br

is v

1 (faoi) mar atá an scéal (faoi láthair)

as things stand,

as it stands (at the moment)

2 is éard atá sna tograí

the proposals consist of

3 lucht fir4 'Tá'

‘yes’ lobby (Dáil),

‘aye’ lobby (Westminster),

the ‘ayes’

4 ag 'Tá' atá sé

the ‘ayes’ have it

 

tábhachtach aid

important adj

 

tabhaíonn br

incur v

 

tábla fir4 achomair

summary table n

 

taca fir4

support n

1 tá br mar thaca ag

support v

2 mar thaca le

in support of

3 mar thaca lena

n-áiteamh

in support of their argument

 

taca fir4 d’íospartaigh

victim support n

 

tacadóir fir3

advocate,

supporter n

 

tacagraf fir1

tachograph n

 

tacaíocht bain3 (le)

support n

tacaíocht le cúis

advocacy of a cause

 

tacaíocht bain3 de réir suirbhé

poll rating n

 

tacaíocht bain3 dhépháirteach

bipartisan support n

 

tacaíocht bain3 mhillteanach

overwhelming support n

 

tacaíocht bain3 thar na bearta

overwhelming support n

 

tacaíonn br le

endorse,

advocate,

support,

recommend v

tacaíonn le cúis

advocates a cause

 

tadhall fir1

liaison n

 

tagairt bain3

reference

 

tagann br as

emanate v

tagann as an Tionól

emanates from the Assembly

 

tagann br roimh

pre-empt,

obviate v

1 a thagann br roimh

pre-emptive adj

2 tagann roimh fhadhb

obviates a problem

 

tagraíonn br (do)

refer v (to)

tagraíonn do scéal

refers to a matter

 

taidhleoireacht bain3

diplomacy n

1 taidhleoireacht an bhairr bhuabhaill

megaphone diplomacy

2 taidhleoireachta gu mar aid

diplomatic adj

 

taifead fir1

record n

1 taifead ciontuithe

police record

2 tá a ainm ar thaifead na gciontuithe

he has a police record

 

taifead fir1 gnóthachtála

record of achievement n

 

taifead fir1 leighis

medical record n

 

taifead fir1 liachta

medical record n

 

taifeadann br

record v

taifeadann br

(i ndoiciméad)

document v

 

taighde fir4

research n

1 taighde agus forbairt

research and development

2 déanann br taighde (ar)

research v

3 rinne sí taighde ar an

ábhar sin

she researched that subject

 

taighde fir4 feidhmeach

action research n

 

taighde fir4 margaidh

market research n

 

taighde fir4 oibríochtúil

operational research n

 

taighde fir4 oideachais

educational research n

 

taighdeoir fir3

researcher n

 

táille bain4

fee n

 

táille bain4 bhreise

extra charge n

 

táille bain4 lamháltais

concessionary fare n

 

táille bain4 páirceála

parking charge n

 

táille bain4 tís

domestic rate n

 

táillí bain4 iol ainmniúla

nominal charges npl

 

tailte fir iol scoile

school grounds npl

 

táinseamh fir1

impeachment n

1 nós imeachta táinsimh

impeachment procedure

2 imeachtaí táinsimh

impeachment proceedings

 

táinsíonn br

impeach v

 

tairbhe bain4

gain n,

benefit(s) n(pl)

baineann br tairbhe as

profit v (gain benefit)

 

táirgeacht bain3

output n

 

táirgeadh fir tionsclaíoch

industrial production n

 

tairgeann br

move,

propose,

put forward v

1 tairgeann leasú

moves an amendment

2 tairgeadh leasú

amendment (was) proposed

 

táirgeann br

produce v

 

tairgeoir fir3

offeror n

 

tairgí fir4

offeree n

 

táirgiúlacht bain3

productivity n

 

tairiscint bain3

motion (procedural),

offer,

tender n

1 tairiscint mímhuiníne

motion of no confidence

2 tairiscint chun / le tuairisciú ar a ndearnadh

motion to report progress

3 glacann le tairiscint

accepts a tender

4 cuireann br tairiscint isteach

tender v

5 cuireann tairiscint isteach ar chonradh

tenders for a contract

 

tairiscint bain3 de thoradh caibidlíochta

negotiated tender n

 

tairiscint bain3 de thoradh idirbheartaíochta

negotiated tender n

 

tairiscint bain3 dhá chéim

two-stage tender n

 

tairiscint bain3 gilitín

guillotine motion n

 

tairiscint bain3 iomaíoch

competitive tender n

 

tairiscint bain3 luathlae

early-day motion n (EDM)

 

tairiscint bain3 mímhuiníne

no-confidence motion n

 

tairiscint bain3 shubstainteach

substantive motion n

 

tairiscint bain3 táthcheangail

take-over bid n

 

tairiscint bain3 um cháineadh

censure motion n

 

tairiscintí bain3 iol nach ón Rialtas

non-Government motions npl

 

tairngreacht bain3

prediction n

 

tairseach bain2

threshold n

tairseach cánach

tax threshold

 

taisceann br

lodge v

taisceann achomharc

lodges an appeal

 

taise bain4 aníos

rising damp n

 

taispeánadh fir

revelation n

 

taispeánann br

show,

reveal v

 

taithí bain4 oibre 

work experience n

 

taithíonn br

frequent v

 

taitneamhachtaí bain3 iol (réigiúin / baile)

amenities npl (of a region / town)

