abacus s

abacas m1

abbreviation s

giorrúchán m1, nod m1

abend s (= abnormal end)

scor m1 mínormálta

aberration s

iomrall m1

abnormal end (= abend)

scor m1 mínormálta

abnormal event

teagmhas m1 mínormálta

abnormal termination

críochnú m mínormálta

abort v

tobscoir v

abrupt a

grod a

abrupt transition

trasdul m3 grod

absolute a

absalóideach a, dearbh- pref

absolute address

dearbhsheoladh m (gs -lta)

absolute addressing

dearbhsheolachán m1

absolute cell reference

dearbhthagairt f3 cille

absolute code

dearbhchód m1

absolute coordinate

dearbh-chomhordanáid f2

absolute link

dearbhnasc m1

absolute loading

dearbhlódáil f3

absolute load module

modúl m1 dearbhlódála

absolute path

dearbhchosán m1

absolute value

luach m3 uimhriúil

abstract1 v (of data, etc)

bain v as, asbhain v

abstract2 v (of selective reduction)

teibigh v

abstract3 a

teibí a

abstract class

aicme f4 theibí

abstract data type (= ADT)

cineál m1 sonraí teibí, ADT

abstraction1 s (of data, etc)

baint f2 as, asbhaint f2

abstraction2 s (of selective reduction)

teibiú m (gs -bithe)

abstract method

modh m3 teibí

AC (= alternating current)

SA, sruth m3 ailtéarnach

ACC (= accumulator)

cnuasaitheoir m3

acceleration (= speeding up)

luathú m (gs -thaithe)

acceptance s (acceptability)

inghlacthacht f3

acceptance test (= acceptance testing)

tástáil f3 inghlacthachta

acceptance testing (= acceptance test)

tástáil f3 inghlacthachta

acceptance testing criteria

critéir mpl tástála inghlacthachta

access s

rochtain f3

access arm

géag f2 rochtana

access control

rialúchán m1 rochtana

access control list (= ACL)

liosta m4 rialaithe rochtana, ACL

access delay

moill f2 rochtana

access denied

cead m3 rochtana diúltaithe

accessibility s

inrochtaineacht f3

accessible a

inrochtana gs as a

accessible formats

formáidí fpl inrochtana, formáidí fpl so-aimsithe

access information, to

faisnéis f2 a rochtain

access level

leibhéal m1 rochtana

access method

modh m3 rochtana

access mode

mód m1 rochtana

accessories spl

oiriúintí fpl

accessories group

grúpa m4 oiriúintí

access path

cosán m1 rochtana

access permission (= permission)

cead m3 (rochtana)

access rights

cearta mpl rochtana

access server

freastalaí m4 rochtana

access time

aga m4 rochtana

accordion fold

filleadh m cairdín

accumulate v

cnuasaigh v

accumulator s (= ACC)

cnuasaitheoir m3

accuracy s

cruinneas m1

accurate a

cruinn a

acknowledged connection-oriented service

seirbhís f2 admhálach nascbhunaithe

acknowledgement s

admháil f3

ACL (= access control list)

ACL, liosta m4 rialaithe rochtana

acoustic a

fuaimiúil a, fuaime gs as a

acoustic coupler

cúplóir m3 fuaimiúil

acoustic delay line

líne f4 mhoillithe fuaime

acronym s

acrainm m4

action s

gníomh m1 (gs -ímh pl -artha)

action query

gníomhiarratas m1

activate v

cuir v i ngníomh1, gníomhachtaigh v

activation s

gníomhachtú m (gs -taithe), gníomhachtúchán m1

activation frame

fráma m4 gníomhachtúcháin

active a

gníomhach a

active bit field

réimse m4 giotán gníomhach

active element

eilimint f2 ghníomhach

active screen saver

spárálaí m4 gníomhach scáileáin

active set

tacar m1 reatha

active window

fuinneog f2 ghníomhach

activity s

gníomhaíocht f3

activity network

líonra m4 gníomhaíochta

activity ratio

cóimheas m3 gníomhaíochta

actual a

iarbhír a

actual argument

argóint f3 iarbhír

actual decimal point

pointe m4 deachúlach iarbhír

actual instruction

treoir f5 iarbhír

actual parameter

paraiméadar m1 iarbhír

adaptability s

inoiriúnaitheacht f3

adapter s (= adapter plug, adaptor)

cuibheoir m3, plocóid f2 chuibhithe

adapter card

cárta m4 cuibheora

adapter plug (= adapter)

plocóid f2 chuibhithe, cuibheoir m3

adaptive a

oiriúnaitheach a

adaptive differential pulse code modulation (= ADPCM)

modhnú m difreálach oiriúnaitheach bíogchóid, ADPCM

adaptor See adapter.

