TÉARMAÍ CORPOIDEACHAIS

 


                A

 

acceleration s   luasghéarú m, gs -raithe

accoustics spl   fuaimíocht f3

action s   gníomhaíocht f3

activity s (in partner work)   gníomh m1, pl -artha

advance v   (rith etc.) ar aghaidh

adventure activities   gníomhaíochtaí fpl eachtraíochta

agility s   aclaíocht f3

air s   aer m1

airborne a   ar eitilt

alcohol a   alcól m1

angular a   uilleach a

antiseptic a   antaiseipteach a

apparatus s   fearas m1

asymmetry s   neamhshiméadracht f3

athletic activities   gníomhaíochtaí fpl lúthchleasaíochta

athletics spl   lúthchleasa mpl; lúthchleasaíocht f3

 

                B

 

backwards adv   ar gcúl

balance s   cothromaíocht f3

balance v   cothromaigh v

balance oneself, to   tú féin a choinneáil ar cothrom

balanced diet   cothú m cothrom

balancing s   cothromú m; go cothrom

ball s   liathróid f2

bar-box s   barrabhosca m4

basic a   bunúsach a; bun- pref

basic jumps   léimeanna fpl bunúsacha

basic skills   bunscileanna fpl

basket s (basketball)   cis f2, pl -eanna

basketball s   cispheil f2

bat s   slacán m1

bearing s   treo-uillinn f2, pl -eacha

bell s   clog m1

 

 

 

bench s   binse m4

bend v   crom v, pp -tha

block s   bloc m1

body s   corp m1

body functions   feidhmeanna fpl an choirp

body movements   luailí fpl coirp

body shapes   cruthanna mpl coirp

bounce v   preab v, pp -tha

bouncing games   cluichí preabtha

bound flow s   imeacht m3 faoi threoir

bump v   buail v i gcoinne (duine etc.)

 

                C

 

camp s   campa m4

camp v   campáil pres -álann, pp -te, vn campáil

camping s   campáil f3

carbohydrate s   carbaihiodráit f2

castanet s   castainéad m1

catch v   gabh v, pp gafa, vn gabháil

catching s   gabháil f3

catching ball   gabháil na liathróide

catching games   cluichí mpl gabhála

changing areas   áiteanna fpl chun athraithe

chart s   cairt f2, pl -eacha

circle s   ciorcal m1

circular a   ciorclach

citrus fruits   torthaí mpl ciotrais

cleanliness s   glaineacht f3

climb v   dreap v, pp -tha

climbing apparatus   fearas m1 dreaptha

climbing s   dreapadh m, gs dreaptha; dreapadóireacht f3

clockwise direction, in a   i bhfáinne ar deiseal

close v   dún v

coach v   oil v, vn oiliúint

coaching s   oiliúint f, gs -úna

coloured pictures   pictiúir mpl dhaite

comb s   cíor f2

combat sports   cluichí mpl comhraic

combination of these movements   teaglaim m3 de na luailí sin

compass s   compás m1

compete v   téigh v san iomaíocht

competition s   comórtas m1

contagion s   tógáil f3

continuity s   leanúnachas m1

continuity of movement   leanúnachas m1 luaile

contrast actions, to (in partner work)   malairt f2 gníomhartha a dhéanamh

control s   smacht m3; máistreacht f3

control v   smachtaigh v

control of movement   máistreacht f3 luaile

copy v   déan v aithris ar

copy actions, to   aithris f a dhéanamh ar ghníomhartha

counter balance   frithchothromaíocht f3

cross natural obstacles, to   dul m3 de dhroim bacainní nádúrtha

cross the road, to   dul m3 trasna an bhóthair; an bóthar m1 a thrasnú

cube s   ciúb m1, pl -anna

curl v   cuach v

curled shapes   cruthanna mpl cuachta

curved a   cuarach a; cuartha a

curved shapes   cruthanna mpl cuartha

 

