geomorfach a
geomorphic cycle (= cycle of erosion, geographic cycle) timthriall m3 geomorfach
geomorphic process próiseas m1 geomorfach
geomorphic threshold tairseach f2 gheomorfach
geomorphological a geomoirfeolaíoch a
geomorphological map léarscáil f2 gheomoirfeolaíoch, mapa m4 geomoirfeolaíoch
geomorphological mapping léarscáiliú m geomoirfeolaíoch, mapáil f3 gheomoirfeolaíoch
geomorphology s geomoirfeolaíocht f3
geophone s geofón m1
geophone interval eatramh m1 idir gheofóin
geophysical a geoifisiceach a
geophysical exploration taiscéalaíocht f3 gheoifisiceach
geophysical inversion inbhéartú m geoifisiceach
geophysical log logálaí m4 geoifisiceach
geophysical logging logáil f3 gheoifisiceach
geophysical prospecting sirtheoireacht f3 gheoifisiceach
geophysical site investigation iniúchadh m geoifisiceach láithreáin
geophysical survey (of project) suirbhé m4 geoifisiceach
geophysical surveying suirbhéireacht f3 gheoifisiceach
geophysicist s geoifisiceoir m3
geophysics spl geoifisic f2
geophysiology s geoifiseolaíocht f3
Georgian a Seoirseach a
geosciences spl geo-eolaíochtaí fpl
geosphere s geoisféar m1
geostatic a geostatach a
geostatic pressure brú m4 geostatach
geostatistics spl geostaitistic f2
geostrophic cycle timthriall m3 geostrófach
geostructure s geostruchtúr m1
geosuture s geo-uaim f3
geosyncline s geochuaschlaonas m1
geotechnical a geoiteicniúil a
geotechnical process próiseas m1 geoiteicniúil
geotectonic s geoiteicteonach a
geotectonics spl geoiteicteonaic f2
geothermal a geoiteirmeach a
geothermal gradient grádán m1 geoiteirmeach
geothermal prospecting sirtheoireacht f3 gheoiteirmeach
geothermal system córas m1 geoiteirmeach
geothermometry s geoiteirmiméadracht f3
geotumour s geoishiad m3
gerhardtite s searairdít f2
germanite s gearmáinít f2
gersdorffite s gearsdairfít f2
geyser s géasar m1
geyser deposit sil-leagan m1 géasair
geyserite s géasairít f2
ghizite s gisít f2
ghost-stratigraphy s scáilstratagrafaíocht f3
giannettite s siannaitít f2
gibbsite s gibsít f2
gibelite s sibilít f2
gieseckite s gísicít f2
giga- pref gigea-, gigi- pref
gilbertite s gilbirtít f2
gilgai s (AustrEn) gilgai m4
gillespite s gilleaspaigít f2
gipping a gipíneach a
gismondine s siosmóindín m4
giumarrite s siúmairít f2
Givetian a Givéatach a
glabella s mínchnámh f2 éadain
glacial a oighreach a, an oighir gs as a
glacial abrasion scríobchaitheamh m1 oighreach
glacial boulder bollán m1 oighreach
glacial breaching bearnú m oighreach
glacial control theory teoiric f2 an oighear-rialaithe
glacial cycle (of erosion) timthriall m3 oighreach (an chreimthe)
glacial deposit sil-leagan m1 oighreach
glacial diffluence (feature) díchumar m1 oighreach
glacial diffluence (process) díchumaracht f3 oighreach
glacial drag sracadh m1 oighreach
glacial drainage channel cainéal m1 draenála oighreach
glacial drift deasca m4 oighreach
glacial erosion oighearchreimeadh m (gs -mthe)
glacial erratic (= erratic, erratic block, erratic boulder) carraig f2 chorr oighreach
glacial geology geolaíocht f3 oighreach
glacial gravel gairbhéal m1 oighreach
glacial groove eitre f4 oighreach
glacial history stair f2 oighreach
glacial horn beann f2 oighreach
glacial lake loch m3 oighreach
glacial lobe lóba m4 oighreach
glacial-marine a (= glaciomarine) oighearmhuirí a
glacial-marine sediment dríodar m1 oighearmhuirí
glacial maximum uasmhéid m4 oighrithe
glacial mill (= glacier mill, glacier pot-hole, glacier well, moulin)
oighearmhuileann m1
glacial outburst tobdhíle f oighreach
glacial pavement pábháil f3 oighreach
glacial period oighearthréimhse f4
glacial stage céim f2 oighreach
glacial stairway staighre m4 oighreach
glacial stream sruth m3 oighreach
glacial stria stríoc f2 oighreach
glacial terrace léibheann m1 oighreach
glacial terrain tír-raon m1 oighreach
glacial theory teoiric f2 an oighrithe
glacial till till f2 oighreach
glacial transfluence tras-sreabhadh m1 oighreach
glacial valley gleann m3 oighreach
glacial wash turchainéal m1 oighreach
glaciated a oighrithe a
glaciated cliff aill f2 oighrithe
glaciated rock knob cnoba m4 carraige oighrithe
glaciated valley gleann m3 oighrithe
glaciation s oighriú m (gs -rithe)
glacier s oighearshruth m3
glacier flow sreabhadh m oighearshrutha
glacier ice oighear m1 oighearshrutha
glacierization s oighearshruthú m (gs -thaithe)
glacier karst carst m4 oighearshrutha
glacier lake loch m3 oighearshrutha
glacier milk lacht m3 oighearshrutha
glacier mill (= glacial mill, glacier pot-hole, glacier well, moulin) oighearmhuileann m1
glacier pot-hole (= glacial mill, glacier mill, glacier well, moulin) oighearmhuileann m1
glacier power cumhacht f3 oighearshrutha
glacier regime réisím f2 oighearshrutha
glacier surge borradh m oighearshrutha
glacier table tábla m4 oighearshrutha
glacier well (= glacial mill, glacier mill, glacier pot-hole, moulin) oighearmhuileann m1
glacier wind gaoth f2 oighearshrutha
glacio- pref oighear- pref
glacio-eustasy s oighear-eostatacht f3
glaciofluvial a oigheardhobhrach a
glaciofluvial deposit sil-leagan m1 oigheardhobhrach
glacio-isostasy s oighear-iseastatacht f3
glacio-isostatic a oighear-iseastatach a
glacio-isostatic effect iarmhairt f3 oighear-iseastatach
glaciolacustrine a oighearlochach a
glaciolacustrine deposit sil-leagan m1 oighearlochach
glaciology s oigheareolaíocht f3
glaciomarine a (= glacial-marine) oighearmhuirí a
glacio-meteorology s oighearmheitéareolaíocht f3
glaciometer s oighearmhéadar m1
glacitectonic structure struchtúr m1 oigheartheicteonach
gladkaite s gladcaighít f2
glance s líoghrán m1
glaserite s glasairít f2
glass s gloine f4
glassiness s gloiníocht f3
glass sand gloineghaineamh m1
glass schorl (= axinite) scorla m4 gloine
glassy a (= vitreous) gloiní a
glassy lustre loinnir f5 ghloiní
glassy tuff tuf m4 gloiní
glauberite s glábairít f2
Glauber's salt (= mirabilite) salann m1 Glauber
glaucochroite s glácacróít f2
glaucodot s glácadót m1
glauconite s glácainít f2
glauconitic a glácainíteach a
glauconitic sandstone gaineamhchloch f2 ghlácainíteach
glaucophane s glácafán m1
glaucophane schist siosta m4 glácafáin
glaze s (= glazed frost) (Glac.) glé-oighear m1
glaze v tagann glé-oighear ar...
glazed frost (= glaze) glé-oighear m1
glei s (= glei soil, gley, gley soil) gléireach m1
glei horizon (= gley horizon) léaslíne f4 ghléirigh
glei soil (= glei, gley, gley soil) gléireach m1
gleization s (= gleyzation) gléireadh m (gs -rthe)
glenmurite s gleannmuirít f2
gley s (= glei, glei soil, gley soil) gléireach m1
gley v gléir v
gley horizon (= glei horizon) léaslíne f4 ghléirigh
gley podzol podsal m1 gléirigh
gley soil (= glei, glei soil, gley) gléireach m1
gleyzation s (= gleization) gléireadh m (gs -the)
glide s (Geomorph.) treoshleamhnú m (gs -mhnaithe)
gliding tectonics
teicteonaic f2 shleamhnúcháin
glimmergabbro s glimeargabró m4
glimmerite s (= biotitite) glimirít f2
glimmerton s (= illite) glimeartan m1
glint-line s glintlíne f4
glistening a drithlíneach a
global a domhanda a
global distribution dáileadh m domhanda
globe s cruinneog f2
globigerina ooze púscán m1 globaigeiríneach
globular a (= spherulitic) cruinneogach a
globular aggregate comhbhailiú m cruinneogach
globularite s cruinneoigít f2
globule s cruinnín m4
glomeroporphyritic a glomaraporfairíteach a
Glossopteris s (la) Glossopteris m4
glossy a glasta a
glucinite s (= herderite) glúicinít f2
gmelinite s gimilinít f2
GMT (= Greenwich Mean Time) meán-am m3 Greenwich
Gnamma s (AustrEn) gnamma m4
gneiss s naghas m1
gneissic a naghasach a
gneissic granite eibhear m1 naghasach
gneissic structure struchtúr m1 naghasach
gneissoid a naghasóideach a
gneissoid granite eibhear m1 naghasóideach
gnomonic projection teilgean m1 nómanach
goethite s (= xanthosiderite) góitít f2
gold s ór m1
gold beryl (= chrysoberyl, cymophane) beril f2 óir
golden a (of colour) órga a
golden beryl beiril f2 órga
gold placer plásar m1 óir
gondite
s gondaít f2
Gondwana s (= Gondwanaland) Gonduana f4
Gondwana series sraith f2 Ghonduana
Gondwanaland s (= Gondwana) Gonduanalainn f2
goniatite s goiniaitít f2
goniometer s góiniméadar m1
gonnardite s gonnairdít f2
gonyerite s goinnirít f2
gooderite s gúdairít f2
goodness of fit feabhas m1 (na) (h)oiriúna
GOR (gas-oil ratio) cóimheas m3 gáis le hola
gorceixite s goirsisít f2
gordumite s gordaimít f2
gorge s scornach f2
goshenite s góisinít f2
goslarite s goslairít f2
gossan s gosan m1
Gothlandian a Gotlannach a
gouge s (rock material) gúiste m4
gouge s (tool) gúiste m4
gouge v gúistigh v
graben s (de) scoiltghleann m3
gradation s grádú m (gs -daithe)
grade s grád m1
graded a grádaithe a
graded bedding cisealú m grádaithe
graded profile próifíl f2 ghrádaithe
graded profile of river próifíl f2 ghrádaithe abhann
graded river abhainn f ghrádaithe
graded sediment dríodar m1 grádaithe
graded shoreline líne f4 chladaigh ghrádaithe
graded stream sruth m3 grádaithe
graded time am m3 grádaithe
grade scale grádscála m4
gradient s grádán m1
gradient array (= AB rectangular array) eagar m1 grádáin
gradient operator oibreoir m3 grádáin
grading s grádú m (gs -daithe)
gradiometer s grádaiméadar m1
gradual a céimseach a
gradualism s céimseachas m1
gradualistic model samhail f3 chéimseachais
grahamite s graeimít f2
grain s (of sand) gráinne m4
grain s (of the country) snáithe m4
grain boundary gránteorainn f5 (gs -rann)
grain boundary migration aistriú m gránteorann
grain size gránmhéid f2
grain-size curve cuar m1 na ngránmhéideanna
granite s eibhear m1
granite aplite aiplít f2 eibhir
granite greisen gradhsan m1 eibhir
granite gneiss naghas m1 eibhir
granite pegmatite peigmitít f2 eibhir
granite porphyry s porfaire f4 eibhir
granite series eibhearshraith f2
granite tor tor m1 eibhir
granitic s eibhreach a
granitic texture uigeacht f3 eibhreach
granitite s eibhirít f2
granitization s eibhriú m (gs -ithe)
grano- pref (granitic) eibhear- pref
grano- pref (granular) grána-, gránai- pref
granoblastic a gránablastach a
granodiorite s eibheardhióirít f2
granogabbro s eibhearghabró m4
granophyre s eibhirír f2
granophyric texture uigeacht f3 eibhiríreach
granular a gráinneach a
granular aggregate comhbhailiú m gráinneach
granular disintegration díscaoileadh m gráinní
granularity s gráinneacht f3
granular texture uigeacht f3 ghráinneach
granule s gráinnín m4
granulite s gráinnínít f2
granulite facies rock carraig f2 faiséise gráinníníte
granulitic a gráinníníteach a
granulitic texture uigeacht f3 ghráinníníteach
granulose a gráinniúil a
grapestone s triopallchloch f2
graph s graf m1
graphic a grafach a
graphicacy s grafacht f3
graphical presentation léiriú m grafach
graphic granite eibhear m1 grafach
graphics
spl grafaic f2
graphite s (= plumbago) graifít f2
graph plotter grafbhreacaire m4
graptolite s graptailít f2
graptolite shale sceall m3 graptailíte
graptolitic a graptailíteach a
graptolitic facies faiséis f2 ghraptailíteach
Graptolitoidea spl (la) Graptolitoidea mpl
gratonite s gratainít f2
grauwacke s (= graywacke, greywacke) gréabhaca m4
gravel s gairbhéal m1
gravel bar barra m4 gairbhéil
gravelly a gairbhéalach a
gravel pack
pacáil f3 ghairbhéil
gravel pit poll m1 gairbhéil
gravimeter (= gravity meter) meá-mhéadar m1
gravimetric a meá-mhéadrach a
gravimetric pref meá- pref
gravimetric analysis meá-anailís f2
gravimetric geodesy geodasaíocht f3 mheá-mhéadrach
gravitation s (= gravitational pull) imtharraingt f (gs -he)
gravitational compaction balcadh m1 imtharraingthe
gravitational constant tairiseach m1 na himtharraingthe
gravitational convection comhiompar m1 imtharraingthe
gravitational equipotential comhphoitéinseal m1 imtharraingthe
gravitational field réimse m4 imtharraingteach
gravitational field strength neart m1 réimse imtharraingtigh
gravitational heating téamh m1 imtharraingthe
gravitational method modh m3 na himtharraingthe
gravitational pull (= gravitation) imtharraingt f (gs -he)
gravitational sorting sórtáil f3 imtharraingthe
gravitational tectonics teicteonaic f2 imtharraingthe
gravitational water uisce m4 imtharraingthe
gravity s domhantarraingt f (gs -he)
gravity anomaly aimhrialtacht f3 domhantarraingthe
gravity-collapse s imchliseadh m domhantarraingthe
gravity concentration comhchruinniú m domhantarraingthe
gravity concentration methods modhanna mpl comhchruinnithe domhantarraingthe
gravity field réimse m4 domhantarraingthe
gravity flow sreabhadh m domhantarraingthe
gravity fold filleadh m1 domhantarraingthe
gravity-free dispersion spré m saor ó dhomhantarraingt
gravity groundwater screamhuisce m4 domhantarraingthe
gravity meter (= gravimeter) meá-mhéadar m1
gravity movement gluaiseacht f3 domhantarraingthe
gravity reduction ceartú m domhantarraingthe
gravity residual iarmhairt f3 domhantarraingthe
gravity slide sciorradh m domhantarraingthe
gravity slope fána f4 dhomhantarraingthe
gravity standard domhantarraingt f chaighdeánach
gravity survey suirbhé m4 domhantarraingthe
gravity tectonics teicteonaic f2 dhomhantarraingthe
gravity transport iompar m1 domhantarraingthe
gravity unit aonad m1 domhantarraingthe
graywacke s (= grauwacke, greywacke) gréabhaca m4
greasy a (of lustre) gréisceach a
greasy lustre loinnir f5 ghréisceach
great circle mórchiorcal m1
Great Ice Age, the an Oighearaois f2 Mhór
great soil group mórghrúpa m4 ithreach
green a glas a
greenalite s glaislít f2
green copper carbonate (= malachite) carbónáit f2 chopair ghlas
green mud láib f2 ghlas
greenockite s grianaigít f2
greenovite s gríonóivít f2
greensand s glasghaineamh m1
green schist siosta m4 glas
greenstone s glaschloch f2
green vitriol vitrial m1 glas
Greenwich mean time (= GMT) meán-am m3 Greenwich
greisen s gradhsan m1
greisening s (= greisenization) gradhsanú m (gs -naithe)
greisenization s (= greisening) gradhsanú m (gs –naithe)
Grenville a Greanbhaileach a
grey a liath a
grey-brown earth ithir f5 liathdhonn
grey-brown podzolic soil ithir f5 phodsalach liathdhonn
grey copper copar m1 liath
grey desert soil (= grey earth, serozem, sierozem) ithir f5 liath fásaigh
grey earth (= grey desert soil, serozem, sierozem) ithir f5 liath
greywacke s (= grauwacke, graywacke) gréabhaca m4
grid s eangach f2
grid north tuaisceart m1 eangaí
grid reference tagairt f3 eangaí
grid residual iarmhairt f3 eangaí
grid smoothing smúdáil f3 eangaí
grief stem (= kelly) ceallach m1
grike s (= gryke) gríog f2
griphite s grifít f2
griquaite s gríocuaít f2
grit s grean m1
gritstone s greanchloch f2
gritty a greanach a
grochauite s grocúít f2
groin s (= groyne) gradhan f2
grönlandite s graonlainnít f2
groove s eitre f4
groove cast s rian m1 eitre
grorudite s groraidít f2
gross a comhlán a
grossular s (= grossularite) grosalairít f2
grossularite s (= grossular) grosalairít f2
grossularoid s (= hydrogarnet) grosalaróideach m1
grothite s (= sphene, titanite) gróitít f2
ground s talamh m1/f5 (gsm –laimh gsf –lún pl tailte)
ground control rialaitheoir m3 talún
ground-ice s oighear m1 grinnill
ground information faisnéis f2 talún
ground level leibhéal m1 na talún
groundmass s máithreach f2
ground mix meascadh m sa talamh
ground moraine (= bottom moraine) moiréan m1 íochtair
ground motion (Seis.) tonnghluaiseacht f2 na talún
ground roll rolladh m talún
ground stress (Min.) strus m1 talún
ground truth fíric f2 ón talamh
ground unrest neamhshocracht f3 na talún
groundwater s screamhuisce m4
groundwater basin imchuach m4 screamhuisce
groundwater budget buiséad m1 screamhuisce
groundwater dam damba m4 screamhuisce
groundwater discharge doirteadh m screamhuisce
groundwater divide (= groundwater ridge, water-table divide) droim m3 screamhuisce
groundwater flow sreabhadh m screamhuisce
groundwater geophysics geoifisic f2 screamhuisce
groundwater oasis ósais f2 screamhuisce
groudwater outflow eisreabhadh m screamhuisce
groundwater province proibhinse f4 screamhuisce
groundwater recharge athlíonadh m screamhuisce
groundwater ridge (= groundwater divide, water-table divide) droim m3 screamhuisce
groundwater run-off rith m3 screamhuisce
groundwater tracer rianaire m4 screamhuisce
group s grúpa m4
grout s leachtmhoirtéal m1
grouting s leachtmhoirtéalú m (gs -laithe)
groutite s grabhaitít f2
growth s fás m1
growth-in-situ theory teoiric f2 an fháis in-situ
growth line fáslíne f4
growth mechanism meicníocht f3 fáis
growth rate ráta m4 fáis
groyne s (= groin) gradhan f2
grunerite s grúnairít f2
gryke s (= grike) gríog f2
Gryphaea spl (la) Gryphaea mpl
Guadalupian a Guadalúpach a
guanajuatite s (= frenzelite) guanachuaisít f2
guano s guanó m4
guard s (Moll.) garda m4
guard log (= focussed log) logálaí m4 fócasaithe
guide fossil treoiriontaise f4
guilielmite s guiliailmít f2
Gulfian a Gulfach a
gull s craosán m1
gully s clasán m1
gullying by rain clasánú m báistí
gumbo s gumbó m4
gumbotil s gumbóitil f2
gum copal guma m4 cópail
gummite
s guimít f2
gun s gunna m4
gunflint chert seirt f2 bhreochloiche gunna
Gunz glaciation oighriú m Gunz
Gutenberg discontinuity neamhleanúnachas m1 Gutenberg
guyot s geota m4
G wave G-thonn f2 (pl –ta)
gymnite s (= deweylite) gimnít f2
Gymnospermae spl (la) Gymnospermae mpl
gypcrete s gipcréit f2
gypsite s gipsít f2
gypsum s gipseam m1
gypsum plate (Micros.) pláta m4 gipsim
gypsum rock carraig f2 ghipsim
gyratory a gíorálach a
gyratory crusher brúiteoir m3 gíorálach
gyre s (Ocean.) mórghuairneán m1
gyrocompass s gíreachompás m1
gyroid s gíoróideach m1
gyroidal a gíoróideach a
gyromagnetic a gíreamaighnéadach a
gyromagnetic ratio cóimheas m3 gíreamaighnéadach
gyroscope s gíreascóp m1
gyroscopic a gíreascópach a
gyroscopic compass compás m1 gíreascópach
Gzhelian a Gisealach a

Barr


H

habit
s (Cryst.) sainchruth m3
habitat s gnáthóg f2
hachure s scáthlíne f4
hachure v scáthlínigh v
hackly fracture briseadh m corraiceach
hackmanite s hacmainít f2
hade s (of fault) héad m1
hade v héadaigh v
Hadrynian a Hadranach a
haematite s (= hematite) haemaitít f2
hailstone bort bórt m1 cloichshneachta
haldenhang s (de) (= wash slope) haldenhang
half-dome s leathchruinneachán m1
half-life s leathré f4 (pl -anna)
half-width s leathleithead m1
halide s hailíd f2
halite s hailít f2
halloysite s halláisít f2
halo s (GeoPh.) fáinne m4
halo effect iarmhairt f3 fháinneach
halomorphic a (of soil etc.) halamorfach a
halomorphic soil ithir f5 halamorfach
halophyte s halaifít f2
halosere s halaiséir f2
ham(m)ada(h) s (= hammadat, hamadet) (ar) hamada m4
hammer s casúr m1
hammer mill muileann m1 casúir
hamrongite s hamraingít f2
hancockite s hancaicít f2
handling s láimhsiú m (gs -sithe)
hand picking piocadh m láimhe
hand sampling sampláil f3 láimhe
hand specimen eiseamal m1 láimhe
hanging valley gleann m3 crochta
hanging wall ceannbhalla m4
hanleite s hainlít f2
halokinesis s halaicinéis f2
haphazard folding filleadh m fánóideach
haplite s (= aplite) aiplít f2
haplome s (= aplome) aplóm m1
hard coal (= anthracite) antraicít f2
hard copy (of data) cruachóip f2
hardground s cruaghrinneall m1
hardhead s (= niggerhead, negro head) dúcheann m1
hardness s cruas m1
hardpan s cruachiseal m1
hardystonite s hairdíostainít f2
Harker diagram léaráid f2 Harker
Harlech grits greanchlocha fpl Harlech
harmotome s harmatóm m1
harringtonite s harraingtinít f2
harrisite s heairít f2
Hartfell shales sceallaí mpl Hartfell
harvester s buainteoir m3
harzburgite s harsbuirgít f2
hassock s hasóg f2
hastingsite s héastainsít f2
hatchettine s haitsitín m4
hatchettite s haitsitít f2
hatchettolite s haitseatóilít f2
hatching s haisteáil f3
hauerite s habhairít f2
haughtonite s hátainít f2
haulage s tarlú m (gs –laithe)
haulage equipment trealamh m1 tarlaithe
haulage gradient grádán m1 tarlaithe
haulage road bóthar m1 tarlaithe
haulage road design dearadh m bóithre tarlaithe
hausmannite s habhasmainnít f2
Hauterivian a Ótraíveach a
hauyne s (= hauynite) habhainít f2
hauynite s (= haüyne) habhainít f2
hauynolith s habhnailit f2
hauynophyre s habhnaifír f2
Hawaiian-type eruption brúchtadh m de chineál Haváíoch
hawaiite s haváít f2
haydenite s héadainít f2
hazard s guais f2
hazard zone guaischrios m3 (pl -anna)
hazard-zone occupance áitíocht f3 guaischreasa
head s (of recording device) cnoga m4
head s (of sand, clay) ard m1
head s (of valley) ceann m1
head s (of water) brúcheann m1
head-check pulse bíog f2 sheiceála cnogaí
head-dune s ceanndumhach f2 (gs –duimhche pl -dumhcha)
head frame (Min.) ceannfhráma m4
heading s (of compass) treo-cheann m1
heading s (Min., drift) ceanntollán m1
heading s (Min., end of drift) ceann m1 tolláin
heading blasting (= coyote blasting) (Min.) pléascadh m cinn tolláin
headland s ceann m1 tíre
head wall ceannbhalla m4
headward erosion ceannchreimeadh m (gs -mthe)
headwaters spl uiscí mpl uachtair
heat s teas m3
heat balance cothromaíocht f3 teasa
heat capacity toilleadh m teasa
heat capacity mapping mission feachtas m1 chun toilleadh teasa a léarscáiliú, feachtas m1 chun toilleadh teasa a mhapáil
heat flow sreabhadh m teasa
heat-flow rate ráta m4 sreafa teasa
heat gradient grádán m1 teasa
heating s téamh m1
heat transport iompar m1 teasa
heave s (= heaving) aistriú m cothrománach
heavy
a trom a
heavy liquid leacht m3 trom
heavy material ábhar m1 trom
heavy metal contamination éilliú m trom-mhiotal
heavy mineral mianra m4 trom
heavy mineral assemblage cluichreán m1 mianraí troma
heavy mineral separation deighilt f2 mhianraí troma
heavy oil ola f4 throm
heavy soil ithir f5 throm
heavy spar sparra m4 trom
heavyweight drill pipe píobán m1 trom druilire
hebronite s (= amblygonite) heibrinít f2
hecto- pref heict-, heictea-, heicti- pref
hectorite s heictirít f2
hedenbergite s heidinbeirgít f2
hedrumite s heidrimít f2
Helderbergian a Heildirbeirgeach a
helicite s heilicít f2
helicitic a heilicíteach a
helictite s heilictít f2
Helikian a Heiliceach a
heliodor s héileadór m1
heliotrope s héileatróp m1
helium s héiliam m4
helocoidal flow sreabhadh m héileacóideach
helsinkite s heilsincít f2
Helvetian a Eilvéiseach a
helvine s (= helvite) heilvít f2
helvite s (= helvine) heilvít f2
hematite s (= haematite) haemaitít f2
hemera s héamara m4
hemi- pref leath- pref
Hemichordata spl (la) Hemichordata mpl
hemicrystalline a leathchriostalta a
hemihedral a leath-héidreach a
hemimorphic a leathmhorfach a
hemimorphite s leathmhoirfít f2
Hemingfordian a Heimeanfordach a
hemiorthodome a heamortadómach a
hemipelagic a heimipeiligeach a
Hemphillian a Heimfilleach a
hepatic a (of mass) heipiteach a
heptorite s heiptirít f2
Hercynian a Heircíneach a
Hercynian granites eibhir mpl Heircíneacha
Hercynian mountains sléibhte mpl Heircíneacha
Hercynian movements gluaiseachtaí fpl Heircíneacha
Hercynian orogeny oraigineas m1 Heircíneach
Hercynides spl (la) Hercynides mpl
hercynite s heircínít f2
herderite s (= glucinite) heirdirít f2
Herkimer diamond diamant m1 Herkimer
hermatypic a heirmitíopach a
Hermit shale formation foirmíocht f3 scealla Hermit
heronite s heirinít f2
herringbone fault éasc m1 cnámh scadáin
herringbone pattern patrún m1 cnámh scadáin
herschelite s heirsilít f2
Hertzsprung-Russell diagram (= H-R diagram) léaráid f2 Hertzsprung-Russell
herzenbergite s heirsinbeirgít f2
hessite s heisít f2
hessonite s heisinít f2
hetaerolite s heataerailít f2
hetero- pref heitr-, heitrea-, heitri- pref
heterodesmic crystal criostal m1 heitrideismeach
heterogeneity s ilchineálacht f3
heterogenite s heitriginít f2
heterogenous a ilchineálach a
heteromorphic a heitreamorfach a
heteropygous a heitripigiúil a
heterosite s heitrisít f2
heterosphere s heitrisféar m1
Hettangian a Heatangach a
heulandite s hiúlaindít f2
heumite s hiúimít f2
heuristic a heorastúil a
heuristic approach cur m1 chuige heorastúil
Hexacoralla spl Hexacoralla mpl
hexad s heicsead m1
hexad a heicseadach a
hexad axes aiseanna fpl heicseadacha
hexagonal a heicseagánach a
hexagonal axial ratio cóimheas m1 aiseach heicseagánach
hexagonal crystal axes aiseanna fpl criostail heicseagánaigh
hexagonal division roinn f3 heicseagánach
hexagonal orientation treoshuíomh m1 heicseagánach
hexagonal system córas m1 heicseagánach
hexagonal twin cúpla m4 heicseagánach
hexagonite s heicseagáinít f2
hexahedrite s heicsihéidrít f2
hexoctahedral a heacsochtaihéidreach a
hexoctahedral mineral mianra m4 heacsochtaihéidreach
hexoctahedron s heacsochtaihéadrán m1
hextetrahedral a heicsiteitrihéidreach a
hextetrahedron s heicsiteitrihéadrán m1
hibschite s hipsít f2
hiddenite s hidinít f2
hidden layer (= masked layer) scair f2 fholaigh
hierarchy s ordlathas m1
high s (Met.) ard m1
high a ard a
high-cohesion slope fána f4 ard-chomhghreamaithe
high-cut filter (= low-pass filter) scagaire m4 ísealphasach
high grade metamorphism meiteamorfacht f3 ardghráid
high-grade ore mian f2 ardghráid
high-level shelly drift deasca m4 sliogánach ardleibhéil
high-pass filter (= low-cut filter) scagaire m4 ardphasach
high pressure metamorphism meiteamorfacht f3 ardbhrú
high resolution (HR) ardtaifeach m1
high resolution seismics seismic f2 ardtaifigh
high resolution seismic survey suirbhé m4 seismeach ardtaifigh
highwoodite s haghvúidít f2
hilairite s hiléirít f2
hill s cnoc m1
hill creep (= hillside creep) téaltú m leicinn chnoic
hill-shading s scáiliú m cnoc
hillside s (= hillslope) leiceann m1 cnoic
hillside creep (= hill creep) téaltú m leicinn chnoic
hillslope s (= hillside) learg f2
hillslope hydrology hidreolaíocht f3 leirge
hill-top s barr m1 cnoic
hill-top surface dromchla m4 bairr chnoic
hilly ground (= humpy ground) dronnlach m1
Hilt's law dlí m4 Hilt
hindered settling socrú m bactha
hinge s inse m4
hinge-fault s inse-éasc m1
hinge-line s inse-líne f4
hinge teeth inse-fhiacla fpl
hinterland s cúlchríoch f2, cúltír f2
hirnantite s híornaintít f2
histogram s histeagram m1
historical geology geolaíocht f3 stairiúil
history s stair f2
histosol s histeasal m1
hodograph s hodagraf m1
hoegbomite s hógbaimít f2
hogback s (= hog's back) mucais f2
hog's back (= hogback) mucais f2
hoisting rope rópa m4 ardaithe
hoist shaft (Min.) sloc m1 ardaithe
hole s poll m1
hole blow séideadh m as poll
hole fatigue spíonadh m poill
hole logging (= hole probe) logáil f3 phoill
hole plug dallán m1 poill
hole probe (= hole logging) logáil f3 phoill
holism s iomlánaíochas m1
holistic a iomlánaíoch a
hollandite s hollaindít f2
holmite s hóilmít f2
holmquistite s hólmcaistít f2
holo- pref hoil-, hol-, hola-, holai- pref
Holocene a Holaicéineach a
Holocene Period, the (= Recent Period) an Tréimhse f4 Holaicéineach
holocrystalline a holaicriostalta a
holohedral a holaihéidreach a
holohyaline s holaihiailín m4
Holothuroidea spl (la) Holothuroidea mpl
holotype s holaitíopa m4
Holsteinian a Holstaghanach a
holyokeite s hóileoicít f2
homeo- pref (= homoeo-, homoe-) hoiméa-, hoiméi- pref
homeochilidium s hoiméicilidiam m4
homeodeltidium s hoiméideiltidiam m4
homeomorphism s hoiméamorfachas m1
Hominoidea spl (la) Hominoidea mpl
homo- pref homa(i)- pref, aon- pref
homoclinal a homachlaonasach a
homoclinal ridge droim m3 homachlaonasach
homoclinal terrain tír-raon m1 homachlaonasach
homocline s homachlaonas m1
homoe- pref (= homeo-, homoeo-) hoiméa-, hoiméi- pref
homoeo- pref (= homeo-, homoe-) hoiméa-, hoiméi- pref
homoeomorphy s hoiméamorfacht f3
homogenous a aonchineálach a
homologous a homalógach a
homomorphy s homamorfacht f3
homoseismal a homaiseismeach a
homoseismal line (= coseismal line) líne f4 homaiseismeach
homosphere s homaisféar m1
homotaxis s aoneagar m1
honeycomb weathering síonchaitheamh m1 criathrach
horizon s (Strat.) léaslíne f4
horizon map léarscáil f2 léaslíneach, mapa m4 léaslíneach
horizon marker marcóir m3 léaslíne
horizontal s cothrománach a
horizontal equivalent coibhéis f2 chothrománach
horizontal scale (on theodolite) scála m4 cothrománach
horizontal section gearradh m cothrománach
horizontal stratum stratam m1 cothrománach
horizontal surface dromchla m4 cothrománach
horn s (= pyramidal peak) (Glac.Geol.) adharc f2 (phirimidiúil)
hornblende s cornbhleind f2
hornblende-gabbro s gabró m4 cornbhleinde
hornblende gneiss
naghas m1 cornbhleinde
hornblende granite eibhear m1 cornbhleinde
hornblende schist siosta m4 cornbhleinde
hornblendite s cornbhleindít f2
hornfels s cornbhéals m4
hornito s (es) hornito m4
hornlike a cornúil a
horn silver (= chlorargyrite) cornairgead m1
hornstone s cornchloch f2
horsetail vein feamfhéith f2 (pl -eacha)
horsetailing feamhfhéithiú m (gs -ithe)
horst s (de) horst m4
Hortonian analysis anailís f2 Horton
hortonolite s hortanailít f2
host s óstach m1
host rock carraig f2 óstach
hot a te a
hot spring foinse f4 the
hot-water geothermal system córas m1 geoiteirmeach uisce the
household coal (= bituminous coal, soft coal) gual m1
howieite s habhaít f2
howlite s habhailít f2
Hoxnian a Hocsnach a
H-R diagram (= Hertzsprung-Russell diagram) léaráid f2 H-R
huasmannite s habhasmainnít f2
hübnerite s (= huebnerite) húibnirít f2
hudsonite s (= cortland(t)ite) hudsainít f2
hue s fordhath m3
huebnerite s (= hübnerite) húibnirít f2
hullite s huillít f2
hum s huma m4
humboldtite s humbóiltít f2
humic a húmasach a
humic acid aigéad m1 húmasach
humic coal gual m1 húmasach
humic gley soil gléireach m1 húmasach
humic soil ithir f5 húmasach
humid a bogthais a
humidity s bogthaise f4
humidity survey suirbhé m4 bogthaise
humification s húmasú m (gs -saithe)
humite s húimít f2
humite mineral mianra m4 húimíteach
hummock s tulóg f2
hummocky a tulógach a
hummocky moraine moiréan m1 tulógach
hummocky moraine region réigiún m1 moiréin thulógaigh
humolith s húmailit f2
humpy ground (= hilly ground) dronnlach m1
humus s húmas m1
humus colloid collóideach m1 húmasach
hungarite s ungáirít f2
hunting s (GeoPh.) lorgaireacht f3
huntite s huintít f2
Huronian a Úrónach a
husebyite s húsaibíít f2
Huttonian Theory Teoiric f2 Hutton
huttonite s hutainít f2
hyacinth s hiasaint f2
hyaline a gloineata a
hyalite s hiailít f2
hyalo- pref hiail-, hial-, hiala-, hialai- pref
hyaloandesite s hialaindéisít f2
hyalobasalt s hialabasalt m1
hyaloclastite s (= aquagene tuff) hialaclaistít f2
hyalocrystalline a hialaicriostalta a
hyalodiabase s hialaidiabáis f2
hyalophane s hialafán m1
hyalopilitic a hialaipilíteach a
hyalosidirite s hialaisidirít f2
hybrid s hibrid f2
hybrid a hibrideach a
hybrid scale scála m4 hibrideach
hydatogenesis s hiditigineas m1
hydatogenetic a hiditiginiteach a
hydatogenetic mineral mianra m4 hiditiginiteach
hydrargillite s hiodrargaillít f2
hydrated a hiodráitithe a
hydration s hiodráitiú m (gs -tithe)
hydration shattering smiotaíl f3 hiodráitithe
hydration swelling suailleadh m hiodráitithe
hydraulic a hiodrálach a
hydraulic action gníomhú m hiodrálach
hydraulic conductivity seoltacht f3 hiodrálach
hydraulic diffusivity idirleatacht f3 hiodrálach
hydraulic dispersion easrú m hiodrálach
hydraulic friction frithchuimilt f2 hiodrálach
hydraulic geometry céimseata f5 hiodrálach
hydraulic gradient grádán m1 hiodrálach
hydraulic jump léim f2 hiodrálach
hydraulic limestone aolchloch f2 hiodrálach
hydraulic mining mianadóireacht f3 hiodrálach
hydraulic permeability tréscoilteacht f3 hiodrálach
hydraulic profile próifíl f2 hiodrálach
hydraulic prospecting sirtheoireacht f3 hiodrálach
hydraulic radius ga m4 hiodrálach
hydro- pref hidr-, hidrea-, hidri-, hiodr- pref
hydrobiotite s hidribitít f2
hydrocarbon s hidreacarbón m1
hydrocarbon mineral mianra m4 hidreacharbóin
hydrocarbon saturation sáithiú m le hidreacarbón
hydrocastorite s hidreacastairít f2
hydrochemical a hidriceimiceach a
hydrochemical facies faiséis f2 hidriceimiceach
hydrochemistry s hidriceimic f2
hydrochloric acid aigéad m1 hidreaclórach
hydroclastic volcanic rock carraig f2 bholcánach hidreaclastach
hydrodolomite s hidreadolaimít f2
hydrodynamic a hidridinimiciúil a
hydrodynamic dispersion easrú m hidridinimiciúil
hydrodynamic entrapment of petroleum sáinniú m hidridinimiciúil peitriliam
hydrodynamics spl hidridinimic f2
hydrodynamic wave tonn f2 hidridinimiciúil
hydrofluoric acid aigéad m1 hidreafluarach
hydrogarnet s (= grossularoid) hidreagairnéad m1
hydrogeochemistry s hidrigeoiceimic f2
hydrogeological a hidrigeolaíoch a
hydrogeological map léarscáil f2 hidrigeolaíoch, mapa m4 hidrigeolaíoch
hydrogeology s hidrigeolaíocht f3
hydrogoethite s hidreagóitít f2
hydrograph s hidreagraf m1
hydrohalite s hidreahailít f2
hydrohematite s hidreahaemaitít f2
hydrohetaerolite s hidriheataerailít f2
hydrological a hidreolaíoch a
hydrological budget buiséad m1 hidreolaíoch
hydrological cycle (= water cycle) timthriall m3 hidreolaíoch
hydrology s hidreolaíocht f3
hydrolysates spl (= hydrolyzates) hidrealasáití fpl
hydrolysis s hidrealú m (gs -laithe)
hydrolyzates spl (= hydrolysates) hidrealasáití fpl
hydromagnesite s hidreamaignéisít f2
hydromagnetite s hidreamaighnéidít f2
hydrometer s hidriméadar m1
hydromica s hidrimíoca m4
hydrophane s hidreafán m1
hydrophone s hidreafón m1
hydrophyte s (= hygrophyte) hidrifít f2
hydropore s hidriphiochán m1
hydrosere s hidriséir f2
hydrosphere s hidrisféar m1
hydrostatic a hidreastatach a
hydrostatic head brúcheann m1 hidreastatach
hydrostatic pressure brú m4 hidreastatach
hydrotachylyte s hidreatacailít f2
hydrotalcite s hidreatailcít f2
hydrothermal a hidriteirmeach a
hydrothermal deposit sil-leagan m1 hidriteirmeach
hydrothermal mineral deposit fosú m hidriteirmeach mianraí
hydrothermal ore mian f2 hidriteirmeach
hydrothermal ore deposit fosú m hidriteirmeach méine
hydrothermal process próiseas m1 hidriteirmeach
hydrothermal vein féith f2 hidriteirmeach
hydrotitanite s hidritíotáinít f2
hydrous a hidriúil a
hydroxide s hiodrocsaíd f2
hydroxyl-annite s hiodrocsalainnít f2
hydroxylapatite s hiodrocsalapaitít f2
hydrozincite s (= earthy calamine) hidrisincít f2
hyetogram s hiaiteagram m1
hyetograph s hiaiteagraf m1
hygric a taiseach a
hygric habitat gnáthóg f2 thaiseach
hygrograph s taisghraf m1
hygrometer s taismhéadar m1
hygrophyte s (= hydrophyte) hidrifít f2
hygroscopic a tais-scópach a
hygroscopic coefficient comhéifeacht f3 thais-scópach
hygroscopic nuclei núicléis mpl thais-scópacha
hygroscopic water uisce m4 tais-scópach
hyp- pref (= hypo-) fo- pref, hipea-, hipi- pref
hypabyssal a fo-aibhéiseach a
hypabyssal rocks carraigeacha fpl fo-aibhéiseacha
hypautomorphic a fo-uathmhorfach a
hyper- pref for- pref, hipir-, hipear- pref
hypercyclothem s hipircioglaitéam m4
hyperfiltration s hipearscagachán m1
hyperite s hipirít f2
hypermelanic a hipirmilineach a
hypersolvus s hipearsolbhas m1
hypersolvus granite eibhear m1 hipearsolbhais
hypersthene s hipirstéin f2
hypersthenfels s (= norite) hipirstéinbhéals m4
hypersthenite s hipirstéinít f2
hypidiomorphic a hipideamorfach a
hypo- pref fo- pref, hipea-, hipi- pref
hypocentre s fo-lár m1
hypocrystalline a hipicriostalta a
hypogene a (= hypogenic) hipigineach a
hypogene mineral mianra m4 hipigineeach
hypogenic a (= hypogene) hipigineach a
hypohyaline s hipihiailín m4
hypolimnion s hipilimnian m1
hypometric a hipiméadrach a
hypostilbite s hipistilbít f2
hypostome s hipeastóm m1
hypotheca s (la) hipithiach f2
hypothermal a hipiteirmeach a
hypothermal deposit fosú m hipiteirmeach
hypothesis s hipitéis f2
hypozoic a hipeasóch a
hypsithermal a hipsiteirmeach a
hypsographic a hipseagrafach a
hypsographic curve cuar m1 hipseagrafach
hypsometer s hipsiméadar m1
hypsometric a hipsiméadrach a
hypsometric diagram léaráid f2 hipsiméadrach
hysteresis s histéiréis f2
hystrichosphere s histricisféar m1
hythergraph s hiteargraf m1

