rabhadh fir1

warning n

1 tugann br rabhadh (do)

warn v

2 thug sé rabhadh dó faoi bhearta áirithe

he warned him in regard to certain courses of action

 

ráchairt bain2

demand n

 

radacach aid

radical adj (change etc)

 

radaíocht bain3 núicléach

nuclear radiation n

 

radharc fir1

view n (sight)

 

radharcéislinneach aid

visually handicapped adj

 

ragobair bain2

overtime n

 

raidhse bain 4

abundance,

plethora n

tá raidhse tuairimí os ár gcomhair

we are faced with a plethora of opinions

 

raidiciúil aid

radical adj (change etc)

duine fir4 raidiciúil

radical n

 

raidiciúlacht bain3

radicalism n

 

ráiteas fir1

comment,

statement,

communiqué n

1 ráiteas faoi chleachtas

caighdeánach cuntasaíochta

statement of standard accounting practice

2 tugann br ráiteas

comment v

 

ráiteas fir1 airgeadais

financial statement n

 

ráiteas fir1 ar an dlí

statement (n) of the law

 

ráiteas fir1 bainc

bank statement n

 

ráiteas fir1 bunchuspóra

mission statement n

 

ráiteas fir1 faoi mhionn

statement (n) on oath

 

ráiteas fir1 fíoras

statement (n) of facts

 

ráiteas fir1 gríosaitheach

inflammatory statement n

 

ráiteas fir1 scríofa

written statement n

 

ráiteas fir1 seasaimh

position statement n (stance)

 

ráiteas fir1 staide

position statement n

(state of progress)

 

ráithiúil aid

quarterly adj

 

rampa fir4

ramp,

‘sleeping policeman’ n

 

rannach aid

departmental adj

 

rannán fir1

division n (administrative unit)

rannán sa státseirbhís

a division in the civil service

 

ranníoc fir3

contribution n

ranníocaí árachais náisiúnta

national insurance (NI) contributions

 

ranníocach aid

contributory adj

pinsean ranníocach

contributory pension

 

ranníocaíocht bain3 aoisliúntais

superannuation

contribution n

 

rannóg bain2

section,

department n

rannóg forais

department within an establishment

 

rannóg bain2 eastát

estates department n

 

Rannóg bain2 Idirpharlaiminteach, an

The Inter-Parliamentary

Section n

 

rannóg bain2 oideachais

education department / section n

 

rannóg bain2 pearsanra

personnel department / section n

 

rannpháirt bain2

participation n

 

rannpháirtíoch aid

participative adj

daonlathas rannpháirtíoch

participative democracy

 

rannpháirtíocht bain3

participation n

 

rannpháirtíocht bain3 an phobail

public participation n

 

rannpháirtíocht bain3 phoiblí

public participation n

 

rannpháirtíocht bain3 pholaitiúil

political participation n

 

rannpháirtíocht bain3 tuismitheoirí

parental involvement n

 

ransú fir smaointe

brainstorming n

seisiún ransaithe smaointe

brainstorming session

 

raon fir1

track n

raon rothar

cycle track

 

raon fir1

ambit,

range,

scope n

1 raon Achta

the scope of the Act

2 laistigh de raon an Achta

within the ambit of the Act

3 raon feidhmeanna

a range of functions

 

ráta fir4

rate n

 

ráta fir4 comhréidh

flat rate n

 

ráta fir4 an cheardchumainn

trade-union rate n

 

ráta fir4 athraithe lucht saothair

labour turnover n

 

ráta fir4 bainc

bank rate n

 

ráta fir4 báis

death rate n

 

ráta fir4 básmhaireachta

mortality rate n

 

ráta fir4 boilscithe

inflation rate n

 

ráta fir4 cánach

tax rate n

 

ráta fir4 céatadánach

percentage rate n

 

ráta fir4 coireachta

crime rate n

 

ráta fir4 fáltais

rate of return n

 

ráta fir4 forlíontach

supplementary rate n

 

ráta fir4 freagartha

response rate n

 

ráta fir4 luaineach

fluctuating rate n

 

ráta fir4 malairte

exchange rate n

ráta malairte comhlúthach

floating exchange rate

 