A/D converter (= analog-to-digital converter)

tiontaire m4 A/D, tiontaire m4 analógach go digiteach

add1 v (Gen.)

cuir v le

add2 v (Mth.)

suimigh v

add3 s (= addition)

suimiú m (gs -mithe), suimiúchán1 m1

addend s

suimeann f2

adder s

suimitheoir m3

adder circuit

ciorcad m1 suimitheora

add-in program (= plug-in)

ríomhchlár m1 forlíontach, breiseán m1

addition s (= add3)

suimiúchán1 m1, suimiú m (gs -mithe)

additional character

carachtar m1 breise

addition operator

oibreoir m3 suimiúcháin

addition table

tábla m4 suimiúcháin

addition without carry

suimiúchán m1 gan iomprach

additive operators

oibreoirí mpl suimitheacha

additive primary colours

príomhdhathanna mpl suimitheacha

add-on1 s (= plug-in unit)

forlíontán m1

add-on2 a

breise gs as a, forlíontach a

add-on facility

saoráid f2 fhorlíontach

add-on software

bogearraí mpl forlíontacha

Add option

rogha f4 Cuir le

Add/Remove buttton

cnaipe m4 Cuir le/Bain

address1 v

seol3 v

address2 s

seoladh1 m (gs -lta pl -ltaí)

address book

leabhar m1 seoltaí

address box

bosca m4 seoltaí

address bus

bus m4 seoltaí

address decoding

díchódú m seolta

address field

réimse m4 na seoltaí

address format

formáid f2 seolta

addressing s

seolachán m1

addressing mode

mód m1 seolacháin

address instruction

treoir f5 sheolta

address list (= mailing list1)

liosta m4 seoltaí

address mapping

mapáil f3 seoltaí

address operator

oibreoir m3 seoltaí

address part

cuid f3 an tseolta

address register

tabhall m1 seoltaí

address space

spás m1 seoltaí

address unit

aonad m1 seolacháin

add sites

cuir v láithreáin leis, cuir v suíomhanna leis

add-subtract time

aga m4 suimithe is dealaithe

add time

aga m4 suimiúcháin

adjacency s

cóngaracht f3

adjacency list

liosta m4 cóngarachta

adjacency matrix

maitrís f2 chóngarachta

adjacent a

cóngarach a

ADP (= automatic data processing)

ADP, uathphróiseáil f3 sonraí

ADPCM (= adaptive differential pulse code modulation)

ADPCM, modhnú m difreálach oiriúnaitheach bíogchóid

ad-server s

freastalaí m4 fógraí

ADT (= abstract data type)

ADT, cineál m1 sonraí teibí

ADT stack

cruach f2 ADT

advanced cable tester

ardtástálaí m4 cábla

advanced computer architecture

ardailtireacht f3 ríomhairí

advanced language

ardteanga f4

advanced mobile phone service (= AMPS)

ardseirbhís f2 fóin phóca, AMPS

advanced program-to-program communication

ardchumarsáid f2 idir ríomhchláir

advanced start-up settings

ardsocruithe mpl tosaithe

Advanced Technology (= AT)

AT

AFP (= AppleTalk file protocol)

AFP, prótacal m1 comhaid AppleTalk

aggregate s

comhiomlán m1

alert message

teachtaireacht f3 foláirimh

algebra s

ailgéabar m1

algebraic a

ailgéabrach a

ALGOL (computer language)