Barr


I

ice
s oighear m1
ice age oighearaois f2
iceberg s cnoc m1 oighir
ice-block s oighearbhloc m1
ice-block depression logán m1 oighearbhloic
ice cap oighearchaidhp f2
ice-contact slope fána f4 oigheartheagmhála
ice-dammed a oigheardhambáilte a, dambáilte a ag oighear
ice-dammed marginal lake loch m3 imeallach dambáilte ag oighear
ice disintegration díscaoileadh m oighir
ice floe oighearshlaod m3
Iceland spar sparra m4 Íoslannach
ice layer
oighearscair f2
ice lens oighearlionsa m4
Icenian a Ícéineach a
ice-pressed drift deasca m4 oighearbhrúite
ice-rafting s oighear-raftú m (gs -taithe)
ice-ridged moraine moiréan m1 oigheardhroimneach
ice sheet oighearchlúid f2
ice-thrust ridge droim m3 oighearsháite
ice-wedge polygon polagán m1 oigheardhinge
ichnite s icnít f2
ichnofossil s icni-iontaise f4
ichnology s icneolaíocht f3
ichoras s lionn m3 geal
ichthyodont s iascfhiacail f2
ichthyodorulite s iochtadórailít f2
ichthyofauna s iascfhána m4
ichthyolite s iochtailít f2
Ichthyosauria spl (la) Ichthyosauria mpl
Ichthyosaur(us) s iochtasár m1
iddingsite s idínsít f2
identification s aithint f3
identify v aithin v
identity period tréimhse f4 aitheantais
idio- pref idea- pref
idioblastic a ideablastach a
idiomorphic a (= panidiomorphic) ideamorfach a
idiomorphic crystals criostail mpl ideamorfacha
idocrase s ideacrás m1
igelstromite s igealstraimít f2
igneous a bruthach a, bruth- pref
igneous complex bruthchoimpléasc m1
igneous cycle bruth-thimthriall m3
igneous dyke bruthdhingeán m1
igneous intrusion bruth-ionsá m4
igneous lamination bruthlannú m (gs -nnaithe)
igneous petrogenesis bruthpheitrigineas m1
igneous petrology bruthpheitreolaíocht f3
igneous rock bruthcharraig f2 (pl –eacha)
igneous stock bruthstoc m1
igneous tectonics bruth-theicteonaic f2
ignimbrite s bruthimbrít f2
ijolite s ióilít f2
ijolite pegmatite peigmitít f2 ióilíte
illite s (= glimmerton) illít f2
illuvial a inláisteach a
illuviation s inláisteadh m (gs -ste)
ilmenite s (= titanic iron ore) ilminít f2
ilmenitite s ilminitít f2
ilmenorutile s ilminearúitíl f2
ilvaite s (= lievrite, yenite) ilvít f2
image s íomhá f4
imagery s íomháineachas m1
imaging radar radar m1 íomháineachais
imbricate structure (= schuppen stucture) struchtúr m1 rádalaíoch
immiscible a domheasctha a
immiscible displacement díláithriú m domheasctha
impact s tuinseamh m1
impact a tuinseamhach a
impact breaker bristeoir m3 tuinsimh
impact erosion creimeadh m tuinseamhach
impact metamorphism meiteamhorfacht f3 thuinseamhach
impact structure struchtúr m1 tuinseamhach
impalpable a domhothaithe a
impalpable texture uigeacht f3 dhomhothaithe
impedance s coisceas m1
impermeability s (= imperviousness) neamh-thréscaoilteacht f3
impermeable a (= impervious) neamh-thréscaoilteach a
impermeable clay cré f4 neamh-thréscaoilteach
impermeable boundary teorainn f5 neamh-thréscaoilteach
impermeable layer scair f2 neamh-thréscaoilteach
impermeable rock carraig f2 neamh-thréscaoilteach
impersistent s neamhsheasmhach a
impervious a (= impermeable) neamh-thréscaoilteach a
imperviousness s (= impermeability) neamh-thréscaoilteacht f3
implication s (Cryst.) impleacht f3
implosion s inphléascadh m (gs -sctha)
impregnate v tuil v
impregnation s tuile f4
impression s lorg m1
impsonite s iompsainít f2
impulse s ríog f2
impure a eisíon a
impurity s eisíontas m1
Inarticulata spl (la) Inarticulata mpl
incandescence s gealbhruthaíl f3
incandescent a gealbhruthach a
inceptisol s incheapasal m1
incertae sedis (la) incertae sedis
incise v trinsigh v
incised meander lúb f2 ghearrtha
inclination s uillinn f2 chlaonais
inclined borehole tollpholl m1 claonta
inclined stratum stratam m1 claonta
inclinometer s (= magnetic clinometer) claonmhéadar m1 maighnéadach
included fragments bloghanna fpl iniata
inclusion s iniamh m1 (pl -imh)
incompetence s neamhfhulangacht f3
incompetent a neamhfhulangach a
incompetent bed ciseal m1 neamhfhulangach
incompressibility modulus (= bulk modulus, modulus of incompressibility, volume elasticity) modal m1 do-chomhbhrúiteachta
incompressible fluid sreabhán m1 neamh-inchomhbhrúite
inconsequent a neamhréireach a
inconsequent drainage draenáil f3 neamhréireach
incretion s inchréitiú m (gs -ithe)
incrop s ionlomán m1
indented a eangach a
indented coast cósta m4 eangach
indeterminacy s (Geomorph.) dochinntitheacht f3
indeterminate a dochinntithe a
index s (Mth.) séan m1 (pl –a)
index v (of faces etc.) cuir séan (le)
index contour treoir-chomhrian m1
index cycle treoir-thimthriall m3
index fossil (= type fossil) sainiontaise f4
index map treoirléarscáil f2, treoirmhapa m4
index mineral treoirmhianra m4
index of flatness séan m1 comhréidhe
index of refraction séan m1 athraonta
index of roundness séan m1 cruinne
index property treoir-airí m4 (pl -onna)
indialite s indiailít f2
indicated ore mian f2 thásctha
indicator fossil tásciontaise f4
indicator plant táscphlanda m4
indicator stone tásc-chloch f2
indicatrix s táscóg f2
indicolite s (= indigolite) indeagóilít f2
indigenous a dúchasach a, dúchais gs as a
indistinct a doiléir a
indistinct cleavage scoilteacht f3 dhoiléir
indochnite s indsínít f2
indoor work obair f2 laistigh
Induan a Ionduach a
induce v (cause) spreag v
induce v (El.) ionduchtaigh v
induced a (cause) spreagtha a
induced a (El.) ionduchtaithe a
induced fracture briseadh m spreagtha
induced infiltration insíothlú m spreagtha
induced polarization polarú m ionduchtaithe
inductance s ionduchtas m1
induction s ionduchtú m (gs -taithe)
induction furnace foirnéis f2 ionduchtaithe
induction log loga m4 ionduchtaithe
inductive a ionduchtach a
indurate v cruaigh v
indurated a cruaite a
induration s cruachan f3
industrial a tionsclaíoch a
industrial diamond diamant m1 tionsclaíoch
industrial mineral mianra m4 tionsclaíoch
industrial waste dramhaíl f3 thionsclaíoch
inelastic a neamhleaisteach a
inelastic behaviour (of the mantle) iompraíocht f3 neamhleaisteach
inelastic deformation dífhoirmiú m neamhleaisteach
inelasticity s neamhleaisteachas m1
inertinite s ineirtinít f2
inface s (of cuesta etc.) inéadan m1
inferior a íochtarach a
inferior oolite series sraith f2 úilíte íochtarach
inferred ore mian f2 infeirithe
infilling s inlíonadh m (gs -nta)
infiltrability s insíothlaitheacht f3
infiltration s insíothlú m (gs -laithe)
infiltration capacity (= infiltration rate) ráta m1 insíothlaithe
infiltration co-efficient comhéifeacht f3 insíothlaithe
infiltration ditch díog f2 insíothlaithe
infiltration envelope imchlúdach m1 insíothlaithe
infiltration index séan m1 insíothlaithe
infiltration rate (= infiltration capacity) ráta m4 insíothlaithe
infiltration tunnel tollán m1 insíothlaithe
infiltration velocity treoluas m1 insíothlaithe
infiltrometer s méadar m1 insíothlaithe
infinite a éigríochta a
inflexion s athchasadh m (gs –sta)
influence s insilteacht f3
influent s insilteach m1
influent a insilteach a
influent stream sruth m3 insilteach
influx s insní f4
influx rate ráta m4 insní
information retrieval aisghabháil f3 eolais
infra- pref infrea-, infri- pref
infra-Cambrian a infrea-Chaimbriach a
infra-red a infridhearg a
infra-red photography grianghrafadóireacht f3 infridhearg, fótagrafaíocht f3 infridhearg
infra-red thermography teirmeagrafaíocht f3 infridhearg
infrastructure s infreastruchtúr m1
infusibility s doleáiteacht f3
infusible a doleáite a
infusorial a ionfúsórach a
infusorial earth (= diatomaceous earth, diatomite, kieselguhr) cré f4 ionfúsórach
Ingletonian a Ingealtónach a
ingredient s táthchuid f3
ingrown meander lúb f2 ionfhásta
inherence s fréimhíocht f3
inherent a fréimhíochta gs as a
inherent ash luaithreamhán m1 fréimhíochta
inherent moisture taisleach m1 fréimhíochta
inherent settlement socrú m fréimhíochta
inheritance s oidhreacht f3
inherited a ó oidhreacht
inhomogeneity s neamh-aonchineálacht f3
initial a tosaigh gs as a, i dtosach adv
initial dip túschlaonas m1
initial oil in place ola f4 ann i dtosach
initial landform tús-tírghné f4
inital suppression sochtadh m tosaigh
initial water in place uisce m4 ann i dtosach
injected a insteallta a
injection s instealladh m (gs -llta)
injection complex coimpléasc m1 insteallta
injection dyke dingeán m1 insteallta
injection gneiss naghas m1 insteallta
injection rate ráta m4 insteallta
injection structure struchtúr m1 insteallta
injection well tobar m1 insteallta
injectivity index séan m1 instealltachta
inland drainage draenáil f3 intíre
inland sea (= continental sea, epeiric sea, epicontinental sea) muir f3 intíre
inlier s ionluiteach m1
in-line a ar an líne
inner a istigh a
inner core croí m4 istigh
inner lip liopa m4 istigh
ino- pref inea-, ini- pref
inorganic a neamhorgánach a
inorganic carbon carbón m1 neamhorgánach
inosilicate s inisileacáit f2
input s ionchur m1
insect s feithid f2
insect bed ciseal m1 feithidí
Insecta spl (la) Insecta mpl
inselberg s insilbeirg f2 (pl -í)
insequent s insníoch m1
insequent a insníoch a
insequent stream sruth m3 insníoch
inset s intlis f2
in situ adv (la) in situ adv
insolation s grianrú m (gs -raithe)
insolation hypothesis (of rock weathering) hipitéis f2 an ghrianraithe
insolubility s dothuaslagthacht f3
insoluble a dothuaslagtha a
installation s suiteáil f3
instantaneous a meandrach a
instantaneous detonator maidhmitheoir m3 meandrach
instantaneous field of vision réimse m4 radhairc meandrach
insulated stream sruth m3 inslithe
intact clay cré f4 shlán
intake s iontógáil f3
intake area (= recharge area) ceantar m1 iontógála
integrated a comhtháite a
integrated navigation system córas m1 comhtháite loingseoireachta
intensity of magnetization déine f4 an mhaighnéadaithe
intensity of rainfall déine f4 báistí
inter- pref idir- pref
interaction s idirghníomhaíocht f3, idirghníomhú m (gs -mhaithe)
interambulacral area achar m1 idirambalacrach
interarea s idirachar m1
interbasaltic laterite latairít f2 idirbhasaltach
interbedded a idirchisealaithe a
intercalate v idirsháigh v
intercalated bed ciseal m1 idirsháite
intercept s idirlíne f4
intercepted moisture taisleach m1 idircheaptha
interception s idircheapadh m (gs -ptha)
interceptometer s méadar m1 idircheaptha
intercuesta lowland ísealchríoch f2 idir cuaistí
interface s comhéadan m1
interface v comhéadan m1 a dhéanamh
interfacial angle uillinn f2 idiréadanach
interference s trasnaíocht f3
interference figure fíor f5 thrasnaíochta
interference settlement socrú m trasnaíochta
interflow s idirshreabhadh m (gs -eafa)
interfluve s idirdhroim m3
interformational a idirfhoirmíochtúil a
interglacial a idiroighreach a
interglacial period tréimhse f4 idiroighreach
interglacial stage céim f2 idiroighreach
intergranular a idirghráinneach a
intergrow v idirfhás v
intergrown a idirfhásta a
intergrowth s idirfhás m1
interior s (of Earth, planet) an taobh m1 istigh
interject v idirsteall v
interjection s idirstealladh m (gs -llta)
interlaminated structure (= interleaved structure) struchtúr m1 idirlannaithe
interlamination s idirlannú m (gs -nnaithe)
interleaved structure (= interlaminated structure) struchtúr m1 idirdhuillithe
interlimb angle uillinn f2 idirghéagach
interlobate a idirliopach a
interlobate moraine moiréan m1 idirliopach
interlock v comhthrasnaigh v
interlocking a comhthrasnach a
interlocking spur speir f2 chomhthrasnach
intermediate a idirmheánach a
intermediate basic rock carraig f2 mheánbhunata
intermediate belt crios m3 idirmheánach
intermediate lava laibhe f4 idirmheánach
intermediate storage stóráil f3 idirmheánach
intermediate flow system sreabhchóras m1 idirmheánach
intermediate-focus earthquake crith m3 talún le fócas idirmheánach
intermittent a (of place) eadrannach a
intermittent a (of time) uaineach a
intermittent sampling (of place) sampláil f3 eadrannach
intermittent sampling (of time) sampláil f3 uaineach
intermittent saturation sáithiú m uaineach
intermittent spring fuarán m1 uaineach
intermittent stream sruth m3 uaineach
intermittent water-table maoschlár m1 uaineach
intermontane a idirshléibhteach a
intermontane basin imchuach m4 idirshléibhteach
intermontane plateau ardchlár m1 idirshléibhteach
internal a inmheánach a
internal deformation dífhoirmiú m inmheánach
internal friction frithchuimilt f2 inmheánach
internal irregularity neamhrialtacht f3 inmheánach
internal order ord m1 inmheánach
internal regularity rialtacht f3 inmheánach
international gravity formula foirmle f4 idirnáisiúnta na domhantarraingthe
internormal angle uillinn f2 idirnormalach
interpenetrating a treáiteach a
interpenetrating faces éadain mpl threáiteacha
interpenetration twin (= penetration twin) cúpla m4 treáiteach
interpluvial a idirbháistiúil a
interpluvial s tréimhse f4 idirbháistiúil
interpolate v idirshuigh v
interpolation s idirshuíomh m1
interpretation s léirmhíniú m (gs -nithe)
interpretation of data léirmhíniú m ar shonraí
interpreter s (Comp.) léirmhínitheoir m3
interrupt v idirscoir v
interrupted a idirscortha a
interrupted cleavage scoilteacht f3 idirscortha
interrupted stream sruth m3 idirscortha
interrupted water table maoschlár m1 idirscortha
intersecting loci lócais mpl thrasnaíocha
intersection s trasnú m (gs -naithe)
intersertal a idirsháiteach a
interstadial a idirstaideach a
interstadial period tréimhse f4 idirstaideach
interstice s scáineadh m (gs –nte pl –ntí)
interstitial a scáineach a
interstitial glass gloine f4 scáineach
interstitial water uisce m4 scáineach
interstratification s idirshrathú m (gs -thaithe)
interstratified a idirshrathaithe a
intertidal limestone aolchloch f2 idirthaoideach
intervallum s idirmhúr m1
interval time eatramh m1 ama
interval velocity treoluas m1 eatraimh
intimately intergrown crystals criostail mpl (a bheadh) idirfhásta go dlúth
intra- pref in-, ion- pref
intrabasement anomaly aimhrialtacht f3 ionbhonnlaigh
intraclast s ionchlast m4
intraformational a ionfhoirmíochtúil a
intraformational conglomerate comhcheirtleán m1 ionfhoirmíochtúil
intraglacial a ionoighreach a
intraplate a (of features etc.) laistigh de phlátaí
intrastratal a ionstratamach a
intratelluric a inteilliúrach a
intravalley variation athrú m laistigh de ghleann
intrazonal soil ithir f5 inchriosach
intrenched meander lúb f2 thrinsithe
intrinsic permeability tréscaoilteacht f3 intreach
intrusion s ionsá m4
intrusion breccia breisia f4 ionsá
intrusive s ionsáiteach m1
intrusive a (= irruptive) ionsáite a
intrusive landform tírghné f4 ionsáite
intrusive rock carraig f2 ionsáite
intrusive sill sail f2 ionsáite
intumescence s borrthacht f3
invaded zone crios m3 ionraidh
invar tape téip f2 ionbháir
invasion s ionradh m1
inverse a inbhéartach a
inverse square law dlí m4 an chearnfhaid inbhéartaigh
inversion s (Geomorph.) aisiompú m (gs –paithe)
inversion s (Cryst., GeoPh., Met.) inbhéartú m (gs –taithe)
Invertebrata spl (la) Invertebrata mpl
invertebrate s inveirteabrach m1
invertebrate a inveirteabrach a
invertebrate fossil iontaise f4 inveirteabrach
invertebrate palaeontology pailé-óinteolaíocht f3 inveirteabrach
inverted a aisiompaithe a
inverted canoe fold canú-fhilleadh m1 aisiompaithe
inverted capacity toilleadh m aisiompaithe
inverted fold filleadh m1 aisiompaithe
inverted stratum stratam m1 aisiompaithe
inverted water table maoschlár m1 aisiompaithe
inverted well tobar m1 aisiompaithe
investigation s iniúchadh m (gs –chta)
involution s (Sed.) ionbhlóid f2
involution (StrucGeol.) infhilleadh m (gs -llte)
iodine s iaidín m4
iodo- pref iada(i)- pref
iodobromite s iadabróimít f2
iodyrite s iadairít f2
iolite s (= cordierite) iailít f2
ion s ian m1
ion exchange malartú m ian
ion probe (of spectrometer) tóireadóir m3 ianach
ionic a ianach a
ionic bond nasc m1 ianach
ionic mineral mianra m4 ianach
ionic radius ga m4 ianach
ionic radius ratio (IRR) cóimheas m3 gathanna ianacha, CGI
ionization s ianú m (gs –naithe)
ionosphere s ianaisféar m1
Ipswichian a Ipsvitseach a
iridescence s dathlonrachas m1
iridescent a dathlonrach a
iridium s iridiam m4
iridosmine s iriodoismín m4
irinite s irinít f2
iron s iarann m1
iron s (= iron meteorite) dreigít f2 iarainn
iron cap iarnchaidhp f2
iron-fixing algae algaí mpl iarnfhosaitheacha
iron formation foirmiú m iarainn
iron glance (= specular iron, specularite) líoghrán m1 iarainn
iron knebelite cnéibilít f2 iarainn
iron meteorite (= iron) dreigít f2 iarainn
iron monticellite montaicéillít f2 iarainn
iron oolite úilít f2 iarainn
iron ore iarnmhian f2
iron pan cruachiseal m1 iarainn
iron pyrite (= fool’s gold, pyrite, pyrites) iarnphirít f2
iron rhodonite ródainít f2 iarainn
iron rose rós m1 iarainn
ironshot a iarnbhreac a
ironstone s iarnchloch f2
IRR (ionic radius ratio) CGI, cóimheas m3 gathanna ianacha
irreducible saturation sáithiú m dolaghdaithe
irruptive a (= intrusive) ionbhrúchtach a
ishkyldite s iscildít f2
island arch stua m4 oileán
iso- pref isi-, isea- pref
isobar s iseabar m1
isobase s iseabhonn m1
isobath s iseabat m1
isobathytherm s iseabataiteirm f2
isocheim s isicím f2
isochemical a isiceimiceach a
isochore s iseacór m1
isochron s iseacron m1
isochronal a (= isochronic, isochronous) iseacronach a
isochronic a (= isochronal, isochronous) iseacronach a
isochronous a (= isochronal, isochronic) iseacronach a
isochronous surface dromchla m4 iseacronach
isoclinal a comhchlaonasach a
isoclinal fold filleadh m1 comhchlaonasach
isodesmic a isideismeach a
isodietic a isidiaiteach a
isoflor s iseaflór m1
isogeotherm s (= geoisotherm) isigeoiteirm f2
isogonal a comhdhiallasach a
isogonic a comhchlaonasach a
isogonic line líne f4 chomhchlaonasach
isogonic map léarscáil f2 chomhchlaonasach, mapa m4 comhchlaonasach
isograd s iseagrád m1
isogradal a (= isograde) iseagrádach a
isograde a (= isogradal) iseagrádach a
isogram s iseagram m1
isogyre s isigír f2
isohyet s isihiait f2
isolated system córas m1 leithlisithe
isoline s isilíne f4
isometric a isiméadrach a
isometric habit sainchruth m3 isiméadrach
isometric crystal criostal m1 isiméadrach
isometric crystal axes aiseanna fpl criostail isiméadraigh
isometric form symbols siombailí fpl foirmeacha isiméadracha
isometric system córas m1 isiméadrach
isometric twin cúpla m4 isiméadrach
isomorphism s iseamorfacht f3
isomorphous a iseamorfach a
isomorphy s iseamorfaíocht f3
isopach s iseapac m1
isopachous a iseapacach a
isopachyte s iseapaicít f2
isophysical a isifisiceach a
isopleth s isipleit f2
isopygous a isipigiúil a
isoseismal a isiseismeach a
isoseismal line líne f4 isiseismeach
isostasy s iseastatacht f3
isostatic a iseastatach a
isostatic balance cothromaíocht f3 iseastatach
isostatic compensation cúiteamh m1 iseastatach
isostatic correction ceartú m iseastatach
isostatic movement gluaiseacht f3 iseastatach
isostatic readjustment athchoigeartú m iseastatach
isostatic response freagairt f iseastatach
isostatic settlement socrú m iseastatach
isostructural a iseastruchtúrach a
isotherm s isiteirm f2
isotime s comh-am m3 (pl –anna)
isotope s iseatóp m1
isotope geochemistry geoiceimic f2 iseatópach
isotope geology geolaíocht f3 iseatópach
isotopic a iseatópach a
isotopic decay system córas m1 meatha iseatópaigh
isotropic a iseatrópach a
isotypous a isitíopach a
isovelocity s isithreoluas m1
isovelocity surfaces dromchlaí mpl isithreoluais
isovol s iseavol m1, líne f4 chomh-sho-ghalaitheachta
issite s iosaít f2
itabirite s itibirít f2
itacolumite s iotacolaimít f2
italite s iodáilít f2
iteration s atriall m3
iterative process próiseas m1 atriallach
itsindrite s itsindrít f2
I wave I-thonn f2 (pl –ta)

Barr


J

jacinth
s iasaint f2
Jacob's Staff steafóg f2 San Seám
jacobsite s seacaibsít f2
jacuperangite s seacúparaingít f2
jade s séad m3
jadeite s séidít f2
jamesonite s séamsainít f2
Japanese twin cúpla m4 Seapánach
jargo(o)n s seargún m1
jarosite s searóisít f2
jasper s seaspar m1
jaspilite s seaspailít f2
Jatulian a Jatúlach a
javaite s iáivít f2
jaw crusher giallbhrúiteoir m3
jefferisite s jeifirisít f2
jeffersonite s jeifearsainít f2
Jeffreys-Bullen curves cuair mpl Jeffreys is Bullen
jeremejevite s (= eremeevite) éiréiméivít f2
jet s gaing f2
jetty s lamairne m4
jig s díreog f2
johannsenite s jóhansainít f2
Johannsen index séan m1 Johannsen
joint s siúnta m4
joint block siúnta-bhloc m1
joint-block separation deighilt f2 siúnta-bhloc (ó chéile)
jointed a (of rock) siúntaithe a
jointing s siúntú m (gs -taithe)
jökull s (is) jökull m4
jökull hlaup (is) jökull hlaup
Jolly balance meá f4 Jolly
jordanite s iordainít f2
josephinite s seosaifínít f2
Jotnian a Jotnach a
juanite s juainít f2
jug line cábla m4 crúsca
jumbo s ollcharráiste m4
jumillite s júmaillít f2
junction s (of streams) cumar m1
Jurassic s Iúrasach m1
Jurassic ironstone iarnchloch f2 Iúrasach
Jurassic Period, the an Tréimhse f4 Iúrasach
juvenile a nuaghinte a
juvenile water uisce m4 nuaghinte
juvite s júivít f2

Barr


K

kaersutite
s caersaitít f2
kainite s caeinít f2
Kainozoic a (= Cainozoic, Cenozoic) Caenasóch a
kaiwekite s caghvaicít f2
kajanite s caitsinít f2
kakirite s cacairít f2
kakortokite s cacartaicít f2
Kalevian a Calavach a
kali(o)- pref cailea-, caili-,cal- pref
kalialaskite s calalaiscít f2
kaligranite s cail-eibhear m1
kalikeratophyre s cailiceireataifír f2
kalinite s cailinít f2
kaliophilite s cailifilít f2
kalirhyolite s cailiriailít f2
kalisyenite s cailisiainít f2
kalithomsonite s caileatomsainít f2
kalitordrillite s caileatordraillít f2
kalitrachyte s caileatraicít f2
kalsilite s cailsilít f2
kamacite s camaisít f2
kame s céama m4
kame terrace léibheann m1 céama
kammererite s camairirít f2
kamperite s campairít f2
kandite s caindít f2
kaolin s caoilín m4
kaolinite s caoilínít f2
kaolinization s caoilíniú m (gs –nithe)
Karelian a Cairéalach a
Karnian a (= Carnian) Carnach a
Karroo a Carúch a
Karroo series sraith f2 Karroo
karren spl (de) (= lapiés) karren mpl
karst s carst m4
karst a (= karstic) carstach a
karstic a (= karst) carstach a
karstic cycle timthriall m3 carstach
karstland s carstcheantar m1
karst scenery radharcra m4 carstach
karst topography topagrafaíocht f3 charstach
karst valley (= uvala, valley sink) carstghleann m3 (pl –ta)
karst water uisce m4 carstach
karst window fuinneog f2 charstach
kasoite s casóít f2
kassaite s casáít f2
kata- pref (=cata-) cata-, catai- pref
katamorphism s catamorfacht f3
kataphorite s (= catophorite) catafóirít f2
katungite s catúingít f2
katzenbuckelite s catsanbúcailít f2
kay s (= cay, key) cae m4 (pl -nna)
kayserite s (= diaspore) caesairít f2
Kazanian a Casanach a
kazanskite s casainscít f2
k-cycle s k-thimthriall m3
kedabekite s ceadabaicít f2
keel s (Moll.) cíle f4
Keewatin a (Strat.) Keewatin a
Keewatin rocks carraigeacha fpl Keewatin
keilhauite s cealabhaít f2
Kellaways beds cisil mpl Kellaways
kelly s (= grief stem) ceallach m1
kelyphitic border imeall m1 ceilifíteach
Kenoran a Ceanórach a
Kenozoic era (= Cainozoic era, Cenozoic era)f4 Chaenasóch
kenspeckle
a suaithinseach a
kentallenite s ceanntaileinít f2
Kentish rag brusc-charraig f2 Kent
kenyte s céinít f2
keralite s cearailít f2
kerargyrite s (= cerargyrite) cearairgirít f2
keratophyre s ceireataifír f2
kermesite s ceirmisít f2
kernite s (= rasorite) ceirnít f2
kerogen s ceirigin f2
kerogenite s (= kerogen shale, oil shale) ceiriginít f2
kerogen shale (= kerogenite, oil shale) sceall m3 ceirigine
kersantite s céarsaintít f2
kettle s (= kettle hole) citeal m1
kettle hole (= kettle) citeal m1
kettle moraine moiréan m1 citealach
Keuper marl marla m4 Keuper
key s (= cay, kay) cae m4 (pl -nna)
key bed ciseal m1 treorach
khagiarite s caigiairít f2
kick s speach f2
kidney ore mian f2 duáin
kieselguhr s (de) (= diatomaceous earth, diatomite earth, infusorial earth) kieselguhr m4
kieserite s cíosairít f2
kiirunavaarite s (= magnetitite) cíorúnaváirít f2
killas s (= kyllas) (Cornish) killas m4
killing a well tobar m1 a mhúchadh
kilo- pref cilea-, cili- pref
kimberlite s cimbirlít f2
kimberlite pipe féith f2 chimbirlíte
Kimmerian a Ciméarach a
Kimmeridge clay cré f4 Kimmeridge
Kimmeridgian a Cimiritseach a
Kinderhookian a Ciondarhúcach a
kinematic a cinéimiteach a
kinematic graph graf m1 cinéimiteach
kinematic indicator táscaire m4 cinéimiteach
kinematic wave tonn f2 chinéimiteach
kinetics spl cinéitic f2
kingdom s (Biol.) ríocht f3
kink-band s banda m4 caisirníneach
kink-plane s plána m4 caisirníneach
kinzigite s cinsigít f2
kivite s civít f2
kjelsasite s ceilsisít f2
klementite s cleimintít f2
klint s (= clint) clint f2
klippe s (de) klippe m4 (pl klippen)
klockmannite s clocmainnít f2
knebelite s cnéibilít f2
knick s (= nick) eang f3
knickpoint s (= nickpoint) scorphointe m4
knickpoint behaviour iompraíocht f3 scorphointe
knob and basin cnoba m4 is imchuach
knob and kettle cnoba m4 is citeal
knob-and-kettle topography topagrafaíocht f3 chnobaí is chiteal
knock and lochan topography topagrafaíocht f3 chnoc is lochán
knoll reef (= reef knoll) sceirthulán m1
knopite s cnaipít f2
knot s (Miner.) fadharcán m1
knot s (Physiog.) snaidhm f2 shléibhe
Knott equations cothromóidí fpl Knott
kochubeite s (= kotschubeite) cotsúibít f2
kodurite s codúraít f2
komatiite s comaitít f2
kondrikovite s condracóivít f2
kopje s (= koppie) (af) koppie m4
koppie s (= kopje) (af) koppie m4
koppite s coipít f2
kornerupine s cornarúipín m1
koswite s coisvít f2
kotschubeite s (= kochubeite) cotsúibít f2
krageroite s cragaróít f2
kreittonite s creighteoinít f2
krummholz s (de) krummholz m4
krypton s crioptón m1
ktypéite s tipéít f2
kulaite s cúilít f2
kullaite s cuillít f2
Kungurian s Cungúrach a
kunkar s (= kunkur) (hi) kunkar m4
kunkur s (= kunkar) (hi) kunkar m4
kunzite s cuinsít f2
kupfernickel s (= niccollite, nickeline) (de) kupfernickel m4
kupfferite s cupfairít f2
kurtosis s curtóis f2
kutnahorite s cutnahóirít f2
kvellite s civillít f2
K wave K-thonn f2
kyanite s (= cyanite) ciainít f2
kyanophillite s cianaifillít f2
kylite s caoillít f2
kyllas s (= killas) (Cornish) killas m4

Barr


L

laanilite
s lánailít f2
laavenite s (= lavenite) lávainít f2
labile residue iarmhar m1 éagobhsaí
labradite s (= labradoritite) labraidít f2
labradorescence s labradacht f3
labradorite s labradairít f2
labradoritite s (= labradite) labradairítít f2
labrum s labram m1
Labyrinthodontia spl (la) Labyrinthodontia mpl
laccolite s (= laccolith) lacailit f2
laccolith s (= laccolite) lacailit f2
laccolithic a lacailiteach a
laccolithic dome cruinneachán m1 lacailiteach
lacuna s lacúna m4 (pl –í)
lacustrine s loch- pref, locha gs as a, lochach a
lacustrine deposit sil-leagan m1 locha
lacustrine plain lochmhá f4
Ladinian a Ladanach a
Ladogian a Ladógach a
lag s (Seis.) mall-aga m4
lag behind tit v chun deiridh
lag-deposit s sil-leagan m1 mall-aga
lag-fault s éasc m1 mall-aga
lag-gravel s gairbhéal m1 mall-aga
lagoon s murlach m1
lagoon phase pas m4 murlaigh
lahar s (jv) lahar m4
lakarpite s lacairpít f2
lake s loch m3 (pl –anna)
lake sediment dríodar m1 locha
lamellar a lannógach a
lamellar aggregate comhbhailiú m lannógach
lamellar flow sreabhadh m lannógach
lamellar habit sainchruth m3 lannógach
Lamellibranchiata spl (la) Lamellibranchiata mpl
Lamé's constant tairiseach m1 Lamé
Lame's shear modulus modal m1 doichte Lamé
lamina s lann f2
laminar a lannach a
laminar flow sreabhadh m lannach
laminar groundwater flow sreabhadh m lannach screamhuisce
laminated a lannaithe a
laminated structure struchtúr m1 lannaithe
laminated till deposit sil-leagan m1 tille lannaithe
lamination s lannú m (gs -nnaithe)
lamp shell (= brachiopod) sliogán m1 lampa
lamprobolite s lamprabóilít f2
lamprophyllite s lampraifillít f2
lamprophyre s lampraifír f2
lamprophyric a lampraifíreach a
land s talamh m1/f5 (gsm -laimh gsf -lún pl tailte)
land bridge droichead m1 talún
land classification talamhaicmiú m (gs -ithe)
Landenian a Landanach a
landerite s (= rosolite) landairít f2
landform s tírghné f4 (pl –ithe)
landform analysis anailís f2 tírghnéithe
landform classification aicmiú m tírghnéithe
landform description tuairisc f2 ar thírghnéithe
landscape s tírdhreach m3
landscape evaluation meastóireacht f3 tírdhreacha
landscape marble marmar m1 tírdhreacha
landslide s sciorradh m talún
land subsidence turnamh m1 talún
lane s (Seis.) lána m4
langbanite s langbainít f2
langbeinite s langbeighnít f2
langite s laingít f2
lansfordite s lansfoirdít f2
lapidify v clochraigh v
lapiés spl (= karren) lapiés mpl
lapilli spl (la) lapilli mpl
lapis lazuli (la) lapis lazuli
lappet s laipéad m1
Laramide a Laraimídeach a
lardalite s (= laurdalite) lardailít f2
large aperture mórchró m4 (pl –ite)
large-aperture seismic array (LASA) eagar m1 seismeach mórchró
Larmor frequency
minicíocht f3 Larmor
Larnean a Latharnach a
larnite s lathairnít f2
larsenite s larsainít f2
larvikite s (= laurvikite) láirvicít f2
LASA (large-aperture seismic array) eagar m1 seismeach mórchró
laser s léasar m1
laser scan (apparatus) scanóir m3 léasair
laser scan (process or record) scanadh m léasair
lassalite s lasailít f2
lassenite s lasainít f2
late a déanach a
Late Cretaceous an Cailceach m1 Déanach, an Tréimhse f4 Chailceach Dhéanach
Late Glacial Period, the an Oighearthréimhse f4 Dhéanach
latent heat teas m3 folaigh
lateral a cliathánach a
lateral dispersion easrú m cliathánach
lateral dune dumhach f2 chliathánach
lateral eluviation láisteadh m cliathánach
lateral erosion creimeadh m cliathánach
lateral inhomogeneity neamh-aonchineálacht f3 chliathánach
lateral migration imirce f4 chliathánach
lateral moraine moiréan m1 cliathánach
lateral secretion tál m1 cliathánach
laterite s latairít f2
laterite soil ithir f5 latairíte
laterite terrain tír-raon m1 latairíte
lateritic a latairíteach a
lateritization s (= laterization) latairitiú m (gs -tithe)
laterization s (= lateritization) latairítiú m (gs -tithe)
late-stage alteration athrú m déanach
lath
s lata m4
latite s laitít f2
latitude s domhanleithead m1
latitude correction ceartú m1 domhanleithid
latiumite s laitiaimít f2
Latosol s Latasal m1
Latosolic a Latasalach a
lattice s laitís f2
Lattorfian a Latarfach a
laugenite s labhgainít f2
laumonite s (= laumontite, lomonite, lomontite) lómaintít f2
laumontite s (= laumonite, lomonite, lomontite) lómaintít f2
Laurasia s An Labhráise f4
laurdalite s (= lardalite) lardailít f2
Laurentian a Labhrásach a
Laurentian shield Sciath f2 Labhráis
laurvikite s (= larvikite) láirvicít f2
lava s laibhe f4
lava blister spuaic f2 laibhe
lava cone cón m1 laibhe
lava dome cruinneachán m1 laibhe
lava flow sreabhadh m laibhe
lava fountain scairdeán m1 laibhe
lava lake loch m3 laibhe
lava plateau ardchlár m1 laibhe
lava toe soc m1 laibhe
lava tube feadán m1 laibhe
lava tunnel tollán m1 laibhe
lavenite s (= laavenite) lávainít f2
lavialite s laiviailít f2
lavrovite s lavraivít f2
law s dlí m4 (pl dlíthe)
law of basin areas dlí m4 fhairsinge na n-abhantrach
law of constancy of interfacial angles dlí m4 thairiseacht na n-uillinneacha idiréadanacha
law of cross-cutting relationships dlí m4 ghaolmhaireachtaí an chrosghearrtha
law of included fragments dlí m4 na mbloghanna iniata
law of mass action dlí m4 na maisghníomhaíochta
law of original continuity dlí m4 an bhunleanúnachais
law of original horizontality dlí m4 na bunchothrománachta
law of rational indices dlí m4 na séan cóimheasta
law of rational intercepts dlí m4 na n-idirlínte cóimheasta
law of reflection dlí m4 an fhrithchaithimh
law of refraction dlí m4 an athraonta
law of strata identified by fossils dlí m4 na stratam a aithnítear ar iontaisí
law of stream length dlí m4 fhad na sruthanna
law of stream numbers dlí m4 líon na sruthanna
law of stream slopes dlí m4 fhána na sruthanna
law of structures dlí m4 na struchtúr
law of superposition dlí m4 an fhorshuímh
lawsonite s lásainít f2
Laxfordian a Lacsfordach a
layer s scair f2
layer v scairigh v
layer colouring scairdhathú m (gs -thaithe)
layered a scaireach a
layered heterogeneity ilchineálacht f3 scaireach
layered igneous structure bruthstruchtúr m1 scaireach
layered intrusion ionsá m4 scaireach
layered peridotite peireadóitít f2 scaireach
layering s (Strat.) scairiú m (gs -rithe)
layer-lattice minerals
mianraí mpl scaireanna is laitísí
layer line scairlíne f4 (pl –nte)
layertinting s scairimiriú m (gs -ithe)
layout s leagan m1 amach
layout chart cairt f2 leagain amach
lazulite s lasúilít f2
lazurapatite s lasúrapaitít f2
lazurite s (= ultramarine) lasúirít f2
leach v láist v
leachate s láisteáit f2
leaching s láisteadh m (gs -te)
leaching factor toisc f2 láiste
leaching method modh m3 láiste
leach solution tuaslagán m1 láiste
lead s (Metal.) luaidhe f4
lead
s (Seis.) tosach m1
lead(Strat.) comharthú m (gs -thaithe)
lead cycle timthriall m3 luaidhe
lead glance líoghrán m1 luaidhe
lead-helium dating
dátú m luaidhe/héiliam
leadhillite s leidillít f2
lead rating cóimheas m3 luaidhe
lead-uranium ratio cóimheas m3 luaidhe is úráiniam
lead vitriol (= anglesite) vitrial m1 luaidhe
leakage s ligean m1 (tríd)
leaky aquifer uiscíoch m1 ligeach
least-squares method modh m3 na n-íoschearnóg
least-squares fit oiriúint f3 na n-íoschearnóg
least-time path (= minimum-time path) conair f2 an íos-ama
leat s léata m4
lechatelierite s leiseatailírít f2
lectotype s leictitíopa m4
ledge s laftán m1
ledged a laftánach a
Ledian a Leidiach a
ledmorite s leathadmóirít f2
lee s taobh m1 na fothana, taobh m1 an fhoscaidh
lee shore cladach m1 ar thaobh na fothana, cladach m1 ar thaobh an fhoscaidh
leeuwfonteinite s liúfaintéinít f2
left-lateral a cléchliathánach a
left-lateral fault (= sinistral fault) éasc m1 cléchliathánach
left-lateral faulting éascadh m cléchliathánach
leg s (of seismic cycle) céim f2
leidleite s leighdilít f2
Leintwardinian a Leighintveardanach a
length s fad m1
lens s lionsa m4
lenticular a lionsach a
Leonardian a Leonardach a
leonhardite s léanairdít f2
leopardite s liopairdít f2
lepido- pref leipidea-, leipidi- pref
lepidoblastic a leipideablastach a
lepidocrocite s leipideacroicít f2
lepidolite s (= lithia mica) leipidilít f2
lepidomelane s leipidimealán m1
leptite s leiptít f2
lepto- pref leiptea-, leipti- pref
leptynite s leiptinít f2
leptynolite s leiptinilít f2
lestiwarite s leisteaváirít f2
leuc(o)- pref leoca-, leocai-, leoic- pref
leuchtenbergite s láchtainbeirgít f2
leucite s leoicít f2
leucite phonolite fónailít f2 leoicíte
leucite syenite sínít f2 leoicíte
leucite tephrite teifrít f2 leoicíte
leucitite s leocaitít f2
leucitophyre s leocaitifír f2
leucocratic a leocacratach a
leucophyre s leocaifír f2
leucotephrite s leocaiteifrít f2
leucoxene s leocaixéin f2
Levantian a Leiveantach a
levée s leibhé m4
level s (Surv.) leibhéal m1
levelling device (on theodolite) feiste f4 leibhéalta
levyne s (= levynite) leivínít f2
levynite s (= levyne) leivínít f2
Lewisian a Leodhaiseach a
lewisite s lobhaoisít f2
lherzite s leirsít f2
lherzolite s leirsilít f2
lias s lias m4
lichenometry s léiceanmhéadracht f3
liebenerite s líbinirít f2
liebenerite porphyry porfaire f4 líbiniríte
liebethenite s líbitinít f2
Liesegang rings fáinní m4 Liesegang
lievrite s (= ilvaite, yenite) lívrít f2
life s (state) beatha f4
life s (living things) beathra m4
life s (radioactivity)f4 (pl –anna)
life
s (of mine, etc.) (period of use)f4 (pl –anna)
life assemblage cluichreán m1 beathra
lift v (in wind erosion) croch v
ligament area achar m1 na mballnasc
Ligerian a Ligéarach a
light a (weight) éadrom a
light a (colour) geal a
light mineral mianra m4 éadrom
light soil ithir f5 éadrom
lignite s lignít f2
limaite s límít f2
limb s géag f2
limburgite s liombairgít f2
lime s aol m1
lime-silicate rock carraig f2 aolsileacáite
limestone s aolchloch f2
limestone boulder clay cré f4 bholláin aolchloiche
limestone cave pluais f2 aolchloiche
limestone cavern uaimh f2 aolchloiche
limestone knoll tulán m1 aolchloiche
limestone pavement pábháil f3 aolchloiche
limit s teorainn f5 (gs –ann pl –eacha)
limiting value luach m3 teorantach
limnic a linneach a
limnophyte s limnifít f2
limonite s liminít f2
limurite s líomúirít f2
limy a aolmhar a
limy sandstone gaineamhchloch f2 aolmhar
limy shale sceall m3 aolmhar
linarite s lionáirít f2
lindoite s liondóít f2
line s líne f4 (pl –nte)
lineagenic a líneghineach a
lineament s línimint f2
linear a líneach a
linear shrinkage crapadh m líneach
lineation s líniú m (gs –nithe)
line-mile s línemhíle m4
line of position líne f4 shuímh
line of sight líne f4 amhairc
line spectrum línespeictream m1
lingoid a teangúil a
Lingula spl (la) Lingula mpl
lining s líneáil f3
linnaeite s linnéít f2
linnology s linneolaíocht f3
lintonite s lintinít f2
lip s (of glacier) liopa m4
liparite s liopairít f2
liptobiolite s (= liptobiolith) lioptaibhithlít f2
liptobiolith s (= liptobiolite) lioptaibhithlít f2
liquefaction s leachtú m (gs -taithe)
liquid s sreabhán m1
liquid a leachtach a
liquid hydrocarbon hidreacarbón m1 leachtach
liquidity s leachtacht f3
liquidity index séan m1 leachtachta
liquid limit teorainn f5 leachtach
liquid petroleum gas (LPG) gás m1 peitriliam leachtach, GPL
liquid phase pas m4 leachtach
liroconite s líreacainít f2
listening period tréimhse f4 éisteachta
listric a listreach a
listric surface dromchla m4 listreach
listrium s listriam m4
listwanite s liostuainít f2
litchfieldite s litsfíldít f2
lith(o)- pref lit-, litea-, liti-, liot- pref
litharge s liotáirse f4
lithi(o)- pref litia-, litiai- pref
lithia mica (= lepidolite) míoca m4 litia
lithic a liteach a
lithic arenite airéinít f2 liteach
lithic tuff tuf m4 liteach
lithification s litiú m (gs -tithe)
lithify v litigh v
lithiophilite s litiaifilít f2
lithiophorite s litiafóirít f2
lithoclase s liteaclás m1
lithofacies s liteafaiséis f2
lithogenesis s litigineas m1
lithographic a liteagrafach a
lithographic stone cloch f2 liteagrafach
lithography s liteagrafaíocht f3
lithoid a (= lithoidal) liotóideach a
lithoidal a (= lithoid) liotóideach a
lithoidal groundmass máithreach f2 liotóideach
lithologic a liteolaíoch a
lithologic correlation comhghaolú m liteolaíoch
lithologic guide treoir f5 liteolaíoch
lithologic log loga m4 litíeolaíoch
lithologic map léarscáil f2 liteolaíoch, mapa m4 liteolaíoch
lithology s liteolaíocht f3
lithomarge s liamharla m4
lithomorphic a liteamorfach a
lithophile a litifileach a
lithophile element dúil f2 litifileach
lithophysa s (la) lithophysa m4
lithophyte s litifít f2
lithosere s litiséir f2
lithosiderite s litisidirít f2
lithosol s liteasal m1
lithosphere s litisféar m1
lithostatic a liteastatach a
lithostatic pressure brú m4 liteastatach
lithostratigraphical unit aonad m1 liteastratagrafaíochta
lithostratigraphy s liteastratagrafaíocht f3
litmus s litmeas m1
lit-par-lit ciseal m1 ar chiseal
littoral
s (= littoral zone) crios m3 cladachúil
littoral a cladachúil a
littoral current sruth m3 cladachúil
littoral deposit sil-leagan m1 cladachúil
littoral drift síobadh m1 cladachúil
littoral zone (= littoral) crios m3 cladachúil
living a beo a
living fossil iontaise f4 bheo
lizardite s liosairdít f2
Llandeilo series sraith f2 Llandeilo
Llandeilian a Claindealach a
Llandoverian a Clandobharach a
Llandovery series sraith f2 Llandovery
Llanvirn series sraith f2 Llanvirn
Llanvirnian a Clanbhoirneach a
load s ualach m1
load pressure brú m4 ualaigh
load cast rian m1 ualaigh
loading s (explosives) lódáil f3
loading s (Sed.) ualú m (gs –laithe)
loading pole polla m4 lódála
load pocket
cuasán m1 ualaigh
loam s dúrabhán m1
loaming s dúrabhánú m (gs -naithe)
lobe s (Glac.) lóba m4
local
a logánta a
local cavity cuasán m1 logánta
local correlation comhghaolú m logánta
local flow system sreabhchóras m1 logánta
local geology geolaíocht f3 logánta
local gravity domhantarraingt f2 logánta
local metamorphosis meiteamorfóis f2 logánta
local pattern patrún m1 logánta
local subsidence turnamh m1 logánta
local unconformity neamh-chomhfhoirmeacht f3 logánta
location s suíomh m1
lode s lód m1
lodestone s adhmaint f2
lodg(e)ment till till f2 an neadaithe
lodranite s lodrainít f2
loellingite s (= löllingite) lóillínít f2
loess s lós m1
loess-mantled slope fána f4 faoi bhrat lóis
log s (= log book) logleabhar m1
log s (instrument) logálaí m4
log s (record) loga m4
log v logáil v
log s (of timber) lomán m1
logan stone lia m4 longadáin
logarithmic contour intervals eatraimh mpl logartamacha chomhrianta
log book (= log) logleabhar m1
logger s (of person) logálaí m4
logging s (recording) logáil f3
löllingite s (= loellingite) lóillínít f2
lomonite s (= laumonite, laumontite, lomontite) lómaintít f2
lomonosovite s lomanasaivít f2
lomontite s (= laumonite, laumontite, lomonite) lómaintít f2
longitudinal a fad- pref
longitudinal crevasse fadchreabhás m1
longitudinal dispersion fadeasrú m (gs – sraithe)
longitudinal fault fadéasc m1
longitudinal joint fadsiúnta m4
longitudinal profile (= long profile) fadphróifíl f2
Longmyndian a Longmandach a
long-path multiple iolraí m4 fadchonaire
long profile (= longitudinal profile) fadphróifíl f2
long-range fossil iontaise f2 fadraoin
long shore drift síobadh m feadh cladaigh
long-term stability cobhsaíocht f3 fhadtéarmach
longwall mining mianadóireacht f3 bhalla fhada
loop s (Seis. etc) lúb f2
loose ground talamh m1 scaoilte
loosely coherent comhtháiteach a go scaoilte
loparite s lópairít f2
lopolith s lopailit f2
loss s caillteanas m1
loss tangent tadhlaí m4 caillteanais
Love wave (= Q wave, Querwellan wave) tonn f2 Love
lovozerite s lóvasairít f2
low s (= depression) (Met.) lagrach m1
low a íseal a
low-cut filter (= high-pass filter) scagaire m4 ardphasach
lower
a íochtair gs as a
Lower Carboniferous an Tréimhse f4 Charbónmhar Íochtair
lower crust screamh f2 íochtair
lower mantle maintlín m4 íochtair
Lower Greensand Glasghaineamh m1 Íochtair
Lower Palaeozoic Pailéasóch m1 Íochtair
Lowestoftian a Lóstaftach a
low grade metamorphism meiteamorfacht f3 ísealghráid
low grade ore mian f2 ísealghráid
low-pass filter (= high-cut filter) scagaire m4 ísealphasach
low-temperature burial adhlacadh m ísealteochta
low-velocity layer scair f2 threoluais ísil
low-velocity zone crios m3 treoluais ísil
lox(o)- pref locsa(i)- pref
loxoclase s locsaclás m1
loxodrome s (= rhumb line) rumlíne f4
LPG (liquid petroleum gas) GPL, gás m1 leachtach peitriliam
lublinite s lúiblínít f2
Lucitanian a Lúcatánach a
Ludhamian a Ludamach a
Ludian a Lúdach a
Ludlovian a Ludlóch a
Ludlow series sraith f2 Ludlow
ludwigite s lúidvigít f2
lugarite s lugairít f2
lujaurite s (= lujavrite, lujauvrite) lúigheaivrít f2
lujauvrite s (= lujavrite, lujaurite) lúigheaivrít f2
lujavrite s (= lujauvrite, lujaurite) lúigheaivrít f2
lumachelle s lúmaicín m4
luminance s lonras m1
luminescent a lonrach a
luminescnce s lonracht f3
luminosity s lonrachas m1
luminous a lonrúil a
lunar a gealaí gs as a
lunar breccia breisia f4 na gealaí
lunar geology geolaíocht f3 na gealaí
lunar regolith reigilit f2 na gealaí
lunar rille (= rill, rille) gág f2 ar an ngealach
lunar rock carraig f2 ghealaí
lunette s millín m4 gaoithe
lunule s luanla m4
lusakite s lúsaicít f2
luscladite s lusclaidít f2
lusitanite s lúsatáinít f2
lussatine s lusaitín m4
lustre s loinnir f5 (gs -nnreach)
lustre mottling breacadh m1 loinneartha
lutecine s (= lutecite) lúiticít f2
lutecite s (= lutecine) lúiticít f2
Lutetian a Lúitéiteach a
lutite s lúitít f2
luxullianite s lucsailliainít f2
luzonite s lúsainít f2
L wave (= surface wave) L-thonn
Lycopodiales spl Lycopodiales mpl
Lydian stone (= lydite) cloch f2 Lidiach
lydite s (= Lydian stone) lidít f2
Lyellian doctrine teagasc m1 Lyell
lynchet s linséad m1
lysometer s lísiméadar m1

