DAC (= Discretionary Access Control)

DAC, Rialúchán m1 Lánroghnach Rochtana

D/A converter (= digital-to-analog converter)

tiontaire m4 D/A, tiontaire m4 digiteach go hanalógach

DAFV (= direct-action file virus)

DAFV, víreas m1 gnímh dhírigh comhaid

daisy chain

slabhra m4 nóiníní

daisy-chaining s

slabhrú m nóiníní

daisy-wheel s

roth m3 nóinín, nóinín m4

daisy-wheel printer

printéir m3 roth nóinín

damping s

maolú m (gs -laithe)

dash s

dais f2

dash style

dais-stíl f2

data1 spl

sonraí mpl

data2 spl (collective)

sonraíocht2 f3

data abstraction

asbhaint f2 sonraí

data access

rochtain f3 sonraí

data access control

rialú m rochtana sonraí

data acquisition

fáil f3 sonraí

data acquisition control system

córas m1 rialaithe fáil sonraí

data administrator

riarthóir m3 sonraí

data analysis

anailís f2 ar na sonraí

data analysis display unit

aonad m1 taispeána anailíse ar na sonraí

data area

limistéar m1 sonraí

data array

eagar m1 sonraí

data attribute

tréith f2 sonraí

data authentication

fíordheimhniú m sonraí

data bank

banc m1 sonraí

database s (= base2)

bunachar m1 sonraí

database administrator (= DBA)

riarthóir m3 bunachar sonraí

database definition

sainiú m bunachar sonraí

database field

réimse m4 bunachar sonraí

database management system (= DBMS)

córas m1 bainistíochta bunachar sonraí, DBMS

database schema

scéimre m4 bunachar sonraí

database structure

struchtúr m1 bunachar sonraí

database system

córas m1 bunachar sonraí

data broadcast (= DB)

craoladh m sonraí

data bus

bus m4 sonraí

data capture

gabháil f3 sonraí

data carrier

iompróir m3 sonraí

data carrier detect (= DCD)

aimsitheoir m3 iompróir sonraí, DCD

data catalogue

catalóg f2 sonraí

data chain

slabhra m4 sonraí

data chaining

slabhrú m sonraí

data channel

cainéal m1 sonraí

data circuit

ciorcad m1 sonraí

data circuit transparency

trédhearcacht f3 ciorcad sonraí

data classification scheme

scéim f2 rangaithe sonraí

data collection (of process)

bailiú m sonraí

data communication

cumarsáid f2 sonraí

data communications equipment

trealamh m1 cumarsáid sonraí

data compaction

dlúthú m sonraí

data compression

comhbhrú m sonraí

data concentrator

comhchruinnitheoir m3 sonraí

data construct

comhstruchtúr m1 sonraí

data content

inneachar m1 sonraí

data control

rialú m sonraí

data controller (of functional unit)

rialaitheoir m3 sonraí

data conversion

tiontú m sonraí

data converter

tiontaire m4 sonraí

data corruption

truailliú m sonraí

Data Definition Language (= DDL)

Teanga f4 Shainithe Sonraí, DDL

data delimiter (= separator)

teormharcóir m3 sonraí

data density

dlús m1 sonraí

data description

tuairisc f2 ar shonraí

Data Description Language

Teanga f4 Thuairiscithe Sonraí

data dictionary

foclóir m3 sonraí

data-driven parsing algorithm

algartam m1 parsála de réir sonraí

data-driven search/forward chaining

cuardach m1 de réir na sonraí/slabhrú m ar aghaidh

data element

eilimint f2 sonraí

data element chain

slabhra m4 d'eilimintí sonraí

data element dictionary (= DED)

foclóir m3 eilimintí sonraí, DED

data encryption

criptiú m sonraí

data entity

aonán m1 sonraí

data entry

iontráil f3 sonraí

data field

réimse m4 sonraí

data file

comhad m1 sonraí

data flow

sreabhadh m sonraí

data-flow computer

ríomhaire m4 sreafa sonraí

data-flow diagram (= DFD)

léaráid f2 den sreabhadh sonraí, DFD

data format

formáid f2 sonraí

data format convention

gnás m1 formáidithe sonraí

datagram s

sonragram m1

datagram deliver protocol (= DDP)

prótacal m1 seachadta sonragram

data-handling application

feidhmchlár m1 láimhseála sonraí

data hierarchy

ordlathas m1 sonraí

data highway

mórbhealach m1 sonraí

data independence

neamhspleáchas m1 ar na sonraí

data input station

stáisiún m1 ionchurtha sonraí

data integrity

sláine f4 sonraí

data integrity rules

rialacha mpl sláine sonraí

data inventory

fardal m1 sonraí

data item (= item of data)

mír f2 sonraí

data key

eochair f5 shonraí

data leakage

sceitheadh m sonraí

data link

nasc m1 sonraí

data link control (= DLC)

rialú m nasctha sonraí, DLC

data link control layer

sraith f2 rialaithe (an) nasctha sonraí

data link(ing)

nascadh m sonraí

data link layer

sraith f2 (an) nasctha sonraí

data logging

logáil f3 sonraí

data management (= DM)

bainistíocht f3 sonraí, DM

data manipulation

ionramháil f3 sonraí

data manipulation language (= DML)

teanga f4 ionramhála sonraí

data medium

meán m1 na sonraí

data migration

ascnamh m1 sonraí

data mining

mianadóireacht f3 sonraí

data model

samhail f3 de shonraí

data movement instruction

treoir f5 aistrithe sonraí

data multiplexer

ilphléacsóir m3 sonraí

data name

ainm m4 sonra

data network

líonra m4 sonraí

data object

oibiacht f3 sonraí

data over voice (= DOV)

