sábháilteacht bain3

safety n

 

sábháilteacht bain3 ar bhóithre

highway safety n

 

sábháilteacht bain3 cheirde

occupational safety n

 

sábháilteacht bain3 leictreach

electrical safety n

 

sábháilteacht bain3 núicléach

nuclear safety n

 

sábháilteacht bain3 ó / ar dhóiteán

fire safety n

 

sábháilteacht bain3 thionsclaíoch

industrial safety n

 

saighdeann br

provoke v (annoy)

 

sain- réim

specific,

specialised adj

 

sainaitheantas fir1 corparáideach

corporate identity n

 

sainchabhróir fir3

aide n

 

saincheadaíonn br

franchise v

 

saincheadúnaíonn br

franchise v

 

saincheadúnas fir1

franchise n (business)

 

saincheantar fir1

zone n

saincheantar fir3 fiontraíochta

enterprise zone n

 

saincheart fir1

special right n

sainchirt gu mar aid

prerogative adj

 

saincheist bain2

issue n (point in question)

 

saincheist bain2 bhunreachtúil

constitutional issue n

 

saincheist bain2 leathan

cross-cutting issue n

 

sainchomhairleoir fir3

consultant n

 

sainchomhairliúchán fir1

consultancy n

 

sainchúram fir1

remit,

brief n

 

sainchuspóir fir3

specific purpose n

a tógadh le sainchuspóir

purpose-built adj

 

saineolaí fir4

authority,

expert n

 

saineolas fir1

expertise n

 

sainíonn br

specify v

 

sainithe aid

specified adj

 

sainleas fir3

interest n

sainleas grúpa

sectional interest

 

sainmhíniú fir

definition n

de réir sainmhínithe

by definition

 

sáinn bain2 gan réiteach

stalemate n

 

sainordaitheach aid

mandatory adj

 

sainordú fir

mandate n

faoi shainordú

mandated adj

 

sainordú fir daonlathach

democratic mandate n

 

sainphribhléid bain2

prerogative n

sainphribhléide gu mar aid

prerogative adj

 

sainráite aid

express adj

ordú sainráite,

teagasc sainráite

express instruction

 

sainscagann br

collate v

 

Seansailéir fir3 an Státchiste

Chancellor (n) of the Exchequer

 

saintreoir bain5

specific direction,

prescription n

(authoritative imposition)

 

saintreorach aid

prescriptive adj

ró-shaintreorach

over-prescriptive

 

sainúdarás fir1 daonlathach

democratic mandate n

 

Sáirsint fir4 na nArm

Serjeant (n) at Arms (Westminster)

 

sáiteán fir1

thrust,

innuendo n

 

sáiteoir fir3 pílí

pile driver n

 

salach,

tagann br salach ar

conflict (v) with,

contradict v

 

samhail bain3

model n

 

samhail bain3 eacnaiméadrach

econometric model n

 

samhail bain3 gheilleagrach

economic model n

 

sampla fir4

sample n

sampla ionadaíoch

representative sample

 

sampla fir4 cruthanta

prime example n

 

sampláil bain3 fhánach

random sampling n

 

sánn br pílí

pile drive v

 

sannadh fir

assignment n

 

sannann br (do)

assign,

attribute v

 

saoire bain4 aithreachais

paternity leave n

 

saoire bain4 bhreoiteachta

sick leave n

 

saoire bain4 fhada

long vacation n

 

saoire bain4 le pá

holiday (n) with pay,

paid holidays npl

 

saoire bain4 mháithreachais

maternity leave n

 

saoire bain4 phoiblí

public holiday n

 

saoire bain4 reachtúil

holiday entitlement n

 

saoirse bain4

freedom,

liberty n

 

saoirse bain4 an duine

individual liberty n

 

saoirse bain4 an phreasa

freedom (n) of the press

 

saoirse bain4 cainte

free speech n,

freedom (n) of expression, freedom of speech

 

saoirse bain4 cruinnithe

freedom (n) of assembly

 

saoirse bain4 na mban

women’s liberation n

 

saoirse bain4 shibhialta

civil liberty n

 

saoirse bain4 tuairimíochta

freedom (n) of expression, freedom of opinion

 

saoiste fir4

foreman n

 

saolré bain4

lifetime n

 

saolta aid

temporal adj

 

saonta aid

naive,

simplistic adj

cur chuige saonta maidir le /

i dtaca le deacracht

a simplistic approach

to a problem

 

saor aid

cheap,

free adj

 

saor- réim

free adj

saorvótáil

free vote n

 

saor aid in aisce

free adj (of charge)

 

saor aid ó cháin

free of tax,

tax free adj

 

saoráil bain3 faisnéise

freedom (n) of information

 

saorálach aid

voluntary adj

 

saoránach fir1

citizen n

 

saoránach fir1 de Bhallstát (Aontas Eorpach – AE)

citizen (n) of a

Member State

(European Union - EU)