Barr


M

maar
s (de) maar m4
Maastrichtian a Máistríteach a
macedonite s macadóinít f2
maceral s maothóg f2
mackensite s maicinsít f2
mackinawite s macanáít f2
macle s (= chiastolite) mácla m4
macle s (= twin crystal) criostal m1 cúplach
macle s (dark or discoloured spot) mácla m4
macled a (Cryst.) cúplach a
macled a (dark or discoloured) máclach a
macro- pref macr-, macra-, macrai-, maicr- pref
macro s (= macroaxis, macrodiagonal axis) ais f2 mhacrathrasnánach
macroaxis s (= macro, macrodiagonal axis) ais f2 mhacrathrasnánach
macrocrystalline a macraicriostalta a
macrodiagonal a macrathrasnánach a
macrodiagonal axis (= macro, macroaxis) ais f2 mhacrathrasnánach
macrodome s macrachruinneachán m1
macrofossil s maicriontaise f4
macropore s macraiphiochán m1
macroscopic a macrascópach a
macroscopic groundwater flow sreabhadh m macrascópach screamhuisce
maculose a ballach a
madeirite s maidéirít f2
madreporite s madrapóirít f2
madupite s madúipít f2
maenite s maenaít f2
mafic a mafach a
mafic mineral mianra m4 mafach
mafite s maifít f2
mafraite s mafráít f2
Magarian a Magárach a
maghemite s mag-haeimít f2
magma s magma m4
magma blister spuaic f2 mhagma
magma chamber seomra m1 magma
magmatic a magmatach a
magmatic crystallisation
criostalú m magmatach
magmatic differentiation difreálú m magmatach
magmatic emanation sceitheadh m gáis mhagmataigh
magmatic segregation leithscaradh m magmatach
magmatic segregation ore mian f2 leithscartha mhagmataigh
magmatic stoping stópáil f3 mhagmatach
magmatic water uisce m4 magmatach
magmatism s magmatacht f3
magma type cineál m1 magma
magnesia s maignéis f2
magnesian a maignéiseach a
magnesian limestone aolchloch f2 mhaignéiseach
magnesio- pref (= magno-) maignéas-, maignéis-, maignéisea-, maignéisi- pref
magnesioarfvedsonite s maignéasairvéadsainít f2
magnesiochromite s maignéiseacróimít f2
magnesioferrite s maignéisifeirít f2
magnesiohastingsite s maignéisihéastainsít f2
magnesiokatophorite s maignéiseacatafairít f2
magnesiomagnetite s maignéiseamaighnéidít f2
magnesioriebeckite s maignéisiríbicít f2
magnesite s maignéisít f2
magnesite rock carraig f2 mhaignéisíte
magnesium s maignéisiam m4
magnet s maighnéad m1
magnetic a maighnéadach a
magnetic anomoly aimhrialtacht f3 mhaighnéadach
magnetic basement bonnlach m1 maighnéadach
magnetic character (of area) tréithe fpl maighnéadacha (ceantair)
magnetic clinometer (= inclinometer) claonmhéadar m1 maighnéadach
magnetic declination diallas m1 maighnéadach
magnetic disturbance (= magnetic storm) stoirm f2 mhaighnéadach
magnetic division roinnt f2 mhaighnéadach
magnetic epoch sealad m1 maighnéadach
magnetic equator (= aclinic line) meánchiorcal m1 maighnéadach
magnetic field réimse m4 maighnéadach
magnetic field strength (= magnetic intensity) déine f4 mhaighnéadach
magnetic flux flosc m3 maighnéadach
magnetic inclination claonas m1 maighnéadach
magnetic induction ionduchtú m maighnéadach
magnetic intensity (= magnetic-field strength) déine f4 mhaighnéadach
magnetic interpretation method modh m3 léirmhínithe an mhaighnéadais
magnetic interval eatramh m1 maighnéadach
magnetic meridian fadlíne f4 mhaighnéadach
magnetic north treo m4 maighnéadach ó thuaidh
magnetic permeability tréscaoilteacht f3 mhaighnéadach
magnetic polarization polarú m maighnéadach
magnetic pole pol m1 maighnéadach
magnetic pyrites pirít f2 mhaighnéadach
magnetic reversal fritiontú m maighnéadach
magnetics spl maighnéadaic f2
magnetic signature sainchruth m3 maighnéadach
magnetic storm (= magnetic disturbance) stoirm f2 mhaighnéadach
magnetic stratigraphy stratagrafaíocht f3 mhaighnéadach
magnetic stripe stiall f2 mhaighnéadach
magnetic survey suirbhé m4 maighnéadach
magnetic susceptibility so-ghabháltacht f3 mhaighnéadach
magnetism s maighnéadas m1
magnetite s (= kiirunavaarite) maighnéidít f2
magnetization s (process) maighnéadú m (gs -daithe)
magnetization s (quality) maighnéadaíocht f3
magnetometer s maighnéadaiméadar m1
magnetopause s maighnéadstad m4
magnetosphere s maighnéadaisféar m1
magnetostriction s maighnéadstraidhn f2
magnitude s (of earthquake) méid f2
magno- pref (= magnesio-) maignéas-, maignéis-, maignéisea-, maignéisi- pref
magnophorite s maignéiseafairít f2
maintenance s cothabháil f3
major intrusion mórionsá m4
malachite s (= green copper carbonate) malaicít f2
malacolite s (= diopside) malacailít f2
malacon s malacan m1
Malacostraca spl (la) Malacostraca mpl
malchite s mailcít f2
malformed crystal criostal m1 míchumtha
malignite s mailínít f2
malleable a intuargainte a
Malm a Malmach a
malmstone s malmchloch f2
Malvernian a Malvarnach a
mamelon s cíchín m4
mamillary aggregate comhbhailiú m sineach
Mammalia spl (la) Mammalia mpl
mammal-like reptile reiptíl f2 mhamachúil
mammilated a cíchíneach a
man s an duine m4
manasseite s manaiséít f2
Manebach twin cúpla m4 Manebach
mangan(o)- pref mangana(i)-, manga(i)n- pref
manganandalusite s (= viridine) manganandalúisít f2
manganapatite s manganapaitít f2
manganaxinite s manganacsainít f2
manganese s mangainéis f2
manganese nodule nóidín m4 mangainéise
manganite s mangainít f2
manganknebelite s manganaicnéibilít f2
manganophyllite s manganaifillít f2
manganosiderite s manganaisidirít f2
manganosite s manganóisít f2
manganotantalite s manganatantailít f2
mangerite s mangairít f2
manjak s mainseac m1
Manning's channel roughness coefficient comhéifeacht f3 gairbhe cainéil Manning
mansjöite s mainseoít f2
mantle s (interior of earth) maintlín m4
mantle-controlled planation plánú m rialaithe ag an maintlín
mantled a brata a
mantled gneiss dome cruinneachán m1 brata naghais
mantled with faoi bhrat
mantle pediment peidiméid f2 mhaintlín
mantle rock forscreamh f2
Manx slate slinn f2 Mhanann
map s léarscáil f2 (pl –eanna), mapa m4
map v léarscáiligh v, mapáil v
map convolution conbhlóidiú m ar léarscáil, conbhlóidiú m ar mhapa
map interpretation léirléamh m1 léarscáileanna, léirléamh m1 mapaí
mapping s léarscáiliú m (gs –lithe), mapáil f3
mapping mission feachtas m1 léarscáilithe, feachtas m1 mapála
map projection teilgean m1 léarscáile, teilgean m1 mapa
map reading léamh m1 léarscáileanna, léamh m1 mapaí
marble s marmar m1
marcasite s marcaisít f2
marceline s marsailín m4
mare s (la) mare m4 (pl maria)
marekanite s maracainít f2
mareugite s marúisít f2
margarite s máiréidít f2
marialite s máiriailít f2
marine a muirí a
marine abrasion (= marine erosion) scríobchaitheamh m1 muirí
marine band banda m4 muirí
marine deposit sil-leagan m1 muirí
marine deposition sil-leagan m1 muirí
marine erosion (= marine abrasion) creimeadh m muirí
marine geology geolaíocht f3 mhuirí
marine mining mianadóireacht f3 mhuirí
marine mining method modh m3 mianadóireachta muirí
marine placer plásar m1 muirí
marine riser ardúch m1 muirí
marine sediment dríodar m1 muirí
marine shelf scairbh f2 mhuirí
marine terrace léibheann m1 muirí
marine transgression tairmtheacht m3 muirí
mariposite s marapóisít f2
mariupolite s mairiúpailít f2
mark s marc m1 (pl –anna)
marker
s marcóir m3
marker bed ciseal m1 marcóra
marker horizon léaslíne f4 mharcóra
marker point pointe m4 marcóra
marker velocity treoluas m1 marcóra
markfieldite s maircfíldít f2
marl s marla m4
marloesite s marlóisít f2
marmarosis s marmaróis f2
marmatite s (= christophite) marmaitít f2
marmolite s marmailít f2
marmorize v marmaraigh v
marosite s maraisít f2
marsh s riasc m1
marsh buggy bugaí m4 réisc
martite s mairtít f2
masanite s masainít f2
masanophyre s masanaifír f2
mascagnite s mascainnít f2
mascon s mascan m1
masked layer (= hidden layer) scair f2 fholaigh
masking effect iarmhairt f3 chumhdaigh
mass s mais f2 (pl –eanna)
mass balance cothromaíocht f3 maise
mass density dlús m1 maise
mass extinction olldíothú m (gs -thaithe)
mass flow rate ráta m4 ollsreafa
massicot s masacat m1
massif s masaíf f2
massive a (Miner., Pal., Petr.) comhleanúnach a
massive aggregate comhbhailiú m comhleanúnach
massive bedding cisealú m comhleanúnach
massive limestone aolchloch f2 chomhleanúnach
massive sulfide deposit (Econ. Geol.) fosú m ollmhór suilfíde
mass movement ollghluaiseacht f3
mass of the Earth (ME) mais f2 an Domhain
mass transport olliompar m1
mass-transport velocity treoluas m1 olliompair
mass wasting olltraoitheadh m (gs -aoite)
master curve máistirchuar m1
master joint máistirshiúnta m4
matched filter scagaire m4 comhoiriúnaithe
material s ábhar m1
mathematical geology geolaíocht f3 mhatamaiticiúil
matildite s maitildít f2
matrix s (gem) maitrís f2
matrix s (= groundmass) máithreach f (gs –rí)
matter s ábhar m1
mature a aibí a
mature river profile próifíl f2 abhann aibí
mature soil ithir f5 aibí
maturity s aibíocht f3
maucherite s máchairít f2
max and min thermometer teirmiméadar m1 uasta is íosta
maximum s uasmhéid m4
maximum s (GeoPh.) uascheantar m1
maximum a uasta a, uas- pref
maximum convexity uasdronnacht f3
maximum yield uastáirgeacht f3
Maysvillian a Méisvilleach a
meadow s móinéar m1
meadow soil
ithir f5 mhóinéir
meal s min f2
mean s meán m1
mean a meánach a, meán- pref
mean atomic weight meánmheáchan m1 adamhach
meander s lúb f2
meander v lúb v (pp –tha)
meander core lúbchroí m4
meandering a (= sinuous) lúbach a
meandering tendency claonadh m chun lúbadh
meandering thalweg gleannlíne f4 lúbach
meander scar lúbscoradh m (gs -rtha pl -rthaí)
meander terrace lúbléibheann m1
mean sea level (MSL) meánleibhéal m1 na mara, MLM
measure s (estimate) tomhas m1
measure v tomhais v
measurement s toise m4, tomhas m1
measures spl comhstrataim mpl
mechanical a meicniúil a
mechanical abrasion scríobchaitheamh m1 meicniúil
mechanical analysis anailís f2 mheicniúil
mechanical concentration comhchruinniú m meicniúil
mechanical dispersion easrú m meicniúil
mechanical eluviation láisteadh m meicniúil
mechanical sediment (= clastic sediment) dríodar m1 meicniúil
mechanical weathering (= physical weathering) síonchaitheamh m1 meicniúil
mechanism s meicníocht f3
medial moraine lármhoiréan m1
medical geology geolaíocht f3 an leighis
Medin(i)an a Meidineach a
mediosilicic a meánsiliceach a
medium textured soil ithir f5 mheánuigeachta
meerschaum s (= sepiolite) mírseám m1
mega- pref meag-, meig-, meigea-, meigi- pref
megacryst s meigicriosta m4
megacyclothem s meigicioglaitéam m4
mega-dune s meigeadhumhach f2 (gs –dhuimhche pl -dhumhcha)
megalineament s meigilínimint f2
megascopic a meigeascópach a
megashear s meigifhiaradh m (gs -rtha)
megatherm s meigiteirm f2
meionite s méóinít f2
mela- pref meil-, meilea-, meili- pref
melaconite s (= tenorite) meileacainít f2
mélange s (fr) mélange m4
melanite s (= pyreneite) meilinít f2
melan(o)- pref meilin-, meilinea-, meilini- pref
melanocratic a meilineacratach a
melanophlogite s meilineafloigít f2
melanterite s (= copperas) meilintirít f2
melaphyre s meilifír f2
M-electrode s M-leictreoid f2
mili- pref mili-, milea- pref
melilite s meililít f2
melilite a meililíteach a
melilite basalt (= melilitite) basalt m1 meililíteach
melilitite s (= melilite basalt) meililitít f2
meliphane s (= meliphanite) meileafáinít f2
meliphanite s (= meliphane) meileafáinít f2
mellite s milít f2
melnikovite s meilníocóivít f2
melteigite s meiltigít f2
melting s leá m (gs leáite)
melt-out s asleá m4
meltwater s leá-uisce m4
meltwater channel cainéal m1 leá-uisce
member s (Strat.) ball m1
membrane s scannán m1
membrane polarization polarú m scannáin
menaccanite s manacainít f2
Menap(i)an a Meineapach a
meneghinite s meiniginít f2
Menevian a Menéavach a
menilite s meinilít f2
Meramecian a Meireameacach a
Mercalli scale scála m4 Mercalli
Mercator projection teilgean m1 Mercator
mercury s mearcair m4
mero- pref mír-, mírea-, míri- pref
merocrystalline a míricriostalta a
meromorphic a míreamorfach a
merostome s míreastóm m1
merwinite s meirvinít f2
mesa s méasa m4
meseta s (es) meseta m4
meso- pref méis-, méisea-, méisi- pref
mesocratic a méiseacratach a
mesodesmic a méisideismeach a
mesokarst s méiseacarst m4
mesolite s méisilít f2
mesolithic a méisiliteach a
mesometeorology s méisimeitéareolaíocht f3
mesopause s méiseastad m4
mesophyte s méisifít f2
mesosiderite s méisisidirít f2
mesosilicic a méisisiliceach a
mesosphere s méisisféar m1
mesostasis s méiseastáis f2
mesosystem s méiseachóras m1
mesotherm s méisiteirm f2
mesothermal a méisiteirmeach a
mesothermal deposit fosú m méisiteirmeach
mesotrophic a méiseatrófach a
Mesozoic a Méiseasóch a
Mesozoic Eraf4 Mhéiseasóch
message s teachtaireacht f3
meta- pref meat-, meit-, meitea-, meiti- pref
metabasite s meiteabaisít f2
metabolite s meitibilít f2
metabrucite s meiteabrúisít f2
metacartography s meiteacartagrafaíocht f3
metal s miotal m1
metal factor (= MF) fachtóir m4 miotail
metallic a miotalach a
metallic bond nasc m1 miotalach
metallic lustre loinnir f5 mhiotalach
metallic mineral mianra m4 miotalach
metalliferous a miotaltáirgeach a
metallogenetic a miotalaiginiteach a
metallogeny s miotalaigineas m1
metalloid s miotalóideach m1
metalloidal a miotalóideach a
metallurgic practice cleachtas m1 miotalóireachta
metallurgy s miotalóireacht f3
metamict a meitimicteach a
metamorphic s meiteamorfach m1
metamorphic a meiteamorfach a
metamorphic assemblage cluichreán m1 meiteamorfach
metamorphic aureole fonsóg f2 mheiteamorfach
metamorphic complex coimpléasc m1 meiteamorfach
metamorphic cycle timthriall m3 meiteamorfach
metamorphic differentiation difreálú m meiteamorfach
metamorphic facies faiséis f2 mheiteamorfach
metamorphic grade grád m1 meiteamorfach
metamorphic petrology peitreolaíocht f3 mheiteamorfach
metamorphic quartzite grianchloichít f2 mheiteamorfach
metamorphic rock carraig f2 mheiteamorfach
metamorphism s meiteamorfacht f3
metanatrolite s meiteanatrailít f2
metapedogenesis s meitipeidigineas m1
metaquartzite s meitighrianchloichít f2
metascolecite s meiteascóiléicít f2
metasediment s meitidhríodar m1
metasomatic a meiteasómach a
metasomatism s meiteasómacht f3
metastability s meiteachobhsaíocht f3
metastable a meiteachobhsaí a
metatheca s (la) meitithiach f2
metathomsonite s meiteatomsainít f2
metazoan s meiteasón m1
meteor s dreige f4
meteoric a (of atmosphere) meitéarach a
meteoric a (of meteor) dreigeach a
meteoric dust deannach m1 dreigeach
meteoric water uisce m4 meitéarach
meteorite s dreigít f2
meteorite crater
cráitéar m1 dreigíte
meteoritic a dreigíteach a
meteoritic hypothesis hipitéis f2 dhreigíteach
meter s méadar m1
methane s meatán m1
methane gas gás m1 meatáin
method s modh m3 (pl –anna)
methods of sampling modhanna mpl samplála
metre s méadar m1
M-fold s M-fhilleadh m1 (pl -llteacha)
mgal s (= milligal) mgal, milleagal m1
miargyrite s mé-airgirít f2
miarolitic a miaróilíteach a
miarolitic cavity cuasán m1 miaróilíteach
miaskite s miaiscít f2
mica s míoca m4
micaceous a míocach a
micaceous aggragate comhbhailiú m míocach
micaceous hematite haemaitít f2 mhíocach
mica group grúpa m4 na míocaí
mica plate (= quarter-wave plate) pláta m4 míoca
mica-schist s míocaisiosta m4
micrite s micrít f2
micro- pref micr-, micrea-, micri-, miocr- pref
microadamellite s miocradaiméillít f2
microbial metallurgy miotalóireacht f3 mhiocróbach
microchemical reaction imoibriú m micriceimiceach
microcline s micriclíona m4
microcline-perthite s peirtít f2 mhicriclíona
microcrystalline a micricriostalta a
microdiorite s micridióirít f2
micro-erosion s micrichreimeadh m (gs -mthe)
microfacies s micreafaiséis f2
microfauna s micreafána m4
microflora s micreaflóra m4
microfossil s (= microscopic fossil) micriontaise f4
microgabbro s micreagabró m4
microgal s micreagal m1
microgranite s micr-eibhear m1
microgranodiorite s micr-eibheardhióirít f2
microlite s (= mikrolith) micrilít f2
microlitic a micrilíteach a
microlog s micrealogálaí m4
micrometeorite s micridhreigít f2
micron s miocrón m1
micro-organism s miocrorgánach m1
micropalaeontology s micreapailé-ointeolaíocht f3
micropegmatite s micripeigmitít f2
microperthite s micripeirtít f2
microplankton s micreaplanctón m1
micropulsation s micribhíogadh m (gs -gtha pl -gthaí)
microrelief s micririlíf f2
microrelief feature gné f4 mhicririlífe
microresistivity s micrifhriotachas m1
microresistivity log logálaí m4 micrifhriotachais
microscopic a micreascópach a
microscopic fossil (= microfossil) iontaise f4 mhicreascópach
microscopic groundwater flow sreabhadh m micreascópach screamhuisce
microseism s micriseisme f4
microseismic a micriseismeach a
microseismic instrument gléas m1 micriseismeach
microsommite s micreasoimít f2
microspread s micrileathadh m (gs -eata)
microsyenite s micrisínít f2
microtherm s micriteirm f2
microtopography s micreatopagrafaíocht f3
Mid-Atlantic Ridge, the Droim m3 an Atlantaigh Láir
mid-bay bar barra m4 láir bhá
Midland(ian) glaciation oighriú m Lár na Tíre
Mid-Oceanic Ridge (= the Oceanic Ridge) an Droim m3 Láraigéanach
miemite s miaimít f2
migma s miogma m4
migma- pref miogma(i)-, miogm-, migm- pref
migmatism s miogmacht f3
migmatite s miogmaitít f2
migmatization s miogmaitítiú m (gs -tithe)
migrate v aistrigh v
migration of divides aistriú m dobhardhromanna
miharaite s miheairít f2
mikrolith s (= microlite) micrilít f2
mil s mil m4
milarite s mileairít f2
milky quartz grianchloch f2 bhainniúil
mill process waste fuíollábhar fpl muilleála
Miller indices séana mpl Miller
millerite s millirít f2
millet-seed sand gaineamh m1 muiléadúil
milli- pref mill-, millea-, milli-, mioll- pref
milligal s (= mgal) milleagal m1
million years milliún m1 bliain
milliradian s (= mrad) millearaidian m1, mrad
millisecond s (= ms) milleasoicind m4, ms
Millstone Grit series sraith f2 Greanchloiche Meilte
mimetic a aithriseach a
mimetite s mimitít f2
mimosite s miomóisít f2
Mindel glacial stage céim f2 oighreach Mindel
Mindel glaciation oighriú m Mindel
Mindel-Riss interglacial stage céim f2 idiroighreach Mindel is Riss
mine s mianach m1
mine air aer m1 mianaigh
mine drainage draenáil f3 mianaigh
mine explosion pléasc f2 mhianaigh
mine maintenance cothabháil f3 mianaigh
mineral s mianra m4
mineral a mianrach a
mineral building block bloc m1 tógála mianrach
mineral classification aicmiú m mianraí
mineral clay cré f4 mhianrach
mineral cleavage scoilteacht f3 mhianra
mineral collection bailiúchán m1 mianraí
mineral component comhábhar m1 mianrach
mineral compound cumasc m1 mianrach
mineral crystal criostal m1 mianrach
mineral deposit fosú m mianra
mineral disintegration díscaoileadh m mianraí
mineral engineering innealtóireacht f3 mhianraí
mineral exploration sirtheoireacht f3 mhianraí
mineral industry tionscal m1 mianraí
mineralization s mianrú m (gs -raithe)
mineralize v mianraigh v
mineralized area ceantar m1 mianraithe
mineralogist s mianreolaí m4
mineralography s mianraghrafaíocht f3
mineralogy s mianreolaíocht f3
mineraloid a mianróideach a
mineral oil ola f4 mhianrach
mineral optics optaic f2 mhianraí
mineral pigmentf4 mhianrach
mineral processing próiseáil f3 mianraí
mineral resources acmhainní fpl mianracha
mineral sands gainimh mpl mhianracha
mineral soil ithir f5 mhianrach
mineral spring fuarán m1 mianrach
mineral substance substaint f2 mhianrach
mineral vein féith f2 mhianrach
minerogenesis s mianraghineas m1
minette s minéad m1
mine workings oibreacha fpl mianaigh
miniature pediment mionpheidiméid f2
minimum s íosmhéid m4
minimum a íosta a, íos- pref
minimum-time path (= least-time path) conair f2 an íos-ama
mining s miandóireacht f3
Mining Board, The An Bord m1 Mianadóireachta
mining equipment trealamh m1 mianadóireachta
mining facilities licence ceadúnas m1 saoráidí mianadóireachta
mining geology geolaíocht f3 mhianadóireachta
mining geophysics geoifisic f2 mhianadóireachta
mining licence ceadúnas m1 mianadóireachta
mining operation oibríocht f3 mhianadóireachta
mining practice cleachtas m1 mianadóireachta
mining right ceart m1 mianadóireachta
minium s (= red lead) miniam m4
minnesotaite s minneasóitít f2
minor intrusion mionionsá m4
minverite s minvirít f2
Miocene s Méicéineach m1
Miocene a Méicéineach a
miogeocline s méigeochlaonas m1
miogeosyncline s méigeochuaschlaonas m1
Miotian a Miotach a
mirabilite s (= Glauber's salt) míorábailít f2
mirror iron (= spiegeleisen) muciarann m1 bán
mirror plane of symmetry (= plane of mirror symmetry, plane of symmetry, reflection plane, symmetry plane) plána m4 siméadrachta
miscible a inmheasctha a
miscible displacement díláithriú m inmheasctha
misfire s (of detonator) loiceadh m adhainte
misfires procedure nós m1 imeachta i gcás loiceadh adhainte
misfit stream sruth m3 mí-acmhainneach
miskeyite s (= pseudophite) miscéít f2
mispickel s mispicil f2
Mississippian a Miosasaipíoch a
Missourian a Miosúiríoch a
missourite s miosúirít f2
mitchellite s mitsillít f2
mixed a measctha a
mixed ore mian f2 mheasctha
mixing s (of sound channels) meascadh m (gs -ctha)
mixing ratio cóimheas m3 measctha
mixite s micsít f2
mixtite s (= diamictite) micstít f2
mizzonite s (= dipyre) miosóinít f2
mobile a gluaisteach a
mobile belt (orogeny) crios m3 gluaisteach
mobility s soghluaisteacht f3
mobility ratio cóimheas m3 soghluaisteachta
Mocha stone cloch f2 Mocha
modal analysis anailís f2 mhódúil
mode s (Stat.) mód m1
mode s (ElMag.) modh m3
mode conversion claochlú m modha
model s samhail f3 (gs -mhla pl -mhlacha)
modelling s samhaltú m (gs -taithe)
moderate structure struchtúr m1 measartha
modification s (Cryst.) athchló m4
modified Mercalli scale scála m4 Mercalli modhnaithe
modify v tagann v athchló ar
modulation s modhnú m (gs -dhnaithe)
modulus s modal m1
modulus of compression (= compressibility) modal m1 comhbhrú
modulus of elasticity (= elastic modulus, modulus of volume elasticity) modal m1 leaisteachais
modulus of incompressibility (= bulk modulus, incompressibility modulus, volume elasticity) modal m1 do-chomhbhrúiteachta
modulus of rigidity (= Coulomb’s modulus, rigidity modulus, shear modulus, torsion modulus) modal m1 doichte
modulus of volume elasticity (= elastic modulus, modulus of elasticity) modal m1 leaisteachais toirte
mofette s móifeit f2
Moffat series sraith f2 Moffat
Mohawkian a Móhácach a
Moho s (= Mohorovicic discontinuity) An Móhó m4
Mohorovicic discontinuity (= Moho) neamhleanúnachas m1 Mohorvicic
Mohr circle ciorcal m1 Mohr
Mohs' scale (of hardness) scála m4 (cruais) Mohs
moine s móine f4
Moinian a Móineach a
moisture s taise f4
moisture content cion m4 taise
molar a mólarach a
molasse s molás m1
moldavite s moldaivít f2
mole s mól m1
molecular a móilíneach a
molecular palaeontology pailé-ointeolaíocht f3 mhóilíneach
molecular proportions comhréireacha fpl móilíneacha
molecular replacement athsholáthar m1 móilíneach
molecular weight meáchan m1 móilíneach
mole fraction codán m1 móil
mollic epipedon eipipeadón m1 mollach
mollisol s mollasal m1
Mollusca spl (la) Mollusca mpl
Molluscoidea spl (la) Molluscoidea mpl
molten a leáite a
molybdate s molabdáit f2
molybdenite s molaibdéinít f2
molybdenum s molaibdéineam m1
molybdite s molaibdít f2
moment s móimint f2
monadnock s monadnac m1
Monastirian a Monaistireach a
monazite s monaisít f2
monazite sands gainimh mpl mhonaisíte
monchiquite s moncaicít f2
Mond process próiseas m1 Mond
mondhaldeite s mondaildéít f2
Monian a Moiníoch a
monitor record taifead m1 monatóireachta
monitor s monatóir m3
monitor v monatóirigh v, déan v monatóireacht (ar)
monitoring s monatóireacht f3
monitoring equipment trealamh m1 monatóireachta
monmouthite s monmúitít f2
mono- pref mona(i)-, aon- pref
monochromatic x-radiation x-radaíocht f3 mhonacrómatach
monoclinal a (= uniclinal) aonchlaonasach a
monoclinal folding filleadh m aonchlaonasach
monocline s aonchlaonas m1
monoclinic a aonchlaonasach a
monoclinic crystal criostal m1 aonchlaonasach
monoclinic mineral mianra m4 aonchlaonasach
monoclinic orientation treoshuíomh m1 aonchlaonasach
monoclinic pinacoid pionacóideach m1 aonchlaonasach
monoclinic system córas m1 aonchlaonasach
monoclinic twin cúpla m4 aonchlaonasach
monocyclic landscape tírdhreach m3 aon-timthriallach
monogenetic a monaiginiteach a
monoglaciation s aonoighriú m (gs -rithe)
monolith s monailit f2
monolithic a monailiteach a
monomineralic a aonmhianrúil a
monomineralic rock carraig f2 aonmhianrúil
montebrasite s montabraisít f2
Montian a Mointíoch a
monticellite s montaicéillít f2
montmorillonite s montmairíllinít f2
montrealite s montraeilít f2
montroseite s montróisít f2
monument s treoirmharc m1
monzonite s monsóinít f2
moon s gealach f2
moonquake s crith m3 gealaí
moonstone s résheoid f2
mor s (da) (= raw humus) mor m4
moraine s moiréan m1
moraine lake loch m3 moiréanach
mordenite s (= ptilolite) mordainít f2
morenosite s (= nickel vitriol) moiréinisít f2
morganite s (= rosterite, vorobyevite) morgainít f2
Morgannian a Morgannach a
morion s moirian m1
moroxite s moraicsít f2
morphogenesis s morfaigineas m1
morphogenetic a morfaiginiteach a
morphogenetic classification aicmiú m morfaiginiteach
morphogenetic region réigiún m1 morfaiginiteach
morphogenetic zone crios m3 morfaiginiteach
morphological a moirfeolaíoch a
morphological map léarscáil f2 mhoirfeolaíoch, mapa m4 moirfeolaíoch
morphological region réigiún m1 moirfeolaíoch
morphological series sraith f2 mhoirfeolaíoch
morphological system córas m1 moirfeolaíoch
morphology s moirfeolaíocht f3
morphometric a morfaiméadrach a
morphometric analysis anailís f2 mhorfaiméadrach
morphometry s morfaiméadracht f3
morphotechtonics spl morfaiteicteonaic f2
Morrowan a Móróch a
mortar structure struchtúr m1 moirtéalach
mortlake s (= cutoff lake, oxbow lake) lúbloch m3
mosaic s mósáic f2
mosaic texture uigeacht f3 mhósáice
Moscovian a Moscóch a
moss agate agáit f2 chaonaigh
mossite s móisít f2
motion s gluaisne f4
mottled soil ithir f5 bhreac
mottling s breacadh m (gs –ctha)
mottramite s motraimít f2
mould s múnla m4
moulin s (= glacial mill, glacier mill, glacier pot-hole, glacier well) oighearmhuileann m1
moulin kame céama m4 oighearmhuilinn
mound s mullóg f2
mountain s sliabh m2 (gs sléibhe pl sléibhte)
mountain-building s tógáil f3 sléibhte
mountainite s mantainít f2
mountain-making s sliabhghiniúint f3
mountainous a sléibhtiúil a
mountainous dome cruinneachán m1 sléibhtiúil
mountain range sliabhraon m1
mountain root sliabhfhréamh f2
mountain system sliabhchóras m1
mouth s (of river, mine, etc.) béal m1
movable-oil plot breacadh m1 ar ola inaistrithe
movement s gluaiseacht f3
moveout s (= stepout) idiruain f2 (idir x & y)
moveout scan scanadh m idiruaine
moving-coil geophone geofón m1 corna ghluaistigh
MSL (mean sea level) MLM, meánleibhéal m1 na mara
mud s láib f2
mud belt láibchrios m3
mud cake cáca m4 láibe
mud column colún m1 láibe
mud crack láibghág f2
mud cup cupa m4 láibe
mud filtrate scagáit f2 láibe
mudflow s (process) láibshreabhadh m (gs -eafa)
mudflow s (landform) láibshreabh f2
mudflow levee leibhé m4 láibshreafa
mud log logálaí m4 láibe
mud logging logáil f3 láibe
mud pit (= slush pit) poll m1 láibe
mudslide s sleamhnú m láibe
mudstone s láibchloch f2
mudstream s sruth m3 láibe
mud volcano bolcán m1 láibe
mugearite s muigéirít f2
mull s (de) mull m4
mullion structure struchtúr m1 muilleanach
mullion s muillean m1
mullite s muilít f2
multi- pref (= multiple) il- pref
multichannel filtering scagadh m ilchainéalach
multichannel processing próiseáil f3 ilchainéalach
multiphase flow sreabhadh m ilphasach
multiple s iolraí m4
multiple a iolrach a, il- pref
multiple coverage iliniúchadh m (gs -chta)
multiple deformation il-dífhoirmiú m (gs -mithe)
multiple dyke ildingeán m1
multiple fault iléasc m1
multiple geophones geofóin mpl iolracha
multiple intrusion il-ionsá m4
multiple regression ilchúlú m (gs -laithe)
multiple rotational slip sciorradh m ilrothlach
multiple shotholes pléascphoill mpl iolracha
multiple-shot tool uirlis f2 ilphléascach
multiple split ilscoilt f2
multiple twin ilchúpla m4
multiple twinning ilchúpláil f3
multiple-well system córas m1 iltoibreacha
multiplex s (plotting instrument) ilphléacs m4
multiplex s (process) ilphléacsú m (gs -saithe)
multiplex v ilphléacsaigh v
multiplexed format formáid f2 ilphléacsaithe
multiplicity s iolracht f3
multivariate a ilathráideach a
multivariate system córas m1 ilathráideach
muniongite s muiningít f2
Munsell colour chart cairt f2 dathanna Munsell
Munsterian a Múnstarach a
Münsterian glaciation oighriú m Münster
mural jointing siúntú m múrach
murasakite s murasaicít f2
murchisonite s murchaít f2
murdochite s murdaicít f2
murmanite s murmainít f2
Muschelkalk s (de) Muschelkalk m4
muscle s matán m1
muscovite s moscóít f2
muscovite mica míoca m4 moscóíte
mushroom rock carraig f2 mhuisiriúnach
Muskeg s (AmerInd.) Muskeg m4
mussel-band s banda m4 diúilicíneach
mutation s sóchán m1
mutual inductance comhionduchtas m1
mutual solution comhthuaslagán m1
mutualism s comharaíocht f3
mylonite s míolóinít f2
mylonite gneiss naghas m1 míolóiníte
mylonitic a míolóiníteach a
mylonitization s míolóinítiú m (gs -ithe)
myrickite s miricít f2
myrmekite s mirméicít f2
myrmekitic texture uigeacht f3 mhirméicíteach

Barr


N

nacrite
s naicrít f2
nagatelite s nagatailít f2
nagyagit s naiseáigít f2
nail-head spar sparra m4 ceann tairne
Namurian a Namúrach a
nano- pref nain-, nan-, nana-, nanai- pref
nanofossil s nainiontaise f4
nanoplankton s nanaplanctón m1
nanotesla s nanaiteisle f4
napoleonite s napóileoinít f2
nappe s napa m4
nappe fold filleadh m1 napa
nappe structure (= decken structure) struchtúr m1 cumhdaigh
narrows spl caolta mpl
Nassauian a Nasách a
nasturan s nastúrán m1
national grid (NG) eangach f2 náisiúnta, EN
native a dúchasach a
native ammonium chloride (= sal ammoniac) clóiríd f2 amóiniam dhúchasach
native copper copar m1 dúchasach
native element dúil f2 dhúchasach
native gold ór m1 dúchasach
native iron iarann m1 dúchasach
native mineral mianra m4 dúchasach
native metal miotal m1 dúchasach
native nonmetal neamh-mhiotal m1 dúchasach
native semimetal leathmhiotal m1 dúchasach
native sulphur sulfar m1 dúchasach
natro- pref natr-, natra-, natrai- pref
natroalunite s natralúinít f2
natrojarosite s natraisearóisít f2
natrolite s natrailít f2
natron s natrón m1
natural a nádúrtha a
natural arch áirse f4 nádúrtha
natural bridge droichead m1 nádúrtha
natural channel cainéal m1 nádúrtha
natural condition riocht m3 nádúrtha
natural frequency minicíocht f3 nádúrtha
natural gas gás m1 nádúrtha
natural glass gloine f4 nádúrtha
natural history eolaíocht f3 an nádúir
natural levée leibhé m4 nádúrtha
natural region réigiún m1 nádúrtha
natural resources acmhainní fpl nádúrtha
natural rock cement stroighin f2 charraige nádúrtha
natural selection roghnú m nádúrtha
natural slope fána f4 nádúrtha
natural syphon rainfall recorder taifeadán m1 báistí siofónach nádúrtha
natural vegetation fásra m4 nádúrtha
nature s nádúr m1
naujaite s náighít f2
naumannite s námainnít f2
nautilus s nátalas m1
Nautiloidea spl (la) Nautiloidea mpl
Navajo sandstone gaineamhchloch f2 Navajo
navigation s loingseoireacht f3
navite s naivít f2
neap tide mallmhuir f3
nearest neighbour index
séan m1 an chóngais is gaire
near field gar-réimse m4
near surface gardhromchla m4
near-trace gather tiomsú m gar-riain
neat line líne f4 chomair
Nebraskan a Neabrascach a
nebular hypothesis hipitéis f2 réaltnéalach
nebulite s neibiúilít f2
neck s (volcanic) starr f3 bholcáin
neck s (of meander) scrogall m1 (lúibe)
needle s (Geol.) biorcharraig f2
needle s (Cryst.) snáthaid f2
needle iron ore iarnmhian f2 shnáthaidiúil
negative s (Phot.) claonchló m4
negative a diúltach a
negative area (Tect.) ceantar m1 diúltach
negative crystal criostal m1 diúltach
neglect s léig f2
negro head (= hardhead, niggerhead)
dúcheann m1
nehrung s (de) nehrung m4
nekton s neicteon m1
nektonic a neicteonach a
nelsonite s neilsinít f2
nema- pref néam-, néim-, néimea-, néimi- pref
nematoblastic a néimiteablastach a
neo- pref neo-, neoi- pref, nua- pref
Neocomian a Neocómach a
neodymium s neoidimiam m4
neogene a neoigineach a
neoglacial a nua-oighreach a
neolithic a neoiliteach a
neontology s neointeolaíocht f3
neosome s neosóm m1
neotectonic a neoiteicteonach a
neoteny s neoitineacht f3
Neotremata spl (la) Neotremata mpl
neotype s nuathíopa m4
Neozoic a Neosóch a
nepheline s neifilín m4
nepheline basalt basalt m1 neifilín
nepheline syenite siainít f2 neifilín
nephelinite s neifilínít f2
nephrite s neifrít f2
neptunian a neiptiúnach a
neptunian dyke dingeán m1 neiptiúnach
neptunic a neiptiúnach a
neptunic rock carraig f2 neiptiúnach
neptunist s neiptiúnaí m4
neptunite s neiptiúinít f2
neritic a néiríteach a
neritic zone crios m3 néiríteach
nesosilicate s neisisileacáit f2
nesquehonite s neascuahóinít f2
nest s (GeoPh.) nead f2
nested a neadaithe a
nested caldera caildéara m4 neadaithe
nested crater cráitéar m1 neadaithe
nesting s neadú m (gs -daithe)
net s eangach f2
net a glan a, glan- pref
net productivity glantáirgiúlacht f3
net radiation glanradaíocht f3
network s líonra m4
neutral a neodrach a
neutral fold filleadh m1 neodrach
neutrally buoyant snámhach a go neodrach
neutral shoreline
líne f4 chladaigh neodrach
neutral surface dromchla m4 neodrach
neutron s neodrón m1
neutron-lifetime log lógálaí m4 ré neodrón
neutron log
logálaí m4 neodrón
nevadite s neaváidít f2
névé s neibhé f4
Newbournian a Niúbornach a
newer drift nuadheasca m4
newlandite s nualainnít f2
New Red Sandstone Nua-Ghaineamhchloch f2 Rua
Newton's scale
scála m4 Newton
n-factor s n-fhachtóir m3
niagaran a niagarach a
niccolite s (= kupfernickel, nickeline) nicilít f2
niche s nideog f2
nick s (= knick) eang f3
nickel s nicil f2
nickel bloom blúmán m1 nicile
nickeline s (= kupfernickel, niccolite) nicilít f2
nickel iron iarann m1 nicile
nickel skutterudite scutaraidít f2 nicile
nickel vitriol (= morenosite) vitrial m1 nicile
nickpoint s (= knickpoint) scorphointe m4
Nicol prism priosma m4 Nicol
nigerite s nigéirít f2
niggerhead s (= hardhead, negro head) (of coral) dúcheann m1
Niggli number (= Niggli value) uimhir f5 Niggli
Niggli value (= Niggli number) uimhir f5 Niggli
ningyoite s ningeoít f2
nitrate s níotráit f2
nitratine s (= soda nitre) níotráitín m4
nitre s nítear m1
nitric acid aigéad m1 nítreach
nitro- pref nítr-, nítrea-, nítri-, níotr- pref
nitrogen s nítrigin f2
nitromagnesite s nítreamaignéisít f2
nival a sneachtúil a
nival process próiseas m1 sneachtúil
nivation s sneachtchreimeadh m (gs -mthe)
nivation cirque coire m4 sneachtchreimthe
niveo-aeolian process próiseas m1 sneachta is gaoithe
noble gas triathghás m1
nodal plane plána m4 nódach
node s nód m1
nodular a nóidíneach a
nodular band banda m4 nóidíneach
nodule s nóidín m4
noise s torann m1
noise analysis anailís f2 torainn
noise level leibhéal m1 torainn
noise rating number uimhir f5 thorannrátála
noise survey suirbhé m4 torainn
nomen ambigium (la) nomen ambigium
nomen confusium (la) nomen confusium
nomen conservandum (la) nomen conservandum
nomen dubium (la) nomen dubium
nomenclature s ainmníocht f3
nominal scale scála m4 ainmniúil
non-calcareous a neamhchailcreach a
non-calcic brown soil ithir f5 dhonn neamhchalcach
nonclastic a neamhchlastach a
noncohesive a neamh-chomhghreamaitheach a
nonconformity s neamhfhreagracht f3
non-dipole field réimse m4 neamh-dhépholach
nonesite s noinsít f2
non-ferrous metal miotal m1 neamhfheiriúil
non-fissile a neamh-inscoilte a
non-fissility s neamh-inscoilteacht f3
non-linear a neamhlíneach a
non-linear function feidhm f2 neamhlíneach
non-linear parametric statistical tests tástálacha fpl staitistiúla paraiméadracha neamhlíneacha
non-linear programming ríomhchlárú m neamhlíneach
non-linear regression cúlú m neamhlíneach
non-marine a neamh-mhuirí a
nonmetal s neamh-mhiotal m1
non-metallic a neamh-mhiotalach a
non-metallic deposit fosú m neamh-mhiotalach
non-metallic lustre loinnir f5 neamh-mhiotalach
non-metalliferous a neamh-mhiotaltáirgeach a
non-metallurgical practice cleachtas m1 neamh-mhiotalóireachta
non-Newtonian fluid sreabhán m1 neamh-Niútanach
non-Newtonian viscosity slaodacht f3 neamh-Niútanach
nonpenetrative a neamhthreáiteach a
nonpenetrative property airí m4 neamhthreáiteach
non-relict slope fána f4 neamhfhuíll
non-sequence s neamhsheicheamh m1
nonsteady flow (= unsteady flow) (of oil, etc.) sreabhadh m neamhfhoisteanach
nontronite s nontrainít f2
norbergite s nóirbeirgít f2
nordmarkite s nordmaircít f2
Norian a Nórach a
norite s (= hypersthenfels) nóirít f2
norm s norm m1
normal s (orthogonal) normal m1
normal s (= normal log) logálaí m4 normalach
normal a (common, average) gnáth- pref, normálta a
normal a (orthogonal) normalach a
normal correction ceartú m normálta
normal curve cuar m1 normalach
normal distribution dáileadh m normalach
normal erosion gnáthchreimeadh m (gs -mthe)
normal fault gnáthéasc m1
normal faulting gnáthéascadh m (gs -ctha)
normal fold gnáthfhilleadh m1 (pl -llteacha)
normal gravity domhantarraingt f normálta
normalize v normalaigh v
normalized apparent resistivity friotachas m1 dealraitheach normalaithe
normal log logálaí m4 normalach
normally consolidated deposit sil-leagan m1 comhtháite go normálta
normal magnetic field réimse m4 maighnéadach normálta
normal moveout idiruain f2 normálta
normal moveout remover scriostóir m3 idiruaine normálta
normal process próiseas m1 normálta
normal traveltime curve cuar m1 normalach ama taistil
north magnetic dip pole pol m1 thuaidh an chlaonais mhaighnéadaigh
northfieldite s noirtfíldít f2
northing s tuaidhlíne f4 (pl –nte)
nose s (Top.) srón f2
nose s (Sed.) soc m1
nosean s (= noselite) nóisian m1
noselite s (= nosean) nóisilít f2
notothyrium s notaitiriam m1
noumeite s núiméít f2
novacekite s nóvaicéicít f2
novaculite s nóbhacúilít f2
noxious a díobhálach a
noxious fumes survey suirbhé m4 ar mhúch dhíobhálach
nuclear a núicléach a
nuclear-cement log logálaí m4 stroighne núicléiche
nuclear fission scoilteadh m núicléach
nuclear-magnetism log logálaí m4 maighnéadais núicléiche
nuclear-precession magnetometer maighnéadaiméadar m1 luainíochta núicléiche
nucleus s núicléas m1
nuée ardente (fr) nuée ardente
nugget s cnap m1
null a nialasach a
null hypothesis hipitéis f2 nialasach
number s uimhir f5 (gs –mhreach pl –mhreacha)
numerical
a uimhriúil a
numerical simulation insamhladh m uimhriúil
numerical taxonomy tacsanomaíocht f3 uimhriúil
numerical weather forecasting réamhaisnéisiú m uimhriúil na haimsire
Nummulitidae spl (la) Nummulitidae mpl
nummulite s númailít f2
nummulitic a númailíteach a
nummulitic formation foirmiú m númailíteach
nunatak s nunatac m1
nutation s nútaíocht f3
Nyquist frequency minicíocht f3 Nyquist