sonraí mpl os cionn gutha

data path

cosán m1 sonraí

data plotter

breacaire m4 sonraí

data pointer

pointeoir m3 sonraí

data processing (= DP)

proiseáil f3 sonraí, DP

data processing manager (= DPM)

bainisteoir m3 próiseála sonraí, DPM

data processing node

nód m1 próiseála sonraí

data processing standards

caighdeáin mpl próiseála sonraí

data processing system security

slándáil f3 córas próiseála sonraí

data processor

próiseálaí m4 sonraí

data projector

teilgeoir m3 sonraí, sonratheilgeoir m3

data protection

cosaint f3 sonraí

Data Protection Act, The

An tAcht m3 um Chosaint Sonraí

Data Protection Commissioner

Coimisinéir m3 Cosanta Sonraí

data purification

íonghlanadh m sonraí

data quality

cáilíocht f3 sonraí

data record

taifead m1 sonraí

data reduction

laghdú m sonraí

data register

tabhall m1 sonraí

data reliability

iontaofacht f3 sonraí

data representation

léiriú m sonraí

data requirements

riachtanais mpl sonraí

data retrieval

aisghabháil f3 sonraí

data security

slándáil f3 sonraí

data segment

deighleán m1 sonraí

data-segment register

tabhall m1 deighleáin sonraí

data-sensitive fault

locht m3 sonra-íogair

data service unit (= DSU)

aonad m1 seirbhís sonraí

data set

tacar m1 sonraí

data set ready (= DSR)

tacar m1 sonraí réidh, DSR

data sheet

bileog f2 sonraí

data sink

slogaide f4 sonraí

data source

foinse f4 sonraí

data station

stáisiún m1 sonraí

data storage

stóráil f3 sonraí

data store

stóras m1 sonraí

data stream

sruth m3 sonraí

data structure

struchtúr m1 sonraí

data structure design

dearadh m1 struchtúr sonraí

data subject

ábhar m1 sonraí

data sublanguage

fotheanga f4 shonraí

data switches

lascanna fpl sonraí

data-switching exchange

malartán m1 lasctha sonraí

data system

córas m1 sonraí

data terminal

teirminéal m1 sonraí

data terminal equipment (= DTE)

trealamh m1 teirminéal sonraí, DTE

data terminal ready (= DTR)

teirminéal m1 sonraí réidh, DTR

data throughput

tréchur m1 sonraí

data transfer

aistriú m sonraí, traschur m sonraí

data transfer rate

ráta m4 aistrithe sonraí, ráta m4 traschurtha sonraí

data transmission

tarchur m sonraí

data transmission channel

cainéal m1 tarchurtha sonraí

data transparency

trédhearcacht f3 sonraí

data type

cineál m1 sonraí

data under voice

sonraí mpl faoi bhun gutha

data validation

bailíochtú m sonraí

data warehouse

ollstór m1 sonraí

data warehousing

ollstóráil f3 sonraí

data word

giotánra m4 sonraí

datum s (pl data)

sonra m4

dB (= decibel)

dB, deicibeil f2

dBm (= decibels per milliwatt)

dBm, deicibeilí fpl sa mhilleavata

DBMS (= database management system)

DBMS, córas m1 bainistíochta bunachar sonraí

DBMS data storage classification

rangú m stórála sonraí DBMS

DBMS performance classification

rangú m ar fheidhmíocht DBMS

DC1 (= direct coupling, directly-coupled)

DC, dírchúpláil f3, dírchúpláilte a

DC2 (= direct current)

DC (SD), sruth m3 díreach

DCD (= data carrier detect)

DCD, aimsitheoir m3 iompróir sonraí

DCU (= device control unit)

DCU, aonad m1 rialaithe gléis

DDA (= digital differential analyser)

DDA, anailíseoir m3 difreálach digiteach

DDL (= Data Definition Language)

DDL, Teanga f4 Shainithe Sonraí

DDP (= decentralized data processing)

DDP, próiseáil f3 dhíláraithe sonraí

dead band (= dead zone)

banda m4 marbh

dead end (= DE)

ceann m1 caoch

dead halt (= drop-dead halt)

marbhstad m4

deadlock s

leamhsháinn f2

dead register

tabhall m1 marbh

dead time

aga m4 marbh

dead variable

athróg f2 mharbh

dead zone (= dead band)

marbhchrios m3

dead zone unit

aonad m1 marbhchreasa

de-allocate v

dí-leithdháil v

debug v

dífhabhtaigh v

debugger s

dífhabhtóir m3

debugging s

dífhabhtú m (gs -taithe), dífhabhtúchán m1

debug macros

macraí mpl dífhabhtúcháin

decade s

deichniúr m1

decay time

am m3 meathlúcháin

decentralized data processing (= DDP)

próiseáil f3 dhíláraithe sonraí, DDP

decibel s (= dB)

deicibeil f2, dB

decibels per milliwatt (= dBm)

deicibeilí fpl sa mhilleavata, dBm

decile s

deicíl f2

decimal1 s

deachúil f3

decimal2 a

deachúlach a

decimal digit

digit f2 dheachúlach

decimal integer

slánuimhir f5 dheachúlach

decimal notation

nodaireacht f3 dheachúlach, nodaireacht f3 deachúlacha

decimal numeral

figiúr m1 deachúlach

decimal place

ionad m1 deachúlach, ionad m1 de dheachúlacha

decimal point

pointe m4 deachúlach

decimal tab

táb m1 deachúlach

decimal-to-binary conversion

tiontú m ó dheachúlach go dénártha

decision s

cinneadh2 m1 (pl -nntí)