                D

 

dance s   damhsa m4

deceleration s   luasmhoilliú m, gs -ithe

demonstrate v   léirigh v

development s   forbairt f, gs -artha

diagnosis s (medicine)   galaraithint f, gs -theanta

diagram s   léaráid f2

different a   difriúil a

different levels   leibhéil mpl dhifriúla

direction s   treo m4, pl -nna

discus s   teasc f2

discus throwing   caitheamh m1 na teisce

discussion s   díospóireacht f3

disease s   galar m1

disinfectant s   dífhabhtán m1

distance s   fad m1

drill s   druil f2

drug s   druga m4

drum s   druma m4

 

                E

 

education s   oideachas m1

educational a   oideachasúil a

educational gymnastics   gleacaíocht f3 oideachasúil

electric a   leictreach a

electric fittings   fearais mpl leictreacha

equipment s   fearas m1

excel at games, to   barr m1 feabhais a bhaint amach i gcluichí

exercise s   aclaíocht f3

explosive turning jumps   léimeanna fpl pléascacha guairneánacha

 

                F

 

face-vault s   aghaidhléim f2 láimhe

facility s   áis f2, pl -eanna; saoráid f2

fair play   cothrom m1 (na Féinne)

fall v   tit, pp -e, vn -im

fat s   saill f2

field s   páirc f2, pl -eanna

fine touch   tadhall m1 éadrom

fireworks spl   tinte fpl ealaíne

firm touch   tadhall m1 teann

first-aid s   garchabhair f, gs -bhrach

fit a   corpacmhainneach a

fitness work   saothrú m corpacmhainne

fixed a   do-bhogtha a

flexibility s   solúbthacht f3

flicking s   sciorrbhualadh m, gs -bhuailte

flight s   eitilt f2

floating s (dancing movement)   foluain f3

floor s   urlár m1

floor mats   mataí mpl urláir

floor patterns   patrúin mpl urláir

fluent sequences   sraitheanna fpl éasca

foam rubber   cúr-rubar m1

folk dances   damhsaí mpl tíre

follow v   lean v, vn leanúint

food value   bialuach m3, pl -anna

football s   peil f2

formation s   fíor f, gs -ach, pl -acha

forward(s) adv   ar aghaidh

free a   saor a, saor- pref

free activities   saorghníomhaíocht f3

free flow   saorimeacht m3

free jumping   saorléimneach f2

free movement   saorghluaiseacht f3

free practice   saorchleachtadh m

free running   saor-rith m3

free throw   saorchaitheamh m1

fresh a   úr

fresh air   aer m1 úr

fresh fruits   torthaí mpl úra

fruit s   toradh m1, pl torthaí

full through vault   tréléim f2 láimhe gan bhriseadh

functional a   feidhmiúil a

functional skills   scileanna fpl feidhmiúla

 

                G

 

gallop v   (téigh, etc.) ar cosa in airde

game s   cluiche m4

germ s   frídín, m4

gesture s   gotha m4

gliding s (dancing movement)   faoileoireacht f3

goal s   cúl m1; báire m4

goalpost s   cuaille m4 báire

good health habits   dea-nósanna mpl sláinte

grip v   beir v greim ar

ground s   talamh m, gsm talaimh, gsf talún, pl tailte

group s   grúpa m4

group discussion   grúp-dhíospóireacht f3

group interpretation   grúpléiriú m, gs -rithe

group work   grúpobair f, gs -oibre; obair f ina ngrúpaí

growth s   fás m1

gymnastics spl   gleacaíocht f3

 

