Téarmaí Leabharlainne


 

A

 

abbreviated entry   iontráil f3 ghiorraithe

abridged edition    eagrán m1 giorraithe

abstract s   coimriú m (gs –ithe)

abstracting journal    iris f2 choimriúcháin

academic librarian   leabharlannaí m4 acadúil

access s   rochtain f3

access v   teacht v ar x, x a rochtain v

access point   pointe m4 rochtana

access time   aga m4 rochtana

accession v   sealbhaigh v

accession number   uimhir f5 shealbhaithe

accessions list   liosta m4 nuashealbhúchán

acoustic coupler   cúplóir m3 fuaimiúil

acquisition s   sealbhú m gs -bhaithe

added entry   foriontráil f3, iontráil f3 bhreise

addendum s  aguisín m4

additions (to list)   breiseanna fpl

advice note   nóta m4 faisnéise

agriculture librarian   leabharlannaí m4 talmhaíochta

alkaline paper   páipéar m1 alcaileach

alpha-numeric code   cód m1 alfa-uimhriúil

alphabetical filing   comhdú m de réir aibítre

alphabetical index   innéacs m4 aibítreach

alphabetizing s   aibítriú m (gs –ithe)

amplified edition   eagrán m1 méadaithe

analytical entry   iontráil f3 anailíseach

annals spl   annála fpl

annotated edition   eagrán m1 anótáilte

annotation s   nóta m4

annual s (periodical)   bliantán m1

annual report   tuarascáil f3 bhliantúil

anonymous author    údar m1 gan ainm

anthologist   díolamóir m3

anthology s   díolaim f2

appendix s   aguisín m4

approval copy   cóip f2 ar triail

archive s   cartlann f2

archive disk   diosca m4 cartlainne

archivist s   cartlannaí m4

artificial intelligence   intleacht f3 shaorga

as new    mar a chóip nua

assistant librarian   leabharlannaí m4 cúnta

association copy   cóip f2 le duine cáiliúil

atlas s   atlas m1

attributed to   curtha a i leith, luaite a le

audioaid s   clos-áis f2

audiotape s   clostéip f2

 

 

 

audiovisual aid   áis f2 chlosamhairc

audiovisuals librarian   leabharlannaí m4 i mbun áiseanna closamhairc

author s   údar m1

author card   cárta m4 údair

author catalogue   catalóg f2 údar

author entry   iontráil f3 faoin údar

author/title index    innéacs m4 údar/teideal

authorised edition   eagrán m1 údaraithe

autobiography s   dírbheathaisnéis f2

automated request transmission   uath-tharchur m1 iarratas

automatic extension   uathshíneadh m (gs –nidh)

autonym s   ceartainm m4

available a   ar fáil a

 

B

 

back number s (of journal)    seanuimhir f5 (irise)