 

talamh fir

land,

ground

1 déanann br talamh

slán de

assume,

presume v

2 maidir le talamh slán a dhéanamh de sin

in regard to that assumption

3 tá talamh slán déanta den cheist leis an ráiteas sin

that statement begs the question

4 tá tú ag déanamh talamh slán de bharraíocht

you presume too much

 

talamh fir barrachais

surplus land n

 

talamh fir cónaithe

residential land n

 

talamh fir dearóil

derelict land n

 

talamh fir feirme

farmland n

 

talamh fir forbraíochta

development land n

 

talamh fir neamhshealbhaithe

vacant land n

 

talamh fir talmhaíochta

agricultural land n

 

talamh fir tionsclaíoch

industrial land n

 

talamh fir tithíochta

housing land n

 

talamh fir tógála

building land n

 

talmhaíocht bain3

agriculture n

 

tamall fir1

spell (n) of time

go ceann tamaill ghairid

in the short term

 

Tánaiste fir4

Tánaiste n

(Deputy to Taoiseach)

 

tánaisteach aid

secondary adj

reachtaíocht thánaisteach

secondary legislation

 

taobh fir1

side n

tugann taobh na polaitíochta isteach sa ghnó / sna gnóithe

politicise v

 

Taoiseach fir1

Taoiseach n

 

tarchuireann br (chuig / chun)

remit,

refer v  (to)

tarchuireann feidhm chun coiste

remits a function to a committee

 

tarchur fir1

referral,

transmission n

 

tarchur fir1 macasamhla

facsimile transmission n

 

tarchur fir1 sonraí

data transmission n

 

tarlaíonn br

happen,

ensue v

1 tharla díospóireacht

debate ensued

2 ó tharla go bhfuil an taithí sin ann

in the light of that experience

 

tarlú fir bóthair

road haulage n

 

tarmligean fir1

delegation n

tarmligean cumhachtaí

the delegation of powers

 

tarmligeann br

delegate v

 

tarraing br siar é!

withdraw!

 

tarraingíonn br (achrann)

occasion,

cause v (strife)

tharraing a chuid focal mioscais

his words occasioned ill will

 

tarraingíonn br anuas

introduce v,

bring (v) forward

1 is mian leis ní a tharraingt anuas chun díospóireachta ar stopadh an ghnó / na ngnóithe

he wishes to bring up a matter for discussion on the interruption of business

2 tarraingíonn anuas tairiscint

brings forward a motion

 

tarraingíonn br as

opt (v) out,

contract (v) out of

(agree not to participate)

 

tarraingíonn br siar

withdraw v

1 tarraingím siar m’agóid

I withdraw my objection

2 tarraingíonn siar focal / ráiteas

withdraws a remark

3 tarraingíonn siar cumhachtaí

withdraws powers

 

tarrtháil bain3 dramhaíola

waste recovery n

 

tarscaoileadh fir

waiver n

 

tarscaoileann br

waive v

1 tarscaoileann táillí

waives fees

2 tarscaoileann éileamh

waives a claim

 

tasc fir1

task n

 

tasc fir1 agus cur

i gcrích

task and finish

ar bhonn tasc agus cur i gcrích

on a task and finish basis

 

táscaire fir4 feidhmíochta

performance indicator n

 

tascanna fir1 iol caighdeánacha measúnaithe

standard assessment

tasks npl

 

tascfhórsa fir4

task force n

 

tástáil bain3

test n

tréimhse tástála

test period

 

tástáil bain3 acmhainne

means test n

 

tástáil bain3 ithreach

soil testing n

 

tástálann br

examine,

test v

 

tátal fir1

conclusion,

inference n

1 baineann tátal as

draws an inference

2 baineann br de

thátal as

conclude,

deduce v

 

tátal fir1 diúltach

adverse inference n

 

teach fir altranais príobháideach

private (nursing) home n

 

teach fir bardais

corporation house n

 

teach fir comhairle

council house n

 

teach fir comhairle contae

county council house n

 

teach fir folamh

void n (empty house)

 

teach fir leaba agus bricfeasta

bed and breakfast

establishment n

 

teach fir leathscoite

semi-detached house n

 

teach fir lóistín

lodging house n

 

Teach fir na dTeachtaí

House (n) of Commons

i dTeach na dTeachtaí

in the Commons

 

Teach fir na dTiarnaí

House (n) of Lords

i dTeach na dTiarnaí

in the Lords

 

teach fir príobháideach

private house n

 

teach fir scoite

detached house n

 

teach fir uachtarach

second chamber n

an Teach Uachtarach

the Upper House (Lords)