 

saoránacht bain3

citizenship n

 

saorfhiontraíocht bain3

free enterprise n

 

saormhargadh fir1

free market n

 

saorphoist gu mar aid

post-free adj

 

saorphort fir1

free port n

 

saor-rogha bain4

freedom (n) of choice

 

saorthaisteal fir1

free travel,

travel concession n

saorthaisteal

(ar iompar poiblí)

free public transport

 

saorthrádáil bain3

free trade n

 

saothar fir1

labour n

 

saothar fir1 neamhoilte

unskilled labour n

 

saothar fir1 oilte

skilled labour n

 

saotharlann bain2 do dhaoine éislinneacha

sheltered workshop n

 

sáraíocht bain3

disputation,

argument n

1 sáraíochta gu mar aid

adversarial adj

2 polaitíocht na sáraíochta

adversarial politics

 

sáraíonn br

overcome,

breach,

circumvent,

contravene,

infringe v

1 sáraíonn acht / riail

contravenes an act / a rule

2 ní sháraíonn an

Buan-Ordú oibleagáidí idirnáisiúnta

the Standing Order is not in contravention of international obligations

 

sáraíonn br i vótáil

vote (v) down

sáraíodh an leasú (sa vótáil)

the amendment was voted down

 

sáraitheach aid

overriding adj

leas sáraitheach

overriding interest

 

sárú fir

breach,

contravention,

infringement n

1 sárú ar shaoirsí sibhialta

breach of civil liberties

2 sárú ar chearta

 infringement (n) of rights

 

sárú fir conartha

breach (n) of contract

 

sárú fir dlí

breach (n) of the law

 

sárú fir dualgais

breach (n) of duty

 

sásamh fir1

satisfaction,

redress n

níl aon sásamh le fáil faoin dlí

there is no redress in law

 

Sasana bain4

England n

 

scafall fir1

scaffolding n

 

scagann br

vet,

screen v

 

scáileán fir1

visual display unit n (VDU)

 

scáileán fir1 teicneolaíochta faisnéise

IT screen n

 

scáileán fir1 fógraí

enunciator n

 

scaipeadh fir eolais

dissemination (n) of information

 

scaipeadh fir faisnéise

dissemination (n) of information

 

scaipeann br

disseminate v

scaipeann páipéir

circulates papers

 

scair bain2

share n

 

scairshealbhóir fir3

shareholder n

 

scairshealbhú fir

shareholding n

 

scála fir4 comhghluaisteach

sliding scale n

 

scála fir4 tuarastail

salary scale n

 

scaoileadh fir

dissolution n

scaoileadh comhpháirtíochta

dissolution of partnership

 

scaoileadh fir lae ó (phríosún, obair)

day release n

 

scaoileann br

dissolve v

scaoileann comhpháirtíocht

dissolves a partnership

 

scaradh fir

separation n

scaradh cumhachtaí

separation of powers

 

scarann br

separate,

divide v

 

scarbhileog bain2

spreadsheet n

 

scartáil bain3

demolition n

trealamh fir1 scartála

earth-moving equipment n

 

scartálann br

demolish v

 

scata fir4

large number,

raft n

 

sceach bain2

thorn bush n

sceach i mbéal

bearna

stop-gap n

 

scéal fir1

story,

circumstance,

situation n

 

scéala fir4

tidings,

message,

communication n

 

sceideal fir1

schedule n

1 sceideal ama

time schedule

2 sceideal doiciméad / cáipéisí

schedule of documents

3 sceideal a ghabhann le hAcht

schedule to an Act

4 leagann br amach sceideal

schedule,

timetable v

5 cuireann br i sceideal

schedule,

list v

 

sceideal fir1 docht

tight schedule n

 

sceideal fir1 rátaí

schedule (n) of rates

 

sceidealann br

schedule,

list v

 

sceilpín fir4 gabhair

scapegoat n

 

scéim bain2

scheme n

 

scéim bain2 bónas

bonus scheme n

 

scéim bain2 dreasachta

incentive scheme n

 

scéim bain2 eiseamlárach

model scheme n

 

scéim bain2 feabhsúcháin

improvement scheme n

 

scéim bain2 fostaíochta

don aos óg

youth training scheme n

 

scéim bain2 fostaíochta

don ógra

youth training scheme n

 

scéim bain2 idirghabhála

intervention scheme n

 

scéim bain2 leathnaithe

gnó / gnóithe

business expansion scheme n

 

scéim bain2 oiliúna

training scheme n

 

scéim bain2 pinsean

pension scheme n

 

scéim bain2 pinsean gairme

occupational pension scheme n

 

scéim bain2 pinsean grádaithe

graduated pension

scheme n

 

scéim bain2 ráthaíochta iasachta

loan guarantee scheme n

 

scéim bain2 séarachais

sewerage scheme n

 