backup library   leabharlann f2 chúil

bar-coded label   lipéad m1 barrachódaithe

bastard title   fortheideal m1

batch s   baisc f2

batch processing   baiscphróiseáil f3

bestseller s   leabhar m1 sárdhíola

biannual s (periodical)   leathbhliantán m1

bibliographer s   bibleagrafaí m4, leabhareolaí m4

bibliographic control   rialú m bibleagrafaíoch

bibliographic database   stór m1 sonraí bibleagrafaíocha

bibliographical details   sonraí mpl bibleagrafaíocha

bibliography s   leabharliosta m4

bibliography s (science)   bibleagrafaíocht f3, leabhareolas m1

biennial s (periodical)   débhliantán m1

bimonthly s (periodical)   démhíosachán m1

bind v   ceangail v

bindery s   ceanglann f2

binding s   ceangal m1

bleed illustration   léaráid f2 go himeall

blurb s   blurba m4

boards spl   cairtchláir mpl

book s   leabhar m1

bookbinder s   ceanglóir m3 leabhar

bookbinding s   ceangal m1 leabhar, leabharcheangal m1

bookcase s   leabhragán m1

book cover   clúdach m1 leabhair

book cradle   cliabhán m1 leabhair

book design   dearadh m leabhar

book display   taispeáint f3 leabhar

book-holder s   coinneálaí m4 leabhair

book illustrator   maisitheoir m3 leabhar

book illumination   maisiú m leabhair le dathanna

book issue   eisiúint f3 leabhar

book-jacket s   forchlúdach m1 leabhair

book launch   seoladh m leabhair, lainseáil f3 leabhair

booklet s   leabhrán m1

book-lift s   ardaitheoir m3 leabhar

book-lover s   leabharbhách m1

bookmark s   leabharmharc m1, ribín m4 marcála

book mutilation   milleadh m leabhar, lot m1 leabhar

book number   uimhir f5 an leabhair

book order   ordú m leabha(i)r

bookplate s   leabharshuaitheantas m1

book repairs   deisiú m leabhair

book-rest s   tacas m1 leabhair

book selection   roghnú m leabhar

bookshelf s   seilf f4 leabhar

bookshrine s   cumhdach m1 (leabhair)

bookstack s   cruach f2 leabhar

bookstock s   cnuasach m1 leabhar

book stop   leabharstop m4

book-support s   leabharthaca m4

book theft   goid f3 leabhar

book token   éarlais f2 leabhair

book-tray s   trae m4 leabhar

book-trolley s   tralaí m4 leabhar

book-trough s   log m1 leabhar

borough librarian   leabharlannaí m4 buirge

borrow v   faigh v ar iasacht

borrower s   iasachtaí m4

bracket s   lúibín m4

branch librarian   leabharlannaí m4 brainse

brochure s   bróisiúr m1

browser s   brabhsálaí m4

browsing s   brabhsáil f3

buckram s   bucram m1

buckskin s   craiceann m1 fia

bulletin s   bullaitín m4

by exchange   ar malairt a

 

C

 

calfskin s   craiceann m1 lao

call number   gairmuimhir f5

cancel v   cealaigh v

cancellation s (of loan)   cealú m (gs –laithe)

card catalogue   catalóg f2 ar chártaí

card index   cárta-innéacs m4

carrell s   cúbaill f2

cartridge s   cartús m1

cassette s   caiséad m1

catalogue s   catalóg f2

catalogue v   catalógaigh v

catalogue card   cárta m4 catalóige

catalogue drawer   tarraiceán m1 catalóige

catalogue on microfiche   catalóg f2 ar micrifís

catalogue unit   aonad m1 (na) catalóige

cataloguer s   catalógaí m4

cataloguing in publication (CIP)   catalógú m le linn foilsiú

catch(word) title   nath-theideal m1

cease publication to   scor m de

centralised cataloguing  catalógú m lárnaithe

chain indexing   sreanginnéacsú m (gs –saithe)

chaser s   fiosraitheoir m3

chief librarian   príomhleabharlannaí m4

children's librarian   leabharlannaí m4 na n-óg

circular s   ciorclán m1

circulation s   cúrsaíocht f3

circulation desk   deasc f2 cúrsaíochta

circulation list   liosta m4 scaipeacháin

city librarian   leabharlannaí m4 cathrach

class s   aicme f4

class card   cárta m4 aicme

class number   uimhir f5 aicme

classification   aicmiú m (gs –ithe), aicmiúchán m1

classification code   cód m1 aicmiúcháin

classification scheme   scéim f2 aicmiúcháin

classification system   córas m1 aicmiúcháin

classified catalogue   catalóg f2 aicmithe

classifyv   aicmigh v

clearing house   ionad m1 imréitigh

cloth s   éadach m1

collection s   cnuasach m1, bailiúchán m1

college librarian   leabharlannaí m4 coláiste

colon classification   aicmiúchán m1 idirstadach

compact disc (CD)   dlúthdhiosca m4, CD (pl –anna)

compact disc read-only memory (CD-ROM)   dlúthdhiosca m4 cuimhne inléite amháin

compatibility s   comhoiriúnacht f3

compilation s   tiomsú m (gs –saithe)