ráta fir4 na

marbh-bhreitheanna

stillbirths rate n

 

ráta fir4

pay rate,

wage rate n

 

ráta fir4 tionóiscí

accident rate n

 

ráta fir4 torthúlachta

fertility rate n

 

ráta fir4 tráchtála

commercial rate,

non-domestic rate,

unified business rate n

 

ráta fir4 úis

interest rate,

rate of interest n

 

ráta fir4 uisce

water rate n

 

rátaí fir4 iol

rates npl

 

rátaí fir4 iol gnó / gnóithe

business / non-domestic

rates npl

 

rátaí fir4 iol tionsclaíocha

industrial rate n

 

rátáil bain3 nialasach

zero rating n

 

ráthaíocht bain3

assurance,

guarantee n

tugann ráthaíocht

gives (v) an assurance, guarantees v

 

ráthaíocht bain3 iasachta

loan guarantee n

 

ráthaíonn br

guarantee v

 

ráthú fir caighdeáin

quality assurance n

 

rathúil aid

auspicious adj

ar an ócáid rathúil seo

on this auspicious occasion

 

rathúnas fir1

prosperity n

 

bain4 an tSeanaid

duration (n) of the Seanad

 

bain4 na Dála

duration (n) of the Dáil

 

bain4 na Parlaiminte

duration (n) of Parliament

 

bain4 na Práinne

The Emergency n

 

réabhlóid bain2

revolution n

 

réabhlóideach aid

revolutionary adj

 

réabhlóidí fir4

revolutionary n

 

reacht fir3

law (body, system),

statute n

1 reacht na tíre

the law of the land

2 tá sé ina reacht

it has passed into legislation

 3 bhí iallach ar an gcoiste / choiste de réir reachta suí

the committee was required

by statute to sit

 

reacht fir3 na dtréimhsí

statute of limitations n

 

reachtach aid

legislative adj

 

reachtaíocht bain3

legislation n

1 ritheann br reachtaíocht

legislate v

2 reachtaíochta gu mar aid

legislative adj

 

reachtaíocht bain3 bheartaithe

proposed legislation n

 

reachtaíocht bain3 chúlghabhálach

retrospective legislation n

 

reachtaíocht bain3 chumasúcháin

enabling legislation n

 

reachtaíocht bain3 éigeandála

emergency legislation n

 

reachtaíocht bain3 phríomhúil

primary legislation n

 

reachtaíocht bain3 reatha

current legislation n

 

reachtaíocht bain3 tharmligthe

delegated legislation n

 

reachtas fir1

legislature n (legislative body)

 

reachtóir fir3

law-maker n

 

reachtóireacht bain3

law-making n

 

reachtúil aid

statutory adj

 

réadúlacht bain3

reality,

realism n

 

réalachas fir1

realism n

 

réaltacht bain3

reality n

 

réamhaisnéis bain2

forecast,

forecasting n

1 réamhaisnéis brabúis

profit forecast

2 seirbhís bain2 réamhaisnéise

forecasting service

3 déanann br réamhaisnéis

forecast v

4 tugann br réamhaisnéis

forecast v

 

réamhaisnéis bain2 éilimh

demand forecast n

 

réamhaisnéis bain2 gheilleagrach

economic forecasting n

 

réamh-

chéimeanna bain2 iol

preliminaries npl

 

réamhchoinníoll fir1

pre-condition,

condition precedent n

 

réamhchruinniú fir

preliminary meeting,

pre-meeting n

 

réamhchúram fir1 in aghaidh tine

fire precautions npl

 

réamhéisteacht bain3

preliminary hearing n

 

réamheolaire fir4

prospectus n

 

réamhfhógra fir4

advance notice n

 

réamhimeachtaí fir3 iol

preliminaries npl

 

réamhíocaíocht bain3

advance payment n

 

réamhleagan fir1

preliminary version,

premise n

 

réamh-mheasann br

predict v

 

réamh-mheastachán fir1

projection n

 

réamh-mheastachán fir1 daonra

population forecast,

population projection n

 

réamh-mheastachán fir1 déimeagrafach

demographic projection n

 