 

teach fir údaráis áitiúil

local authority house n

 

teacht fir3

coming

bhí teacht abhaile ann ar an ócáid

he rose to the occasion

 

teacht fir3 ar

access (to),

accessibility n

1 níl teacht aige ar an eagrán sin anois

he has no access to that edition now

2 teacht (ag an

bpobal / phobal) ar

accessibility (to the public)

3 a bhfuil teacht

air / uirthi

accessible adj

 

teachta fir4

delegate n

 

Teachta fir4 Dála

Dáil Deputy n

 

teachtaire fir4

messenger n

 

teachtaireacht bain3

message,

communication n

 

téacs fir4

text n

téacs an Chonartha

text of the Treaty

 

téacs fir4 deifnídeach

definitive text n

 

téacsphróiseáil bain3

text processing n

 

téacs-scéal fir1

text message n

 

téacsteachtaireacht bain3

text message n

 

teagasc fir1

teaching,

instruction n (to a lawyer),

 

teagasc fir1 máthairtheanga

mother-tongue teaching n

 

teagasc fir1 sa bhaile

home tuition n

 

teagasc fir1 teanga

language tuition n

 

teagascann br

teach,

instruct v (a lawyer)

 

teagascóir n

instructor n

 

teaghais bain2

dwelling n

 

teaghais bain2 bhardais

corporation dwelling n

 

teaghais bain2 chomhairle

council dwelling n

 

teaghais bain2 chomhairle contae

county council dwelling n

 

teaghais bain2 gan áitiú

vacant dwelling n

 

teaghaisí bain2 iol ilstóracha

multi-storey dwellings npl

 

teaghasán fir1

maisonette n

 

teaghlach fir1

household n

teaghlach aontuismitheora

one-parent family,

single-parent household

 

teaghlach fir1 gan dídean

homeless family n

 

teaghlachas fir1

establishment n (staff, etc)

muirir fir1 iol theaghlachais

establishment charges npl

 

Teaghlachas fir1 an Uachtaráin

Presidential

Establishment n

 

teagmhas fir1

contingency n

ciste teagmhais

contingency fund

 

téamh fir1 gréine

solar heating n

 

Teampall fir1 Istigh, an

Inner Temple n

 

Teampall fir1 Láir, an

Middle Temple n

 

teanga bain4

language n

 

teanga bain4 láidir

robust language n

 

teanga bain4 mhionlaigh

minority language n

 

teanga bain4 náisiúnta

national language n

 

teanga bain4 neamhfhorleathan

lesser-used language n

 

teanga bain4 neamhoifigiúil

unofficial language n

 

teanga bain4 oifigiúil

official language n

 

teanga bain4 ríomhchlárúcháin

computer programming language n

 

teanga bain4 shintéiseach

(ríomhaire)

synthetic language n (computer)

 

teanga bain4 thromlaigh

majority language n

 

teann,

cuireann br teann le (rud)

press (v) home

is mian liom teann a chur leis an bpointe / phointe

I wish to press home the point

 

téann br as coiste

go (v) out of committee

chuaigh an Dáil as Coiste

the Dáil went out of Committee

 

téann br chun argóinte

(le duine) (faoi cheist)

take (v) issue with

 

téann br faoi / ar fud

pervade v

 

téann br i gcoiste

go (v) into committee

chuaigh an Dáil i gCoiste

the Dáil went into Committee

 

téann br i ngleic le

deal (v) with

 

téann br isteach (i)

access,

enter v

 

téann br sa tóir ar

pursue v

 

teannann br ar (dhuine)

pressurise v

teannadh an oiread sin air go ndearna sé meancóg

he was pressurised into making a mistake

 

teanntán fir1 rotha

wheel clamp n

 

tearcmhaoiníonn br

underfund v

 

tearcmhaoinithe aid

underfunded adj

 

tearcmhaoiniú fir

underfunding n

 

téarma fir4

term n (technical and

part of year),

time limit n

1 téarma teicniúil

technical term

2 téarma dlí

legal term

3 téarma dlíthiúil

legal term

 

téarmaí fir4 iol intuigthe

implied terms npl

 

téarmaí fir4 iol tagartha

terms (npl) of reference

 

tearmann fir1 cánach

tax haven n

 

tearmann fir1 do mhná

women’s refuge n

 

tearmann fir1 polaitíochta

political asylum n

 

téarnamh fir1 geilleagrach

economic recovery n

 

teasaíocht bain3

heat,

passion,

hot temper n

tháinig teasaíocht mhór

as an díospóireacht

the debate generated a

fair head of steam

 

teastas fir1

certificate n

 

teastas fir1 breithe

birth certificate n

 

Teastas fir1 Ginearálta Oideachais Dara Leibhéal

General Certificate (n)

of Secondary Education

 

Teastas fir1 Sóisearach

Junior Certificate n

 

teicneoir fir4

technician n

 

teicneolaíoch aid

technological adj

 

teicneolaíocht bain3

technology n

 

teicneolaíocht bain3 eolais

information technology n

 

teicneolaíocht bain3 faisnéise

information technology n

 

teicneolaíocht bain3 faisnéise agus cumarsáide

information and communication

technology n (ICT)