compile v   tiomsaigh v

compiler s   tiomsaitheoir m3

computer s   ríomhaire m4

computer bulletin board   clár m1 feasachán ríomhaire

computer output on microfilm   aschur m1 ríomhaire ar micreascannán

computer programmer   ríomhchláraitheoir m3

computerization s   ríomhairiú m (gs –rithe)

computerize v   ríomhairigh v

continued as   ar leanúint a mar

continuous stationery   páipéarachas m1 leanúnach

control s   rialú m (gs –laithe)

conveyor belt   crios m3 iompair

co-ordinate indexing   innéacsú m comhordaithe

copier s (machine)   cóipire m4

copy s   cóip f2

copy v   cóipeáil v

copying declaration   dearbhú m cóipeála

copyright s   cóipcheart m1

copyright library   leabharlann f2 chóipchirt

core collection   croíchnuasach m1

corporate author   údar m1 corparáideach

county librarian   leabharlannaí m4 contae

criteria for book selection   critéir mpl roghnaithe leabhar

critical bibliography   bibleagrafaíocht f3 chriticiúil

cross-reference s   crostagairt f3

current journal   iris f2 reatha

current journals on display   irisí fpl reatha ar taispeáint

cursor s    cúrsóir m3

 

D

 

damage s   damáiste m4, milleantas m1

damage v   mill v

database s   bunachar m1 sonraí

data processing   próiseáil f3 sonraí

data transmission   tarchur m1 sonraí

date s   dáta m4

date due   dáta m4 dlite

date of issue  dáta m4 eisiúna

date sheet   bileog f2 dáta

date stamp   dátstampa m4

debugging   dífhabhtú m (gs –taithe)

decimal classification    aicmiú m deachúil

decimal point   pointe m4 deachúil

defaulter s  loiceach m1

delete v   scrios v

deletion s   bainte a de(n liosta)

deposit library   leabharlann f2 taisce

deputy librarian   leasleabharlannaí m4

descriptive bibliography   bibleagrafaíocht f3 thuairisciúil

descriptive cataloguing   catalógú m tuairisciúil

descriptor s   tuarascálaí m4

detection unit   brathadóir m3

detective story   (úr)scéal m1 lorgaireachta

Dewey Decimal Classification   Aicmiú m Deachúil Dewey

dictionary s   foclóir m3

digit s   digit f2

digital optical technology   teicneolaíocht f3 dhigiteach optúil

directory s   eolaire m4

disabled reader   léitheoir m3 míchumasach

disc s   diosca m4

disc unit   aonad m1dioscaí

diskette s   discéad m1

docket s   duillín m4

document delivery   seachadadh m doiciméad

documentalist s   doiciméadaí m4

documentation s   doiciméadú m (gs –daithe)

donation s   bronntanas m1

donor s   bronntóir m3

download v   íoslódáil v

Dublin City and County Librarian   Leabharlannaí m4 Átha Cliath

 

E

 

earphone s   cluasán m1

edge s   ciumhais f2

edge binder   ceanglán m1 ciumhaise

editing s   eagarthóireacht f3

edition s   eagrán m1

editor s   eagarthóir m3

Education and Library Board   Bord m1 Oideachais agus Leabharlainne

electronic data processing   próiseáil f3 leictreonach sonraí

embossing s   cabhraíocht f3

endpaper s   bileog f2 cheangail

end user   úsáideoir m3 deiridh

enquiry s   fiosrú m (gs –raithe)

entry s   iontráil f3

enumerative bibliography   leabharliosta m4

erasing head   cnoga m4 glanta

exchange s   malairt f2

exchange v   malartaigh v

executive librarian   leabharlannaí m4 feidhmiúcháin

expert system   córas m1 saineolach

expurgated edition   eagrán m1 spochta

extension of loan   síneadh m iasachta

 

