obair bain2

occupation,

work n

tá a chuid oibre déanta go maith ag an Aire

the Minister has done a good job

 

obair bain2 allamuigh

fieldwork n

 

obair bain2 bhaile

homework n

 

obair bain2 chléireachais

clerical work n

 

obair bain2 dheonach

voluntary work n

 

obair bain2 don ógra / aos óg

youth work n

 

obair bain2 don phobal

community work n

 

obair bain2 éigeandála

emergency work n

 

obair bain2 feabhais

remedial work n

 

obair bain2 ghearr-ama

short-time working n

 

obair bain2 lae

daywork n

 

obair bain2 láimhe

manual labour n

 

obair bain2 leasa (shóisialaigh)

(social) welfare work n

 

obair bain2 oíche

night work n

 

obair bain2 pháirtaimseartha

part-time work n

 

obair bain2 shealadach

temporary work n

 

obair bain2 shéasúrach

seasonal work n

 

obair bain2 shóisialta

social work n

 

ócáid bain2

occasion n

ar ócáid a cheaptha

on the occasion of his appointment

 

ócáid bain2 oifigiúil chathrach

civic occasion n

 

ógchiontacht bain3

juvenile crime n

 

ógchiontóir fir3

juvenile offender n

 

óg-dhífhostaíocht bain3

youth unemployment n

 

ógeagraíocht bain3

youth organisation n

 

ógfhostaíocht bain3

youth employment n

 

ógra fir4

youth,

young people npl

 

oibiachtúil aid

objective adj

 

oibiachtúlacht bain3

objectivity n

 

oibleagáid bain2

obligation n

 

oibleagáid bain2 chonartha

contractual obligation n

 

oibleagáid bain2 reachtúil

statutory obligation n

 

oibreacha bain2 iol bóthair

road works n

 

oibreacha bain2 iol caipitiúla

capital works npl

 

oibreacha bain2 iol cruach

steelworks n

 

oibreacha bain2 iol láithreáin

site works n

 

oibreacha bain2 iol múnlaigh

sewage works n

 

oibreacha bain2 iol seachtracha

external works npl

 

oibreacha bain2 iol uisce

waterworks npl

 

oibreachas fir1

labour n

(industrial relations)

An Chúirt Oibreachais

The Labour Court

 

oibreoir fir3

operator n

 

oibrí fir4

worker n

 

oibrí fir4 beáir

bar worker n

 

oibrí fir4 deonach

voluntary worker,

volunteer n

 

oibrí fir4 don

ógra / aos óg

youth worker n

 

oibrí fir4 ilchúraim

hybrid worker n

 

oibrí fir4 láimhe

blue-collar worker,

manual worker n

 

oibrí fir4 leasa

(shóisialaigh)

(social) welfare worker n

 

oibrí fir4 neamhoilte

unskilled worker n

 

oibrí fir4 oifige

office worker n

 

oibrí fir4 oilte

skilled worker n

 

oibrí fir4 pobail

community worker n

 

oibrí fir4 siopa

shopworker n

 

oibrí fir4 sóisialta

social worker n

 

oibríochtúil aid

operational adj

 

oibríonn br

operate v

 

oibrithe fir4 iol bunriachtanacha

key workers npl

 

oibriú fir

working n

 

oide fir4

tutor n

 

oideachas fir1

education n

oideachais gu mar aid educational adj

cúrsaí oideachais

educational matters

 

oideachas fir1 aosach

adult education n

 

oideachas fir1 comhshaoil

environmental education n

 

oideachas fir1 eolaíochta

science education n

 

oideachas fir1 feabhais

remedial education n

 

oideachas fir1 leantach

continuing education n

 

oideachas fir1 pobail

community education n

 

oideachas fir1 príobháideach

private education n

 

oideachas fir1 sláinte

health education n

 

oideachas fir1 speisialta

special education n

 

oideachas fir1 stáit

state education n

 

oideachas fir1 treasach

tertiary education n

 

oideachasúil aid

educational adj

 

oideas fir1

prescription n (medical)