scéim bain2 teanga

language scheme n

 

scéim bain2 thrialach

pilot scheme n

 

scéim bain2 tiomsaithe airgid

fund-raising scheme n

 

scéimeanna bain2 iol arna gcinneadh go háitiúil

locally determined

schemes npl

 

sceitheadh fir

overflow,

leak n

sceitheadh daonra

overspill of population

 

sceitheann br

divulge,

leak,

overflow v

1 sceith sé an doiciméad leis an bpreas / phreas

he leaked the document to the press

2 sceitheann rún

betrays a confidence

 

scigmhagadh fir1

derision n

1 déanann br scigmhagadh (faoi)

deride v

2 rinne siad scigmhagadh faoina óráid

they derided his speech

3 rinneadh scigmhagadh faoina óráid

his speech was greeted with derision

 

scileann br

leak,

divulge v

scil sé an doiciméad leis an bpreas / phreas

he leaked the document to the press

 

sclábhánta aid

servile,

subservient adj

 

sclábhúil aid

servile adj (work)

 

scoil bain2

school n

scoil dhíolmhaithe

exempted school

 

scoil bain2 ceartúcháin

borstal n

 

scoil bain2 chuimsitheach

comprehensive school n

 

scoil bain2 dheonach

le cúnamh

voluntary aided school n

 

scoil bain2 faoi chothabháil

maintained school

 

scoil bain2 faoi chothabháil stáit

grant maintained school n

 

scoil bain2 gramadaí

grammar school n

 

scoil bain2 mheánach

middle school n

 

scoil bain2 neamhspleách

independent school n

 

scoil bain2 shóisearach

junior school n

 

scoil bain2 speisialta

special school n

 

scoilcheantar fir1

school catchment area n

 

scoilt bain2

split n

 

scoilteadh fir

fragmentation n

 

scoilteann br

fragment v

br á scoilteadh

fragment v

 

scoireann br de

cease v (to)

 

scor fir1 (de / as)

retirement n

1 ar scor

retired adj

2 téann br ar scor

retire v

 

scothaois bain2

third age n

 

scríbhneoir fir3 óráidí

speechwriter n

 

scríobh fir tuairiscí

report writing n

 

scríobhaí fir4

scrivener n

 

scriosann br

delete v

 

scrúdaíonn br

examine,

study v

 

scrúdan fir1

scrutiny n

déanann br scrúdan ar

scrutinise v

 

scrúdan fir1 iomlán

full scrutiny n

nós imeachta scrúdain iomláin

full scrutiny procedure

 

scrúdanóir fir3

scrutineer n

 

scrúdú fir

examination

 

scrúdú fir béil

oral examination n

 

scrúdú fir dochtúra

medical examination n

 

scrúdú fir poiblí

examination in public n (EIP)

 

scrúdú fir reachtach

legislative scrutiny n

 

scuabadh fir sráideanna

street sweeping n

 

seachadadh fir eascaire

delivery of a writ n

 

seachaint bain3 cánach

tax avoidance n

 

seachantacht bain3

prevarication n

 

seachbhreithiúnach aid

extra-judicial adj

 

seachnaíonn br

avoid v

ba mhoill í a bhféadfaí í a sheachaint

it was an avoidable delay

 

seachród fir1

by-pass n (road)

 

seachtain bain2 oibre

working week n

 

seachvóta fir4

proxy vote n

caitheann br seachvóta

vote (v) by proxy

 

seachvótálaí fir4

proxy n

trí sheachvótálaí

by proxy

 

seachvótálann br

vote (v) by proxy

 

séadchomhartha fir4 ársa

ancient monument n

 

séala fir4

seal n

1 An Séala Mór

the Great Seal

2 faoi shéala

under seal

 

séala fir4 corparáide

corporate seal n

 

séala fir4 corparáideach

corporate seal n

 

sealadach aid

provisional,

temporary,

stop-gap adj

go sealadach

on a temporary basis,

temporarily adv

 

séalaíonn br

seal v

 

sealbhóir fir3 (oifige)

incumbent n

 

sealobair bain2

shift work n

 

Seanad fir1

Seanad,

Senate n

Seanad Éireann

Seanad Éireann

 

séanadh fir

abdication (of responsibility),

denial,

repudiation n

 

Seanadóir fir3

Senator n

 

séanann br

abdicate (responsibility),

deny,

repudiate v

séanann freagracht

abdicates responsibility

 

seanascal fir1

seneschal n

 

seanchaite aid

outworn,

trite,

tired adj

 

seandálaíocht bain3 tarrthála

rescue archaeology n

 

seanóir fir3

alderman,

elder statesman,

senior citizen n

 