 

teicneolaíocht bain3 nua

new technology n

 

teideal fir1

designation,

entitlement,

title n

i dteideal

entitled,

qualified adj

 

teidlíocht bain3

entitlement n

teidlíocht saoire

holiday entitlement

 

teifeach fir1

fugitive n

 

teileachomhdháil bain3

teleconferencing n

 

teileachumarsáid bain2

telecommunication(s) n(pl)

 

teiléacs fir4

telex n

cuireann br teiléacs chuig (duine)

telex v

 

teileafón fir1

telephone n

 

teileafónaí fir4

telephone operator,

telephonist n

 

teilgean fir1 teaghlach

household projection n

 

teilifís bain2 chiorcaid iata

closed circuit television n (CCTV)

 

teilifísiú fir

televising n

 

teiliphlé fir4

teleconferencing n

 

teilithéacs fir4

teletext n

 

teip bain2 i dtoghchán

election defeat n

 

teipeann br

fail v

theip an t-airgead orthu

they ran out of funds

 

teipthe aid

failed,

abortive adj

 

teiripe bain4

therapy n

 

teistiméireacht bain3

reference,

testimonial n

teistiméireacht bhaincéara

banker's reference

 

teodailít bain2

theodolite n

 

teoiric bain2 comhcheilge

conspiracy theory n

 

teoiric bain2 polaitíochta

political theory n

 

teoiriciúlacht bain3 polaitíochta

political theorising n

 

teorainn bain5

border,

boundary,

frontier,

limit,

limitation n

1 tá sé ceadaithe taobh istigh de theorainneacha áirithe

it is permitted within certain limitations

2 cuireann br teorainn le

cap,

limit v

 

teorainn bain5 ama

time limit n

 

teorainn bain5 láithreáin

site boundary n

 

teorainn bain5 meáchain

weight limit n

 

teorainneacha bain5 iol airgeadais

financial limits npl

 

teorannaíonn br

limit,

restrict v

teorannaíonn caiteachas

limits expenditure

 

teoranta aid

limited adj

líon teoranta

limited number

 

thuasluaite aid

above-mentioned adj

 

tiarna fir4

peer,

lord n

1 tiarna de chuid na ríochta

peer of the realm

2 déanann br tiarna de

raise (v) to the peerage

(lord / lords)

 

tiarna fir4 ceaptha

appointed peer n (lord)

 

Tiarna fir4 na nAchomharc

Lord (n) of Appeal

 

tiarna fir4 oidhreachta

hereditary peer n (lord)

 

tiarna fir4 saoil

life peer n (lord)

 

tiarna fir4 talún / talaimh

landlord n

 

tiarnaí fir4 iol

lords,

peerage n (body)

 

tiarnas fir1

peerage n (rank)

 

ticéad fir1 séasúir

season ticket n

 

timchaint bain2

circumlocution n

 

timpeall,

téann br timpeall ar

circumvent v

 

timpeallacht bain3

environment n

timpeallacht gheilleagrach

economic climate

 

timpeallán fir1

roundabout n

 

timpist bain2 bhóthair

road accident n

 

timthriall fir3

cycle n

timthriall beartais

policy cycle

 

timthriallach aid

cyclic adj

 

tine bain4

fire n

 

tinneas fir1

illness n

tinneas síciatrach

psychiatric illness

 

tinreamh fir1

attendance n (number present

at a meeting etc)

ní raibh tinreamh mór i láthair

there was not a good attendance

 

tíolacadh fir

conveyancing n

 

tíolacann br

present v

tíolacann Bille

presents a Bill

 

tiomáint bain3 ar meisce

drink driving n

 

tiomantas fir1

commitment,

undertaking n

1 tiomantas don cheartas

commitment to justice

2 tiomantas i bhforógra

manifesto commitment

 

tiomnaíonn br

commit (to),

undertake v (promise)

 

tiomsaíonn br

collect v

 

tionacht bain3

tenure n

 

tionacht bain3 ghearrsheilbhe

short-hold tenancy n

 

tionacht bain3 inathraithe

flexible tenure n

 

tionchar fir1

influence n

1 imríonn br tionchar ar

influence v

2 ag a bhfuil tionchar

influential adj

 

tionchascóir fir3

tutor n

 

tionóisc bain2 thionsclaíoch

industrial accident n

 

tionól fir1

assembly, convention n

tionól neamhdhleathach

unlawful assembly

 

Tionól fir1 Náisiúnta na Breataine Bige

National Assembly for Wales n

 

