TÉARMAÍ DLÍ

 

 

 

 

BÉARLA - GAEILGE

 

GAEILGE - BÉARLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAILE ÁTHA CLIATH:

ARNA FHOILSIÚ AG OIFIG AN tSOLÁTHAIR.

_____________________

 

Le ceannach ón

OIFIG DÍOLTA FOILSEACHÁN RIALTAIS,   AN STUARA,

ARD-OIFIG AN PHOIST,   BAILE ATHA CLIATH,

nó trí aon díoltóir leabhar.

_______________

 

 

 

 

 

iii

 

RÉAMHFHOCAL

 

       Tiomsaíodh an foclóirín seo as na hOrduithe seo a leanas a

rinneadh faoin Acht Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge, 1945 (Uimhir

18 de 1945):

           

1.    An tOrdú Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge (Uimh. 1), 1947 (R. &

            O.R., Uimh. 249 de 1947) (Téarmaí a bhaineas le Dlí

            Thiarna Talún agus Tionónta, Tíolacadh agus Dlí Maoine).

 

2.    An tOrdú Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge (Uimh. 2), 1948 (I.R.

            Uimh. 42 de 1948) (Téarmaí a bhaineas leis an Dlí

            Coiriúl

 

3.    An tOrdú Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge (Uimh. 3), 1948 (I.R.

            Uimh. 47 de 1948), (Téarmaí a bhaineas le Cúiteamh

            d'Oibrithe).

 

4.    An tOrdú Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge (Uimh. 4), 1949 (I.R.

            Uimh. 68 de 1949), (Téarmaí a bhaineas le Cleachtas,

            Fianaise agus Nós Imeachta.

 

5.    An tOrdú Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge (Uimh. 5), 1950 (I.R.

            Uimh. 2 de 1950) (Téarmaí a bhaineas le Dlí Conarthaí).

 

6.    An tOrdú Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge (Uimh. 6), 1950 (I.R.

            Uimh. 3 de 1950) (Téarmaí a bhaineas le Probháid agus

            Riarachán).

 

7.    An tOrdú Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge (Uimh. 7), 1950 (I.R.

            Uimh. 289 de 1950) (Téarmaí a bhaineas le Dlí Tortanna).

 

8.    An tOrdú Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge (Uimh. 8), 1950 (I.R.

            Uimh. 290 de 1950) (Téarmaí a bhaineas le Dlí Féimh-

            eachta).

 

9.   An tOrdú Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge (Uimh. 9), 1950 (I.R.

            Uimh. 291 de 1950) (Téarmaí a bhaineas le Dlí na

            gCuideachtaí).

 

10. An tOrdú Téarmaí Dlíthiúla Gaeilge (Uimh. 10), 1956

            (I.R. Uimh. 51 de 1956) (Téarmaí Ilghnéitheacha).

           

 

 

 

 

iv

 

            Na figiúirí a thugtar i ndiaidh na leaganacha Gaeilge i gCuid

I, agus i ndiaidh na leaganacha Béarla i gCuid II, is tagairtí iad

do na hOrduithe sin.

           

            De ghnáth cuireadh i gcomhréir leis an gcaighdeán atá leagtha

amach in Gramadach na Gaeilge agus Litriú na Gaeilge

(An Caighdeán Oifigiúil), 1958, leaganacha sna hOrduithe a

bhí ar neamhréir leis an gcaighdean sin.

           

            NODA

 

ab.   =   ainm briathartha.


 

adj.  =   aidiacht.

 

b.     =   baininscneach.

 

f       =   firinscneach.

 

g.     =   ginideach.

 

id.    =   idem.

 

iol.   =   iolra.

 

n.     =   ainmfhocal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÉARMÍ DLÍ

 

BÉARLA – GAEILGE

 


Abandon, I: tréigim 4.

Abandonment: tréigean 4.

Abandonment, notice of (i.e. of

   ship or cargo): fógra dídhílsithe

   10.

Abate, I: laghdaím 6.

Abatement (i.e. of legacies):

    laghdú 6.

Abatement (i.e. of proceedings):

   dul ar ceal 10.

Abatement of nuisance: cealú

   núise 7.

Abatement, plea in: pléadáil

   chealaithe 10.

Abduct, I: fuadaím 2.

Abduction: fuadach 2.

Abet, I aid and: cabhraím agus

   neartaím le 2.

Abettor: neartaitheoir 10.

Abode, person of no fixed:

   duine gan áit chónaithe sheasta

   10.

Abortion: ginmhilleadh 2.

   attempt to procure an abor-

   tion: iarracht ar ghinmhilleadh

   a thabhairt chun críche 2.

Abrogate, I: aisghairim 10.

Abscond, 1: éalaím 8.

Absconding debtor: féichiúnaí

   éalaitheach 8.

Absolute: iomlán 1, 4.

   absolute duty: dualgas iomlán 7.

   absolute owner: úinéir iomlán 1.

   absolute privilege: pribhléid

   iomlán 7.

   absolute order: ordú daingean

   10.

   absolute, I make (conditional

   order): daingním (ordú coinn

   íollach) 10.

Absolutely entitled: í dteideal

   iomlán 1.

Abstract of title: achomaireacht

   teidil 1.

Abuse, vulgar: díbliú 7.

Abuttals: teagmháltais 10.

Abutting on, premises: áitreabh

   ag teagmáil le 10.

Accept, I: glacaim le 5.

     

 

Acceptance: glacadh 5.

   notice of qualified acceptance:

   f6gra glactha choinníollaigh 5.

Acceptor: glacthóir 5.

Accessory: cúlpháirtí 2.

   accessory after the fact:

   cúlpháirtí i ndiaidh an ghnímh 2.

   accessory before the fact:

   cúlpháirtí roimh an ngníomh 2.

Accident: tionóisc 3, 7.

   accident arising out of and in

   course of the employment:

   tionóisc a tharla de dhroim agus

   í gcúrsa na fostaíochta 3.

   accident book: an leabhar

   tionóiscí 3.

   accident insurance: árachas

   tion6isce 5.

   fatal accident: tionóisc mhar-

   fach 3.

   inevitable accident: tionóisc

   dosheachanta 7.

   non-fatal accident: tionóisc

   neamh-mharfach 3.

   notice of accident: f6gra

   tion6isce 3.

   post-accident average weekly

   amount: meánsuim sheach-

   tainiúil tar éis na tionóisce 3.

   pre-accident average weekly

   earnings: meántuilleamh seach-

   tainiúil roimh an tionóisc 3.

Accidental: tionóisceach 2, 3, 4, 7.

Accidentally: go tionóisceach 2,

   3, 4, 7.

Accommodation: cóiríocht 1.

   alternative accommodation:

   cóiríocht ionadúil 1.

Accommodation bill: bille

   garachta 5, 8.

Accommodation party: páirtí

   garachta 5.

Accomplice: comhchoirí (g. id., f.)

   2.

Accord and satisfaction: comh

    aontú agus sásamh 5.

Accordance with, in-. de réir 4.

According to the tenor, exe-

   cutor: seiceadóir de réir a

   bhrí 6.

 

Account, I: tugaim cuntas 4, 5,

   8, 9.

Account (n.): cuntas 4, 5, 8, 9.

   account composition sitting:

   suí cuntais na himshocraíochta 8.

   account payee: cuntas an

   íocaí 5.

   account settled: cuntas soc-

   raithe 5. -

   account stated: cuntas ríofa 5.

   apportionment account: cuntas

   cionroinnte 1.

   arrangement account: cuntas

   comhshocraíochta 8.

   bankruptcy dividends ac-

   count: cuntas díbhinní féimh-

   eachta 8.

   current account: cuntas reatha

   5.

   falsification of accounts: falsú

   cuntas 2.

   payment on account: íocaíocht

   ar cuntas 5.

   sitting to vouch accounts:

   suí he cuntais a dheimhniú 8.

Accountant: cuntasóir 9.

   chartered a.: cuntasóir cairte 9.

   incorporated a.: cuntasóir

   corpraithe 9.

Accounting statement: ráiteas

   cuntais 8.

Accumulate, I: carnaim 6.

Accusation: cúiseamh (g.-simh,

   f.) 2.

Accuse, I: cúisím 2.

Accused (n.): cúisí (g. id., f.) 2.

Accused (adj.): cúisithe 2.

Acknowledge, I: admhaím 4, 5.

Acknowledgment: admháil 4, 5.

Acquire

   after - acquired property:

   maoin iarfhaighte 1, 8.

Acquit, I: éigiontaím 2, 4.

Acquittal: éigiontú 2, 4.

Act: gníomh 7.

   act of bankruptcy: gníomh

   féimheachta 8.

   Act of God: foiche Dé 5, 7.

   act of State: gníomh Stáit 7.

   available act of bankruptcy:

   gníomh féimheachta atá ar fáil 8.

   overt act: gníomh follas 2, 7.

   tortious act: gníomh tortach 7.

Action (at law): caingean 4.

   action on the case: caingean

   ar an gcás 5.

   cause of action: cúis chaingne 4.

   chose in action: ábhar i

   gcaingean 4.

   no action lies: nil aon ábhar

   caingne ann 4.

Actionable: inchaingne 4.

Actual bodily harm: díobháil

   choirp 2.

Actual delivery: seachadadh

   iarbhír 5.

Actual loss: caillteanas iarbhír 4.

Ad litem, guardian: caomhanóir

   ad litem 4.

Addict, drug: andúileach i

   ndrugaí 10.

Address, I (Court, etc.): aith-

   eascaim 4.

Address (n) (to Court, etc.):

   aitheasc (g.-thisc, f.) 4.

Adduce evidence, I: tugaim

   fianaise ar aird 10.

Adeem, I: seachshásaím 6.

Ademption: seachshásamh 6.

Adjoining: tadhlach 1.

   adjoining premises: áitreabh

   tadhlach 1.

Adjourn, I: cuirim ar atráth 4.

Adjudge, I: breithním 4.

Adjudicate, I: breithním 4, 8.

Adjudication: breithniú 4, 8.

Administer, I (estate, justice,

   etc.): riaraim 4.'

Administer oath to, I: cuirim

   faoi mhionn 4.

Administration: riarachán 4, 6.

Administration bond: banna

   riaracháin 6.

   administration suit: agra

   riaracháin 4.

   administration with will an-

   nexed: riarachán maille le

   huacht 6.

   grant of administration:

   deonú riaracháin 6.

   letters of administration:

   litreacha riaracháin 6.

   limited administration:

   riarachán ternate 6.

Administrator: riarthóir 4, 6.

Administrative law: dlí riarach

   ain 10.

Administratrix: banriarthóir 4,

      6.

Admiralty jurisdiction: dlínse

      aimiréalachta 4.

 

Admissible (as evidence): in-

   ghlactha 4.

Admit, I (as evidence): glacaim

   4.

Admit, I (a fact, etc.): géillim

   (do) 4.

Admit facts (documents, etc.),

   notice to: fógra ag iarraidh

   fíorais (doiciméid, etc.) a admháil

   4.

Admit to bail, I: ligim faoi

   bhannaí 4.

Adopt, I (i.e., a child): uchtaím

   10.

Adopted child: uchtleanbh 10.

Adopter: uchtaitheoir 10.

Adoption: uchtáil (g.-ála, b.) 10.

Adult dependant: cleithiúnaí

   aosaithe 3.

Adulterate, I: truaillmheascaim 10.

Advance, rent payable in: cíos

   iníoctha roimh ré 1.

Advancement (i.e., in equity):

   réamhshocrú 1, 6.

Adverse balance: comhardú

   codarsna 9.

Adverse possession: seilbh

   chodarsna 1.

Advice: comhairle 4,

   advice of proofs: comhairle i

   dtaobh cruthúnas 4.

Advise, I: comhairlím 4.

Advise (and settle proceedings),

   case to: cás i gcomhair comh-

   airle (agus chun imeachtaí a

   shocrú) 4.

Affairs, statement of: ráiteas

   gnóthaí 8, 9.

Affection, natural love and:

   grá agus gean nádúrtha 1.

Affidavit: mionnscríbhinn 4, 6.

   affidavit of due execution:

   mionnscríbhinn fhorghníomh-

   aithe chuí 6.

   affidavit of plight and con-

   dition: mionnscríbhinn staide

   agus riochta 6.

   affidavit of scripts: mionn-

   scríbhinn scríbhinní 6.

   affidavit of search: mionn

   scríbhinn chuardaigh 6.

   affidavit to lead to citation:

   mionnscríbhinn í gcomhair luaite

   6.

   corrective affidavit: mionn-

     

   scríbhinn cheartúcháin 10.

   default affidavit: mionn-

   scríbhinn mhainneachtana 4.

   grounding affidavit: mionn-

   scríbhinn forais 10.

Affiliation order: ordú athar-

   thachta 4.

Affirm, I (decree, etc.): daingním

   4.

Affirm, I (as an unsworn wit-

   ness): dearbhascaim 4.

Affix, I: greamaím (de) 1.

Affray: gráscar 10.

Affreightment: last-chonradh 10.

Aforethought, malice: mailís

   réamhcheaptha 2.

After the fact, accessory:

   cúlpháirtí í ndiaidh an ghnímh 2.

After-acquired property: maoin

   iarfhaighte 1, 8.

Against interest, declaration:

   dearbhú in aghaidh leasa 4.

Against the weight of the evid-

   ence, verdict: fíorasc in aghaidh

   thromachar na fianaise 4.

Agency: gníomhaireacht 5.

Agent: gníomhaire 5, 7, 9.

   agent of necessity: gníomhaire

   riachtanais 5.

   general agent: gníomhaire

   ginearálta 5.

   special agent: gníomhaire

   speisialta 5.

Aggravated assault: tromionsaí 2.

Aggregate, corporation: ilchor-

   paráid 5.

Aggrieved person (i.e., injured):

   duine éagóraithe 10.

Agistment: féarach 1.

Agree, I: comhaontaím 1, 4, 5.

Agreement: comhaontú 1, 3, 4,

   5, 8.

   agreement by way of com

   promise: comhaontú í bhfoirm

   chomhréitigh 3.

   agreement for lease: comh

   aontú le haghaidh léasa 1.

   caretaker's agreement: comh

   aontu airígh 1.

   commutation agreement:

   comhaontú iomalairte 3.

   conacre agreement: comhaontú

   conacra 1.

   credit-sale agreement: comh

   aontú díola chreidmheasa 5.

 

   hire-purchase agreement:

   comhaontú fruilcheannaigh 5.

   memorandum of agreement:

   meabhrán comhaontaithe 3, 5.

   parol (agreement, etc.):

   (comhaontú, etc.) béil 4.

   redemption agreement:

   comhaontú fuascailte 3.

   register of agreements: clár

   na gcomhaontuithe 3.

   tenancy agreement: comhaontú

   tionóntachta 1.

   variation agreement: comh-

   aontú athraithe 3.

   weekly payment agreement:

   comhaontú íocaíochtaí seachtain-

   iúla 3.

Agricultural holding: gabháltas

   talmhaíochta 1.

Aid and abet, I: cabhraím agus

   neartaím le, 2.

Aid, order in: ordú i dtacaíocht 8.

Alien (n.): eachtrannach .5.

Alienate, I: coimhthím 1.

   licence to alienate: ceadúnas

   coimhthithe 1.

Alienation: coimhthiú 1.

   covenant against alienation:

   cúnant i gcoinne coimhthiú 1.

Alimony: ailiúnas (g.-ais, f.) 10.

All that and those: é sin ages iad

   seo uile 1.

Allegation: líomhain (g.-e., b.) 4.

Allege, I: líomhnaím 4.

Allot, 1: leithroinnim 1, 9.

Allotment: leithroinnt 1, 9.

   letters of allotment: litreacha

   leithroinnte 9.

Allottee: leithroinní 9.

Allow, I (a question, costs, etc.):

   ceadaím 4.

Allowance (i.e., to bankrupt for

   maintainence): liúntas 8.

Alter, I: athraím 1.

Alteration: athrú 1.

    alteration of user: athrú

    úsáide 1.

    structural alteration: athrú

   déanmhais 1.

Alternative (adj.): ionadúil 4.

   alternative accommodation:

   cóiríocht ionadúil 1.

   Ambiguity: athbhrí 5, 6.

   latent ambiguity: athbhrí

   neamhfhollas 5, 6.

   patent ambiguity: athbhrí fhollas

5, 6.

Ambiguous: athbhríoch 5, 6.

Amend, 1: leasaím 4.

Amendment: leasú 4.

Amends, tender of: tairiscint

   shásaimh 7.

Amenity: taitneamhacht 1.

   amenity of neighbourhood:

   taitneamhacht na comharsan-

   achta 1.

Amount, post-accident average

   weekly: meánsuim sheachtain

   iúil tar éis na tionóisce 3.

Ancient lights: cearta solais 1, 7.

Ancillary relief: faoiseamh

   cúntach 4.

Annexed, administration with

   will: riarachán maille le huacht

   6.

Annual general meeting:

  cruinniú ginearálta bliantúil 9.

Annual Licensing District

   Court, the: an Chúirt Dúiche

   Bhliantúil um Cheadúnú 4.

Annuitant: blianachtóir 1.

Annuity: blianacht 1.

   standard purchase annuity

   blianacht cheannaigh chaigh-

   deánach 10.

Annul, 1: neamhním 1, 4, 5, 8.

Annulment: neamhniú 1, 4, 5, 8.

Another, I pass off goods as

   those of: tairgim earraí i leith

   is gur earraí duine eile iad 10.

Another, money had and receiv-

   ed to the use of: airgead a

   fuarthas chun úsáide duine eile 5.

Another, money paid to the use

    of: airgead a íocadh chun

    úsáide duine eile 5.

Ante-dated: faoi réamhdháta 5.

Ante-nuptial contract: conradh

   réamhphósta 5.

Ante-nuptial torts: tortanna

   réamliphósta 7.

Anticipation, restraint on: srian

   le réamhaíocht 1.

Apology: apalacht (g.-a., b.) 7.

Apparent, heir: léiroidhre l, 6.

Apparent possession: seilbh

   dhealraitheach 8.

Appeal, I: achomharcaim 4.

Appeal (n): achomharc 4.

   Court of Criminal Appeal, the an Chúirt Achomhairc Choiriúil 4.

  court of final appeal: cúirt

   achomhairc dheiridh 4.                   

   ground of appeal: foras

   achomhairc 4.

   leave to appeal: cead achomh-

   airc 4.

Appealable: inachomhairc 4.

Appear, I (in Court): láithrím 4.

Appearance (in Court): láithreas

   (g.-ris, f.) 4.

   entry of appearance: taifeadadh

   láithris 4.

   I enter an appearance: taifead-

   aim láithreas 4.

Appellant: achomharcóir 4.

Appellate jurisdiction: dlínse

   achomhairc 4.

Applicant: iarratasóir (g.-óra, f.)

   3, 4.

Application: iarratas 3, 4.

   application ex parte: iarratas

   ex parte 4.

Apply, I: déanaim iarratas 3.

   apply for, I: déanaim iarratas

   ar 4.

Appoint, 1: ceapaim 1, 4.

Appointment: ceapachán 1.

   general power of appoint-

   ment: cumhacht cheapacháin

   ghinearálta l.

   power of appointment:

   cumhacht cheapacháin. 1.

   special power of appointment:

   cumhacht cheapacháin speisialta

   1.

Apportion, 1: cionroinnim 1.

Apportionment: cionroinnt 1.

   apportionment account: cuntas

   cionroinnte 1.

Apprehend, I (i.e., a person):

   gabhaim 10.

Apprentice: printíseach 3.

Apprenticeship: printíseacht 3.

Appropriate, I: dílsím chugam 8.

Approval: formheas (g.-a, f.) 1.

   approval fee: táille formh-

   easa 1.

Approve, I: formheasaim 1.

Approved society: cumann

   formheasta 3.

Appurtenance: comhghabhálas (g.

   -ais, f.) l.    

Appurtenant (to): comhghabh-

   álach (le) 1.

Arbitrate, 1: eadránaim 3, 4.

Arbitration: eadráin (g. -ana,b).

   3, 4.

   reference (to arbitration, etc.):

   tarchur chun eadrána etc. 4.

Arbitrator: eadránaí (g. id., f.)

   3, 4.

Arguable: inargóinte 4.