Barr


O

oasis
s ósais f2
obduction s fordhuchtú m (gs -taithe)
oberlawine s (de) ollmhaidhm f2 shneachta
oblique bedding (= cross-bedding) traschisealú m (gs -laithe)
oblique fault (= diagonal fault) éasc m1 trasnánach
oblique photograph fiarghrianghraf m1, fiarfhótagraf m1
oblique slip tras-sciorradh m (gs -rrtha)
oblique-slip fault éasc m1 tras-sciorrtha
obsequent a frithshníoch a
obsequent fault-line scarp scairp f2 éasclíne frithshníche
observe v breathnaigh v
observer s breathnóir m3
obsidian s obsaidian m1
obsidianite s obsaidiainít f2
occipital a ocsapatach a
occult mineral mianra m1 folaigh
occurrence s tarlú m (gs -laithe)
ocean basin imchuach m4 aigéin
ocean deep duibheagán m1
ocean floor grinneall m1 an aigéin
ocean floor spreading (= sea floor spreading) leathnú m ghrinneall an aigéin
oceanic a aigéanach a, aigéin gs as a
oceanic crust screamh f2 aigéanach
oceanic island oileán m1 aigéin
oceanic lithosphere litisféar m1 aigéanach
Oceanic Ridge, the (= the Mid-Oceanic Ridge) an Droim m3 Aigéanach
oceanic trench trinse m4 aigéanach
oceanite s aigéinít f2
oceanography s aigéaneolaíocht f3
ocellar a súileach a
Ochoan a Ochóch a
ochre s ócar m1
octahedral a ochtaihéidreach a
octahedrite s (type of meteorite) ochtaihéidrít f2
octahedrite s (= anatase) ochtaihéidrít f2
octahedron s ochtaihéadrán m1
octant s ochtamhán m1
Oddo-Harkins rule riail f5 Oddo is Harkins
odenite s ódainít f2
odontolite s (= bone turquoise) ódóntailít f2
odour s boladh m1
off-line adv (Comp.) as líne
offlap s seachluí m4
offlap v seachluigh v
offset s seach-chur m1
offset v seach-chuir v
offset distance achar m1 seach-chuir
offshore a amach ón gcósta
offshore marine disposal diúscairt f3 mhuirí amach ón gcósta
offshore oil exploration sirtheoireacht f3 ola amach ón gcósta
off time am m3 as
ohm s óm m1
oil s ola f4
oil accumulation bailiú m ola
oil and gas migration aistriú m ola is gáis
oil and gas well tobar m1 ola is gáis
oil-bearing mud láib f2 olach
oil field olacheantar m1
oil pool linn f2 ola
oil sand gaineamh m1 ola
oil shale (= kerogenite, kerogen shale) sceall m3 ola
oil share cion m4 ola
oil trap carraig f2 ghaiste ola
oil well tobar m1 ola
old a ársa a, sean- pref
old age of river seanaois f2 abhann
older drift seandeasca m4
old land críoch f2 ársa
Old Red Sandstone (ORS) Sean-Ghaineamhchloch f2 Rua, SGR
old volcano seanbholcán m1
Olenekian a Olanacach a
Olenus series sraith f2 Olenus
oligo- pref olag-, olaga-, olagai-, olaig- pref
Oligocene s Olagaicéineach m1
Oligocene a Olagaicéineach a
Oligocene Period, the an Tréimhse f4 Olagaicéineach
oligoclase s olagaclás m1
oligoclasite s olagacláisít f2
oligomictic a olagaimicteach a
oligon spar (= oligonite) sparra m4 olagain
oligonite s (= oligon spar) olagainít f2
olivenite s olaivéinít f2
olivine s olaivín m4
olivine rock carraig f2 olaivín
olivine-gabbro s olaivínghabró m4
olivinite s olaivínít f2
olivinoid s olaivíonóideach m1
ollenite s ollainít f2
omission of beds cisil mpl in easnamh
omphacite s omfaicít f2
on time am m3 ann
on-line adv (Comp.) ar líne
one-way time am m3 aon bhealaigh
Onesquathawian a Onascuatách a
onion-weathering s síonchaitheamh m1 oinniúnach
onkilonite s oncalainít f2
onlap s tarluí m4
onlap v tarluigh v
onset s (= arrival) (Seis.) rochtain f3
onset s (= stoss) (Top.) fogha m4 (pl -nna)
onset and lee fogha m4 is foscadh m1
onset and lee topography (= stoss and lee topography) topagrafaíocht f3 fogha is foscaidh
Ontarian a Ontáiriach a
ontogenetic a ontaiginiteach a
ontogeny s ontaigineas m1
onyx s oinisc f2
onyx marble marmar m1 oinisce
ooid s (= oolith) úilit f2
oolite s úilít f2
oolith s (= ooid) úilit f2
oolitic a úilíteach a
oolitic ironstone iarnchloch f2 úilíteach
oolitic limestone aolchloch f2 úilíteach
oolitic aggregate comhbhailiú m úilíteach
ooze s púscán m1
ooze v púsc v
opal s ópal m1
opal agate agáit f2 ópail
opalescence s ópalacht f3
opalescent a (= opaline) ópalach a
opaline s ópailín m4
opaline a (= opalescent) ópalach a
opalite s ópailít f2
opal jasper seaspar m1 ópail
opaque
a teimhneach a
open a oscailte a
opencast electrical blasting pléascadh m leictreach dromchla (CD1)
opencast mine mianach m1 dromchla
opencast mining (= strip mining) mianadóireacht f3 dromchla
opencast operation oibríocht f3 dromchla
open fault éasc m1 oscailte
open fold filleadh m1 oscailte
open form (Cryst.) foirm f2 oscailte
open hole poll m1 oscailte
openpit design
dearadh m1 claise oscailte
open stoping stópáil f3 oscailte
open system córas m1 oscailte
open tube test tástáil f3 i bhfeadán oscailte
operating mine
mianach m1 oibrithe
operation s oibríocht f3
operations research taighde m4 oibríochtaí
ophi- pref oif-, oifea-, oifi- pref
ophicalcite s oifeacailcít f2
ophiolite oifilít f2
ophiolitic suite foireann f2 oifilíteach
ophitic a oifíteach a
ophitic texture uigeacht f3 oifíteach
Ophiuroidea spl (la) Ophiuroidea mpl
optic a optach a
optical a optúil a
optical mineralogy mianreolaíocht f3 optúil
optical properties of minerals airíonna mpl optúla na mianraí
optically pumped magnetometer maighnéadaiméadar m1 pumpáilte go hoptúil
optic axes aiseanna fpl optacha
optic orientation treoshuíomh m1 optach
optimal yield táirgeacht f3 optamach
orangite s oráistít f2
orbicular a cruinneánach a
ordanchite s ordáinsít f2
order s ord m1
order of magnitude ord m1 méadaíochta
ordinary ray gnáthgha m4
Ordovician a Ordaivíseach a
Ordovician Period, the an Tréimhse f4 Ordaivíseach
Ordovician System, the an Córas m1 Ordaivíseach
ore s mian f2 (gs méine)
orebody s mianchorp m1
Orenburgian a Óranburgach a
ore deposit fosú m méine
orefield s miancheantar m1
ore-genesis s mianghineas m1
ore-grade s grád m1 méine
Orellan a Orallach a
ore microscopy mianmhicreascópacht f3
ore mineral mianmhianra m4
orendite s oraindít f2
ore reserve cúltaisce m4 de mhian
ore reserve calculations áireamh m1 ar chúltaisce na mianta
ore-shoot s feadán m1 méine
organic a orgánach a
organic clay cré f4 orgánach
organic component comhábhar m1 orgánach
organic debris smionagar m1 orgánach
organic deposit fosú m orgánach
organic impurity neamhíonacht f3 orgánach
organic matter ábhar m1 orgánach
organic precipitate deascán m1 orgánach
organic sediment dríodar m1 orgánach
organic soil ithir f5 orgánach
organic test tástáil f3 orgánach
orient v (= orientate) treoshuigh v (pres –uíonn pp –ite vn –uí)
oriental a oirthearach a
oriental alabaster albastar m1 oirthearach
oriental amethyst aimitis f2 oirthearach
oriental emerald smaragaid f2 oirthearach
oriental topaz tópás m1 oirthearach
orientate v (= orient) treoshuigh v (pres –uíonn pp –ite vn –uí)
orientation s treoshuíomh m1
orientation digram léaráid f2 treoshuímh
orientation of vortices treoshuíomh m1 cuilithí
origin s (= source) foinse f4
origin s (beginning) bunús m1
origin s (Mth., Cryst.) bunphointe m4
original a bunaidh gs as a
original crust screamh f2 bhunaidh
original mineral mianra m4 bunaidh
origin of lakes
bunús m1 lochanna
ornamental mineral mianra m4 ornáideach
Ornithischia spl (la) Ornithischia mpl
Ornithopoda spl (la) Ornithopoda mpl
orogenesis s (= orogeny) oraigineas m1
orogenic a oraigineach a
orogenic belt crios m3 oraigineach
orogenic cycle timthriall m3 oraigineach
orogenic movement gluaiseacht f3 oraigineach
orogeny s oraigineas m1
orographic a oragrafach a
orographic precipitation frasaíocht f3 oragrafach
oroite s oróít f2
orpiment s óirpimint f2
ORS (= Old Red Sandstone) SGR, Sean-Ghaineamhchloch f2 Rua
orthite s (= allanite) oirtít f2
ortho- pref orta-, ortai- pref
orthoclase s ortaclás m1
orthoclase diorite dióirít f2 ortacláis
orthoclase microperthite micripeirtít f2 ortacláis
orthoclase porphyry porfaire f4 ortacláis
orthoclasite s ortacláisít f2
orthoclinal mountains sléibhte mpl ortachlaonasacha
orthogenesis s ortaigineas m1
ortho-gneiss s ortanaghas m1
orthomagmatic a ortamagmatach a
orthorhombic a ortarombach a
orthorhombic axial ratio cóimheas m3 aiseach ortarombach
orthorhombic orientation treoshuíomh m1 ortarombach
orthorhombic system córas m1 ortarombach
orthorhombic twin cúpla m4 ortarombach
orthosite s ortaisít f2
ortstein s (de) ortstein m4
os s (sv) (= esker) ås m4 (pl åsar)
Osagian a Óságach a
oscillation s ascalú m (gs –laithe)
oscillation method modh m3 an ascalaithe
oscillation theory teoiric f2 an ascalaithe
oscillatory a ascalach a
oscillatory zoning criosú m ascalach
osmiridium s osmairidiam m4
ossannite s osainnít f2
osseous a cnámhach a
ossicle s cnámhóg f2
ossiferous a cnámhar a
ossipite s (= ossypite) osaipít f2
ossypite s (= ossipite) osaipít f2
Osteichthyes spl (la) Osteichthyes mpl
osteo- pref oisté-, oistéa-, oistéi- pref
osteolite s oistéilít f2
ostracod s (= ostracode) ostracód m1
Ostracoda spl (la) Ostracoda mpl
ostracode s (= ostracod) ostracód m1
ostracoderm s ostracaideirm f2
osumilite s osúmailít f2
otolith s otailit f2
ottajanite s óitiainít f2
ottrelite s oitréilít f2
ottreliteschist s siosta m4 oitréilíte
ouachitite s uaisitít f2
ouenite s uainít f2
outcrop s lomán m1
outcrop v freagair v
outer a amuigh a
outer core croí m4 amuigh
outer lip liopa m4 amuigh
outface s aséadan m1
outflow s eisreabhadh m (gs –eafa)
outgassing s (= emanation, exhalation) sceitheadh m gáis
outlet s asraon m1
outlier s asluiteach m1
output s aschur m1
outwash s (Glac., Sed.) spré m (gs -éite)
outwash deposit spré-shil-leagan m1
outwash fan spré-fhean m4
outwash plain (= sandr, sandur) sprémhá f4
outwash train (= valley train) draoibeal m1 gleanna
overburden s scraith f2 uachtair
over-consolidated clay
cré f4 ró-chomhdhlúite
overfit stream sruth m3 ró-acmhainneach
overflow channel cainéal m1 sceite
overfold s forfhilleadh m1 (pl -llteacha)
overgrowth s imfhás m1
overland flow sreabhadh m de dhroim talún
overlap s forluí m4
overlap v forluigh v
overlie v forshrathnaigh v
overlying a forshrathnaithe a
overlying stratum stratam m1 forshrathnaithe
overprint s forphrionta m4
overprinting s forphriontáil f3
over-ride v déan v formharcaíocht (ar)
over-riding s formharcaíocht f3
oversaturated a forsháithithe a
overstep s forchéim f2 (pl –eanna)
overstep v forchéimnigh v
overthrust s (= overthrust fault) éasc m1 forsháite
overthrust fault (= overthrust) éasc m1 forsháite
overthrusting s forshá m (gs -ite)
overturned a tiontaithe a
overturned beds cisil mpl thiontaithe
overturned fold filleadh m1 tiontaithe
overvoltage s róvoltas m1
oxbow lake (= cutoff lake, mortlake) lúbloch m3
Oxford clay cré f4 Oxford
Oxfordian a Ocsfordach a
oxidates spl ocsaíodáití fpl
oxidation s ocsaídiú m (gs -dithe)
oxide s ocsaíd f2
oxidized a ocsaídithe a
oxidizing flame lasair f5 ocsaídithe
oxisol s ocsasal m1
oxygen s ocsaigin f2
oxyhornblende s ocsachornbhleind f2
ozarkite s ósaircít f2
ozokerite s osaicéirít f2

Barr


P

Pacific suite
foireann f2 an Aigéin Chiúin
pack-ice s pacoighear m1
packing s pacáil f3
padmaragaya s (= padparadschah) padmaragá m4 (pl -nna)
padparadschah s (= padmaragaya) padmaragá m4 (pl -nna)
paedo- pref péid-, péidea-, péidi- pref
paedomorphosis s péideamorfacht f3
paha topography topagrafaíocht f3 phahá
pahoehoe s (= dermolith, ropy lava) pahoehoe m4
paired a péireáilte a
paired belt crios m3 péireáilte
paired metamorphic belt crios m3 meiteamorfach péireáilte
paired terrace léibheann m1 péireáilte
paisanite s padhsainít f2
palaeichthyology s pailé-iasceolaíocht f3
palaeo- pref (= paleo-) pailé-, pailéa-, pailéi- pref
palaeoanthropology s pailé-antraipeolaíocht f3
palaeobiogeography s pailéibhithgheografaíocht f3
palaeobiology s pailéibhitheolaíocht f3
palaeobotany s pailéaluibheolaíocht f3
palaeocartography s pailéachartagrafaíocht f3
Palaeocene m1 Pailéicéineach m1
Palaeocene a Pailéicéineach a
Palaeocene epoch sealad m1 pailéicéineach
palaeoclimate s pailéichlíoma m4
palaeoclimatic a pailéichlíomach a
palaeoclimatology s pailéichlíomeolaíocht f3
palaeocommunity s pailéachumann m1
palaeocurrent s pailéifheacht m3
palaeocurrent map léarscáil f2 phailéifheachtaí, mapa m4 pailéifheachtaí
palaeoecology s pailé-éiceolaíocht f3
palaeoecological a pailé-éiceolaíoch a
palaeogene s pailéigéin f2
palaeogene a pailéigéineach a
palaeogeographic(al) map léarscáil f2 phailéigeografach, mapa m4 pailéigeografach
palaeogeography s pailéigeografaíocht f3
palaeogeology s pailéigeolaíocht f3
palaeogeophysics spl pailéigeoifisic f2
palaeohydrology s pailéihidreolaíocht f3
palaeolatitude s pailéadhomhanleithead m1
palaeolithic a pailéiliteach a
palaeomagnetism s pailéamaighnéadas m1
palaeomicrobiology s pailéimicribhitheolaíocht f3
palaeontographical a pailé-ontagrafach a
palaeontological a pailé-ointeolaíoch a
palaeontological correlation comhghaolú m pailé-ointeolaíoch
palaeontological record taifead m1 pailé-ointeolaíoch
palaeontology s pailé-ointeolaíocht f3
palaeontology of the present pailé-ointeolaíocht f3 na linne seo
palaeo-oceanography s pailé-aigéaneolaíocht f3
palaeopedology s pailéipeideolaíocht f3
palaeophysiography s pailéifiseagrafaíocht f3
palaeophytology s pailéifíteolaíocht f3
palaeoplain s pailéamhá f4
palaeosalinity s pailéashalandacht f3
palaeosection s pailéighearradh m (gs -rrtha)
palaeoslope s pailéafhána f4
palaeosol s pailéasal m1
palaeosome s pailéasóm m1
palaeostructure s pailéastruchtúr m1
palaeotemperature s pailéitheocht f3
palaeothermometry s pailéiteirmiméadracht f3
palaeovolcanology s pailéabholcáneolaíocht f3
Palaeozoic s Pailéasóch m1
Palaeozoic a Pailéasóch a
Palaeozoic eraf4 Phailéasóch
palaeozoology s pailéazó-eolaíocht f3
palagonite s palagainít f2
palagonite tuff tuf m4 palagainíteach
paleo- pref (= palaeo-) pailé-, pailéa-, pailéi- pref
palimpsest s pailmseist f2
palimpsest structure struchtúr m1 pailmseiste
palin- pref ath- pref
palingenesis s athghineas m1
palinspastic a athspastach a
palinspastic map léarscáil f2 athspastach, mapa m4 athspastach
palisade s sonnach m1
Palisades disturbance suaitheadh m Palisades
palladium s pallaidiam m4
pallasite s pallaisít f2
pallial a pailleach a
pallial sinus cuas m1 pailleach
palsa area ceantar m1 palsa
paludal a riascach a
palygorskite s (= attapulgite) palagoirscít f2
palygorskite a palagoirscíteach a
palynology s pailineolaíocht f3
pampa s (es) pampa m4
pampero s (es) pampero m4
pan s (soil) caolchiseal m1
pan- pref pan-, pain- pref
Pan-African activity gníomhaíocht f3 Phan-Afracach
panautomorphic a panuathmhorfach a
pandermite s pandairmít f2
Pangaea s (= Pangea) Pangaea f4
Pangaea breakup briseadh m Pangaea
Pangea s (= Pangaea) Pangaea f4
panidiomorphic a (= idiomorphic) painideamorfach a
Pannonian a Panónach a
panplane s lánphlána m4
pantellerite s painteillirít f2
Panthalassa s Panthalassa m4
pantograph s pantagraf m1
paper-shale s pársceall m3
para- pref para(i)- pref
parabolic a parabóileach a
parabolic dune dumhach f2 pharabóileach
parabolic projection teilgean m1 parabóileach
paracelsian s paraiceilsian m1
paraconformity s para-chomhfhoirmeacht f3
paradigm s paraidím f2
paragenesis s paraigineas m1
parageosyncline s paraigeochuaschlaonas m1
paragneiss s paranaghas m1
paragonite s paragainít f2
paragonite schist siosta m4 paragainíteach
paralic a paralach a
parallel a comhthreomhar a
parallel drainage draenáil f3 chomhthreomhar
parallel folding filleadh m comhthreomhar
parallel growth fás m1 comhthreomhar
parallel roads léibhinn mpl chomhthreomhara
parametamorphism s paraimeiteamorfacht f3
parameter s paraiméadar m1
paramorph s paramorf m1
paramorphism s paramorfacht f3
parasitic cone cón m1 seadánach
parataxitic a parataicsíteach a
parataxon s paratacsón m1
paratectonics spl paraiteicteonaic f2
paratype s paraitíopa m4
parautochthonous a paraidhíleasach a
parawollastonite s paravollastainít f2
parent element máthairdhúil f2
parent magma máthairmhagma m4
parent material (of soil) máthairábhar m1
parent rock máthaircharraig f2
pargasite s pargaisít f2
paries s (pl parietes) (la) paries m4 (pl parietes)
parkerite s páircéirít f2
parsettensite s parsatainsít f2
partially-saturated flow sreabhadh m páirtsáithithe
partial melt páirtleátán m1
partial melting páirtleá m (gs -ite)
partial penetration páirt-treá m (gs -ite)
partial pressure páirtbhrú m4
particle s cáithnín m4
particle concentration comhdhlúthú m cáithníní
particle shape cruth m3 cáithnín
particle size méid f2 cáithnín
particle-size analysis anailís f2 ar mhéideanna cáithníní
particulate a cáithníneach a
particulate matter ábhar m1 cáithníneach
parting s scaradh m (gs -rtha)
parts per million (ppm) codanna fpl sa mhiliún, csm
passage bed idirchiseal m1
passband s banda m4 tardhula
passive a éighníomhach a
passive continent ilchríoch f2 éighníomhach
passive glacier oighearshruth m3 éighníomhach
passive remote-sensing system córas m1 éighníomhach cianbhraiteachta
paste s taos m1
patch
s (of geophone) paiste m4
patch s (of land, etc.) geadán m1
patellate a pláitíneach a
path s (of wave) conair f2
pathline s conair f2
patina s paitean m1
patronite s patróinít f2
pattern s (in gen.) patrún m1
pattern s (drainage) gréasán m1
pattern recognition aithint f3 patrún
patterned a patrúnaithe a
patterned ground talamh m1 patrúnaithe
patterned sedimentation dríodrú m patrúnaithe
paulingite s póilínít f2
pavement s pábháil f3 (pl –álacha)
pay zone crios m3 éadála
peacock ore (= bornite, erubescite, purple copper ore)
mian f2 phéacógach
pea iron-ore iarnmhian f2 phise
pearcite s piaraisít f2
pearl s péarla m4
pearlspar s péarlsparra m4
pearlstone s (= perlite) péirlít f2
pearly lustre loinnir f5 phéarlach
peat s móin f3
peat bog (= turf bog) portach m1 móna
peat soil ithir f5 mhóna
pebble s púróg f2
pebble bed ciseal m1 púróg
pebble phosphate fosfáit f2 phúrógach
Pebidian a Peibideach a
pecten s peictean m1
pectolite s peictilít f2
ped s peid f2
pedal gape (Biol.) troighleathadh m (gs -eata)
pedalfer s peadalfar m1
pedestal block bloc m1 muisiriúnach
pedestal rock carraig f2 mhuisiriúnach
pedial class aicme f4 pheidiach
pedicle foramen (Biol.) gasbhréifín f2 (gs -fne pl -fní)
pedicle valve (Biol.) gaschomhla f4
pedigenic a peidighineach a
pediment s (= conoplain) peidiméid f2
pediment evolution éabhlóid f2 pheidiméide
pedion s (Cryst.) peidian m1
pediplain s peideamhá m4
pediplanation s peideaplánú m (gs -naithe)
pediplane s peideaplána m4
pedocal s peideacal m1
pedocal soil ithir f5 pheideacail
pedogenesis s peidigineas m1
pedogenic a peidigineach a
pedological a peideolaíoch a
pedology s peideolaíocht f3
pedon s peadón m1
peel s scamhachán m1
peel map léarscáil f2 scafa, mapa m4 scafa
peel technique teicníocht f3 an scafa
pegger s stangadóir m3
pegmatite s peigmitít f2
pelagic a peiligeach a
pelagic deposit sil-leagan m1 peiligeach
Peléan type cineál m1 Peiléach
Pelecypoda spl (la) Pelecypoda mpl
Pele's hair folt m1 Pele
pelite s peilít f2
pelitic a peilíteach a
pellet s millín m4
Pelmatozoa spl (la) Pelmatozoa mpl
penecontemporaneous a neas-chomhaimseartha a
peneplain s leathmhá f4
penetration s treá m (gs -ite)
penetration twin (= interpenetration twin) cúpla m4 treáiteach
penetrative a treáiteach a
penetrative cleavage scoilteacht f3 threáiteach
penetrative property airí m4 treáiteach
penetrometer s treámhéadar m1
pennine s (= penninite) peinnínít f2
penninite s (= pennine) peinnínít f2
Pennsylvanian a Peinnsiolváiniach a
pentagon s peinteagán m1
pentagonal a peinteagánach a
pentlandite s peantlaindít f2
peperino s piobairín m4
peperite s peipirít f2
percent frequency effect iarmhairt f3 mhinicíochta faoin gcéad
percent mineralization mianrú m faoin gcéad
percentile s peircintíl f2
perception s (sensing) aireachtáil f3
perched aquifer uiscíoch m1 fara
perched block bloc m1 forbháis
perched groundwater screamhuisce m4 fara
perched rock cloch f2 forbháis
perched water table maoschlár m1 fara
percolate v síothlaigh v
percolation s síothlú m (gs -laithe)
percussion figure cnagfhíor f5
percussion mark cnagmharc m1 (pl –anna)
perennial stream sruth m3 trébhliantúil
perfect a foirfe a
perfect cleavage scoilteacht f3 fhoirfe
perfect elasticity leaisteachas m1 foirfe
perfect plasticity plaisteacht f3 fhoirfe
perforate v bréifnigh v
perforation deposit sil-leagan m1 bréifniúcháin
performance s feidhmiú m (gs -mithe)
pergelation s síor-reo m4
pergelisol s peirgeileasal m1
peri- pref im- pref, peir-, peirea-, peiri- pref
periclase s peireaclás m1
periclinal structure struchtúr m1 imchlaonasach
pericline s (Miner.) peiriclín m4
pericline s (structure) imchlaonas m1
pericline twin cúpla m4 peiriclín
peridot s peireadót m1
peridotite s peireadóitít f2
peridotite a peireadóitíteach a
peridotite shell brat m1 peireadóitíteach
periglacial a imoighreach a
periglacial loess lós m1 imoighreach
periglacial phenomena feiniméin mpl imoighreacha
periglacial process próiseas m1 imoighreach
period s tréimhse f4
periodicity s tréimhsiúlacht f3
periodic table an tábla m4 peiriadach
peripediment s impheidiméid f2
periproct s peireaprócht f3
peristerite s peiristirít f2
peristome s peireastóm m1
perknite s peircnít f2
perlite s (= pearlstone) péirlít f2
perlitic texture uigeacht f3 phéirlíteach
permafrost s talamh m1 síorshioctha
permanent a buan a, buan- pref
permanent water-table maoschlár m1 buan
permeability s (= perviousness) tréscaoilteacht f3
permeability of rock tréscaoilteacht f3 charraige
permeable a (= pervious) tréscaoilteach a
permeable layer scair f2 thréscaoilteach
permeable rock carraig f2 thréscaoilteach
permeameter s méadar m1 tréscaoilteachta
permeation s tréscaoileadh m (gs -lte)
Permian s Peirmeach m1
Permian a Peirmeach a
Permian Period, the an Tréimhse f4 Pheirmeach
permissible level (= permitted level) leibhéal m1 ceadaithe
permitted level (= permissable level) leibhéal m1 ceadaithe
permittivity s ceadaíocht f3
Permo-Carboniferous a Peirmeach a Carbónmhar
Permo-Carboniferous system, the an córas m1 Peirmeach Carbónmhar
Permo-Trias a Peirmeach a Triasach
perofskite s (= perovskite) pearóivscít f2
perovskite s (= perofskite) pearóivscít f2
perpetual ice oighear m1 buan
perpendicular a ingearach a
perpendicular offset seach-chur m1 ingearach
persilicic a sárshiliceach a
perthite s peirtít f2
perthosite s peirtisít f2
pervious a (= permeable) tréscaoilteach a
perviousness s (= permeability) tréscaoilteacht f3
petalite s peitilít f2
petrifaction s (= petrification) clochrú m (gs -raithe)
petrified wood adhmad m1 clochraithe
petrify v clochraigh v
petrifying well tobar m1 clochraithe
petr(o)- pref peitr-, peitrea-, peitri- pref
petrochemistry s peitriceimic f2
petrofabric s peitreafabraic f2
petrofabric analysis anailís f2 pheitreafabraice
petrogenesis s peitrigineas m1
petrogenetic studies staidéar m1 peitriginiteach
petrographer s peitreagrafaí m4
petrographic microscope micreascóp m1 peitreagrafach
petrographical province proibhinse f4 pheitreagrafach
petrography s peitreagrafaíocht f3
petroleum s peitriliam m4
petroleum field ceantar m1 peitriliam
petroleum geology geolaíocht f3 pheitriliam
petroleum lease léas m3 peitriliam
petroleum migration aistriú m peitriliam
petroleum prospecting licence ceadúnas m1 sirtheoireachta peitriliam
petroleum well tobar m1 peitriliam
petrologist s peitreolaí m4
petrology s peitreolaíocht f3
petromictic a (= polymictic) peitrimicteach a
petrophysics spl peitrifisic f2
petzite s peitsít f2
phacelloid a facaileoideach a
phacolite s facailít f2
phacolith s facailit f2
phanerite s fanairít f2
phaneritic a fanairíteach a
phaneritic texture uigeacht f3 fhanairíteach
phanero- pref fanara(i)-, fanar-, fanair- pref
phanerocrystalline a fanaraicriostalta a
phanerophyte s fanaraifít f2
Phanerozoic a Fanarasóch a
Phanerozoic continental crust screamh f2 ilchríochach Fhanarasóch
Phanerozoic stratigraphy stratagrafaíocht f3 Fhanarasóch
Phanerozoic time scale amscála m4 Fanarasóch
phantom s scáil-líne f4
pharmacolite s farmacailít f2
pharmacosiderite s farmacaisidirít f2
phase s pas m4
phase change athrú m pas
phase diagram pasléaráid f2
phenacite s (= phenakite) féanaicít f2
phenakite s (= phenacite) féanaicít f2
phengite s feingít f2
phenoclast s feineaclast m4
phenocryst s feinicriosta m4
phenology s feineolaíocht f3
phillipsite s pilibsít f2
phlogopite s flogóipít f2
phonolite s fónailít f2
phosgenite s foisgéinít f2
phosphate s fosfáit f2
phosphate rock (= phosphorite, rock phosphate) carraig f2 fosfáite
phosphatic a fosfáiteach a
phosphatic deposit fosú m fosfáiteach
phosphatic nodule nóidín m4 fosfáiteach
phosphatic sediment dríodar m1 fosfáiteach
phosphocalcite s (= phosphorocalcite, pseudomalachite) fosfacailcít f2
phosphophyllite s fosfaifillít f2
phosphorescence s méarnáil f3
phosphorescent a méarnálach a
phosphorite s fosfairít f2
phosphorocalcite s (= phosphocalcite, pseudomalachite) fosfarchailcít f2
phosphorous a fosfarach a
phosphorous mineral mianra m4 fosfarach
phosphorus s fosfar m1
phosphuranylite s fosfúráinilít f2
photic a fótach a
photic zone crios m3 fótach
photicite s fótaicít f2
photoclinometer s fótachlaonmhéadar m1
photocontour map léarscáil f2 fhótachomhrianach, mapa m4 fótachomhrianach
photogeology s fótaigeolaíocht f3
photogrammetry s fótagraiméadracht f3
photomap s fótailéarscáil f2, fótamapa m4
photomosaic s fótamósáic f2
photon log (instrument) logálaí m4 fótón
photon log (record) loga m4 fótón
photorelief s fótairilíf f2
phragmacone s fragmacón m1
phreatic a fréatach a
phreatic activity gníomhaíocht f3 fhréatach
phreatic eruption brúchtadh m fréatach
phreatic water uisce m4 fréatach
phreatic zone (= saturated zone, zone of saturation) crios m3 fréatach
phreatophyte s fréataifít f2
pH value luach m3 pH
phyletic a (= phylogenetic) fíliginiteach a
phyllite s fillít f2
phyllitic a fillíteach a
phyllitic lineation líniú m fillíteach
phyllonite s filleoinít f2
phyllosilicate s fillisiliceáit f2
phylogenetic a (= phyletic) fíliginiteach a
phylogeny s fíligineacht f3
phylum s fíleam m1
physical a fisiceach a
physical constant tairiseach m1 fisiceach
physical geography geografaíocht f3 fhisiceach, tíreolaíocht f3 fhisiceach
physical mineralogy mianreolaíocht f3 fhisiceach
physical process próiseas m1 fisiceach
physical weathering (= mechanical weathering) síonchaitheamh m1 fisiceach
physical weathering agent gníomhaí m4 fisiceach síonchaithimh
physico-chemical geology geolaíocht f3 fhisiceimiceach
physics of deformation fisic f2 (an) dífhoirmiúcháin
physiognomic a gné-eolaíoch a
physiographic a fiseagrafach a
physiographic implication impleacht f3 fhiseagrafach
physiographic province proibhinse f4 fhiseagrafach
physiography s fiseagrafaíocht f3
phytolith s fítilit f2
Piacenzian a Piaicéansach a
pick s (of seismic events) rogha f4
pick v (of seismic events) roghnaigh v
pickup s (= geophone) geofón m1
pickup s (reception of disturbance) glacadh m (corraí)
pico- pref pic-, picea-, pici- pref
picotite s píocóitít f2
picranalcime s piocranailcím f2
picrite s picrít f2
picrite a picríteach a
picrite basalt basalt m1 picríteach
picrolite s (= chrome spinel) picrilít f2
picrotephroite s picriteafróít f2
pictograph s picteagraf m1
piedmont a píodmantach a
piedmont-alluvial plainf4 ghlárach phíodmantach
piedmont angle uillinn f2 phíodmantach
piedmont glacier oighearshruth m3 píodmantach
piedmont gravel gairbhéal m1 píodmantach
piedmontite s (= piedmonite) píodmaintít f2
piemontite s (= piedmontite) píodmaintít f2
pienaarite s píonáirít f2
piercement fold (= diapiric fold) filleadh m1 diaipireach
pietersite s pítirsít f2
piezo-electric a písileictreach a
piezo-electricity s písileictreachas m1
piezometer s písiméadar m1
piezometric a písiméadrach a
piezometric surface dromchla m4 písiméadrach
pigeonite s pidseoinít f2
pillar s gallán m1
pillar support taca m4 galláin
pillow lava laibhe f4 adhartach
pilo- pref pil-, pilea-, pili- pref
pilolite s pililít f2
pilot chart cairt f2 phíolóta
pilotaxitic a pileataicsíteach a
piloting s (Seis.) píolótú m (gs -taithe)
pinacoid s pionacóideach m1
pinacoidal a pionacóideach a
pinch-out scinnchaolú m (gs -laithe)
pinger s clingire m4
pingo s piongó m4
pinite s pínít f2
pinnule s cleiteog f2
pinolite s pinilít f2
pipe s (in chalk etc.) feadán m1
pipe s (volcanic structure) féith f2 (pl –eacha)
pipe v (oil etc.) píobaigh v
pipe amygdale amagdalach m1 féitheach
pipe clay (= ball clay) meallchré f4
pipeline s píblíne f4
piping s (in soil, rock etc.) feadánú m (gs -naithe)
piping s (of oil etc.) píobánra m4
Pisces spl (la) Pisces mpl
pisolite s pisilít f2
pisolith s pisilit f2
pisolitic a pisilíteach a
pisolitic aggregate comhbhailiú m pisilíteach
pisolitic ironstone iarnchloch f2 phisilíteach
pisolitic limestone aolchloch f2 phisilíteach
pistacite s pisticít f2
pistomesite s pistimisít f2
pit s poll m1
pit-and-mound structure struchtúr m1 poll is mullóg
pitch s (= rake) (StrucGeol.) claonadh m (gs -nta)
pitch of fold claonadh m fillidh
pitchblende s picbhleind f2
pitchstone s pic-chloch f2
pitchy a piciúil a
pit crater craitéar m1 poill
pitted
a (granite, etc.) pollta a
pitted-outwash spré m logánach
pitting s (in granite etc.) polladh m (gs -llta)
pivotal fault éasc m1 maighdeogach
placer s plásar m1
placer deposit fosú m plásair
placer ore mian f2 phlásair
Placodermi spl (la) Placodermi mpl
Placophora spl (la) Placophora mpl
plagi(o)- pref plaga-, plagai-, plaig- pref
plagiaplite s plagaiplít f2
plagioclase s plagaclás m1
plagioclase feldspar iathchloch f2 phlagacláis
plagioclase feldspar series sraith f2 na n-iathchloch plagacláis
plagioclinal mountains sléibhte mpl plagachlaonasacha
plagionite s plagainít f2
plain sf4
plain of marine denudationf4 lomartha muirí
Plaisancian a Pléiseánsach a
planar a plánach a
planate summit mullach m1 plánach
planation s plánú m (gs -naithe)
plane s plána m4
plane of marine erosion plána m4 creimthe mhuirí
plane of mirror symmetry (= mirror plane of symmetry, plane of symmetry, reflection plane, symmetry plane) plána m4 siméadrachta
plane of symmetry (= mirror plane of symmetry, plane of mirror symmetry, reflection plane, symmetry plane) plána m4 siméadrachta
plane of unconformity plána m4 neamh-chomhfhoirmeachta
plane surveying suirbhéireacht f3 phlána
planet
s pláinéad m1
plane table plánchlár m1
plane table intersection method modh m3 trasnaithe do phlánchlár
plane table resection athghearradh m plánchláir
plane table traversing trasnáil f3 phlánchláir
planetary a pláinéadach a
planetary evolution éabhlóid f2 phláinéadach
planetary geology geolaíocht f3 phláinéadach
planetary winds gaotha fpl pláinéadacha
planetesimal a mionphláinéadach a
planetesimal hypothesis hipitéis f2 mhionphláinéadach
planetology s pláinéadeolaíocht f3
planeze s (fr) planeze m4
planimeter s plánaiméadar m1
planimetric a plánaiméadrach a
plankton s planctón m1
planktonic a planctónach a
planosol s plánasal m1
planosolic a plánasalach a
planosolic soil ithir f5 phlánasalach
plant s planda m4
plant s (of geophones etc.) cur m1 (an gheofóin etc.)
plant v (of geophones etc.) cuir v
Plantae spl (la) Plantae mpl
plant-bed
s ciseal m1 plandaí
plant fossil iontaise f4 phlanda
plasma s plasma m4
plaster shooting pléascadh m plástair
plastic a plaisteach a
plastic deformation dífhoirmiú m plaisteach
plasticity s plaisteacht f3
plasticity index séan m1 plaisteachta
plastic limit
teorainn f5 phlaisteachta
plastic relief map léarscáil f2 rilífe plaisteach, mapa m4 rilífe phlaisteach
plastic soil ithir f5 phlaisteach
plastron s plastrón m1
plate s pláta m4
plateau s ardchlár m1
plateau basalt basalt m1 ardchláir
plateau gravel gairbhéal m1 ardchláir
plateau lava laibhe f4 ardchláir
plate boundary teorainn f5 phlátaí
plate collision imbhualadh m plátaí
platelet
s pláitín m4
plate-like habit sainchruth m3 plátúil
plate motion gluaiseacht f3 phláta
plate tectonics teicteonaic f2 phlátaí
platform s (Top.) clár m1
platform s (Drill.) ardán m1
platiniferous a platanmhar a
platino- pref platana-, platanai- pref
platinum s platanam m1
plattnerite s platnairít f2
platy a plátúil a
platy fracture briseadh m plátúil
platy structure of soil struchtúr m1 plátúil (na h)ithreach
plauenite s pláinít f2
playa s pláige f4
playa conglomerate comhcheirtleán m1 pláige
playa lake loch m3 pláige
play of colours (= schiller) imirt f3 dathanna
plazolite s plásailít f2
Pleistocene s Pléisticéineach m1
Pleistocene a Pléisticéineach a
Pleistocene epoch sealad m1 Pléisticéineach
Pleistocene glaciation oighriú m Pléisticéineach
Pleistocene ice age oighearaois f2 Phléisticéineach
pleochroic a pléacróch a
pleochroism s pléacróchas m1
pleonaste s (= ceylonite) pleonasta m4
pleuron s pleorón m1
plexus s mogalra m4
plication s (Pal.) filleadh m (gs -llte)
Pliensbachian a Plíonsbachach a
Plinian eruption brúchtadh m Pliniach
Pliocene s Pléicéineach s
Pliocene a Pléicéineach a
Pliocene period, the an Tréimhse f4 Phléicéineach
plot s (of log, etc.) breacadh m1 (pl –cthaí)
plot v breac v (pp –tha)
plot point pointe m4 an bhreactha
plottable error earráid f2 inbhreactha
plotted section gearradh m breactha
plotter s (device, person) breacaire m4
plotting chart cairt f2 bhreactha
plucking s (= quarrying) (of glacial erosion) sracadh m (gs -ctha)
plug s pluga m4
plug s (of salt) pluga m4 salainn
plumasite s plumáisít f2
plumbago s (= graphite) plumbágó m4
plumbo- pref plumba-, plumbai- pref
plumbogummite s plumbaguimít f2
plumbojarosite s plumbaisearóisít f2
plume s cleitín m4
plumose a cleitiúil a
plumose aggregate comhbhailiú m cleitiúil
plunge s (StrucGeol.) géarthitim f2
plunge v (Surv.) géarísligh v
plunge line (= breaker line) líne f2 na mbristeacha
plunging a géarthitimeach a
plunging fold filleadh m1 géarthitimeach
plunging syncline cuaschlaonas m1 géarthitimeach
pluton s plútón m1
plutonian a plútóiniach a
plutonic a plútónach a
plutonic rock carraig f3 phlútónach
plutonism s plútónachas m1
plutonist s plútónaí m4
plutonite s plútóinít f2
plutonometamorphism s plútónaimeiteamorfacht f3
pluvial a báistiúil a
pluvial period tréimhse f4 bháistiúil
pluviometric coefficient comhéifeacht f3 mhéadrach bháistiúil
pneumatolysis s neomatalú m (gs -laithe)
pneumatolytic a neomatalaíoch a
pneumatolytic ore mian f2 neomatalaíoch
pocket beach (= bay-head beach) trá f4 chinn bhá
pocket deposit fosú m pócach
pocket gopher gófar m1 póca
pocket valley gleann m3 pócach
podsol s (= podzol) podsal m1
podsolic a (= podzolic) podsalach a
podsolization s (= podzolization) podsalú m (gs -laithe)
podsol soil ithir f5 phodsail
podzol s (= podsol) podsal m1
podzolic a (= podsolic) podsalach a
podzolic soil ithir f5 phodsalach
podzolization s (= podsolization) podsalú m (gs -laithe)
poikilitic a poicilíteach a
poikilo- pref poicilea-, poicili- pref
poikiloblastic a poicileablastach a
poikilotherm s poiciliteirm f2 (pl –eacha)
point s pointe m4
point bar rinnbharra m4
point distribution dáileadh m pointí
point group (= class) (Cryst.) grúpa m4 pointí
point of inflexion pointe m4 (an) athchasta
poised equilibrium cothromaíocht f3 bheartaíoch
Poisson distribution dáileadh m Poisson
Poisson's ratio cóimheas m3 Poisson
polar a polach a
polar angle uillinn f2 pholach
polarization s polarú m (gs -raithe), polarúchán m1
polarization colours dathanna mpl polarúcháin
polarized a polaraithe a
polarized light solas m1 polaraithe
polarizer s polaraitheoir m3
polarizing microscope micreascóp m1 polarúcháin
polar wander(ing)
fánaíocht f3 na bpol
polar wander curve cuar m1 fhánaíocht na bpol
pole s (termination of axis, etc.) pol m1
pole of spreading
pol m1 an leata
polianite s (= pyrolusite) poiliainít f2
polished a snasta a
polje s póile f4
pollen analysis anailís f2 phailine
pollenite s pollainít f2
polling s imfhiosrú m (gs -raithe)
pollucite s pollúicít f2
pollutant s truailleán m1
pollutant dispersion easrú m truailleán
pollution s truailliú m (gs -llithe)
pollution of groundwater truailliú m screamhuisce
pollution plume cleitín m4 truaillithe
poly- pref (gen.) poil-, pol-, pola-, polai- pref
poly- pref (= multi) il- pref
polyadelphite s polaideilfít f2
polybasite s polabáisít f2
polyclimatic development (of peneplains) forbairt f3 ilaeráide
polycyclic a iltimthriallach a
polygenetic a ilghéiniteach a
polygon s polagán m1
polygonal ground talamh m1 polagánach
polygon surface
dromchla m4 polagáin
polygrade a ilghrádach a
polyhalite s polahailít f2
polymetamorphism s polaimeiteamorfacht f3
polymictic a (= petromictic) polaimicteach a
polymodal a polamódúil a
polymorph s polamorf m1
polymorphism s polamorfacht f3
polyp s polaip f2
polypedon s polaipeadón m1
polyphase a ilphasach a
polyphase folding filleadh m ilphasach
polyphyletic a polaifíléiteach a
polysynthetic a polaisintéiseach a
polysynthetic twin cúpla m4 polaisintéiseach
Polyzoa spl (la) (= Bryozoa) Polyzoa mpl
polzenite s poilsinít f2
ponite s póinít f2
Pontian a Pontach a
ponzite s póinsít f2
porcelainous a poirceallánach a
porcellanite s poircealláinít f2
pore s piochán m1
pore fluid piochshreabhán m1
pore fluid pressure brú m4 piochshreabháin
pore pressure coefficient comhéifeacht f3 piochbhrú
pore space piochspás m1
pore water piochuisce m4
pore-water pressure brú m4 piochuisce
Porifera spl Porifera mpl
porosity s póiriúlacht f3
porosity exponent easpónant m1 póiriúlachta
porous a póiriúil a
porous rock carraig f2 phóiriúil
porphyrite s porfairít f2
porphyritic a porfairíteach a
porphyritic crystal criostal m1 porfairíte
porphyritic texture uigeacht f3 phorfairíteach
porphyroblast s porfaireablast m4
porphyroblastic a porfaireablastach a
porphyroblastic texture uigeacht f3 phorfaireablastach
porphyry s porfaire f4
Portland beds cisil mpl Portland
Portland cement stroighin f2 Portland
Portlandian a Portlannach a
Portland stone
cloch f2 Portland
position s suíomh m1
positioning s aimsiú m suímh
positive a deimhneach a
positive area (Tect.) ceantar m1 deimhneach
post- pref iar- pref
post-depositional a iar-shil-leaganach a
postglacial a iaroighreach a
postglacial lake loch m3 iaroighreach
postglacial time am m3 iaroighreach
postglacial uplift ardú m iaroighreach
post-kinematic a iarchinéimiteach a
post-orogenic a iaroraigineach a
postplot s iarbhreacadh m (gs -ctha)
post-Precambrian a iar-Réamhchaimbriach a
post-tectonic a iartheicteonach a
post-Tertiary a iar-Threasach a
post-unconformity faulting éascadh m iar-neamh-chomhfhoirmeachta
potash s potais f2
potash alum alúm m1 potaise
potash analcime anailcím f2 photaise
potash feldspar iathchloch f2 photaise
potash mica míoca m4 potaise
potash mineral salts salainn mpl mhianrach photaise
potassium s potaisiam m4
potassium-argon dating dátú m potaisiam/argóin
potato stone cloch f2 phráta
poteclinometer s claonmhéadar m1 poitéinsil
potential s poitéinseal m1
potentiometric a poitéinsiméadrach a
potentiometric surface dromchla m4 poitéinsiméadrach
pot-hole s (in general) coirín m4
Potsdamian a Potsdamach a
powder s púdar m1
powder camera ceamara m4 púdair
powder defraction díraonadh m púdair
powder method modh m3 an phúdair
powder mount gléasadh m púdair
powdery a púdrach a
powellite s póillít f2
power shovel sluasaid f2 chumhachta
pervious a tréscaoilteach a
ppm (parts per million) csm, codanna fpl sa mhiliún
practical s (class) rang m3 praiticiúil
practical s (room) saotharlann f2
practical a praiticiúil a
practical geology geolaíocht f3 phraiticiúil
Praetiglian a Praetigleach a
prairie soil (= brunizem) ithir f5 prairie, ithir f5 féarthailte
prase s pras m1
prasinite s prasainít f2
Pratt hypothesis hipitéis f2 Pratt
preamplifier s réamhaimplitheoir m3
Precambrian a Réamhchaimbriach a
precession s luainíocht f3
precession method modh m3 luainíochta
precious a lómhar a
precious garnet gairnéad m1 lómhar
precious stone cloch f2 lómhar
precipitate s (Ch.) deascán m1
precipitate v (Ch.) deasc v
precipitate v (Met.) frasaigh v
precipitation s (Ch.) deascadh m1
precipitation s (Met.) frasaíocht f3
precision s beachtas m1
precision instrument uirlis f2 bheacht
pre-concentration
s réamhthiúchan f3
predazzite s preadaisít f2
prediction error earráid f2 réamhaithrise
predictive a réamhaithriseach a
predictive deconvolution díchonbhlóidiú m réamhaithriseach
predictive model samhail f3 réamhaithriseach
pre-existing inclusion
iniamh m1 réamhbheitheach
preferred orientation treoshuíomh m1 roghnachais
pre-glacial
a réamhoighreach a
pre-glacial beach trá f4 réamhoighreach
prehistory s réamhstair f2
prehnite s préinít f2
preplot
s réamhbhreacadh m (gs -ctha)
preprocessing s (remote sensing) réamhphróiseáil f3
prescriptive a forordaitheach a
prescriptive model samhail f3 fhorordaitheach
pressure s brú m4
pressure head brúcheann m1
pressure-ionization (of atom squashing) brú-ianú m (gs -naithe)
pressure loss survey suirbhé m4 brúchaillteanais
pressure wave (= compressional wave, primary wave, push-pull wave, P wave) brúthonn f2
pretectonic a réamhtheicteonach a
pre-unconformity faulting éascadh m réamh-neamh-chomhfhoirmeachta
Priabonian a Priabónach a
priceite s prísít f2
primary a príomhúil a
primary concentrate tiúchán m1 príomhúil
primary field réimse m4 príomhúil
primary folding filleadh m príomhúil
primary migration aistriú m príomhúil
primary mineral deposit fosú m mianraí príomhúla
primary porosity póiriúlacht f3 phríomhúil
primary recovery gnóthú m príomhúil
primary structure struchtúr m1 príomhúil
primary succession comharbas m1 príomhúil
primary wave (= compressional wave, pressure wave, push-pull wave, P wave) P-thonn f2
primate s príomhach m1
primitive a céadrata a
primitive water uisce m4 céadrata
principal a príomh- pref
principal meridian príomh-fhadlíne f4
principal shock príomhchrith m3
principle of original continuity prionsabal m1 an bhunleanúnachais
principle of original horizontality prionsabal m1 na bunchothrománachta
principle of superposition prionsabal m1 an fhorshuímh
principle of uniformity prionsabal m1 na haonfhoirmeachta
principles of geology prionsabail mpl na geolaíochta
prism s priosma m4
prismatic a priosmach a
prismatic body corp m1 priosmach
prismatic compass compás m1 priosmach
prismatic crystal criostal m1 priosmach
prismatic jointing siúntú m priosmach
probability s dóchúlacht f3
probability distribution dáileadh m dóchúlachta
probable a dóchúil a
probable error earráid f2 dhóchúil
probable reserves cúltaisce f4 dóchúil
probe s tóireadóir m3
probe v tóraigh (vn tóraíocht)
probing s tóraíocht f3
problematic a fadhbach a
procedure s nós m1 imeachta
process s próiseas m1
processing s próiseáil f3
processing for secondary values próiseáil f3 le haghaidh luachanna tanáisteacha
process-response model samhail f3 phróiseasfhreagartha
process-response system córas m1 próiseasfhreagartha
prochlorite s (= ripidolite) próclóirít f2
prod mark s priocmharc m1
produce v táirg v (pp –the)
producibility s intáirgtheacht f3
producing horizon léaslíne f4 na táirgeachta
product s (in gen.) toradh m1
product s (of chemical reaction) táirge m4
production s (process) táirgeadh m (gs –gthe)
production s (output) táirgeacht f3
production log (record) loga m4 táirgthe
production log (device) logálaí m4 táirgthe
production time am m3 táirgeachta
production wellhead barr m1 tobair tháirgthe
productivity s táirgiúlacht f3
productivity index séan m1 táirgiúlachta
profile s próifíl f2
profile v próifíligh v
profile development (of soils) forbairt f3 phróifíle
profile flying eitleoireacht f3 phróifíle
profile line líne f4 phróifile
profile of equilibrium próifíl f2 na cothromaíochta
profiler s próifíleoir m3
profiling s próifíliú m (gs -lithe)
proglacial a uroighreach a
proglacial deposit sil-leagan m1 uroighreach
proglacial lake loch m3 uroighreach
progradation s forghrádú m (gs -daithe)
prograde metamorphism meiteamorfacht f3 fhorghrádach
prograding s forghrádú m (gs -daithe)
programming s (Comp.) ríomhchlárú m (gs -raithe)
progressive failure teip f2 fhorchéimnitheach
projected profile próifíl f2 theilgthe
projection s teilgean m1
prolate elipsoid éileapsóideach m1 prólátach
proof s promhadh m1
property s airí m4
proportional a comhréireach a
proportional dividers rannadóir m3 comhréireach
propylite s próipilít f2
propylitisation s próipilítiú m (gs -tithe)
proscriptive a toirmisc gs as a
prospect s (mining) dóigh f2
prospect v déan v sirtheoireacht (ar)
prospecting s sirtheoireacht f3
prospecting licence ceadúnas m1 sirtheoireachta
prospecting method modh m3 sirtheoireachta
prospector s sirtheoir m3
protalus rampart rampar m1 forsciligh
proterogenesis s prótaraigineas m1
Proterozoic a Prótarasóch a
Proterozoic continental crust screamh f2 ilchríochach Phrótarasóch
protheca s (la) próithiach f2
Protista spl (la) Protista mpl
proto- pref próta-, prótai- pref
protoclastic a prótaclastach a
protoconch s prótaconc m1 (pl –anna)
protomylonite s prótaimíolóinít f2
proton s prótón m1
proton magnetometer (= proton-resonance magnetometer) maighnéadaiméadar m1 prótónach
proton-resonance magnetometer (= proton magnetometer) maighnéadaiméadar m1 prótónach
protore s prótaimhian f2
proto-sun s prótaighrian f2
Protozoa spl (la) Protozoa mpl
protozoic a prótasóch a
protrusion s dlúthshá m4 (pl –ite)
protrusive a dlúthsháiteach a
proustite s prúistít f2
provenance s (Strat.) dualfhoinse f4
proven reserves cúltaisce f4 cruthaithe
province s proibhinse f4
proximity survey suirbhé m4 gaireachta
psammite s saimít f2
psammitic a saimíteach a
psammitic rock carraig f2 shaimíteach
psammosere s samaiséir f2
psephite s seifít f2
psephitic a seifíteach a
psephitic rock carraig f2 sheifíteach
psepho- pref seif-, seifea-, seifi- pref
pseudo- pref bréag- pref
pseudo-albite s bréagailbít f2
pseudo-anticline s bréag-dhronnchlaonas m1
pseudo-bedding s bréagchisealú m (gs -laithe)
pseudobreccia s bréagbhreisia f4
pseudo-conglomerate s bréag-chomhcheirtleán m1
pseudo-critical a bréagchriticiúil a
pseudocubic a bréagchiúbach a
pseudo-fossil s bréagiontaise f4
pseudohexagonal a bréag-heicseagánach a
pseudojade s bréagshéad m3
pseudoleucite s bréagleoicít f2
pseudomalachite s (= phosphorocalcite, phosphocalcite) bréagmhalaicít f2
pseudomorph s bréagmhorf m1
pseudomorphism s bréagmhorfacht f3
pseudonodule s bréagnóidín m4
pseudophite s (= miskeyite) bréagoifít f2
pseudoplankton s bréagphlanctón m1
pseudo-psephite s bréagsheifít f2
pseudostratification s bréagshrathú m (gs -thaithe)
pseudo-syncline s bréag-chuaschlaonas m1
pseudotachylite s bréagthacailít f2
pseudo-tectonic a bréagtheicteonach a
pseudowollastonite s bréagvollastainít f2
psil(o)- pref sil-, silea-, sili- pref
psilomelane s silimeileán m1
Psilophytales spl (la) Psilophytales mpl
psychrometer s sícriméadar m1
Pteridophyta spl (la) Pteridophyta mpl
Pteridospermae spl (la) Pteridospermae mpl
Pterocerian a Teiricearach a
pterodactyl s teireadachtalach m1
pteropod ooze púscán m1 teireapódach
Pteropoda spl (la) Pteropoda mpl
Pterosauria spl (la) Pterosauria mpl
ptilolite s (= mordenite) tililít f2
ptygmatic a tiogmatach a
ptygmatic structure struchtúr m1 tiogmatach
ptygmatite s tiogmaitít f2
puddingstone s cloch f2 chumaisc
Puercan a Puarcach a
puglianite s púilliainít f2
pulaskite s pulaiscít f2
pull-apart s tarraingt f ó chéile
pulsatory sequence seicheamh m1 bíogach
pulse s (Seis.) bíog f2
pulverization s (= comminution) mionú m (gs -naithe)
pulverulent a sophúdraithe a
pumice (stone) slíogart m1
pump s caidéal m1
pumpellyite s pumpaillíít f2
Pumpelly's rule riail f5 Pumpelly
pumping calculations ríomhaireachtaí fpl caidéalaithe
pumping equipment trealamh m1 caidéalúcháin
pumping station stáisiún m1 caidéalúcháin
punctuated equilibrium cothromaíocht f3 phoncaithe
Purbeck beds cisil mpl Purbeck
Purbeckian a Purbaiceach a
pure shear fiaradh m glan
purple copper ore (= bornite, erubescite, peacock ore) mian f2 chorcra chopair
purpurite s purpairít f2
push-pull wave (= compressional wave, P wave, primary wave, pressure wave) P-thonn f2
puy s (fr) puy m4
P wave (= compressional wave, pressure wave, primary wave, push-pull wave) P-thonn f2
pyargyrite s pí-airgirít f2
pycnite s picnít f2
pycnometer s picniméadar m1
pygidium s pigidiam m4
pyr(o)- pref pior-, pir-, pirea-, piri- pref
pyralmandite s pioralmaindít f2
pyralspite s piorailspít f2
pyralspite garnet gairnéad m1 piorailspíte
pyramid s pirimid f2
pyramidal a pirimidiúil a
pyramidal dune dumhach f2 phirimidiúil
pyramidal habit sainchruth m3 pirimidiúil
pyramidal peak (= horn) (Glac.Geol.) adharc f2 (phirimidiúil)
pyrandite s pioraindít f2
pyranometer s pireanaiméadar m1
pyrargyrite s piorairgirít f2
pyrene s piréin f2
pyreneite s (= melanite) piréinít f2
pyrheliometer s pirhéiliméadar m1
pyribole s pireaból m1
pyrite(s) s (= fool’s gold, iron pyrites) pirít f2
pyritic a piríteach a
pyritohedron s pirítihéadrán m1
pyrochlore s pireaclór m1
pyroclast s pireaclastach m1
pyroclastic a pireaclastach a
pyroclastic deposit sil-leagan m1 pireaclastach
pyroclastic material ábhar m1 pireaclastach
pyroclastic rock carraig f2 phireaclastach
pyroelectric a pirileictreach a
pyroelectricity s pirileictreachas m1
pyrogenetic a pirigineach a
pyrogenetic mineral mianra m4 pirigineach
pyrolite s pirilít f2
pyrolusite s (= polianite) pirealúisít f2
pyromeride s pirimiríd f2
pyrometamorphism s pirimeiteamorfacht f3
pyrometasomatic a pirimeiteasómatach a
pyrometer s piriméadar m1
pyromorphite s pireamoirfít f2
pyrope s pioróp m1
pyrophanite s pireafáinít f2
pyrophyllite s pirifillít f2
pyrophytic a pirifíteach a
pyroturbidite s pireaturbaidít f2
pyroxene s pirixéin f2
pyroxene family fine f4 na bpirixéiní
pyroxene granulite gráinnínít f2 phirixéine
pyroxenite s pirixéinít f2
pyroxenoid s pirixéanóideach m1
pyrrh(o)- pref piorra-, piorrai- pref
pyrrhosiderite s piorraisidirít f2
pyrrhotite s piorróitít f2