Seanóir fir3 an Tí

Father (n) of the House

 

seansailéir fir3

chancellor n

 

séarach fir1

sewer n

séarach i gcúram údaráis áitiúil

adopted sewer

 

séarachas fir1

sewerage n

 

searmanach fir1

ceremonial n

 

searmanas fir1

ceremony,

commemoration n

searmanais gu mar aid

ceremonial adj

 

searmanas fir1

comórtha

commemoration

ceremony n

 

searmanas fir1 cuimhneacháin

memorial service n

 

seasamh fir1 caibidlíochta

negotiating position n

 

seasamh fir1 daingean

entrenched position n

 

seasamh fir1 idirbheartaíochta

negotiating position n

 

seasamh fir1 páirtí

party line n

cloíonn le seasamh an pháirtí

toes the party line

 

seasamh fir1 (poiblí)

posture n

ghlac sé chuige seasamh (poiblí) polaitiúil ar cheist

he adopted a political posture on an issue

 

seasann br

stand v (as a candidate)

seasann i dtoghchán

stands for election

 

seasann br ar (go)

insist v

 

seasann br iniúchadh

stand (v) up to examination

 

seasann br le

abide by,

justify v

1 sheas sí lena beart

she justified her action

2 níor sheas tú le d’fhocal

you broke your word

 

seasta,

go seasta

consistently adv

 

seic fir4 taistil

traveller's cheque n

 

seiceálann br

check,

vet v

1 seiceálann dréachtmhiontuairiscí

checks draft minutes

2 seiceálann dréacht-tuarascáil

checks draft report

 

seicliosta fir4

check-list n

 

SEIF fir4

(Siondróm fir1 Easnaimh Imdhíonachta Faighte)

AIDS n

(Acquired Immunity Deficiency Syndrome)

 

seift bain2 shealadach

temporary expedient n

 

seilbh bain2

possession n

cuireann br i seilbh

an stáit

nationalise v

 

seilbh bain2 ghlan

vacant possession n

 

séiplíneach fir1

chaplain n

 

seirbheálann br

summons v (to appear in court),

serve (deliver a legal document)

sheirbheáil an garda / póilín an toghairm

the garda / police officer served the summons

 

seirbhís bain2

service n

soláthraíonn seirbhís

provides a service

 

seirbhís bain2 comhairle

advisory service n

 

seirbhís bain2 comhairliúcháin

counselling service n

 

seirbhís bain2

comórtha

commemoration service n

 

seirbhís bain2 consalachta

consular service n

 

seirbhís bain2

cuimhneacháin

commemoration service n

 

seirbhís bain2 dheonach

voluntary service n

 

seirbhís bain2 dlí

legal service n

 

seirbhís bain2 do chustaiméirí

customer service n

 

seirbhís bain2 dóiteáin

fire service n

 

seirbhís bain2 don aos óg / ógra

youth service n

 

seirbhís bain2 éigeandála

emergency service n

 

seirbhís bain2 eolais

information service n

 

seirbhís bain2 faisnéise

information service n

 

seirbhís bain2 gairmeacha

careers service n

 

seirbhís bain2 glanta

cleaning service n

 

seirbhís bain2 glantacháin

cleansing service n

 

seirbhís bain2 lárnach

central service n

 

seirbhís bain2 leighis

medical service n

 

seirbhís bain2 liachta

medical service n

 

seirbhís bain2 oideachais

education service n

 

seirbhís bain2 ospidéil

hospital service n

 

seirbhís bain2 poist

postal service n

 

seirbhís bain2 pobail

community service n

 

seirbhís bain2 promhaidh

probation service n

 

seirbhís bain2 ríomhaireachta

computer service n

 

seirbhís bain2 sláinte pobail

community health service n

 

seirbhíseach fir1

servant n

Seirbhísigh na Corónach

Crown Servants

 

seirbhísí bain2 iol airgeadais

financial services npl

 

seirbhísí bain2 iol comhshaoil

environmental services npl

 

seirbhísí bain2 iol cúraim

caring services npl

 

seirbhísí bain2 iol faisnéise don phobal

public information

services npl

 

seirbhísí bain2 iol poiblí

public services npl

 

seirbhísí bain2 iol reachtúla

statutory services npl

 

seirbhísí bain2 iol sláinte

health services npl

 

seirbhísí bain2 iol sóisialta

social administration n,

social services npl

 

seirbhísí bain2 iol teicniúla

technical services npl

 

seisiún fir1

session n

 

seisiún fir1 faisnéise don phreas

press briefing n

 

seisiún fir1 iomlánach

plenary session n

i seisiún iomlánach

in plenary session

 

seisiúnach aid

sessional adj

 

seoladh fir

address n (on letter)

 

seolann br

conduct,

manage,

handle v

seolann an gnó / na gnóithe

conducts the affair

 

seomra fir4

chamber,

room n

an dara seomra tofa

elected second chamber n

 

seomra fir4 an tSeanaid

Seanad (debating)

chamber n

 

seomra fir4 coiste

committee room n

 

seomra fir4 comhairle

council chamber,

surgery n

 

seomra fir4 comhdhála

conference room n

 

seomra fir4 cruinnithe

meeting room n

 

seomra fir4 díospóireachta

debating chamber n

 

seomra fir4 na Dála

Dáil (debating) chamber n

 

seomra fir4 na gclóscríobhaithe

typing pool n (room)