Argue, 1: argónaim 4.

Argument: arg6int 4.

   legal argument: arg6int

   dhlíthiúil 4.

Arising out of and in the course

    of the employment, accident:

   tionóisc a tharla de dhroim agus

   í gcúrsa na fostaíochta 3.

Armed rebellion: ceannairc

   faoi airm 10.

Arraign, I: díotchúisím 2.

Arraignment: díotchúiseamh 2.

Arrange, I: comhshocraím 8.

Arrangement: comhshocraíocht

   8, 9.

   arrangement account: cuntas

   comhshocraíochta 8.

   deed of arrangement:

   gníomhas comhshocraíochta 1,

   8, 9.

   family arrangement: comh-

   shocraíocht teaghlaigh l.

Arranging debtor: féichiúnaí

   comhshocraíochta S.

Arrears: riaráiste 1.

   arrears of rent: riaráiste cíosa 1.

Arrest, 1: gabhaim 2.

Arrest (vi): gabháil 2, 7.

   I resist arrest: comhraicim in

   aghaidh gabhála 2.

   malicious an arrest: gabháil

   mhailíseach 7.

Arson: coirloscadh 2.

Article:

   excepted articles.: earraí eiscthe

   8.

Articles of Association: airtea-

   gail chomhlachais 1, 9.

Articles, partnership: airtea-

   gail chomhpháirtíochta 1, 5, 9.

Artificial watercourse: sruth-

   chúrsa saorga 7.

Ascendants: sinsir 6.

Aside, I set: cuirim ar ceal 4.

Assault, 1: ionsaím 2, 7.

Assault (n.): ionsaí 2, 7.

   aggravated assault: tromion-

   saí 2.

   assault and battery: ionsaí

   agus slacairt 2, 7.

   common assault: mionionsaí 2.

   indecent assault: ionsaí

   mígheanasach 2.

Assembly, unlawful: tionól

   neamhdhleathach 2.

Assent, I: aontaím 5, 6.

Assent (n.): aontú 5, 6.

Assess, I: measúnaím 3, 4.

Assessment: measúnú 3, 4.

Assessor: measúnóir (g.-bra, .f)

   3, 4.

   medical assessor: lia-

   mheasúnóir 3.

Assets: s6cmhainni 1, 6, 8, 9.

   equitable assets: sócmhainní

   cothromais 1, 6, 8.

   I intermeddle with the assets:

   idirláimhsím na sócmhainní 6.

   legal assets: sócmhainní dlí

   1, 6, 8.

   marshalling of assets:

   cogairsiú s6cmhainní 1.

   schedule of assets: sceideal

   sócmhainní 6.

   surplus assets: sócmhainní

   barrachais 9.

Assign, I: sannaim 1, 4, 5, 8.

Assignee: sannaí (g. id., f.) 1, 5, 8.

   creditors' assignee: sannaí

   na gcreidiúnaithe 8.

  official assignee: an sannaí

   oifigiúil 8.

   void against assignees: ar

   neamhní í gcoinne sannaithe 8.

Assignment: sannadh 1, 4, 5, 8.

Assignor: sannóir 1, 5.

Assigns: sannaithe 1.

Association, articles of: air

   teagail chomhlachais 1, 9.

Association, memorandum of:

   meabhrán comhlachais 1, 9.

 Assurance (in deeds): forcinntiú

   1.

   covenant for further assur-

   ance: cúnant i leith tuilleadh

   forcinntithe 1.

Assurance, life: árachas saoil 5.

Assurance (on life): árachas 1.

   assurance company: cuid-

   eachta árachais 9.

Attach, I (for contempt, etc.):

   astaím 4, 8.

Attachable: inastaithe 4.

Attachment: astú 4, 8.

    attachment order: ordú

    astaithe 4.

Attempt to procure an abortion:

   iarracht ar ghinmhilleadh a

   thabhairt chun críche 2.

Attend, I: freastalaím 4.

Attendance: freastal 4. 8.

Attest, I: fianaím 1, 6.

Attestation: fianú 1, 6.

   attestation clause: clásal

   fianaithe 6.

Attestor: fianaí 1.

Attorn, I: atumaím 1.

Attorney: aturnae 4.

   power of attorney: cumhacht

   aturnae    1.

Attorney-General: Ard-Aighne 4.

Attornment: aturnaíocht 1.

Auction, I: ceantálaim 1, 5.

Auction (n.): ceant (g. id., f.) 1, 5.

Auctioneer: ceantálaí 1, 5, 8.

Audit, 1: iniúchaim 9.

Audit (n.): iniúchadh 9.

   audit and dividend: iniúchadh

   agus díbhinn 8.

Auditor: iniúchóir 9.

Authenticate, I: fíordheimhním

   10.

Authorise, I: údaraím 4.

Authority: údarás 4, 7.

   authority of necessity: údarás

   riachtanais 7.

   express authority: údarás

   sainráite 7.

   implied authority: údarás

   intuigthe 7.

   public authority: údarás poiblí

   7.

   sanitary authority: údarás

   sláintíochta 1.

   warranty of authority: baránta

   údaráis 5.

Available act of bankruptcy:

   gníomh féimheachta atá ar fail 8.

Aver, I: deimhneascaim 4.

Average (loss): caillroinnt (g.

   -e, b.) 10.

   average clause: foráil chaill-

   roinnte 10.

   general average: caillroinnt

   ilpháirteach 10.

   particular average: caillroinnt

   theoranta 10.

   particular general average:

    caillroinnt ilpháirteach theoranta

   10.

Average weekly amount, post

   accident: meánsuim sheachtain-

   iúil tar his na tionóisce 3.

Average weekly earnings, pre

   accident: meántuilleamh seach-

   tainiúil roimh an tionóisc 3.

Averment: deimhneasc (g.

   -nisc, f.) 4.

Avoid, I (i.e., a contract):

   neamhním 1, 5.

Avoidance: neamhniú 1, 5.

Award, I: dámhaim 4.

Award (n.): dámhachtain 4.

 

 

 

Backing (i.e., for a warrant):

   cúlaíocht 4.

Backsheet: cúlduilleog 4.

Bad and doubtful debts: droch-

   fhiacha agus fiacha amhrasacha

   8.

Bail, 1: bannaím 2, 4.

Bail, I (i.e., goods, etc.): earbaim 5.

Bail (n.): bannaí 2.

   continuing bail: bannaí

   leanúnacha 2.

   I admit to bail: ligim faoi

   bhannaí 4.

   I go bail for: téim faoi bhannaí

   ar 2.

   I put under bail: cuirim faoi

   bhannaí 2.

   on bail: faoi bhannaí 2.

Bailee : earbaí (g. id., f) 5, 7.

   larceny by a bailee: goid ag

   earbaí 2.

Bailment: earbadh 5, 7.

   gratuitous bailment: earbadh

   in aisce 5.

Bailor: earbóir 5, 7.

Balance (n.): comhardú 9.

   adverse balance: comhard6

   codarsna 9.

   balance sheet: clár comhard-

   aithe 9.

Bank (n.): banc 5, 9.

   bank note: nóta bainc 5.

Banker: baincéir 5, 9.

Banking Company: cuideachta

   bhaincéireachta 9.

Bankrupt (n.): f6imheach 8.

   (g. --high, f.).

   certificated bankrupt: f6imh-

   each deimhnithe 8.

   discharged bankrupt: f6imh

   each urscaoilte 8.

   uncertificated bankrupt:

   féimheach neamhdheimhnithe 8.

   undischarged bankrupt:

   féimheach neamhurscaolite 8.

Bankrupt (n. and adj.): f6imheach

   5, 9.

Bankruptcy: féimheacht (g. -a, b.)

   8, 9.

   act of bankruptcy: gníomh

   f6imheachta 8.

   available act of bankruptcy:

   gníomh f6imheachta atá ar fail 8.

   bankruptcy dividends account:

   cuntas díhbinní féimheachta 8.

   certificate in bankruptcy:

   deimhniú í bhf6imheacht 8.

   composition after bankruptcy:

   imshocraíocht í ndiaidh

   f6imheachta     8.

   trustee bankruptcy: féimheacht

   faoi iontaobhaí 8.

   trustee in bankruptcy: ion-

   taobhaí bhf6imheacht 8.

Bar, I: urchoiscim 4.

   I bar the entail: urchoiscim an

   tsainoidhreacht 1.

Bar (n.) (to proceedings, etc.):

   urchosc 4.

Bar (n.) (in court): barra 4.

   I call to the bar: glaoim chun

   an bharra 4.

   I call to the inner (outer) bar:

   glaoim chun barra na sinsear

   (sóisear) 4.

   side bar order: ordú taoibhe 4.

Bare trustee: iontaobhaí ainm-

   niúil 1.

Barred:

   statute-barred: faoi urchosc

   reachta 4.

   statute-barred debt: fiach

   faoi urchosc reachta 8.

Barrister: abhcóide 4.

Base fee: feo teasctha 10.

Basic rent: cíos bunúsach 1.

Battery, assault and: ionsaí agus

   slacairt 2, 7.

Bearer: iompr6ir 5.

   pay A.B. or order (bearer):

   íoc le A.B. nó ordú (iompr6ir) 5.

   share warrant to bearer:

   barántas scaire chuig iompr6ir 9.

Bed (i.e. of river, etc.): grinneall 7.

Beer dealer's licence: ceadúnas

   díoltóra leanna 10.

Beer retailer's licence: ceadúnas

   mionreacaire leanna 10.

Before the fact, accessory: cúl-

   pháirtí roimh an ngníomh 2.

Behalf of, on: thar ceann 4.

Behaviour: iompar 4.

  of good behaviour: dea-

   iomprach 4.

Bench warrant: barántas binse 4.

Beneficial owner: úinéir tair-

   bhiúil 1.

   covenant as beneficial owner:

   cúnant mar úinéir tairbhiúil 1.

Beneficiary: tairbhí (g. id., f.) 1, 6.

Benefit, disablement: sochar

   míchumais 3.

Benefit of creditors, conveyance

   for: tíolacas chun leasa

   chreidiúnaithe S.

Benefit of the doubt: sochar an

   amhrais 4.

Bequeath, 1: tiomnaím 6.

Bequest: tiomnacht (g. -a, b.) 6.

   charitable bequest: tiomnacht

   charthanúil 6.

Beset, 1: imdhruidim 10.

Best evidence: an fhianaise is

   fearr 4.

Bet, 1: cuirim geall 10.

Bet (n.): geall 10.

Betting: gealltóireacht 10.

Bid, 1: imthairgim 1.

Bid (n): imthairiscint 1.

Bigamy: déphósadh

Bill: bille 4, 5.

   accommodation bill: bille

   garachta 5, 8.

   bill of costs: bille costas 4.

   bill of exchange: bille malairte

   5, 8, 9.

   bill of indictment: bille díotála

   2, 4.

   bill off lading: bille luchta 5.

   bill of sale: bille díolacháin 5, 8.

   Civil Bill: feic Civil Bill.

   I discount a bill: lascainím

   bille S.

   itemised bill of costs:

   bille liostaithe costas 10.

Bind, 1: ceanglaím (ar) 1, 5.

Bind over, 1: cuirim bannaí ar 2, 4.

Bind to the peace, 1: cuirim bannaí

   síochána ar 2, 4.

Binding precedent: fasach

   ceangailteach 4.

Birth, concealment of: ceilt

   bhreithe 2.

Blackmail, 1: dúmhálaim 2.

Blackmail (n.): dúmhál (g.-áil, f.) 2.

Blasphemous: diamhaslach 2.

Blasphemy: diamhasla 2.

Blood, of the half: leasghaolmhar

   6.

Blood, of the whole: lánghaolmhar

   6.

Board meeting: cruinniú boird 9.

Board of directors: bord stiúr-

   thóirí 9.

Bodily harm, actual: díobháil

   choirp 2.

Bodily harm, grievous:

   mórdhíobháil choirp 2.

Body corporate: comhlacht

   corpraitbe 9.

Body, heirs of the: corpoidhrí 1, 6.

Body, public: comhlacht poiblí 7.

Body warrant: barántas coirp 4.

Bond: banna 5.

   administration bond: banna

   riaracháin 6.

   bond with special conditions:

   banna faoi choinníollacha

   speisialta 5..

   common money bond: gnáth-

   bhanna airgid 5.

Book, accident: an leabhar

   tionóiscí 3.

Book debt: fiach leabhair 8, 9.

Book, the Ejectment: Leabhar

   na nEisiachtaintí 4.

Book, Justice's Minute: Leabhar

   Miontuairisce an Bhreithimh 4.

Book, the Summary Judgment:

   Leabhar na mBreithiúas

   Achomair 4.

Borrow, I: faighim ar iasacht 9.

Borrower: iasachtaí 5.

Borstal: borstal (g. -ail, f.) 2.

Box, jury: áiléar an ghiúiré 10.

Box, witness: clár na mionn 10.

Breach (n): sárú 1, 4, 5.

   breach of convenant: sárú

   cúnaint 1.

   breach of duty: sárú dualgais 7.

   breach of promise of marriage

   sárú gealltanais pósta 5.

   continuing breach: sárú

   leanúnach 1.

Breach of the peace: briseadh

   síochána 7.

Break and enter, 1: brisim agus

   iontrálaim 7.

Breaking and entry: briseadh

   agus iontráil 2.

Bribe, I: breabaim 2.

Bribe (n): breab 2.

Bribery: breabaireacht 2.

Brief, I: mionteagascaim 4.

Brief: mionteagasc 4.

   watching brief: mionteagasc

   faire 4.

Bring proceedings, I: tionscnaím

   imeachtaí 4.

Broker: bróicéir 5, 9.

Brokerage: bróicéireacht 9.

Brothel: drúthalann 2.

Building: foirgneamh 1.

   permanent building: buan-

   fhoirgneamh 1.

Building contract: conradh

   foirgníochta 5.

Building lease: léas foirgníochta

Building society: cumann

   foirgníochta 9.

Burden: ualach 1.

Burden of proof, the: an dualgas

   cruthúnais 4.

Burglar: buirgléir (g. -tiara, f) 2.

Burglary: buirgléireacht 2.

   burglary insurance: árachas

   buirgléireachta 5.

Business premises: áitreabh

   gnótha 1.

Bye-law: fodhlí 4.

 

 

 

Call (n.): glaoch 9.

Call to the bar, I: glaoim chun an

   bharra 4.

Call to the inner (outer) bar, I:

   glaoim can barra na sinsear

   (sóisear) 4.

Called-up capital: capiteal

   glaoite 9.

Camera, hearing in: éisteacht í

   gcúirt iata 4.

Cancel, 1: cealaím 1, 5.

Cancellation: cealú 1, 5.

Canon law: dlí canónta 10.

Capacity: cáil 4.

   in a fiduciary capacity: i gcáil

   mhuiníneach 1.

   personal capacity: cáil phear-

   santa 4.

   representative capacity: cáil

   ionadaí 4.

Capacity, testamentary:

   inniúlacht tiomnaithe 6.

Capacity to contract: inniúlacht

  chonraithe 5.

Capital: caipiteal (g. Ail, f) 9.

      called-up capital: caipiteal

      glaoite 9.

      capital money: airgead caipitil

      1.

   circulating capital: caipiteal

   reatha 9.

   issued capital: caipiteal eisithe

   9.

   nominal capital: caipiteal

   ainmniúil 9.

   paid-up capital: caipiteal

   íoctha 9.

   reserve capital: caipiteal cúl-

   taca 9.

   share capital: scairchaipiteal 9.

   uncalled capital: caipite .

   neamhghlaoite 9.

Capital offence: cion báis 2,

Capital punishment: pionós báis

   2.

Capitalise, I: caipitlím 1.

Capitalised: caipitlithe 1.

   capitalised value: luach

   caipitlithe 1.

Caption: teideal 10.

Caretaker: airíoch 1.

   caretaker's agreement:

   comhaontú airígh 1.

Carnal knowledge, unlawful:

   fios collaí neamhdhleathach 2.

Carriage of proceedings, the:

   cúram na n-imeachtaí 8.

Carriage of sale: cúram díolacháin

    1.

Carrier: carraeir 5, 7.

    common carrier: carraeir

    coiteann 5, 7.

    private carrier: carraeir

    príobháideach 5, 7.

Case: cás 4.

    action on the case: caingean ar

    an gcás 5.

    case stated: cás sonraithe 4.

    case to advise (and settle

    proceedings): cás í gcomhair

      comhairle (agus chun imeachtaí

      a shocrú) 4.

      common case: cás coiteann 4.

      1 refer (a case to the County

      Registrar, etc.): tarchuirim

      (cás chun an Chláraitheora

Chontae, etc.) 4.

      1 state (a case): sonraím (cás) 4.

      test case: cás samplach 10.

Casting vote: vóta réitigh 9.

Casual employment: corr-

      fhostaíocht 3.

Cause (n.): cúis 4.

      cause of action: cúis chaingne 4.

      1 show cause: suím cúis 4, 8.

      reasonable cause: cúis reason-

      ach 3.

Caution, 1: tugaim rabhadh do 2

      4.

Caution (n.): rabhadh 1, 2, 4.

Caveat: caveat 10.

Central Criminal Court, the: an

      Phríomh-Chúirt Choiriúil 4.

Central Office: Priomh-Oifig 4.

Certificate: deimhniú 1, 3, 4, 8.

      certificate in bankruptcy:

      deimhni6 i bhféimheacht 8.

      certificate of conformity:

      deimhniú comhlíonta 8.

      certificate of discharge:

      deimhniú urscaoilte 8.

      certificate of incorporation:

      deimhniú corpraithe 9.

      improvement certificate:

      deimhniú feabhsúcháin 1.

      land certificate: deimhni6

      talún 1.

      scrip certificate: scruith-

      dheimhniú 9.

      share certificate: scair-

      dheimhniú 9.

Certificated bankrupt: féimheach

      deimhnithe 8.

Certified copy: chip deimhnithe

      1.

Certified scheme: scéim

      deimhnithe 3.

Certify, I: deimhním 1, 3, 4.

      I certify for counsel: deimhním

      i leith abhcóide 4.

Certifying surgeon: máinlia

      deimhníochta 3.

Cesser: foirceannadh 10.

Cestui que trust: cestui que trust 1.

Chairman: cathaoirleach 9.

Challenge, I (juror): agóidim i

      gcoinne 4.

Challenge (n.), ag6id 4.

      peremptory challenge: ag6id

      dofhreagartha 4.

      Chambers, in: í ndlísheomra 4.

      summons in chambers:

      toghairm i ndlísheomra 4.

Champerty: campháirtíocht 7.

Chancery: seansaireacht (g. -a, b.)

      1.

Charge, I (the jury): coimrím (don

      ghiúré) 4.

Charge (n.) (to the jury): coimriú

      (don ghiúiré) 4.

Charge, I (lands, etc.): muirearaím

      1, 6.

Charge (n.): muirear (g. -rir, f) 1,

      6, 9.

      drainage charge: muirear silting

      1.

      floating charge: muirear

      foluaineach 9.

      land improvement charge:

      muirear feabhsaithe talún 1.

      rent-charge: cíosmhuirear 1.

      tithe-rent charge cíosmhuirear

      deachún 10.

Charge, I (with a crime, etc.):

      cúisím 2.

Charge (n.) (i.e. criminal):

      cúiseamh (g. -simh, f) 2.

      charge sheet: duilleog na

      gcúiseamh 2.

Charge and discharge (i.e. bank-

      ruptcy pleadings): cúiseamh

      agus frithchúiseamh 8.

Chargeant: muirearóir 1, 6.

Chargee: muirearaí 1, 6.

Charging order: ordú muirir 4.

Charitable: carthanúil 1.

      charitable bequest: tiomnacht

      charthanúil 6.

      charitable gift: bronntanas

      carthanúil 6.

      charitable legacy: leagáid

      charthanúil 6.

      charitable trust: iontaobhas

      carthanais 1.

Charity: carthanas 1, 6.

Charter, I: cairtfhostaím

      (soitheach) 10.

Charter: cairt 1.

Chartered accountant: cuntasóir

      cairte 9.

Chartered company: cuideachta

      chairte 9.

Charterer: cairtfhostóir (soithigh)

      (g. -óra, f) 10.

Charterparty: conradh fostaithe

      soithigh 5.