Barr


Q

Q-type section
Q-ghearradh m (gs -rrtha)
quadrangle s ceathairuilleog f2
quadrant s (Mth.) ceathrú f5 ciorcail
quadrant s (of instrument) ceathramhán m1
quadrat s cuadraí m4
quadratic a cearnach a
quadratic surface dromchla m4 cearnach
quagmire s scraith f2 ghlugair
qualitative a cáilíochtúil a
qualitative analysis anailís f2 cháilíochtúil
qualitative landform analysis anailís f2 cháilíochtúil tírghnéithe
quality control rialú m cáilíochta
quantification s cainníochtú m (gs -taithe)
quantitive a cainníochtúil a
quantitative analysis anailís f2 chainníochtúil
quantitative landform analysis anailís f2 chainníochtúil tírghnéithe
quantum evolution eabhlóid f2 chandamach
quaquaversal a ilchlaonach a
quarry s cairéal m1
quarry gelegnite geilignít f2 chairéil
quarrying s (Min.) cairéalú m (gs -laithe)
quarrying s (= plucking) (StrucGeol.) sracadh m (gs –ctha)
quarrying products táirgí mpl cairéalúcháin
quarry waste dramhaíl f3 chairéil
quarry-water s uisce m4 cairéil
quarter-wave plate (= mica plate) pláta m4 ceathrú toinne
quartile s ceathairíl f2
quartz s grianchloch f2
quartz arenite airéinít f2 ghrianchloiche
quartz conglomerate comhcheirtleán m1 grianchloiche
quartz diorite dióirít f2 ghrianchloiche
quartz dolerite dolairít f2 ghrianchloiche
quartz felsite (= quartz porphyry) feilsít f2 ghrianchloiche
quartz gabbro gabró m4 grianchloiche
quartzine s grianchloichín m4
quartzite s grianchloichít f2
quartzite-conglomerate s comhcheirtleán m1 grianchloichíte
quartzite-schist s siosta m4 grianchloichíte
quartz latite laitít f2 ghrianchloiche
quartzose a grianchlochach a
quartzose sandstone gaineamhchloch f2 ghrianchlochach
quartz porphyry (= quartz felsite) porfaire f4 ghrianchloiche
quartz sand gaineamh m1 grianchloiche
quartz schist siosta m4 grianchloiche
quartz wedge ding f2 ghrianchloiche
quartz-syenite s siainít f2 ghrianchloiche
quasi- pref gar- pref
quasi-climax s gar-fhorchéim f2
quasi-equillibrium s garchothromaíocht f3
quasi-fossil s gariontaise f4
quaternary a ceathartha a
Quaternary ice age oighearaois f2 Cheathartha
Quaternary Period, the an Tréimhse f4 Cheathartha
queenstownite s cuínstinít f2
quenselite s cuinsilít f2
quercyite s ceirsíít f2
Querwellan wave (= Love wave, Q wave) Q-thonn f2 (pl –ta)
queueing s ciúáil f3
queueing theory teoiric f2 na ciúála
quickclay s cré f4 bheo
quicklime s aol m1 beo
quicksand s gaineamh m1 súraic
Q wave (= Love wave, Querwellan wave) Q-thonn f2

Barr


R

radar
s radar m1
radar imagery íomháineachas m1 radair
radar meteorology meitéareolaíocht f3 radair
raddle s (= red ochre) breasal m1
radial a gathach a
radial distance achar m1 gathach
radial drainage draenáil f3 ghathach
radial dyke dingeán m1 gathach
radial flow to a well sreabhadh m gathach chuig tobar
radian s raidian m1
radiance s radantas m1
radiant a radanta a
radiant energy fuinneamh m1 radanta
radiant emittance astaíocht f3 radanta
radiant flux flosc m3 radanta
radiated a gathach a
radiated aggregate comhbhailiú m gathach
radiating a (= radial) gathach a
radiation s (Ph.) radaíocht f3
radiation s (Evol.) scaipeadh m (gs -pthe)
radiation log (instrument) logálaí m4 radaíochta
radiation log (record) loga m4 radaíochta
radioactive a radaighníomhach a
radioactive dating (= radiometric dating) dátú m radaighníomhach
radioactive decay rate ráta m4 meatha radaighníomhaigh
radioactive mineral mianra m4 radaigníomhach
radioactive-tracer log (device) logálaí m4 rianaire radaighníomhaigh
radioactivity s radaighníomhaíocht f3
radioactivity age-method aoismhodh m3 radaighníomhaíochta
radioactivity log (record) loga m4 radaighníomhaíochta
radioactivity survey suirbhé m4 radaighníomhaíochta
radio-altimeter
s airdemhéadar m1 raidió
radiocarbon s radacarbón m1
radiocarbon dating dátú m radacarbóin
radiogenic a radaigineach a
radiogenic heating téamh m1 radaigineach
radiogenic isotope system córas m1 iseatóp radaigineach
radiogeology s radaigeolaíocht f3
radioisotope s raidiseatóp m1
Radiolaria spl (la) Radiolaria mpl
radiolarian s radalárach m1
radiolarian a radalárach a
radiolarian chert seirt f2 radalárach
radiolarian earth ithir f5 radalárach
radiolarian ooze púscán m1 radalárach
radiolarite s radaláirít f2
radiometer s radaiméadar m1
radiometric a radaiméadrach a
radiometric dating (= radioactive dating) dátú m radaiméadrach
radiosonde s raidió m4 sondála
radium s raidiam m4
radius s ga m4 (pl –thanna)
radius ratio cóimheas m3 gathanna
raft s rafta m4
raft foundation dúshraith f2 raftúil
rafting s raftú m (gs -taithe)
rag s brusc-charraig f2
railway s (Min.) bóthar m1 iarainn
rain s báisteach f2
rain daym báistí
raindrop s braon m1 báistí
raindrop erosion creimeadh m braonta báistí
raindrop impression (= rain print) logán m1 braoin bháistí
rainfall erosivity creimneacht f3 bháistí
rainfall intensity déine f4 báistí
rainfall penetration treá m na báistí
rain gauge méadar m1 báistí
rain pit log m1 báistí
rain print (= raindrop impression) logán m1 braon báistí
rain-spell s seal m3 báistí
rainsplash
s steancadh m báistí
rain-wash s scuabadh f3 bháistí
raised a ardaithe a
raised beach trá f4 ardaithe
raised bog portach m1 ardaithe
raised sea-cave pluais f2 mhara ardaithe
raising s ardú m (gs -daithe)
rake s (= pitch) (StrucGeol.) sciotadh m (gs -ta)
raking hole sciotpholl m1
rammelsbergite s raimilsbeirgít f2
ramp s rampa m4
ramp valley rampghleann m3
ramsayite s raimséít f2
ramsdellite s raimstillít f2
ranciéite s rainséít f2
random noise torann m1 randamach
random sample sampla m4 randamach
range s (distance) raon m1
range s (Stat.) raon m1
range of fossils raon m1 iontaisí
range of hills
cnocraon m1
range pole cuaille m4 raoin
range-zone s (= acrozone) raonchrios m3 (gs -chreasa)
ranging s raonáil f3
ranging rod slat f2 raonála
rank s (classification) rang m3
rank v rangaigh v
rankinite s raincinít f2
rank order rang-ord m1
Rapakavi texture uigeacht f3 Rapakavi
Rapakivi granite eibhear m1 Rapakivi
rapids spl fánsruth m3
rare earth tearcithir f5 (gs –threach pl –threacha)
rare-earth mineral mianra m4 tearcithreach
rasorite s (= kernite) rásairít f2
rate s ráta m4
rate of denudation ráta m4 lomartha
rate of process ráta m4 próisis
ratio s cóimheas m3
rational a cóimheasta a
Rauracian a Rárácach a
ravine s ailt f2 (pl –eanna)
raw a amh a, amh- pref
raw fuel amhbhreosla m4
raw humus (= mor) amh-húmas m1
ray s (of light) ga m4 (pl –thanna)
ray s (landform on lunar surface) ga m4 (pl –thanna)
Rayleigh wave (= R wave) tonn f2 Rayleigh
raypath s gachonair f2
ray theory ga-theoiric f2
reach s (of river) réimse m4 d'abhainn
reactance s freasaitheacht f3
reaction s (in gen.) frithghníomhú m (gs -mhaithe)
reaction s (Ch.) imoibriú m (gs -rithe)
reaction kinetics cinéitic f2 imoibrithe
reaction rim imeall m1 imoibrithe
reaction series sraith f2 imoibrithe
reaction time am m3 frithghníomhaithe
reactivate v athghníomhachtaigh v
reagent efficiency éifeachtacht f3 imoibreáin
real time réad-am m3
realgar s rialgar m1
Réaumur scale scála m4 Réaumur
recapitulation theory teoiric f2 an achoimrithe
recent a úrnua a
recent deformation dífhoirmiú m úrnua
recent deposit sil-leagan m1 úrnua
Recent Period, the (= Holocene Period) an Tréimhse f4 Úrnua
recentred map projection
teilgean m1 léarscáile athláraithe, teilgean m1 mapa athláraithe
recession s (Glac.) cúlú m (gs –laithe)
recessional a cúlaitheach a
recessional moraine moiréan m1 cúlaitheach
recharge s (Hydro.) athlíonadh m (gs -nta)
recharge v (El.) athluchtaigh v
recharge area (= intake area) ceantar m1 athlíonta
recharge-discharge profile próifíl f2 athlíonta is doirte
reciprocal s deilín m4
reciprocal a deilíneach a
reciprocal of formation volume factor deilín m4 an fhachtóra toirte foirmíochta
reclamation s míntíriú m (gs -rithe)
recombination s athcheangal m1
recompilation s atiomsú m (gs -saithe)
reconnaissance s réamhshuirbhé m4
reconnaissance sampling sampláil f3 taiscéalaíochta
reconstruction s atógáil f3
reconstructive transformation trasfhoirmiú m atógálach
record s (GeoPh.) taifead m1
record v taifead v
record section taifeadghearradh m (gs -rrtha)
recoverable reserves cúltaisce f4 inghnóthaithe
recovery s (Min.) gnóthú m (gs –thaithe)
recovery (of well) téarnamh m1 (tobair)
recrystallization s athchriostalú m (gs -laithe)
rectangular drainage pattern gréasán m1 dronnuilleogach draenála
recumbent fold filleadh m1 luite
recurrence interval eatramh m1 atarlaithe
recursive filter scagaire m4 aisfhothach
recurved a aischuartha a
recurved sandspit gob m1 gainimh aischuartha
recurved spit gob m1 aischuartha
recycling s athchúrsáil f3
red a dearg a, rua a
red bed ciseal m1 rua
redbrown earth ithir f5 dheargdhonn
red chalk cailc f2 dhearg
red clay púscán m1 dearg
red copper ore (= cuprite) coiprít f2
red desert soil ithir f5 dhearg fásaigh
reddish-brown lateritic soil ithir f5 latairíteach dhonn scothdhearg
reddish-brown soil ithir f5 dhonn scothdhearg
reddish chestnut soil ithir f5 chrón scothdhearg
reddish prairie soil ithir f5 prairie scothdhearg, ithir f5 féarthailte scothdhearg
red earth ithir f5 dhearg
red lead (= minium) luaidhe f4 dhearg
red marble marmar m1 rua
red Mediterranean soil ithir f5 Mheánmhuirí dhearg
red ochre (= raddle) ócar m1 dearg
redox potential poitéinseal m1 ocsdí
red rain báisteach f2 dhearg
reducing flame lasair f5 dhí-ocsaídithe
reduction s (Ch.) dí-ocsaídiú m (gs -ithe)
reduction s (Geomorph.) ísliú m (gs -ithe)
reduction s (Mth.) athrú m (gs -raithe)
reduction process próiseas m1 dí-ocsaídithe
redundancy s iomarcaíocht f3
reduzates spl dí-ocsaíodáití fpl
red-yellow podzol podsal m1 deargbhuí
red-yellow podzolic soil ithir f5 phodsalach dheargbhuí
reef s sceir f2
reef facies faiséis f2 sceire
reef-flat s sceir-réileán m1
reef knoll (= knoll reef) sceirthulán m1
reef limestone aolchloch f2 sceire
re-entrant
s infhillteach m1
re-entrant a infhillteach a
reference s tagairt f3
reference map léarscáil f2 tagartha, mapa m4 tagartha
reference net eangach f2 thagartha
reference number uimhir f5 thagartha
reference plane plána m4 tagartha
reference seismometer seismiméadar m1 fíoraithe
reflectance s frithchaiteas m1
reflected a frithchaite a
reflected refraction athraonadh m frithchaite
reflecting goniometer gónaiméadar m1 frithchaiteach
reflection s frithchaitheamh m1
reflection coefficient comhéifeacht f3 frithchaithimh
reflection peak buaic f2 frithchaithimh
reflection plane (= mirror plane of symmetry, plane of mirror symmetry, plane of symmetry, symmetry plane) plána m4 siméadrachta
reflection profile próifíl f2 frithchaithimh
reflection seismics seismic f2 frithchaithimh
reflection survey suirbhé m4 frithchaithimh
reflectivity s frithchaiteacht f3
refold s athfhilleadh m1 (pl -llteacha)
refolded fold filleadh m1 athfhillte
refracted ray ga m4 athraonta
refraction s athraonadh m (gs -nta)
refraction count comhaireamh m1 athraonta
refraction diagram léaráid f2 athraonta
refraction of flowlines athraonadh m sreabhlínte
refraction survey suirbhé m4 athraontaí
refraction wave tonn f2 athraonta
refractive capacity cumas m1 athraonta
refractometer s athraonmhéadar m1
refractor s (= wave conductor) athraontóir m3
refractory a teasfhulangach a
refractory clay cré f4 theasfhulangach
refreezing of interstitial water athreo m4 uisce idirspáis
refrigeration s cuisniú m (gs -nithe)
reg s (Hamitic) reg m4
regelation s athreo m4
regelation layer scair f2 athreo
regeneration s athghiniúint f3
régime s réisím f2
regimen of an ice cliff réim f2 oighearéadain
region s réigiún m1
regional a réigiúnach a
regional deformation dífhoirmiú m réigiúnach
regional dip claonas m1 réigiúnach
regional geologic investigation imscrúdú m geolaíoch réigiúnach
regional geology geolaíocht f3 réigiúnach
regional groundwater flow sreabhadh m réigiúnach screamhuisce
regional guide treoirleabhar m1 réigiúnach
regional mapping léarscáiliú m réigiúnach, mapáil f3 réigiúnach
regional metamorphic rocks carraigeacha fpl meiteamorfacha réigiúnacha
regional metamorphism meiteamorfacht f3 réigiúnach
regional mineral investigation imscrúdú m mianraí réigiúnach
regional syncline cuaschlaonas m1 réigiúnach
regional unconformity neamh-chomhfhoirmeacht f3 réigiúnach
regmatic a reagmatach a
regolith s (= mantle rock) (terrestrial) forscreamh f2
regolith s (lunar) reigilit f2 na gealaí
regosol s reigeasal m1
regression s (Stat., Strat.) cúlú m (gs -laithe)
regression analysis anailís f2 chúlaithe
regression conglomerate (Strat.) comhcheirtleán m1 cúlaithe
rehabilitation s athshlánú m (gs -naithe)
reinite s réinít f2
rejuvenation s athnuachan f3
relationship s gaolmhaireacht f5
relative a coibhneasta a
relative age aois f2 choibhneasta
relative density dlús m1 coibhneasta
relative movement gluaiseacht f3 choibhneasta
relative relief rilíf f2 choibhneasta
relative roughness gairbhe f4 choibhneasta
relative thickness tiús m1 coibhneasta
relative vorticity cuilitheacht f3 choibhneasta
relaxation s (of stress) maolú m (gs -laithe)
relaxation path conair f2 mhaolaithe
relaxation time aga m4 maolaithe
release analysis anailís f2 fuascailte
release joints siúntaí mpl fuascailte
reliability diagram léaráid f2 iontaofachta
relict a fuíoll- pref, fuíll gs as a
relict hill fuíollchnoc m1
relict landform fuíoll-tírghné f4
relict mountain fuíollsliabh m2 (gs -sléibhe)
relict sediment dríodar m1 fuíll
relict slope
fuíollfhána f4
relict structure fuíollstruchtúr m1
relief s rilíf f2
relief features gnéithe fpl rilífe
relief map (= topographical map) léarscáil f2 rilífe, mapa m4 rilífe
relief model mionsamhail f3 rilífe
remains spl fuíoll m1 (gs fuíll pl fuíll)
remanent a iarmharach a
remanent magnetization maighnéadú m iarmharach
remanié a (fr) remanié a
remanié fossils iontaisí fpl remanié
remnant s fuílleach m1
remobilize v (of assemblage) athchómáil v
remobilize v (of movement) athghluais v
remote sensing cianbhraiteacht f3
removal of overburden lomairt f3 an fhorchlúdaigh
rendzina s reinsíne f4
rendzina soil ithir f5 reinsíne
renewable energy source foinse f4 in-athnuaite fuinnimh
reniform a duánchruthach a
reniform aggregate comhbhailiú m duánchruthach
repeatability s in-atrialltacht f3
repeated twin cúpla m4 athfhillteach
repetition of beds iltarlú m ciseal
repetition of outcrops iltarlú m lomán
replacement s athsholáthar m1
replacement deposit sil-leagan m1 athsholáthair
replacement ore mian f2 athsholáthair
replication s (Comp.) macasamhlú m (gs -laithe)
representative fraction (R.F) sainchodán m1, S.C.
representative sample sampla m4 ionadaíoch
reproducible recording taifead m1 inatáirgthe
repressuring s athbhrúchán m1
reptile s reiptíl f2
Reptilia spl (la) Reptilia mpl
resample v athshampláil f3
resection s athghearradh m (gs -rrtha)
resedimentation s athdhríodrúchán m1
resequent a ath-chomhshníoch a
resequent fault-line éasclíne f4 ath-chomhshníoch
reserved area licence ceadúnas m1 limistéir fhorchoimeádta
reserves spl (overground) stoc m1
reserves spl (underground) cúltaisce f4
reservoir s (manmade) taiscumar m1
reservoir s (natural accumulation of petroleum, gas, etc.) taisce f4
reservoir conditions dálaí fpl taiscumair
reservoir fluid sreabhán m1 taisce
reservoir impoundment cuibhriú m taisce
reservoir rock taisc-charraig f2
reservoir site láithreán m1 taiscumair
residence time am m3 seadaithe
residual a iarmharach a
residual clay cré f4 iarmharach
residual deposit sil-leagan m1 iarmharach
residual deposit (Miner.) fosú m iarmharach
residual feature gné f4 iarmharach
residual hill cnoc m1 iarmharach
residualize v iarmharaigh v
residual nodule
nóidín m4 iarmharach
residual ore mian f2 iarmharach
residual water saturation sáithiú m le huisce iarmharach
residue s iarmhar m1
resilium s (la) resilium m4
resin s roisín m4
resinous a roisíneach a
resinous lustre loinnir f5 roisíneach
resistance s friotaíocht f3
resistant a friotaíoch a
resistant mass mais f2 fhriotaíoch
resistates spl friotáití fpl
resister s (to granitization) carraig f2 fhritheibhrithe
resistivity s friotachas m1
resistivity index séan m1 friotachais
resistivity log loga m4 friotachais
resistivity method modh m3 an fhriotachais
resistivity survey suirbhé m4 friotachais
resistor s (El.) friotóir m3
resolution s (of image) gléine f4
resolution s (separation of colours) díscaoileadh m (gs –lte)
resolve v (of colours) díscaoil v
resorption s athshú m (gs -ite)
response s freagairt f3 (gs –artha)
response time am m3 freagartha
response to stress freagairt f3 don strus
restoration s athchóiriú m (gs -rithe)
restored section gearradh m athchóirithe
resurrected a (= exhumed) athnochta a
retardation s moilliú m (gs -llithe)
reticulated a eangachúil a
reticulated aggregate comhbhailiú m eangachúil
retinalite s reitinilít f2
retreat s (Glac.) cúlú m (gs –laithe)
retreating a cúlaitheach a
retreating coast cósta m4 cúlaitheach
retrocorrelation s ais-chomhghaolú m (gs -laithe)
retrograde metamorphism meiteamorfacht f3 aisghrádach
reverberation s aisfhuaimniú m (gs -nithe)
reversal s (Mag.) aisiompú m (gs –paithe)
reversal s (of dip) aisiompú m (gs -paithe)
reversal in field of magnetism aisiompú m réimse an mhaighnéadais
reversed a aisiompaithe a
reversed fault (= reverse fault) frithéasc m1
reversed temperature gradient grádán m1 teochta aisiompaithe
reverse fault (= reversed fault) frithéasc m1
reverse-rotary drilling druileáil f3 fhrithrothlach
reversible process próiseas m1 in-aisiompaithe
reversing a aisiompaitheach a
reversing dune dumhach f2 aisiompaitheach
revetment s sraodbhalla m4
revived a athnuaite a
revolution s imrothlú m (gs -laithe)
Reynolds Number Uimhir f5 Reynolds
R.F. (= representative fraction) S.C., sainchodán m1
rhabdosome s rabdasóm m1
Rhaetian a (= Rhaetic) Raetach a
Rhaetic bed ciseal m1 Raetach
Rhaetic series sraith f2 Raetach
rheid s réach m1
rheidity s réacht f3
rheo- pref réa-, réi- pref, sreabh- pref
rheological a sreabheolaíoch a
rheological characteristic (of soil) saintréith f2 shreabheolaíoch
rheology s sreabheolaíocht f3
rheomorphic a réamorfach a
rheomorphism s réamorfacht f3
rhodesite s róidsít f2
rhodizite s ródaisít f2
rhodocrosite s ródacróisít f2
rhodolite s ródailít f2
rhodonite s ródainít f2
rhodusite s ródúisít f2
rhomb s romb m3
rhombic a rombach a
rhombic dipyramid déphirimid f2 rombach
rhombic disphenoid désféanóideach m1 rombach
rhombic dodecahedron dóideacaihéadrán m1 rombach
rhombohedral a rombaihéidreach a
rhombohedral division roinn f3 rombaihéidreach
rhombohedral system córas m1 rombaihéidreach
rhombohedron s rombaihéadrán m1
rhomb-porphyry s rombphorfaire f4
rhomb spar sparra m4 romba
rhonite s róinít f2
rhumb line (= loxodrome) rumlíne f4
rhyodacite s (= toscanite) riadaicít f2
rhyolite s riailít f2
rhyolitic tuff tufa m4 riailíteach
rhythm s (of sedimentation) rithim f2 (dhríodraithe)
rhythmic a rithimeach a
rhythmic sedimentation dríodrú m rithimeach
rhythmic sequence seicheamh m1 rithimeach
rhythmite s rithimít f2
ria s (es) ria m4
rib s easna f4
ribbed a easnach a
ribbon a ribíneach a
ribbon banding bandáil f3 ribíneach
ribbon diagram léaráid f2 ribíneach
ribbon jasper seaspar m1 ribíneach
ribbon lake loch m3 ribíneach
Richmondian a Ritsmeanach a
Richter scale scála m4 Richter
richterite s rictirít f2
ricolettaite s ríciléitít f2
ridge s (Geomorph.) droim m3 (pl –omanna)
ridge-and-ravine topography topagrafaíocht f3 dromanna is ailteanna
ridge-and-valley topography topagrafaíocht f3 dromanna is gleannta
ridge fault éasc m1 droma
riebeckite s ríbicít f2
Riedel fracture briseadh m Riedel
riffle s (obstruction in river) scarbhán m1
riffle s (of wavelet) roc m1
riffle s (= riffle-box) rifil f2
riffle-box s (= riffle) rifil f2
rift s scoilt f2 (pl –eanna)
rifting s scoilteadh m (gs -te)
rift structure scoiltstruchtúr m1
rift valley scoiltghleann m3
right ascension ceartairde f4
right-hand rule riail f5 an deisil
right-lateral a deaschliathánach a
right-lateral fault (= dextral fault) éasc m1 deaschliathánach
right-lateral faulting éascadh m deaschliathánach
rigidity modulus (= Coulomb’s modulus, modulus of rigidity, shear modulus, torsion modulus) modal m1 doichte
rill s (of stream) sruthlán m1
rill s (of gulley) clasán m1
rill(e) s (= lunar rille) (on moon) gág f2 gealaí
rillenkarren spl (de) rillenkarren mpl
rim s imeall m1
rind s oighearchoirt f2
ring-complex s coimpléasc m1 fáinneach
ring crater cráitéar m1 fáinneach
ring-dyke s dingeán m1 fáinneach
ring-fault s éasc m1 fáinneach
ringed a fáinneach a
ringing s clingíneacht f3
ring main firing pléascadh m príomhlíonra fháinnigh
ring mains príomhlíonra m4 fáinneach
ring structure struchtúr m1 fáinneach
rinnenkarren spl (de) rinnenkarren mpl
riparian a bruachánach a
ripidolite s (= prochlorite) ripidilít f2
ripple s iomairín m4
ripple-drift bedding cisealú m síobiomairíneach
ripple-drift structure struchtúr m1 síobiomairíneach
ripple-mark s tonnroc m1
rise s (spring) foinse f4
rise s (Top.) ard m1
rise by stoping ardú m de thoradh stópála
rising s (of river) éirí m4 (abhann)
Riss glaciation oighriú m Riss
river s abhainn f5 (gs abhann pl aibhneacha)
river attrition cnaí m4 abhann
river bar barra m4 abhann
river basin abhantrach f2
river capture abhainnghabháil f3
river channel cainéal m1 abhann
river corrasion scráibchaitheamh m1 abhann
river corrosion caitheamh m1 (céimneach) abhann
river deposition sil-leagan m1 abhann
river divide droim m3 abhann
river erosion creimeadh m abhann
river flow sreabhadh m abhann
river gravel gairbhéal m1 abhann
riverine a abhann gs as a
riverine deposit sil-leagan m1 abhann
riverine groyne gradhan f2 abhann
river load ualach m1 abhann
river oasis ósais f2 abhann
river pattern gréasán m1 abhann
river profile próifíl f2 abhann
river rejuvenation athnuachan f3 abhann
river sand gaineamh m1 abhann
river system abhainnchóras m1
river terrace léibheann m1 abhann
river transportation iompar m1 abhann
river valley gleann m3 abhann
road construction materials ábhair mpl thógála bóthair
roadstone s cloch f2 bhóthair
roaring sand gaineamh m1 búirí
roche moutonée (fr) roche moutonée
roche rock carraig f2 róiste
rock s carraig f2 (pl –eacha)
rock a carraigeach a
rockallite s rocaillít f2
rock arch stua m4 carraige
rock assemblage tacar m1 carraigeacha
rock association comhghrúpa m4 carraigeacha
rock-basin s imchuach m4 carraige
rock-basin lakes lochanna mpl imchuach carraige
rock-body s carraigchorp m1
rock bolting boltáil f3 charraige
rock city aillchathair f5
rock cleavage carraigscoilteacht f3
rock crystal carraigchriostal m1
rock-cut surface dromchla m4 carraig-ghearrtha
rock cycle timthriall m3 carraigeacha
rock-defended terrace léibheann m1 carraigchosanta
rock deformation dífhoirmiú m carraigeacha
rock dome cruinneachán m1 carraige
rock drawing líníocht f3 charraige
rock drill carraigdhruilire m4
rock drumlin droimnín m4 carraige
rock failure cliseadh m carraige
rock fall maidhm f2 charraige
rockfall-avalanche mórmhaidhm f2 charraige
rock fan fean m4 carraigeacha
rock flour plúr m1 carraige
rock flowage region réigiún m1 sreabhais charraige
rock-forming element dúil f2 déanta carraige
rock-forming mineral mianra m4 déanta carraige
rock-forming silicate sileacáit f2 déanta carraige
rock fragment blogh f3 charraige
rock glacier carraigshruth m3 (pl –eanna)
rock handling equipment trealamh m1 láimhsithe carraig
rock knob cnoba m4 carraige
rock-mass s carraigmhais f2 (pl –eanna)
rock meal carraigmhin f2
rock mechanics meicnic f2 charraige
rock milk lacht m3 carraige
rock pavement pábháil f3 charraige
rock phosphate (= phosphorite, phosphate rock) fosfáit f2 charraige
rock-salt s cloch f2 shalainn
rock-scoring s carraigscoradh m (gs -rtha pl -rthaí)
rock skeleton creatlach f2 charraigeach
rock section (Miner.) slisne m4 carraige
rockslide s carraigshleamhnú m (gs -naithe)
rock slope fána f4 charraige
rock step carraigchéim f2 (pl –eanna)
rock stream (= block stream, boulder field) blocshruth m3
rock surface dromchla m4 carraige
rock temperature survey suirbhé m4 carraigtheochta
rock type cineál m1 carraige
rock unit carraigaonad m1
rock waste (= debris) smionagar m1
rocky a carraigeach a
rod s slat f2
rodding s slatra m4
rodding structure struchtúr m1 slatála
rodingite s róidínít f2
roeblingite s róiblínít f2
roepperite s rópairít f2
rolled a (of pebbles) rollta a
roller bit béalmhír f2 rollóra
romanechite s rómáinsít f2
romerite s rómairít f2
roof s díon m1
roofing slate slinn f2 dín
roofing stone cloch f2 dhín
roof pendant inchrochadán m1 dín
room-and-pillar mining
mianadóireacht f3 seomra is colúin
root s (StrucGeol., GeoPh.) fréamh f2
root action fréamhghníomhaíocht f3
ropy lava (= dermolith, pahoehoe) laibhe f4 chordach
rosasite s rósaisít f2
roscoelite s roscóilít f2
rose s (Cart.) rós m1
rose diagram rósléaráid f2
rose muscovite rósmhuscóít f2
rosenbuschite s rósanbúisít f2
rose quartz rós-ghrianchloch f2
rosette s róiséad m1
rosolite s (= landerite) rósailít f2
Rossby wave tonn f2 Rossby
Rossi-Forel scale scála m4 Rossi-Forel
rosterite s (= morganite, vorobyevite) rostairít f2
rostrum s rostram m1
rotary a rothlach a
rotary drill druilire m4 rothlach
rotary drilling druileáil f3 rothlach
rotary inversion inbhéartú m rothlach
rotary reflection frithchaitheamh m1 rothlach
rotary table clár m1 rothlach
rotation s rothlú m (gs –laithe)
rotational a rothlach a
rotational slide sleamhnú m rothlach
rotational slip sciorradh m rothlach
rotation method modh m3 an rothlaithe
rotation of the earth imrothlú m an domhain
rotation photograph fótagraf m1 rothlaithe
Rotliegende s (de) Rotliegende m4
rotten a lofa a
rotten flint breochloch f2 lofa
rottenstone s cloch f2 lofa
rougemontite s rúismintít f2
rough a garbh a
roughneck s (oil and gas drilling) fámaire m4
roughness s gairbhe f4
roughness array eagar m1 gairbhe
round a cruinn a
rounded a maolaithe a, cruinn a
rounding s (by abrasion) maolú m (gs -laithe)
roundness s cruinne f4
routivarite s rútavairít f2
rouvillite s rúivillít f2
rubble s brablach m1
rubble-stone s spalla m4
rubellite s rúibillít f2
rubicelle s rúibisín m4
rubidium s rúibidiam m4
rubidium microcline micriclíona m4 rúbaidiam
rubidium-strontium dating dátú m rúibidiam/strointiam
rubidium-vapour magnetometer maighnéadaiméadar m1 gaile is rúbaidiam
ruby s rúibín m4
ruby a rúibíneach a
ruby copper copar m1 rúibíneach
ruby silver airgead m1 rúibíneach
ruby spinel spinéal m1 rúibín
rudaceous a púrógach a
rudaceous rock carraig f2 phúrógach
ruderal vegetation fásra m4 rudarach
rudistid s rúidistid f2
rudite s rúidít f2
Rugosa spl (la) Rugosa mpl
rugose a rocach a
rugosity s rocacht f3
rumanite s rómáinít f2
run s (Min.) rith m3
run-out of debris sceitheadh m smionagair
runnel s srutháinín m4
running mean meán m1 reatha
runoff s rith m3 (chun srutha)
Rupelian a Rúpalach a
ruptural a scoilteach a, maidhmeach a
rupture s maidhm f2
rupture strength seasamh m1 in aghaidh maidhme
rust s meirg f2
rutile s rúitíl f2
R wave (= Rayleigh wave) R-thonn f2
Ryazanian a Riasánach a

