uachtarán fir1

president n

1 Uachtarán na hÉireann

President of Ireland

2 aitheasc uachtaráin

presidential address

3 uachtaráin gu mar aid

presidential adj

 

uachtaránacht bain3

presidency n

 

uaire bain2 iol agaithe oibre

staggered work hours npl

 

uaire bain2 iol míshóisialta

unsocial hours npl

 

uaire bain2 iol oibre

hours (npl) of work,

working hours npl

 

uaire bain2 iol oibre inathraithe

flexible working hours npl

 

uaire bain2 iol oifige

office hours npl

 

uaire bain2 iol oscailte

opening hours npl

 

ualach fir1

load,

burden n

 

ualach fir1 neamhghnách

abnormal load n

 

ualach fir1 oibre

workload n

 

uasbhealach fir1

flyover n

 

uasghrádaíonn br

upgrade v

 

uasghrádú fir

upgrading n

 

uasmhéadaíonn br

maximise v

 

uasmhéid fir4 reachtúil

statutory maximum n

 

uasteorainn bain5 airgid thirim

cash limit n

 

uasteorannú fir

capping n

 

uasteorannú fir caiteachais phoiblí

capping of public expenditure

 

uasteorannú fir cánach comhairle

council tax capping n

 

uasteorannú fir muirir

charge capping n

 

uasteorannú fir rátaí

rate capping n

 

uastréimhse bain4

maximum period n

 

uathlathach aid

autonomous adj

 

uathriail bain5 (áitiúil)

(local) autonomy n

 

uchtaíonn br (leanbh)

adopt v (a child)

 

uchtóg bain2

ramp n

 

údar fir1

author,

reason n

údar gáire

laughing matter

 

údaraíonn br

authorise v

 

údaráis fir1 iol phoiblí

public authorities npl

 

údarás fir1

authority,

mandate n

1 tugann br údarás do

authorise,

mandate v

2 tugtha mar údarás do

mandated adj

3 tá sé tugtha mar údarás dó an feachtas a stiúradh

he has been mandated to direct the campaign

 

údarás fir1 áitiúil

local authority n

local authorities pl

 

údarás fir1 aonadach

unitary authority n

 

údarás fir1 ceadúnúcháin

licensing authority n

 

údarás fir1 cuí

proper authority n

 

údarás fir1 dlíthiúil

legal authority n

 

údarás fir1 iompair réigiúnach

regional transport

authority n

 

údarás fir1 oideachais

education authority n

 

údarás fir1 oideachais áitiúil

local education authority n

 

údarás fir1 reachtúil

statutory authority n

 

údarás fir1 réigiúnach

regional authority n

 

údarás fir1 sláinte

health authority n

 

údarás fir1 tarmligthe

delegated authority n

 

údarás fir1 tithíochta

housing authority n

 

údarás fir1 uisce

water authority n

 

Údarás fir1 um Bóithre Náisiúnta, an t

National Road Authority n

 

uileghabhálach aid

comprehensive,

catch-all adj

 

uile-íoc bain2

panacea n

ní uile-íoc (é) an tAcht

a leigheasfaidh na fadhbanna uile atá againn

the Act is not a panacea

to solve all our problems

 

uimhir bain5 ghutháin

telephone number n

 

uimhir bain5 theileafóin

telephone number n

 

úinéir fir3 talún / talaimh

landowner n

 

úinéir fir3 teaghaise

home owner n

 

úinéir fir3

home owner,

house owner n

 

úinéir-áititheoir fir3

owner occupier n

 

úinéireacht bain3

ownership n

 

úinéireacht bain3 teaghaise

home ownership n

 

úinéireacht bain3

home ownership n

 

uirbeach aid

urban adj

 

uirbiú fir

urbanisation n

 

uireasach aid

inadequate adj

 

uiríll fir1 iol

representations npl

déanann br uiríll chuig

makes representations to

 

uisce fir4 buacaire

tap water n

 

uisce fir4 dromchla

surface water n

 

uisce fir4 faoi thalamh

plot,

conspiracy n

1 tá br uisce faoi thalamh ar bun ag

plot v

2 déanann br uisce faoi thalamh

scheme v

3 tá uisce faoi thalamh ar siúl

there is a conspiracy afoot

 

uisce fir4 óil

drinking water n

 

Uiscebhealach fir1 na Sionainne - na hÉirne

Shannon-Erne Waterway n

 

Uiscebhealaí fir1 iol Éireann

Waterways Ireland n

 

uiséir fir3

usher n

 

ultra vires

ultra vires

 

umhal aid

humble,

obedient adj

br umhal do

obey v

 

umhlaíocht bain3

obedience n

 

umhlaíonn br do

obey v

 

urchosc fir1

bar n

faoi urchosc reachta

statute-barred adj

 

urghaire bain4

injunction n

1 urghaire thoirmeascach

inhibitory injunction

2 deonaíonn urghaire

grants an injunction

3 urghaire idirbhreitheach

interlocutory injunction

4 urghaire shainordaitheach

mandatory injunction

 

urlabhraí fir4

spokesman,

spokesperson,

spokeswoman n

 

urlár fir1 an Tí

floor (n) of the House

 

urra fir4

surety n

 

urraíocht bain3

sponsorship n (financial support)

déanann br urraíocht (ar)

sponsor v

 

urraíonn br

sponsor v

 

urraitheoir fir3

sponsor n

 

urrúis fir1 iol

securities npl

 

urrús fir1

security,

guarantee n

urrús i leith féich

security for a debt

 

urscaoileann br

discharge v (cancel)

urscaoileann conradh

discharges a contract

 

ús fir1

interest n (financial)

1 ús ar airgead

interest on money

2 ús morgáiste

mortgage interest

 

úsáid bain2

use,

deployment,

usage n

1 úsáid foirne

staff deployment

2 baineann br úsáid as

employ,

use v

3 baineann úsáid as beartaíocht

employs tactics

 

úsáid bain2 talún / talaimh

land use n

 

úsáideann br

deploy,

use,

utilise v

úsáideadh an fhoireann go léir san fheachtas sin

all the staff were deployed in that campaign