Chattel: airnéis 1.

      chattel real: airnéis réadach 1.

      personal chattel: airnéis

      phearsanta 1.

Cheat, I: déanaim falcaireacht (ar)

      10.

Cheat (n.): falcaire 10.

Cheating: falcaireacht 10.

Cheque: seic (g. id., f.) 5.

      crossed cheque: seic crosáilte 5.

Chief Justice, the: an Príomh-

      Bhreitheamh 4.

Child, adopted: uchtleanbh 10.

Child, I desert a: tréigim leanbh

      10.

Child, natural: leanbh nádúrtha

      10.

Children's Court, the: an Chúirt

      Leanaí 4.

Chose in action: ábhar i gcaingean

      4.

Circuit Court, the: an Chúirt

Chuarda 4.

Circuit, the High Court on: an

      Ard-Chúirt ar Cuaird 4.

Circulating capital: caipiteal

      reatha 9.

Circumstance: imthoisc (g. -e, b.)

      4.

      extenuating circumstances:

      imthosca maolaitheacha 4.

      incriminating circumstances:

      imthosca ionchoiritheacha 4.

      variation of circumstances:

      athrú ar imthosca 3.

Circumstantial: imthoisceach 4.

      circumstantial evidence:

      fianaise imthoisceach 4.

Citation: lua 6.

      affidavit to lead to citation:

      mionnscríbhinn i gcomhair luaite

      6.

Cite, I: luaim 4, 6.

Civil: sibhialta 4.

      civil proceedings: imeachtaí

      sibhialta 4.

Civil Bill: bille sibhialta 4.

Cross Civil Bill: cros-bhille

      sibhialta 4.

      Ejectment Civil Bill for non

      payment of rent: bille sibhialta

      eisiachtana i leith neamhíoc cíosa

      4.

      Ejectment Civil Bill for over

      holding: bille sibhialta

      eisiachtana i leith rósheilbhe 4.

      Ejectment Civil Bill on the

      title: bille sibhialta eisiachtana

      ar an teideal 4.

      Equity Civil Bill: bille sibhialta

      cothromais 4.

      Interpleader Civil Bill: bille

      sibhialta idirphléadála 4.

      Lunacy Civil Bill: bille sibhialta

      gealtachta 4.

      Ordinary Civil Bill: gnáthbhille

      sibhialta 4.

      Testamentary Civil Bill: bille

      sibhialta tiomnach 4.

Civil Process:

      ejectment civil process: próis

      shibhialta eisiachtana 4.

      interpleader civil process: próis

      shibhialta idirphléadála 4.

      ordinary civil process:

      gnáthphróis shibhialta 4.

      special default civil process:

      próis shibhialta speisialta

      mhainneachtana 4.

Claim, I: éilím 3, 4. 8.

      notice of intention to claim

      relief: fógra go bhfuiltear chun

      faoiseamh a éileamh 1.

Claim (n.): éileamh 3, 4, 8, 9.

      claim of right: éileamh de

      cheart 2.

      contingent claim: éileamh

      teagmhasach 9.

      general indorsement of claim:

      formhuiniú ginearálta 6ilimh 4.

      indorsement of claim:

      formhuiniú 6ilimh 4.

      special indorsement of claim:

      formhuiniú speisialta 6ilimh 4.

      statement of claim: ráiteas

      éilimh 4.

Claimant: éilitheoir 4.

Clause, attestation: clásal

      fianaithe 6.

      Clause, average: foráil chaill-

      roinnte 10.

Clause, over-riding: clásal

      sáraitheach 10.

Clause, repugnant: clásal aimh-

      réireach 6.

      Clause, revocation: clásal

      cúlghairme 1.

      Clear possession: seilbh ghlan 1.

Clear the Court, I: eisiaim an

      pobal ón gCúirt 10.

Clerk, court: cléireach cúirte 4.

Client: chant (g. -aint, f.) 4.

      solicitor and client costs:

      costais aturnae agus chant 4.

Closing licence, early: ceadúnas

      mochdhúnta 10.

Code (i.e. of laws): cód 10.

Co-defendant: comhchosantóir 4.

Codicil: codaisíl 1, 6.

Codification: códaíocht (g. -a, b.)

      10.

Codify, I: códaím 10.

Coerce, 1: comhéigním 2.

Coercion: comhéigean 2.

Coin, I: buailim monadh 10.

Coin (n.): monadh 10.

Coinage: monaiocbt (g. -a, b.) 10.

Collision: iombualadh 7.

Collusion: claonpháirteachas 4.

Colourable imitation: aithris

      dhealraitheach 10.

Combination: cuallaíocht 7.

Commence, I: tosaím 4.

Commencement: tosach 4.

      commencement of title: tosach

      teidil 1.

Comment, fair: imchaint

      dhlisteanach 7.

Commission: coimisiún 9.

      evidence on commission:

      fianaise ar coimisiún 4.

Commissioner for Oaths:

      coimisinéir mionnaí 4.

Commissioner, Peace: feidhmean-

      nach síochána 4.

Commit; I (an offence): déanaim

      4.

Commit, I: (to prison): cimím 2,

      4,8.

Committal (to prison): cimiú 2,

      4, 8 (i.e., of a witness) 8.

      committal order: ordú cimithe

      4.

      committal warrant: barántas

      cimithe 4.

Committee (of lunatic): cúramaí

      4.,

      committee of lunatic so found

      by inquisition or by order of

      the Court: cúramaí geilte a

      breithníodh ina gheilt ag ion

      choisne nó le hordú na Cúirte 1.

Committee of inspection: coiste

      iniúchta 8, 9.

Common assault: mionionsaí 2.

Common carrier: carraeir coiteann

      5,7.

Common case: cás coiteann 4.

Common employment: comh-

      fhostaíocht 7.

Common good, the: an mhaitheas

      phoiblí 10.

      Common form, probate in:

      probháid í bhfoirm choiteann 6.

Common informer: faisnéisí

      príobháideach 4.

Common interest: comhleas 7.

Common law: d1í coiteann 4, 10.

Common lodging house: teach

      iostais coiteann 10.

Common money bond: gnáth-

      bhanna airgid 5.

Common of fishery: comhcheart

      iascaigh 7.

Common purpose or design:

      comhchuspóir nó comhrún 2.

Common, right of: ceart cimín 1.

Common risk: fiontar coiteann 3.

Common seal: gnáthshéala 9.

Common search: gnáthchuardach

      1

Common (ordinary) stock:

      gnáthstoc 5, 9.

Common, tenant in: tionónta i

      gcoiteannas 1.

Commutation: iomalairt (g. -e, b.) 3.

      commutation agreement:

      comhaontú iomalairte 3.

Commute, 1: iomalartaím 3.

Company: cuideachta 9.

      assurance company : cuideachta

      árachais 9.

      banking company: cuideachta

      bhaincéireachta 9.

      chartered company: cuideachta

      chairte 9.

      company limited by guarantee

      cuideachta faoi theorainn

      ráthaíochta 9.

      company limited by shares:

      cuideachta faoi theorainn

      scaireanna 9.

      company seal: séala cuideachta

      9.

      guarantee company: cuideachta

      ráthaíochta 9.

      holding company: cuideachta

      shealbhaíochta 9.

      incorporated company: cuid-

      eachta chorpraithe 9.

      insurance company: cuideachta

      árachais 9.

      joint-stock company:

      cuideachta chomhstoic 9.

      limited company: cuideachta

      theoranta 9.

      private company: cuideachta

      phríobháideach 9.

      public company: cuideachta

      phoiblí 9.

      Registrar of Companies:

      Cláraitheoir na gCuideachtaf 9.

      statutory company: cuideachta

      reachtúil 9.

      trading company: cuideachta

      thrádála 9.

      unincorporated company:

      cuideachta neamhchorpraithe 9.

      unlimited company: cuideachta

      neamhtheoranta 9.

Compellable witness: finné

      inordaithe 4.

Compensate, 1: cúitím 1, 3, 4.

Compensation: cúiteamh 1, 3, 4.

      compensation for disturbance:

      cúiteamh i ndíshocraíocht 1.

      compensation for improve

      ments: cúiteamh í bhfeabhsú-

      cháin 1.

Competency: inniúlacht 4.

Competent: inniúil 4.

Complain, 1: gearánaim 2, 4.

Complainant: gearánach 2, 4.

Complaint: gearán 2, 4.

Comply with, I: comhlíonaim 4.

Composition (i.e., with credit

      ors): imshocraíocht 8.

      account composition sitting:

      suí cuntais na himshocraíochta 8.

      composition after bankruptcy

      imshocraíocht i ndiaidh

      féimheachta 8.

      offer of composition: tairiscint

      imshocraíochta 8.

Composition rent: cíos iomalairte

      10.

Compound, I (i.e., with creditors)

      imshocraím 8.

Compound a felony, I: imshocraím

      feileonacht 2.

Comprehensive policy: polasaí

      uileghabhálach 10.

Compromise, I (i.e. action, claim):

      comhréitím 3, 4, 8, 9.

Compromise (n.) (i.e., of an action

      or claim): comhréiteach (g. -tigh

      f.) 3, 4, 8, 9.

      agreement by way of compro-

      mise: comhaontú í bhfoirm

      chomhréitigh 3.

Compulsory purchase: ceannach

      éigeantach 1.

Computation: ríomh 3.

Compute, I: ríomhaim 3.

Conacre: conacra 1.

      conacre agreement: comhaontú

      conacra 1.

Concealment of birth: ceilt

      bhreithe 2.

Conclusive evidence: fianaise

      dochloíte 4.

Conclusive presumption: toimhde

      dochloíte 4.

Concurrent: comhthráthach 4.

      concurrent jurisdiction: dlínse

      chomhthráthach 4.

Concurrently, the sentences to

      run: na pianbhreitheanna le rith

      í gcomhthráth 2.

Condition: coinníoll 4, 5.

      bond with special conditions

      banna faoi choinníollacha

      speisialta 5.

      condition of re-entry: coinníoll

      athiontrála 1.

      condition precedent:

      réamhchoinníoll 5.

      condition subsequent:

      iarchoinníoll 5.

      conditions of sale: coinníollacha

      díolacháin 1.

      express condition: coinníoll

      sainráite 1.

Condition, affidavit of plight

      and: mionnscríbhinn staide agus

      riochta 6.

Conditional (adj.): coinníollach 4,

      5.

      conditional contract: conradh

      coinníollach 5.

      conditional order: ordú

      coinníollach 4.

      1 make absolute (a conditional

      order): daingním (ordú

      coinníollach) 10.

Conditional upon: ar choinníoll 4.

Conduct, 1 (case etc.): stiúraim 4.

Conduct, estoppel by: urbhac ar

      fhoras iompair 4.

Confess, 1: adhmhaím 2. 4.

Confession: admháil 2, 4.

Confirm, 1: daingním 4.

Confirmation: daingniú 4.

Confiscate, 1: coigistím 10.

Confiscation: coigistiú 10.

Conflict of evidence: easaontacht

      fhianaise 4.

Conform with, 1: comhlíonaim 8.

Comformity, certificate of:

      deimhniú comhlíonta 8.

Conjugal rights, restitution of:

      aiseag chearta an phósta

Connivance: cúlcheadú

Connive at, 1: cúlcheadaím 10.

Consecutively, the sentences to

      run: na pianbhreitheanna le rith

      as a chéile 2.

Consent, 1: toilím 4.

Consent (n.) : toiliú 4.

      by consent: le toiliú 4.

      improvement consent: toiliú

      feabhsúcháin 1.

Consequential damages: damáistí

      iarmartacha 7.

Consequential loss: caillteanas

      iarmartach 4.

Consideration: comaoin 1, 5.

      executed consideration:

      comaoin chomhlíonta 5.

      executory consideration:

      comaoin le comhlíonadh 5.

      good consideration: comaoin

      chuí 5.

      illegal consideration: comaoin

      neamhdhleathach 5.

      immoral consideration: com

      aoin mhímhorálta 5.

      Implied consideration: comaoin

      intuigthe 5.

      in consideration of: i gcomaoin

      1.

      Inadequate consideration:

      comaoin neamhleor 5.

      nominal consideration:

      mionchomaoin 5.

      past consideration: comaoin

      chomlíonta 5.

      valuable consideration:

      comaoin luachmhar 1, 5.

Consideration, on further: ar a

      mheabhrú tuilleadh 4.

Consign, I: coinsíním 5.

Consignee: coinsíní (g. id., f.) 5.

Consignment: coinsíneacht (g. -a,

      b.) 5.

Consignor: coinsíneoir 5.

Consistent with: i gcomhr6ir le 10.

Consolidate, I: comhdhlúthaím 1,

      4, 6.

Consolidation: comhdhlúthú l, 4,

      6.

Conspiracy: comhcheilg (g. -e, b.)

      2,7.

Conspirator: comhchealgaire 2.

Conspire, 1: comhcheilgim 2.

Constitutional law: dlí Bunreacht-

      úil 10.

Construction (i.e. of contract,

      etc.): forléiriú 5.

      construction summons:

      toghairm fhorléirithe 4, 6.

Constructive: inchiallaithe 1.

      constructive delivery:

      seachadadh inchiallaithe 5.

      constructive loss: caillteanas

      inchiallaithe 4.

      constructive notice: fógra

      inchiallaithe 1, 4.

      constructive possession: seilbh

      inchiallaithe 2.

      constructive taking: tógáil

      inchiallaithe 2.

      constructive total loss:

      lánchaillteanas inchiallaithe 10.

      constructive trust: iontaobhas

      inchiallaithe 1.

      In the constructive presence

      of: i láthair.... go hinchiallaithe

      2.

Construe, I: forléirím 5.

Consultation: comhchomhairle 4.

Contempt of Court: díspeagadh

      Cúirte 4.

Contemptuous damages:

      damáistí dímheasa 7.

Contentious: cointinneach 4.

Contest, I (a claim, etc.):

      conspóidim 4.

Contingent claim: éileamh

      teagmhasach 9.

Contingent debt: fiach

      teagmhasach 8.

Contingent gift: bronntanas

      teagmhasach 6.

Contingent interest (i.e., of

      party): leas teagmhasach 8.

Contingent liability: dliteanas

      teagmhasach 8.

Contingent remainder: fuíoll

      teagmhasach 1.

Continuing bail: bannaí leanú-

      nacha 2.

Continuing breach: sárú

      leanúnach 1.

Continuing effects of the injury:

      iarsmaí leanúnacha na díobhála 3.

Continuing tort: tort leanúnach 7.

Continuous employment:

      fostaíocht leanúnach 3.

Contraband: contrabhanna (g. id.,

      f.) 10.

Contract, 1: conraím 5.

      capacity to contract: inniúlacht

      chonraithe 5.

      I contract jointly: conraím í

      gcomhpháirt 5.

      1 contract jointly and severally

      conraím i gcomhpháirt agus go

      leithleach 5.

Contract (n.): conradh 1, 5, 8.

      ante-nuptial contract: conradh

      réamhphósta 5.

      building contract: conradh

      foirgníochta 5.

      conditional contract: conradh

      coinníollach 5.

      contract for necessaries:

      conradh i gcomhair riachtanas 5.

      contract for sale: conradh í

      gcomhair díolacháin 5.

      contract for services: conradh

      i gcomhair seirbhhísí 3, 5.

      contract in restraint of trade:

      conradh srianta trádála 5.

      contract in writing: conradh i

      scríbhinn 5.

      contract of guarantee: conradh

      ráthaíochta 5.

      contract of indemnity: conradh

      slánaíochta 5.

      contract of marine insurance:

      conradh árachais mhuirí 5.

      contract of record: conradh

      taifid 5.

      contract of sale: conradh

      díolacháin 1, 5.

      contract of service: conradh

      seirbhíse 3, 5.

      contract under seal: conradh

      faoi shéala 5.

      executed contract: conradh

      comhlíonta 5.

      executory contract: conradh le

      comhlíonadh 5.

      express contract: conradh

      sainráite 5.

      illegal contract: conradh

      neamhdhleathach 5.

      Implied contract: conradh

      intuigthe 5.

      novation of contract: nuachan

      chonartha 5.

      onerous contract: conradh

      dochraideach 8.

      open contract: conradh

      dishriantach 1, 5.

      parol contract: conradh béil 5.

      post-nuptial contract: conradh

      iarphósta 5.

      privity of contract: ionpháir-

      teacht i gconradh 5.

      simple contract: conradh simplí

      5.

      specialty contract: conradh faoi

      shéala 5.

      time of the essence of the

      contract: am ins bhuntréith sa

      chonradh 5.

      unprofitable contract: conradh

      gan bhrabús 8.

      wagering and gaming

      contract: conradh geallchuir agus

      cearrbhachais 5.

Contractor: conraitheoir 5.

      independent contractor:

      conraitheoir neamhspleách 3, 5, 7.

      joint contractor: conraitheoir

      comhpháirteach 5.

      sub-contractor: fochonraith-

      eoir 3, 5.

Contrary to: contrártha do 4.

Contravene, I: sáraím 10.

Contravention: saris 10.

Contributory (n.): ranníocóir 9.

Contributory negligence: faillí

      rannpháirteach 10.

Control, I: rialaím 1.

Controlled: rialaithe 1.

      controlled premises: áirtreabh

      rialaithe 1.

      controlled rent: cíos rialaithe 1.

Contumacious: easumhal 10.

Contumacy: easumhlaíocht 10.

Convenience, temporary: áis

      sealadach 1.

      letting for temporary conve-

      nience: ligean maráis sealadach l.

Conversation, criminal, caid-

      reamh copal 7.

Conversion: comhsh6 (g. id., f.) 1,

      2, 6,7.

      equitable doctrine of con

      version: teoiric an chomhsh6 i

      gcothromas 1.

      fraudulent conversion:

      comhsh6 calaoiseach 2.

Convert, I: comhshóim 7.

      I convert to my own use:

      comhshóim chun m' úsáide Min 2.

Convey, I: tíolacaim 1, 8.

Conveyance: tíolacas (g. -ais, f)

      1,8.

      conveyance for benefit of

      creditors: tíolacas chun leasa

      chreidiúnaithe 8.

      fraudulent conveyance:

      tíolacas calaoiseach 8.

      voluntary conveyance: tíolacas

      saorálach 1, 8.

Conveyancing: tíolacadh 1.

Convict, 1: ciontaím 2.

Convict (n.): pianseirbhí (g. id. f.)

      2.

Conviction: ciontú 2.

Co-operative society: comhar-

      chumann 9.

Coparcener: comhoidhrseach (g.

      -sf, b.) 1.

Co-plaintiff: comhghearánaí 4.

Copy (n.): chip 1.

      certified copy: chip dheimhnithe

      1.

      office copy: chip oifige 1.

      plain copy: gnáthchóip 1.

Copyright: cóipcheart 7.

Corner: cróinéir

 2.

Corporate, body: comhlacht

      corpraithe 9.

      corporation (i.e. artificial

      person): corparáid (g. -e, b.) 5.

      corporation aggregate:

      ilchorparáid 5.

      corporation profits tax: cáin

      bhrabús corparáide 9.

      corporation sole: corparáid

      aonair 5.

Corporeal hereditament:

      oidhreachtán corprach l.

Corrective affidavit: mionn

      scríbhinn cheartúcháin 10.

Correspondent: comhfhreagróir

      (g. -óra, f.) 10.

Corroborate, 1: comhthacaím le

      2, 4.

Corroboration: comhthacaíocht

      2, 4.

Corrupt practices: cleachtais

      éillitheacha 10.

Costs: costais 4.

      bill of costs: bille costas 4.

      costs-drawer: dréachtóir costas

      10.

      itemised bill of costs: bille

      liostaithe costas 10.

      party and party costs: costais

      pháirtí agus páirtí 4.

      security for costs: urrús i Leith

      costas 4.

      solicitor and client costs:

      costais aturnae agus cliaint 4.

      taxed costs: costais fhómhasta 4

      with costs: le costais 4.

      without costs: gan chostais 4.

Cottier tenancy: both-thionón-

      tacht 1.

Counsel: abhc6ide 4.

      1 certify for counsel: deimhním

      i Leith abhc6ide 4.

      junior counsel: abhc6ide sóisir

      4.

      senior counsel: abhc6ide sinsir

      4.