ALGOL

algorithm s

algartam m1

algorithmic a

algartamach a

algorithm translation

aistriú m algartaim

alias s

ailias m4

aliasing s

ailiasáil f3

align v (= line up)

ailínigh v

align left (command)

ailínigh v ar chlé

alignment s

ailíniú m (gs -nithe)

alignment buttons

cnaipí mpl ailínithe

align right (command)

ailínigh v ar dheis

all pron

gach rud, é/í/iad uile

allocate v

leithdháil v, riar1 v

allocation1 s (of process)

leithdháileadh m (gs -lte), riar2 m (gs -tha)

allocation2 s (of result)

leithdháileachán m1, riar3 m4

allowed a

ceadaithe a

alpha s

alfa m4

alphabet s

aibítir f2 (gs -tre)

alpha-beta pruning

bearradh m alfa-béite

alphabetic a (= alphabetical)

aibítreach a, aibítre gs as a

alphabetic character

carachtar m1 aibítreach

alphabetic code

cód m1 aibítre

alphabetic order

ord m1 aibítre

alphabetic sort

sórtáil f3 aibítreach

alphabetic string

teaghrán m1 aibítre

alphabetic test

tástáil f3 aibítre

alphameric See alphanumeric.

alphanumeric a (= alphanumerical, alphameric)

alfa-uimhriúil a, aibítre/uimhriúil a

alphanumerical characters

carachtair mpl alfa-uimhriúla, carachtair mpl aibítre/uimhriúla

alphanumeric code

cód m1 alfa-uimhriúil, cód m1 aibítre/uimhriúil

alphanumeric data

sonraí mpl alfa-uimhriúla, sonraí mpl aibítre/uimhriúla

alpha testing

alfa-thástáil f3

alter v

athraigh v

alterable a (= variable2)

inathraithe a

alternate1 v

ailtéarnaigh v

alternate2 a (= alternating)

ailtéarnach a

alternate3 a (= alternative2)

malartach a

alternate grave key (= Alt Gr key)

eochair f5 mhalartúcháin ghraife, eochair f5 Alt Gr

alternate key (= Alt key)

eochair f5 mhalartúcháin, eochair f5 Alt

alternate routing

ródú m malartach

alternating current (= AC)

sruth m3 ailtéarnach, SA

alternative1 s

malairt f2

alternative2 a (= alternate3)

malartach a

Alt Gr key (= alternate grave key)

eochair f5 Alt Gr, eochair f5 mhalartúcháin ghraife

Alt key (= alternate key)

eochair f5 Alt, eochair f5 mhalartúcháin

ALU (= arithmetic and logic unit)

aonad m1 loighce agus uimhríochta

ambiguity s

débhrí f4, débhríocht f3

ambiguity error

earráid f2 débhríochta

amend v

leasaigh1 v

Amend option

rogha f4 Leasaigh

American Standard Code for Information Interchange (= ASCII)

Cód m1 Caighdeánach Meiriceánach um Idirmhalartú Faisnéise, ASCII

amount s (= volume1)

méid2 m4

ampersand s

amparsan m1

amplification s

aimpliú m (gs -lithe)

amplifier s

aimplitheoir m3

amplify v

aimpligh v

amplitude s

aimplitiúid f2

amplitude modulation

modhnú m aimplitiúide

AMPS (= advanced mobile phone service)

AMPS, ardseirbhís f2 fóin phóca

analog a (= analogue)

analógach a

analog channel

cainéal m1 analógach

analog computer

ríomhaire m4 analógach

analog data

sonraí mpl analógacha

analog divider

roinnteoir m3 analógach

analogical reasoning

réasúnú m analachúil

analog input channel

cainéal m1 ionchuir analógaigh

analog input channel amplifier

aimplitheoir m3 cainéal ionchuir analógaigh

analog multiplier

iolraitheoir m3 analógach

analog network

líonra m4 analógach

analog output channel amplifier

aimplitheoir m3 cainéal aschuir analógaigh

analog representation

léiriú m analógach

analog signal

comhartha m4 analógach

analog-to-digital conversion

tiontú m analógach go digiteach

analog-to-digital converter (= A/D converter)

tiontaire m4 analógach go digiteach, tiontaire m4 A/D

analogue See analog.