                H

 

hand-foot combination s   comhghníomhú m cos is lámh

handicap s   cis f2

handicap v   cis v

handkerchief s   ciarsúr m1

handstand s   seasamh m1 ar a lámha

hang v   croch v

hanging   ar crochadh

hard areas   cruaphlásóga fpl

hard a   crua a, crua- pref

hardwood s   crua-adhmad m1

headstand s   seasamh m1 ar a c(h)eann, seasamh m1 ar an gceann

health education   sláintoideachas m1

health folio   leabhar m1 sláinte

health services   seirbhísí fpl sláinte

health s   sláinte f4

heat(ing) s   teas m3

height s   airde f4

high jump   léim f2 ard

high a   ard a

hiking s   fánaíocht f3

hill-climbing s   cnocadóireacht f3

home safety   sábháilteacht f3 teallaigh

hoop s   fonsa m4

hop s   truslóg f2

hop s (of ball)   preab f2

hop v   truslóg f2 a thabhairt

hop v (of ball)   preab v, pp -tha

hop (the pattern) out   lean v (an patrún) de thruslóga

hurdle s   cliath f2

hurdling s   cliathreathaíocht f3

hurley s   camán m1

hurling s   iománaíocht f3

hygiene s   sláinteachas m1

 

 

 

                 I

 

illustrative material   ábhar m1 léiriúcháin

immunisation s   imdhíonadh m, gs -nta

immunise v   imdhíon v

improvisation s   seiftiú m, gs -tithe

improvise v   seiftigh v

improvised obstacles   bacainní fpl seiftithe

individual skills   scileanna fpl aonair

individual work   obair f2 aonair

indoor a   laistigh a

infection s   ionfhabhtaíocht f3

initial treatment   cóireáil f3 tosaigh

inter-school competition   comórtas m1 idirscoile

irregular shapes   cruthanna mpl neamhrialta

irregular a   neamhrialta a

 

                J

 

judo s   júdó m4

jump s   léim f2, pl -eanna

jump v   léim v

jump for height   léim f2 in airde

jump forward   léim v ar aghaidh

jump on, off, over, obstacles   léim v in airde ar bhacainní, anuas de bhacainní, de dhroim bacainní

jump shot (basketball)   urchar m1 de léim

jumping s   léimneach f2; léim f2

 

                K

 

kerb drill   druil f2 cholbha

kick s   cic m4, pl -eanna

kick the ball   buail v an liathróid, ciceáil v an liathróid

kiss-of-life s   análú m tarrthála

kit s   trealamh m1

 

 

 

 

                L

 

land vb   tuirling v, pres -íonn, pp -the, vn -t

landing place s   ionad m1 tuirlingthe

lay up shot (basketball)   neasurchar m1

lead with different parts of the body   baill mpl éagsúla den chorp a chur romhat amach, a chur chun tosaigh

leading s (going in front)   ceannaireacht f3

lean meat   feoil f3 thrua

leap s   léim f2, pl -eanna

leap v   léim v, vn léim

level s   leibhéal m1

life-saving s   tarrtháil f3

lift v   ardaigh v

light a   éadrom a

lighting s   soilsiú m, gs -ithe

litter bin   bosca m4 bruscair

location s (place)   láthair f, gs láithreach, pl láithreacha

locomotion s   gluaiseacht f3

long a   fada a

long jump  léim f2 fhada

low resistance s (medicine)   frithsheasmhacht f3 lag

low a   íseal a

lower v   ísligh v

 

               M

 

magnetic a   maighnéadach a

magnetic bearings s   treo-uillinneacha fpl maighnéadacha

make shapes, to   cruthanna mpl a dhéanamh

map s   léarscáil f2, pl -eanna

mat s   mata m4

material s   ábhar m1

meat s   feoil f3

medical treatment   cóireáil f3 dochtúra

medium a (of height)   meathard a

meet v (in dancing movement)   buail v le

mime s   mím f2

momentum s   móiminteam m1

motor skills   scileanna fpl luadracha

movement s   luail f2, pl -í; gluaiseacht f3

movement sequence   sraith f2 luailí

movement space   spás m1 luaile

music a   ceol m1

 

                N

 

narrow a   caol a

national dance   damhsa m4 náisiúnta

natural expressive movement   luail f2 nádúrtha léiritheach

natural obstacles   bacainní fpl nádúrtha

natural a   nadúrtha a

nutritional value   luach m3 cothaithe

 