Count, on the first, etc.: ar an

      gcéad etc. scór 2.

Counterclaim, 1: frithéilím 4.

Counterclaim (n.): frithéileamh

      4.

Counterfeit, I: góchumaim 2.

Counterfeit (adj.): góchumtha 2.

Counterpart of lease: contra-

      pháirt 1éasa 1.

Countersign, I: comhshíním 10.

County Registrar: Cláraitheoir

      Contae 4.

      1 refer (a case to the County

      Registrar, etc.): tarchuirim (cás

      chun an Chláraitheora Chontae,

      etc.) 4.

Course, holder in due: sealbhóir

      i gcúrsa cui 5.

Course, motion of: foriarratas í

      gcúrsa 4.

Course of duty, declaration in

      the: dearbhú i gcúrsa dualgais 4.

Course of the employment,

      accident arising out of and in

      the: tionóisc a tharla de dhroim

      agus i gcúrsa na fostaíochta 3.

Court: cúirt 4.

      the Annual Licensing District

      Court: an Chúirt Dúiche

      Bhliantúil um Cheadúnú 4.

      Central Criminal Court: an

      Phríomh-Chúirt Choiriúil 4.

      Children's Court: an Chúirt

      Leanaí 4.

      Circuit Court, the: an Chúirt

      Chuarda 4.

      contempt of Court: díspeagadh

      Cúirte 4.

      Court Clerk: Cléireach Cúirte 4.

      court martial: armchúirt 4.

      court messenger: teachtaire

      cúirte 4.

      Court of Criminal Appeal, the:

      an Chúirt Achomhairc Choiriúil 4.

      court of final appeal: cúirt

      achomhairc dheiridh 4.

      court of first instance: cúirt

      chéadchéime 4.

      Court of Justice: cúirt

      Bhreithiúnais 4.

      court of record: cúirt taifid 4.

      court of summary jurisdic-

      tion: cúirt dlínse achomaire 4.

      court stenographer: luath-

      scíbhneoir cúirte 4.

      committee of a lunatic so

      found by inquisition or by

      order of the Court: cúramaí

      geilte a breithníodh ina gheilt ag

      ionchoisne nó le hordú na Cúirte

      l.

      Covenant under the said order

      of the court: cúnant faoi ordú

      sin na Cúirte 1.

      District court, the: an Chúirt

      Dúiche 4.

      funds in the court: cistí sa

      Chúirt 4.

      hearing in open court: 6is

      teacht i gcúirt oscailte 4.

      High court, the: an Ard

      Chúirt 4.

      High court on circuit, the:

      an Ard-Chúirt ar Cuaird 4.

      I clear the court: eisiaim an

      pobal ón gCúirt 10.

      I pray this Honourable court:

      impím ar an gCúirt Onórach seo

      4.

      inferior court: íoschúirt 4.

      Justice of the District court:

      Breitheamh den Chúirt Dúiche 4.

      Master of the High court, the:

      Máistir na hArd-Chúirte 4.

      Registrar of Wards of court,

      the: Cláraitheoir na gCoimircithe

      Cúirte 4.

      rule of court: riail Chúirte 4.

      Special criminal court, the:

      an Chúirt Choiriúil Speisialta 4.

      superior court: uaschúirt 4.

      Supreme court, the: an Chúirt

      Uachtarach 4.

      Ward of court: Coimircí Cúirte

      4.

      winding up by the court:

      foirceannadh ag an gCúirt 9.

Courtesy, tenant by the: tionónta

      córtais 1.

Covenant, 1: cúnantaím 1, 5.

Covenant (n.): cúnant (g. -aint, f.)

      1, 5.

      breach of convenant: sárú

      cúnaint 1.

      covenant against alienation:

      cúnant i gcoinne coimhthiú 1.

      covenant against subletting:

      cúnant i gcoinne foligin 1.

      covenant as beneficial owner:

      cúnant mar úinéir tairbhiúil 1.

      covenant as mortgagee: cúnant

      mar mhorgáistí 1.

      covenant as personal repre-

      sentative: cúnant mar ionadaí

      pearsanta 1.

      covenant as settlor: cúnant

      mar shocraitheoir 1.

      covenant as trustee: cúnant

      mar iontaobhaí 1.

      covenant for further assurance

      cúnant i leith tuilleadh

      forcinntithe 1.

      convenant for title: cúnant i

      leith teidil 1.

      covenant in restraint of trade:

      cúnant srianta trádála 1.

      covenant running with the

      land: cúnant a ghabhas leis an

      talamh 1.

      covenant to repair: cúnant

      deisiúcháin 1.

      covenant under the said order

      of the court: cúnant faoi ordú

      sin na Cúirte 1.

      express covenant: cúnant sain-

      ráite 1.

      implied covenant: cúnant

      intuigthe 1.

      joint covenant: comhchúnant 1.

      mutual covenant: cúnant

      frithpháirteach 1.

      personal covenant: cúnant

      pearsanta 1.

      qualified covenant: cúnant

      coinníollta 1.

      restrictive covenant: cúnant

      sriantach 1.

      several covenant: cúnant

      leithleach 1.

Covenantee: cúnantaí 1, 5.

Covenantor: cúnantóir 1, 5.

      cover note: nóta árachais 5.

Coverture: lánúnachas 7.

Credibility: creidiúnacht 4.

Credit (i.e., of witness, etc.):

      creidmheas (g. -a, f.) 4, 7.

      1 pledge credit: cuirim creid-

      mheas i ngeall 10.

Creditor: creidiúnaí 4, 5, 6, 8, 9.

      conveyance for benefit of

      creditors: tíolacas chun leasa

      chreidiúnaithe 8.

      creditors' assignee: sannaí na

      gcreidiúnaithe 8.

      grant to creditor: deonú do

      chreidiúnaí 6.

      joint creditor: comhchreidiúnaí

      8.

      judgment creditor: creidiúnaí

      breithiúnais 4.

      petitioning creditor: creidiúnaí

      achainíoch 8.

      petitioning creditor's debt:

      fiach creidiúnaí achainígh 8.

      secured creditor: creidiúnaí

      urrúis 8, 9.

Credit-sale agreement:

      comhaontú díola chreidmheasa 5.

Crime: coir 2.

      criminal (n.): coirpeach 2.

Criminal (adj.): coiriúil 2.

      central criminal court, the:

      an Phríomh-Chúirt Choiriúil 4.

      court of criminal Appeal, the:

      an Chúirt Achomhairc Choiriúil

      4.

      Special criminal court, the:

      an Chúirt Choiriúil Speisialta 4.

Criminal conversation: caid-

      reamh collaí 7.

Cross civil Bill: Cros-Bhille

      Sibhialta 4.

Cross decree: cros-fhoraithne 4.

Crossed cheque: seic crosáilte 5.

Cross-examination: croscheistiú 4.

Cross-examine, 1: croscheistím 4.

Cross-remainder: crosfhuíoll 10.

Crown rent: coróin-chíos 10.

Crown reversion: frithdhílse

      chorónach 10.

Cruelty:  cruálacht 10.

Cumulative dividend: díbhinn

      charnach 9.

Cumulative legacy: leagáid

      bhéise 6.

Cumulative share: stair charnach

      9.

Current account: cuntas reatha 5.

Curtilage: cúirtealáiste (g. id., f.)

      10.

Custody: coimeád 2, 7.

      I rescue from lawful custody:

      teasargaim as coimeád dleathach

      10.

      I take into custody: glacaim i

      gcoimeád 2.

Custom: nós 5.

      custom immemorial: nós

      cianaosta 10.

      custom or usage: nós nó

      gnáthamh 4.

 

 

 

Damage: damáiste 7.

Damage, special: Damáiste

      speisialta 4, 7.

Damages: damáistí 4, 7.

      consequential damages:

      damáistí iarmartacha 7.

      contemptuous damages:

      damáistí dímheasa 7.

      exemplary damages: damáistí

      eiseamláireacha 7.

      liquidated damages: damáistí

      leachtaithe 1, 4.

      measure of damages: tomhas

      na ndamáistí 7.

      mitigation of damages: maolú

      damáistí 7.

      nominal damages: mion-

      damáistí 4, 7.

      punitive damages: damáistí

      pionósacha 4, 7.

Danger: contúirt 7.

      hidden danger: contúirt neamh-

      fhollas 7.

      unusual danger: contúirt

      neamhghnách 7.

Dangerous: contúirteach 7.

      dangerous driving: tiomáint

      chontúirteach 2.

Dated

      ante-dated: faoi réamhdháta 5.

      post-dated: faoi iardháta 5.

Day, gale: lá gala 1.

Day, the return: an lá fillte 4.

Days of grace: laethanta breise 5.

Dealer's licence, beer: ceadúnas

      díoltóra leanna 10.

Dealer's licence, spirit: ceadúnas

      díoltóra bhiotáille 10.

Dealer's licence, wine: ceadúnas

      díoltóra fíona 10.

Death duties: dleachtanna báis 1, G.

Debenture: bintiúr (g. -úir, f) 5, 9.

      debenture holder: bintiúrach 9.

      debenture share: scair bhintiúir

      9.

      debenture shares: scaireanna

      bintiúir 9.

      debenture stock: stoc bintiúir

      5, 9.

      irredeemable debenture:

      bintiúr dofhuascailte 9.

      mortgage debenture: bintiúr

      morgáiste 9.

      redeemable debenture: bintiúr

      infhuascailte 9.

Debt: fiach (g. féich f.) 4, 5, 8, 9.

      bad and doubtful debts:

      drochfhiacha agus fiacha

      amhrasacha 8.

      book debt: fiach leabhair 8, 9.

      contingent debt: fiach teag-

      mhasach 8.

      future debt: fiach todhchaí 8.

      liquidated debt: fiach leacht-

      aithe 8.

      mutual debts: fiacha firthpháir-

      teacha 8.

      petitioning creditor's debt:

      fiach creidiúnaí achainígh 8.

      postponed debt: fiach iarchurtha

      8.

      preferential debt: fiach

      tosaíochta 8.

      proof of debt: cruthú féich 8.

      sitting for proof of debts: suí

      le fiacha a chruthú 8.

      State debt: Stát-fhiach 8.

      statute- barred debt: fiach faoi

      urchosc reachta 8.

      unliquidated debt: fiach neamh-

      leachtaithe 8.

Debtor: féichiúnaí 4, 5, 8, 9.

      absconding debtor: féichiúnaí

      éalaitheach 8.

      arranging debtor: féichiúnaí

      comhshocraíochta 8.

      debtor summons: toghairm

      fhéichiúnaí 4.

      debtor's summons: toghairm

      fhéichiúnaí 8.

      judgment debtor: féichiúnaí

      breithiúnais 4.

Deceased (n,): éagach 6.

Deceit: meabhlaireacht (g. -a, b.) 7.

Decide, I: breithním 4.

Decision: breith 4.

Declaration: dearbhú 4.

      declaration against interest:

      dearbhú in aghaidh leasa 4.

      declaration in the course of

      duty: dearbhú i gcúrsa dualgais

      4.

      declaration of dividend:

      dearbhú díbhinne 8, 9.

      declaration of insolvency:

      dearbhú dócmhainneachta 8.

      dying declaration: dearbhú i

      mbéal báis 4.

      statutory declaration: dearbhú

      reachtúil 4.

      vesting declaration: dearbhú

      díseacháin 1.

Declaratory order: ordú

      dearbhaithe 4.

Declare, I: dearbhaím 4.

Decree, I. foraithním 4.

Decree (n.): foraithne 4.

      cross decree: cros-fhoraithne 4.

      decree of nullity (of marriage)

      foraithne neamhnithe (phósta)

      10.

      instalment decree: foraithne

      thráthchoda 4.

Dedicate, I: toirbhrím (ab., -bhirt)

      10.

Deduce (title), I: rianaím (teideal)

      10.

Deed: gníomhas 1.

      deed of arrangement: gníomhas

      comhshocraíochta 1, 8, 9.

      deed poll: gníomhas aonpháirtí

      1.

      estoppel by deed: urbhac ar

      fhoras gníomhais 4.

      separation deed: gníomhas

      idirscartha 1.

      supplemental deed: gníomhas

      forlíontach 1.

      title deeds: gníomhais teidil 1.

Deface, I: aghloitim (ab. -lot) 10.

Defalcation: cúbláil 10.

Defamation: clúmhilleadh 7.

Defamatory: clúmhillteach 7.

Defame, 1: clúmhillim 7.

Default, I: mainním 4.

Default (n.): mainneachtain 4.

      by default: trí mhainneachtain 4.

      default affidavit: mionnscríbh-

      inn mhainneachtana 4.

      in default of: d'éagmais 4.

      judgment by default:

      breithiúnas mainneachtana 4.

      special default civil process:

      próis shibhialta speisialta

      mhainneachtana 4.

Defect: locht 7.

      latent defect: locht neamhfhollas

      7.

      patent defect: locht follas 7.

Defect of title: éalang teidil 1.

Defective: lochtach 7.

Defective, mental: duine meabhair-

      éalangach 10.

Defence: cosaint 2, 4.

      self-defence: féinchosaint 2, 7.

Defend, I: cosnaím 2, 4.

Defendant: cosantóir 2, 4.

      co-defendant: comhchosantóir

      4.

Deferred share: scair iarchurtha 9.

Defraud, with intent to: ar intinn

      calaois a dhéanamh ar 2.

Degree, principal in the first:

      príomhaí den chéad ghrád 2.

Delegation of duty: tarmligean

      dualgais 7.

Delegation of powers: tarmligean

      cumhachtaí 8.

Delinquent, juvenile: ógchiontóir

      2.

Deliver, I: seachadaim 1, 4, 5.

Delivery: seachadadh 1, 4, 5.

      actual delivery: seachadadh

      iarbhír 5.

      constructive delivery:

      seachadadh inchiallaithe 5.

      part delivery: páirtseachadadh

      5.

Demand, I: éilím 4.

      I demand money with menaces:

      éilím airgead go bagrach 2.

      Demand (u.): éileamh 4.

      Demesne lands: tailte diméin 1.

Demise, I: forléasaim 1.

Demise (n): forléasadh 1.

Demonstrative legacy: leagáid

      thaispeántach 6.

Demurrage: moillráta (soithigh,

      etc.) 5.,

Denial: séanadh 4.

Denomination: ainmniúchán 1.

Deny, 1: séanaim 4.

Depasture, I: dífhéaraím 7.

Dependant: cleithi6naf (g. id., f.)

      3,7.

      adult dependant: cleithiúnaí

      aosaithe 3.

      juvenile dependant: óg-

      cleithiúnaí 3.

      partial dependant: páirt-

      chleithiúnaí 3.

      total dependant: lánchleithiúnaí

      3.

Deponent: teisteoir 4.

Depose, 1: teistím 4.

Deposit (n.): éarlais (g. -e. b.) 1, 5.

      Deposit, mortgage by: morgáiste

      taisce 8.

Deposition: teistíocht (g. -a, b.) 2,

      4.

Depreciation: díluachadh 9.

Derelict (i.e., ship): long thréigthe

      10.

Derivative title: teideal díorthaíoch

      10.

Derive title from, I: gabhaim

      teideal ó 10.

Descendants: sliochtaigh 6.

Description, sale by: díol de réir

      tuairisce 5.

Desert, I (a child): tréigim (leanbh)

      10.

Deserted premises: áitreabh

      tréigthe 1.

Deserter: tréigtheoir 10.

Desertion: tréigean 10.

Design, common purpose or:

      comhchuspóir nó comhrún 2.

Destitute: dealbh 10.

Destitution: dealús 10.

Detain, I: coinním 7.

Detention: coinneáil 2.

      determinable life estate: eastát

      saoil infhoirceannta 1.

Determination (of issue, etc.):

      cinneadh 4.

      Determination (of lease, tenancy,

      etc.): foirceannadh 1.

Determine, I (issue, etc.): cinnim

      4.

Determine, I (lease, tenancy,

      etc.): foirceannaim 1.

Detinue: míchoinneáil 7.

Development scheme: scéim

      forbartha 1.

Devise, I: réadtiomnaím 6.

Devise (n.): réadtiomnú 6.

Devisee: réadtiomnaí 6.

Devolution: cineachadh (g. id., f.)

      1, 6.

      devolution of title: cineachadh

      teidil 1.

Devolve, I: cineachaim 1.

Devolves, it: cineachann sé 6.

Dilapidation: trochlú (g. -laithe,

      f.) 10.

Direct, I (jury): treoraím 4.

Direction (by judge): treorú 4.

Director: stiúrthóir 9.

      board of directors: bord

      stiúrthóirí 9.

      managing director: stiúrthóir

      bainistí 9.

Disability: míchumas 7.

Disable, I: míchumasaím 3.

Disabled: míchumasaithe 3.

Disablement: míchumas (g. -ais, f.)

      3.

      disablement benefit: sochar

      míchumais 3.

      partial disablement: páirt-

      mhíchumas 3.

      permanent disablement: buan-

      mhíchumas 3.

      serious and permanent dis-

      ablement: buan-mhíchumas

      trom 3.

      total disablement: míchumas

      iomlán 3.

Disallow, I: dícheadaím 4.

Disallowance: dícheadú 4.

Disbar: díbharraím 10.

Discharge, I (jury, prisoner,

      etc.): scaoilim 4.

Discharge, I (i.e., a contract,

      equities, order, etc.): urscaoilim

      1, 4,5.

Discharge (n.) (i.e., of a contract,

      equities, etc.): urscaoileadh 1,

      5,8.

      certificate of discharge:

      deimhniú urscaoilte 8.

Discharge (i.e., pleading in

      bankruptcy): frithch6iseamh 8.

      charge and discharge (i.e.,

      bankruptcy pleadings)

      cúiseamh agus frithch6iseamh 8.

Discharged bankrupt: féimheach

      urscaoilte 8.

Disclaim, I: séanaim 8.

Disclaimer: séanadh 8.

Disclose, I: nochtaim 8.

Discontinuance: scor (de) 4.

      discontinuance of weekly pay-

      ments: scor d'íocaíochtaí seach­-

      tainiúla 3.

      notice of discontinuance: f6gra

      scoir 4.

Discontinue, 1: scoirim de 3, 4.

Discount, I: lascainím 9.

      I discount a bill: lascainím

      bille 5.

Discount (n.): lascaine 9.

Discovery (i.e., of documents,

      etc.): follasú 4.

Discretion, judicial: rogha

      bhreithiúnach 4.

      at the discretion of: faoi rogha

      4.

      I exercise discretion: déanaim

      rogha 4.

Discretionary power: cumhacht

      lánroghnach 1.

Disease, industrial: galar

      tionscail 3.

Disease, scheduled: galar sceid-

      ealta 3.

Disentail, 1: díshainoidhrím 1.

Dishonour, I (i.e., cheque, etc.):

      obaim 5, 8, 9.

      notice of dishonour: f6gra

      obtha 5, 8, 9.

Dismiss, I: díbhim 4.

      I dismiss for want of prose-

      cution: díbhim d'uireasa a

      thabhairt ar aghaidh 4.

      I dismiss on the merits:

      díbhim de bhua tuillteanais 4.

      1 dismiss without prejudice:

      díbhim gan dochar 4.

Dismiss (n.) : díbhe (g. id., f) 4.

Dismissal, wrongful: dífhostú

      éagórach 5.

Disorderly, drunk and: ar meisce

      agus mí-iomprach 2.

Disorderly house: teach ainriartha

      2.

Dispense with, I (service, etc.):

      ligim thar ceal 4.

Dispose of, 1: diúscraím (ab.,

      -cairt) 10.

Disposition: diúscairt (g., -e, b.)

      lá0.

Disposition, order and: ordú agus

      cur de láimh 8.

Dispute, 1: díospóidim 4.

Dispute (n.): diosp6id 4.

      trade dispute: diosp6id trádála

      lá0.

Disqualify, 1: dícháilím 10.

      Dissenting judgment: breithiúnas

      easaontach 4.

Dissolution (i.e., of marriage):

      scaoileadh lá0.

Dissolve a marriage I: scaoliim

      pósadh 10.

Dissolve partnership, I: díscaoilim

      comhpháirtíocht lá0.

Distillation, illicit: driogadh

      aindleathach lá0.

Distiller's licence, spirit:

      ceadúnas driogaire bhiotáille 10.