Barr


S

Saale glaciation
oighriú m Saale
Saalian a Sálach a
Saamian a Sámach a
saamite s sáimít f2
sabkha s (ar) sabkha m4
saccharoidal a siúcróideach a
saddle s diallait f2
saddle reef féith f2 lionsach
safety fuse fiús m1 sabháilteachta
safe yield táirgeacht f3 shábháilte
sag s lug m3 (pl -anna)
sag v ísligh v
sagenite s saighnít f2
sahel s saiheil f2
sahlite s (= salite) sáilít f2
Sakmarian a Sacmárach a
sal ammoniac (= native ammonium chloride) salann m1 amóiniach
salic a saileach a
salient s rubha m4
salient a rubha a
saliferous a salannach a
salina s (= salt pan) log m1 salainn
saline s sailíne f4
saline a salanda a
saline residue iarmhar m1 salanda
saline sediment dríodar m1 salanda
saline soil ithir f5 shalanda
salinity s salandacht f3
salinization s salandú m (gs -daithe)
salite s (= sahlite) sáilít f2
Salopian a Salópach a
salpausselkä s (fi) salpausselkä m4
salt s salann m1
saltation
s preabaireacht f3
salt balance cothromaíocht f3 salainn
salt deposit fosú m salainn
salt dome cruinneachán m1 salainn
saltfield
s salanncheantar m1
salt flat réileán m1 salainn
salting
s (landform) sáilín m4
salting s (process) sailleadh m (gs -llte)
salting s (Min.) bobshalannú m (gs -nnaithe)
salt lake loch m3 goirt
salt mine mianach m1 salainn
salt pan (= salina) log m1 salainn
saltpeter
s (= saltpetre) sailpítear m1
salt pillow adhairt f2 salainn
salt residual iarsma m4 an tsalainn
samarskite s samairscít f2
sample s sampla m4
sample interval eatramh m1 idir shamplaí
sample section gearradh m samplach
sampling s sampláil f3
sampling frequency minicíocht f3 samplála
sampling function feidhm f2 shamplála
sampling practice cleachtas m1 samplála
sampling skew sceabha m4 samplála
sand s gaineamh m1
sand bank oitir f5 ghainimh
sandblasting s greanroiseadh m (gs -ste)
sand count comhaireamh m1 gainimh
sand drift síobán m1 gainimh
sand dune dumhach f2 (gs duimhche pl dumhcha)
sandhill s (coastal) méile m4 (pl -lte), muc f2 ghainimh
sandpit s poll m1 gainimh
sand plain machaire m4 gainimh
sandr s (= outwash plain, sandur) sprémhá f4
sandr deposit sil-leagan m1 sprémhá
sand sheet brat m1 gainimh
sandspit s gob m1 gainimh
sand splay spré m gainimh
sandstone s gaineamhchloch f2
sandstone dyke dingeán m1 gaineamhchloiche
sandstone-hosted uranium-vanadium-copper deposit fosú m úráiniam, vanaidiam is copair faoi óstaíocht ghaineamhchloiche
sandstone injection instealladh m gaineamhchloiche
sandstorm s stoirm f2 ghainimh
sand stream sruth m3 gainimh
sand tract biolla m4 gainimh
sand transport iompar m1 gainimh
sandur s (= outwash plain, sandr) sprémhá f4
sand volcano bolcán m1 gainimh
sand wedge ding f2 ghainimh
sandy a gainmheach a
sandy desert (= desert) gaineamhlach m1
sandy limestone aolchloch f2 ghainmheach
sandy loam dúrabhán m1 gainmheach
sandy shale sceall m3 gainmheach
sanidine s sainidín m4
Sannoisian a Sannóiseach a
Santonian a Santónach a
santorinite s santóirínít f2
sanukite s sanúicít f2
sapelite s saipilít f2
saponite s (= bowlingite, soapstone) sapainít f2
sapphire s saifír f2
sapphirine s saifírín m4
saprolite s saprailít f2
sapropel s sapraipéal m1
sapropelic a sapraipéalach a
saprophyte s sapraifít f2
sarcolite s sarcailít f2
sard s sard m1
sardonyx s sardoinisc f2
Sarmatian a Sarmátach a
sarsen s sairsín m4
sartorite s sartairít f2
sassolite s sasóilít f2
satellite s satailít f2
satellite imagery íomháineachas m1 satailíte
satellite navigation (= satnav) loingseoireacht f3 satailíte
satellite pass trasdul m3 satailíte
satellitic a satailíteach a
satin spar srólsparra m4
satiny a srólda a
satnav s (= satellite navigation) loingseoireacht f3 satailíte
saturated a sáithithe a
saturated soil ithir f5 sháithithe
saturated zone (= phreatic zone, zone of saturation) crios m3 sáithithe
saturation s sáithiú m (gs -thithe)
saturation distance achar m1 sáithithe
saturation exponent easpónant m1 sáithithe
saturation index séan m1 sáithithe
saturation prospecting sirtheoireacht f3 sáithithe
sauconite s sácainít f2
Saurischia spl (la) Saurischia mpl
Sauropoda spl (la) Sauropoda mpl
Sauropterygia spl (la) Sauropterygia mpl
saussurite s sásairít f2
saussuritization s sásairítiú m (gs -tithe)
savanna a sabhána m4
savanna biochore bithchór m1 sabhána
Saxonian a Sacsanach a
saxonite s sacsainít f2
scabland s talamh m1 gearbach
scalar a scálach a
scale s scála m4
scalenohedral a scailéinihéidreach a
scalenohedron s scailéinihéadrán m1
scale of measurement scála m4 tomhais
scaling s scálú m (gs -laithe)
scaly a gainneach a
scan s scanadh m (gs -nta)
scan v scan v
scanning electronmicroscope leictreonmhicreascóp m1 scanacháin
Scaphopoda spl (la) Scaphopoda mpl
scapolite s scapailít f2
scar s éadan m1 rite
scar s (caused by avalanches) scoradh m (gs -rtha, pl -rthaí)
scarp s scairp f2
scarped plainf4 scairpe
scarp-foot spring
fuarán m1 buin scairpe
scarplands spl scairpcheantar m1
scarplet s scairpín m4
scarp terrace léibheann m1 scairpe
scattergram s scaipghram m1
scattergraph s scaipghraf m1
scawtite s scáitít f2
scenery s radharcra m4, radharc m1 tíre
scheduled mineral mianra m4 sceidealta
scheelite s sílít f2
schefferite s seifirít f2
schenatic folding filleadh m córasach
schiller s (= play of colours) sillear m1
schillerization s sillearú m (gs -raithe)
schiller spar (= bastite) baistít f2
schist s siosta m4
schist lustre loinnir f5 shiosta
schistose a siostúil a
schistosity s siostacht f3
schizolite s scitsilít f2
schlieren spl (de) schlieren mpl
Schmidt diagram léaráid f2 Schmidt
Schmidt field balance meá f4 réimse Schmidt
Schmidt net eangach f2 Schmidt
schönfelsite s seoinfeilsít f2
schorl s (= schorlite) scorla m4
schorlite s (= schorl) scoirlít f2
schorlomite s scorlaimít f2
schorl rock scorla-charraig f2
schreibersite s sréibirsít f2
schriesheimite s sríséimít f2
Schuler period Tréimhse f4 Schuler
schuppen structure (= imbricate structure) struchtúr m1 schuppen
scintillation crystal criostal m1 drithlithe
scintillometer s drithlemhéadar m1
Scleractinia spl (la) Scleractinia mpl
scolecite s scóiléicít f2
scolecodont s scóiléacaidhéadach m1
scoralite s scorailít f2
scoria s scóiria f4
scoriaceous a scóiriach a
scorification s scóiriú m (gs -rithe)
scorify v scóirigh v
scorodite s scoraidít f2
scorzalite s scorsailít f2
scour v sciúr v
scour and fill sciúr v is líon v
Scourian a Scobhairíoch a
scree s (= talus) (slope) screathan m1
scree s (= talus) (material) scileach m1
scree creep téaltú m sciligh
scree deposit sil-leagan m1 sciligh
screen s (= sieve) criathar m1
screen analysis (= sieve analysis) criatharanailís f2
scyelite s sciailít f2
Scyphozoa spl (la) Scyphozoa mpl
Scythian a Scitiach a
sea s farraige f4, muir f3
sea-arch s stua m4 mara
sea attrition cnaí m4 farraige
seabed s grinneall m1 na farraige
seabed exploration taiscéalaíocht f3 ar ghrinneall farraige
seabed geology geolaíocht f3 ghrinnill
seabed mineral mianra m4 grinnill
seabed sediment dríodar m1 grinnill
sea-cave s pluais f2 mhara
sea chest bosca m4 farraige
sea-cliff s aill f2 chósta
sea corrasion scráibchaitheamh m1 farraige
sea-floor grinneall m1 na farraige
sea-floor spreading (= ocean floor spreading) leathadh m ghrinneall na farraige
sea-inlet s góilín m4
sea level leibhéal m1 na mara
seam s síog f2
seamount s tulán m1 grinnill
sea-plain sf4 mhara
seaquake s muirchrith m3 (pl -reathanna)
searching s lorg m (gs -tha)
sea sand gaineamh m1 mara
seascarp s muirscairp f2
seasonal soil creep ithirthéaltú m séasúrach
sea stack stacán m1 farraige
sea state staid f2 na farraige
sea subsoil fo-ithir f5 na farraige
seat earth cré f4 bhoinn
sea valley muirghleann m3
sebastianite s seabaistiainít f2
secondary a tánaisteach a
secondary deposit sil-leagan m1 tánaisteach
secondary drilling druileáil f3 thánaisteach
secondary enrichment saibhriú m tánaisteach
secondary enrichment zone crios m3 saibhrithe thánaistigh
secondary field réimse m4 tánaisteach
secondary lobe lóba m4 tánaisteach
secondary migration aistriú m tánaisteach
secondary mineral mianra m4 tánaisteach
secondary porosity póiriúlacht f3 thánaisteach
secondary-porosity index séan m1 na póiriúlachta tánaistí
secondary recovery gnóthú m tánaisteach
secondary rock carraig f2 thánaisteach
secondary separation deighilt f2 thánaisteach
secondary sere séir f2 thánaisteach
secondary tectogenesis teictigineas m1 tánaisteach
secondary vein féith f2 thánaisteach
secondary wave (= shear wave, S wave) tonn f2 thánaisteach
second-derivative map léarscáil f2 an dara díorthach, mapa m4 an dara díorthach
second-order correction ceartú m (an) dara hoird
secretion s tál m1
sectile a soghearrtha a
sectility s soghearrthacht f3
section s (of elevation) gearradh m (gs -rrtha)
section s (Miner.) slisne m4
section s (of map) teascán m1
section s (of record) cuid f3 (gs coda pl codanna)
section drawing líníocht f3 ghearrtha
secular a ciantréimhseach a
secular variation comhathrú m ciantréimhseach
sediment s dríodar m1
sedimentaries spl dríodraigh mpl
sedimentary a dríodrach a, dríodair gs as a
sedimentary cover cumhdach m1 dríodrach
sedimentary deposit sil-leagan m1 dríodair
sedimentary dyke dingeán m1 dríodair
sedimentary environment timpeallacht f3 dhríodrach
sedimentary injection instealladh m dríodair
sedimentary insertion ionsma m4 dríodair
sedimentary intrusion ionsá m4 dríodair
sedimentary iron iarann m1 dríodair
sedimentary iron deposit fosú m iarainn dríodair
sedimentary iron ore iarnmhian f2 dríodair
sedimentary petrography peitreagrafaíocht f3 dhríodrach
sedimentary petrology peitreolaíocht f3 dhríodrach
sedimentary quartzite grianchloichít f2 dríodair
sedimentary rock carraig f2 dhríodair
sedimentary similitude cosúlacht f3 dhríodrach
sedimentary sorting sórtáil f3 dhríodrach
sedimentary structure struchtúr m1 dríodrach
sedimentary volcanism bolcánachas m1 dríodrach
sedimentation s dríodrú m (gs -raithe)
sedimentation method modh m3 dríodraithe
sedimentation unit aonad m1 dríodraithe
sediment discharge ratio cóimheas m3 doirte dríodair
sediment distribution dáileadh m dríodair
sediment entrainment leachtiompar m1 dríodair
sediment motion gluaisne f4 dhríodair
sedimentological a dríodareolaíoch a
sedimentology s dríodareolaíocht f3
sediment yield táirgeacht f3 dríodair
seebachite s séabaicít f2
seep v púsc v
seepage s púscadh m (gs -ctha)
seepage erosion (in piping) creimeadh m púsctha
seepage face éadan m1 púsctha
seepage force fórsa m4 púsctha
seepage moisture taisleach m1 púsctha
seepage spring fuarán m1 púsctha
segment s deighleog f2
segregation s leithscaradh m (gs -rtha)
seif s saeif f2
seif dune saeifdhumhach f2 (gs –dhuimhche pl –dhumhcha)
seis s (= seismic detector) seismiméadar m1
seism s seisme f4
seismic a seismeach a
seismic belt crios m3 seismeach
seismic detector (= seis) brathadóir m3 seismeach
seismic discontinuity neamhleanúnachas m1 seismeach
seismic-electric effect iarmhairt f3 sheismeach leictreach
seismic event teagmhas m1 seismeach
seismic focus fócas m1 seismeach
seismic intensity déine f4 sheismeach
seismicity s seismeacht f3
seismic method modh m3 seismeach
seismic parameter paraiméadar m1 seismeach
seismic prospecting sirtheoireacht f3 sheismeach
seismic ray ga m4 seismeach
seismic refraction athraonadh m seismeach
seismic risk riosca m4 seismeach
seismics spl seismic f2
seismic shadow zone scáthchrios m3 seismeach
seismic shooting pléascadh m seismeach
seismic stratigraphy stratagrafaíocht f3 sheismeach
seismic survey suirbhé m4 seismeach
seismic transition zone idirchrios m3 seismeach
seismic velocity treoluas m1 seismeach
seismic wave tonn f2 sheismeach
seismic weathering síonchaitheamh m1 seismeach
seismogram s seismeagram m1
seismograph s seismeagraf m1
seismologist s seismeolaí m4
seismology s seismeolaíocht f3
seismometer s seismiméadar m1
selagite s seiligít f2
selenide s seiléiníd f2
selenite s seiléinít f2
selenium s seiléiniam m4
selenizone s seiléinichrios m3
selenology s seiléineolaíocht f3
self-potential s (= spontaneous potential, SP) uathphoitéinseal m1
self-potential method modh m3 an uathphoitéinsil
selvedge s dlúthchiumhais f2 (pl –eanna)
semi-desert s breacfhásach m1
semi-infinite a leath-éigríochta a
semimetal s leathmhiotal m1
semi-natural vegetation fásra m4 breacnádúrtha
semipermeable membrane scannán m1 leath-thréscaoilteach
semseyite s seimséít f2
senaite s séinít f2
senarmontite s séanarmaintít f2
sender s tarchuradóir m3
Senecian a Seiniceach a
senility s seanaois f2
Senonian a Seanónach a
sensitive-clay slide sleamhnú m cré sochorraithe
sensitivity s (of instruments) íogaireacht f3
sensitivity s (of soil) sochorraitheacht f3
sensu lato (= s.l.) (la) sensu lato. s.l.
sensu stricto (= s.s.) (la) sensu stricto, s.s.
separate creation cruthú m ar leith
separation s deighilt f2
separator
s deighilteoir m3
sepiolite s (= meerschaum) séipiailít f2
septarian a seaptáiriach a
septarian nodule nóidín m4 seaptáiriach
septarium s seaptáiriam m4
septum s seipteam m1
Sequanian a (= Astartian) Seacuanach a
sequential landform tírghné f4 sheicheamhach
serac s séarac m1
serandite s séaraindít f2
sere s séir f2
serendibite s seirindibít f2
sericite s seiricít f2
sericitic a seiricíteach a
sericitic sandstone gaineamhchloch f2 sheiricíteach
sericitic schist siosta m4 seiricíteach
series s (soil, Strat., etc.) sraith f2 (pl –eanna)
serir s seirír f2
serozem s (= sierozem, grey earth, grey desert soil) seiriseom m1
serpentine s nathairín m4
serpentine a nathairíneach a
serpentine-marble s marmar m1 nathairíneach
serpentine rock carraig f2 nathairíneach
serpentinite s nathairínít f2
serpentinization s nathairíniú m (gs -nithe)
serpulite s seirpiúilít f2
sesquioxide s seiscea-ocsaíd f2
sessile a suiteach a
set s (Stat.) tacar m1
set s (Strat.) tacar m1
settle v (StrucGeol.) socraigh v
settle v (Min.) síothlaigh v
settlement s (StrucGeol.) socrú m (gs -raithe)
settlement s (Min.) síothlú m (gs -laithe)
settling ratio cóimheas m3 síothlaithe
settling velocity treoluas m1 síothlaithe
set up (of apparatus) leagan m1 amach
sextant s seiseamhán m1
seybertite s (= clintonite) síbirtít f2
s-fold s s-fhilleadh m1 (pl -llteacha)
shackanite s seacainít f2
shadow test scáth-thástáil f3 (pl -thástálacha)
shadow zone scáthchrios m3
shaft s sloc m1
shaft sinking sloc m1 a shuncáil
shaft site slocláithreán m1
shaft station slocstáisiún m1
shaking test tástáil f3 chreatha
shale s sceall m3
shale base-line bonnlíne f4 scealla
shale formation foirmíocht f3 scealla
shale oil ola f4 scealla
shaliness s sceallacht f3
shallow a éadomhain a
shallow focus fócas m1 éadomhain
shallow-focus earthquake
crith m3 talún le fócas éadomhain
shallow percolation síothlú m éadomhain
shallow water deposit sil-leagan m1 tanalachta
shallow-water survey
suirbhé m4 tanalachta
shallow well tobar m1 éadomhain
shaly a (= dirty) salach a
Shand’s classification aicmiú m Shand
shape s cruth m3
shard s (Volc.) sceard m4 (pl -anna)
shatter belt smiotchrios m3
shatter-cone smiotchón m1
shatter-cone rock carraig f2 smiotchóin
shattering s (of frost action) smiotaíl f3
sheaf structure struchtúr m1 punannach
shear a fiar a
shear v fiar v
shear cleavage fiarscoilteacht f3
shear fault fiar-éasc m1
shearing s fiaradh m (gs -rtha)
shear modulus (= Coulomb’s modulus, modulus of rigidity, rigidity modulus, torsion modulus) modal m1 doichte
shear moraine fiarmhoiréan m1
shear plane fiarphlána m4
shear resistance friotaíocht f3 in aghaidh fiaradh
shear sense treo m4 an fhiartha
shear strain straidhn f2 an fhiartha
shear strength neart m1 fiartha
shear stress strus m1 fiartha
shear structure struchtúr m1 an fhiartha
shear wave (= secondary wave, S wave) fiarthonn f2
sheen s niamh f2
sheet s brat m1
sheeted a brata a
sheeted complex
coimpléasc m1 brata
sheet erosion bratchreimeadh m (gs -mthe)
sheetflood s brat-tuile f2
sheet flow bratsreabhadh m (gs -eafa)
sheeting
s bratra m4
sheet jointing bratsiúntú m (gs -taithe)
sheet structure
bratstruchtúr m1
sheet wash bratscuabadh m (gs -btha)
shelf s scairbh f2 (pl –eacha)
shelf edge scairbhimeall m1
shelf facies scairbhfhaiséis f2
shelf ice scairbhoighear m1
shelf sea muir f3 scairbhe
shell s sliogán m1
shell-marl s marla m4 sliogánach
shelly a sliogánach a
shelly limestone aolchloch f2 shliogánach
shelly facies faiséis f2 shliogánach
shelly fossil iontaise f4 shliogánach
sheridanite s seiridinít f2
shield s sciath f2
shielding s sciathú m (gs -thaithe)
shield volcano sciathbholcán m1
shift s (StrucGeol.) aistriú m (gs -rithe)
shingle s scaineagán m1
shingling s slinntiú m (gs -ithe)
shiny a gléineach a
shipboard gravimeter meá-mhéadar m1 loinge
shistosity s siostacht f3
shoal s (of sand) scarbhán m1, scairbh f2, oitir f5
shoal v oitrigh v
shoaling zone crios m3 oitrithe
shock wave tonn f2 turrainge
shoestring rill sruthlán m1 éille
shoestring sand gaineamh m1 éille
shonkinite s sioncainít f2
shoot v (exploration) pléasc v
shooter s (exploration) (of person) pléascadóir m3
shooting s (exploration) pléascadh m (gs –ctha)
shooting under (exploration) fophléascadh m (gs -ctha)
shore s cladach m1 (pl -daí)
shore bench
binse m4 cladaigh
shore erosion creimeadh m cladaigh
shore-face terrace léibheann m1 cois cladaigh
shoreline s líne f4 (an) chladaigh
shoreline classification aicmiú m línte an chladaigh
shore platform clár m1 cladaigh
short
a gearr a
shortite s seoirtít f2
short-lived radioactivity radaighníomhaíocht f3 ghearrshaolach
short-path multiple iolraí m4 gearrchonaire
short time-scale amscála m4 gearr
short-trace section
cuid f3 an ghearr-riain
shoshonite s sioiseoinít f2
shot s pléasc f2
shot bounce preabadh m pléisce
shot depth doimhneacht f3 pléisce
shothole
s pléascpholl m1
shot instant nóiméad m1 na pléisce
shot noise torann m1 pléisce
shotpoint s pléascphointe m4
shotpoint gap bearna f4 an phléascphointe
shoulder s (Top., Moll.) gualainn f2 (pl guaillí)
shoulder-bed effect (= adjacent bed effect) iarmhairt f3 gharchisil
shovel loader lódaire m4 sluaisteach
show s taispeáint f3 (gs -eána)
show v (show banding etc.) léirigh v
shrinkage s (process) crapadh m (gs –ptha)
shrinkage s (quality) crapthacht f3
shrinkage limit teorainn f5 chrapthachta
shrinkage stoping stópáil f3 chrapthachta
shrinkage test tástáil f3 chrapthachta
shrinking a crapthach a
shrinking earth domhan m1 crapthach
shut-in well tobar m1 iata
shutter valley gleann m3 comhlach
shuttle s (of airgun) spól m1
sial s sial m1 (gs séil)
sialic a sialach a
siallitic a siallaíteach a
siberite s sibéirít f2
sicklerite s siclirít f2
sicula s (la) sicula m4
side s taobh m1 (pl –anna)
side lobe taobhlóba m4
sidereal day réaltlá m (gs -lae)
siderite s sidirít f2
siderite mudstone láibchloch f2 shidiríte
sideritic limestone aolchloch f2 shidiríteach
sidero- pref sidiri-, sidirea- pref
siderolite s sidirilít f2
siderophile a sidirifileach a
siderophyllite s sidirifillít f2
siderophyre s (meteorite) sidirifír f2
siderose a sidireach a
side-scan sonar sonóir m3 taobhscanta
side shot
taobhphléasc f2
side slip taobhsciorradh m (gs -rrtha)
sidewall s taobh-bhalla m4
sidewall core croíleacán m1 taobh-bhalla
sidewall neutron log logálaí m4 neodrón taobh-bhalla
sidewall sampler samplóir m3 taobh-bhalla
Siegenian a Sígéanach a
siegenite s síginít f2
sierozem s (= serozem, grey earth, grey desert soil) seiriseom m1
sierozem soil ithir f5 sheiriseoim
sieve s (= screen) criathar m1
sieve analysis (= screen analysis) criatharanailís f2
sieve map criatharléarscáil f2, criatharmhapa m4
sieve structure struchtúr m1 criathair
sight s (Surv.) dearcadh m1 (pl -cthaí)
sight s (viewer) treoir f5
sighting s dearcadh m1 a fháil
signal s comhartha m4
signal correction ceartú m comhartha
signal restoration athchóiriú m comhartha
signal-to-noise ratio cóimheas m3 comhartha le torann
signature s síniú m (gs -nithe)
silcrete s silcréit f2
Silesian a Siléiseach a
silica s silice f4
silica clay cré f4 shilice
silica sand gaineamh m1 silice
silicate s sileacáit f2
silicate mineral mianra m4 sileacáite
silica tetrahedron teitrihéadrán m1 silice
silication
s sileacáitiú m (gs -tithe)
siliceous a siliciúil a
siliceous calcite cailcít f2 shiliciúil
siliceous earth cré f4 shiliciúil
siliceous deposit fosú m siliciúil
siliceous ooze púscán m1 siliciúil
siliceous sandstone gaineamhchloch f2 shiliciúil
siliceous sediment dríodar m1 siliciúil
siliceous sinter sintéar m1 siliciúil
silicic a siliceach a
silicic rock carraig f2 shiliceach
silicification s siliciú m (gs -cithe)
silicify v silicigh v
silicon s sileacan m1
silky lustre loinnir f5 shíodúil
sill s sail f2
sillar s siollar m1
sillimanite s silliminít f2
silt s siolta m4
siltation s sioltachán m1
silting s sioltadh m (gs -ta)
siltite s (= siltstone) siltít f2
siltstone s (= siltite) sioltachloch f2
Silurian a Siolúrach a
Silurian Period, the an Tréimhse f4 Shiolúrach
Silurian rock carraig f2 Shiolúrach
Silurian System, the an Córas m1 Siolúrach
silvanite s (= sylvanite) salváinít f2
silver s airgead m1
silver glance (= argentite) líoghrán m1 airgid
silver-lead luaidhe f4 airgid
silver ore mian f2 airgid
silvery a (= argentine) airgeadúil a
sima s sioma m4
simetite s simitít f2
similar folding filleadh m comhchosúil
simple a simplí a
simple crystal form foirm f2 shimplí chriostail
simple fold filleadh m1 singil
simple form foirm f2 shimplí
simple multiple iolraí m4 simplí
simple shear fiaradh m simplí
simple twin cúpla m4 simplí
simulation s insamhladh m (gs –mhalta pl -mhaltaí)
simulation model samhail f3 insamhalta
simultaneous firing pléascadh m comhuaineach
Sinemurian a Sineamúrach a
singing s (exploration) canadh m (gs -nta)
single-ended spread
leathadh m cinn aonraic
single rotational slip sciorradh m aonrothlach
sinhalite s sionailít f2
sinistral a tuathail gs as a, cléchliathánach a
sinistral coiling cornadh m tuathail
sinistral fault (= left-lateral fault) éasc m1 cléchliathánach
sink s (= sink-hole, slugga) slogaide f4
sink s (volcanic) turnamh m1
sink-hole s (= sink, slugga) poll m1 slogaide
sinter s sintéar m1
sinuosity s lúbacht f3
sinuosity ratio cóimheas m3 lúbachta
sinuous a (= meandering) lúbach a
sinusoidal projection teilgean m1 síneasóideach
siphon s siofón m1
siphonal a siofónach a
siphonal canal (Gastropoda) canáil f3 shiofónach
siphuncle
s siofóinín m4
sitaparite s siotapairít f2
site s láithreán m1
site investigation iniúchadh m láithreáin
site map léarscáil f2 láithreáin, mapa m4 láithreáin
site plan plean m4 láithreáin
size s méid f2 (pl –eanna)
sizing control rialú m méideanna
skarn s scarn m1
skeletal a cnámh- pref
skeletal soil cnámhithir f5 (gs –threach pl –threacha)
skeleton s creatlach f2
skeleton classification creataicmiú m (gs -mithe)
skerry s sceir f2
skew a sceabhach a
skewness s sceabhacht f3
Skiddavian a Sciodách a
skidded shot pléasc f2 sciorrtha
skin s craiceann m1
skin depth doimhneacht f3 craicinn
skin effect iarmhairt f3 chraicinn
skip distance achar m1 truslóige
skip mark marc m1 truslóige
skleropelite s scléiripéilít f2
skomerite s scóimirít f2
skutterudite s scutaraidít f2
s.l. (= sensu lato) (la) s.l., sensu lato
slab s leac f2
slab avalanche maidhm f2 leac
slab failure cliseadh m leac
slack s lagán m1
slag s slaig f2
slaggy a slaigeach a
slaked lime aol m1 teilgthe
slaking s (disintegration) scealpadh m (gs -ptha)
slate s slinn f2 (pl -te), scláta m4
slatestone s slinnchloch f2
slaty cleavage scoilteacht f3 shlinntiúil
slave station sclábhstáisiún m1
sleeper s pléascán m1 suanach
sleeve exploder pléascóir m3 muinchille
slice s (Strat.) slisne m4
slickenside s slíocleac f2 (gs -leice)
slide s (Micros.) sleamhnán m1
slide s sleamhnú m (gs -naithe)
slide v sleamhnaigh v
slime s sláthach m1
slip s sciorradh m (gs -rrtha)
slip cleavage (= strain-slip cleavage) sciorrscoilteacht f3
slip face (of dune) sciorréadan m1
slip plane sciorrphlána m4
slip-mark s sciorrmharc m1
slip-off slope fána f4 sciorrachta
slope s fána f4
slope angle uillinn f2 fána
slope decline meathlaíocht f3 fána
slope development forbairt f3 fána
slope equilibium cothromaíocht f3 fána
slope failure cliseadh m fána
slope genesis fánaghineas m1
slope instability éagobhsaíocht f3 fána
slope replacement athsholáthar m1 fána
slope retreat cúlú m fána
slope stability cobhsaíocht f3 fána
slope stability analysis anailís f2 ar chobhsaíocht fána
slope unit fána-aonad m1
slope wash scuabadh m fána
sludge s sloda m4
sludge sample sampla m4 de shloda
sludging s slodú m (gs -daithe)
slugga s (= sink, sink-hole) slogaide f4
sluice s bualchomhla f4
sluice v (Min.) sruthlaigh v
slump s (of material) sleabhac m1
slump s (= slumping) sleabhcadh m (gs -ctha)
slump v sleabhac v
slump block bloc m1 sleabhctha
slumping s (= slump) sleabhcadh m (gs -ctha)
slump-sheet s brat m1 sleabhctha
slurry s (Min.) draoib f2
slush s bogoighear m1
slush avalanche maidhm f2 bhogoighir
slush flow sreabhadh m bogoighir
slush pit (= mud pit) (Drill.) poll m1 láibe
small circle ciorcal m1 beag
smaltite s smailtít f2
smectite s smeictít f2
smelting s bruithniú m (gs -nithe)
smithite s smitít f2
smithsonite s smitsinít f2
smoke chart toitchairt f2
smokeless coal gual m1 neamhthoiteach
smoky a toiteach a
smoky quartz grianchloch f2 thoiteach
smoothing s smúdáil f3
smythite s smítít f2
Snell's Law dlí m4 Snell
snout s (Glac.) soc m1
snow s sneachta m4
snowcap s caidhp f2 shneachta
snow cover brat m1 sneachta
snow density dlús m1 sneachta
snow-drift s ráth m3 sneachta, muc f2 shneachta
snowfield s blár m1 sneachta
snow line líne f4 an tsneachta
snowmelt s leá m4 sneachta
snow patch geadán m1 sneachta
snow sample sampla m4 de shneachta
snowslide striation stríocadh m sleamhnú sneachta
snow sliding sleamhnú m sneachta
snow survey suirbhé m4 sneachta
soapstone s (= bowlingite, saponite) cloch f2 ghallúnaí, cloch f2 shópa
sobralite s sóbráilít f2
soda s sóid f2
soda-lime feldspar iathchloch f2 shóide/aoil
sodalite s sóidilít f2
soda-microcline s micriclíona m4 sóide
soda nitre (= nitratine) nítear m1 sóide
sodic a sódach a
sodic granite eibhear m1 sódach
sodic plagioclase plagaclás m1 sódach
sodium s sóidiam m4
sofar s (= sound fixing and ranging) sófar m1 (aimsiú suímh agus raonáil le fuaim)
sofar channel cainéal m1 sófair
soft a bog a
soft clay cré f4 bhog
soft coal (= bituminous coal, household coal) gual m1 bog
softening
s (of clay etc.) bogadh m (gs -gtha)
softening point bogphointe m4
soft formation foirmíocht f3 bhog
soft mantle maintlín m4 bog
soft mineral mianra m4 bog
soft rock carraig f2 bhog
soft-sediment intrusion
ionsá m4 bogdhríodair
soft water uisce m4 bog
soggendalite s sogandailít f2
soil s ithir f5 (gs –threach pl -threacha)
soil acidity aigéadacht f3 ithreach
soil alkalinity alcaileacht f3 ithreach
soil auger ithirtharathar m1
soil bed ithirchiseal m1
soil classification ithiraicmiú m (gs -ithe)
soil climate ithirchlíoma m4
soil colloid collóideach m1 ithreach
soil composition comhdhéanamh m1 na hithreach
soil conservation caomhnú m ithreach
soil core croíleacán m1 ithreach
soil creep ithirthéaltú m (gs -taithe)
soil density ithirdhlús m1
soil detachment scoitheadh m ithreach
soil erosion creimeadh m ithreach
soil evaporation galú m ithreach
soil family ithiraicme f4
soil formation foirmiú m ithreach
soil former foirmitheoir m3 ithreach
soil granule gráinnín m4 ithreach
soil horizon léaslíne f4 ithreach
soil map ithirléarscáil f2, ithirmhapa m4
soil mechanics ithirmheicnic f2
soil moisture taise f4 na hithreach
soil moisture content cion m4 taise na hithreach
soil orders oird mpl ithreach
soil phase ithirphas m4
soil physics ithirfhisic f2
soil piping feadánú m ithreach
soil profile ithirphróifíl f2
soil sample ithirshampla m4
soil sampling sampláil f3 ithreach
soil science ithireolaíocht f3
soil series ithirshraith f2
soil solution tuaslagán m1 ithreach
soil stability cobhsaíocht f3 ithreach
soil stabilization ithirchobhsú m (gs -saithe)
soil structure ithirstruchtúr m1
soil survey ithirshuirbhé m4
soil testing kit maingín m4 tástála ithreach
soil type ithirchineál m1
soil water uisce m4 na hithreach
soil-water diffusivity idirleatacht f3 uisce na hithreach
solar a grian- pref, gréine gs as a
solar radiation radaíocht f3 na gréine
solar system grianchóras m1
solar wind grianghaoth f2
sole s (faulting) bonn m1
sole mark (= sole marking) bonnmharc m1
sole marking (= sole mark) bonnmharc m1
solfatara s solfatára m4
solfataric a solfatárach a
solid s solad m1
solid a soladach a, dlúth- pref
solid diffusion idirleathadh m soladach
solid earth dlúthdhomhan m1
solid geology geolaíocht f3 sholadach
solidification s soladú m (gs -daithe)
solid map léarscáil f2 dlúthcharraige, mapa m4 dlúthcharraige
solid rock dlúthcharraig f2 (pl –eacha)
solid solution tuaslagán m1 soladach
solifluction s (= solifluxion) ithirshreabhadh m (gs -shreafa)
solifluction lobe lóba m4 ithirshreafa
solifluxion s (= solifluction) ithirshreabhadh m (gs -eafa)
Solonchak soil ithir f5 Sholainseaic
Solonetz soil ithir f5 Sholainitse
Soloth soil ithir f5 Sholait
solubility s intuaslagthacht f3
solubilize v déan v intuaslagtha
soluble a intuaslagtha a
solum s sólam m1
solute load ualach m1 tuaslagáite
solution s (process) tuaslagadh (gs –gtha)
solution s (Ch.) tuaslagán m1
solution cave pluais f2 tuaslagtha
solution injection instealladh m tuaslagáin
solution in water tuaslagán m1 in uisce
solution pipe píobán m1 tuaslagáin
solution subsidence turnamh m1 tuaslagáin
solvent s tuaslagóir m3
solvent a tuaslagach a
solvent extraction eastóscadh m tuaslagóra
sölvsbergite s sóilvsbeirgít f2
soma- pref sóma-, sómai- pref
somma s (= somma ring) soma m4
somma a somach a
somma ring ciorcal m1 somach
sonar s sonóir m3
sonic log (= continuous velocity log, velocity log) loga m4 sonach
sonobuoy s sona-bhaoi m4
sonogram s sonagram m1
sonograph s sonagraf m1
sorosilicate s sóraisiliceáit f2
sorting s sórtáil f3
sound s fuaim f2 (pl –eanna)
sound fixing aimsiú m suímh le fuaim
sound fixing and ranging (= sofar) aimsiú m suímh agus raonáil le fuaim
sound ranging raonáil f3 le fuaim
sounder s sondálaí m4
sounding s sondáil f3
source s foinse f4
source rock carraig f2 foinse
source vent craos m1 foinse
sour crude amhola f4 shulfarach
southing s deaslíne f4
SP (= self potential, spontaneous potential) uathphoitéinseal m1
space geology spásgheolaíocht f3
space group spásghrúpa m4
space lattice (Cryst.) spáslaitís f2
space problem spásfhadhb f2
space shuttle spástointeálaí m4
spacing s spásáil f3
spacing of holes spásáil f3 poll
spall s spalla m4
spalling s spallú m (gs –llaithe)
spandite s spaindít f2
spar s sparra m4
sparagmite s sparaigmít f2
sparite s spairít f2
sparker s spréachaire m4
Sparnacian a Sparnacach a
spartalite s spartailít f2
spate s tulca m4
spathic a (= spathose) spatach a
spathic iron (= spathic iron ore, spathose iron) iarann m1 spatach
spathic iron ore (= spathic iron, spathose iron) iarnmhian f2 spatach
spathose a (= spathic) spatach a
spathose iron (= spathic iron, spathic iron ore) iarann m1 spatach
spatial frequency minicíocht f3 spásúil
spatter cone (= driblet cone) cón m1 prislíneach
Spearman rank rang m3 Spearman
Spearman correlation comhghaolú m Spearman
speciation s speiceasú m (gs -saithe)
species s speiceas m1
species-group s speiceasghrúpa m4
specific a sainiúil a, sain- pref
specification s (abstract) sonraíocht f3
specification s (action) sonrú m (gs -raithe)
specific capacity of a well saintoilleadh m tobair
specific discharge saindoirteadh m (gs -doirte)
specific gravity (SG) sainmheáchan m1, SM
specific heat sainteas m3
specific humidity sain-bhogthaise f4
specific moisture capacity saintoilleadh m taise
specific permeability sain-tréscaoilteacht f3
specific retention sainchoinneáil f3
specific volume saintoirt f2
specific weight meáchan m1 sainiúil
specific yield saintál m1
specimen s eiseamal m1
specular a spéaclach a
specular haematite
haemaitít f2 spéaclach
specular iron (= iron glance, specularite) iarann m1 spéaclach
specularite s (= iron glance, specular iron) spéacláirít f2
speleology s uaimheolaíocht f3
speleothem s uaimhghin f2
spelter s (= zinc) sinc f2
sperrylite s speirílít f2
spessartite s speisirtít f2
spessartine garnet gairnéad m1 speisirtíneach
sphaerite s sféirít f2
sphaerosiderite s sféaraisidirít f2
sphagnum s sfagnam m1
sphalerite s (= black jack, zinc blende) sfalairít f2
sphene s (= grothite, titanite) sféin f2
sphenoid s sféanóideach m1
sphenoidal a sféanóideach a
Sphenophyllales spl (la) Sphenophyllales mpl
sphere s sféar m1
spherical a sféarúil a
spherical divergence eisréimneacht f3 sféarúil
spherical excess farasbarr m1 sféarúil
spherical projection teilgean m1 sféarúil
spherical triangle triantán m1 sféarúil
sphericity s sféarúlacht f3
spheroidal a sféaróideach a
spheroidal mode modh m3 sféaróideach
spheroidal weathering síonchaitheamh m1 sféaróideach
spherule s sféirín m4
spherulitic a (= globular) sféiríníteach a
spherulitic texture uigeacht f3 sféiríníteach
spicule s spícín m4
spiegeleisen s (de) (= mirror iron) spiegeleisen m4
spilite s spilít f2
spilitic a spilíteach a
spilitic lava laibhe f4 spilíteach
spillway s doirtbhealach m1 (pl -laí)
spilosite s spilisít f2
spindle bomb cnap m1 eiteánach
spine s (volcanic) spíon f2
spine s (Z.) (backbone) dromlach m1
spine s (Z.) (quill of porcupine, etc.) dealg f2
spinel s spinéal m1
spinel a spinéalach a
spinel group grúpa m4 spinéalach
spinel twin cúpla m4 spinéil
spiracle s spioracal m1
spiral a bíseach a
spiralium s spiorailiam m4
spire s (Gastropoda) spuaic f2 (pl -eanna)
spire angle uillinn f2 spuaice
spirt-level s leachtleibhéal m1
spit s gob m1
s plane (= s surface) s-phlána m4
splay deposit sil-leagan m1 spréite
splendent a dealraitheach a
spline s splíona m4
splinter s (of rock) scealp f2
splintered
a scealpach a
splinter fault scealpéasc m1
splintery a scealpúil a
splintery fracture briseadh m scealpúil
split spread leathadh m scoilte
spodosol s spodasal m1
spodumene s spodaiméin f2
spoil heap carn m1 carta
spondylium s spondailiam m4
sponge s spúinse m4
sponge bed spúinsechiseal m1
spongolite s spúinsilít f2
spontaneous potential (= self-potential, SP) uathphoitéinseal m1
spontaneous electromotive force uathfhórsa m4 leictreaghluaisneach
spontaneous rock expansion uathfhorbairt f3 charraige
spot correlation comhghaol m1 poncanna
spotted a ballach a
spotted slate slinn f2 bhallach, scláta m4 ballach
spread s leathadh m (gs -eata)
spread correction ceartú m an leata
spreading basin imchuach m4 leata
spreading rate ráta m4 leata
spring s fuarán m1
spring-line s líne f4 fuarán
spring-sapping s fotholladh m fuaráin
spud (in) v spudáil v
spudder s spudálaí m4
spudding (in) v spudáil f3
spur s speir f2
spurrite s spuirít f2
square-set stoping stópáil f3 tacar cearnóg
s.s. (= sensu stricto) (la) s.s., sensu stricto
s surface (= s plane) s-dhromchla m4
stability s cobhsaíocht f3
stabilization s cobhsú m (gs -saithe), cobhsúchán m1
stabilization technique teicníocht f3 chobhsúcháin
stabilized a cobhsaithe a
stabilized platform ardán m1 cobhsaithe
stable a cobhsaí a
stable residue iarmhar m1 cobhsaí
stack s (Geomorph.) staca m4
stack s (of records) cruach f2
stack v cruach v
stacking s cruachadh m (gs –chta)
stacking chart cairt f2 chruachta
stacking velocity treoluas m1 cruachta
stadia s (instrument) staideoir m3
stadia s (surveying technique) staidiú m (gs -dithe)
stadia hairs ribí mpl staideora
stadia rod slat f2 staidithe
staff gauge tomhsaire m4 bachaille
staffelite s (= francolite) staifilít f2
Staffordian a Staffordach a
stage s céim f2
stage name céimainm m4
stagnant basin sediment dríodar m1 imchuach mhairbh
staining test tástáil f3 ruaimniúcháin
stake s (marker, grounding electrode) stang f2
stake v (of locating well, marking boundaries) stang v
stalactite s aolchuisne m4
stalactitic a aolchuisneach a
stalagmite s aolchoinneal f2
stalagmitic a aolchoinnealach a
Stampian a Stampach a
standard a caighdeánach a
standard atmosphere atmaisféar m1 caighdeánach
standard conditions dálaí fpl caighdeánacha
standard deviation diall m caighdeánach
standard error earráid f2 chaighdeánach
standard hill slope fána f4 chnoic chaighdeánach
standard ounce unsa m4 caighdeánach
standard parallel líne f4 leithid chaighdeánach
standard penetration test tástáil f3 treáite chaighdeánach
standard retardation moilliú m caighdeánach
standard section gearradh m caighdeánach
standard time am m3 caighdeánach
standing water level uisceleibhéal m1 seasta
standing wave tonn f2 sheasta
standoff s (of device) fiondar m1 scóipe
standoff s (of distance) achar m1 scóipe
stannite s stáinít f2
star dune réaltdumhach f2 (gs –duimhche pl –dumhcha)
starfish bed ciseal m1 crosóg mara
State acquired minerals mianraí mpl Stát-tógtha
State land talamh m1 Stáit
State minerals mianraí mpl Stáit
State petroleum peitriliam m4 Stáit
static a statach a
static casing cásáil f3 statach
static equilibrium cothromaíocht f3 statach
static friction frithchuimilt f2 statach
static lapse-rate ráta m4 titime statach
static rejuvenation athnuachan f3 statach
statics spl stataic f2
static slope fána f4 statach
static tubing feadánra m4 statach
station s (GeoPh.) stáisiún m1
stationary s (Stat.) cónaitheach a
stationary a (immovable) do-aistrithe a
stationary dredge dreidire m4 do-aistrithe
stationary equilibrim cothromaíocht f3 chónaitheach
statistical a staitistiúil a
statistical correlation comhghaol m1 staitistiúil, comhghaolú m staitistiúil
statistical evaluation meastóireacht f3 staitistiúil
statistical mechanics meicnic f2 staitistiúil
statistical stability cobhsaíocht f3 staitstiúil
statistics spl staitistic f2, staidreamh m1
statistics of extreme events staitistic f2 na dteagmhas foircneach
staurolite s stárailít f2
staurolite schist siosta m4 stárailíte
steady a foisteanach a
steady flow sreabhadh m foisteanach
steady process próiseas m1 socair
steady-state s foistine f4
steady state equilibrium cothromaíocht f3 foistine
steady-state flow sreabhadh m foistine
steady-state groundwater flow sreabhadh m foistine screamhuisce
steady time am m3 foisteanach
steam coal galghual m1
steam fog galcheo m4
steatite s stéitít f2
steel support taca m4 cruach
steepest descent an fhána f4 is géire
steephead s ceann m1 crochta
Stegocephalia spl (la) Stegocephalia mpl
Stegosauria spl (la) Stegosauria mpl
Steinmann trinity tríonóid f2 Steinmann
stellar a réaltach a
stellar geology (= astrogeology) réaltgheolaíocht f3
stellate a (= stellated) réaltúil a
stellated a (= stellate) réaltúil a
stellated aggregate comhbhailiú m réaltúil
Stelleroidea spl (la) Stelleroidea mpl
stemflow s gas-sileadh m1
step s (Coast., Geomorph. etc.) céim f2
stepback s cúlchéim f2 (pl –eanna)
step fault s céiméasc m1
stepfaulting s céiméascadh m (gs -sctha)
Stephanian a Stiofánach a
stephanite s stiofáinít f2
stepout s (= moveout) idiruain f2 (idir x agus y)
step-out well tobar m1 saibhseála
steppe s steip f2
stepped pumping rate ráta m4 caidéalaithe céimnithe
stepped topography topagrafaíocht f3 chéimnithe
steptoe s steipteo m4 (pl -eonna)
steradian s stearaidian m1
stereo- pref steiréi-, steiréa- pref
stereographic a steiréagrafach a
stereographic net eangach f2 steiréagrafach
stereographic projection teilgean m1 steiréagrafach
stereoscopic a steiréascópach a
stereoscopic interpretation léirmhíniú m steiréascópach
stereoscopy s steiréascópacht f3
stereotheca s (la) steiréithiach f2
stereozone s steiréichrios m3
stewartite s stíobhairdít f2
stibi(o)- pref stib-, stibea-, stibi- pref
stibiconite s stibicinít f2
stibiopalladinite s stibeapallaidinít f2
stibnite s stibnít f2
stichtite s stictít f2
stick plot breacadh m1 bataí
stiff a (of clay) righin a
stiff-fissured clay cré f4 righinscoilteánach
stilbite s stilbít f2
still a socair a
still fluid sreabhán m1 socair
stilling tower túr m1 socrúcháin
stilling well tobar m1 socrúcháin
stillstand s tairiseamh m1
stilpnomelane s stilpnimealán m1
stilpnosiderite s stilpnisidirít f2
stinkstein s (= stinkstone) bréanchloch f2
stinkstone s (= stinkstein) bréanchloch f2
stipe s stíp f2 (pl –eanna)
stishovite s stisivít f2
stochastic model samhail f3 stocastach
stock s stoc m1
stockwork s stocmhogalra m4
stolotheca s (la) stólaithiach f2
stolzite s stoilsít f2
stomach stone (= gastrolith) bolgchloch f2
stone s cloch f2
stone s (= stony meteorite) dreigít f2 chloiche
stone age clochaois f2
stone-banked terrace
léibheann m1 clochmhúrtha
stonebreaker s bristeoir m3 cloch
stone-coal s (= anthracite) clochghual m1
stone lattice clochlaitís f2
stone line clochlíne f4
stone pavement pábháil f3 chloiche
stone polygon polagán m1 cloiche
stone ring clochfháinne m4
stone river clochabhainn f5 (gs –abhann pl -aibhneacha)
stone stripe clochstraidhp f2 (pl -eanna)
stoniness s clochacht f3
stony-iron meteorite
dreigít f2 chloiche is iarainn
stony meteorite (= stone) dreigít f2 chloiche
stope s stópa m4
stope sampling sampláil f3 stópála
stoping s stópáil f3
stoping method modh m3 stópála
storage s (process) stóráil f3
storage s (volume) toilleadh m (gs –llte)
storage coefficient comhéifeacht f3 stórála
storage of water stóráil f3 uisce
storm s stoirm f2 (pl –eacha)
storm beach duirling f2 stoirme
stormberg
s stoirmbeirg f2
storm surge borradh m stoirme
storm water s uisce m4 stoirme
stoss s (= onset) (Top.) fogha m4 (pl -nna)
stoss and lee topography (= onset and lee topography) topagrafaíocht f3 fogha is foscaidh
stoss side taobh m1 an fhogha
strain s straidhn f2
strain v straidhneáil v
strain analysis anailís f2 straidhne
strain ellipsoid éileapsóideach m1 straidhne
strain mechanisms meicníochtaí fpl straidhne
strain-rate tensor teinseoir m3 ráta straidhne
strain-slip cleavage (= slip cleavage) sciorrscoilteacht f3
strait s caolas m1
strandflat s réileán m1 trá
strandline s líne f4 na trá
strata bound sulphide suilfíd f2 stratamnasctha
strata identified by fossils strataim mpl a aithnítear ar na hiontaisí
stratification s srathú m (gs -thaithe)
stratification plane clár m1 srathúcháin
stratified a srathaithe a
stratified deposit sil-leagan m1 srathaithe
stratified drift deasca m4 srathaithe
stratified random sample sampla m4 randamach srathaithe
stratiform a srathach a
stratify v srathaigh v
stratigrapher s stratagrafaí m4
stratigraphic a stratagrafach a
stratigraphic bore tolladh m stratagrafach
stratigraphic boundary teorainn f5 stratagrafach
stratigraphic column colún m1 stratagrafach
stratigraphic correlation comhghaol m1 stratagrafach, comhghaolú m stratagrafach
stratigraphic distribution dáileadh m stratagrafach
stratigraphic formation foirmíocht f3 stratagrafach
stratigraphic geomorphology geomoirfeolaíocht f3 stratagrafach
stratigraphic guide treoir f5 stratagrafach
stratigraphic interval eatramh m1 stratagrafach
stratigraphic map léarscáil f2 stratagrafach, mapa m4 stratagrafach
stratigraphic nomenclature ainmníocht f3 stratagrafach
stratigraphic palaeontology pailé-ointeolaíocht f3 stratagrafach
stratigraphic section gearradh m stratagrafach
stratigraphic sequence seicheamh m1 stratagrafach
stratigraphic system córas m1 stratagrafach
stratigraphic trap gaiste m4 stratagrafach
stratigraphic unit aonad m1 stratagrafach
stratigraphy s stratagrafaíocht f3
stratomere s strataimír f2
stratopause s stratastad m4
stratosphere s strataisféar m1
stratotype s strataichineál m1
stratovolcano s stratabholcán m1
stratum s stratam m1
stratum contours comhrianta mpl strataim
stratum plainf4 strataim
streak s stríocán m1
streak plate stríocphláta m4
stream s sruth m3 (pl –anna)
stream-aquifer interactions
idirghníomhaíochtaí fpl srutha is uiscígh
stream bank bruach m1 srutha
stream-bank erosion creimeadh m bruaigh shrutha
stream bed s leaba f4 srutha
stream-bed erosion creimeadh m leapa srutha
stream channel sruthchainéal m1
stream competence acmhainneacht f3 srutha
streamer s (Strat., GeoPh.) sraoilleán m1
streamflood s tuile f4 srutha
streamflow s sreabhadh m srutha
streamflow model samhail f3 sreafa srutha
streamflow modelling samhaltú m sreafa srutha
stream gauging tomhsaireacht f3 srutha
stream gradient grádán m1 srutha
stream head ceann m1 srutha
stream initiation tionscnamh m1 srutha
streamline s sruthlíne f4
stream morphology moirfeolaíocht f3 srutha
stream order ord m1 sruthanna
stream piracy sruthghabháil f3
stream profile próifíl f2 srutha
stream segment (= channel segment) deighleog f2 shrutha
stream terrace léibheann m1 srutha
stream tin stán m1 srutha
strengite s streingít f2
strength s neart m1, treise f4
stress
s strus m1
stress measurement tomhas m1 struis
stress mineral strusmhianra m4
stress-strain relation gaolmhaireacht f3 struis is straidhne
stress-strain time function amfheidhm f2 struis is straidhne
stretching s (of earth's crust) síneadh m (gs -nte)
stria s stríoc f2
striated a stríocach a
striation s stríocadh m (gs -ctha)
strike s treoíocht f3
strike-fault s éasc m1 treoíochta
strike-line s líne f4 treoíochta
strike slip sciorradh m treoíochta
strike-slip displacement díláithriú m sciorrtha treoíochta
strike-slip fault éasc m1 sciorrtha treoíochta
strike valley gleann m3 treoíochta
string s (of geophones) teaghrán m1
string bogs
sreangphortaigh mpl
stringer s caolshraith f2 (pl –eanna)
stripe s straidhp f2 (pl -eanna)
strip log stiall-loga m4
strip mining (= opencast mining) stiallmhianadóireacht f3
stripped a nochta a
stripped belt (Min.) crios m3 scraite
stripped fossil plain críonmhá f4 nochta
stripped plainf4 nochta
stripped surface dromchla m4 nochta
stripping s nochtadh m (gs -ta)
strip sample stiallsampla m4
stromatolite s strómatailít f2
Stromatoporoidea spl (la) Stromatoporoidea mpl
Strombolian-type eruption brúchtadh m4 de chineál Stromboli
stromeyerite s stróiméirít f2
strong structure struchtúr m1 láidir
strontianite s strointiainít f2
strontium s strointiam m4
structogenesis s struchtaigineas m1
structural a struchtúrach a
structural analysis anailís f2 struchtúrach
structural bench binse m4 struchtúrach
structural control rialú m struchtúrach
structural geology geolaíocht f3 struchtúrach
structural map léarscáil f2 struchtúrach, mapa m4 struchtúrach
structural petrology peitreolaíocht f3 struchtúrach
structural region réigiún m1 struchtúrach
structural sketch map sracléarscáil f2 struchtúrach, sracmhapa m4 struchtúrach
structural style stíl f2 struchtúrach
structural superposition forshuíomh m1 struchtúrach
structural trap gaiste m4 struchtúrach
structural uplift ardú m struchtúrach
structure s struchtúr m1
structure bore tolladh m struchtúir
structure contour comhrian m1 struchtúir
structured a struchtúrtha a
structured feature gné f4 struchtúrtha
structured inlier ionluiteach m1 struchtúrtha
structured outlier asluiteach m1 struchtúrtha
structured pattern gréasán m1 struchtúrtha
structureless a gan struchtúr
structure section gearradh m struchtúir
structure type cineál m1 struchtúir
strum s (= cable strum) greadadh m cábla
Strunian a Strúnach a
strüverite s strúvairít
struvite s strúivít f2
style s stíl f2
stylolite s stílilít f2
sub- pref fo- pref
sub-acid a fo-aigéadach a
sub-acid rock carraig f2 fho-aigéadach
subaerial a fo-aerga a
subaerial denudation lomairt f3 fho-aerga
subangular a fo-uilleach a
subaqueous a fo-uiscí a
sub-arctic a fo-artach a
sub-atlantic a fo-atlantach a
sub-basic a fobhunata a
sub-basic rock carraig f2 fhobhunata
sub-bituminous coal gual m1 fo-bhiotúmanach
sub-boreal a fo-bhóireach a
sub-climax a fo-fhorchéime gs as a
subconchoidal a fochoncóideach a
subcrop s fo-lomán m1
subcrop map léarscáil f2 fho-lománach, mapa m4 fo-lománach
subduction s fodhuchtú m (gs -taithe)
subduction zone crios m3 fodhuchtaithe
subglacial a fo-oighreach a
subglacial cavitation cuasú m fo-oighreach
subglacial cavity cuas m1 fo-oighreach
subglacial channel cainéal m1 fo-oighreach
subglacial moraine moiréan m1 fo-oighreach
subglacial stream sruth m3 fo-oighreach
subhedral a fohéidreach a
subhumid a fo-bhogthais a
subhydrous coal gual m1 fo-hidriúil
subidiomorphic a fo-ideamorfach a
subjacent a foluite a
sublevel caving uaimhiú m fo-leibhéil
sublevel stoping stópáil f3 fo-leibhéil
sublimate s néaláit f2
sublimate v néalaigh v
sublimation s néalú m (gs -laithe)
sub-littoral s fo-chladach m1
sub-littoral a fo-chladachúil a
submarine s (exploration) fomhuireán m1
submarine a fomhuirí a
submarine abrasion scríobchaitheamh m1 fomhuirí
submarine canyon cainneon m1 fomhuirí
submarine core drill druilire m4 croíleacáin fhomhuirí
submarine geology geolaíocht f3 fhomhuirí
submarine pipeline píblíne f4 fhomhuirí
submarine relief rilíf f2 fhomhuirí
submarine sill sail f2 fhomhuirí
submarine topography topagrafaíocht f3 fhomhuirí
submarine volcano bolcán m1 fomhuirí
submerged a báite a
submerged forest foraois f2 bháite
submerged-forest period tréimhse f4 foraoise báite
submergence sm4
submergent a báiteach a
submergent coast cósta m4 báiteach
submergent shoreline líne f4 chladaigh bháiteach
submetallic lustre loinnir f5 fhomhiotalach
sub-sea a fomhuirí a
sub-sea completion suiteáil f3 fhomhuirí
sub-sea wellhead barr m1 tobair fhomhuirí
subsequent s (streams) iarshníoch m1
subsequent a (streams) iarshníoch a
subsequent a (Geomorph.) iartheachtach a
subsequent drainage (draining) draenáil f3 iarshníoch
subsequent drainage (system) sruthchóras m1 iarshníoch
subsequent inclusion (Geomorph.) iniamh m1 iartheachtach
subsequent stream sruth m3 iarshníoch
subsere s foshéir f2
subsidence s turnamh m1
subsidence crater cráitéar m1 turnaimh
subsidence theory (of atolls) teoiric f2 an turnaimh
subsidiary a cúnta a
subsilicic a foshiliceach a
subsoil s fo-ithir f5 (gs –threach pl –threacha)
subsolvus s fosholbhas m1
subsolvus granite eibhear m1 fosholbhais
subspecies s fospeiceas m1
substage s fochéim f2 (pl –eanna)
substitute v ionadaigh v
substitution s ionadaíocht f3
substratum s fostratam m1
subsurface a fodhromchla gs as a
subsurface coverage cumhdach m1 fodhromchla
subsurface flow sreabhadh m faoi dhromchla
subsurface geology geolaíocht f3 fodhromchla
subsurface map léarscáil f2 fodhromchla, mapa m4 fodhromchla
subsurface runoff rith m3 (chun srutha) faoi dhromchla
subsurface stormflow sreabhadh m stoirme faoi dhromchla
subsurface stream sruth m3 fodhromchla
subsurface structure struchtúr m1 faoi dhromchla
subsurface trace rian m1 fodhromchla
subsurface wash scuabadh m fodhromchla
subsystem s fochóras m1
subterranean a faoi thalamh
subterranean drainage (draining) draenáil f3 faoi thalamh
subterranean drainage (system) sruthchóras m1 faoi thalamh
subterranean stream sruth m3 faoi thalamh
subtropical a fothrópaiceach a, fo-theochriosach a
sub-unconformity outcrop lomán m1 faoi neamh-chomhfhoirmeacht
sub-volcanic a fobholcánach a
subweathering velocity treoluas m1 fo-shíonchaithimh
succession s (Ecol.) comharbas m1
succession s (Strat.) comhleantacht f3
succession of life comharbas m1 na beatha
successive a (Strat.) comhleantach a
successive rotational slips sciorrthaí mpl rothlacha comhleantacha
succinite s sucsainít f2
suction head súcheann m1
sudburite s sudbairít f2
Sudetan a Súidéatach a
suffosion s foláisteadh m (gs -áiste)
sugar limestone aolchloch f2 sceiteach
sugarloaf peak binn f2 choirceogach
suite s foireann f2
sulcus s sulcas m1
sulph(o)- pref sulfa-, sulfai- pref
sulphate s sulfáit f2
sulphide s suilfíd f2
sulphide separation deighilt f2 suilfíde
sulphide zone crios m3 suilfíde
sulphosalt s sulfashalann m1
sulphur s sulfar m1
sulphuric acid aigéad m1 sulfarach
summation method modh m3 suimithe
summit s mullach m1
summit-level s leibhéal m1 na mullaí
summit-plane s plána m4 na mullaí
sump s sumpa m4
sun s grian f2 (pl –ta)
sun crack gág f2 ghréine
sunstone s cloch f2 ghréine
super-cavitation s ollchuasú m (gs -saithe)
supercooled a sárfhuaraithe a
supercooled water uisce m4 sárfhuaraithe
supercrop s forlomán m1
supercrop map léarscáil f2 fhorlománach, mapa m4 forlománach
superficial a (= surficial) dromchla gs as a
superficial deposit sil-leagan m1 dromchla
superficial structure struchtúr m1 dromchla
supergene a forghéineach a
supergene enrichment saibhriú m forghéineach
superimposed a forshuite a
superimposed drainage sruthchóras m1 forshuite
superimposed fold (= cross fold) filleadh m1 forshuite
superincumbent strata forstrataim mpl
superphosphate s sárfhosfáit f2
superposition s forshuíomh m1
supersaturation s forsháithiú m (gs -thithe)
superstructure s forstruchtúr m1
supplementary a forlíonach a
supplementary contour comhrian m1 forlíonach
suppressed layer scair f2 shochta
supraglacial a osoighreach a
supraglacial moraine moiréan m1 osoighreach
supratenuous fold filleadh m1 for-éadlúth
surf s bruth m3
surface s dromchla m4
surface anomaly aimhrialtacht f3 dromchla
surface characteristics tréithe fpl den dromchla
surface cover brat m1 dromchla
surface creep téaltú m dromchla
surface density dlús m1 dromchla
surface drag sracadh m1 dromchla
surface drainage draenáil f3 dromchla
surface fitting oiriúint f3 dromchla
surface geology geolaíocht f3 dromchla
surface of unconformity dromchla m4 neamh-chomhfhoirmeachta
surface particle movement gluaiseacht f3 cáithníní ar an dromchla
surface process próiseas m1 dromchla
surfaces of weakness dromchlaí mpl na laige
surface soil
ithir f5 dhromchla
surface spalling spallú m dromchla
surface texture
uigeacht f3 dromchla
surface wash scuabadh m dromchla
surface water uisce m4 dromchla
surface wave (= Love wave, L wave) tonn f2 dromchla
surface work obair f2 dhromchla
surficial a (= superficial) dromchla gs as a
surficial deposit sil-leagan m1 dromchla
surficial rock creep carraigthéaltú m dromchla
surf zone crios m3 an bhrutha
surge
s borradh m (gs –rrtha)
surrounding formation an fhoirmíocht f3 mórthimpeall
survey s suirbhé m4
surveying s suirbhéireacht f3
surveying pole slat f2 suirbhéireachta
suspend v (Ch.) fuaidrigh v
suspended a ar fuaidreamh
suspended load ualach m1 ar fuaidreamh
suspension s (Ch.) fuaidreán m1
sussexite s susaicsít f2
suture line uaimlíne f4
Svecofennian a Suala-fhionnach a
Svionian a Sviónach a
swallow hole súmaire m4
swamp s seascann m1
swash s borruisce m4
swash-surf zone crios m1 borruisce is brutha
swathe sounder sondálaí m4 sraitheach
swathe sounding sondáil f3 shraitheach
S wave (= secondary wave, shear wave) S-thonn f2 (pl –ta)
sweeping s (of meander) aistriú m (gs -rithe)
sweet crude amhola f4 bheagshulfair
swell s suaill f2
swell v borr v (pp –tha)
swelling pressure borrbhrú m4
swept region réigiún m1 scuabtha
swinging s (of meander) gluaiseacht f3
syenite s sínít f2
syenite-gneiss s naghas m1 síníte
syenite porphyry
porfaire f4 shíníte
syeno- pref siain-, siainea-, siaini-, sian- pref
syenodiorite s siainidióirít f2
syenodolerite s siaineadolairít f2
syenogabbro s siaineagabró m4
syenoid a sianóideach a
sylvanite s (= silvanite) salváinít f2
sylvine s (= sylvite) silvít f2
sylvinite s silvinít f2
sylvite s (= sylvine) silvít f2
symbiosis s siombóis f2
symbolic model samhail f3 shiombalach
symmetrical fold filleadh m1 siméadrach
symmetry s siméadracht f3
symmetry axis ais f2 siméadrachta
symmetry centre lár m1 siméadrachta
symmetry elements gnéithe fpl siméadrachta
symmetry notation nodaireacht f3 siméadrachta
symmetry operation oibríocht f3 siméadrachta
symmetry operator (Cryst.) oibreoir m3 siméadrachta
symmetry plane (= mirror plane of symmetry, plane of mirror symmetry, plane of symmetry, reflection plane) plána m4 siméadrachta
sympathetic faults éisc m1 chomhbhraiteacha
sympatric a comhcheantrach a
symplectic texture uigeacht f3 shimplicteach
symplektite s simplictít f2
syn- pref (in gen.) sin-, sion- pref
syn- pref (of chemical structure) cuas- pref
synantectic a sionainteicteach a
synclinal a cuaschlaonasach a
synclinal closure iamh m1 cuaschlaonasach
synclinal mountain sliabh m2 cuaschlaonasach
synclinal ridge droim m3 cuaschlaonasach
synclinal valley gleann m3 cuaschlaonasach
syncline s (= syncline fold) cuaschlaonas m1
syncline fold (= syncline) filleadh m1 cuaschlaonais
synclinorium s il-chuaschlaonas m1
syndepositional a sin-sil-leaganach a
syneclise s cuaschlís f2 (pl –eanna)
synergism s (Metal.) sineirgeachas m1
synform s sionfhoirm f2
syngenetic a singiniteach a
syngenite s singinít f2
synkinematic a (= syntectonic) sincinéimiteach a
synorogenic a sionoraigineach a
synrhabdosome s sionrabdasóm m1
synsedimentary a sindríodrach a
syntectic(al) a sintéicteach a
syntectonic a (= synkinematic) sinteicteonach a
syntexis s sintéicsis f2
synthetic seismogram seismeagram m1 sintéiseach
syntype s sintíopa m4
syphonic inclinometer claonmhéadar m1 siofónach
system s córas m1
systematic a córasach a
systematic error earráid f2 chórasach
systematic sampling sampláil f3 chórasach
systems analysis anailís f2 chóras
systems approach cur m1 chuige córas
systems theory teoiric f2 na gcóras
syzygy s sisige f4