réamhordú fir

antecedent order n

 

réamhrá fir4

preamble n

 

réamhrialú fir

preliminary ruling n

 

réamhscolaíocht bain3

pre-schooling,

nursery education n

 

réamhthréimhse bain4

antecedent period n

 

réasún fir1

reason n

1 téann br chun réasúin

(le duine)

reason v

2 téann chun réasúin leis an bhfreasúra / fhreasúra

reasons with the opposition

 

réasúnach aid

rational,

reasonable adj

1 plé réasúnach

rational discussion

2 fógra réasúnach

reasonable notice

 

réasúnaíonn br

reason v

 

réasúnta aid

reasonable adj

 

reatha gu mar aid

current adj

 

reibiliún fir1

rebellion n

 

reibiliúnaí fir4

rebel n

 

réidh aid

soft adj

bealach réidh,

rogha réidh

soft option

 

reifreann fir1

referendum n

referendums pl

 

reifreann fir1 bunreachta

constitutional referendum n

 

reifreann fir1 poist

postal referendum n

 

réigiún fir1

region n

 

réigiún fir1 ar gcúl

backward region n

 

réigiún fir1 neamhfhorbartha

undeveloped region n

 

réigiún fir1 turasóireachta

tourism area n

 

réigiúnach aid

regional adj

 

réim bain2

sway,

authority n

1 tá br i réim

prevails v

2 tá an reacht i réim

statute prevails

 

réim bain2

range,

extent n

ar aon réim

uniform

 

réimeas fir1

regime n (government)

 

réimse fir4

range,

area,

field,

sphere n

1 réimse feidhmeanna

a range of functions

2 réimse beartais

policy area

 

réir,

de réir

in accordance with,

in keeping with

1 cuireadh an Suí ar fionraí ar 6.30 p.m. de réir an Ordaithe sin

the Sitting was suspended at 6.30 p.m. in accordance with the said Order

2 de réir a chéile

gradually adv

 

réiteach fir1

clearance n

réiteach slumaí

slum clearance

 

réiteach fir1

resolution,

settlement,

solution n

tugann br chun réitigh

reconcile v

(bring to agreement)

 

réiteach fir1 achrainn

settlement (n) of a dispute

 

réiteach fir1 aighnis

settlement (n) of a dispute

 

réiteach fir1 díospóide

settlement (n) of a dispute

 

réiteach fir1 eatramhach

interim settlement n

 

réiteach fir1 polaitíochta

political settlement n

 

réiteoir fir3

arbiter n

 

Réiteoir fir3 an Rí

King's Proctor n

 

Réiteoir fir3 na Banríona

Queen's Proctor n

 

réitíonn br

resolve,

settle,

reconcile,

solve v

1 réitíonn ceist

settles an issue

2 réitíonn fadhb

resolves a problem

 

réitíonn br fadhbanna

obviate (v) problems

 

fir4

king,

sovereign,

monarch n (male)

 

riachtanach aid

necessary adj

 

riachtanais fir1 iol an chomhionannais

equality requirements npl

 

riachtanas fir1

requirement n

 

riachtanas fir1 iasachtaí

borrowing requirement n

 

riachtanas fir1 oideachais speisialta

special educational need n

 

riachtanas fir1 tithíochta

housing need n

 

riail bain5

rule,

regulation n

1 riail na ndeich

nóiméad / mbomaite

ten-minute rule

2 rialacha socraithe

set rules

 

riail bain5 an deich a chlog

(Teach na dTeachtaí)

ten o'clock rule n

(House of Commons)

 

riail bain5 agus

reacht fir3

law and order n

 

riail bain5 an dlí

rule (n) of law

 

Rialacha bain5 iol agus Orduithe fir iol Reachtúla

Statutory Rules and

Orders npl

 

rialacha bain5 iol agus rialacháin fir1 iol

rules and regulations npl

 

rialacha bain5 iol díospóireachta

rules (npl) of debate

 

rialacha bain5 iol nós imeachta

rules (npl) of procedure

 

rialacháin fir1 iol airgeadais

financial regulations npl

 

rialacháin fir1 iol chonartha

contract regulations npl

 

rialacháin fir1 iol inslithe torainn

noise insulation

regulations npl

 

rialacháin fir1 iol tógála

building regulations npl

 

rialacháin fir1 iol tráchta

traffic regulations npl

 

rialachán fir1

regulation n (rule)