Tionól fir1 Thuaisceart Éireann

Northern Ireland

Assembly n

 

tionól fir1 réigiúnach

regional assembly n

 

tionólaí fir4

convener n

 

tionólann br

convene v

tionólann grúpa / buíon

convenes a group

 

tionónta fir4

tenant n

 

tionónta fir4 seilbhe

sitting tenant

 

tionóntacht bain3

tenancy n

 

tionóntacht bain3 ar théarma seasta

fixed-term tenancy n

 

tionóntacht bain3 chosanta

protected tenancy n

 

tionóntacht bain3 rialaithe

controlled / regulated tenancy n

 

tionóntacht bain3 thréimhsiúil reachtúil

statutory periodic

tenancy n

 

tionóntán fir1

tenement n

 

tionscadal fir1

project n

 

tionscadal fir1 comhfhiontair

joint-venture project n

 

tionscadal fir1 taighde

research project n

 

tionscal fir1

industry n

 

tionscal fir1 an bhia

food industry n

 

tionscal fir1 an gháis

gas industry n

 

tionscal fir1 an ghuail

coal industry n

 

tionscal fir1 na cruach

steel industry n

 

tionscal fir1 déantúsaíochta

manufacturing industry n

 

tionscal fir1 earraí leictreonacha

electronics industry n

 

tionscal fir1 miondíola

retail industry n

 

tionscal fir1 na mbróg

footwear industry n

 

tionscal fir1 na n-óstán

hotel industry n

 

tionscal fir1 na ríomhaireachta

computer industry n

 

tionscal fir1 na tógála

building industry,

construction industry n

 

tionscal fir1 náisiúnaithe

nationalised industry n

 

tionsclóir fir3

industrialist n

 

tionscnaimh fir1 iol gheilleagracha

economic initiatives npl

 

tionscnaíocht bain3

initiative,

enterprise n

léirigh sí tionscnaíocht

she displayed initiative

 

tionscnaíonn br

initiate,

instigate,

institute v

tionscnaíonn imeachtaí dlíthiúla

institutes legal proceedings

 

tionscnamh fir1

initiation,

initiative (action),

project n

1 searmanas tionscnaimh

initiation ceremony

2 tionscnamh ardaidhmeannach é seo

this is an ambitious initiative

 

tionscnamh fir1 fiontraíochta

enterprise initiative n

 

tionscnamh fir1 fostaíochta

employment initiative n

 

tionscnamh fir1 fostaíochta áitiúil

local employment

initiative n

 

tionscnamh fir1 glas

green initiative n

 

tionscnamh fir1 pobail

community initiative n

 

tírdhreachú fir

landscaping n

 

tithe fir iol

houses,

housing n

 

Tithe fir iol an Oireachtais

Houses (npl) of the

Oireachtas

 

tithe fir iol earnála poiblí

public-sector housing n

 

tithe fir iol earnála príobháidí

private-sector housing n

 

tithe fir iol iláitíochta

houses (npl) in multiple occupation

 

Tithe fir iol na Parlaiminte

Houses (npl) of Parliament

 

tithe fir iol réamhdhéanta

prefabricated housing n

 

tithe fir iol sraithe

terraced houses npl

 

tithíocht bain3

housing n

 

tithíocht bain3 ar cíos

rented housing n

 

tithíocht bain3 ar phraghas réasúnta

affordable housing n

 

tithíocht bain3 ard-dlúis

high-density housing n

 

tithíocht bain3 údaráis áitiúil

local authority housing n

 

tobhach fir1

levy n

 

tobhach fir1 feabhsúcháin

betterment levy n

 

tochailt bain2

excavation n

 

tofa aid

elect,

elected adj

cathaoirleach tofa

chairman-elect

 

tógáil bain3 bóthair i gcúram ag údarás áitiúil

adoption (n) of road by local authority

 

tógáil bain3 chórasach

system building n

 

tógáil bain3 i seilbh phoiblí

public procurement n

 

tógáil bain3 tithe

house building n

 

tógann br

take v

 

tógann br

pick (v) up

 

tógann br

build v

1 tógann ospidéal

builds a hospital

2 a tógadh go córasach

system-built adj

 

tógann br i gcúram

take in charge,

adopt v

thóg an chomhairle an

t-eastát i gcúram

the council took the estate

in charge

 

togh- réim

electoral adj

 

toghairm bain2

summons n (to appear in court)

eisíonn toghairm

issues a summons

 

toghann br

elect (to Dáil etc),

return v (an MP to Parliament)

toghadh an cathaoirleach gan iomaíocht

the chair was elected unopposed

 

toghbharda fir4

electoral ward n

 

toghchán fir1

election n

toghcháin gu mar aid

electoral adj

 

toghchán fir1 áitiúil

local election n

 

toghchán fir1 don Dáil

Dáil election n

 

toghchán fir1 don Seanad

Seanad election n

 

toghchán fir1 don Tionól

Assembly election n

 

toghchán fir1 parlaiminte

parliamentary election n

 

toghchán fir1 rialtais áitiúil

local government

election n

 

toghchán fir1 tobann

snap election n

 

toghchán fir1 tosaigh

primary n (election)

 

toghchánach aid

electoral adj

 

toghchánaíocht bain3

electioneering n,

hustings npl

amuigh ag toghchánaíocht

out in the hustings

 

toghcheantar fir1

constituency,

electoral area,

electoral district n

 

toghcheantar fir1 imeallach

marginal constituency n

toghcheantar imeallach ríthábhachtach

key marginal

 

toghcheantar fir1 Tionóil

Assembly constituency n

 

toghchóras fir1

franchise,

electoral system n

 

toghlach fir1

constituency n

toghlach Tionóil

Assembly constituency

 

toghlach fir1 do Pharlaimint na hEorpa

European Parliament(ary) Constituency n (EPC)