 

oidhreacht bain3

heritage,

inheritance n

1 cósta oidhreachta

heritage coast

2 oidhreacht náisiúnta

national heritage

3 tagann br in

oidhreacht (ar)

inherit v

 

oifig bain2

office n (place, position)

1 tá in oifig

is in office

2 le linn di a bheith in oifig

during her term of office

3 Oifig Thuaisceart Éireann

Northern Ireland Office

4 An Oifig Baile

Home Office

 

Oifig bain2 an Aoire

Whip’s Office n

 

Oifig bain2 an Chéad-Aire agus an LeasChéad-Aire

Office of the First Minister and Deputy First Minister n

 

Oifig bain2 an tSáirsint (Westminster)

Serjeant’s Office n

(Houses of Parliament)

 

oifig bain2 cánach

tax office n

 

oifig bain2 deartha

design office n

 

oifig bain2 gairmeacha

careers office n

 

oifig bain2 gan landairí

open-plan office n

 

Oifig bain2 Ghinearálta, an

General Office n

 

oifig bain2 leictreonach

electronic office n

 

oifig bain2 líníochta

drawing office n

 

Oifig bain2 na hAlban

Scottish Office n

 

Oifig bain2 na dTairiscintí

Table Office n

 

Oifig bain2 na mBillí

Bills Office n

 

Oifig bain2 na Vótaí

Vote Office n

 

oifig bain2 phríobháideach

private office n

 

oifig bain2 poist

post office n

 

oifig bain2 slándála

security office n

 

oifig bain2 sórtála

sorting office n

 

Oifig bain2 Thithe an Oireachtais

Office of the Houses of the Oireachtas n

 

oifigeach fir1

officer n

 

oifigeach fir1 airgeadais

finance officer n

 

oifigeach fir1 caidrimh phoiblí

public relations officer n (PRO)

 

oifigeach fir1 ceannais

presiding officer n

(in election)

 

oifigeach fir1 díothaithe francach

rodent officer n

 

oifigeach fir1 dlí

law officer n

 

oifigeach fir1 eolais

information officer n

 

oifigeach fir1 faireacháin

monitoring officer n

 

oifigeach fir1 faisnéise

information officer n

 

oifigeach fir1 faoi éide

uniformed officer n

 

oifigeach fir1 feidhmiúcháin

executive officer n

 

oifigeach fir1 folláine comhshaoil

environmental health

officer n

 

oifigeach fir1 forbartha geilleagraí

economic development officer n

 

oifigeach fir1 gairmeacha

careers officer n

 

oifigeach fir1 gníomhach

acting officer n

 

oifigeach fir1 monatóireachta

monitoring officer n

 

oifigeach fir1 oiliúna

training officer n

 

oifigeach fir1 pearsanra

personnel officer n

 

oifigeach fir1 promhaidh

probation officer n

 

oifigeach fir1 rialtais áitiúil

local government officer n

 

oifigeach fir1 riaracháin

administrative officer n

 

oifigeach fir1 sinsearach

senior officer n

 

oifigeach fir1 sláinteachais phoiblí

public health officer n

 

oifigeach fir1 slándála

security officer n

 

oifigeach fir1 toghcháin

electoral officer n

 

oifigiúil aid

official adj

 

oileán fir1 tráchta

traffic island n

 

oileann br

train v

 

oilghníomh fir1

misdemeanour n

 

oiliúint bain3

training n

 

oiliúint bain3 ceirde

occupational training n

 

oiliúint bain3 d'aosaigh

adult training n

 

oiliúint bain3 foirne

staff training n

 

oiliúint bain3 inseirbhíse

in-service training n

 

oiliúint bain3 múinteoirí

teacher education /

training n

 

oiliúint bain3 thionsclaíoch

industrial training n

 

oiliúnaí fir4

trainee n

 

oilte aid

trained adj

 

oinigh gu mar aid

honorary adj

rúnaí oinigh

honorary secretary

 

Oireachtas,

An tOireachtas fir1

The Oireachtas n

(Dáil Éireann and

Seanad Éireann)