 

rialachán fir1 dóiteáin

fire regulation n

 

rialachán fir1 pleanála

planning regulation n

 

rialaíonn br

control,

govern,

regulate,

rule v

rialaíonn go bhfuil

(duine / rud) as ord

rules (someone / something)

out of order

 

rialaíonn br in aghaidh

overrule v (decide against)

rialaíonn in aghaidh cainteora

overrules a speaker

 

rialaitheach aid

regulatory adj

1 measúnú rialaitheach

regulatory appraisal

2 comhlacht rialaitheach

regulatory body

 

rialta aid

regular adj

 

rialtas fir1

government n

 

rialtas fir1 áitiúil

local government n

 

rialtas fir1

comh-aireachta

cabinet government n

 

rialtas fir1 cónaidhme

federal government n

 

rialtas fir1 cuntasach

accountable government n

 

rialtas fir1 dúchais

home rule n

 

rialtas fir1 feidearálach

federal government n

 

rialtas fir1 láir

central government n

 

rialtas fir1 mionlaigh

minority government n

 

rialtas fir1 réigiúnach

regional government n

 

rialtas fir1 sofhreagrach

responsive government n

 

rialtóir fir3

regulator n

 

rialú fir

ruling n

rialú Ard-Chúirte

High Court ruling

 

rialú fir

control n

 

rialú fir airgeadais

financial control n

 

rialú fir airgeadra

currency control n

 

rialú fir an tromlaigh

majority rule n

 

rialú fir astaíochta

emission control n

 

rialú fir buiséid

budgetary control n

 

rialú fir caighdeáin

quality control n

 

rialú fir cíosa

rent control n

 

rialú fir comhshaoil

environmental control n

 

rialú fir costas

cost control n

 

rialú fir forbartha

development control n

 

rialú fir in aghaidh

overruling n

 

rialú fir inimirce

immigration control n

 

rialú fir iomlán

overall control n

gan rialú iomlán

no overall control

 

rialú fir leoraithe

lorry control n

 

rialú fir malairte

exchange control n

 

rialú fir pleanála

planning control n

 

rialú fir polaitiúil

political control n

 

rialú fir stoic

stock control n

 

rialú fir tionscadail

project control n

 

rialú fir tógála

building control n

 

rialú fir tráchta

traffic control n

 

rialúchán fir1

regulation n (control)

rialúcháin gu mar aid

regulatory adj

 

rialúchán fir1 cíosa

rent regulation n

 

riamh dobh

ever,

never,

always adv

1 an raibh sé riamh sa dáilcheantar?

was he ever in the constituency?

2 níor oscail sí a béal riamh

she never uttered a word

3 thug mé tacaíocht riamh

don dearcadh seo

I have consistently supported this view

 

rian fir1

trace n

 

rian fir1 aitheantais

identification mark n

 

rianaíonn br

trace v

 

riar fir4 na hoibre

order (n) of business

Riar na hOibre

Order Paper

 

riarachán fir1

administration n

1 riarachán poiblí

public administration

2 riaracháin gu mar aid

administrative adj

 

riaradh fir an cheartais

administration (n) of justice

 

riaráiste fir4

arrears,

backlog n

 

riaráiste fir4 cíosa

rent arrears npl

 

riaráiste fir4 morgáiste

mortgage arrears npl

 

riaráiste fir4 rátaí

rate arrears npl

 

riarann br

administer v

 

riarthóir fir3

administrator n

 

Ríchomhairleoir fir3

Privy Councillor n (PC)

 

riocht fir3

state,

condition n

 

ríocht bain3

kingdom n

An Ríocht Aontaithe

United Kingdom (UK)

 

ríomhaire fir4

computer n

1 ríomhaire pearsanta

personal computer (PC)

2 ríomhaire glúine

lap-top (computer)

 

ríomhairiú fir

computerisation n

 

ríomhchlár fir1

program n (computer)