 

toghlach fir1 don Eoraip

Euro-constituency n

 

toghlach fir1 Eorpach

Euro-constituency n

 

toghréigiún fir1

electoral region n

 

toghréigiún fir1 Tionóil

Assembly electoral region n

 

toghroinn bain2

electoral division n

 

toghroinn bain2 ceantair

district / area electoral division,

district ward n

 

toghthóir fir3

constituent,

elector n

 

toghthóirí fir3 iol

electorate n

 

togra fir4

proposal n

togra inmharthana

viable proposition

 

toibhíonn br

levy v

 

toil bain3

will,

volition n

de thoil a chéile

by mutual accord

 

toil bain3 pholaitiúil

political will n

 

toilíonn br

consent v

 

toiliú fir

consent n

 

toiliú fir measta

deemed consent

 

toiliú fir pleanála

planning consent n

 

toimhde bain5

presumption n

1 toimhde infhrisnéise

rebuttable presumption

2 toimhde dhofhrisnéise

irrebuttable presumption

 

toimhdíonn br

assume,

presume v

toimhdíonn rud

assumes something

 

toimhdiú fir

assumption n

 

toirmeasc fir1

ban,

embargo,

proscription n

cuireann br

toirmeasc ar

debar v

 

toirmeascann br

ban,

embargo,

prohibit,

proscribe v

 

toirmiscthe aid

prohibited, proscribed adj

toirmiscthe go dtí

embargoed until

 

toisc bain2

circumstance,

factor n

1 d’aon toisc

intentional adj

advisedly adv

2 tá mé ag baint úsáide as an téarma seo d’aon toisc

I use this term advisedly

 

toitriú fir

fumigation n

 

tólamh,

i dtólamh

always

thug mé tacaíocht i dtólamh don dearcadh seo

I have consistently supported this view

 

tollán fir1 Mhuir nIocht

Channel link / tunnel n

 

tomhaltas fir1 fuinnimh

power consumption n

 

tomhaltas fir1 leictreachais

electricity consumption n

 

tomhaltóir fir3

consumer n

 

toradh fir1

outcome,

outturn,

result,

return (gain),

effect,

consequence n

1 toradh ar chaipiteal

return on capital

2 Dáil / parlaimint gan tromlach a bhí de thoradh

ar an toghchán sin

that election resulted in a

hung Dáil / parliament

3 is é an toradh atá

ar (rud)

lead (v) to

4 ba é an toradh a bhí air

gur ullmhaíodh tuarascáil

it led to the preparation of a report

 

toradh fir1 scrúdaithe

examination result n

 

toradh fir1 toghcháin

election result n

 

Tóraí fir4

Tory n

Tories pl

 

tort fir3

tort n

 

tosach fir1

beginning,

front,

forward position n

1 cuireann br chun tosaigh

promote v

(support actively)

2 cuireann Bille chun tosaigh

promotes a bill

3 tosaigh gu mar aid

inchoate,

initial adj

 

tosaíocht bain3

precedence,

priority n

 

tosaíonn br

begin,

start v

 

toscaire fir4

delegate n

(conference representative)

 

toscaireacht bain3

delegation,

deputation n

bhuail toscaireacht leis an Aire

a delegation met the Minister

 

tost fir3 comhcheilgeach

conspiracy (n) of silence

 

trácht fir3

traffic n

 

trácht fir3 ar bhóithre

road traffic n

 

trácht fir3 earraí

goods traffic n

 

trácht fir3 paisinéirí

passenger traffic n

 

trácht fir3 trom

heavy traffic n

 

tráchtáil bain3

commerce n

 

tráchtaire fir4

commentator n

 

tráchtaireacht bain3

commentary n

 

tráchtas fir1

treatise n

 

trádáil bain3

trade n

trádáil choigríche

foreign trade

 

trádálann br

trade v (buy and sell)

 

trádmharc fir1

trade mark n

trádmharc (cláraithe)

trade mark (registered)

 

trádstóráil bain3

warehousing n (customs)

 

trádstóras fir1

warehouse n

 

traein bain5 ardluais

high-speed train n

 

traidisiún fir1

tradition n

 

traidisiúnaí fir4

traditionalist n

 

traidisiúnta aid

traditional adj

luachanna traidisiúnta

traditional values

 

traochta aid

tired,

weary adj

 

traschuraclaim gu mar aid

cross-curricular adj

 

trascríbhinn bain2

transcript n

trascríbhinn focal ar fhocal

verbatim transcript

 

trascríobhann br

transcribe v

 

trasdul fir3

transition n

 

trasnaíl bain3

conflict n

trasnaíl leasa

conflict of interest

 

trasnáil bain3

interruption,

heckling,

contradiction n

1 déanann br trasnáil ar

heckle v

2 rinne sé trasnáil orm

he subjected me to heckling

 

trasnálaí fir4

heckler n

 

traspháirtí gu mar aid

cross-party adj

tacaíocht traspháirtí

cross-party support

 

trasphobail gu mar aid

cross-community adj

tá tacaíocht trasphobail leis an moladh seo / mholadh seo

this proposal enjoys

cross-community support

 

trasrian fir1 coisithe

pedestrian crossing n

 

trasrian fir1 síogach

zebra crossing n

 

trasteorann gu mar aid

cross-border adj

1 tionscnamh trasteorann

cross-border initiative

2 comhlacht trasteorann

cross-border body

 