F

 

facsimile s   facsamhail f3

facsimile edition   eagrán m1 facsamhla

fair copying s   cóirchóipeáil f3, cóipeáil chóir

fair copying agreement   comhaontú m faoi chóirchóipeáil

fiche s   fís f2

fiction s   ficsean m1

file s   comhad m1

file v   comhdaigh v

filing s   comhdú m (gs –daithe)

film s   scannán m1

film library   leabharlann f2 scannán

film strip   stiallscannán m1

flash card   spléach-chárta m4

flexicover s   fleisc-chlúdach m1

floppy disk   diosca m4 bog

flyleaf s   fordhuilleog f2

folder s   fillteán m1

folding table   tábla m4 fillte

folio s   fóilió m4

foolscap s   leathphraitinn f2

for home reading   le léamh sa bhaile

for retention   le coinneáil

forename s   réamhainm m4

foreword s   brollach m1

format s   formáid f2

format v   formáidigh v

forthcoming a   le foilsiú a

fortnightly s (periodical)   coicíseán m1

free-standing unit   aonad m1 saorsheasaimh

frontispiece s   tulmhaisiú m (gs –ithe)

full leather binding   ceangal m1 lánleathair

 

G

 

gazeteer s   gasaitéar m1

gilt top   barr m1 óraithe

gloss s   gluais f2

glossary s   gluaisre m4

graphics s (art)   grafaic f2

graphics s (illustrations)   léaráidí fpl

grey literature   litríocht f3 liath

groove s   eitre f4

guide card   treoirchárta m4

 

H

 

half-binding s   leathcheangal m1

half-cloth s   leathéadach m1

halftone s   leath-thon m1

handbook s   lámhleabhar m1

handout s   bileog f2 eolais

hands-on experience   taithí f4 láimhe

hard copy   cóip f2 chrua

hard disk   diosca m4 crua

hardback s   clúdach m1crua

hardware s   crua-earraí mpl

head s (of tape recorder)   cnoga m4

headband s   barrbhanda m4

heading s   ceannteideal m1, rúibric f2

historical bibliography   bibleagrafaíocht f3 stairiúil

hit rate   ráta m4 aimsithe

hospital librarian   leabharlannaí m4 ospidéil

host computer   óstríomhaire m4

housebound reader   léitheoir m3 gafa sa teach

 

I

 

identification (ID) s   aitheantas m1

illustrated edition   eagrán m1 maisithe

illustration s   maisiúchán m1, léaráid f2

imprint s   inphrionta m4

in-house a   inmheánach a

incompatibility s   neamh-chomhoiriúnacht f3

incomplete a   easnamhach a

incunabula spl   ioncúnabail mpl

index s   innéacs m4

index card   cárta m4 innéacs

indexer s   innéacsóir m3

indexing s   innéacsú m (gs –saithe)

indicator s   táscaire m4

informatician s   faisnéisí m4

informatics s   faisnéisíocht f3

information s (Comp., Legis)   faisnéis f2

information s (in general)   eolas m1

information broker   bróicéir m3 faisnéise

information librarian   leabharlannaí m4 faisnéise

information management   bainistíocht f3 faisnéise

information manager   bainisteoir m3 faisnéise

information officer   oifigeach m1 eolais

information retrieval   aisghabháil f3 eolais

information science   eolaíocht f3 faisnéise

information scientist   eolaí m4 faisnéise

information systems   córais mpl faisnéise

information technology   teicneolaíocht f3 faisnéise

initial s   iniseal m1

in press   ag na clódóirí

in print   i gcló

in stock    sa stoc

input s   ionchur m1

insertion s   idirshliocht m3

inset map   léarscáil f2 intlise

intelligence s   faisnéis f2

interlibrary loan   iasacht f3 idirleabharlainne

interlibrary-loans librarian   leabharlannaí m4 i mbun iasachtaí idirleabharlainne

International Standard Book Number (ISBN)   Leabharuimhir f5 Chaighdeánach Idirnáisiúnta