 

ríomhchláraíonn br

program v (computer)

 

ríomhchláraitheoir fir3

computer programmer n

 

ríomhchlárú fir líneach

linear programming n

 

ríomhghrafaic bain2

computer graphics npl

 

ríomhphost fir1

e-mail n

 

ríomhphrionta fir4

computer printout n

 

ríomhrialú fir

computer control n

 

riosca fir4

risk n (venture, insurance)

 

ríthábhachtach aid

crucial,

vital,

key adj

1 ceist / ní ríthábhachtach

a matter of crucial importance

2 fadhb ríthábhachtach

a crucial problem

3 vóta / vótáil ríthábhachtach

a vital vote

 

ritheann br

pass v

1 ritheann Bille / Acht

passes a Bill / an Act

2 ritheann dlí

passes a law

3 ritheann rún

passes a resolution

 

robáil bain3

robbery n

 

róchaitheamh fir1

overspend n

 

róchaitheann br

overspend v

 

rochtain bain3

accessibility n

 

rochtain bain3 (ar)

access n (to)

níl rochtain againn ar an bhfaisnéis / fhaisnéis

we have no access to the information

 

rófhoireann bain2

overmanning n

 

rogha bain4

choice,

discretion,

option n

1 faoi rogha an choiste

at the committee’s discretion

2 rogha ar cheannach

option to purchase

3 mar rogha dheiridh, mar rogha an díogha

as a last resort

 

rogha bain4 an diúltaithe

opt-out n

 

rogha bain4 eile

alternative n

 

rogha bain4 shamplach

extract n (selection)

 

roghchoiste fir4

select committee n

 

roghnaíonn br

choose,

select,

elect v (choose to do)

 

roghnú fir foirne

staff selection n

 

roghnú fir randamach

random selection n

 

roicheann br

access v

 

roinn bain2

department,

ministry n (of government)

1 roinn rialtais

government department

2 roinne gu mar aid

department adj

 

roinn bain2 ailtireachta

architects' department n

 

roinn bain2 airgeadais

finance department n

 

Roinn bain2 Airgeadais, an

Department (n) of Finance

 

Roinn bain2 Airgeadais agus Pearsanra, an

Department of Finance and Personnel n

 

Roinn bain2 an Ard-Seansailéara

Lord Chancellor's Department n

 

Roinn bain2 an Taoisigh

Department (n) of the Taoiseach

 

Roinn bain2 Ardoideachais agus Breisoideachais, Oiliúna agus Fostaíochta, an

Department (n) of Higher and Further Education, Training and Employment

 

roinn bain2 caithimh

spending department n

 

Roinn bain2 Comhshaoil, an

Department (n) of the Environment

 

Roinn bain2 Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil, an

Department (n) of the Environment and Local Government

 

Roinn bain2 Cosanta, an

Department (n) of Defence

 

Roinn bain2 Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, an

Department (n) of Culture, Arts and Leisure

 

Roinn bain2 Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, an

Department (n) of Justice, Equality and

Law Reform

 

Roinn bain2 Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, an

Department (n) of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands

 

roinn bain2 eisothar

out-patients' department n

 

Roinn bain2 Fiontar Poiblí, an

Department (n) of Public Enterprise

 

Roinn bain2 Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, an

Department (n) of Enterprise, Trade and Employment

 

Roinn bain2 Fiontar, Trádála agus Infheistíochta, an

Department (n) of Enterprise, Trade and Investment

 

Roinn bain2 Forbartha Réigiúnaí, an

Department (n) of Regional Development

 

Roinn bain2 Forbartha Sóisialta, an

Department (n) for Social Development

 

Roinn bain2 Gnóthaí Eachtracha, an

Department (n) of Foreign Affairs

 

Roinn bain2 Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh, an

Department (n) of Social, Community and Family Affairs

 

roinn bain2 luachála

valuer's department n

 

roinn bain2 na gcaighdeán trádála

trading standards department n

 

roinn bain2 na leabharlann

libraries department n

 

Roinn bain2 na Mara agus Acmhainní Nádúrtha

Department (n) of

the Marine and Natural Resources

 

roinn bain2 na mbóithre poiblí

highway authority / department n

 