Distrain, I: tochslaím 1, 4.

Distraint: tochsal (g. -ail, f.) lá.

Distress: tochsal (g. -ail, f.) 4, 7.

      distress warrant: barántas

      tochsail lá0.

      excessive distress: róthochsal

      7.

      illegal distress: tochsal neamh-

      dhleathach 7.

      unreasonable distress: tochsal

      neamhréasúnach 7.

Distribute, I: dáilim 6.

Distribution, Statutes of: Reacht-

      anna an dáilte 6.

Distributive share: scair dháileach

      lá, 6.

District court, the: an Chúirt

      D6iche 4.

      Annual Licensing District

      court, the: An Chúirt D6iche

      Bhliantúil um Cheadúnú 4.

      Justice of the District court:

      Breitheamh den Chúirt Dúiche 4.

      District Probate Registry

      Clárlann Phrobháide Cheantair 6.

Disturbance: dishocraíocht, l.

      compensation for disturbance:

      cúiteamh i ndíshocraíocht 1.

      disturbance of market:

      díshocraíocht mhargaidh 7.

Dividend: dibhinn (g. -e, b.) 8, 9.

      audit and dividend: iniúchadh

      agus dibhinn 8.

      bankruptcy dividends account:

      cuntas díbhinní féimheachta 8.

      cumulative dividend: dibhinn

      charnach 9.

      declaration of dividend:

      dearbhú díbhinne 8, 9.

      dividend warrant: barántas

      dibhinne 9.

      final dividend: dibhinn

      chríochnaitheach 8, 9.

      half-yearly dividend: dibhinn

      leathbhliantúil 9.

      interim dividend: dibhinn

      eatramhach 9.

      preferential dividend: dibhinn

      tosaíochta 9.

      unclaimed dividend: dibhinn

      neamhéilithe 8.

Division, imprisonment in the

      first: priosúnacht sa chéad roinn

      2.

Divorce, I (a mensa et thoro)

      idirscaraim 10.

Divorce (n.) (a mensa et thoro):

      idirscaradh lá0.

Dock: duga (g. id., f). 2.

Docket, ex parte: duillín ex parte

      4.

Doctrine of conversion, equit-

      able: teoiric an chomhshó í

      gcothromas lá.

Document: doiciméad (g. -eid, f.) 4.

      notice to admit facts

      (documents, etc.): fógra ag

      iarraidh fíorais (doiciméid, etc.)

      a admháil 4.

      original (document, etc.)

      (doiciméad, etc.) bunaidh lá0.

      production of documents:

      doiciméid a thabhairt ar aird 1.

Domicile: sainchónaí 4, 6.

Dominant tenement: uastionón-

      tán lá.

Done and services rendered,

      work: obair agus seirbhísí a

      rinneadh 5.

Donee: deontaí lá.

Donor: deontóir lá.

Doubt, benefit of the: sochar an

      amhrais 4.

Doubtful debts, bad and: droch-

      fhiacha agus fiacha amhrasacha

      8.

Dower: duar (g. -air„.) lá, 6.

Down, I set (for trial): cuirim síos

      (i gcomhair trialach) 4.

Draft, I: dréachtaim 1.

Draft: dréacht 1.

Drainage charge: muirear siltin lá.

Draw, I (i.e., a cheque, etc.):

      tarraingím 5.

Drawee: tarraingí 5.

Drawer (i.e. of bill of exchange,

      etc.): tarraingeoir 5.

Drawer, costs: dréachtóir costas

      lá0.

Driving, dangerous: tiomáint

      chontúirteach 2.

Drug addict: andúileach i ndrugaí

      lá0.

Drunk: ar meisce 2.

      drunk and disorderly: ar meisce

      agus mí-iomprach 2.

      drunk and incapable: ar meisce

      agus ar neamhchumas 10.

Drunkenness: meisce 2.

Due course, holder in: sealbhóir

      i gcúrsa cuff 5.

Due execution, affidavit of

      mionnscríbhinn fhorghníomhaithe

      chuff 6.

Duress: éigeantas (g. -ais, f.) 2, 5.

Duty: dualgas 7.

      absolute duty: dualgas iomlán 7.

      breach of duty: saris dualgais 7.

      declaration in the course of

      duty: dearbhú i gcúrsa dualgais

      4.

      delegation of duty: tarmligean

      dualgais 7.

      public duty: dualgas poiblí 7.

      statutory duty: dualgas

      reachtúil 7.

Duty: dleacht (g. -a, b.) lá, 6.

      death duties: dleachtanna- bais

      1, 6.

      estate duty: dleacht eastáit lá, 6.

      legacy duty: dleacht leagáide lá,

      6.

      succession duty: dleacht

      chomharbais lá, 6.

Dwelling-house: teach cónaithe lá.

Dying declaration: dearbhú i

      mbéal bais 4.

 

 

 

Early closing licence: ceadúnas

      mochdhúnta 10.

Earn, 1: tuillim 3.

Earnings: tuilleamh 3.

      pre-accident average weekly

      earnings: meántuilleamh     

      seachtainiúil roimh an tionóisc 3.

Easement: éasúint (g. -úna, b.) 1.

Easter Sittings: Suíonna na Cásca

      10.

Effects, estate and: eastát agus

      earraí 8.

Effects of the injury, continuing:

      iarsmaí leanúnacha na díobhála

      3.

Eject, 1: eisiachtaim 1.

Ejectment: eisiachtain (g. -ana, f)

      1.

Ejectment Book, the: Leabhar

      na nEisiachtaintí 4.

      ejectment civil bill for non

      payment of rent: bille sibhialta

      eisiachtana i leith neamhíoc cíosa

      4.

      ejectment civil bill for over

      holding: bille sibhialta

      eisiachtana í leith r6sheilbhe 4.

      ejectment civil bill on the

      title: bille sibhialta eisiachtana

      ar an teideal 4.

      ejectment civil process: próis

      shibhialta eisiachtana 4.

      ejectment for non-payment

      of rent: eisiachtain í leith

      neamhíoc cíosa 1.

      ejectment for overholding

      eisiachtain í leith r6sheilbhe 1.

      ejectment on the title:

      eisiachtain ar an teideal 1.

Elect, I (i.e. In equity): roghnaím

      1, 6, 8.

Election (i.e. in equity): roghain

      1, 6, 8.

Embezzle, I: claonchasaim 2.

Embezzlement: claonchasadh 2.

Emblements: eascrachtaí 1.

Embracery: barrógaíocht (g. -a,

      b.) 10.

Empanel a jury: rollaím giúiré

      10.

Employ, I: fostaím 3.

Employee: fostaí (g. id., f.) 3, 7.

Employer: fostóir (g. -bra, f) 3, 7.

      employer's liability insurance:

      árachas dliteanais fhostóra 5.

Employment: fostaíocht (g. -a,

      b.) 3, 7.

      accident arising out of and in

      the course of the employment:

      tionóisc a tharla de dhroim agus

      í gcúrsa na fostaíochta 3.

      casual employment: corrfhos-

      taíocht 3.

      common employment: comh-

      fhostaíocht 7.

      continuous employment:

      fostaíocht leanúnach 3,

      grade of employment: grád

      fostaíochta 3.

      risk incidental to employment

      fiontar a ghabhas leis an

      bhfostaíocht 3.

      suitable employment:

      fostaíocht fheiliúnach 3.

      within the scope of the       employment: faoi chuimsiú na

      fostaíochta 3, 7.

Empower, I: cumhachtaím 10.

Enact, 1: achtaím 10.

Endowment policy: polasaí

      dearlaice 10.

Enforce, I: cuirim í bhfeidhm 4, 5.

Engross, 1: léirscríobhaim 6.

Engrossment: léirscríbhinn 6.

Enjoyment: sealúchas 1.

      quiet enjoyment: sealúchas

      síothach 1.

Enrol, I: rollaím 1.

Enrolment: rollú 1.

Entail, 1: sainoidhrím 1.

Entail: sainoidhreacht 1.

      I bar the entail: urchoiscim an

      tsainoidhreacht 1.

Enter an appearance, I:

      taifeadaim láithreas 4.

Enter, I break and: brisim agus

      iontrálaim 7.

Entice, I: meallaim 7.

Enticement: mealladh 7.

Entitled, absolutely: i dteideal

      iomlán 1.

Entry, breaking and: briseadh

      agus iontráil 2.

Entry of appearance: taifeadadh

      láithris 4.

Equitable: cothromasach 4.

      equitable assets: sócmhainní

      cothromais 1, 6, 8.

      equitable doctrine of con-

      version: teoiric an chomhshó i

      gcothromas 1.

      equitable estate: eastát

      cothromais 1.

      equitable execution, receiver

      by way of: glacadóir le haghaidh

      forghníomhú í gcothromas 4.

      equitable interest: leas

      cothromais 1.

      equitable lien: lian cothromais

      1.

      equitable mortgage: morgáiste

      cothromais 8.

      equitable relief: faoiseamh

      cothromais 4.

      equitable waste: diomailt i

      gcothromas 7.

Equity: cothromas 1, 4.

      equity civil bill: bille sibhialta

      cothromais 4.

      equity of redemption:

      cothromas fuascailte 1.

      note as to equities: nóta í

      dtaobh cothromas 1.

Escheat, 1: eiséataim 1.

Escheat (n.): eiséatadh (g. -id., f.)

      10.

Escrow: escrow 1.

Essence of the contract, time of

      the: am ina bhuntréith sa

      chonradh 5.

Estate: eastát 1, 6.

      determinable life estate: eastát

      saoil infhoirceanta 1.

      equitable estate: eastát

      cothromais 1.

      estate and effects: eastát agus

      earraí 8.

      estate duty: dleacht eastáit 1, 6.

      estate for life: eastát saoil 1.

      estate pur autre vie: eastát

      pur autre vie 1.

      estate tail: eastát sainoidhrithe

      1.

      estate, term and interest:

      eastát, téarma agus leas 1.

      executory estate: eastát

      cinniúnach 1.

      guardian of the estate: caomh-

      nóir ar an eastát 4.

      joint estate: comheastát 8.

      legal estate: eastát dlí 1.

      particular estate: gearr-eastát 1.

      personal estate: eastát pear

      santa 1, 6.

      qualified estate: eastát srianta

      l.

      real estate: eastát réadach 1, 6.

      renewable life estate: eastát

      saoil inathnuaite 1.

      separate estate: eastát ar leith

      1, 8.

Estop, I: urbhacaim 4.

Estoppel: urbhac 4.

      estoppel by conduct: urbhac ar

      fhoras iompair 4.

      estoppel by deed: urbhac ar

      fhoras gníomhais 4.

      estoppel by record: urbhac ar

      fhoras taifid 4.

Estreat, I: eistréataim 4.

Evict, I: díshealbhaím 1.

Eviction: díshealbhú 1.

Evidence: fianaise 4.

      best evidence: an fhianaise is

      fearr 4.

      circumstantial evidence

      fianaise imthoisceach 4.

      conclusive evidence: fianaise

      dochloíte 4.

      conflict of evidence: easaon-

      tacht fhianaise 4.

      evidence on commission:

      fianaise ar coimisiún 4.

      expert evidence: fianaise

      shaineolach 10.

      hearsay evidence: fianaise

      chlostráchta 4.

      I adduce evidence: tugaim

      fianaise ar aird 10.

      oral evidence: fianaise béil 4.

      prima facie evidence: fianaise

      prima facie 4.

      primary evidence: fianaise

      phríomha 4.

      real evidence: fianaise nithiúil 4.

      secondary evidence: fianaise

      thánaisteach 4.

      transcript of evidence:

      scríbhinn na fianaise 10.

      verdict against the weight of

      the evidence: fíorasc in aghaidh

      thromachar na fianaise 4.

Examination (i.e., of debtor,

      witness): ceistiú 4, 8.

      cross-examination: cros-

      cheistiú 4.

      final examination: ceistiú

      deiridh 8.

Examination order: ordú scrúd-

      aithe 4.

Examine, I: (i.e. a debtor,

      witness): ceistím 4, 8.

      1 cross-examine: croscheistím

      4.

Examine, I (documents, etc.).

      scrúdaím 4.

Examiner (in chambers):

      scrúdaitheoir 4, 8.

Except, I: eiscim 1.

Excepted articles: earraí eiscthe 8.

Excepting: ag eisceadh 1.

Exception: eisceacht 1.

Excess profits tax: cáin róbhrabús

      9.

Excessive distress: róthochsal 7.

Exchange, bill of: bille malairte

      5, 8, 9.

Exchange, stock: stocmhargadh 5.

Exclude, I: eisiaim 1.

Excluding: ag eisiamh 1.

Exclusive right: ceart eisiatach 7.

Excusable homicide: dúnbhású

      inleithscéil 2.

Execute, I (i.e., an order, deed,

      etc.): forghníomhaím 1, 4, 6.

Executed consideration: comaoin

      chomhlíonta 5.

Executed contract: conradh

      comhlíonta 5.

Executed trust: iontaobhas

      forghníomhaithe 1.

Execution order: ordú forgh-

      niomhaithe 4, 7.

Execution, affidavit of due

      mionnscríbhinn fhorghníomhaithe

      chuff 6.

Execution, receiver by way of

      equitable: glacadóir le haghaidh

      forghníomhú i gcothromas 4.

Execution, stay of: bac ar

      forghníomhú 4.

Execution, warrant of: barántas

      forghníomhaithe 4.

Executor: seicead6ir 1, 6.

      executor according to the

      tenor: seicead6ir de réir a bhrí 6.

Executorship: seiceadóireacht 6.

Executory consideration:

      comaoin le comhlíonadh 5.

Executory contract: conradh le

      comhlíonadh 5.

Executory. estate: eastát

      cinniúnach 1.

Executory interest: leas

      cinniúnach 1.

Executory trust: iontaobhas

      cinniúnach 1.

Executrix: banseiceadóir 1, 6.

Exemplary damages: damáistí

      eiseamláireacha 7.

Exempt, I: díolmhaím 4.

Exemption: díolúine (g. id., b.) 4.

Exercise discretion, I: déanaim

      rogha 4.

Exhibit, I: foilseánaim 4.

Exhibit (n.): foilseán 4.

Exonerate, I: saoraim 6.

Ex parte application: iarratas

      ex pane 4.

Ex parte docket: duillín ex parte 4.

Ex parte motion: foriarratas ex

      Parte 4.

Expectant (on) (i.e. of estate):

      feifeach (ar) 10.

Expenses: caiteachais 4, 6.

      funeral expenses: caiteachais

      adhlactha 6.

      testamentary expenses:

      caiteachais thiomnacha 6.

Expert (n.): saineolaí 4.

Expert (adj.): saineolach 4.

      expert evidence: fianaise

      shaineolach 10.

Expiration: Gag 1.

      on the expiration of the lease:

      ar éag don léas 1.

Exposure, indecent: nochtadh

      mígheanasach 2.

Express: sainráite 1.

      express authority: údarás

      sainráite 7.

      express condition: coinníoll

      sainráite 1.

      express contract: conradh

      sainráite 5.

      express covenant: cúnant

      sainráite 1.

      express notice: fógra sainráite

      1, 4.

      express trust: iontaobhas

      sainráite 1.

      express warranty: barántas

      sainráite 5.

Expressly: go sainráite 1.

Extend the period, I: fadaím an

      tr6imhse 4.

Extension of period: fadú tr6imhse

      4.

Extenuating: maolaitheach 4.

      extenuating circumstances:

      imthosca maolaitheacha 4.

Exterritoriality: eistíreachas (g.

      -ais, f.) 10.

Extinguish, I: múchaim 1.

Extort, I: sracaim 2.

Extortion: sracadh (g. -ctha, f) 2.

Extract, I (i.e., probate, etc.):

      bainim amach 6.

Extradite, 1: eiseachadaim 2.

Extradition: eiseachadadh (g.

      -dta, f.) 2.

Extraordinary general meeting:

      cruinniú ginearálta urghnách 9.

Extraordinary resolution: run

      urghnách 9.

 

 

 

Fact: floras (g. -ais, f.) 4.

      accessory after the fact:

      cúlpháirtí i ndiaidh an ghnímh 2.

      accessory before the fact:

      cúlpháirtí roimh an ngníomh 2.

      malice in fact: mailís iarbhír 4, 7.

      notice to admit facts (docu-

      ments, etc.): fógra ag iarraidh

      fíorais (doiciméid, etc.) a admháil

      4.

      presumption of fact: toimhde

      fíorais 4.

      question of fact: ceist fíorais 4.

Factor: factóir 5.

Factory: monarcha (g. -n, b.) 3.

Fair (n.): aonach 7.

Fair, comment: imchaint

      dhlisteanach 7.

Fair rent order: ordú cóir-chíosa

      10.

Fair wear and tear: gnáthchaith-

      eamh agus gnáthchumailt 1.

False imprisonment: príosúnú

      neamhdhleathach 7.

False pretences: dúmas br6ige 2.

      1 obtain by false pretences:

      faighim le dúmas br6ige 2.

Falsification of accounts: falsú

      cuntas 2.

Falsify, 1: falsaím 2.

Family arrangement: comhshoc-

      raíocht teaghlaigh 1.

Fatal accident: tionóisc mharfach

      3.

Father, natural: athair nádúrtha

      10.

Father, putative :athair toimhdean

      10.

Fee (due to lawyer, etc.): táille 4.

      approval fee: táille formheasa 1.

      special fee: táille speisialta 4.

Fee, base: feo teasctha 10.

Fee farm grant: deontas feofheirme

      1.

Fee farm rent: cíos feofheirme 1.

Fee simple: feo simplí 1.

Fee tail: feo sainoidhrithe 1.

Feeble-minded person: duine

      lagmheabhrach 10.

Felon: feileon (g. -oin, f.) 2.

Felonious: feileonach 2.

Feloniously: go feileonach 2.

Felony: feileonacht (g. -a, b.) 2.

      1 compound a felony:

      imshocraím feileonacht 2.

Fiduciary capacity, in a: í gcáil

      mhuiníneach 1.

File, I (in Court, etc.): comhdaím

      4.

File (n.): comhad 4.

Final appeal, court of: cúirt

      achomhairc dheiridh 4.

Final dividend: díbhinn chrioch-

      naitheach 8, 9.

Final examination: ceistiú deiridh

      8.

Final order: ordú críochnaitheach

      4.

Find, I (as a fact, etc.): cinnim 4.

      committee of a lunatic so found

      by inquisition or by order of

      the court: cúramaí geilte a

      breithníodh ina gheilt ag

      ionchoisne nó le hordú na cúirte 1.

Finding (of fact, etc.): cinneadh 4.

Finding, larceny by: goid fríotha

      2.

Fine, 1: fíneálaim 2, 4.

      fined, I am liable to be: dlitear

      fíneáil a chur orm 4.

Fine (n.) fíneáil 1, 2, 4.:

      1 incur a f.: téim faoi fhíneáil 4.

Fingerprints: méarloirg 4.

Fire insurance: árachas dóiteáin

      5.

Firm (i.e., a business): gnólacht

      (g. -a. f.) 9.

First count, on the: ar an gcéad

      scór 2.

First degree, principal in the:

      príomhaí den chéad ghrád 2.

First division, imprisonment in

      the: príosúnacht sa chéad roinn 2.

First instance, court of: cúirt

      chéadchéime 4.

First part, of the: den chéad

      pháirt 1.

First private sitting: an chéad

      suí príobháideach 8.

Fishery (i.e., right of): ceart

      iascaigh 7.

      common of fishery: comhcheart

      iascaigh 7.

      several fishery: ceart eisiach

      iascaigh 7.

Fitness, warranty of: baránta

      feiliúnachta 5.

Fixed abode, person of no: duine

      gan áit chónaithe sheasta 10.

Fixture: daingneán 1.

Floating charge: muirear foluain-

      each 9.

Flotsam: snámhraic (g. -e, b.) 10.

Fluctuating wages:

      athraitheach 3.

Foot of, on: de bhun 4.

For want of prosecution, I

      dismiss: díbhim d'uireasa a

      thabhairt ar aghaidh 4.

Forbearance: staonadh 5.

Force, in: i bhfeidhm 4.

Forcible: forneartach 2.

Forcibly: go forneartach 2.

Foreclose, 1: foriaim (ab., -amh)

      10.