International Standard Serial Number (ISSN)   Sraithuimhir f5 Chaighdeánach Idirnáisiúnta

interpolation s   idirshliocht m3

introduction s   réamhrá m4

inverted heading   ceannteideal m1 aisiompaithe, rúibric f2 aisiompaithe

issue desk   cuntar m1 eisiúna

issue tray   trae m4 eisiúna

 

J

 

joint author   comhúdar m1

joint cataloguing   comhchatalógú m (gs –gaithe)

joint editor   comheagarthóir m3

journal holdings   stoc m1 irisí

junior library assistant   cúntóir m3 leabharlainne sóisir

 

K

 

Kardex s (tradename)   Kardex

keeper of manuscripts   coimeádaí m4 (na) lámhscríbhinní

keeper of printed books   coimeádaí m4 (na) leabhar clóite

key in   eochraigh v isteach

keyboard s   méarchlár m1

keyword s   eochairfhocal m1

knowledge s   eolas m1

knowledge engineering   innealtóireacht f3 eolais

 

L

 

large-print book   leabhar m1 mórchló

laser s   léasar m1

laser printer   printéir m3 léasair

leader s (of tape)   treoraí m4

leaf s (of book)   duilleog f2 (leabhair)

leaflet s   bileoigín m4

leather s   leathar m1

legal deposit   taisce f4 dhlíthiúil

lend v   tabhair v ar iasacht

lender s   iasachtóir m3

letter s   litir f5 (gs –reach, pl –reacha)

letter-by-letter alphabetizing   aibítriú m litir ar litir

lettering s   litreoireacht f3

libellous publication   foilseachán m1 clúmhillteach

librarian s   leabharlannaí m4

librarian in charge of services to the disabled, leabharlannaí m4 i mbun seirbhísí do lucht míchumais

librarianship s   leabharlannaíocht f3

library s   leabharlann f2

library assistant   cúntóir m3 leabharlainne

library doorman   doirseoir m3 leabharlainne

library facilities   saoráidí fpl leabharlainne

library housekeeping routines   gnáthaimh mpl leabharlainne

library management   bainistíocht f3 leabharlainne

library manager   bainisteoir m3 leabharlainne

library officer   oifigeach m1 leabharlainne

library porter   giolla m4 leabharlainne

library school   scoil f2 leabharlannaíochta

library science  eolaíocht f3 leabharlainne

library staff   foireann f2 leabharlainne

library technician   teicneoir m3 leabharlainne

library trainee   leabharlannaí m4 faoi oiliúint

limited edition   eagrán m1 teoranta

literature search   cuardach m1 (na) litríochta

loan s   iasacht f3

loan docket   duillín m4 iasachta

loan period   tréimhse f4 iasachta

loan statistics  staitistic f2 iasachta

locate v   aimsigh v

location (of book)   suíomh m1

log off/on v   logáil v amach/isteach

long-playing record   fadcheirnín m4

 

M

 

machine-readable catalogue   catalóg f2 inléite ag meaisín

magnetic card   cárta m4 maighnéadach

magnetic tape   téip f2 mhaighnéadach

main card   príomhchárta m4

main collection   mórchnuasach m1

main entry   príomhiontráil f3

main library   príomhleabharlann f2

mainframe computer   mór-ríomhaire m4

manual search   cuardach m1 láimhe

manuscript s   lámhscríbhinn f2

map s   léarscáil f2

marbled a   marmaraithe a

marc format   formáid f2 catalóige inléite ag meaisín

margin s   imeall m1

master tape   máistirthéip f2

maximum loan period   uastréimhse f4 iasachta

medical librarian   leabharlannaí m4 leighis

medical library   leabharlann f2 leighis

memoirs spl   cuimhní fpl cinn

menu s (Comp.)   roghchlár m1

microcomputer s   micriríomhaire m4

microfiche s   micrifís f2

microfilm s   micreascannán m1

microfilm reader   léitheoir m3 micreascannán

microform s   micreafoirm f2

microphone s   micreafón m1

minicomputer s   mionríomhaire m4

minimum loan period   íostréimhse f4 iasachta

missing a   ar iarraidh a

mnemonics s    neamónaic f2

mode s   mód m1

modem s   móideim m4

monograph s   monagraf m1

monthly s (periodical)   míosachán m1

multimedia catalogue   catalóg f2 ilmheán

multiple-access catalogue   catalóg f2 ilrochtana

municipal librarian   leabharlannaí m4 cathrach

 