analog waveform

tonnchruth m3 analógach

analogy s

analach m1

analyse v

déan v anailís ar, anailísigh v

analyser s

anailíseoir m3

analysis s

anailís f2

analysis of requirements (= requirements analysis)

anailís f2 ar na riachtanais

analysis session

seisiún m1 anailíse

analyst s

anailísí m4

analytical a

anailíseach a

Analytical Engine

Inneall m1 Anailíse

analytical function generator

gineadóir m3 feidhme anailísí

ancestor s (= ancestor node)

nód m1 sinsir

ancestor node (= ancestor)

nód m1 sinsir

anchor s

ancaire m4

AND element

eilimint f2 AND

AND elimination

díothú m AND

AND gate

geata m4 AND

AND introduction

AND a thabhairt isteach

AND operation

oibríocht f3 AND

AND operator

oibreoir m3 AND

AND/OR graph

graf m1 AND/OR

angle brackets

lúibíní mpl uilleacha

animated image

íomhá f4 bheo

animation s

beochan f3

animation effects

maisíocht f3 bheochana

annotate v

anótáil1 v

annotation s

anótáil2 f3

annul v

neamhnigh v

annul bit

giotán m1 neamhnithe

anomalous delete (= delete anomaly)

aimhrialtacht f3 sa scrios

anomalous insert (= insert anomaly)

aimhrialtacht f3 san ionsá

anomaly s

aimhrialtacht f3

anonymous variable

athróg f2 gan ainm

ANSI (= American National Standards Institute)

ANSI

ANSI C

ANSI C

ANSI/SPARC architecture

ailtireacht f3 ANSI/SPARC

answer bit

giotán m1 freagartha

answer table

tábla m4 freagraí

antenna s

aeróg f2

anticoincidence unit

aonad m1 frith-chomhtheagmhais

antiglare screen (= glare guard)

sciath f2 frithdhallta

antistatic a

frithstatach a

antivirus program (= virus guard)

clár m1 frithvíreas

anycasting s

garchraoladh m (gs -lta), garchraolachán m1

aperture s

cró m4

API (= application program(ming) interface)

API, comhéadan m1 feidhmchláir

APL (= A Programming Language)

APL

apostrophe s

uaschamóg f2

apparent concurrency

comhrith m3 dealraitheach

append v

iarcheangail v

appended record with following

taifead m1 iarcheangailte leis seo

Append query (of SQL)

iarratas m1 APPEND

applet s

feidhmchláirín m4

AppleTalk file protocol (= AFP)

prótacal m1 comhaid AppleTalk, AFP

AppleTalk transaction protocol (= ATP)

prótacal m1 idirbhearta AppleTalk, ATP

applet security

slándáil f3 feidhmchláirín

applicable a

infheidhmithe a

application1 s (of function)

feidhm f2

application2 s (of process)

cur m i bhfeidhm, feidhmiú m (gs -mithe), feidhmiúchán m1

application3 s (of program or suite of programs)

feidhmchlár m1, sraith f2 feidhmchlár

application development standards

caighdeáin mpl forbartha feidhmchlár

application-independent a

neamhspleách a ar fheidhmchlár

application layer

sraith f2 na feidhme

application maintenance

cothabháil f3 feidhmchlár

application package

feidhmphacáiste m4

application program (= application3, computer application1)

feidhmchlár m1

application program(ming) interface (= API)

comhéadan m1 feidhmchláir, API

application protocol

prótacal m1 feidhmchláir

application server

freastalaí m4 feidhmchláir

applications group

grúpa m4 feidhmchlár

application software

bogearraí mpl feidhme, feidhmchláir mpl

application style guide

treoir f5 stíl feidhmchláir

application system

córas m1 feidhmchláir

apply v

cuir v i bhfeidhm1, feidhmigh1 v

A Programming Language (= APL)

APL

arabic numerals

uimhreacha fpl arabacha

arbiter s

eadránaí m4

arbitrary a

treallach a

arbitrary function generator

gineadóir m3 feidhme treallaí

arbitration s

eadránú m (gs -naithe)

arc s

stua m4

architectural acoustics

fuaimíocht f3 ailtireachta

architecture s

ailtireacht f3

archive1 v

cuir v i gcartlann

archive2 s

cartlann f2

archive disk

diosca m4 cartlainne

archive file

comhad m1 cartlainne

archive query

iarratas m1 cartlainne

area1 (of telephone network)

achar m1

area2 (in general)

limistéar m1

argument s

argóint f3

argument list

liosta m4 na n-argóintí

argument-passing convention

gnás m1 seachadta argóna

argument vector

veicteoir m3 argóna

arithmetic1 s

uimhríocht f3

arithmetic2 a (= arithmetical)