Foreclosure: foriamh 10.

Foreman (of jury): príomhghiúróir

      10.

Foreshore: urthrá 10.

Forfeit, I: forghéillim 1, 4.

Forfeiture: forghéilleadh 1, 4.

Forge, I: brionnaím 2.

Forgery: brionnú 2.

      I utter a forgery: rithim brionnú

      2.

Form (n.): foirm 4.

      probate in common form:

      probháid i bhfoirm choiteann 6.

      probate in solemn form: pro-

      bháid i bhfoirm shollúnta 6.

Formal: foirmiúil 4.

Founder's share: scair bhunaith-

      eora 9.

Franchise: díolúine (g. id., b.) 7.

Fraud: calaois 2, 5, 7, S.

Frauds, Statute of: Reacht na

      gCalaoisí 1.

Fraudulent: calaoiseach 2, 5, 7, 8.

      fraudulent conversion:

      comhshó calaoiseach 2.

      fraudulent conveyance:

      tíolacas calaoiseach 8.

      fraudulent gift: bronntanas

      calaoiseach 8.

      fraudulent misrepresentation:

      mífhaisnéis chalaoiseach 5, 7.

      fraudulent preference: tosaíocht

      chalaoiseach 8, 9.

      fraudulent settlement:

      socraíocht chalaoiseach 8.

Fraudulently: go calaoiseach 2.

Freehold (n.): ruíleas (g. -lse, b.) freehold registered land:

      talamh ruílse cláraithe 1.

freehold reversion: frithdhílse

      ruílse 1.

Freeholder: ruílseach (g. -sigh, f.)

      10.

Freight (i.e., charge for): last

      táille 10.

Fresh pursuit: dlúth-thóir 10.

Friend, next: neaschara 4.

Friendly society: cara-chumann

      9.

Frustration (i.e., of contract):

      dírathú 5.

Fugitive offender: ciontóir teifeach

      10.

Full owner: lán-úinéir 1.

Fund (n.): ciste 4, 6.

      funds in Court: cistí sa Chúirt 4.

      sinking fund: ciste fiachmchúchta

      10.

Funeral expenses: caiteachais

      adhlactha 6.

Furnished: troscánaithe 1.

      furnished house: teach tros-

      cánaithe 1.

      Furniture :troscán 1.

      further and other relief:

      tuilleadh faoisimh 4.

      further assurance, covenant for:

      cúnant i leith tuilleadh

      forcinntithe 1.

      further consideration, on: ar a

      mheabhrú tuilleadh 4.

      Further information, notice requiring: fógra ag iarraidh tuill-

      eadh eolais 4.

Future debt: fiach todhchaí 8.

      Gale: gála 1.

      gale day: lá gála 1.

      Game (animal or bird): géim

      (g. id., f.) 10.

      Gaming and wagering:

      cearbhachas ages geallchur 5.

      gaming contract, wagering and

      conradh geallchuir agus cearr-

      bhachais 5.

      Gaming house: teach cearr-

      bhachais 2.

Gaol : príosún 2.

Garnishee, 1: gairnisím 4.

Garnishee (n.): gairnisí (g. id., f) 4.

Gazette, I: irisím 8.

Gazette (n.): iris (g. -e. b.) 8.

General agent: gníomhaire

      ginearálta 5.

1.

General average: caillroinnt

      ilpháirteach 10.

General average, particular:

      caillroinnt ilpháirteach theoranta

      10.

General indorsement of claim:

      formhuiniú ginearálta éilimh 4.

General legacy: leagáid ghinear-

      álta 6.

General meeting: cruinniú ginear-

      álta 9.

      annual general meeting:

      cruinniú ginearálta bliantúil 9.

      extraordinary general meet-

      ing: cruinniú ginearálta urghnách

      9.

General partner: comhpháirtí

      ginearálta 9.

General power of appointment:

      cumhacht cheapacháin ghinear-

      álta 1.

General search: cuardach ginear-

      álta 1.

Gift: bronntanas 6, 8.

      charitable gift: bronntanas

      carthanúil 6.

      contingent gift: bronntanas

      teagmhasach 6.

      fraudulent gift: bronntanas

      calaoiseach 8.

      gift over: bronntanas thairis 6.

      specific gift: bronntanas sonrach

      6.

      substitutional gift: bronntanas

      ionadúil 6.

Give an undertaking that, 1:

      geallaim go 4.

Glebe land: forba (g. id., f) 10.

Go bail for, 1: téim faoi bhannaí

      ar 2.

God, Act of: foiche Dé 5, 7.

God, mute by visitation of:

      balbh de dheonú Dé 10.

      Good behaviour, of: dea-iomprach

      4.

Good consideration: comaoin chuí

      5.

Good, the common: an mhaitheas

      phoiblí 10.

Goods: earraí 1, 5.

      1 pass off goods as those of

      another: tairgim earraí í leith is

      gur earraí duine eile iad 10.

      in the goods of: maidir le maoin

      4.

      property in the goods:

      dílseánacht sna hearraí 1.

      slander of goods: clúmhilleadh

      earraí 7.

      trespass to goods: foghail ar

      earraí 7.

Goodwill: cáilmheas (g. -a. f.) 1. 9.

Grace, days of: laethanta breise 5.

Grade of employment: grad

      fostaíoclita 3.

Graft: greamacht (g. -a, b.) 1.

Grant, 1: deonaím 4, 6.

Grant (it.): deonú 6.

      fee farm grant: deontas

      feofheirme 1.

      grant of administration:

      deonú riaracháin 6.

      grant of probate: deonú

      probháide 6.

      grant to creditor: deonú do

      chreidiúnaí 6.

      joint grant: deonú comh-

      pháirteach 6.

      limited grant: deonú teoranta

      6.

Grantee: deontaí (g. id., f.) 10.

Grantor: deontóir (g. -óra, f.) 10.

Gratuitous bailment: earbadh in

      aisce 5.

Grievous bodily harm: mór-

      dhíobháil choirp 2.

Grocer's licence, spirit: ceadúnas

      grósaera bhiotáille 10.

Gross, in : i gcomhlán 1.

Gross indecency: ró-mhígheanas

      2.

Gross negligence: mórfhaillí 10.

Gross profit: brábús comhlán 9.

Gross rent: cíos comhlán 1.

Ground, I: forasaím 4.

Grounding affidavit: mionnscríbh-

      inn forais 10.

Ground (it.) (of application, etc.):

      foras 4.

      ground of appeal: foras achomh-

      airc 4.

      on ground of: ar fhoras 4.

Ground landlord: buntiarna talún

      1.

Ground rent: bunchíos 1.

Guarantee, 1: ráthaím 5.

Guarantee (n.): ráthaíocht 5.

      company limited by guarantee

      cuideachta faoi theorainn

      ráthaíochta 9.

      contract of guarantee: conradh

      ráthaíochta 5.

      guarantee company: cuideachta

      ráthaíochta 9.

      Guarantor: ráthóir 5.

Guardian: caomhnóir 4.

      guardian ad litem: caomhnóir

      ad litem 4.

      guardian of the estate:

      caomhnóir ar an eastát 4.

      guardian of the person:

      caomhnóir ar an bpearsa 4.

Guilt: ciontacht 2.

Guilty: ciontach 2.

      guilty but insane: ciontach ach

      ina gheilt 2.

      guilty knowledge: fios ciontach

      2.

      1 plead guilty: pléadálaim

      ciontach 2, 4.

Habendum: habendum 1.

Had and received to the use of

      another, money: airgead a

      fuarthas chun úsáide duine eile 5.

Half blood, of the: leasghaolmhar

      6.

Half-yearly dividend: díbhinn

      leathbhliantúil 9.

Hand search: cuardach láimhe 1.

Hands:

      set -their hands to: a lámha a

      chur le 1.

Harbour, I: tearmannaím 2, 7.

Hard labour: daorobair 2,

Harm, actual bodily: díobháil

      choirp 2.

Harm, grievous bodily:

      mórdhíobháil choirp 2.

Harmless idiot: dimheabhrach

      neamhdhíobhálach 10.

Hawker: mangaire 10.

Hawking: mangaireacht 10.

Head landlord: ceanntiarnatalún

      1.

Head rent: ceannchíos 1.

Hear, 1: éistim 4.

Hearing: éisteacht 4.

      hearing in camera: éisteacht i

      gcúirt iata 4.

      hearing in open court: éisteacht

      i gcúirt oscailte 4.

Hearsay (n.): clostrácht 4.

      hearsay evidence: fianaise

      chlostráchta 4.

Heir: oidhre 1, 6.

      heir apparent: léiroidhre 1, 6.

      heir-at-law: oidhre ginearálta

      1,6.

      heir male: oidhre fireann 6.

      heirs of the body: corpoidhrí 1, 6.

      heir presumptive: oidhre teag-

      mhasach 1, 6.

Heirloom: airnéis oidhreach 6.

Hereditament: oidhreachtán 1.

      corporeal hereditament:

      oidhreachtán corprach 1.

      incorporeal hereditament:

      oidhreachtán neamhchorprach 1.

Hidden danger: contúirt neamh-

      fhollas 7.

High Court, the: an Ard-Chúirt 4.

      Master of the High Court:

      Máistir na hArd-Chúirte 4.

      the High Court on Circuit:

      an Ard-Chúirt ar Cuaird, 4.

High seas, on the: ar mórmhuir

      10.

Highway: bóthar poiblí 7.

Hilary Sittings: Suíonna na Féile

      Bride 10.

Hire, I: fruilím 5.

Hire-purchase: fruilcheannach 5.

      hire-purchase agreement:

      comhaontú fruilcheannaigh 5.

Hirer: fruilitheoir 5.

Hold the same unto and to the

      use of, to: leis an gcéanna a

      theachtadh chun agus chun úsáide

      1.

Holder: sealbh6ir 5.

holder for value: sealbh6ir ar

      luach-chomaoin 5.

      holder in due course: sealbh6ir

      i gcúrsa cuí 5.

Holder, debenture: bintiúrach 9.

Holding: gabháltas 1.

      agricultural holding: gabháltas

      talmhaíochta 1.

Holding company: cuideachta

      shealbhaíochta 9.

Holograph will: uacht féinscríofa

      10.

Homicide: dúnbhású 2.

      excusable homicide: dúnbhású

      inleithscéil 2.

      justifiable homicide: dúnbhású

      dlíthiúil 2.

Honourable Court, I pray this:

      impím ar an gCúirt Onórach seo 4.

Hostile witness: finné naimhdeach

      4.

Hotchpot: ollchumasc 6.

Hotel licence: ceadúnas óstáin 10.

House, common lodging: teach

      iostais coiteann 10.

House, disorderly: teach

      ainriartha 2.

House, dwelling-house: teach

      cónaithe 1.

House, furnished: teach troscán-

      aithe 1.

House, gaming: teach cearrbhach-

      ais 2.

House, mansion: mainteach (g.

      -tí, f.) 10.

Housebreaking: teachbhriseadh

      2.

Hypothecate, I: cuirim i ngeall 10.

Identification: céannú 4.

Identification parade: paráid

      aithinte 2.

Identify, 1: céannaím 4.

Idiot: dimheabhrach (g. -aigh, f )

      10.

      harmless idiot: dimheabhrach

      neamhdhíobhálach 10.

Illegal consideration: comaoin

      neamhdhleathach 5.

Illegal contract: conradh neamh-

      dhleathach 5.

Illegal distress: tochsal neamh-

      dhleathach 7.

Illegitimate: neamhdhlisteanach 6.

Illicit distillation: driogadh ain

      dleathach 10.

Illtreat, 1: tugaim ainíde ar 10.

Imbecile (ii.): leathmheabhrach

      (g. -aigh, f.) 10.

Imitation, colourable: aithris

      dhealraitheach 10.

Immediate possession,: seilbh

      láithreach 1.

Immediate superior landlord

      an t-uastiarna talún is neasa 1.

Immemorial custom: nós

      cianaosta 10.

Immoral consideration: comaoin

      mhímhorálta 5.

Immunity: díolúine 10.

Impartial: neamhchlaon 10.

Impartiality: neamhchlaontacht

      10.

Impeach, I: táinsím 8.

Impeachment: táinseamh 10.

Impeachment of waste, without:

      gan dliteanas i leith diomailte 10.

Implied: intuigthe 1, 4.

      implied authority: údarás in

      tuigthe 7.

      implied consideration: comaoin

      intuigthe 5.

      implied contract: conradh

      intuigthe 5.

      Implied covenant: cúnant

      intuigthe 1.

      implied trust: iontaobhas

      intuigthe 1.

      implied warranty: baránta

      intuigthe 5.

Implies, it: is intuigthe as 4.

Importune, I : diansirim (ab. -readh)

      10.

Impound, I: gaibhním 4.

      Imprescriptible rights: cearta

      dochealaithe 10.

Imprison, I: príosúnaím 2.

Imprisonment: príosúnacht 2.

      imprisonment in the first

      division: príosúnacht sa chéad

      roinn 2.

      imprisonment, false: príosúnú

      neamhdhleathach 7.

Improvement: feabhsúchán, 1.

      compensation for improve-

      ments: cúiteamh í bhfeabh -

      súcháin 1.

      improvement certificate

      deimhniú feabhsúcháin 1.

      improvement charge, land:

      muirear feabhsaithe talún 1.

      improvement consent: toiliú

      feabhsúcháin 1.

      improvement notice: fógra

      feabhsúcháin 1.

      improvement objection: agóid

      feabhsúcháin 1.

      improvement order: ordú

      feabhsúcháin 1.

      improvement undertaking:

      gealltanas feabhsúcháin 1.

      schedule of improvements:

      sceideal feabhsúchán 1.

Impure personality: pearsantas

      cumaisc 1.

Impute to, I: cuirim i leith 7.

Inadequate consideration:

      comaoin neamhleor 5.

Incapable, drunk and: ar meisce

      agus ar neamhchumas 10.

Incapacitate, I: éagumasaím 3.

Incapacity: éagumas 3.

      partial incapacity: páirt -

      éagumas 3.

      permanent incapacity: éagu-

      rnas buan 3.

      temporary incapacity: éagumas

      sealadach 3.

total incapacity: éagumas

      iomlán 3.

Incest: ciorrú coil 2.

      Incidental to the employment,

      risk: fiontar a ghabhas leis an

      bhfostaíocht 3.

Incite, 1: gríosaím 2, 7.

Incitement: gríosú 2.

Include, I: folaím 1.

Income: ioncam (g. -aim, f.) 1, 9.

      income tax: cáin ioncaim 9.

Incomings: fáltais 1.

Inconsistent with: ar neamhréir

      le 10.

Incorporate, I: corpraím 9.

Incorporated accountant:

      cuntasóir corpraithe 9.

Incorporated company: cuid-

      eachta chorpraithe 9.

Incorporation: corprú 9.

      certificate of incorporation:

      deimhniú corpraithe 9.

Incorporeal hereditament:

      oidhreachtán neamhchorprach 1.

Increase, I: méadaím 1.

Increase: méadú 1.

      increase of rent: méadú cíosa 1.

Incriminate, I: ionchoirím 2, 4.

Incriminating: ionchoiritheach 2,

      4.

      incriminating circumstances

      imthosca ionchoiritheacha 4.

Incumbrance: eire 1.

      inquiries as to incumbrances:

      fiosrúcháin i dtaobh eirí 4.

      Incumbrancer: eireadóir 1.

      Incur, I (a fine, etc.): téim faoi

      (fhíneáil, etc.) 4.

Indecency: mígheanas (g. -aisj) 2.

      gross indecency: r6-mhigheanas

      2.

Indecent: mígheanasach 2.

indecent assault: ionsaí

      mígheanasach 2.

      indecent exposure: nochtadh

      mígheanasach 2.

Indemnify, I: slánaím 1, 3, 4, 5.

Indemnity: slánaíocht (g. -a b.) 1,

      3, 4, 5.

      contract of indemnity: conradh

      slánaíochta 5.

Indenture: dintiúr 1.

Independent contractor:

      conraitheoir neamhspleách 3, 5,

      7.

Indict, I: díotálaim 2, 4.

Indictable: indíotáilte 2, 4.

Indictment: díotáil (g. -ála, b.) 2

      4.

      bill of indictment: bille díotála

      2, 4.

Indorse, 1: formhuiním 4, 5.

Indorsee: formhuiní (g. id. f.) 5.

Indorsement: formhuiniú 1, 4, 5.

      general indorsement of claim:

      formhuiniú ginearálta 6ilimh 4.

      indorsement of claim: for

      mhuiniú éilimh 4.

      special indorsement of claim:

      formhuiniú speisialta 6ilimh 4.

Indorser: formhuinitheoir 5.

Induce, I: aslaím 7.

Inducement: aslú 7.

Industrial and provident society:

      cumann tionscail agus coigiltis 9.

Industrial disease: galar tionscail

      3.

Inevitable accident: tionóisc

      dosheachanta 7.

Infancy: naíonacht 4.

Infant: naíon 4.

Infer, I (from): bainim tat (as) 10.

Inference: tat (g. id., f.) 10.

Inferior court: íoschúirt 4.

Influence, undue: tionchar míchuí

      5.

Informant: faisnéiseoir 4.

Information (sworn): faisnéis 2,

      4.

I refuse informations: diúltaím

      don fhaisnéis 2.

Information, notice requiring

      further: fógra ag iarraidh

      tuilleadh eolais 4.

Informer, common: faisnéisí

      príobháideach 4.

Infringe, I: sáraím 7.

Infringement: sárú 7.

Inherit, I (property): tagaim in

      oidhreacht (mhaoine) 1, 6.

Inheritable: inoidhreachta 10.

Inheritance: oidhreacht 1, 6.

Inhibition: toirmeasc 1.

Injunction: urghaire (g. id., b.) 4, 7.

      interim injunction: urghaire

      eatramhach 4, 7.

      interlocutory injunction:

      urghaire idirbhreitheach 4, 7.

      mandatory injunction: urghaire

      shainordaitheach 4, 7.

      perpetual injunction: urghaire

      shuthain 4, 7.

Injure, 1: díobhálaim 3, 7.

Injurious: díobhálach 7.

Injury: díobháil 3, 7.

      continuing effects of the injury:

      iarsmaí leanúnacha na díobhála

      3.

      personal injury: díobháil phear

      santa 3.

Inn: ósta 7.

Inner bar, I call to the: glaoim

      chun barra na sinsear 4.

Innkeeper: óstóir 7.

Innocence: neamhchiontacht 2, 4.

Innocent: neamhchiontach 2, 4.

Innocent misrepresentation:

      mífhaisnéis neamhurchóideach 5,

      7.

Innuendo: claontagairt 7.

Inofficious will: uacht neamhdhual

      6.

Inquest: ionchoisne (g. id., f.) 2.

Inquire, 1: fiosraím 4.

Inquiry: fiosrúchán 4.

Inquiries as to incumbrances:

      fiosrúcháin i dtaobh eirí 4.

Inquisition:

      committee of lunatic so found

      by inquisition or by order of

      the Court: cúramaí geilte a

      breithníodh ina gheilt ag

      ionchoisne nó le hordú na cúirte 1.

Insane, guilty but: ciontach ach

      ina gheilt 2.

Insanity: gealtacht 2.

Insolvency: dócmhainneacht 8, 9.

      declaration of insolvency:

      dearbhú dócmhainneachta 8.

      Insolvent (adj.): dócmhainneach 8,

      9.

      Inspection, committee of: coiste

      iniúchta 8, 9.

Instalment: tráthchuid 4, 5, 8.

      instalment decree: foraithne

      thráthchoda 4.

      instalment order: ordú tráth-

      choda 4.

Instance, court of first: cúirt

      chéadchéime 4.

Instance of, at the: ar thionscnamh

      4,

Institute, I: tionscnaím 4.

Institution of proceeding

      tionscnamh imeachtaí 4.

Instruct, I (counsel, etc.):

      teagascaim 4.

Instructed by: faoi theagasc 4.

Instructions: teagasc 4.

Instrument: ionstraim (g. -e, b.) 1.

      negotiable instrument:

      ionstraim soshannta 5.

Insurable interest: leas

      inárachais 5.