 

seomra fir4 poist

post room n

 

seomra fir4 ranga

classroom n

 

seomra fir4 ríomhaire

computer room n

 

seomra fir4 staidéir

study n (room)

 

Seomraí fir4 iol Stáit, na

The State Apartments npl

 

sibhialta aid

civic adj

 

síceolaíocht bain3 oideachais

educational psychology n

 

siltean fir1

drainage n

siltean talún / talaimh

land drainage

 

síneadh fir

extension n

síneadh creidmheasa

extension of credit

 

síneann br (amach)

extend v

 

síníonn br

sign v

 

síniú fir

signature n

 

Sinn Féin ain

Sinn Féin n (SF)

 

sinsearach aid

senior adj

 

síntiús fir1 polaitíochta

political donation n

 

siollabas fir1

syllabus n

 

siopa fir4

shop n

 

siopadóir fir3

shopkeeper n

 

siopadóireacht bain3

shopping n

lucht siopadóireachta

shoppers npl

 

síoraí aid

perpetual adj

 

slacht fir3

tidiness n

1 gan slacht

untidy adj

2 doiciméad gan slacht

an untidy document

3 cuireann br slacht (ar)

tidy v

4 cuireann slacht ar fhoclaíocht Bille

tidies up the wording of a Bill

 

slachtú fir

tidying-up n

obair slachtaithe

a tidying-up exercise

 

sláinte bain4

health n

sláinte agus sábháilteacht ag an obair

health and safety at work

 

sláinte bain4 cheirde

occupational health n

 

sláinte bain4 mheabhrach

mental health n

 

sláinteachas fir1

hygiene n

 

sláinteachas fir1 bia

food hygiene n

 

sláinteachas fir1 ceirde

occupational hygiene n

 

sláintíocht bain3

sanitation n

 

slánaíocht bain3

indemnity n

slánaíocht ghairmiúil

professional indemnity

 

slándáil bain3

security n

 

slándáil bain3 náisiúnta

national security n

 

slándáil bain3 shóisialach

social security n

 

slat bain2 tomhais

yardstick,

criterion n

criteria pl

 

Slat,

An tSlat bain2 Dhubh

Black Rod n

(Westminister)

 

slí bain4

accommodation,

room n

1 slí do cheathrar

accommodation for four

2 tá br slí ann do

accommodate v

3 tá slí sa seomra do cheathrar

the room accommodates four

 

slí bain4 bheatha

occupation n (profession)

 

sliocht fir3

extract,

piece n

 

slis bain2 sileacain

silicon chip n

 

sloda fir4 gníomhachtaithe

activated sludge n

 

sluma fir4

slum n

 

smacht fir3

control,

discipline n

 

smacht fir3 maorlathach

bureaucratic control n

 

smacht fir3 polaitiúil

political control n

 

smachtbhanna fir4

sanction n

(coercive measure)

cuireann smachtbhannaí eacnamaíocha ar (stát etc)

imposes economic sanctions

 

smachtbhannaí fir4 iol polaitíochta

political sanctions npl

 

smál fir1

stain,

tarnish n

1 cuireann br smál (ar)

sully v

2 cuireann smál ar chlú duine

sullies one’s reputation

 

smaoineamh fir1 polaitíochta

political thought n

 

smaointeoireacht bain3 polaitíochta

political thinking n

 

smeach-chairt bain2

flip chart n

 

sochaí bain4

society n (social community)

 

sochair fir1 iol imeallacha

fringe benefits npl

 

sochair fir1 iol shóisialacha

social benefits npl

 

sochar fir1

benefit,

gain n

sochar comhchineáil

benefit in kind

 

sochar fir1

credit n (accountancy)

sochar agus dochar

credit and debit

 

sochar fir1 aoisliúntais

superannuation benefit n

 

sochar fir1 breoiteachta

sickness benefit n

 

sochar fir1 cánach

tax benefit n

 

sochar fir1 cóiríochta

housing benefit n

 

sochar fir1 de réir tástála acmhainne

means-tested benefit n

 

sochar fir1 dífhostaíochta

unemployment benefit n

 

sochar fir1 díobhála tionsclaíche

industrial injuries benefit n

 

sochar fir1 easláine

invalidity benefit n

 

sochar fir1 gortaithe thionsclaíoch

industrial injuries benefit n

 

sochar fir1 leighis

medical benefit n

 

sochar fir1 liachta

medical benefit n

 

sochar fir1 linbh

child benefit n

 

sochar fir1 máithreachais

maternity benefit n

 

sochar fir1 teaghlaigh

family benefit / care /

support / welfare n

 