                O

 

obstacle s   bacainn f2

open v (in dancing movement)   oscail v, pres osclaíonn, vn oscailt

opening activity   gníomhaíocht f3 tosaigh

organise v   eagraigh v

organised games   cluichí mpl eagraithe

orienteering s   treoleanúint f, gs -úna

outdoor a   lasmuigh a

outdoors adv   amuigh faoin aer

 

                P

 

park s   páirc f2, pl -eanna

part v (in dancing movement)   scar v

partner work   obair f2 le páirtí; páirtíocht f3; obair f2 i bpáirtíocht

partner s   páirtí m4

parts of the body   baill mpl an choirp

pass the ball, to   an liathróid f2 a sheachadadh

passing (ball)   seachadach m, gs -dta

pathway s   rian m1, pl -ta

pattern movements   gluaiseachtaí fpl patrúin

pattern s   patrún m1

pavement drill   druil f2 chosáin

personal hygiene   sláinteachas m1 pearsanta

physical ability s   lúth m1

physical activities   gníomhaíocht f3 choirp

physical education   corpoideachas m1

physical skills   scileanna fpl coirp

physical well-being s   folláine f4 coirp

picture s   pictiúr m1

play areas   plásóga fpl imeartha

play spaces   spásanna mpl imeartha

play s   saorimirt f, gs -imeartha; saorshúgradh m, gs -shúgartha

playful movement   gluaiseacht f3 súgartha

playing field   páirc f2 imeartha

pole vault   léim f2 chuaille

portable a   iniompair a

posture s   staidiúir f2; iompar m1 an choirp

practice s   cleachtadh m, gs cleachta

prevention s (of disease)   galarchosc m1

protein, s   próitéin f2, pl

public park   páirc f2 phoiblí

putting the weight   méachan m1 a chaitheamh ó ghualainn

 

                Q

 

quick darting movements   luailí fpl sciobtha scinneadacha

quick a   mear a; tapa a

 

                R

 

race s   rás m3, pl -aí

racing s   rásaíocht f3

racquet s   raicéad m1

rear vault   cúl-léim f2 láimhe

receiving weight   méachan m1 a ghlacadh

recreation a   caitheamh m1 aimsire

regular shapes   cruthanna mpl rialta

regular a   rialta a

relax v   glac v (do) s(h)uaimhneas; ceap v do shuaimhneas

relaxation s   suaimhneas m1 (á ghlacadh)

relay race   rás m3 sealaíochta

rescue breathing s   análú m tarrthála

resiliency of movement   éascaíocht f3 luaile

rest s   scíth f2

restraint s   srian m1

retreat v   (gluais, etc) ar gcúl

rhythm s   rithim f2

rise vb   éirigh v, vn éirí

road s   bóthar m1, pl bóithre

road drill   druil f2 bhóthair

road sign   comhartha m4 bóthair

robust games   cluichí mpl bríomhara

rock on various parts of the body   bog v ar chodanna éagsúla den chorp

roll v   roll v

roll hops, to   fonsaí mpl a thiomáint

rolling s   rolladh m, gs rollta

rolling backwards   rolladh m ar gcúl

rolling forward   rolladh m ar aghaidh

rolling into a three point balance   rolladh m agus cothromú ar thrí bhall

rolling sideways   rolladh m cliathánach

rope s   rópa m4

run v   rith v, pp rite, vn rith

run-up s   ruthag m1

running s   rith m, gs reatha

 