Insurance: árachas 5.

      accident insurance: árachas

      tionóisce 5.

      burglary insurance: árachas

      buirgléireachta 5.

      contract of marine insurance:

      conradh árachais mhuirí 5.

      employer's liability insurance:

      árachas dliteanais fhostóra 5.

      fire insurance: árachas dóiteáin

      5.

      insurance company: cuideachta

      árachais 9.

      marine insurance: árachas

      muirí 5.

      mutual insurance society:

      cumann firthpháirteach árachais

      9.

      policy of insurance: polasaí

      árachais 5.

Insure, I: árachaím 5.

Insured (n) árachaí 5.

Insurer: árachóir 5.

Intent to defraud, with: ar intinn

      calaois a dhéanamh ar 2.

Intention to claim relief, notice

      of. fógra go bhfuiltear chun

      faoiseamh a éileamh 1.

Interest (i.e., beneficial, etc.):

      leas 1, S.

      common interest: comhleas 7.

      contingent interest (i.e., of

      party): leas teagmhasach S.

      declaration against interest:

      dearbhú in aghaidh leasa 4.

      equitable interest: leas

      cothromais 1.

      estate, term and interest:

      eastát, téarma ages leas 1.

      executory interest: leas

      cinniúnach 1.

      insurable interest: leas

      inárachais 5.

Interested party: páirtí leasmhar

      10.

Interim dividend: dibhinn

      eatramhach 9.

Interim injunction: urghaire

      eatramhach 4, 7.

Interlineate, 1: idirlíním l.

Interlineation: idirlíníu 1.

Interlocutory injunction: urghaire

      idirbhreitheach 4, 7.

Intermeddle with the assets, I:

      idirláimhsím na sócmhainní 6.

International law: dlí idirnáis-

      iúnta 10.

Interpleader: idirphléadáil 4.

interpleader civil bill: bille

      sibhialta idirphléadála 4.

      interpleader civil process: próis

      shibhialta idirphléadála 4.

Interpreter: ateangaire (g. id., f.)

      4.

Interrogate, I: ceistím 4.

Interrogatories: agarcheisteanna

      4.

      Interval, lucid: tréimhse mheabh

      rach 6.

Intervenient: idiragraí (g. id., f.) 4.

Intestacy: díthiomnacht 6.

Intestate (n.): díthiomnóir 6.

Intestate (adj.): díthiomnach 6.

Intimidate, I: imeaglaím 2.

Intimidation: imeaglú 2.

Invalid (adj.): neamhbhailí 4.

Inventory: fardal (g. -ail, f) 6, 8.

Invest, I: infheistím 9.

Investigate, I: imscrúdaím 1.

Investigation of title: imscrúdú

      teidil 1.

Investment: infheistíocht 9.

Invitee: tochraí (g., id., f.) 7.

Invitor: tochróir (g. -bra, f.) 10.

Irredeemable debenture: bintiúr

      dofhuascailte 9.

Irregular: neamhrialta 4.

Irregularity: neamhrialtacht 4.

Irrelevancy: neamhábharthacht 4.

Irrelevant: neamhábhartha 4.

Issue, I: eisím 4, 6, 9.

Issue (n.) (of document, etc.):

      eisiúint 4, 5, 6.

Issue of shares: eisiúint scaireanna

      9.

Issue (n.) (i.e., in a trial): sain

      cheist 4.

      in issue: i saincheist 4.

      joinder of issue: uamadh na

      saincheiste 4.

Issue (i.e. of the body): sliocht 1,

      6.

Issued capital: caipiteal eisithe 9.

Item: mír 10.

Itemised bill of costs: bille

      liostaithe costas 10.

Jetsam: muirchur (g. -uir, f) 10.

Jettison, 1: caithim thar bord 10.

Jobber, stock: ocastóir stoic 9.

Joinder: uamadh 4.

      joinder of issue: uamadh na

      saincheiste 4.

Joint contractor: conraitheoir

      comhpháirteach 5.

Joint covenant: comhchúnant 1.

Joint creditor: comhchreidiúnaí 8.

Joint estate: comheastát 8.

Joint grant: deonú comhpháirt-

      each 6.

Joint tenants: nasc- thionóntaí 1.

Joint tortfeasor: comhthortóir 7.

Jointly: í gcomhpháirt 1.

      I contract jointly: conraím i

      gcomhpháirt 5.

I contract jointly and severally:

      conraím í gcomhpháirt agus go

      leithleach 5.

Joint-stock company: cuideachta

      chomhstoic 9.

Jointure: nascacht (g. -a, b.) 1.

Judge (n.): breitheamh 4.

Judgment: breithiúnas 4.

      dissenting judgment: breith-

      iúnas easaontach 4.

      1 mark judgment: taifeadaim

      breithiúnas 4.

      judgment by default: breith-

      iunas mainneachtana 4.

      judgment creditor: creidiúnaí

      breithiúnais 4.

      judgment debtor: féichiúnaí

      breithiúnais 4.

      judgment mortgage: morgáiste

      breithiúnais 4, 8.

      motion for judgment: foriarr-

      atas ar bhreithiúnas 4.

      reserved judgment: breithiúnas

      forcoimeádta 4.

      summary judgment: breith-

      iúnas achomair 4.

      Summary Judgment Book,

      the: Leabhar na mBreithiúnas

      Achomair 4.

Judicial discretion: rogha

      bhreithiúnach 4.

Judicial notice: aird bhreithiúnach

      4.

Judicial rent: cíos breithiúnach 1.

Junior counsel: abhcóide sóisir 4.

Jurisdiction: dlínse 4.

      admiralty jurisdiction: dlínse

      aimiréalachta 4.

      appellate jurisdiction: dlínse

      achomhairc 4.

      concurrent jurisdiction: dlínse

      chomhthráthach 4.

      court of summary jurisdiction:

      cúirt dlínse achomaire 4.

      1 submit (to jurisdiction, etc.)

      géillim don dlínse, etc. 4.

      licensing jurisdiction: dlínse

      cheadúnúcháin 4.

      matrimonial jurisdiction:

      dlínse maidir le pósadh 4.

      original jurisdiction: dlínse

      bhunaidh 4.

      service out of the jurisdiction:

      seirbheáil lasmuigh den dlínse 4.

      summary jurisdiction: dlínse

      achomair 4.

      transferred jurisdiction: dlínse

      tharchurtha 4.

Jurisprudence: dlí-eolaíocht 10.

Juror: giúróir (g. -óra, f.) 2, 4.

Jury: giúiré (g. id., f.) 2, 4.

      charge to the jury: coimriú

      don ghiúiré 4.

      foreman of jury: príomhghiúróir

      10.

I charge the jury: coimrím don

      ghiúiré 4.

1 empanel a jury: rollaím giúiré

      10.

      jury box: áiléar an ghiúiré 10.

      jury panel: rolla an ghiúiré 10.

Justice, Chief: an Príomh-Bhreith

      eamh 4.

Justice's Minute Book: Leabhar

      Miontuairisce an Bhreithimh 4.

      Justice of the District Court:

      Breitheamh den Chúirt Dúiche 4.

      Justice, Court of: Cúirt Bhreith

      iúnais 4.

Justice, miscarriage of: iomrall

      ceartais 4.

Justice, natural: ceartas aiceanta

      4.

Justifiable homicide: dúnbhású

      dlíthiúil 2.

Justification (i.e., of defama-

      tory statement): fírinniú 7.

Juvenile delinquent: ógchiontóir

      2.

Juvenile dependant: ógchleith-

      iúnaí 3.

Keep in repair, I: coimeádaim

      deisithe l.

Kidnap, I: fuadaím 10.

Kin, next of: neasghaol (ta) 6.

Knowledge, guilty: fios ciontach 2.

Knowledge, unlawful carnal: fios

      collaí neamlidhleathach 2.

Labour, hard: daorobair 2.

Laches: éislis 10.

Lading, bill of: bille luchta 5.

Land: talamh l.

      covenant running with the

      land: cúnant a ghabhas leis an

      talamh 1.

      demesne lands: tailte diméin l.

      freehold registered land:

      talamh ruílse cláraithe l.

      glebe land: forba 10.

      land certificate: deimhniú talon

      1.

      land improvement charge:

      muirear feabhsaithe talún 1.

      parcel of lands: dáileacht talún l.

      registered land: talamh clár-

      aithe l.

      settled land: talamh socraithe l.

      trespass to lands: foghail ar

      thalamh 7.

Landlord: tiarna talún l.

      ground landlord: buntiarna

      talún l.

      head landlord: ceanntiarna talún

      l.

      immediate superior landlord:

      an t-uastiarna talún is neasa 1.

      mesne landlord: meántiarna

      talún l.

      superior landlord: uastiarna

      talún l.

Lapsed legacy: leagáid scaoilte 6.

Larceny: goid 2.

      larceny by a bailee: goid ag

      earbaí 2.

      larceny by a trick: goid le cleas

      2.

      larceny by finding: goid fríotha

      2.

      petty larceny: mionghoid 2.

Latent ambiguity: athbhrí

      neamhfhollas 5, 6.

Latent defect: locht neamhfhollas

      7.

Law: dlí 4, 10.

      administrative law: dlí

      riaracháin 10.

      canon law: dlí canónta 10.

      common law: dlí coiteann 4, 10.

      constitutional law: dlí

      bunreachtúil 10.

      international law: dlí

      idirnáisiúnta 10.

      law merchant: dlí na gceann-

      aithe 10.

      malice in law: mailís sa dlí 4, 7.

      maritime law: dlí muirí 10.

      mercantile law: dlí tráchtála

      10.

      municipal law: dlí intíre 10.

      natural law: dlí aiceanta 10.

      Poor Law Valuation: Luacháil

      Dhlí na mBocht 1.

      positive law: dlí daonna 10.

      presumption of law: toimhde

      dlí 4.

      question of law: ceist dlí 4.

      Law, heir at: oidhre ginearálta l, 6.

Lawful: dleathach 4.

      1 rescue from lawful custody:

      teasargaim as coimeád dleathach

      10.

Lead to citation, affidavit to:

      mionnscríbhinn í gcomhair luaite

      6.

Leading question: treoircheist 10.

Lease, 1: léasaim 1.

Lease: leas l.

      agreement for lease : comhaontú

      le haghaidh léasa l.

      building lease: leas foirgníochta

      1.

      counterpart of lease: contra

      pháirt léasa 1.

      lease for life (lives): leas saoil

      (saolta) 1.

      mining lease: leas mianadóir-

      eachta l.

      proprietary lease: leas

      dílseánaigh 1.

      renewable lease: leas inath-

      nuaite l.

      renewal of lease: athnuachan

      léasa l.

      reversionary lease: Has

      frithdhílse l.

Leasehold (n.): léasacht (g. -a, b.) l.

Leasehold (adj.): léasach 1.

      leasehold premises: áitreabh

      léasach 1.

      leasehold reversion: frithdhílse

      léasach l.

Leave to appeal: cead achomhairc

      4.

Legacy: leagáid (g. -e, b.), 6.

      charitable legacy: leagáid

      charthanúil 6.

      cumulative legacy: leagáid

      bhreise 6.

      demonstrative legacy: leagáid

      thaispeántach 6.

      general legacy: leagáid

      ghinearálta 6.

      lapsed legacy: leagáid

      scaoilte 6.

      legacy duty: dleacht leagáide 1,

      6.

      onerous legacy: leagáid dhoch-

      raideach 6.

      pecuniary legacy: leagáid airgid

      6.

      residuary legacy: leagáid

      iarmharach 6.

      specific legacy: leagáid

      shonrach 6.

      substitutional legacy: leagáid

      ionadúil 6.

Legal: dlíthiúil 4.

      legal argument: argóint

      dhlíthiúil 4.

      legal assets: sócmhainní dlí 1,

      6, 8.

      legal estate: eastát dlí 1.

      legal mortgage: morgáiste dlí 8.

      legal tender: dlíthairiscint 5.

Legality: dlíthiúlacht 4.

Legatee: leagáidí (g. id., f.) 10.

Legislative: reachtach 10.

Legislature: reachtas 10.

Legislature, the: an tOireachtas

      10.

Legitimate, 1: dlisteanaím 10.

Legitimate: dlisteanach 4, 6.

Legitimation: dlisteanaíocht (g.

      -a, b.) 10.

Lend, I: tugaim ar iasacht 5.

Lender: iasachtóir 5.

Leniency: trócaire 4.

Lenient: trócaireach 4.

Lent, money: airgead a tugadh ar

      iasacht 5.

Lessee: léasaí 1.

Lessor: léasóir 1.

Let, I: ligim 1.

Letters of administration:

      litreacha riaracháin 6.

Letters of allotment: litreacha

      leithroinnte 9.

Letters patent: litreacha paitinne

      9.

Letting (n.): ligean l.

      letting for temporary con

      venience: ligean mar áis seal

      ada.ch 1.

      letting value: ligean- luach 1.

Levy, 1: toibhím 4.

Levy (n.) tobhach (g. -aigh, f) 4.

Liability: dliteanas (é. -ais, f) 4, 7, 8.

      contingent liability: dliteanas

      teagmhasach 8.

      employer's liability insurance:

      árachas dliteanais fhostóra 5.

Liable, I am: dlitear díom 7.

Liable to be fined, I am: dlitear

      fíneáil a chur orm 4.

Libel, 1: leabhlaím 7.

Libel (n.): leabhal (g. -ail, f) 7.

Liberty (to apply, etc.): cead 4.

Licence: ceadúnas l, 10.

      beer dealer's licence: ceadúnas

      díoltóra leanna 10.

      beer retailer's licence: ceadúnas

      mionreacaire leanna 10.

      early closing; licence: ceadúnas

      mochdhúnta 10.

      hotel licence: ceadunas óstáin

      10.

      licence to alienate: ceadunas

      coimhthithe 1.

      licence to sublet: ceadunas

      foligin 1.

      occasional licence: ceadunas

      ócáide 10.

      off-licence: eis-cheadunas 10.

      on-licence: ar-cheadunas 10.

      retailer's licence: ceadunas

      mionreacaire 10.

      spirit dealer's licence: ceadúnas

      díoltóra bhiotáille 10.

      spirit distiller's licence: cead

      únas driogaire bhiotáille 10.

      spirit grocer's licence: ceadúnas

      grósaera bhiotáille 10.

      wine dealer's licence: ceadunas

      dioitóra fiona 10.

      wine retailer's licence: ceadúnas

      rnionreacaire fiona 10.

License, 1: ceadúnaím 1.

Licensee: ceadúnaí 1, 7.

Licensing District Court, the

      Annual: an Chúirt Dúiche

      Bhliantúil um Cheadúnú 4.

Licensing jurisdiction: dlinse

      cheadúnúchám 4.

Licensor: ceadúnóir l.

Lien: lian (g. -ain, f) 1, 4.

      equitable lien: lian cothromais

      l.

Lies, no action: nil aon ábhar

      caingne ann 4.

Lieu of prospectus, statement

      in: ráiteas in ionad réamheolaire

      9.

Life assurance: árachas saoil 5.

Life estate, determinable: eastat

      saoil infhoirceanta l.

Life, estate for: eastat saoil 1.

      Life estate, renewable: eastat

      saoil inathnuaite 1.

Life, lease for: leas saoil 1.

      Life, tenant for: tionónta saoil 1.

Light, right of: ceart solais 7.

      Lights, ancient: cearta solais 1, 7.

Light work: obair éadrom 3.

Limit, I: teorannaim 4.

Limit ()a.) : teorainn 4.

      Limitation, words of: focail

      chinnteachta l.

Limitations: cinnteachtai l.

      Limitations, Statute of: Reacht

      na dTréimhsí l.

Limited company limited by guarantee:

      cuideachta faoi theorainn

      ráthaíochta 9.

      company limited by shares:

      cuideachta faoi theorainn

      scaireanna 9.

      limited administration: riar

      achán teoranta G.

      limited company: cuideachta

      theoranta 9.

      limited grant: deonú teoranta

      6.

      limited owner: únéir teoranta

      1.

      limited partner: comhpháirtí

      teoranta 9.

      limitea partnership: comh

      pháirtíocht theoranta 9.

      Liquidated damages: damáistí

      leachtaithe 1, 4.

Liquidated debt: fiach leachtaithe

      8.

Liquidation: leachtú 9.

      voluntary liquidation: leachtú

      toilteanach 9.

Liquidator: leachtaitheoir 9.

List, 1: liostaím 4.

List (n.): hosta 4.

Litigant: dlithi (g. id., f.) 4.

Litigation: dlithiocht 4.

Litigious: dlithioch 4.

Loan: iasacht 5.

Lodge, I (documents, etc.):

      taiscim 4.

Lodging house, common: teach

      iostais coiteann 10.

Lodgment (of documents, etc.):

      taisceadh 4.

Loiterer: síománaí (g. id., f.) 10.

Loitering: síománaíocht (g. -a, b.)

      10.

Long vacation, the: an tsaoire

      fhada 10.

Loss: caillteanas 7, 9.

      actual loss: caillteanas iarbhir 4.

      consequential loss: caillteanas

      iarmartach 4.

      constructive loss: caillteanas

      inchiallaithe 4.

      constructive total loss:

      lánchaillteanas inchiallaithe 10.

      pecuniary loss: caillteanas airgid

      7.

Lost will: uacht chaillte 6.

Lot: mir l.

Lottery: crannchur (g. -uir, f.) 10.

Love and affection, natural: grá

      agus gean nádúrtha 1.

Lucid interval: tréimhse mheabh

      rach 6.

Lump sum: cnapshuim 3.

Lunacy civil bill: bille sibhialta

      gealtachta 4.

Lunatic (u.): gealt 7.

      lunatic so found by inquisition

      or by order of the Court,

      committee of a: cúramaí geilte

      a breithniodh ina gheilt ag

      ionchoisne nó 1e hordú na cúirte l.

Maim, I: ballbhascaim 10.

Maintenance (i.e., tortious):

      claonchothú 7.

Maintenance order: ordú

      cothabhála 10.

Male, heir: oidhre fireann 6.

Malice: mailis 2, 4, 7.

      malice aforethought: mailis

      réarnhcheaptha 2.

      malice in fact: mailis iarbhir 4,

      7.

      malice in law: mailis sa dlí 4, 7.

      mute of malice: balbh tri

      mhailis 10.

Malicious: mailiseach 2.

      malicious arrest: gabháil

      mhailiseach 7.

      malicious prosecution:

      ionchúiseamh mailiseach 7.

Manager: bainisteoir 9.

Managing director: stiúrthóir

      bainisti 9.

Mandamus: mandamus 10.

      ndatory injunction: urghaire

      tainordaitheach 4, 7.

      ndatory order: ordú

      Anordaitheach 4.

      nsion house: mainteach (g. -ti.,

      ~ 10.

      aslaughter: dúnorgain (g. -ana,

      2.

      rine insurance: árachas muirf

      antract of marine insurance:

      onradh Arachais mhuiri 5.

      ritime law: dlí muirf 10.

      rk judgment, I: taifeadaim

      reithiúnas 4.

      rket: margadh 7.

      isturbance of market:

      íshocraíocht mhargaidh 7.

      market overt: margadh oscailte

      ,7.

      rriage, breach of promise of:

      árú gealltanais pósta 5.

      rriage, decree of nullity of:

      braithne neamhnithe ph6sta 10.

      rriage, I dissolve: scaoilim

      ósadh 10.

      rriage settlement: scocraíocht

      hleamhnais 1.

      rried woman: bean ph6sta 7.

      rshal, 1: cogairsím 1, 6.

      rshalling: cogairsiú 6.

      aarshalling of assets: cogairsiú

      6cmhainni l.

      rtial, court: armchúirt 4.

      ster: máistir 3, 7.

Master of the High Court, the:

      Máistir na hArd-Chúirte 4.

Taxing Master: Máistir Fómhais

      terial (adj.): Abhartha 4.

      .trimonial jurisdiction: dlínse

      haidir le pósadh 4.

      tter: Abhar 4.

      a the matter of: maidir le 4.

      ans, statement of: ráiteas

      cmhainne 4.

      ans of subsistence, with no

Isible: gan a chuma air cóir

      haireachtála a bheith aige 10.

      asure of damages: tomhas na

      damáistí 7.

      :dical assessor: lia- mheasúnóir

      .dical practitioner: liachleach

      óir 3.

      ~dical referee: lia-réiteoir 3.