decision box

bosca m4 cinnidh

decision instruction

treoir f5 chinnteoireachta

decision-making s

cinnteoireacht f3

decision step

céim f2 chinnidh

decision support system

córas m1 tacaíochta cinntí

decision symbol

siombail f2 cinnidh

decision table

tábla m4 cinnteoireachta

deck1 s (of punched card) (= pack2)

deic1 f2

deck2 s (of tape deck)

deic2 f2

deck-level element

eilimint f2 ar leibhéal deice

declaration s

fógra m4

declarative a

fógrach a

declarative language

teanga f4 fhógrach

declarative semantics

séimeantaic f2 fhógrach

declarator s

fógróir m3

declarator syntax

comhréir f2 an fhógróra

declare v

fógair v

declared value

luach m3 fógartha

decode v

díchódaigh v

decoder s

díchódóir m3

decoding s

díchódú m (gs -daithe)

decollate v

dí-chomhordaigh v

decompress v

dí-chomhbhrúigh v

decompression s

dí-chomhbhrú m (gs -ite)

decouple v

díchúpláil v

decrease v

laghdaigh v

decrease indent

laghdaigh v eang

decreasing1 s

laghdú m (gs -daithe)

decreasing2 a

laghdaitheach a

decrement1 v

deicrimintigh v

decrement2 s

deicrimint f2

decrement operator

oibreoir m3 deicriminteach

decrypt v

díchriptigh v

decryption s

díchriptiú m (gs -tithe)

DED (= data element dictionary)

DED, foclóir m3 eilimintí sonraí

dedicate v

tiomnaigh v

dedicated a

tiomnaithe a

dedicated computer

ríomhaire m4 tiomnaithe

dedicated file server

freastalaí m4 tiomnaithe comhad

dedicated line

líne f4 thiomnaithe

dedicated search engine

inneall m1 cuardaigh tiomnaithe

dedicated server

freastalaí m4 tiomnaithe

dedication s

tiomnú m (gs -naithe)

deduct v

déaduchtaigh v

deduction s

déaduchtú m (gs -taithe)

deductive method

modh m3 déaduchtach

de facto standards

caighdeáin mpl de facto

default s (= default option, default setting)

réamhshocrú m (gs -raithe), rogha f4 réamhshocraithe

default character set

tacar m1 carachtar réamhshocraithe

default colour

dath m3 réamhshocraithe

default directory

comhadlann f2 réamhshocraithe

default drive

tiomántán m1 réamhshocraithe

default home page

leathanach m1 baile réamhshocraithe

default initialization

túsú m réamhshocraithe

default option (= default, default setting)

rogha f4 réamhshocraithe

default pointer value

luach m3 réamhshocraithe an phointeora

default setting (= default, default option)

réamhshocrú m (gs -raithe), rogha f4 réamhshocraithe

default tab

táb m1 réamhshocraithe

default target frame

spriocfhráma m4 réamhshocraithe

default value

luach m3 réamhshocraithe

default visibility level

leibhéal m1 infheictheachta réamhshocraithe

deference s

iarchur m (gs -tha)

deferred address (= indirect address, multilevel address)

seoladh m iarchurtha

deferred addressing (= indirect addressing, multilevel addressing)

seolachán m1 iarchurtha

deferred entry/exit

iontráil/scor m1 iarchurtha

define1 v (explain)

sainmhínigh v

define2 v (specify)

sainigh1 v

defined address

seoladh m sainithe

defined field

réimse m4 sainithe

definition1 s (of explanation)

sainmhíniú m (gs -nithe)

definition2 s (of distinctness)

gléine f4

definition3 s (of specification)

sainiú m (gs -nithe)

defragment v

díbhlogh v

defragmentation s

díbhloghadh m (gs -ghta)

degauss v

díghabhsáil v

degausser s

díghabhsálaí m4

degeneracy s

díchineálacht f3

degenerate a

díchineálach a

degradation s

díghrádú m (gs -daithe)

degree s

céim2 f2

de iure standards

caighdeáin mpl de iure

delay1 v

moilligh v

delay2 s (in general)

moill f2

delay3 s (of time interval)

moillaga m4

delayed a

moillithe a

delayed access

rochtain f3 mhoillithe

delayed jump

léim f2 mhoillithe

delayed load

lód m1 moillithe

delay element

eilimint f2 moillaga

de-layering s

díshrathú m (gs -thaithe)

delay line

líne f4 mhoillithe

delay slot

sliotán m4 moillaga

delay unit

aonad m1 moillithe

delete v

scrios1 v

delete anomaly (= anomalous delete)

aimhrialtacht f3 sa scrios

delete character

scrioscharachtar m1

deleted a

scriosta a

delete key

scrioseochair f5, Scrios

Delete query (of SQL)

iarratas m1 DELETE

deletion s

scrios2 m (gs -ta pl -taí)

deletion record

scriostaifead m1

delimit v

teormharcáil v

delimiter s

teormharcóir m3

deliverable s

táirge f2 insoláthartha

deliverable-based process model

samhail f3 de phróiseas (atá) bunaithe ar tháirgí insoláthartha

deliverable-oriented a

dírithe a ar tháirgí insoláthartha

delocalization s

dílogánú m (gs -naithe)

delocalize v

dílogánaigh v

delta s

deilte f4

delta encoding/decoding

deilte-ionchódú/díchódú m (gs -daithe)

