Togra gréasán-bhunaithe is ea Taisce Téacsanna a chuireann cáipéisí Gaeilge ar fáil d'úsáid san Earnáil Phoiblí. Tá sé mar aidhm ag an dtogra rogha chuimsitheacht de cháipéisí caighdeánacha as Gaeilge a chur ar fáil ar líne (foirmeacha iarratais, bileoga eolais srl.) a mbeidh eagrais san Earnáil Phoiblí in ann a íoslódáil agus a úsáid.  Taisce Téacsanna is a web-based project providing Irish-language documents for use in the Public Sector. Taisce Téacsanna means 'the Text Store' and the project aims to make available on-line a comprehensive selection of standard documents in Irish (application forms, informational leaflets etc) which organisations in the Public Sector can download and use as their own.
Cuideoidh an córas seo le heagrais Stáit cáipéisí comónta (Béarla agus Gaeilge) a roinnt, agus airgead a shábháilt ar chostais tháirgeadh agus aistriúcháin, agus cuideoidh sé le heagrais a gcuid dualgaisí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla a chomhlíonadh freisin. The development of this system will enable public bodies to share common documents in both Irish and English, ensuring savings in the costs of production and translation of documents, while assisting the sector in fulfilling its obligations under the Official Languages Act.
Beidh na heagrais atá rannpháirteach in ann cáipéisí comónta a fheiceáil, aistriúcháin a fháil ar cháipéisí comónta, cáipéisí a leasú d'úsáid ar leith, agus cáipéisí a fhoilsiú d'úsáid an phobail. The system will enable participating organisations to view common documents, obtain translations of shared documentation, amend documents for specific uses, and publish documentation for public use.
Faoi láthair, tá an córas píolótach in úsáid ag páirtnéirí san Earnáil Phoiblí agus osclófar don phobal é nuair atá measúnú agus leasuithe cuí déanta air. The system is currently being piloted with partners in the Public Sector and will be open to the public following evaluation and refinement. 
Tá an togra seo á lánmhaoiniú ag Foras na Gaeilge agus á fhorbairt ag acmhainn.ie. Ba mhaith leis an fhoireann teagmháil a dhéanamh le heagrais a mbeadh suim acu a bheith páirteach sa togra seo.  The project is fully funded by Foras na Gaeilge and is being developed by acmhainn.ie. The team are eager to make contact with Public Sector organisations who would like to become involved in the Taisce Téacsanna project.
Tuilleadh eolais: Donncha Ó Cróinín ag doc@acmhainn.ie Further information: Donncha Ó Cróinín at doc@acmhainn.ie


Fóram Ríomhphoist Cuardach Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Naisc Athchló Nuacht
Baile