Tráth fir3 na gCeisteanna

Question Time n

 

tráthanna fir3 iol oibre inathraithe

flexitime n

 

tráthchlár fir1

timetable n

1 leagann br amach tráthchlár

timetable v

2 socruithe tráthchláir

timetabling arrangements

 

tráthchuid bain3

instalment n

tráthchuid deiridh

final instalment

 

tráthúil aid

topical,

well-timed adj

 

tráthúlacht bain3

timing n

tráthúlacht na tairisceana gilitín

the timing of the guillotine motion

 

trealamh fir1 comhraicthe dóiteáin

fire-fighting equipment n

 

trealamh fir1 iniompair

portable equipment n

 

trealamh fir1 oifige

office equipment,

office machinery n

 

trealamh fir1 sábháilteachta

safety equipment n

 

treallchogaíocht bain3

guerrilla warfare n

 

treampán fir1

embarrassment n

1 cuireann br

treampán ar

embarrass v

2 ba mhian leo treampán a chur ar an aire

they wanted to embarrass the minister

3 is cosúil gur chuir mé treampán ort

I appear to have caused you some embarrassment

 

treampánach aid

embarrassing adj

suíomh treampánach,

cás treampánach

an embarrassing position

 

tréan aid

vigorous adj

 

tréas fir3

treason n

 

trédhearcach aid

transparent adj

 

trédhearcacht bain3

transparency n

oscailteacht agus trédhearcacht

openness and transparency

 

tréimhse bain4

period (time),

stage,

term n

1 tréimhse ama

period of time

2 tréimhse in oifig

period / term in office

 

tréimhse bain4 fhada

long term n

 

tréimhse bain4 chneastachta

honeymoon period n

 

tréimhse bain4 ionadaíochta

representation period n

 

tréimhse bain4 oifige

term (n) of office

 

tréimhsiúil aid

periodical adj

tuarascáil thréimhsiúil

periodical report

 

tréith bain2

attribute,

characteristic n

 

treocht bain3 dhéimeagrafach

demographic trend n

 

treoir bain5

direction,

guidance,

instruction,

directive n

1 Treoir ón gCoimisiún Eorpach / Choimisiún Eorpach

Directive by the European Commission

2 tugann br treoracha

(d'ailtire etc)

brief v (an architect etc)

3 tugann treoracha

gives directions

 

treoir bain5 dearaidh

design guide n

 

treoirlíne bain4

guideline n

 

treoirnasctha aid

index-linked adj

 

treoirnóta fir4

guidance note n

 

treoiruimhir bain5 praghsanna miondíola

retail price index n

 

treoraí fir4

guide,

leader n

 

Treoraí fir4 an Tí

Leader of the House n

 

treoraíocht bain3

guidance n

 

treoraíonn br

direct,

guide,

instruct v

threoraigh an breitheamh an giúiré

the judge directed the jury

 

treorú fir

direction,

guidance,

instruction n

lorg an giúiré treorú ón mbreitheamh / bhreitheamh

the jury sought direction from the judge

 

tréthrácht fir3

through traffic n

 

triail bain5 le giúiré

trial (n) by jury

 

triarach fir1

triplicate n

i dtriarach

in triplicate

 

triarach aid

triplicate adj

 

trípháirteach aid

tripartite adj

 

tríthaobhach aid

tripartite adj

 

tríú aid

third adj

1 an tríú domhan

third world

2 an Tríú Léamh

(ar Bhille)

Third Reading

(of a Bill in Parliament)

3 tríú páirtí

third party

 

trócaire bain4

leniency n

 

trócaireach aid

lenient adj

 

trochlú fir

dilapidation n

 

trom aid

heavy,

onerous,

burdensome adj

 

tromlach fir1

majority n

dearcadh an tromlaigh

the majority view

 

tromlach fir1 infheidhme

working majority n

 

tromlach fir1 inoibrithe

workable majority n

 

troscán fir1

furniture n

gan troscán

unfurnished

 

trua aid

pitiable adj

is trua sin

that is regrettable

 

truailleán fir1 aeir

air pollutant n

 

truaillíonn br

pollute v

 

truailliú fir

pollution n

 

truailliú fir aibhneacha

river pollution n

 

truailliú fir an aeir

air pollution n

 

truailliú fir an atmaisféir

atmospheric pollution n

 

truailliú fir an chomhshaoil

environmental pollution n

 

truailliú fir an uisce

water pollution n

 

truailliú fir na timpeallachta

environmental pollution n

 