sochar fir1 teaghlaigh aontuismitheora

one-parent family benefit n

 

socheolaí fir4

sociologist n

 

socheolaíoch aid

sociological adj

 

socheolaíocht bain3

sociology n

 

sócmhainneach aid

solvent adj

 

sócmhainneacht bain3

solvency n

 

sócmhainní bain2 iol

assets npl

 

sócmhainní bain2 iol agus dliteanais fir1 iol

assets and liabilities npl

 

sócmhainní bain2 iol leachtacha

liquid assets npl

 

sócmhainní bain2 iol seasta

fixed assets npl

 

socracht bain3 pholaitiúil

political stability n

 

socraíocht bain3

arrangement n

socraíocht eatramhach

interim settlement

 

socraíonn br

determine,

settle,

resolve v

1 titeann sé ar an Oifigeach Ceannais a shocrú cé acu…

it falls on the Presiding Officer to determine whether…

2 socraíonn díospóid / aighneas / achrann

settles a dispute

3 socraíonn argóint

settles an argument

4 socraíonn an buiséad

fixes the budget

 

socrú fir

arrangement,

provision,

settlement n

 

socrú fir achrainn

settlement (n) of a dispute

 

socrú fir aighnis

settlement (n) of a dispute

 

socrú fir díospóide

settlement (n) of a dispute

 

socrú fir polaitíochta

political settlement n

 

socrúchán fir1

placement n

 

socruithe fir iol oibre

working arrangements npl

 

sofhreagrach aid

responsive adj

 

soghluaisteacht bain3 an lucht saothair

labour mobility n

 

soghluaisteacht bain3 ó phost go chéile

job mobility n

 

soiléir aid

clear,

coherent adj

ba mhaith liom é seo a dhéanamh soiléir

I wish / would like to make

this clear

 

soiléire bain4

clarity,

coherence n

 

soiléiríonn br

clarify v

 

soilse fir1 iol tráchta

traffic lights npl

 

soilsiú fir bóithre

road lighting n

 

soilsiú fir éigeandála

emergency lighting n

 

soilsiú fir slándála

security lighting n

 

soilsiú fir sráide

street lighting n

 

sóisialach fir1

socialist n

 

sóisialachas fir1

socialism n

 

sóisialaí fir4

socialist n

 

soláthar fir1

provision,

supply,

prior measure n

 

soláthar fir1 agus éileamh fir1

supply and demand n

 

soláthar fir1 airgid

money supply n

 

soláthar fir1 cumhachta

power supply n

 

soláthar fir1 foirgneamh

building stock n

 

soláthar fir1 fuinnimh

energy supply n

 

soláthar fir1 gáis

gas supply n

 

soláthar fir1 leictreachais

electrical supply n

 

soláthar fir1 saothair

labour supply n

 

soláthar fir1 seirbhíse

service delivery,

service provision n

 

soláthar fir1 seirbhísí

provision (n) of services

 

soláthar fir1 talún / talaimh

land availability,

land supply n

 

soláthar fir1 teo-uisce

hot-water supply n

 

soláthar fir1 tithe / tithíochta

housing stock / supply n

 

soláthar fir1 uisce

water supply n

 

soláthraíonn br

supply v

 

soláthraíonn br

clár (do)

programme v

 

soláthraíonn br foireann

staff v

 

soláthraíonn br seirbhís do

service v

soláthraíonn seirbhísí

do Roinn

services a Department

 

soláthróir fir3

supplier n

 

solúbtha aid

flexible adj

 

solúbthacht bain3

flexibility n

 

son,

na daoine atá ar son

rúin / tairisceana / ‘Tá’

'aye’ lobby n

 

sonrach aid

specific adj

 

sonraí fir4 iol breise

further details npl

 

sonraí fir4 iol daonáirimh

census data npl

 

sonraí fir4 iol oibre

job specifications npl

 

sonraí fir4 iol poist

job description n

 

sonraíocht bain3

specification n

sonraíocht poist

job specification

 

sonraíonn br

specify,

state v

1 sonraíonn cás

states a case

2 mar atá sonraithe thíos

as detailed below

 

sonraisceann br

invoice v

 

sonraithe aid

specified adj

 

sonrasc fir1

invoice n

 

sos fir3

recess n

1 glacann sos

goes into recess

2 tá sos ag

in recess

3 tá an sos ag an Dáil

the Dáil is in recess

 

sos fir3 cogaidh

truce n

fógraíonn sos cogaidh

declares a truce

 

sos fir3 gairme

career break n

 

soshannta aid

negotiable adj (transferable)

 

sotal fir1

arrogance n

 

sotalach aid

arrogant adj

1 duine sotalach

an arrogant person

2 go sotalach

arrogantly adv

 

spailpín fir4 fánach

migrant worker n

 

spairn bain2

contention,

strife n

cnámh spairne

bone of contention

 

sparánacht bain3

bursary n

 

spealadh fir

depression n (economic)