Roinn bain2 Oideachais, an

Department (n) of Education

 

Roinn bain2 Oideachais agus Eolaíochta, an

Department (n) of Education and Science

 

roinn bain2 pleanála

planning department n

 

roinn bain2 rialtais

government department n

 

roinn bain2 seirbhísí sóisialta

social services department n

 

Roinn bain2 Sláinte agus Leanaí, an

Department (n) of Health and Children

 

Roinn bain2 Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteachta Poiblí, an

Department (n) of Health, Social Services and Public Safety

 

roinn bain2 spóirt agus fóillíochta

sports and leisure department n

 

Roinn bain2 Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe, an

Department (n) of Agriculture and Rural Development

 

Roinn bain2 Talmhaíochta, Bia agus Forbartha Tuaithe, an

Department (n) of Agriculture, Food and Rural Development

 

roinn bain3 tithíochta

housing department n

 

Roinn bain2 Turasóireachta, Spóirt agus Áineasa, an

Department (n) of Tourism, Sport and Recreation

 

roinneann br

divide,

share out,

section v

roinneann br (ar mhaithe leis féin / léi féin)

carve (v) up

 

roinnt bain2 na gcumhachtaí

division (n) of powers

 

roinnt bain2 poist

work sharing,

job sharing n

 

ró-ionadaíocht bain3

over-representation n

 

ról fir1

role n

tá ról ag (duine) (i)

plays a role

 

ról fir1 cumasúcháin

enabling role n

 

ról fir1 feidhmeannais

executive role n

 

ról fir1 feidhmiúcháin

executive role n

 

ról fir1 ionadaíoch

representational role n

 

rolla fir4 scoile

school roll n

 

rolla fir4 Seanaid

Seanad panel n

 

rolla fir4 toghthóirí

electoral roll n

 

rollachán fir1

enrolment n

 

rollaíonn br

enrol v

 

rollú fir

enrolment n

 

rómhaorlathas fir1

red tape n

 

ró-oifigiúlachas fir1

red tape n

 

roscach aid

rhetorical adj

 

roscaireacht bain3

rhetoric n

 

róshimplí aid

simplistic adj

1 cur chuige róshimplí maidir le / i dtaca le fadhb

a simplistic approach to a problem

2 tabhairt faoi dheacracht ar mhodh róshimplí

to approach a difficulty in too simplistic a manner

 

rothaí fir4

cyclist n

 

rothaí iol (tí)

furnishings npl

 

rotharbhealaí fir1 iol

cycle lanes npl

 

ró-ualaíonn br

overburden,

overload v

 

ró-ualú fir

overloading n

 

ruaigeann br

dispel v

 

ruíleas bain2

freehold n

ruílse gu mar aid

freehold adj

 

rún fir1

secret n

1 rún oifigiúil

official secret

2 faoi rún

confidential adj

3 faoi rún daingean

top secret adj

 

rún fir1

intent,

intention,

resolution n

1 fógra rúin

notice of intention

2 rún coiste

committee resolution

 

rún fir1 ceirde

trade secret n

 

rún fir1 coiste

committee resolution n

 

rún fir1 nós imeachta

procedural motion n

 

rún fir1 oifigiúil

official secret n

 

rún fir1 stáit

state secret n

 

rúnaí fir4

secretary n

 

Rúnaí fir4 Airgeadais

Finance Secretary n

 

Rúnaí fir4 Baile

Home Secretary n

 

Rúnaí fir4 Buan

Permanent Secretary n

 

Rúnaí fir4

Comh-aireachta

Cabinet Secretary n

 

rúnaí fir4 parlaiminte

parliamentary secretary n

 

rúnaí fir4 príobháideach

private secretary n

 

rúnaí fir4 príobháideach parlaiminte

parliamentary private secretary n (PPS)

 

rúnaíocht bain3

secretarial work n

 

rúnaireacht bain3

secretariat n

 

rúnda aid

secret adj

 

rúndacht bain3

confidentiality,

secrecy n

 

rúrach aid

prescriptive adj

 

rúradh fir1

prescription n

(authoritative imposition)