                S

 

sack s   sac m1

safety s   sábháilteacht f3

sand s   gaineamh m1

sandpit s   clais f2 ghainimh

sawdust s   min f2 sáibh

school facilities   aiseanna fpl scoile

school s   scoil f2, pl -eanna

sequence s   sraith f2, pl -eanna

sequence of movements   sraith f2 luailí

serve v (volleyball)   seirbheáil, pres -álann, pp -te, vn seirbheáil

shape s   cruth m3, pl -eanna

sharp instruments   uirlisí fpl géara

sharp a   géar a

shoot v (basketball)   rad v; caith v, pp caite, vn caitheamh

shooting at the basket (basketball)   caitheamh m1 leis an gcis

short a   gearr a

short sprints   ráibeanna fpl gearra

shot s (basketball)   urchar m1

side by side (in dancing movement)   taobh m1 le taobh

sideways adv   cliathánach

Silva compass   compás m1 Silva

skill sequence   scilsraith f2

skill s   scil f2, pl -eanna

skip v   scipeáil v, pres -álann, pp -te, vn scipeáil

skittle s   scidil f2

slashing s (dancing movement)   lascadh m, gs lasctha

sleeping bag   mála m4 codlata

slide v   sleamhnaigh v

sloping bench   claonbhinse m4

slow a   mall a

small apparatus   fearas m1 beag

small a   beag a

smoking s   caitheamh m1 tobac

space s   spás m1, pl -anna

spin v (of movement)   rothlaigh v

splashing s   lapadáil f3

sporting event s   tionól m1 lúthchleas

sports meeting s   comhthionól m1 lúthchleas

spread of disease   leathadh m galair

spring v   ling v, pp -the

sprint s   ráib f2, pl -eanna

sprint v   ráibeáil v, pres -álann, pp -te, vn ráibeáil

sprinting s   ráibeáil f3

stage s (point, period)   céim f2, pl -eanna

stamp v (feet)   gread v cosa

standard units   aonaid mpl chaighdeánacha

stationary throw   caitheamh m1 as seasamh

striking games   cluichí mpl buailte

sudden movement   luail f2 thobann

sustained movement   luail f2 mharthanach

 

                T

 

team work   obair f2 ina bhfoirne

theme s   téama m4

theme development   forbairt f3 an téama

through vault   tréléim f2 láimhe

throw s   caitheamh m1

throw v   caith v, pp caite, vn caitheamh

throwing games   cluichí mpl caithimh

throwing s   caitheamh m1

toilet s   leithreas m1

toilet facilities   áiseanna fpl leithris

touch s (dancing)   tadhall m1

towel s   tuáille m4

trace v   rianaigh v

tracking s   lorgaireacht f2

traffic regulations   rialacha fpl tráchta

train v   traenáil v, pres -álann, pp -te, vn traenáil

transference of weight   meáchan m1 coirp a aistriú

travel v (in dancing movement)   gluais v, vn gluaiseacht

treasure hunt   tóraíocht f3 chiste

treatment s   cóireáil f3

tree trunk   stoc m1 crainn

trestle s   tristéal m1

turn v   cas v; iompaigh v

twist v   cas v

twisted shapes   cruthanna mpl casta

twisting in and out   casadh m isteach agus amach

tyre s   bonn m1 (rotha)

 

                U

 

unit s   aonad m1

 

                V

 

value s   luach m3, pl -anna

vault s   léim f2 láimhe

vault v   léim f2 láimhe a thabhairt

vaulting s   léimneach f2 láimhe

vault on to the bench, to   léim f2 láimhe a thabhairt in airde ar an mbinse

vault over forms or benches, to   léim f2 láimhe a thabhairt de dhroim formaí nó binsí

vault over your partner, to   léim f2 láimhe a thabhairt de dhroim do pháirtí

ventilation s   aerú m, gs -raithe

virus s   víreas m1

vitamin s   vitimín m4

volleyball s   eitpheil f2

 

               W

 

walk s   siúlóid f2

warmth s   teas m3

wash-basin s   báisín m4 níocháin

washing facilities   áiseanna fpl níocháin

weight s   meáchan m1

weight bearing   meáchan m1 (an choirp) a ghlacadh

wide s   leathan a

wide shapes   cruthanna mpl leathana

wood s   adhmad m1

wood shavings   scamháin mpl adhmaid

work s   obair f, gs oibre; saothrú m, gs -raithe

wrestling s   iomarscáil f3