truailliú fir tionsclaíoch

industrial pollution n

 

tuairim bain2

view,

opinion,

observation n

1 tuairim na coitiantachta / an tuairim choitianta / tuairim an phobail i gcoitinne

popular opinion / the weight of opinion

2 tuairim dhlíthiúil

legal opinion

3 tá br tuairim ag

(duine)

suspect, surmise v

4 tá tuairim agam go bhfuil an ceart aici

I suspect she is right

5 de réir na dtuairimí ‘cearta’ poiblí

politically correct adj

6 ag teacht salach ar na tuairimí ‘cearta’ poiblí

politically incorrect adj

 

tuairimeach aid

speculative,

conjectural adj

 

tuairimíocht bain3

speculation,

conjecture n

déanann br tuairimíocht

speculate,

conjecture v

 

tuairimíocht bain3 chóir

fair comment n

 

tuairimíonn br

speculate, conjecture v

 

tuairisc bain2

description,

report n

1 tugann br tuairisc ar

report (v) on

2 tugann tuairisc ar chruinniú

reports a meeting

3 tugann tuairisc do

report v (to)

4 tugann tuairisc do choiste

reports to committee

 

tuairisc bain2 achomair

summary report n

 

tuairisc bain2 chun dáta

update n

 

tuairisc bain2 scoile

school report n

 

tuairisc bain2 staide

situation report n

 

tuairisceáin fir1 iol cheistneora

questionnaire returns npl

 

tuairisceáin fir1 iol daonáirimh

census returns npl

 

tuairisceán fir1 airgeadais

financial return n (form)

 

tuairisceoir fir3

reporter n

 

tuairisceoir fir3 focal ar fhocal

verbatim reporter n

 

tuairiscíonn br

report v

1 tuairiscíonn go bhfuil dul chun cinn déanta

reports progress

2 tuairiscíonn Bille

reports a Bill

3 tuairiscíonn cruinniú

reports a meeting

4 tuairiscíonn do choiste

reports to committee

 

Tuaisceart fir1 Éireann

Northern Ireland n

 

tuar fir1

prediction n

 

tuarann br

predict v

1 d’fhéadfaí é sin a thuar

that was predictable

2 rinneadh an díospóireacht ar mhodh a d’fhéadfaí a thuar

the debate followed fairly predictable lines

 

tuarascáil bain3

report n

tuarascáil choiste

committee report

 

tuarascáil bain3 an iniúchóra

auditor's report n

auditor’s reports pl

 

tuarascáil bain3 ar dhul

chun cinn

progress report n

 

tuarascáil bain3 bhliantúil

annual report n

 

tuarascáil bain3 dlí

law report n

 

tuarascáil bain3 eatramhach

interim report n

 

tuarascáil bain3

na n-iniúchóirí

auditors' report n

auditors' reports pl

 

tuarastal fir1

salary n

salaries pl

caibidlíocht tuarastail

salary negotiation(s)

 

tuata fir4

layman n

 

tuataí fir4 iol

laity n

 

tuath bain2

rural districts, country n

tuaithe gu mar aid

rural, provincial adj

 

tuathcheantar fir1

rural district n

 

tugann br

give, contribute,

deliver, grant v

1 tugann do chiste

contributes to fund

2 tugann aitheasc

delivers a speech

3 tugann cead

grants leave

 

tugann br (am)

spend v (time)

 

tugann br (do)

confer,

bestow,

furnish v

 

tugann br (duine) (áit)

air / uirthi (féin)

retreat v (to a place)

 

tugann br isteach

introduce v

1 tugann leasú isteach

introduces an amendment

2 tugann isteach de réir a chéile

phases in

 

tugann br le tuiscint

imply,

suggest v

rud a tugadh le tuiscint

suggestion,

indication n

 

tugtha aid do

prone to adj

1 tá sé tugtha don áibhéil

he is prone to exaggeration

2 tugtha don mhaith choiteann

public-spirited adj

 

tuilleadh fir1

addition,

more n

1 tuilleadh dobh

further adj / adv

2 é a mhéadú tuilleadh

to expand it further

3 tuilleadh eolais

further information

 

tuilleamh fir1

earnings npl,

dessert,

merit n

masla gan tuilleamh

gratuitous insult

 

tuilleann br

earn,

deserve,

command v

1 tuilleann meas

commands respect

2 tuilleann aird

commands attention

 

tuirseach aid

tired,

weary adj

 

tuiscint bain3

understanding n

 

tuiscint bain3 dhéthaobhach

bilateral understanding n

 

tuiscint bain3 don mhaith choiteann

public spirit n

 

tuismitheoirí fir3 iol altrama

foster parents npl

 

túr fir1 uisce

water tower n

 

turasóir fir3

tourist n

 

turasóireacht bain3

tourism n

 

túrcheap fir1

tower block n

 

turgnamhach aid

exploratory adj

 

turnamh fir1

subsidence n

 

tús fir1

beginning,

forward position n

1 cuireann br tús le

initiate v

2 ar thús cadhnaíochta

in the forefront