      Feting: cruinniú 9.

      annual general meeting:

      cruinniu ginearálta bliantúil 9.

      board meeting: cruinniu boird

      9.

      extraordinary general meet

      ing: cruinniu ginearálta urghnách

      9.

      general meeting: cruinniu

      ginearálta 9.

      ordinary meeting: gnath

      chruinniú 9.

      statutory meeting: cruinniu

      reachtúil 9.

      memorandum: meabhran 5.

      memorandum of agreement:

      meabhran comhaontaithe 3, 5.

      memorandum of association

      meabhran comhlachais 1, 9.

Memorial: meabhrachán 1.

Menaces: bagairti 2.

      I demand money with

      menaces: éilím airgead go

      bagrach 2.

Mental defective: duine rneabhair

      éalangach 10.

Mercantile law: dli tráchtála 10.

Merchant, late: dlí na gceannaithe

      10.

Merchantable quality, of: i riocht

      diola 5.

Merger: cumasc 5.

Merits: tuillteanas 4.

      1 dismiss on the merits: díbhim

      de bhua tuillteanais 4.

      on the merits: de bhua tuill

      teanais 4.

Mesne landlord: meántiarna talún

      l.

Mesne profits: foghail-bhrabúis 7.

Mesne rates: foghail-bhrabúis 10.

Messenger: teachtaire 8.

      court messenger: teachtaire

      cúirte 4.

Messuage: measáiste (g. id., f.) 10.

Michaelmas Sittings: Suíonna

      na Féile Michíl 10.

Mind, person of unsound: duine

      mímheabhrach 4.

Mine: mianach 3.

Mineral (n.): mianra 10.

Mining lease: léas mianadóireachta

      l.

Minor (n.) : mionaoiseach 4.

Minor offence: mionchion 10.

Minority (i.e., of a person):

      mionaois (g. -e, b.) 10.

Minute Book, Justice's: Leabhar

Miontuairisce an Bhreithimh 4.

Minutes (i.e., of meeting):

      miontuariscí 9.

Misadventure: míthapa (g. id., f.) 9.

Misappropriate, I: mídhílsím

      chugam 8.

Miscarriage of justice: iomrall

      ceartais 4.

Mischief, public: misc phoibli 10.

Mischievous nature: oilbhéas 7.

      Misconceived: aincheaptha 4.

Misdelivery: misheachadadh 5.

Misdemeanour: oilghniomh 2.

Misdescription: mithuairisc 1, 5.

Misdirect, I: míthrearaím 4.

Misdirection: míthreorú 4.

Misfeasance: míghníomh 7.

Misjoinder: mi-uamadh 4.

Misprision of treason: folach

      tréasa 2.

Misrepresent, I: déanaim

      mífhaisnéis (ar) l, 5.

Misrepresentation: mífhaisnéis l,

      5,7.

      fraudulent misrepresentation:

      mífhaisnéis chalaoiseach 5, 7.

      innocent misrepresentation:

      mífhaisnéis neamhurchóideach 5,

      7.

Mistake: dearmad 5.

Mitigate, I: maolaim 2, 4.

Mitigation: maolú 2.

      in mitigation of: de mhaolú ar 2.

      mitigation of damages: maolú

      damáistí 7.

Molest, I: cuirim isteach ar 10.

Money bond, common: gnath

      bhanna airgid 5.

Money, capital: airgead caipitil 1.

Money had and received to the

      use of another: airgead a fuarthas

      chun úsáide duine eile 5.

Money lent: airgead a tugadh ar

      iasacht 5.

Money paid to the use of another

      airgead a iocadh chun úsáide

      duine eile 5.

Money, purchase: airgead

      ceannaigh l.

Money with menaces, I demand:

      éilím airgead go bagrach 2.

Monthly tenancy: tionóntach

      mhíosúil l.

Mortgage, I: morgáistím l, 8.

Mortgage (re.): morgáiste (g. id., f.)

      l. 8.

      equitable mortgage: morgaiste

      cothromais 8.

      judgment mortgage: morgaiste

      breithiúnais 4, 8.

      legal mortgage: morgaiste dlí 8.

      mortgage by deposit: morgaiste

      taisce 8.

      mortgage debenture: bintiúr

      morgaiste 9.

      prior mortgage: morgaiste

      tosaíochta 8.

      puisne mortgage : iarmhorgáiste

      8.

Mortgagee: morgáistí 1, 8.

      covenant as mortgagee: cúnant

      mar mhorgáistí l.

Mortgagor: morgáisteoir 1, 8.

      Mortmain: mortmhán (g. -áine, b.)

      10.

Motion: foriarratas 4.

      ex parte motion: foriarratas ex

      pane 4.

      motion for judgment:

      foriarratas ar bhreithiúnas 4.

      motion of course: foriarratas í

      gcúrsa 4.

      motion on notice: foriarratas

      iar bhfógra 4.

      notice of motion: fógra foriarr

      atais 4.

Motive: tucaid (g. -e, b.).

Movable: so-chorraithe l.

Municipal law: dlí inure 10.

Muniment: munúint (g. -úna, b.) 1.

Murder, I: dúnmharaím 2.

Murder (n.) : : dúnmharú 2.

Mute by visitation of God: balbh

      de dheonú D6 10.

Mute of malice: balbh trí mhailís

      10.

Mutiny, I: déanaim frithcheilg 10.

Mutiny (n.): frithcheilg (g. -e, b.)

      10.

Mutual: frithphairteach 5.

      mutual covenant: cúnant

      frithphairteach 1.

      mutual debts: fiacha frith

      pháirteacha 8.

      mutual insurance society:

      cumann frithphairteach árachais

      9.

Mutuality: frithpháirteachas 5.

Natural child: leanbh nádúrtha

      10.

Natural justice: ceartas aiceanta

      4.

Natural father: athair nádúrtha

      10.

Natural law: dII aiceanta 10.

Natural love and affection: grá

      ages gean nádúrtha 1.

Natural watercourse: sruthchúrsa

      aiceanta 7.

Naturalisation: eadóirseacht (g.

      -a, b.) 10.

Naturalise, 1: eadóirsím (ab. -siu)

      10.

Nature, mischievous: oilbhéas 7.

Necessaries: riachtanais 5.

      contract for necessaries:

      conradh i gcomhair riachtanas 5.

Necessity, agent of: gniomhaire

      riachtanais 5.

Necessity, authority of: údarás

      riachtanais 7.

Necessity, way of: slí riachtanais

      l, 7.

Negative search: c u a r d a c h

      atrialach l.

Negligence: failli 3, 4, 7.

      contributory negligence: failli

      rannpháirteach 10.

      gross negligence: mórfhailli 10.

Negotiable instrument: ionstraim

      soshannta 5.

Neighbourhood, amenity of:

      taitneamhacht na comharsan

     

      achta l.

Net profit: brabús glan 9.

Net rent: glanchios 1.

Next friend: neaschara 4.

Next of kin: neasghaol(ta) 6.

Nominal capital: caipiteal

      ainmniuil 9.

Nominal consideration:

      mionchomaoin 5.

Nominal damages: miondamáistí

      4, 7.

Nominal reversion: frithdhilse

      ainmniuil l.

Non-compliance with: neamh

      chomlíonadh 4.

Non-disclosure: neamhnochtadh

      8.

Non-fatal accident: tionóisc

      neamh-mharfach 3.

Non-feasance: neamhghníomh 7.

Non-payment of rent: neamhfoc

      ciosa 1.

      ejectment for non-payment of

      rent: eisiachtain í leith neamhfoc

      ciosa 1.

      ejectment civil bill for non

      payment of rent: bille sibhialta

      eisiachtana i kith neamhíoc cíosa

      4.

Non-suit, 1: dí-agraím 4.

Notary public: nótaire poibli 4.

Note as to equities: nóta i dtaobh

      cothromas l.

Note, bank: nóta bainc 5.

Note, cover: nóta 5.

Note, promissory: nóta

      gealltanais 5.

Notice (ii.): f6gra l, 3, 4, 8.

      constructive notice: f6gra

      inchiallaithe l, 4.

      express notice: f6gra sainráite

      l, 4.

      improvement notice: f6gra

      feabhsúcháin 1.

      motion on notice: foriarratas

      iar bhf6gra 4.

      notice of abandonment (i.e. of

      ship or cargo): f6gra dídhílsithe

      10.

      notice of accident: f6gra

      tionóisce 3.

      notice of discontinuance: f6gra

      scoir 4.

      notice of dishonour: f6gra obtha

      5, 8, 9.

      notice of intention to claim

      relief: f6gra go bhfuiltear chun

      faoiseamh a éileamh 1.

      notice of motion: f6gra foriarr

      atais 4.

      notice of protest: f6gra

      fordhearbhaithe 5.

      notice of qualified acceptance:

      f6gra glactha choinníollaigh 5.

      notice of trial: f6gra trialach 4.

      notice requiring further in

      formation: f6gra ag iarraidh

      tuilleadh eolais 4.

      notice to admit facts (docu

      ments, etc.): f6gra ag iarraidh

      fíorais (doiciméid, etc.) a admháil

      4.

      notice to quit: f6gra fágála 1.

      on notice: iar bhf6gra 4.

      purchaser without notice

      ceannaitheoir gan f6gra 1.

      sanitary work notice: f6gra

      oíbre sláintíochta 1.

Notice, judicial: aird bhreith

      iúnach 4.

Notional rent: measchios 1.

Notwithstanding that: d'ainneoin

      go 4.

Novation of contract: nuacban

      chonartha 5.

Nugatory: neamhbhríoch, l, 4.

Nuisance: nuis (g. -e, b.) 7.

      abatement of nuisance: cealú

      noise 7.

      private nuisance: nuis phríobh-

      áideach 7.

      public nuisance: nuis phoiblí 7.

Null: ar neamhní 4, 5.

Nullification: neamhniú 1.

Nullify, 1: neamhním l, 4, 5.

Nullity (of marriage), decree of:

      foraithne neamhnithe (phósta)

      10.

Oath: mionn 4.

Commissioner for Oaths:

      Coimisindir Mionnaí 4.

      I administer oath to: cuirim

      ... faoi mhionn 4.

Object, I: ag6idim 4.

Object, I (to): ag6idim (í gcoinne)

      l.

Object (i.e. of contract): cuspóir 5.

Objection: ag6id l, 4.

      improvement objection: ag6id Y

      feabhsúcháin 1.

Objector: agóideoir 4.

Obscene: graosta 2.

Observance (of covenants, etc.):

      urramú 1.

Observe, I (covenants, etc.):

      urramafm 1.

Obstruct, I: coiscim 7.

Obstruction: cosc 7.

Obtain by false pretences, I:

      faighim le dúmas bréige 2.

Occasional licence: ceadúnas

      ócáide 10.

Occupant, permissive: aititheoir

      ceadmhach 1.

Occupation (of premises, etc.):

      áitíocht (g. -a, b.) 1.

Occupation rent: cíos áitíochta

      l.

Occupier: áititheoir 1.

      rated occupier: áititheoir

      rátaithe 1.

Occupy, I: áitím l.

Offence: cion 2.

      capital offence: cion báis 2.

      minor offence: mionchion 10.

      summary offence: cion

      achomair 2.

Offender: ciontóir 2.

      fugitive offender: ciontóir

      teifeach 10.

Offer, 1: tairgim 5.

Offer of composition: tairiscint

      imshocraíochta 8.

      Offerer: tairgeoir 5.

      Office, Central: Príomh- Oifig 4.

Office copy: chip oifige 1.

Office, registered: oifig chláraithe

      9.

Officer: oifigeach 9.

      probation officer: oifigeach

      promhaidh 2, 4.

Official assignee: An Sannaí

      Oifigiúil 8.

Official receiver: glacadóir

      oifigiúil 9.

Officious will: uacht dhual 6.

      Off-licence: eis- cheadúnas 10.

One part, of the: de pháirt 1.

Onerous contract: conradh

      dochraideach 8.

Onerous legacy: leagáid

      dhochraideach 6.

Onerous property: maoin

      dochraideach 8.

On-licence: ar-cheadúnas 10.

Onus of proof, the: an dualgas

      cruthúnais 4.

Open contract: conradh díshrian-

      tach 1, 5.

Open court, hearing in: éisteach

      í gcúirt oscailte 4.

Operate, 1: oibrfm 1.

Operation: oibrifi 1.

Operative (adj.): oibritheach 1, 4.

Opinion: tuairim 4.

Option: rogha l.

Oral evidence: fianaise béil 4.

Orally: ó bhéal 4.

Order, 1: ordaím 4.

Order (n.) : ordu 4.

      absolute order: ordu daingean

      10.

      affiliation order: ordu athar

      thachta 4.

      attachment order: ordu astaithe

      4.

      charging order: ordu muirir 4.

      committal order: ordu cimithe

      4.

      committee of a lunatic so

      found by inquisition or by.

      order of the Court: cúramaí

      geilte a breithníodh ina gheilt ag

      ionchoisne nó le hordú na Cúirte

      1.

      conditional order: ordu coinn

      follach 4.

      covenant under the said order

      of the Court: cúnant faoi ord6

      sin na Cúirte 1.

      declaratory order: ordu dearbh

      aithe 4.

      examination order: ordu scrúd-

      aithe 4.

      execution order: ordu

      forghniomhaithe 4, 7.

      fair rent order: ordu cóir-chíosa

      10.

      final order: ordu críochnaitheach

      4.

      1 make absolute (a conditional

      order): daingnim (ordu

      coinníollach 10.

      improvement order: ordu

      feabhsúcháin l.

      instalment order: ordu

      tráthcoda 4.

      maintenance order: ordu

      cothabhála 10.

      mandatory order: ordu sainord.

      aitheach 4.

      order and disposition: ordu

      agus cur de láimh 8.

      order in aid: ordu i dtacafocht 8.

      order to possess and receive ..ordu . . a shealbhú agus a

      ghlacadh 8.

      pay A.B. or order (bearer):

      foc le A.B. nó ordu (iompróir) 5.

      primary order: ordu príomha 4.

      prohibition order: ordu

      toirmisc 4.

      reference order: ordú tarchurtha

      3.

      separation order: ord6 scartha

      10.

      side bar order: ordú taoibhe 4.

      stop order: ord6 stoptha 4.

      vesting order: ordu dílseachaáin

      1.

Ordinary Civil Bill: gnáthbhille

      sibhialta 4.

Ordinary civil process: gnáth

      phróis shibhialta 4.

Ordinary meeting: gnáth

chruinniú 9.

Ordinary share: gnáthscair 5, 9.

Ordinary stock: gnáthstoc 5, 9.

Original (document, etc.):

      (doiciméad, etc.) bunaidh 10.

Original jurisdiction: dlfnse

      bhunaidh 4.

Originating summons: toghairm

      thionscnaimh 4.

Other part, of the: den pháirt eile

      l.

Other relief, further and: tuilleadh

      faoisimh 4.

Out of the jurisdiction, service:

      seirbheáil lasmuigh den dlinse 4.

Outer bar, I call to the: glaoim

      chun barra na sóisear 4.

Outgoings: eisíocaíochtaí l.

Outlay: eisioc 4.

Over, gift: bronntanas thairis 6.

Over, I bind: cuirim bannai ar 2, 4.

Overdraft: rótharraingt 5, 9.

Overdue: thar téarma 5.

Overhold, 1: róshealbhaím l.

Overholding: rósheilbh l.

      Ejectment Civil Bill for over

      holding: Bille Sibhialta

      Eisiachtana í leith r6sheilbhe 4.

      ejectment for overholding:

      eisiachtain í leith r6sheilbhe l.

Over-riding clause: clásal

      sáraitheach 10.

Over-rule, I: rialaim ín aghaidh 4.

Overt act: gníomh follas 2, 7.

Overt, market: margadh oscailte

      5, 7.

Own use, I convert to my:

      comhshóim chun m' úsáide féin 2.

Owner: úinéir l, 8.

      absolute owner: úinéir iomlán l.

      beneficial owner: úinéir

      tairbhiuil l.

      covenant as beneficial owner:

      cúnant mar úinéir tairbhiuil l.

      full owner: lán-uinéir l.

      limited owner: úinéir teoranta

      1.

      reputed owner: uinéir ainme 8.

      riparian owner: bruach-úinéir

      7.

      true owner: fíorúinéir 8.

      Ownership: úinéireacht l, 8.

Paid to the use of another, money:

      airgead a focadh chun úsáide

      duine eile 5.

Paid-up capital: caipiteal foctha

      9.

Paid-up share: stair foctha 9.

Panel, jury: rolla an ghiúiré 10.

Parade, identification: paráid

      aithinte 2.

Parcel of lands: dáileacht talún l.

Parol (agreement, etc.):

      (comhaontú, etc.) béil 4.

      Parol contract: conradh béil 5.

Parol tenancy: tionóntach béil

      1.

Part: páirt l.

      of the first (second; third, etc.)

      part: den chéad (dara, tríú etc.)

      phairt l.

      of the one part: de phairt 1.

      of the other part: den phairt

      eile 1.

Part delivery: páirtseachadadh

      5.

Part payment: páirtíocaíocht 5.

Part performance: páirthchomh-

      líonadh 5.

Partial dependant: páirtchleith-

      iúnaí 3.

Partial disablement: páirt-

      mhíchumas 3.

Partial incapacity: páirt-éagumas

      3.

Particular average: caillroinnt

      theoranta 10.

Particular general average

      caillroinnt ilpháirteach theoranta

      10.

Particular estate: gearr-eastát l.

Particulars: sonraí l, 4.

Partition, 1: idir-roinnim 1.

Partition (n.) : idir-roinnt l.

Partner: comhphairti l, 5, 9.

      general partner: comhphairti

      ginearálta 9.

      limited partner: comhpháirtí

      teoranta 9.

Partnership: comhphairtiocht 1,

      5, 9.

      1 dissolve partnership:

      discaoilim comhphairtiocht 10.

      limited partnership: comh

      phairtiocht theoranta 9.

      partnership articles: airteagail

      chomhpháirtíochta l, 5, 9.

Party: páirtí 1, 4.

      accommodation party: páirtí

      garachta 5.

      interested party: páirtí leasmhar

      10.

      party and party costs: costais

      pháirtí agus páirtí 4.

      parties and their privies: na

      páirtithe agus a n- ionpháirtithe 4.

      third party: an tríú páirtí 7.

      Party wall: idirbhalla 1.

      Pass off goods as those of another,

      I: tairgim earraf í leith ís gur

      earrai duine Bile iad 10.

Past consideration: comaoin

      chomhlionta 5.

Patent ambiguity: athbhri fhollas

      5,6.

Patent defect: locht follas 7.

Patent (n.): paitinn (g. -e, b.) 7.

      letters patent: litreacha paitinne

      9.

Pawn, I: geallearbaim 5.

Pawnbroker: geallearbóir 5.

Pay, I: iocaim 5.

      pay A.B. or order (bearer):

      ioc le A.B. nó ordú (iompróir) 5.

Payable in advance, rent: cios

      inioctha roimh r6 1.

Payee: iocaf 5.

      account payee: cuntas an iocaf

      5.

Payer: íocóir 5.

Payment: focafocht 3, 5.

      discontinuance of weekly payments: scor d' íocaíochtaí

      seachtainiúla 3.

      part payment: páirtíocaíocht 5.

      payment on account: focafocht

      ar cuntas 5.

      preferential payment: focafocht

      tosaíochta S.

      presentment for payment:

      seachadadh chun ioctha 5.

      voluntary payment: focafocht

      shaorálach 3.

      weekly payment: focafocht

      sheachtainiúil 3.

      weekly payment agreement:

      comhaontú focaiochtai seachtain

      iúla 3.

Peace, breach of the: briseadh

      síochána 7.

Peace Commissioner: Feidhm

      eannach Síochána 4.

Peace, I bind to the: cuirim bannaí

      síochána ar 2, 4.

Peaceful picketing: picéadú

      sitheoilte 10.

Pecuniary legacy: leagáid airgid

      6.

Pecuniary loss: caillteanas airgid

      7.

Penal rent: pianchios l.

Penal servitude: pianseirbhis 2.

Penalty: pionós l.

Pending (adj.): ar feitheamh 4.

Peremptory: dofhreagartha 4.

peremptory challenge: agóid

      dofhreagartha 4.