N

 

national bibliography   leabharliosta m4 náisiúnta

network s   líonra m4

networking s   líonrú m (gs –raithe)

newsletter s   nuachtlitir f5 (gs –reach)

nonfiction s   neamhfhicsean m1

non-print materials spl   ábhair mpl neamhchlóite

notation s   nodaireacht f3

note s   nóta m4

novel s   úrscéal m1

numbering s   uimhriú m (gs –rithe)

 

O

 

octavo s   ochtábhó m4

off line (=offline)   as líne

official publication   foilseachán m1 oifigiúil

offprint s   seach-chló m4

off-site storage   stóráil f3 sheachtrach

on line (= online)   ar líne

online bibliographic database   bunachar m1 sonraí bibleagrafaíocha ar líne

online public-access catalogue   catalóg f2 ar líne don phobal

online searching   cuardach m1 ar líne

open access   rochtain f3 oscailte, cead m3 isteach chun na seilfeanna

open reel   spól m1 oscailte

optical character recognition   aithint f3 optúil carachtar

order s   ordú m (gs –daithe)

order form   foirm f2 ordaithe

original edition   buneagrán m1

original text   buntéacs m4

ornamental initial   iniseal m1 maisithe

ornamental leather   leathar m1 maisithe

out of print (o/p)   as cló (a/c)

out of stock (o/s)   as stoc (a/s)

output s   aschur m1

outreach s   for-rochtain f3

overdue a   thar téarma a

overdue notice   fógra m4 `thar téarma'

overhead projector   osteilgeoir m3

oversize book   leabhar m1 mórthomhais

 

P

 

page s   leathanach m1

pagination s   uimhriú m leathanach

pamphlet s   paimfléad m1

pamphlet box   bosca m4 paimfléad

paperback s   clúdach m1bog

parchment s   pár m1

part s   cuid f3

password s   pasfhocal m1

periodical s   tréimhseachán m1

permanent loan   buaniasacht f3

photocopy s   fótachóip f2

photocopy v   fótachóipeáil v

photostat s   fótastat m1

phrase book   leabhar m1 frásaí

picture book   leabhar m1 pictiúr

plate s   pláta m4

pocket edition   eagrán m1 póca

preface s   brollach m1

prefix s   réamhtheideal m1

press cutting   gearrthán m1 nuachta

primary publication   bunfhoilseachán m1

print s   cló m4, prionta m4

print v (commercial)   clóigh v

print v (word processing)   priontáil v

printed books   leabhair mpl chlóite

printed matter   ábhar m1 clóite

printer s (person)   clódóir m3

printer s (word processing)   printéir m3

printing press   clóphreas m3

printout s   asphrionta m4

printwheel s   roth m3 priontála

procedure s   gnás m1

proceedings spl   imeachtaí mpl

processing s   próiseáil f3

projector s   teilgeoir m3

pseudonym s   ainm m4 cleite

public library   leabharlann f2 phoiblí

publication s   foilseachán m1

publication date   dáta m4 foilsithe

publisher s   foilsitheoir m3

punched card   cárta m4 pollta

 

Q

 

quarter-binding s   ceathrúcheangal m1

quarter leather binding   ceathrúcheangal m1 leathair

quarterly s (periodical)   ráitheachán m1

quarto s   cuartó m4

 