Barr


T

taaffeite
s táithít f2
tabetisol s (= talik) tabatasal m1
table of strata tábla m4 stratam
tableland s ardchlár m1
tablemount s clárthulán m1
tabula s tabhall m1 (pl taibhle)
tabular a táblach a
tabular aggregate comhbhailiú m táblach
tabular body corp m1 táblach
tabular habit sainchruth m3 táblach
tabular iceberg cnoc m1 oighir táblach
Tabulata spl (la) Tabulata mpl
tabulate v táblaigh v
tach(h)ydrite s tacaihidrít f2
tacheometry s taicéiméadracht f3
tachylite s (= tachylyte) tacailit f2
tachylyte s (= tachylite) tacailít f2
taconic a tacanach a
taconite s tacainít f2
tactite s taictít f2
taenite s taeinít f2
Taghanican a Taganacach a
tahitite s taihítít f2
taiga s (ru) taiga m4
tail-dune s dumhach f2 eireaballach
tailing dam damba m4 fuíll
tailing pond linn f2 fuíll
tailings s fuíll mpl
taimyrite s taimirít f2
takeout s (of leads) seoláin mpl amach
talasskite s talaiscít f2
talc s talc m1
talcose a talcach a
talc-schist
s siosta m4 tailc
talik s (ru) (= tabetisol) talik m4
talus s (= scree) (slope) screathan m1
talus s (= scree) (material) scileach m1
talus breccia breisia f4 sciligh
talus cone cón m1 sciligh
talus creep téaltú m screathain
talus shift aistriú m screathain
talus slope (= talus) screathan m1
tamaraïte s tamaráít f2
tamp v (of explosives) sac v
tamping s (of explosives) sacadh m (gs -ctha)
tantalite s tantailít f2
tantalum s tantalam m1
tap test tástáil f3 chnagtha
tapered array eagar m1 barrchaolaithe
taphonomy s tafanacht f3
taphrogenic a tafraigineach a
taphrogenesis s tafraigineas m1
taphrogeosyncline s tafraigeochuaschlaonas m1
tapiolite s taipiailít f2
tar s tarra m4
taramite s taraimít f2
taraspite s taraispít f2
tarbuttite s tarbaitít f2
tarmacadam s tarramhacadam m1
tarn s comloch m3
tarnish s teimheal m1
tarnish v teimhligh v
tarnowitzite s tarnaivitsít f2
tar pit poll m1 tarra
Tarrant method modh m3 Tarrane
tar sand
tarraghaineamh m1
Tartarian a (= Tatarian) Tartarach a
tasmanite s tasmáinít f2
Tatarian a (= Tartarian) Tartarach a
tavolatite s tavalaitít f2
tawite s táivít f2
tawmawite s támáivít f2
-taxis suff -luadar suff, m1
taxite s taicsít f2
taxon s tacsón m1
taxonomic a tacsanomaíoch a
taxonomy s tacsanomaíocht f3
taylorite s tálairít f2
teallite s tíllít f2
tear fault sracéasc m1
technical scale scála m4 teicniúil
technique s (abstract) teicníocht f3
technique s (application) teicníc f2
tecto- pref teict-, teictea-, teicti- pref
tectogene s teictigin f2
tectogenesis s teictigineas m1
tectonic a teicteonach a
tectonic axis ais f2 theicteonach
tectonic breccia breisia f4 theicteonach
tectonic conglomerate comhcheirtleán m1 teicteonach
tectonic culmination buaic f2 theicteonach
tectonic deformation dífhoirmiú m teicteonach
tectonic denudation lomairt f3 theicteonach
tectonic domain fearann m1 teicteonach
tectonic facies faiséis f2 theicteonach
tectonic inclusion iniamh m1 teicteonach
tectonic map léarscáil f2 theicteonach, mapa m4 teicteonach
tectonic process próiseas m1 teicteonach
tectonic régime réisím f2 theicteonach
tectonic relief rilíf f2 theicteonach
tectonic ripple iomairín m4 teicteonach
tectonics s teicteonaic f2
tectonic scarp scairp f2 theicteonach
tectonic structure struchtúr m1 teicteonach
tectonic style stíl f2 theicteonach
tectonic transport iompar m1 teicteonach
tectonic type cineál m1 teicteonach
tectonite s teicteoinít f2
tectonosphere s teicteonaisféar m1
tectosilicate s (= tektosilicate) teictisileacáit f2
tectosphere s teictisféar m1
tegmen s teigmin f2
tektite s teictít f2
tektosilicate s (= tectosilicate) teictisileacáit f2
telemagmatic a teileamagmatach a
telemetering s teiliméadrú m (gs -raithe)
teleprocessing s teileaphróiseáil f3
teleseism s teiliseisme f4
telluric a teallúrach a
telluric current sruth m3 teallúireach
telluride s teallúiríd f2
tellurite s teallúirít f2
tellurium s teallúiriam m4
tellurometer s teallúraiméadar m1
telson s teilsean m1
temperate a measartha a
temperature s teocht f3
temperature erosion creimeadh m de bharr teochta
temperature inversion inbhéartú m teochta
temperature surveying suirbhéireacht f3 teochta
template s (= templet) teimpléad m1
templet s (= template) teimpléad m1
tenacious a greamúsach a
tenacity s greamús m1
tennantite s teinnintít f2
tenor s (= grade) (Min.) grád m1
tenorite s (= melaconite) teanóirít f2
tensiometer s teannasmhéadar m1
tension s teannas m1
tensional theory of grabens teoiric f2 theannas na scoiltghleannta
tension crack
gág f2 theannais
tension gash scoradh m teannais
tension head teannascheann m1
tension theory teoiric f2 an teannais
tephra s teifre f4
tephrite s teifrít f2
tephritic a teifríteach a
tephrochronology s teifreacroineolaíocht f3
tephroite s teafróít f2
tera- pref teir-, teirea-, teiri- pref
terminal curvature críoch-chuaire f4
terminal moraine críochmhoiréan m1
termination s foirceann m1
termitarium s (la) termitarium m4
ternary a tríneártha a
ternary succession comhleantacht f3 thríneártha
terra rossa (it) terra rossa
terra rossa soil ithir f5 terra rossa
terrace s léibheann m1
terracette s fargáinín m4
terrain s tír-raon m1
terrain correction (= topographic correction) ceartú m tír-raoin
terrain sensing braiteacht f3 tír-raoin
terrestrial a domhanda a
terrestrial planet pláinéad m1 domhanda
terrestrial sediment dríodar m1 domhanda
terrigenous a tírghinte a
terrigenous sediment dríodar m1 tírghinte
tertiary a treasach a
Tertiary Period, the an Tréimhse f4 Threasach
tertiary recovery gnóthú m treasach
Tertiary system, the an córas m1 Treasach
teschenite s teiscinít f2
test s tástáil f3
test
v tástáil v
test-drilling s druileáil f3 tástála
test-hole boring (= trial boring) tolladh m tástála
testing methods modhanna mpl tástála
test trench trinse m4 tástála
tetartohedral a teiteartaihéidreach a
tetartoid s teiteartóideach m1
tetartoidal a teiteartóideach a
Tethys s Téitis f2
Tetrabranchiata spl (la) Tetrabranchiata mpl
Tetracoralla spl (la) Tetracoralla mpl
tetrad s teitread m1
tetradymite s teitridimít f2
tetragonal a teitreagánach a
tetragonal crystal criostal m1 teitreagánach
tetragonal orientation treoshuíomh m1 teitreagánach
tetragonal system córas m1 teitreagánach
tetragonal twin cúpla m4 teitreagánach
tetrahedrite s teitrihéidrít f2
tetrahedron s teitrihéadrán m1
tetrahexahedron s teitriheicsihéadrán m1
tetrakalsilite s teitreacailsilít f2
Tetrapoda spl (la) Tetrapoda mpl
texture s uigeacht f3
thalassic a tallasach a
thallasso- pref tallas-, tallasa-, tallasai- pref
thallassocratic a tallasalathach a
thallassocratic sea level muirleibhéal m1 tallasalathach
thallassostatic a tallasastatach a
Thallophyta spl (la) Thallophyta mpl
thallophyte s tallaifít f2
thalweg s gleannlíne f4
thamnasterioid a tamnastaróideach a
thanatocoenosis s tanataicéanóis f2
Thanetian a Tanatach a
thaw s coscairt f3
thaw-freeze s coscairt f3 is reo m4
theca s tiach f2
thecal a tiachach a
thecal aperture oscailt f2 thiachach
thenardite s teanairdít f2
theodolite s teodailít f2
theoretical geology geolaíocht f3 theoiriciúil
theory s teoiric f2
theory of catastrophism teoiric f2 na catastrófachta
theory of the earth teoiric f2 an domhain
theralite s teirilít f2
thermal a teirmeach a
thermal anomaly aimhrialtacht f3 theirmeach
thermal contraction crack gág f2 de bharr craptha theirmigh
thermal convection hypothesis hipitéis f2 an chomhiompair theirmigh
thermal expansion forbairt f3 theirmeach
thermal heat teas m3 teirmeach
thermal gradient grádán m1 teirmeach
thermal-infrared s infridhearg m1 teirmeach
thermal metamorphism
meteamorfacht f3 theirmeach
thermal noise torann m1 teirmeach
thermal regime réisím f2 theirmeach
thermal spring foinse f4 theirmeach
thermal structure struchtúr m1 teirmeach
thermal waters uiscí mpl teirmeacha
thermal zonation criosracht f3 theirmeach
thermo- pref teirm-, teirmea-, teirmi- pref
thermocline s teirmeachlaonas m1
thermodynamic a teirmidinimiciúil a
thermodynamic equilibrium cothromaíocht f3 theirmidinimiciúil
thermodynamics s teirmidinimic f2
thermohyet s teirmihiait f2
thermokarst s teirmeacarst m4
thermoluminescence s teirmealonracht f3
thermoluminescent a teirmealonrach a
thermometry s teirmiméadracht f3
thermonatrite s teirmeanaitrít f2
thermo-planation s teirmeaplánú m (gs -naithe)
thermo-remanent magnetization maighnéadú m teirm-iarmharach
thermosphere s teirmisféar m1
thermo-suffosion s teirmea-fholáisteadh m (gs -ste)
Theropoda spl (la) Theropoda mpl
thickness s tiús m1
thin out v tanaigh v
thin section (Miner.) slisne m4 tanaí
thinolite s tinilít f2
thixotropic a ticseatrópach a
thixotropic clay cré f4 thicseatrópach
thixotropy s ticseatrópacht f3
tholeiite s toilít f2
tholeiitic a toilíteach a
tholeiitic basalt basalt m1 toilíteach
tholoid s (= volcanic dome) tolóideach m1
thomsonite s tomsainít f2
thorax s (Pal.) tóracs m4
thorianite s tóiriainít f2
thorite s tóirít f2
thorium s tóiriam m4
Thornburgh's method modh m3 Thornburgh
thorogummite s tóraguimít f2
thortveitite s toirtvéitít f2
three-dimensional a tríthoiseach a
three-point method modh m3 na dtrí phointe
three-point problem fadhb f2 trí phointe
threshold s tairseach f2
threshold angles uillinneacha fpl tairsí
threshold slope fána f4 thairsí
through valley gleann m3 ceannoscaoilte
throw s (of fault) aistriú m ceartingearach
thrust
s (of fault)m4
thrust s (= thrust fault) sá-éasc m1
thrust v sáigh v
thrust fault (= thrust)
sá-éasc m1
thrust sheet sá-bhrat m1
thucholite s tucailít f2
thulite s túilít f2
Thuringian a Túraingeach a
thuringite s tuiringít f2
Tiburg rule riail f5 Tiburg
tidal bore (= bore) borrthonn f2 (pl –ta)
tidal deposit sil-leagan m1 taoide
tidal effect iarmhairt f3 na taoide
tidal flat réileán m1 taoidmhear
tide s taoide f4
tie s ceangal m1
tie-in v ceangail v
tie-line s líne f4 cheangail
tiemannite s tíomainnít f2
Tiffanian a Tiofanach a
tiger's eye súil f2 tíogair
tight fold filleadh m1 teann
Tiglian a Tigleach a
tilaïte s tioláít f2
tilasite s tilisít f2
tile ore mian f2 tíle
tilestone s tílchloch f2
till s till f2
tilleyite s tillíít f2
till fabric
(soil and rock) fabraic f2 thille
tillite s tillít f2
tilloid s tilleoid f2
till-stone
s tillchloch f2
tilt s (Aer.Phot.) claoine f4
tilt v claon v
tilted a claonta a
tilted rock layer carraigscair f2 chlaonta
tilt table
claonchlár m1
timazite s tiomáisít f2
timber s adhmad m1
timber v adhmadaigh v
timbering s (of shaft, etc.) adhmadra m4
time s am m3 (pl –anna)
time and force am m3 is fórsa
time and place am m3 is áit
time break briseadh m ama
time delay of n units moill f2 ama n aonad
time-depth chart cairt f2 ama is doimhneachta
time-distance curve (= traveltime curve) cuar m1 ama is achair
time of closest approach am m3 na gaobhardaíochta
time-plane s amphlána m4
time-rock span réise f4 ama is carraige
time-rock unit aonad m1 ama is carraige
time sharing ampháirtiú m (gs -tithe)
time unit aonad m1 ama
timing s uainiú m (gs –nithe)
timing lines línte fpl uainithe
tin s stán m1
tincal s tioncal m1
tincalconite s tioncalcainít f2
tinguaite s tionguaít f2
tin ore mian f2 stáin
tin pyrites (= stannite) pirít f2 stáin
tinstone s stánchloch f2
tint s imir f2
tint v imrigh v
tinting s imriú m (gs -rithe)
tinzenite s tinsinít f2
Tioughniogan a Tiúiníogach a
tip s carnán m1
titanaugite s tíotánáigít f2
titania s (= titanium dioxide) dé-ocsaíd f2 tíotáiniam
titanic iron ore (= ilmenite) iarnmhian f2 thíotáineach
titanite s (= grothite, sphene) tíotáinít f2
titanium s tíotáiniam m4
titanium dioxide (= titania) dé-ocsaíd f2 tíotáiniam
titanohematite s tíotánahaemaitít f2
titanothere s tíotánaitéir f2
Tithonian a Tiotónach a
toad's eye tin stán m1 súil bhuaif
toadstone s buafchloch f2
Toarcian a Tórcach a
todorokite s todaraicít f2
töllite s tóillít f2
tombolo s tambaló m4
tonalite s tónailít f2
Tongrian a Tongrach a
tönsbergite s tóinsbeirgít f2
tonstein s (de) tonstein m4
tool s uirlis f2
tool mark marc m1 uirlise
top and bottom barr m1 is bun
topaz s tópás m1
topazfels s tópásbhéals m4
topazite s tópáisít f2
topazolite s tópásailít f2
-topic suff -topach suff
topograph s topagraf m1
topographic a topagrafach a
topographical a topagrafach a
topographical expression slonn m1 topagrafach
topographical grain snáithe m4 topagrafach
topographical map (= relief map) léarscáil f2 thopagrafach, mapa m4 topagrafach
topographic correction (= terrain correction) ceartú m tír-raoin
topographic-loading effect iarmhairt f3 an ualaithe thopagrafaigh
topographic profile próifíl f2 thopagrafach
topography s topagrafaíocht f3
toposequence s topaisheicheamh m1
topotype s topaitíopa m4
topset bed ciseal m1 barrshuite
top slicing barrshliseadh m (gs -ste)
tor s tor m1
torbanite s torbáinít f2
torbernite s torbairnít f2
tordrillite s toirdrillít f2
toroidal mode modh m3 toróideach
torr s torr m1
Torrejonian a Torraiseonach a
torrent s (of rainfall) folc f2, duartan m1
torrent s (of stream) caise f4
torrential a (of rainfall) folcmhar a, duartanach a
torrential a (of stream) caisiúil a
Torricelli experiment turgnamh m1 Torricelli
Torridonian a Toirbheartanach a
torsion s toirsiún m1
torsion balance toirsiúnmheá f4
torsion fault (= wrench fault) éasc m1 toirsiúin
torsion modulus (= Coulomb’s modulus, modulus of rigidity, rigidity modulus, shear modulus) modal m1 toirsiúin
Tortonian a Tortónach a
tortuosity s caismirneacht f3
toscanite s toscáinít f2
total s iomlán m1
total moles iomlán m1 na mól
touch needle dearbhshnáthaid f2
touchstone s dearbhchloch f2
tourmaline s túrmailín m4
tourmalinization s túrmailíniú m (gs -nithe)
Tournaisian a Túrnaeiseach a
towerkarst s túrcharst m4
towing bridle srian m1 tuála
township s (Surv.) bailecheantar m1
toxicity s tocsaineacht f3
trace s rian m1
trace a rianta a
trace analysis anailís f2 rianta
trace element riandúil f2
trace-element substitution ionadaíocht f3 riandúl
trace equalization cothromú m rianta
trace-fossil
s rianiontaise f4
trace-metal s rianmhiotal m1
trace mineral rianmhianra m4
tracer s rianaire m4
trachy- pref trac-, traca-, tracai- pref
trachyandesite s tracaindéisít f2
trachybasalt s tracabasalt m1
trachydolerite s tracadolairít f2
trachyte s traicít f2
trachytic texture uigeacht f3 thraicíteach
trachytoid a traicíotóideach a
track s lorg m1
track s (on magnetic tape) rian m1
track v lorg v
tracked a (of vehicle) le crios m3 boinn
tracked a (Min.) ar chonair f2
trackless a (Min.) gan chonair f2
track plotter breacaire m4 riain
traction s tarraingt f (gs -he)
traction load ualach m1 tarraingthe
train s (of waves, etc.) sraith f2
transceiver s trasghlacadóir m3
transcribe v tras-scríobh v
transcurrent a trasnáitheach a
transcurrent boundary teorainn f5 trasnáitheachta
transcurrent fault (= transverse fault) éasc m1 trasnáitheach
transducer s trasduchtaí m4
transform v (of information) trasfhoirmigh v
transformation s trasfhoirmiú m (gs -mithe)
transform boundary teorainn f5 chlaochlúcháin
transform fault éasc m1 claochlúcháin
transformism s claochlaitheacht f3
transgression s tairmtheacht m3
transgressive sill sail f2 thairmtheachtach
transient a díomuan a
transient flow sreabhadh m díomuan
transient groundwater flow sreabhadh m díomuan screamhuisce
transit s (Astr.) trasdul m3 (pl -lta)
transit (theodolite) teodailít f2 trasdula
transition s trasdul m3
transitional series sraith f2 idirthréimhseach
transition series
idirshraith f2
transition threshold idirthairseach f2
transition zone idirchrios m3
transit time am m3 trasdula
translational
a aistritheach a
translational fault éasc m1 aistritheach
translational slide sleamhnú m aistritheach
translocation method modh m3 trasghluaiseachta
translucence s tréshoilseacht f3
translucent a tréshoilseach a
transmagmatic solution tuaslagán m1 trasmhagmatach
transparency s trédhearcacht f3
transparent a trédhearcach a
transponder s trasfhreagróir m3
transport s iompar m1, iompraíocht f3
transportation of sediment iompar m1 an dríodair
transportation slope fána f4 iompair
transported regolith forscreamh f2 iompartha
transport process próiseas m1 iompair
transposed method modh m3 tras-suite
transpression s trasbhrú m4
transtension s trasteannas m1
transverse s trasnáil f3
transverse v trasnáil v
transverse a tras- pref, trasnach a
transverse anisotropy trasainiseatrópacht f3
transverse crevasse traschreabhás m1
transverse dispersion traseasrú m (gs -raithe)
transverse dune trasdumhach f2 (gs –duimhche pl –dumhcha)
transversely isotropic trasiseatrópach a
transverse fault (= transcurrent fault)
traséasc m1
transverse Mercator projection trasteilgean m1 Mercator
trap s (Cryst., E.) gaiste m4
trap s (Petr.) carraig f2 ghaiste
trap s (= trap rock) trap m4 (pl -anna)
trap v gaistigh v
trapezohedral a traipéasaihéidreach a
trapezohedron s traipéasaihéadrán m1
trapezoidal facet grua f4 thraipéasóideach
trap rock (= trap) trap m4 (pl –anna)
travel
s taisteal m1
traveltime s am m3 taistil
traveltime curve (= time-distance curve) cuar m1 ama taistil
traverse s trasnáil f3
travertine s (= calcareous sinter, calc-sinter) trabhairtín m4
travertine terrace léibheann m1 trabhairtín
treating s cóireáil f3
treatment s cóireáil f3
tree-ring dating dátú m fáinní crann
trellis s treilís f2
trellis drainage (process) draenáil f3 treilíse
trellis drainage (system) sruthchóras m1 treilíse
trellis pattern gréasán m1 treilíse
Tremadocian a Treamadacach
Tremadoc slates slinnte fpl Treamadoc
tremolite s treimilít f2
tremolite-actinolite s treimilít/achtanailít f2
tremolite asbestos aispeist f2 treimilíte
Trempealeauan a Treimpealabhach a
trend s treocht f3
trend analysis anailís f2 treochtaí
trending heterogeneity ilchineálacht f3 treochtaí
Trentonian a Treantónach a
trevorite s treivirít f2
tri- pref trí- pref
triad s triad m1
triad
a triadach a
triad axes aiseanna fpl triadacha
trial boring (= test-hole boring) tolladh m trialach
triangular a triantánach a
triangular diagram léaráid f2 thriantánach
triangular facet grua f4 thriantánach
triangulation s triantánú m (gs -naithe)
Trias a (= Triassic) Triasach a
Triassic a (= Trias) Triasach a
Triassic Period, the an Tréimhse f4 Thriasach
Triassic System, the an Córas m1 Triasach
triaxial test tástáil f3 thrí-aiseach
triboluminescence s tribealonracht f3
Triceratops s (la) Triceratops m4
triclinic a tríchlaonasach a
triclinic system córas m1 tríchlaonasach
triclinic twin cúpla m4 tríchlaonasach
tridymite s trídimít f2
trigonal a tríogánach a
trigonal system córas m1 tríogánach
trilateration s tríshleasú m (gs -saithe)
trilling s (Crystal.) trírín m4
Trilobita spl Trilobita mpl
trimorphism s trímhorfacht f3
tripestone s cloch f2 thríopais
triphylite s trífilít f2
triple a triarach a
triple junction cumar m1 triarach
tripoli s tripilí m4
trisoctahedron s triosochtaihéadrán m1
tristetrahedron s tristeitrihéadrán m1
trivium s tríbhiam m4
trochoid a trocóideach a
troctolite s (= forellenstein) trochtailít f2
troilite s tróilít f2
trona s tróna m4
trondheimite s (= trondhjemite, trondjemite) trondaimít f2
trond(h)jemite s (= trondheimite) trondaimít f2
troostite s trúistít f2
tropical a trópaiceach a, teochriosach a
tropopause s trópastad m4
tropophyte s trópaifít f2
troposphere s trópaisféar m1
tropospheric a trópaisféarach a
tropospheric correction ceartú m trópaisféarach
tropospheric scatter scaipeadh m trópaisféarach
troubleshoot v fabhtcheartaigh v
troubleshooter s fabhtcheartaitheoir m3
trough s (glacial, etc.) umar m1
trough bedding (= trough cross-bedding) umarchisealú m (gs -laithe)
trough cross-bedding (= trough bedding) umar-thraschisealú m (gs -laithe)
trough-end s umarcheann m1
trough fault éasc m1 umair
trough faulting umaréascú m (gs -caithe)
trough line umarlíne f4
trough plane umarphlána m4
trowlesworthite s trólasvairtít f2
true a fíor a, fíor- pref
true dip (= full dip) fíorchlaonas m1
true thickness fíorthiús m1
truncated a teasctha a
truncated spur (= faceted spur) speir f2 theasctha
truncation s teascadh m (gs -ctha), teascachán m1
truncation error earráid f2 teascacháin
tsingtuaite s tiongtáít f2
T-spread s T-leathadh m (gs -eata)
tsunami s (jap) súnámaí m4
tube s feadán m1
tubercle s tiúbarcal m1
tubing s feadánra m4
tufa s (= calcareous tufa, calc-tufa) túfa m4
tuff s tuf m4
tuffaceous shale sceall m3 tufúil
tuffisite s tufaisít f2
tuffite s tuifít f2
tuff lava (= tufflava, tuflava, tuffolava)
tuflaibhe f4
tufflava s (= tuff lava, tuflava, tuffolava) tuflaibhe f4
tuffolava s (= tuff lava, tufflava, tuflava) tuflaibhe f4
tuflava s (= tuff lava, tufflava, tuffolava) tuflaibhe f4
tuft s (of carpholite, etc.) dos m1
tumultous a (of surface) corraiceach a
tundra s tundra m4
tundra soil ithir f5 thundra
tungstate s tungstáit f2
tungsten s tungstan m1
tungstic a tungstach a
tungstite s tuingstít f2
tunnel s tollán m1
tunnel valley gleann m3 tolláin
Turam method modh m3 Turam
turbidite s turbaidít f2
turbidite wedge ding f2 thurbaidíte
turbidity s moirtiúlacht f3
turbidity current feacht m3 moirtiúlachta
turbine s tuirbín m4
turbine drilling druileáil f3 le tuirbín
turbulence s suaiteacht f3
turbulent a suaite a
turbulent flow sreabhadh m suaite
turbulent groundwater flow sreabhadh m suaite screamhuisce
turf bog (= peat bog) portach m1 móna
turgite s (= hydrohematite) tuirgít f2
turlough s turlach m1
turning point pointe m4 casaidh
Turonian a Turónach a
turquoise s turcaid f2
tuscanite s (= rhyodacite) toscáinít f2
tuxtlite s (= diopside-jadeite) tuicstlít f2
T-wave s T-thonn f2
twin s (Crystal.) cúpla m4
twin axis ais f2 chúpla
twin centre lár m1 cúpla
twin law dlí m3 na gcúplaí
twinned
a cúplach a
twin(ned) crystal
criostal m1 cúplach
twinning s cúpláil f3
twin plane plána m4 cúpla
twins spl (Crystal.) cúplaí mpl
two-dimensional a déthoiseach a
two-stage development (of boulders, etc.) forbairt f3 dhéchéimeach
two-sweep cusp cuspa m4 dhá ghluaiseacht
two-swing cusp cuspa m4 dhá luascadh
two way traveltime
am m3 taistil dhá bhealach
T-X diagram s léaráid f2 T-X
type s cineál m1
type curves cuair mpl chineáil
type fossil (= index fossil) sainiontaise f4
type locality saindúiche f4
type of eruption cineál m1 brúchta
type specimen eiseamláir f2 an chineáil
typical deposit sil-leagan m1 tipiciúil
tyuyamunite s tiúmúinít f2