delta frame (= difference frame)

deiltefhráma m4

delta modulation

deiltemhodhnú m (gs -naithe)

delta noise

deiltethorann m1

demand s

éileamh m1

demand feeding (= baby feeding)

fothú m ar éileamh

demand paging

malartú m leathanach ar éileamh

demo a (= demonstration)

taispeána gs as a

demo disk (= demonstration diskette)

diosca m4 taispeána

demodulate v

dímhodhnaigh v

demodulation s

dímhodhnú m (gs -naithe)

demodulator s

dímhodhnóir m3

demo model

samhaltán m1 taispeána

demonstrate v (= display1, show)

taispeáin v

demonstration diskette (= demo disk)

diosca m4 taispeána

demonstration program

ríomhchlár m1 taispeána

demultiplexer s

dí-ilphléacsóir m3

demultiplexing s

dí-ilphléacsú m (gs -saithe)

denary a

deichnártha a

denary number system

uimhirchóras m1 deichnártha

denesting of operations

díneadú m oibríochtaí

denial of service (= DoS)

diúltú m seirbhíse

denial of service attack (= DoS attack)

ionsaí m4 diúltaithe seirbhíse

denominator s

ainmneoir m3

denormalized a

dínormalaithe a

denormalized number

uimhir f5 dhínormalaithe

dense a

dlúth1 a

dense wavelength division multiplexing (= DWDM)

ilphléacsú m roinnte dlúth-thonnfhad

density s

dlús m1

dependant s

spleáchóg f2

dependencies spl

spleáchais mpl

dependent a

spleách a

dependent compilation

tiomsú m spleách

dependent program

ríomhchlár m1 spleách

deprecated features

gnéithe fpl lochtacha

depth s (of a tree)

doimhneacht f3

depth-first a

doimhneacht f3 ar dtús

derived attribute

tréith f2 dhíorthaithe

derived class

aicme f4 dhíorthaithe

derived relation

gaol m1 díorthaithe

derived type

cineál m1 díorthaithe

descendant s (of root node) (= descendant node)

sliochtnód m1

descendant node (= descendant)

sliochtnód m1

descending a

íslitheach a

descending order

ord m1 íslitheach

descending sort

sórtáil f3 íslitheach

description s

tuairisc1 f2

descriptor s

tuairisceoir m3

deselect v (text)

díroghnaigh v

design1 s (of concrete example)

dearadh1 m1 (pl -raí)

design2 s (of art/theory of, etc.)

dearadh2 m (gs -rtha)

design application

feidhmchlár m1 deartha

designate v

sainigh2 v

designator s

sainitheoir m3

design cross-checker

cros-seiceálaí m4 dearaí

design decomposition

miondealú m ar an dearadh

design pattern

patrún m1 dearaidh

design quality metrics

méadracht f3 cáilíocht dearaí

design review

athbhreithniú m ar an dearadh

design specification

sonraíocht f3 an dearaidh

design team

foireann f2 deartha

design view

amharc m1 ar dhearadh

desk accessory

oiriúint f3 deisce

desk check (= desk checking)

seiceáil f3 deisce

desk checking (= desk check)

seiceáil f3 deisce

desktop s

deasc f2

desktop computer

ríomhaire m4 deisce

desktop publishing (= DTP)

foilsitheoireacht f3 deisce, DTP

desktop theme

téama m4 deisce

desktop unit

aonad m1 deisce

desktop utility software

bogearraí mpl áirge deisce

despatch See dispatch.

despike v

díspíceáil1 v

despiking s

díspíceáil2 f3

destination address

seoladh m sprice

destination disk (= target disk)

diosca m4 sprice

destination drive

tiomántán m1 sprice

destination network

líonra m4 sprice

destination node

nód m1 sprice

destructive read

léamh m1 lotmhar

destructive testing

tástáil f3 lotmhar

detach v

díscoir v

detachable a

in-díscortha a

detachable plugboard

clár m1 in-díscortha plocóidí

detail entity

aonán m1 mionsonraí

detail file

comhad m1 mionsonraí

detail report (= detailed report)

miontuairisc f2

detect v (= find, locate)

aimsigh1 v

detected error

earráid f2 aimsithe

determinable a

inchinntithe a

determinant s

deitéarmanant m1

determination1 s (of decision)

cinneadh2 m1 (pl -nntí)

determination2 s (process of deciding)

cinneadh1 m (gs -nnte)

determination3 s (procss of establishing)

dearbhú2 m (gs -bhaithe)

determine1 v (decide)

cinn v

determine2 v (ensure)

cinntigh v

determine3 v (establish)

dearbhaigh2 v

developer s (of laser printing)

réalóir m3

development system

córas m1 forbartha

deviation s

diall m (gs -ta pl -taí)

deviation ratio

cóimheas m3 diallta

device s

gléas2 m1

device control character

carachtar m1 rialaithe gléasanna

device control unit (= DCU)

aonad m1 rialaithe gléis, DCU

device dependence

spleáchas m1 gléis

device driver

tiománaí m4 gléis

device independence

neamhspleáchas m1 gléis

device level

leibhéal m1 gléis

device name

ainm m4 gléis

device selection check

seiceáil f3 roghnaithe gléis

device status word (= DSW)

giotánra m4 stádas gléis, DSW

DF (= diagnostic function)

DF, feidhm f2 dhiagnóiseach

DFD (= data-flow diagram)