R

 

rare book   leabhar m1 uathúil

reader s   léitheoir m3

reader/printer s   léitheoir/printéir m3

recall v (of book) v   aisghair v

recall notice   aisghairm f2

recent acquisition   leabhar m1 nuashealbhaithe

record s (data)   taifead m1

record s (disc)   ceirnín m4

record v   taifead v

record library   leabharlann f2 ceirníní

recto s   recto

reel s   spól m1

reference s   tagairt f3

reference book   leabhar m1 tagartha

reference collection   cnuasach m1 tagartha

reference librarian   leabharlannaí m4 tagartha

reluctant reader   léitheoir m3 drogallach

reminder s   meabhrúchán m1

renewal (of loan)   athiasacht f3, athnuachan m1 iasachta

replacement copy   athchóip f2

report s   tuarascáil f3

reprint s   athchló m4

reprography s   reipreagrafaíocht f3

request s   iarratas m1

request v   iarr v

request form   foirm f2 iarratais

reservation of book   áirithint f2 leabhair

reserve v   cuir v in áirithe

reserve store   cúlstór m1

response time   aga m4 freagartha

restricted access   rochtain f3 theoranta

restricted loan   iasacht f3 theoranta

retrospective catalogue conversion   ríomhairiú m catalóg siarghabhálach

retrospective cataloguing   catalógú m siarghabhálach

return v   tabhair v ar ais

returned books   leabhair mpl ar ais

‘returns' mpl   `ar ais'

rewind v   cas v siar

ring binder   ceanglán m1 fáinneach

rod s (catalogue drawer)   slaitín m4

romantic novel   (úr)scéal m1 rómánsúil

routing s   ródú m (gs –daithe)

 

 

S

 

satisfied request   iarratas m1 comhlíonta

scanner s   scanóir m3

scanning s    scanadh m (gs –nta)

schedule s   sceideal m1

school edition   eagrán m1 scoile

science fiction   ficsean m1 eolaíochta

screen s   scáileán m1

search s   cuardach m1

search v   cuardaigh v

search time   aga m4 cuardaigh

secondary publication   foilseachán m1 tánaisteach

security s   slándáil f3

security system   córas m1 slándála

see v   féach v

see also   féach v fosta, féach freisin

selective cataloguing   catalógú m roghnaíoch

semimonthly s (periodical)   leathmhíosachán m1

senior library assistant   cúntóir m3 leabharlainne sinsir

sequel s   scéal m1 leantach

serial number   sraithuimhir f5

serial publication  sraitheachán m1

series s   sraith f2

series entry   sraithiontráil f3

series note   sraithnóta m4          

series title   teideal m1 (na) sraithe

servicing s   cothabháil f3

sheet s (of paper)   bileog f2

shelf s   seilf f4

shelf life   seilf-ré f4

shelf list   seilfliosta m4

shelve v   cuir v ar seilf

shelved at   ar an tseilf ag

shelving s   seilfre m4

short catalogue   gearrchatalóg f2

short story   gearrscéal m1

short-term loan    iasacht f3 ghearrthéarma

sleeve s (of record)   clúdach m1 (ceirnín)

slide s   sleamhnán m1

software s   bogearraí mpl

sound archive   cartlann f2 fuaime

sound library   leabharlann f2 fuaime

sound recorder   taifeadán m1 fuaime

sound tape   téip f2 fuaime

source s   foinse f4

source of reference   foinse f4 tagartha

special classification   sainaicmiúchán m1

special collection   sainbhailiúchán m1, sainchuasach m1

special librarian   sainleabharlannaí m4

special library   sainleabharlann f2

special number s (of journal)   sainuimhir f5, uimhir speisialta (irise)

spine of book   droim m3 leabhair

spiral binding   ceangal m1 bíseach

square bracket   lúibín m4 cearnach

staff area   limistéar m1 (na) foirne

standing order   ordú m seasta

statistics spl   staitistic f2

stencil s   stionsal m1

stereophonic a   steiréafónach a

stock s   stoc m1

stocktaking s   stocáireamh m1

stop list   stopliosta m4

storage s   stóráil f3

subheading   fo-cheannteideal m1, fo-rúibric f2

subject filing   comhdú m de réir ábhair

subject heading   teideal m1 ábhair

subject index   innéacs m4 ábhar

sublibrarian s   fo-leabharlannaí m4

subscribe s   íoc síntiús le

subscriber s   síntiúsóir m3

subscription s   síntiús m1

subsidiary entry   fo-iontráil f3

subtitle s   fotheideal m1

supplement s   forlíonadh m (gs –nta)

supplied title   teideal m1 cumtha

surname s   sloinne m4

switch off v   cuir as, múch v

switch on v   cuir air v

 