uimhríochtúil a, uimhríochta gs as a

arithmetic address

seoladh m uimhríochta

arithmetic and logic unit (= ALU)

aonad m1 loighce agus uimhríochta

arithmetic check

seiceáil f3 uimhríochtúil

arithmetic circuit

ciorcad m1 uimhríochta

arithmetic function

feidhm f2 uimhríochta

arithmetic instruction

treoir f5 uimhríochta

arithmetic operation

oibríocht f3 uimhríochta

arithmetic operator

oibreoir m3 uimhríochta

arithmetic organ See arithmetic unit.

arithmetic overflow

róshreabhadh m uimhríochta

arithmetic register

tabhall m1 uimhríochta

arithmetic shift

iomlaoid f2 uimhríochtúil

arithmetic type

cineál m1 uimhríochtúil

arithmetic unit (= arithmetic organ)

aonad m1 uimhríochta

arity s

nárthacht f3

arm v

armáil v

array s

eagar m1

array parameter

paraiméadar m1 eagair

array processor

próiseálaí m4 eagar

array subscript

foscript f2 eagair

array type

cineál m1 eagair

array variable

athróg f2 eagair

arrow s

saighead f2

arrow keys

saigheadeochracha fpl

art applications

feidhmchláir mpl ealaíne

artificial a

saorga a

artificial intelligence

intleacht f3 shaorga

ascending a

ardaitheach a

ascending order

ord m1 ardaitheach

ascending sequence

seicheamh m1 ardaitheach

ASCII (= American Standard Code for Information Interchange)

ASCII, Cód m1 Caighdeánach Meiriceánach um Idirmhalartú Faisnéise

ASCII character set

tacar m1 carachtar ASCII

ASCII file

comhad m1 ASCII

aspect ratio

cóimheas m3 treoíochta

assemble1 v (Gen.)

cóimeáil v

assemble2 v (of assembly language)

díolaim1 v

assembler s

díolamóir m3

assembly s

díolaim2 f3

assembly language

teanga f4 dhíolama

assembly process

próiseas m1 díolama

assembly system

córas m1 díolama

assert v

dearbhaigh1 v

asserted signal

comhartha m4 dearbhaithe

assertion s

dearbhú1 m (gs -bhaithe)

assign v

sann v

assignment s

sannadh m (gs -nnta), sannachán m1

assignment-compatible a

comhoiriúnach a maidir le sannadh

assignment expression

slonn m1 sannacháin

assignment operator

oibreoir m3 sannacháin

assignment statement

ráiteas m1 sannacháin

associative a

comhthiomsaitheach a

associative array

eagar m1 comhthiomsaitheach

associative cache (memory)

taisce f4 chomhthiomsaitheach

associative memory

cuimhne f4 chomhthiomsaitheach

associative storage (= content-addressed storage)

stóras m1 comhthiomsaitheach

associativity s

comhthiomsaitheacht f3

assume v

glac v (le)

assumption s

foshuíomh m1

assurance s

dearbhú3 m (gs -bhaithe)

astable a

neamhchobhsaí a

astable multivibrator

ilchreathadóir m3 neamhchobhsaí

asterisk s

réiltín m4

asymmetric a (= asymmetrical)

neamhshiméadrach a

asymmetrical multiprocessor

ilphróiseálaí m4 neamhshiméadrach

asymmetric cipher

sifear m1 neamhshiméadrach

asymmetric communications

cumarsáid f2 neamhshiméadrach

asynchronous a

aisioncronach a

asynchronous bus

bus m4 aisioncronach

asynchronous computer

ríomhaire m4 aisioncronach

asynchronous operation

oibríocht f3 aisioncronach

asynchronous transfer mode (= ATM)

mód m1 aistrithe aisioncronaigh, ATM

asynchronous transmission

tarchur m aisioncronach

asyndetic a

aisindeiteach a

AT (= Advanced Technology)

AT

at prep (= @), strudel)

ag prep

ATM (= asynchronous transfer mode)

ATM, mód m1 aistrithe aisioncronaigh

atom s

adamh m1

atomic a

adamhach a

atomicity s

adamhacht f3

atomic sentence

abairt f2 adamhach

ATP (= AppleTalk transaction protocol)