DFD, léaráid f2 den sreabhadh sonraí

Dhrystone benchmark

tagarmharc m1 próiseála

diacritical mark

comhartha m4 diaicritice

diagnosis s

diagnóis f2

diagnostic a

diagnóiseach a

diagnostic check

seiceáil f3 dhiagnóiseach

diagnostic function (= DF)

feidhm f2 dhiagnóiseach, DF

diagnostic program

ríomhchlár m1 diagnóiseach

diagnostic routine

gnáthamh m1 diagnóiseach

diagnostics s

diagnóisic f2

diagnostic test

tástáil f3 dhiagnóiseach

diagram s

léaráid f2

dial v (= dial up)

diailigh v

dial-in connection

nasc m1 diailiú isteach

dialling s

diailiú m (gs -lithe)

dialog See dialogue.

dialogue s

dialóg f2

dialogue box

bosca m4 dialóige

dialogue control table

tábla m4 rialaithe dialóige

dialogue element

eilimint f2 dialóige

dial-out connection

nasc m1 diailiú amach

dialtone s

ton m1 diailithe

dial v up (= dial)

diailigh v

dial-up s

diailchaoi f4

dial-up account username

ainm m4 úsáideora cuntas diailithe

dial-up connection window

fuinneog f2 nasc diailithe

dibit s

déghiotán m1

dibit encoding

ionchódú m déghiotánach

dibit modem

móideim m4 déghiotánach

dichotomizing search (= binary search)

cuardach m1 déscaracháin

dictionary s

foclóir m3

dielectric1 s

tréleictreach1 m1

dielectric2 a

tréleictreach2 a

dielectric amplifier

aimplitheoir m3 tréleictreach

difference s

difríocht f3

difference engine

inneall m1 difríochta

difference frame (= delta frame)

fráma m4 difríochta

difference of two sets (= relative complement of two sets)

difríocht f3 idir dhá thacar

differentiable a

indifreáilte a

differential1 s

difreálach1 m1

differential2 a

difreálach2 a

differential amplifier

aimplitheoir m3 difreálach

differential phase-shift keying (= DPSK)

eochrú m difreálach pasiomlaoide

differential pulse code modulation (= DPCM)

modhnúchán m1 difreálach bíogchód, DPCM

differentiate v

difreáil1 v

differentiation s

difreáil2 f3

differentiator s

difreálaí m4

diffusion s

idirleathadh m (gs -eata)

diffusion constant

tairiseach m1 idirleata

digit s

digit f2

digital a

digiteach a

digital audio file

comhad m1 digiteach fuaime

digital camera

ceamara m4 digiteach

digital cash

airgead m1 tirim digiteach

digital certificate

teastas m1 digiteach

digital cheque

seic m4 digiteach

digital circuit (= binary circuit)

ciorcad m1 digiteach

digital clock

clog m1 digiteach

digital computer

ríomhaire m4 digiteach

digital data

sonraí mpl digiteacha

digital differential analyser (= DDA)

anailíseoir m3 difreálach digiteach, DDA

digital filter

scagaire m4 digiteach

digital integrator

suimeálaí m4 digiteach

digital library

leabharlann f2 dhigiteach

digital logic

loighic f2 dhigiteach

digital mastering

máistirchóipeáil f3 dhigiteach

digital modem

móideim m4 digiteach

digital multiplier

iolraitheoir m3 digiteach

digital numbers

uimhreacha fpl digiteacha

digital object identifier

aitheantóir m3 oibiachta digití

digital output (= DO)

aschur m1 digiteach, DO

digital photo album

albam m1 grianghraf digiteach

digital projector

teilgeoir m3 digiteach

digital representation

léiriú m digiteach

digital resolution

taifeach m1 digiteach

digital rights management

bainistíocht f3 ceart digiteach

digital signal

comhartha m4 digiteach

digital signature (= e-signature)

síniú m digiteach

digital speech interpolation (= DSI)

idirshuíomh m1 cainte digití

Digital Subscriber Line (= DSL)

Líne f4 Dhigiteach Rannpháirtí

digital television

teilifís f2 dhigiteach

digital-to-analog converter (= D/A converter)

tiontaire m4 digiteach go hanalógach, tiontaire m4 D/A

digital transmission

tarchur m digiteach

digital versatile disk (= DVD)

diosca m4 digiteach ilúsáide, DVD (pl DVDanna)

digital video

físeán m1 digiteach

digital video camera

físcheamara m4 digiteach

digital video display

fístaispeáint f3 dhigiteach

digital video interactive (= DVI)

físeán m1 digiteach idirghníomhach

digital watermark

comhartha m4 uisce digiteach

digit compression

comhbhrú m digití

digit delay device

gléas m1 moillithe digite

digitization s

digitiú m (gs -tithe)

digitize v

digitigh v

digitizer s

digiteoir m3

digit place

ionad m1 digite

digraph s (= directed graph)

graf m1 dírithe

dimension s

toise m4

diminished radix complement

comhlánú m bonnuimhreach laghdaithe

DIMS (= distributed-intelligence microcomputer system)

DIMS, córas m1 micriríomhairí intleachta dáilte

dingbat s

smísteog f2

diode s

dé-óid f2 (pl -eanna)

diode function generator

gineadóir m3 feidhme dé-óide

diode transistor logic (= DIL)

loighic f2 dé-óideanna is trasraitheoirí

DIP (= dual inline package)