 

Spéicéir, an fir3

Speaker n (Westminster)

 

speisialachas fir1

specialism n

 

spídeoir fir3

detractor n

 

spleáchas fir1 ar dhrugaí

drug dependence n

 

spotsolas fir1

spotlight n

 

spreagann br

encourage,

exhort,

provoke,

urge v

1 spreagann daoine chun

exhorts people to

2 spreagann freagra

provokes a response

 

spreagúil aid

stirring adj

óráid spreagúil

stirring speech

 

sprioc bain2

target n

 

sprioc bain2 feidhmíochta

performance target n

 

sprioc-am fir3

deadline n

 

spriocdháta fir4

deadline n

 

sracthuairiscithe aid

in broad outline

 

sráid bain2 siopadóireachta

shopping street n

 

sraith bain2

series,

strand n

 

srathaíonn br

tier v

 

sreabhadh fir airgid thirim

cash flow n

 

sreabhann br

flow v

 

sreabhchairt bain2

flow chart n

déanann br sreabhchairt

flow-chart v

 

srian fir1

restriction n

 

srian fir1 ar phá

wage restraint n

 

srianadh fir airgeadais

financial restraint n

 

srianadh fir ar thruailliú

pollution control n

 

srianadh fir caiteachais

restriction (n) of expenditure

 

srianadh fir leithid

width restriction n

 

srianadh fir lotnaidí

pest control n

 

srianadh fir meáchain

weight restriction n

 

srianadh fir pleanála

planning restraint n

 

srianann br

restrict v

 

sriantach aid

restrictive adj

 

sriantachtaí bain3 iol airgeadais

financial constraints npl

 

sruth fir3

stream,

flow n

1 sruth cainte

flow of speech

2 sruth tráchta

traffic flow

 

stad fir4

stop,

cessation n

ar / ina stad

in abeyance

 

stádas fir1

status n

 

staid bain2

situation n (circumstance)

 

staidéar fir1

study n

déanann br staidéar ar

study v

 

staidéar fir1 féidearthachta

feasibility study n

 

staidéar fir1 luach ar airgead

value for money study n

 

staidéar fir1 oibre

work study n

 

staidéar fir1 píolótach

pilot study n

 

staidéar fir1 trialach

pilot study n

 

staidreamh fir1

statistics n

 

staighre fir4 éalaithe

fire escape n

 

stailc bain2

strike n

 

stáiseanóireacht bain3

stationery n

 

stáisiún fir1 cumhachta

power station n

 

stáisiún fir1 dóiteáin

fire station n

 

stáisiún fir1 lasta iarnróid

rail depot n

 

stáisiún fir1 na bpéas / bpóilíní

police station n

 

stáisiún fir1 na nGardaí

Garda station n

 

staitisteach fir1

statistic n

 

staitistic bain2

statistic,

statistics n

 

staitisticí bain2 iol

statistics npl

staitisticí daonra

population statistics

 

staitistiúil aid

statistical adj

 

stáitse fir4

stage n (platform)

 

stampa fir4 rubair

rubber stamp n

 

stampaí fir4 iol comórtha

commemorative stamps adj

 

staonadh fir

abstention n

 

staonann br

abstain v

1 staon sise sa vótáil sin

she abstained in that vote

2 tá sí ag staonadh ó vótáil mar agóid

she is abstaining from voting in protest

 

stát fir1

state n (nation)

 

stát fir1 leasa shóisialaigh

welfare state n

 

státaire fir1

statesman,

stateswoman n

ar nós státaire

statesmanlike adj

 

Státchiste fir4

Treasury n

An Státchiste

The Exchequer

 

Státrúnaí fir4

Secretary (n) of State

 

státseirbhís bain2

civil service n

 

státseirbhís bain2 bhaile

home civil service n

 

státseirbhíseach fir1

civil servant n

 

status quo fir4

status quo n

 

stíl bain2 teanga

style (n) of language

 

stiúrann br

conduct (manage, handle),

direct v

stiúrann an díospóireacht

conducts the discussion

 

stiúrthóir fir3 bainistíochta

managing director n

 

Stiúrthóir fir3 Ionchúiseamh Poiblí, an

Director (n) of Public Prosecutions

 

stiúrthóir fir3 oibrí

worker director n

 

stiúrthóireacht bain3

directorate n (direction)

lucht fir4 stiúrthóireachta

directorate n (personnel)