Barr


U

ubac slope
scáthlearg f2
ugrandite s úgraindít f2
uintahite s úintihít f2
Uintan a Uinteach a
Ukrainian a Úcránach a
ulexite s úilicsít f2
ullmannite s ullmainít f2
ulrichite s (= uraninite) uilricít f2
Ulsterian a Ultaíoch a
ultisol s ultasal m1
ultrabasic a ultrabhunata a
ultrabasic rock (= ultramafite) carraig f2 ultrabhunata
ultrafiltration s ultrascagachán m1
ultrahercynian s ultraiheircíneach m1
ultramafic a ultramafach a
ultramafite s (= ultrabasic rock) ultramaifít f2
ultramarine s (= lazurite) ultramairín m4
ultramarine
a (colour) ultramairíneach a
ultrametamorphic a ultraimeiteamorfach a
ultrametamorphic rock carraig f2 ultraimeiteamorfach
ultrametamorphism s ultraimeiteamorfacht f3
ultrasima s ultraisioma m4
ultra-violet radiation radaíocht f3 ultraivialait
ulvöspinel s ulvaghaispinéal m1
umber s umbar m1
umbilicus s imleacán m1
umbo s umbó m4 (pl -nna)
umbra s lánscáil f2
umptekite s uimpteicít f2
unaka s (Am en) únaca m4 (pl -í)
unakite s únaicít f2
unavailable water uisce m4 dofhaighte
unburned a gan dó
uncemented sandstone gaineamhchloch f2 neamhtháite
uncompahgrite s uncampáigrít f2
unconfined aquifer uiscíoch m1 neamhghaibhnithe
unconformability s neamh-inchomhfhoirmeacht f3
unconformable a neamh-inchomhfhoirmithe a
unconformable strata strataim mpl neamh-inchomhfhoirmithe
unconformity s neamh-chomhfhoirmeacht f3
unconsolidated material ábhar m1 neamh-chomhdhlúite
unctuous a ungthach a
undation hypothesis hipitéis f2 an bhá
undation theory
teoiric f2 an bhá
underclay
s fochré f4 (pl –anna)
underfit stream sruth m3 neamhacmhainneach
undercut slope fána f4 na scéimhe
undercutting s scéimhghearradh m (gs -rrtha)
underground a faoi thalamh
underground drainage draenáil f3 faoi thalamh
underground exploration taiscéalaíocht f3 faoi thalamh
underground geology geolaíocht f3 faoi thalamh
underground method modh m3 (a úsaidtear) faoi thalamh
underground water uisce m4 faoi thalamh
underlying stratum stratam m1 foshrathnaithe
undermelt theory teoiric f2 an fholeá
undersaturated a tearcsháithithe a
undersea cover cumhdach m1 faoin bhfarraige
undersea prospecting sirtheoireacht f3 faoin bhfarraige
underthrust s (StrucGeol.) bunsá m4
underthrust a (StrucGeol.) bunsáite a
undertow s réasac m4
undifferentiated a neamhdhifreálaithe a
undifferentiated meteorite dreigít f2 neamhdhifreálaithe
undrained loading ualú m neamhdhraenáilte
undulose a droimneach a
undulose extinction díobhadh m droimneach
uneven a (of fracture) míchothrom a
uneven fracture briseadh m míchothrom
unglaciated a neamhoighrithe a
unguligrade a iongashiúlach a
uni- pref aon- pref
uniaxial a aonaiseach a
uniaxial crystal criostal m1 aonaiseach
uniform a aonfhoirmeach a
uniform flow sreabhadh m aonfhoirmeach
uniform ground loss caillteanas m1 aonfhoirmeach talún
uniformitarianism s aonfhoirmeachas m1
uniformity s aonfhoirmeacht f3
uniformity coefficient comhéifeacht f3 aonfhoirmeachta
uniformly-graded soil ithir f5 (atá) grádaithe go haonfhoirmeach
unimodal a aonmhódúil a
unimodal distribution dáileadh m aonmhódúil
uniserial a aonsrathach a
unit s aonad m1
unit cell aonadchill f2
unit form aonadfhoirm f2
unit of magnetic field strength aonad m1 neart an réimse mhaighnéadaigh
unit weight of water aonadmheáchan m1 uisce
univalve a aonchomhlach a
universal a uilíoch a
universal gas constant tairiseach m1 uilíoch gáis
universal soil loss equation cothromóid f2 uilíoch an chaillteanais ithreach
universal stage céim f2 uilíoch
universal transverse Mercator (projection) (UTM) trasteilgean m1 uilíoch Mercator
universe s cruinne f4
unloading s dí-ualú m (gs -laithe)
unoriented lath lata m4 neamh-threoshuite
unpaired terrace léibheann m1 neamhphéireáilte
unrolled flint breochloch f2 neamhrollta
unroofing s barrbhaint f2
unsaturated a neamhsháithithe a
unsaturated flow sreabhadh m neamhsháithithe
unsaturated zone (= vadose zone, zone of aeration) crios m3 neamhsháithithe
unstable a éagobhsaí a
unstable equilibrium cothromaíocht f3 éagobhsaí
unsteady flow (= nonsteady flow) (of oil, etc.) sreabhadh m neamhfhoisteanach
unsteady process próiseas m1 neamhshocair
unwarped a neamhfhreangach a
unworked minerals licence ceadúnas m1 mianraí neamhoibrithe
update
s nuashonrú m (gs -raithe)
update v nuashonraigh v
up-dip block bloc m1 uaschlaonais
up-down movement gluaiseacht f3 suas síos
up-down profile próifíl f2 suas síos
updraught
s siorradh m1 suas
upfreezing
s reo m4 aníos
up-grading s uasghrádú m (gs -daithe)
uphill bend of strata lúb f2 uachtair na stratam
uphole geophone geofón m1 bairr phoill
uphole shooting pléascadh m bairr phoill
uphole stack cruach f2 bairr phoill
uphole stacking cruachadh m bairr phoill
uphole time am m3 bairr phoill
uplift s ardú m (gs -daithe)
uplifted peneplain leathmhá f4 ardaithe
upper a uachtair gs as a
Upper Carboniferous an Tréimhse f4 Charbónmhar Uachtair
Upper Greensand Glasghaineamh m1 Uachtair
upper mantle maintlín m4 uachtair
Upper Palaeozoic Pailéasóch m1 Uachtair
upper plate pláta m4 uachtair
upslope erosion creimeadh m in aghaidh na fána
upstream adv in aghaidh an tsrutha
upstream beds cisil mpl (atá) níos faide suas an sruth
upthrow s aistriú m suas
upthrow fault éasc m1 aistriú suas
upthrow limb (= upthrow side) uastaobh m1
upthrow side (= upthrow limb) uastaobh m1
upthrust s barrsá m4
upward continuation leanúint f3 suas
upwarp v uasfhreang v
upwarped a uasfhreangach a
upwarping s uasfhreangadh m (gs -ngtha)
upwelling s tonnadh m aníos
Uralian a Úralach a
uralite s úrailít f2
uralitization s úrailítiú m (gs -tithe)
uraninite s (= ulrichite) úráininít f2
uranium s úráiniam m4
uranium exploration taiscéalaíocht f3 úráiniam
uranium/lead dating dátú m úráiniam/luaidhe
uranium recovery method modh m3 gnóthaithe úráiniam
urano- pref úrána-, úránai- pref
uranographic a úránagrafach a
uranography s úránagrafaíocht f3
uranophane s (= uranotile) úránafán m1
uranothorianite s úránatóiriainít f2
uranothorite s úránatóirít f2
uranotile s (= uranophane) úránaitíl f2
urban geology geolaíocht f3 uirbeach
Uriconian a Úracónach a
urstromtal s (de) urstromtal m4
urtite s uirtít f2
useful energy fuinneamh m1 úsáideach
u-shaped valley (= u-valley) u-ghleann m3
ussingite s usaingít f2
utahlite s útáilít f2
UTM (Universal Transverse Mercator projection) trasteilgean m1 uilíoch Mercator
Uralian emerald smaragaid f2 Úralach
uvala s (= karst valley, valley sink) úbhal m1
u-valley s (= u-shaped valley) u-ghleann m3
uvarovite s úvaraivít f2

Barr


V

vacuum sand test
tástáil f3 ghainimh i bhfolús
vadose a fáin gs as a
vadose water uisce m4 fáin
vadose zone (= unsaturated zone, zone of aeration) crios m3 uisce fáin
vaesite s vaeisít f2
val s (fr) val m4
Valanginian a Valangaineach a
valbellite s vailbéillít f2
valencianite s vailéinsiainít f2
Valentian a Vailéinseach a
valentinite s vailintínít f2
valley s gleann m3 (pl –ta)
valley bulge (= valley bulging) gleannbholgadh m (gs -gtha)
valley bulging (= valley bulge) gleannbholgadh m (gs -gtha)
valley-confined debris flow sreabhadh m smionagair gleannteanntaithe
valley fill
gleannlíonadh m (gs -nta)
valley flow gleannsreabhadh m (gs -eafa)
valley glacier oighearshruth m3 gleanna
valley-in-valley structure struchtúr m1 gleanna i ngleann
valley of elevation
gleann m3 ardaithe
valley of erosion creimghleann m3
valley profile gleannphróifíl f2
valley sink (= karst valley, uvala) slogaide f4 ghleanna
valley spring fuarán m1 gleanna
valley tract réimse m4 gleanna
valley train (= outwash train) draoibeal m1 gleanna
value s luach m3 (pl –anna)
valve s comhla f4
vanadate s vanadáit f2
vanadic acid aigéad m1 vanadach
vanadinite s vanadainít f2
vanadium s vanaidiam m4
vane test tástáil f3 eití
vaporization s galú m (gs -laithe)
vapour s gal f2
vapour phase pas m4 gaile
variable s athróg f2
variance s athraitheas m1
variant s athraitheach s
variant a athraitheach a
variation s (in gen.) athrú m (gs -raithe)
variation s (regular change) comhathrú m (gs -raithe)
variation diagram léaráid f2 chomhathraithe
variegate v breachnaigh v
variegated a breachnaithe a
variety s (kind) cineál m1
variety s (abstract) éagsúlacht f3
variole s vairiól m1
variolite s vairióilít f2
variolitic structure struchtúr m1 vairióilíteach
variometer s athrúmhéadar m1
Variscan a Vairisciach a
variscite s vairiscít f2
varix s vairís f2
varnsingite s vairnsingít f2
varve s varbh m1
varve(d) a varbhach a
varve(d) clay cré f4 varbhach
varvite s vairvít f2
vary (to) v comhathraigh (go)
vaterite s vaitirít f2
vaugnerite s vóinnirít f2
vectogram method modh m3 veicteagraim
vector s veicteoir m3
vectorial a veicteoireach a
vein s féith f2
veinlet s féitheog f2
vein mineral mianra m4 féithe
velardenite s (= gehlenite) vealardainít f2
velocimeter s luasmhéadar m1
velocity s treoluas m1
velocity analysis anailís f2 treoluais
velocity-depth profile próifíl f2 treoluais is doimhneachta
velocity filter scagaire m4 treoluais
velocity filtering scagadh m treoluais
velocity focusing focasú m treoluais
velocity function feidhm f2 threoluais
velocity inversion inbhéartú m treoluais
velocity log (= continuous velocity log, sonic log) loga m4 treoluais
velocity of a medium treoluas m1 meáin
velocity profile próifíl f2 treoluais
velocity sprectrum speictream m1 treoluais
velocity survey suirbhé m4 treoluais
venanzite s (= euktolite) veanainsít f2
vent s craos m1
venter s tarr m1
ventifact s gaothghreantán m1
ventilation s aerú m (gs -raithe)
ventral a tarrach a, tairr gs as a
Venus' hair (Cryst.) folt m1 Véineas
verd antique (fr) verd antique
verdelite s veirdilít f2
verite s véirít f2
vermicular a péistiúil a
vermiculite s veirmicilít f2
vernal equinox cónocht m3 an earraigh
vernier s (= Vernier scale) scála m4 Vernier
Vernier scale (= vernier) scála m4 Vernier
vertebra s veirteabra f4
vertebral a veirteabrach a
vertebrate s veirteabrach m1
vertebrate palaeontology pailé-ointeolaíocht f3 veirteabrach
vertex s rinn f2 (pl reanna, gpl reann)
vertical a ceartingearach a
vertical bed ciseal m1 ceartingearach
vertical erosion creimeadh m ceartingearach
vertical exaggeration ábhalmhéadú m ceartingearach
vertical intensity déine f4 cheartingearach
vertical interval eatramh m1 ceartingearach
vertical-loop dip-angle method modh m3 uillinn chlaonais le lúb cheartingearach
vertical photograph fótagraf m1 ceartingearach, grianghraf m1 ceartingearach
vertical sand drain draein f5 ghainimh cheartingearach
vertical scale (on theodolite) scála m4 ceartingearach
vertical section gearradh m ceartingearach
vertical separation deighilt f2 cheartingearach
vertical stack cruach f2 cheartingearach
vertical stacking cruachadh m ceartingearach
vertical strata strataim mpl cheartingearacha
vertical thickness tiús m1 ceartingearach
vertical time am m3 ceartingearach
vertisol s veirteasal m1
vesicle s saicín m4
vesicular a saicíneach a
vesicular structure (Petr.) struchtúr m1 saicíneach
vesuvianite s veasúivít f2
vibration s tonnchrith m3
vibration control rialú m tonnchreatha
vibration direction treo m4 (an) tonnchreatha
vibration test tástáil f3 tonnchreatha
vibroflotation s crithshnámh m3
vicinal a (of crystal etc.) gaobhardach a
Vickers hardness test tástáil f3 chruais Vickers
Villafranchian a Villeafrancach a
Vindobian a Fionnbhóinneach a
v-ing outcrop lomán m1 v-chruthach
vintlite s vintilít f2
violane s víolán m1
violarite s víolairít f2
virgation s craobhú m (gs -bhaithe)
Virgilian a Virgileach a
Virglorian a (= Anisian) Viorglórach a
virgula v fleascach m1
Virgulian a Viorgalach a
viridine s (= manganandalusite) viridín m4
visco-elastic
a slaodleaisteach a
visco-elasticity
s slaodleaisteachas m1
visco-elastic material ábhar m1 slaodleaisteach
viscometer s slaodmhéadar m1
viscosity s slaodacht f3
viscous a slaodach a
Viséan a Viséach a
viseite s viséít f2
vishnevite s visnivít f2
visibility s (ability to see) léargas m1
visibility s (being visible) feicseanacht f3
vitrain s vitréan m1
vitreous a (= glassy) gloiní a
vitreous lustre loinnir f5 ghloiní
vitric a gloineach a
vitric tuff tuf m4 gloineach
vitrification s gloiniú m (gs -nithe)
vitrify v gloinigh v
vitrinite s vitrinít f2
vitriol s vitrial m1
vitrite s vitrít f2
vitro- pref vitr-, vitrea-, vitri- pref
vitroclastic a gloinechlastach a
vitrophyre s vitrifír f2
vivianite s viviainít f2
vogesite s vóigisít f2
void s fásán m1
voids ratio cóimheas m3 fásán
volatile s galachán m1
volatile a (Ch.) so-ghalaithe a
volatile a (Stat.) luaineach a
volatility s so-ghalaitheacht f3
volborthite s volbairtít f2
volcanic a bolcánach a, bolcáin gs as a
volcanic action gníomhú m bolcánach
volcanic agglomerate ceirtleán m1 bolcánach
volcanic ash luaithreamhán m1 bolcánach
volcanic block bloc m1 bolcánach
volcanic bomb cnap m1 bolcánach
volcanic breccia breisia f4 bholcánach
volcanic centred depression logán m1 lárbholcánach
volcanic cinder cnámhóg f2 bholcánach
volcanic cloud néal m1 bolcánach
volcanic cone cón m1 bolcánach
volcanic conglomerate comhcheirtleán m1 bolcánach
volcanic crater cráitéar m1 bolcáin
volcanic dome (= tholoid) cruinneachán m1 bolcáin
volcanic dust deannach m1 bolcánach
volcanic eruption brúchtadh m bolcáin
volcanic ejecta(menta) eisteilgeáin mpl bholcánacha
volcanic ejecta blanket brat m1 d'eisteilgeáin bholcánacha
volcanic emanation (= volcanic exhalation, volcanic outgassing) sceitheadh m gáis bholcánaigh
volcanic exhalation (= volcanic emanation, volcanic outgassing) sceitheadh m gáis bholcánaigh
volcanic gas gás m1 bolcánach
volcanic glass gloine f4 bholcánach
volcanicity s (= volcanism, vulcanism, vulcanicity) bolcánacht f3
volcanic landform tírghné f4 bholcánach
volcanic landscape tírdhreach m3 bolcánach
volcanic lapilli lapilli mpl bolcánacha
volcanic mountain sliabh m2 bolcánach
volcanic mudflow láibshreabh f2 bholcánach
volcanic neck starr f3 bholcáin
volcanic outgassing (= volcanic emanation, volcanic exhalation) sceitheadh m gáis bholcánaigh
volcanic pipe féith f2 bholcánach
volcanic plug pluga m4 bolcánach
volcanic product táirge m4 bolcánach
volcanic region réigiún m1 bolcánach
volcanic rock carraig f2 bholcánach
volcanics spl (rocks) bolcánaigh mpl
volcanic sand gaineamh m1 bolcánach
volcanic sink turnamh m1 bolcánach
volcanic soil ithir f5 bholcánach
volcanic spine spíon f2 bholcánach
volcanic stock stoc m1 bolcánach
volcanic tuff tuf m4 bolcánach
volcanic vent craos m1 bolcáin
volcanism s (= volcanicity, vulcanicity, vulcanism) bolcánachas m1
volcanite s bolcáinít f2
volcano s bolcán m1
volcanogenic a bolcánghineach a
volcanogenic deposit sil-leagan m1 bolcánghineach
volcanogenic granitization eabhrú m bolcánghineach
volcanologist s (= vulcanologist) bolcáneolaí m4
volcanology s (= vulcanology) bolcáneolaíocht f3
volcano magma chamber seomra m4 magma bolcáin
Volgian a Volgach a
voltage s voltas m1
volume s toirt f2
volume elasticity (= bulk modulus, incompressibility modulus, modulus of incompressibility) leaisteachas m1 toirte
volume magnetization maighnéadaíocht f3 toirte
volumetric a toirtmhéadrach a
volumetric analysis anailís f2 thoirtmhéadrach
volumetric expansion forbairt f3 thoirtmhéadrach
volumetric shrinkage crapadh m toirtmhéadrach
volume weight toirtmheáchan m1
vorobyevite s (= morganite, rosterite) voraibéivít f2
vorticity s stuaiceacht f3
Vraconian a Vracónach a
vredenburgite s vreideanbairgít f2
v-shaped valley (= v-valley) v-ghleann m3
vug(h) s vug m3 (pl -anna)
vulcanian-type eruption brúchtadh m de chineál bolcánaíoch
vulcanicity s (= volcanicity, volcanism, vulcanism) bolcánacht f3
vulcanism s (= volcanicity, volcanism, vulcanicity) bolcánachas m1
vulcanologist s (= volcanologist) bolcáneolaí m4
vulcanology s (= volcanology) bolcáneolaíocht f3
vulnerability to fixation sofhosaitheacht f3
vulpinite s vuilpínít f2
vulsinite s vuilsinít f2
v-valley s (= v-shaped valley) v-ghleann m3

Barr


W

Waalian
a Válach a
wacke s baca m4
wackestone s baca-chloch f2
wad s (explosives) builcín m4
wad s (Miner.) vada m4
wad s (pl -en) (nl) (= tidal flat) wad m4
wadi s (ar) wadi m4
wake-dune s dumhach f2 mharbhshrutha
walking platform ardán m1 siúil
Wallace's line líne f2 Wallace
wall-rock
s balla-charraig f2
wall-sided glacier oighearshruth m3 ballathaobhach
Waltonian a Báltúnach a
waning slope fána f4 mhaolaitheach
waning volcano bolcán m1 atá ag dul i léig
wardite s vairdít f2
warm glacier oighearshruth m3 bogthe
warm spring foinse f4 bhogthe
warp s freangadh m (gs -gtha)
warping s freangadh m (gs -gtha)
Wasatchian a Vasaitseach a
wash s (coarse alluvial material) garbhthuiltreach f2
wash s (downslope movement) scuabadh m (gs –btha)
wash s (of shallow channel) turchainéal m1
washboard moraine moiréan m1 cláir níocháin
washery s (Min.) áit f2 níocháin
washland s bá-cheantar m1
wash load ualach m1 scuabtha
wash-out s (of channel) cainéal m1 iarlíonta
wash-out s (of destruction) tuilescrios m (gs -ta)
wash slope (= haldenhang) fána f4 scuabtha
wash trap gaiste m4 scuabtha
wastage s ídiú m (gs -dithe)
waste s dramhaíl f3
waste fan
dramhfhean m4
waste-mantle s dramh-mhaintlín m4
waste product (Min.) dramhtháirge m4
water s uisce m4
water balance cothromaíocht f3 uisce
waterbound a dobhar-iata a
water capacity toilleadh m uisce
water control rialú m uisce
watercourse s cúrsa m4 uisce
water creep dobharthéaltú m (gs -taithe)
water cycle (= hydrological cycle) timthriall m3 an uisce
water divide (= watershed, water parting) dobhardhroim m3
water-drive constant tairiseach m1 uisce-thiomána
water erosion dobharchreimeadh m (gs -mthe)
waterfall s eas m3 (pl –anna)
water gap dobharbhearna f4
water injection instealladh m uisce
waterlaid a dobharleagtha a
waterlain till till f2 shruthleagtha
water level uisceleibhéal m1
waterlogged a leathbháite a
waterlogging s leathbhá m4
water meadow inse f4
water movement gluaiseacht f3 an uisce
water parting (= drainage divide, watershed) droim m3 draenála
water reserve cúltaisce f4 uisce
water saturation sáithiú m le huisce
watershed s (= drainage divide, water parting) dobhardhroim m3 (pl –omanna)
watershed breaching bearnú m dobhardhroma
watershed geochemistry geoiceimic f2 dhobhardhroma
waterspout s sconna m4
water supply soláthar m1 uisce
water table maoschlár m1
water-table contour plan plean m4 comhriain mhaoschláir
water-table divide (= groundwater divide, groundwater ridge) droim m3 screamhuisce
water-table gradient grádán m1 maoschláir
water vapour gal f2 uisce
water velocity treoluas m1 uisce
waterway s uiscebhealach m1
water-worn a dobharchaite a
water year dobharbhliain f3 (pl –anta)
Waucoban a Vabhacóbach a
wave s tonn f2 (pl –ta)
wave amplititude tonnaimplitiúid f2
wave base tonnbhonn m1
wave-built terrace léibheann m1 tonndéanta
wave celerity tonntapúlacht f3
wave-concentrated a comhdhlúite a ag tonnta
wave conductor (= refractor) seoltóir m3 tonnta
wave-cut a tonnghearrtha a
wave-cut cliff aill f2 thonnghearrtha
wave-cut notch eang f3 thonnghearrtha
wave-cut platform clár m1 tonnghearrtha
wave depression tonnlogán m1
wave diffraction tonn-díraonadh m (gs -nta)
wave erosion (= marine abrasion) tonnchreimeadh m (gs -mthe)
wave-flow s tonnsreabhadh m (gs -eafa)
waveform s tonnchruth m3
wavefront s tonnbhráid f5
wavefront chart cairt f2 tonnbhrád
wavefront method modh m3 na dtonnbhráide
wave height tonnairde f4
wavelength s tonnfhad m1
wavelet s tonnán m1
wavellite s vaivéillít f2
wave-motion s tonnghluaiseacht f3
wavenumber s tonnuimhir f5
wave period tonntréimhse f4
wave propagation forleathadh m tonnta
wave refraction tonn-athraonadh m (gs -nta)
wave refraction diagram léaráid f2 tonn-athraonta
waveshape kit trealamh m1 tonnchrutha
wave spectrum tonnspeictream m1
wave train tonnsraith f2
wave-vector filtering scagadh m tonnveicteoirí
waxing slope fána f4 mhéadaitheach
wax opal ópal m1 céarach
way-up s taobh m1 an uachtair
way-up criteria critéir mpl thaobh an uachtair
way-up structure struchtúr m1 thaobh an uachtair
weak structure struchtúr m1 lag
Wealden a Víoldach a
wearing back (= backwearing) (of slopes) cúlchaitheamh m1
wearing down (= downwearing) (of slopes) íoschaitheamh m1
weathering s síonchaitheamh m1
weathering agent gníomhaí m4 síonchaithimh
weathering correction ceartú m síonchaithimh
weathering front éadan m1 síonchaithimh
weathering layer scair f2 an tsíonchaithimh
weathering map léarscáil f2 síonchaithimh, mapa m4 síonchaithimh
weathering residue iarmhar m1 síonchaithimh
weathering thickness tiús m1 an tsíonchaithimh
weather pit
logán m1 síne
weather shore cladach m1 ar aghaidh na sceirde
weber s (unit) véibear m1
websterite s veibstirít f2
wedge s ding f2
wedge-like diagenetic disturbance suaitheadh m dingeach carraig-ghiniúna
wehrlite s véirlít f2
Weichsel glaciation oighriú m Weichsel
weight s meáchan m1
weight density
dlús m1 meáchain
weighted average meán m1 ualaithe
weinschenkite s véinsincít f2
weir s cora f4
Weischelian a Veighisileach a
weiselbergite s véisilbeirgít f2
Weiss indices séana mpl Weiss
Weiss's theory of magnetism teoiric f2 mhaighnéadais Weiss
welded a táite a
welded tuff tuf m4 táite
well s tobar m1
well-bedded a dea-chisealaithe a
well bore cró m4 tobair
well conditions dálaí fpl tobair
well flowing conditions dálaí fpl sreafa tobair
wellhead s barr m1 tobair
wellhead valves comhlaí fpl bairr thobair
well-jointed a siúntaithe a go maith
well location suíomh m1 tobair
well log (= borehole log) loga m4 tobair
well logging logáil f3 tobair
well number uimhir f5 thobair
well point tobarphointe m4
well shooting pléascadh m tobair
wellsite s veilsít f2
well sounder sondálaí m4 tobair
welt s fearb f2
Wemmelian a Veimileach a
Wenlock series sraith f2 Wenlock
Wenlockian a Veinleacach a
wennebergite s veinnibeirgít f2
Wernerian theory teoiric f2 Werner
wernerite s veirnirít f2
westanite s veastainít f2
Westphalian a Viostfálach a
wet analysis fliuch-anailís f2
wetted perimeter imlíne f4 fhliuchta
wetting s fliuchadh m (gs –chta)
wetting curve cuar m1 an fhliuchta
whaleback anticline cuar-dhronnchlaonas m1
whaleback dune cuardhumhach f2 (gs -dhuimhche pl -dhumhcha)
wheel ore (= cogwheel ore) rothmhian f2
whewellite s hiúillít f2
whinstone s fuinchloch f2
whirling psychrometer sícriméadar m1 guairneála
whirlpool s guairneán m1
whirlwind s camfheothan m1
Whitbian a Vitbíoch a
Whitcliffian a Vitclifeach a
white a bán a
white alkali soil ithir f5 alcaileach bhán
white box system córas m1 an bhosca bháin
white iron pyrites pirít f2 iarainn bhán
white mica míoca m4 bán
white pyrites pirít f2 bhán
white radiation radaíocht f3 bhán
white vitriol vitrial m1 geal
Whitneyan a Vitníoch a
whitneyite s vitnéít f2
whole-earth mode modh m3 lánchruinne
whole-earth oscillation ascalú m lánchruinne
whole-rock a láncharraige gs as a
whorl s casnóg f2
wichtisite s victisít f2
wide-angle reflection frithchaitheamh m1 leathanuilleach
width s leithead m1
Wiener filter scagaire m4 Wiener
Wien's law
dlí m4 Wien
Wilcoxon test tástáil f3 Wilcoxon
wildcat s (of oil industry) tóirfhiontar m1
wildcat a (of oil industry) tóirfhiontrach a
wildcat v (of oil industry) tóirfhiontraigh v
wildcat strike aimsiú m tóirfhiontrach
wildcat well tobar m1 tóirfhiontrach
wilkeite s vilcíít f2
willemite s villimít f2
williamsite s villiaimsít f2
willyamite s villiaimít f2
wilsonite s vilsinít f2
wilting point pointe m4 sleabhctha
wiluite s violúít f2
winch s crann m1 tochrais
winchite s vinsít f2
wind s gaoth f2
wind v (Min.) ardaigh (gual, srl.) le hunlas
wind attrition cnaí m4 gaoithe
wind-blown deposit sil-leagan m1 gaothshéidte
wind-break s fál m1 fothana
wind-chill s gaothfhuarú m (gs -raithe)
wind deposition sil-leagan m1 gaoithe
wind drift current feacht m3 gaothshíobtha
wind-driven sand gaineamh m1 síobtha
wind erosion gaothchreimeadh m (gs -mthe)
wind-faceted stone cloch f2 ghaothmhúnlaithe
wind gap bearna f4 ghaoithe
winding s tochras m1
winding drum druma m4 tochrais
winding engine inneall m1 tochrais
windlass s unlas m1
wind noise torann m1 gaoithe
window s (= fenster) (Tect.) fuinneog f2
wind ripple roc m1 gaoithe
wind rose gaothrós m1
wind shadow scáth m3 ma gaoithe
windsorite s viondsairít f2
wind transportation iompar m1 ar an ngaoth
wind vane eite f4 ghaoithe
windward a taobh m1 na gaoithe
wireline log loga m4 cábla
wiserite s visirít f2
withamite s viotaimít f2
witherite s vitirít f2
wold s droimneach m1
Wolfcampian a Volfcampach a
wolfram s (= wolframite) volfraimít f2
wolframite s (= wolfram) volfraimít f2
wollastonite s vollastainít f2
woodendite
s vúidindít f2
wood opal ópal m1 adhmaid
woodruffite s vúdraifít f2
wood tin stán m1 adhmaid
work s obair f2 (pl oibreacha)
workable reserves cúltaisce f4 inoibrithe
working s (Min.) oibriú m (gs -rithe)
working facilities saoráidí fpl oibre
working facilities acquisition order ordú m tógála saoráidí oibre
working facilities permit cead m3 saoráidí oibre
world s domhan m1
world water balance cothromaíocht f3 uisce an domhain
wrench fault (= torsion fault) stangéasc m1
"wrong-way up" strata strataim mpl atá bunoscionn
wulfenite s (= yellow lead ore) vulfainít f2
Würm glaciation oighriú m Würm
Würtherian a Vúrtarach a
wurtzilite s vuirtsilít f2
wurtzite s vuirtsít f2
Wyllie relationship gaolmhaireacht f3 Wyllie
wyomingite s vaghóimínít f2

Barr


X

xanthate
s xantáit f2
xanthitane s xaintíotán m1
xanthite s xaintít f2
xantho- pref xanta(i)- pref
xanthophyllite s xantaifillít f2
xanthosiderite s (= goethite) xantaisidirít f2
xeno- pref xéin-, xéinea-, xéini- pref
xenoblast s xéineablast m4
xenoblastic a xéineablastach a
xenocryst s xéinicriosta m4
xenolith s xéinilit f2
xenomorphic a xéineamorfach a
xenon s xeanón m1
xenothermal deposit fosú m xéiniteirmeach
xenotime s xéinitím f2
xerophyte s xéirifít f2
xerosere s xéiriséir f2
Xiphosura spl (la) Xiphosura mpl
xonotlite s xónaitilít f2
x-ray a x-ghathach a
x-ray crystallography criostalagrafaíocht f3 x-ghathach
x-ray diffraction díraonadh m x-ghathach
x-ray diffractometer díraonmhéadar m1 x-ghathach
x-ray fluorescence fluaraiseacht f3 x-ghathach
x-ray spectrograph speictreagraf m1 x-ghathach
x-ray spectrum speictream m1 x-ghathach

Barr


Y

yamaskite
s iamaiscít f2
yardang s iardaing f2
yatalite s iatailít f2
yazoo s (= deferred junction) yazoo m4
yazoo (stream) sruth m3 yazoo
year s bliain f3 (pl –ta)
yellow a buí a
yellow-brown earth ithir f5 bhuídhonn
yellow copper ore mian f2 bhuí chopair
yellow corundum corandam m1 buí
yellow-grey earth ithir f5 bhuíliath
yellow ground cré f4 bhuí
yellowish-brown lateritic soil ithir f5 latairíteach dhonn scothbhuí
yellow lead ore (= wulfenite) mian f2 bhuí luaidhe
yellow ochre ócar m1 buí
yellow sandstone gaineamhchloch f2 bhuí
yellow sapphire saifír f2 bhuí
yellow spinel spinéal m1 buí
yellow zircon siorcón m1 buí
yenite s (= ilvaite, lievrite) iainít f2
Yeovilian a Geoivileach a
yield s táirgeacht f3
yoderite s ióidirít f2
Yoredale series sraith f2 Yoredale
young a (Geomorph.) óg a
young v (young to the North, etc.) tugann a (h)éadan (ó thuaidh, srl.)
younger drift deasca m4 sóisearach
Young's modulus modal m1 Young
youth s (Top., coastal, streams) óige f4
youthful stream sruth m3 óigeanta
youth stage of river óige f4 abhann
Ypresian a Ípriseach a
ytterbium s itéirbiam m4
yttrium s itriam m4
yttro- pref itr(i)-, itrea- pref
yttrocerite s itricirít f2
yttrofluorite s itreafluairít f2
yttrotitanite s itritíotáinít f2
yugawaralite s iúgavarailít f2
yuksporite s iúcspairít f2

Barr


Z

zaratite
s (= emerald nickel) saraitít f2
Zechstein s (de) Zechstein m4
zenith s forar m1
zeolite s seoilít f2
zeolite process próiseas m1 seoilíte
zero-frequency seismology seismeolaíocht f3 nialasmhinicíochta
zero-length spring loingeán m1 nialasfhaid
zeuge s (de) zeuge m4 (pl -n)
Z-fold s Z-fhilleadh m1 (pl -llteacha)
zibar s (ar) zibar m4
zibar dune dumhach f2 zibar
zigzag s fiarlán m1
zigzag a fiarlánach a
zin(c)kenite s sincinít f2
zinc s sinc f2
zinc blende (= black jack, sphalerite) sincbhleind f2
zincite s sincít f2
zinc spinel spinéal m1 since
zinnwaldite s sionvaildít f2
zippeite s sipéít f2
zircon s siorcón m1
zirconite s siorcóinít f2
Zoantharia spl (la) Zoantharia mpl
zobtenite s sobtainít f2
Zoeppritz's equations cothromóidí fpl Zoeppritz
zoisite s sóisít f2
zonal a criosach a
zonal soil ithir f5 chriosach
zonal theory teoiric f2 chriosach
zonation s criosúchán m1
zone s crios m3 (pl –anna)
zone axis ais f2 chreasa
zone chart crioschairt f2
zoned a criosach a
zone fossil iontaise f4 chreasa
zone of ablation (= ablation area) crios m3 an eisídithe
zone of accumulation (= B-horizon)
(soil) crios m3 an bhailithe
zone of aeration (= unsaturated zone, vadose zone) crios m3 aeraithe
zone of capillarity crios m3 ribeadais
zone of intermittent saturation crios m3 sáithithe uainigh
zone of metamorphism crios m3 meiteamorfachta
zone of reduction crios m3 an dí-ocsaídithe
zone of saturation (= phreatic zone, saturated zone) crios m3 an tsáithithe
zone of supergene enrichment crios an tsaibhrithe fhorghéinigh
zone of weathering crios m3 an tsíonchaithimh
zone symbol siombail f2 chreasa
zoning s criosú m (gs -saithe)
zoogeographical a zóigeografach a
zoogeographical region réigiún m1 zóigeografach
zoogeography s zóigeografaíocht f3
zoolith s zóilít f2
zoology s zó-eolaíocht f3
zoophyte s zóifít f2
zunyite s súiníít f2
zussmanite s susmainít f2
zweikanter s (de) zweikanter m4