DIP, pacáiste m4 dé-inlíneach

dipole modulation

modhnú m dépholach

DIP switch

lasc f2 DIP

direct a

díreach a, dír- pref

direct access

dír-rochtain f3

direct-access queue

ciú m4 dír-rochtana

direct-access storage

stóras m1 dír-rochtana

direct-action file virus (= DAFV)

víreas m1 gnímh dhírigh comhaid, DAFV

direct address

seoladh m díreach, dírsheoladh m (gs -lta)

direct addressing

seolachán m1 díreach, dírsheolachán m1

direct call facility

saoráid f2 dírghlaoite

direct coding

dírchódú m (gs -daithe)

direct-connect modem

móideim m4 dírnaisc

direct coupling (= DC1)

dírchúpláil f3, DC

direct current (= DC2)

sruth m3 díreach, DC (SD)

directed acyclic graph (= DAG)

graf m1 dírithe neamhchioglach

directed graph (= digraph)

graf m1 dírithe

direct input

dír-ionchur m1

direct insert subroutine

foghnáthamh m1 dír-ionsáite

direct instruction

dírthreoir f5 (gs -orach)

direction keys

treo-eochracha fpl

directive s (= instruction)

treoir1 f5 (gs -orach)

directly-coupled a (= DC1)

dírchúpláilte a, DC

direct-mapped a

dírmhapáilte a

direct-mapped cache

taisce f4 dhírmhapáilte

direct member selector

dír-roghnóir m3 baill

direct memory access (= DMA)

dír-rochtain f3 cuimhne, DMA

direct numerical control (= DNC)

dír-rialú m uimhriúil

directory1 s (of list)

eolaire m4

directory2 s (= folder)

comhadlann f2

directory option

rogha f4 comhadlainne

directory path

cosán m1 comhadlainne

directory structure

struchtúr m1 comhadlainne

direct output

dír-aschur m1

direct proof

cruthúnas m1 díreach

Direct Stream Digital recording (= DSD recording)

taifeadadh m Digiteach Dírshrutha, taifeadadh m DSD

dirty a

salach a

dirty bit

giotán m1 salach

dirty read

léamh m1 salach

disable v

díchumasaigh v

disabled a

díchumasaithe a

disarm v

dí-armáil v

disarmed a

dí-armáilte a

disassemble v

dídhíolaim v

disassembler s

dídhíolamóir m3

disaster dump

dumpáil f3 (de bharr) tubaiste

disc s (= disk1)

diosca1 m4

discardable a

inchuileáilte a

discette See diskette.

disconnect v

dínasc v, Fam. scaoil2 v

disconnected a

dínasctha a

discrete a

scoite a

discrete data

sonraí mpl scoite

discretionary a

lánroghnach a

Discretionary Access Control (= DAC)

Rialúchán m1 Lánroghnach Rochtana, DAC

discriminant s

idirdhealaí m4

discrimination s

idirdhealú m (gs -laithe)

disjoint-memory computer

ríomhaire m4 cuimhne scartha

disjoint sets

tacair mpl scartha

disjoint union

aontas m1 scartha

disjunction s (= union)

aontas m1

disk1 s (= disc)

diosca1 m4

disk2 a

diosc- pref, diosca2 gs as a

disk cache

dioscthaisce f4

disk cartridge

diosc-chartús m1

disk controller

rialaitheoir m3 diosca

disk crash

cliseadh m diosca

disk density

dlús m1 diosca

disk directory

eolaire m4 diosca

disk drive

tiomántán m1 diosca

disk drive designator

sainitheoir m3 tiomántán diosca

diskette s (= discette, floppy disk)

discéad m1

disk head

cnoga m4 diosca

diskless workstation

stáisiún m1 oibre gan (tiomántán) diosca

disk maintenance software

bogearraí mpl cothabhála dioscaí

Disk Operating System (= DOS)

córas m1 oibriúcháin dioscaí, DOS

disk optimizer

optamóir m3 diosca

disk pack

paca m4 dioscaí

disk space

spás m1 (ar) diosca

disk storage (on disks)

stóráil f3 ar diosca

disk unit

aonad m1 dioscaí

dispatch v (of time allocation)

riar v am (ar)

dispatcher s

riarthóir m3 ama

dispersion s

spré m (gs -ite)

displacement s

díláithriú m (gs -rithe), díláithriúchán m1

displacement transducer

trasduchtóir m3 díláithriúcháin

display1 v (= demonstrate, show)

taispeáin v

display2 s

taispeáint f3 (gs -ána pl -í)

display characteristics

airíonna mpl taispeána

display highlighting

aibhsiú m taispeána

display modes

móid mpl taispeána

display tube

feadán m1 taispeána

dissipate v

scaip v

distance s

cian f2

distortion s

díchumadh m (gs -mtha)

distributed a

dáilte a

distributed database

bunachar m1 sonraí dáilte

distributed database management system

córas m1 bainistíochta bunachair shonraí dáilte

distributed data independence

neamhspleáchas m1 ar dháileadh na sonraí

distributed data processing

próiseáil f3 sonraí dáilte

distributed file system

córas m1 comhad dáilte

distributed intelligence

intleacht f3 dháilte

distributed-intelligence microcomputer system (= DIMS)

córas m1 micriríomhairí intleachta dáilte, DIMS

distributed network

líonra m4 dáilte

distributed operating system

córas m1 oibriúcháin dáilte

distributed processing

próiseáil f3 dháilte

distributed system

córas m1 dáilte

distributed transactions

idirbhearta mpl dáilte

distribution cable

cábla m4 dáileacháin

distribution list (= mailing list2)

liosta m4 seachadta

distribution of data values

dáileadh m luachanna sonraí

dithering s

díodán m1

divide v

roinn1 v

divide and conquer

scar is treascair v

dividend s (Mth.)