T

 

tab s (of card)   cluaisín m4

table s   tábla m4

table of content   clár m1 ábhair

talking book   leabhar m1 taifeadta

tape s   téip f2

tape v   téipeáil v

tape recorder   téipthaifeadán m1

tape-slide package   pacáiste m4 téipshleamhnán

tape cartridge   cartús m1 téipe

tape cassette   caiséad m1 téipe

tape counter   áiritheoir m3 téipe

tape deck   téipdheic f2

tape loop   lúb f2 téipe

technical services   seirbhísí fpl teicniúla

telecommunications spl   teileachumarsáid f2

telephone s   teileafón m1

teleprinter s   teiliprintéir m3

teletext s   teilitéacs m4

telex s   teiléacs m4

telex v   teiléacsaigh v

terminal s   teirminéal m1

text s   téacs m4

text retrieval    aisghabháil f3 téacs

textbook s   téacsleabhar m1

textual bibliography  bibleagrafaíocht f3 théacsach

thesaurus s   teasáras m1

thesis s   tráchtas m1

thriller s   scéinséir m3

ticket s (borrower's)   ticéad m1 iasachta

title entry   iontráil f3 faoin teideal

title page   leathanach m1 teidil

tracings spl   leideanna fpl

track s   rian m1

trade journal   iris f2 trádála, trádiris

transcription s   trascríobh m (gs –ofa)

translation s    aistriúchán m1

translator s   aistritheoir m3

transliteration s   traslitriú m (gs –rithe)

transparency s   tréshoilseán m1

trilogy s   tríológ f2

 

U

 

undated a   gan dáta

unexpurgated edition    eagrán m1 neamhspochta

union list of periodicals   comhliosta m4 tréimhseachán

universal bibliographic control   rialú m bibleagrafaíoch uilíoch

Universal Decimal Classification (UDC)   Aicmiú m Deachúil Uilíoch

unpaged a   gan uimhriú

unsatisfied request   iarratas m1 gan chomhlíonadh

update s   nuashonrú m (gs – raithe)

update v   nuashonraigh v

user s   úsáideoir m3

user education   oiliúint f3 an úsáideora

user friendly   cairdiúil a, sólaimsithe a

user-friendly system   córas m1 cairdiúil

 

V

 

variorum edition   ileagrán m1

various pagings   leathanaigh mpl iluimhrithe

vellum s   veilleam m1

verso s   verso

video s (of film, recording, etc.)   físeán m1

video cassette recorder (VCR)   taifeadán m1 físchaiséid, fístaisfeadán

videodisc s   físdiosca m4

video recorder   fístaifeadán m1

video tape   fístéip f2

video tape recorder   taifeadán m1 fístéipe

videotext s   fístéacs m4

visual display unit (VDU)    amharcthaispeána m4, Fam.  monatóir m3

volume s   imleabhar m1

 

W

 

waiting list   liosta m4 feithimh

watermark s   comhartha m4 uisce

weeding out   stocghlanadh m (gs –nta)

weekly s (periodical)    seachtanán m1

withdrawal s   baint f2 den stoc

word processing   próiseáil f3 focal

word processor   próiseálaí m4 focal

word-by-word alphabetising   aibítriú m focal ar fhocal

work station   stáisiún m1 oibre

wove paper   páipéar m1 fite

 

X

 

xerography   xéireagrafaíocht f3

xerox s   xéireacs m4

xerox copy   cóip f2 xéireacs

 

Z

 

yearbook s   bliainiris f2