Tithe an Oireachtais

Houses of the Oireachtas

 

oiriúnú fir tithe

housing adaptation n

 

oll- réim

great,

gross adj

 

ollbhrabús fir1

gross profit n

 

ollbhua fir4

landslide victory n

baineann ollbhua amach

wins by a landslide

 

ollchaipiteal fir1

gross capital n

 

ollscoil bain2

university n

 

olltáirgeacht bain3 bhaile

gross domestic product n

 

olltoghchán fir1

general election n

 

ombudsman fir4

ombudsman n

ombudsmen pl

Ombudsman Riaracháin

Administration Ombudsman

 

ómós fir1

respect,

esteem n

 

onnghníomhach aid

proactive adj

 

onnmhaireoir fir3

exporter n

 

onnmhairí bain4 iol

exports npl

 

onnmhairíonn br

export v

 

onórach aid

honourable adj

 

óráid bain2

speech,

oration n

1 tugann óráid

makes a speech

2 a c(h)éad óráid sa

Teach

maiden speech

 

óráid bain2 bhuiséid

budget speech n

 

óráidí fir4

orator n

 

óráidíocht bain3

oratory,

public speaking n

 

ord fir1

order,

sequence n

1 ord aibítre

alphabetical order

2 as ord

out of order adj

3 rialaíonn br go bhfuil duine as ord

rules someone out of order

4 rialaíonn go bhfuil ceist as ord

rules a question out of order

5 tá br an t-ardaitheoir as ord

the lift is out of order

6 tagann br chun oird

come (v) to order

7 in ord

in order adj

8 cuireann br in ord

order v,

arrange (v) in order

 

ord fir1 gnó / gnóithe

order (n) of business

 

ord fir1 poiblí

public order n

 

ordaíonn br

direct,

instruct,

order,

command,

stipulate v

tá ordaithe dom ag an Aire

the Minister has instructed me

 

ordú fir

direction,

instruction,

order,

command,

precept n

1 tugann br orduithe

gives directions

2 Ordú an Lae

Order of the Day

3 tugann ordú

precept v

 

ordú fir athraithe

variation order n

 

ordú fir baincéara

banker's order n

 

ordú fir brostaithe

expedited order n

 

ordú fir caomhnaithe crainn

tree preservation order n

 

ordú fir ceannaigh éigeantaigh

compulsory purchase

order n (CPO)

 

ordú fir coinníollach

conditional order n

 

ordú fir cúirte

court order n

 

ordú fir cúlghairme

revocation order n

 

ordú fir cumasúcháin

enabling order n

 

ordú fir cúraim

care order n

 

ordú fir deiridh

final order n

 

ordú fir eatramhach

interim order n

 

ordú fir éigeandála

emergency order n

 

ordú fir fála

acquisition order n

 

ordú fir gobánach

gagging order n

 

ordú fir i gcomhair leasaithe

amendment order n

 

Ordú fir i gComhairle

Order (n) in Council

 

ordú fir infheidhmithe

enforceable order n

 

ordú fir

in-fhorghníomhaithe

enforceable order n

 

ordú fir maoirsithe

supervision order n

 

ordú fir modhnaithe

modification order n

 

ordú fir promhaidh

probation order n

 

ordú fir rátaí

rate precept n

 

ordú fir sealbhaithe

order (n) for possession

 

ordú fir toirmisc

prohibition order n

 

ordu fir um aistriú

transfer order n

 

Orduithe fir iol Tionóil

Assembly Orders npl

 

Oscailt bain2 Parlaiminte

State Opening (n) of Parliament

 

oscailte aid

open,

overt adj

 

oscailteacht bain3

openness n

 

oscailteacht bain3 rialtais

open government n

 

ospidéal fir1

hospital n

 

ospidéal fir1 meabhairghalair

mental hospital n

 

ospidéal fir1 oiliúna

teaching hospital n

 

ospidéal fir1 príobháideach

private hospital n

 

ospidéal fir1 síciatrach

psychiatric hospital n

 

ospís bain2

hospice n

 

Óstaí fir4 iol na Cúirte

Inns (npl) of Court

 

osteilgeoir fir3

overhead projector n

 

oth, is oth le

regret v

is oth leis an Aire

the Minister regrets

 

othar fir1

patient n

othar cónaitheach

in-patient