rannann f2

divider s (Mth.) (= divisor)

roinnteoir m3

division s

roinnt f2

division operator

oibreoir m3 roinnte

division subroutine

foghnáthamh m1 roinnte

divisor s (Mth.) (= divider)

roinnteoir m3

D latch

D-laiste m4

DLC (= data link control)

DLC, rialú m nasctha sonraí

DM (= data management)

DM, bainistíocht f3 sonraí

DMA (= direct memory access)

DMA, dír-rochtain f3 cuimhne

DMOS (= double-diffused metal-oxide semiconductor)

DMOS, leathsheoltóir m3 dé-idirleata ocsaíd mhiotail

DNS (= Domain Name Server)

DNS, Freastalaí m4 Ainmneacha Fearainn

do v

déan v

DO (= digital output)

DO, aschur m1 digiteach

dock s (= docking cradle, docking station)

leaba f nasctha

docking cradle (= dock, docking station)

leaba f nasctha

docking station (= dock, docking cradle)

stáisiún m1 nasctha

document1 v

doiciméadaigh v

document2 s

doiciméad m1

documentation s

doiciméadú m (gs -daithe), doiciméadúchán m1

document delivery

seachadadh m doiciméad

document flow diagram

léaráid f2 den sreabhadh doiciméad

document instance

ásc m1 de dhoiciméad

document map

mapa m4 an doiciméid

document-oriented model

samhail f3 (atá) dírithe ar dhoiciméid

document processing

próiseáil f3 doiciméad

document reader

léitheoir m3 doiciméad

document structure

struchtúr m1 doiciméid

document type definition (= DTD)

sainiú m cineál doiciméid, DTD

document view

amharc m1 ar an doiciméad

domain s

fearann m1

domain controller

rialaitheoir m3 fearainn

domain error

earráid f2 fearainn

domain login

logáil f3 fearainn

domain name

ainm m4 fearainn

Domain Name Server (= DNS)

Freastalaí m4 Ainmneacha Fearainn, DNS

dongle s (= server key)

dangal m1

donor s

deontóir m3

dopant s

dópán m1

dope v

dópáil v

doped a

dópáilte a

Doppler shift

aistriú m Doppler

DoS (= denial of service)

diúltú m seirbhíse

DOS (= Disk Operating System)

DOS, córas m1 oibriúcháin dioscaí

DoS attack (= denial of service attack)

ionsaí m4 diúltaithe seirbhíse

DOS program

clár m1 DOS

DOS prompt

leid f2 DOS

dot s

ponc m1

dot address

poncsheoladh m (gs -lta)

dot matrix printer

printéir m3 poncmhaitríse

dot pitch

ponc-chéim f2

dot prompt

poncleid f2

dot qualifier

ponc-cháilitheoir m3

dots per inch (= DPI)

poncanna mpl san orlach, DPI

dots per second (= DPS)

poncanna mpl sa soicind, DPS

dots per square inch (= DPSI)

poncanna mpl san orlach cearnach, DPSI

double a

dúbailte a, dé-1 pref

double apostrophe

comhartha m4 athfhriotail

double-click1 v

déchliceáil f3, cliceáil v faoi dhó

double-click2 s

cliceáil f3 dhúbailte

double density

dédhlús m1

double-density a

dédhlúis gs as a

double-density compact disc (= DDCD)

dlúthdhiosca m4 dédhlúis

double-density disk

diosca m4 dédhlúis

double-diffused metal-oxide semiconductor (= DMOS)

leathsheoltóir m3 dé-idirleata ocsaíd mhiotail, DMOS

double indirect block

bac m1 indíreach dúbailte

double-length number

uimhir f5 dhéfhaid

double line spacing (= double spacing)

spásáil f3 dhá líne

double-linked a

dénasctha a

double-linked circular list

liosta m4 dénasctha ciorclach

double-linked list

liosta m4 dénasctha

double-precision a

débheachtais gs as a

double-precision arithmetic

uimhríocht f3 débheachtais

double-precision processing

próiseáil f3 débheachtais

double-pulse reading

léamh m1 débhíogach

double-pulse recording

taifeadadh m débhíogach

double quotation marks (= double quotes)

comharthaí mpl dúbailte athfhriotail

double quote character (of key)

carachtar m1 dúbailte athfhriotail

double quotes (= double quotation marks)

comharthaí mpl dúbailte athfhriotail

double-sided floppy diskettes (= DS)

dioscaí mpl boga déthaobhacha, DS

double spacing (= double line spacing)

déspásáil f3

down adv

síos adv

down arrow

saighead f2 síos

downlink s

íosnasc m1

download v

lódáil v anuas, íoslódáil v

downloadable font

cló m4 in-íoslódála

downloading files

comhaid mpl a íoslódáil

downloading time

aga m4 íoslódála

downloading utility

áirge f4 íoslódála

download site

láithreán m1 íoslódála, suíomh m1 íoslódála

downsizing s

laghdú m méide

down-time s

aga m4 neamhfhónaimh

downward compatibility

comhoiriúnacht f3 anuas

downward compatible

comhoiriúnach a anuas

DP (= data processing)

DP, proiseáil f3 sonraí

DPCM (= differential pulse code modulation)

DPCM, modhnúchán m1 difreálach bíogchód

DPI (= dots per inch)

DPI, poncanna mpl san orlach

DPM (= data processing manager)

DPM, bainisteoir m3 próiseála sonraí

DPS (= dots per second)

DPS, poncanna mpl sa soicind

DPSI (= dots per square inch)

DPSI, poncanna mpl san orlach cearnach

draft s

dréacht m3

drag v (= pop, pull)

tarraing v

drag and drop

tarraing agus scaoil v

dragging s

tarraingt f (gs -he)