 

stocaire fir4

lobbyist n

 

stocaireacht bain3

canvassing,

campaigning,

lobbying n

déanann br

stocaireacht (ar)

canvass,

lobby v

 

stocairí fir4 iol

lobby n (group)

stocairí na feirmeoireachta

the farming lobby

 

stocbhróicéir fir3

stockbroker n

 

stocmhalartán fir1

stock exchange n

 

stopadh fir

interruption n

1 tráth stoptha díospóireachta

the moment of interruption of

a debate

2 is mian leis ní a tharraingt anuas chun díospóireachta ar stopadh an ghnó / na ngnóithe

he wishes to bring up a

matter for discussion on the interruption of business

3 i ndáil le gnó a stopadh,

i dtaca le gnóithe a stopadh

in relation to the interruption

of business

 

stopann br

stop,

interrupt v

 

stóráil bain3

storage n

 

strainséir fir3

stranger n

 

straitéis bain2

strategy n

 

straitéis bain2 chorparáideach

corporate strategy n

 

straitéis bain2 forbartha geilleagraí

economic development

strategy n

 

straitéis bain2 gheilleagrach

economic strategy n

 

straitéis bain2 gheilleagrach chomhroghnach

alternative economic strategy n

 

straitéis bain2 mhórphriacail

high-risk strategy n

 

straitéis bain2 oiliúna d'aosaigh

adult training strategy n

 

straitéis bain2 réigiúnach

regional strategy n

 

straitéis bain2 thionsclaíoch

industrial strategy n

 

straitéis bain2 tithíochta

housing strategy n

 

straitéiseach aid

strategic adj

 

struchtúr fir1

structure n

 

struchtúr fir1 coiste

committee structure n

 

struchtúr fir1 contúirteach

dangerous structure n

 

struchtúr fir1 daonlathach

democratic structure n

 

struchtúr fir1 geilleagrach

economic structure n

 

struchtúr fir1 na gcoistí

committee structure n

 

struchtúr fir1 na sochaí

social structure n

 

struchtúr fir1 táillí (taistil)

fare structure n

 

struchtúrach aid

structural adj (of adminstration)

 

struchtúrtha aid

structured adj

 

strus fir1

stress n

 

stua fir4 siopadóireachta

shopping arcade n

 

suaiteach aid

disruptive adj

iompar suaiteach

disruptive behaviour

 

suaitheann br

disrupt v

suaitheann na himeachtaí

disrupts proceedings

 

suarach aid

mean,

petty adj

dúirt sé focal suarach

he made a petty comment

 

suas go dtí

up to

suas go dtí alt 41,

agus an t-alt sin san áireamh

up to and including

section 41

 

sub judice

sub judice adj

ábhar sub judice

a sub judice matter

 

substaint bain2 chontúirteach

dangerous substance n

 

substaintiúil aid

substantial adj

 

suí fir4

sitting,

session n

1 suí na Cúirte

sitting of the Court

2 tá an Tionól ina shuí

the Assembly is in session

3 suí coiste

sitting of committee

 

suí fir4 ar feadh na hoíche

all-night sitting n

 

suí fir4 déanach

late-night sitting n

 

súil bain2

eye n

1 tugann br súil fhiata (ar)

glare,

glower v

2 tugann súil fhiata ar chéile comhraic

glares at an opponent

 

súil bain2

expectation,

hope n

br ag súil le

expect v

 

súil siar (ar)

review n (looking back over)

1 súil siar ar chúrsaí a tharla le déanaí / ar na mallaibh

review of recent events

2 caitheann br súil siar ar

review v (look back over)

 

suim bain2 teagmhais

contingency sum n

 

suimiúil aid

interesting adj

 

suíochán fir1 imeallach

marginal seat n

 

suíochán fir1 slán sábháilte

safe seat n

 

suíomh fir1

site n

 

suíomh fir1 gréasáin

website n

 

suíonn br (síos) arís

resume (v) seat

iarradh ar an gComhalta / Chomhalta suí síos arís

the Member was asked to resume his seat

 

suirbhé fir4

survey n

déanann br suirbhé

survey v

 

suirbhé fir4

(tuairimí / vótála)

poll,

survey n

 

suirbhé fir4 allamuigh

field survey n

 

suirbhé fir4 díreach tar éis vótála

exit poll n

 

suirbhé fir4 poist

postal survey n

 

suirbhé fir4 samplach

sample survey n

 

suirbhé fir4 samplála

(vótála / tuairimí)

sample survey,

straw poll n

 

suirbhé fir4 sóisialta

social survey n

 

suirbhé fir4 tuairimí

survey (n) of opinion

 

suirbhéir fir3 (maoine)

surveyor n (of property)

 

suirbhéir fir3 cainníochta

quantity surveyor n

 

suirbhéir fir3 cairte

chartered surveyor n

 

suirbhéireacht bain3

survey n

déanann br suirbhéireacht

survey v

 

suirbhéireacht bain3 chainníochta

quantity surveying n

 

Suirbhéireacht bain3 Ordanáis

Ordnance Survey n

 

suirbhéireacht bain3 talún / talaimh

land survey n

 

suiteoir fir3

squatter n

 

suiteoireacht bain3

squatting n

déanann br suiteoireacht

squat v

 

suthain aid

perpetual adj