ATP, prótacal m1 idirbhearta AppleTalk

AT-style connector

nascóir m3 (de chineál) AT

attach v

ceangail1 v

attachment s

ceangaltán m1, iatán m1

attachment unit interface (= AUI)

comhéadan m1 aonaid cheangail, AUI

attended time

aga m4 freastail

attenuate v

tanaigh v

attenuation s

tanú m (gs -naithe), tanúchán m1

attribute s

tréith f2, aitreabúid f2

attribute byte

beart m1 tréithe

attribute declaration

fógra m4 (na d)tréithe

attribute domain

fearann m1 (na d)tréithe

attribute names

ainmneacha mpl (na d)tréithe

attribute text

téacs m4 (na d)tréithe

attribute type

cineál m1 (na d)tréithe

attribute value

luach m3 tréithe

audio CD

CD fuaime, dlúthdhiosca m4 fuaime

audio input device

gléas m1 ionchurtha fuaime

audio reader

léitheoir m3 fuaime

audio response unit

aonad m1 closfhreagartha

audio suppresser

sochtóir m3 fuaime

audit of computer systems

iniúchadh m ríomhchóras

audit trail

rian m1 iniúchta

augend s

méadann f2

AUI (= attachment unit interface)

AUI, comhéadan m1 aonaid cheangail

authenticate v

fíordheimhnigh v

authentication s

fíordheimhniú m (gs -nithe)

authoring application

feidhmchlár m1 ceapadóireachta

authoring tool (= authorship tool)

áis f2 cheapadóireachta

authority s

údarás m1

authorization s

údarú m (gs -raithe)

authorization table

tábla m4 údaraithe

authorize v

údaraigh v

authorized access

rochtain f3 údaraithe

authorship tool (= authoring tool)

áis f2 cheapadóireachta

autocode s

uathchód m1

AutoCorrect v

uathcheartaigh v

autodialling s

uathdhiailiú m (gs -lithe)

AutoFit v

uathoiriúnaigh v

AutoFormat v

uathfhormáidigh v

auto-index v

uathinnéacsaigh v

auto-indexed a

uathinnéacsaithe a

auto-indexed addressing

seolachán m1 uathinnéacsaithe

auto-indexing s

uathinnéacsú m (gs -saithe)

automatic a

uathoibríoch a, uath- pref

automatic call distribution

uathdháileadh m glaonna

automatic check (= built-in check)

uathsheiceáil f3

automatic coding

uathchódú m (gs -daithe)

automatic conversion (= implicit conversion, quiet conversion)

tiontú m uathoibríoch

automatic data processing (= ADP)

uathphróiseáil f3 sonraí, ADP

automatic dictionary

uathfhoclóir m3

automatic disambiguation

uath-imdhealú m débhríochta

automatic download

uathlódáil f3 anuas

automatic duration

marthanacht f3 uathoibríoch

automatic error correction

uathcheartú m earráidí

automatic exchange

uathmhalartán m1

automatic line-feed

uathfhotha m4 líne

automatic (message) switching centre

lárionad m1 uathlascacháin (teachtaireachtaí)

automatic shell variable (= built-in shell variable)

uathathróg f2 bhlaoisce

automatic stop

uathstop m4

automatic variable

athróg f2 uathoibríoch

automatic wraparound

timfhilleadh m uathoibríoch

automation s

uathoibriú m (gs -rithe)

automonitor s

uathmhonatóir m3

autonomous operation

oibríocht f3 uathrialach

autonomous system

córas m1 uathrialach

autonomy s

uathriail f5

autopolling s

uathfhaireachán m1

AutoShape s

cruth m3 réamhdhéanta

auxiliary equipment

trealamh m1 tánaisteach

auxiliary storage (= secondary storage)

stóras m1 tánaisteach

availability s

inúsáidteacht f3

available a (= usable)

inúsáidte a

available time (of machine, unit, etc)

am m3 inúsáidteachta

average s (= mean1)

meán1 m1

avionic system

córas m1 eitleonaice

avoids-cascading aborts schedule

sceideal m1 chun tobscoranna cascáidithe a sheachaint

axiom s

aicsím f2

axis s

ais f2

axis of origin

bun-ais f2

axis of reference

ais f2 tagartha