DRAM (= dynamic RAM, dynamic random access memory)

DRAM, cuimhne f4 randamrochtana dhinimiciúil, RAM dinimiciúil

drawing s

líníocht f3

drawing toolbar

barra m4 uirlisí líníochta

draw program

ríomhchlár m1 líníochta

drift s

guagadh m (gs -gtha)

drift-corrected amplifier

aimplitheoir m3 guagcheartaithe

drift error

guagearráid f2

drift stabilization

cobhsú m guagtha

drift velocity

treoluas m1 guagtha

drive1 v

tiomáin v

drive2 s

tiomántán m1

drive cluster

braisle f4 tiomántán

drive pulse

bíog f2 tiomántáin

driver s

tiománaí m4

driver type

cineál m1 tiománaí

drive synchronization

sioncronú m tiomántán

drop cap

ceannlitir f5 anuas

drop-dead halt (= dead halt)

marbhstad m4

drop-down arrow

saighead f2 anuas

drop-down box

bosca m4 anuas

drop-down frame

fráma m4 anuas

drop-down list

liosta m4 anuas

drop-down menu (= pull-down menu)

roghchlár m1 anuas

drop-in s

intiteán m1

drop-out s

eistiteán m1

drop shadow

cúlscáil f2

drum s

druma m4

drum machine

meaisín m4 drumadóireachta

drum plotter

breacaire m4 druma

drum printer

printéir m3 druma

dry run

rith m3 trialach

DS (= double-sided floppy diskettes)

DS, dioscaí mpl boga déthaobhacha

DSD recording (= Direct Stream Digital recording)

taifeadadh m DSD, taifeadadh m Digiteach Dírshrutha

DSR (= data set ready)

DSR, tacar m1 sonraí réidh

DSW (= device status word)

DSW, giotánra m4 stádas gléis

DTD (= document type definition)

DTD, sainiú m cineál doiciméid

DTE (= data terminal equipment)

DTE, trealamh m1 teirminéal sonraí

DTP (= desktop publishing)

DTP, foilsitheoireacht f3 deisce

DTR (= data terminal ready)

DTR, teirminéal m1 sonraí réidh

D-type edge-triggered flip-flop

flop flap D-chineálach ciumhaistruiceartha

dual a

déach a, dé-2 pref

dual boot system

córas m1 débhútála

dual-cable broadband LAN

LAN leathanbhanda déchábla

dual heads

déchnogaí mpl

dual inline package (= DIP)

pacáiste m4 dé-inlíneach, DIP

dual-layer a

déshraithe gs as a

dual mode

mód m1 déach

dual operation

oibríocht f3 dhéach

dual port memory

cuimhne f4 dhá phort

dual processor system (= dual system)

córas m1 dhá phróiseálaí

dual system (= dual processor system)

déchóras m1

dual-tone multifrequency signal (= DTMF)

comhartha m4 déthonach ilmhinicíochtaí

dub1 v

dubáil1 v

dub2 s

dubáil2 f3

ducting s

duchtú m (gs -taithe)

dumb terminal

teirminéal m1 dúr

dummy s

caochadán m1

dummy character

carachtar m1 caoch

dummy instruction

treoir f5 chaoch

dummy node

nód m1 caoch

dummy plug

plocóid f2 chaoch

dummy statement

ráiteas m1 caoch

dump1 v

dumpáil1 v

dump2 s (of printout, etc)

dumpa m4

dumping s

dumpáil2 f3

duodecimal number system

uimhirchóras m1 dódheachúlach

duplex a (= DX)

déphléacsach a, DX

duplex circuit

ciorcad m1 déphléacsach

duplex transmission

tarchur m déphléacsach

duplicate v

dúbail v

duplicated records

taifid mpl dhúbailte

duplicate identifier

aitheantóir m3 dúblach

duplicate keys

eochracha fpl dúblacha

duplicate record

taifead m1 dúblach

duplication s

dúbailt f2

durability s

marthanacht f3

duration1 s (of time)

aga m4

duration2 s (of durability)

marthanacht f3

DVD (= digital versatile disk)

DVD, diosca m4 digiteach ilúsáide

DX (= duplex)

DX, déphléacsach a

dyad s

diad m1 (pl diaid)

dyadic a

diadach a

dyadic Boolean operation

oibríocht f3 dhiadach Boole

dyadic operation

oibríocht f3 dhiadach

dyadic operator

oibreoir m3 diadach

dynamic a

dinimiciúil a

dynamic allocation (of memory)

leithdháileadh m dinimiciúil

dynamic binding

ceangal m1 dinimiciúil

dynamic buffering

maolánú m dinimiciúil

dynamic data structure

struchtúr m1 dinimiciúil sonraí

dynamic fonts

clónna mpl dinimiciúla

Dynamic Host Configuration Protocol (= DHCP)

Prótacal m1 Óstchumraíochta Dinimiciúla

dynamic HTML

HTML dinimiciúil

dynamic linking

nascadh m dinimiciúil

dynamic memory

cuimhne f4 dhinimiciúil

dynamic memory allocation

leithdháileadh m dinimiciúil cuimhne

dynamic RAM (= DRAM)

RAM dinimiciúil, DRAM

dynamic random access memory (= DRAM)

cuimhne f4 randamrochtana dhinimiciúil, DRAM

dynamic range

raon m1 dinimiciúil

dynamic resource allocation

leithdháileadh m dinimiciúil acmhainní

dynamic SQL

SQL dinimiciúil

dynamic storage

stóras m1 dinimiciúil