naimhdeach aid

hostile adj

táthar naimhdeach leis an togra

there is hostility towards the proposal

 

naimhdeas fir1

hostility n

 

naíolann bain2 lae

day nursery n

 

naíolann bain2 san ionad oibre

workplace nursery n

workplace nurseries pl

 

naíonra fir4

nursery school,

(pre-school) playgroup n

 

naíscoil bain2

infant school n

 

náisiún fir1

nation n

na Náisiúin Aontaithe

United Nations

 

náisiúnach aid

nationalist adj

 

náisiúnachas fir1

nationalism n

 

náisiúnaí fir4

nationalist n

 

náisiúnaíoch aid

nationalistic adj

 

náisiúnstát fir1

nation state n

 

náisiúntacht bain3

nationhood n

 

nasc fir1

link n

nasc físe

video link

 

nascadh fir

linking,

twinning n

 

nascbhaile fir4

twin town n

 

nascbhealach fir1 clúdaithe coise

covered pedestrian link n

 

nasc-chúrsa fir4

link course n

 

nath fir3

expression,

phrase n

 

nathaí fir4

wit n (person)

nathaí mór atá ann mar dhuine

the man is a great wit

 

neamart fir1

negligence n

 

neamartach aid

negligent adj

 

neamhábhartha aid

irrelevant adj

 

neamhaird bain2

inattention,

disregard n

tugann br neamhaird ar

disregard v

 

neamhbhailí aid

invalid adj

déanann br neamhbhailí

invalidate v

 

neamhbhailíocht bain3

invalidity n (nullity)

 

neamhbhailíonn br

invalidate v

 

neamhbhalbh aid

outspoken adj

 

neamhbháúil aid

unsympathetic adj

 

neamhbheartaithe aid

unintentional adj

earráid neamhbheartaithe

unintentional error

 

neamhbhrabúsúil aid

unprofitable adj

 

neamhcháilithe aid

unfit,

unqualified adj

 

neamhchásmhar aid

unsympathetic adj

 

neamh-

cheangailteach aid

non-committal adj

bhí an freagra neamhcheangailteach

the reply was

non-committal

 

neamhchlaon aid

impartial adj

 

neamhchlaonta aid

open-minded adj

 

neamhchlaontacht bain3

impartiality n

 

neamhchobhsaí aid

unstable adj

 

neamh-

choimhlinteach aid

non-confrontational adj

 

neamh-chomhghuaillíocht bain3

non-alignment n

 

neamh-

chomhlíonadh fir

non-compliance n

neamhchomhlíonadh na rialacha

non-compliance with the rules

 

neamhchonclúideach aid

inconclusive adj

bhí an díospóireacht neamhchonclúideach

the debate was inconclusive

 

neamhdhíobhálach aid don chomhshaol

environmentally friendly adj

 

neamhdhíreach aid

indirect adj

 

neamhdhleathach aid

illegal,

unlawful adj

 

neamhdhleathacht bain3

illegality n

 

neamhdhlisteanach aid

illegitimate adj

 

neamh-

dhlisteanacht bain3

illegitimacy n

 

neamhdhlíthiúil aid

non-legal adj

 

neamhéifeachtacht bain3

inefficiency n

 

neamhfhírinne bain4

untruth n

 

neamhfhoirmeálta aid

informal adj

 

neamhfhoirmiúil aid

informal adj

 

neamhfhóirsteanach aid

inappropriate adj

bheadh sé neamhfhóirsteanach dom

dul sa chathaoir agus an

mhír seo á plé

it would be inappropriate for

me to preside over this item

 

neamhfhreastal fir1 scoile

truancy n

 

neamhghníomh fir1

nonfeasance n

 

neamh-inaistrithe aid

non-negotiable adj

(non-transferable)

seic neamh-inaistrithe

non-negotiable cheque

 

neamh-inchaibidle aid

non-negotiable adj (fixed)

 

neamh-incháilithe aid

ineligible adj

 

neamh-

inchúlghairthe aid

irrevocable adj

 

neamhinniúil aid

incompetent adj

 

neamhinniúlacht bain3

incompetence n

 

neamhíoc fir3

non-payment n

 

neamhionannas fir1 ciníocha

racial inequality n

 

neamhláithreach aid

absent adj

vóta neamhláithreach

absent vote

 

neamhláithreacht bain3

absence,

absenteeism n

 

neamhleithleachas fir1

selflessness n

 

neamhlitearthacht bain3

illiteracy n

 

neamhní fir4

nothing n

1 ar neamhní

null,

void adj

2 ar neamhní go hiomlán

null and void

3 cuireann br ar neamhní

overrule,

quash v (a conviction)

4 cuireann cinneadh ar neamhní,

cuireann breith ar neamhní

overrules a decision

 

neamhníonn br

annul,

quash v (a conviction)

 

neamhniú fir

nullity n

 

neamhnochtadh fir

non-disclosure n

 

neamhoifigiúil aid

unofficial adj

 

neamhoilte aid

unskilled adj

 

neamh-

pharlaiminteach aid

unparliamentary adj (contrary

to parliamentary use)

 

neamhpholaitiúil aid

apolitical,

non-political adj

 

neamhreachtúil aid

non-statutory adj

coiste neamhreachtúil

non-statutory committee

 

neamhréasúnach aid

irrational,

unreasonable adj

 

neamhréir bain2

inconsistency n

ar neamhréir (le)

inconsistent

 

neamhréireacht bain3

discrepancy,

inconsistency n

 

neamhrialta aid

irregular adj

 

neamhrialtacht bain3

irregularity n

 

neamhsheasmhach aid

unstable adj

 

neamhshonraíoch aid

unobtrusive adj

 

neamhspleách aid

independent,

free-standing,

stand-alone adj

1 comhaontú neamhspleách

free-standing agreement

2 comhlacht neamhspleách

independent / stand-alone body

 

neamhspleáchas fir1

independence n

 

neamhspleáigh fir1iol

independents npl

 

neamhthábhachtach aid

immaterial adj

 

neamhthofa aid

unelected adj

 

neart fir1

strength,

power n

neart vótála

voting strength

 

neodrach aid

neutral adj

 

neodracht bain3

neutrality n

neodracht pholaitíochta

political neutrality

 

níl,

lucht fir4 'níl'

'noes' npl

tá buaite ag lucht 'níl'

the 'noes' have it

 

nithe fir4 iol cineachta

devolved matters npl

 

nithe fir4 iol comhghaolmhara

connected matters npl

 

nithe fir4 iol gaolmhara

related matters npl

 

nochtadh fir

disclosure,

expression (of thought),

revelation n

nochtadh faisnéise / eolais

disclosure of information

 

nochtann br

express,

reveal,

voice v

 

nós fir1

custom,

manner,

style n

 

nós fir1 imeachta

procedure n

1 nós imeachta gu mar aid

procedural adj

2 ceist nós imeachta

procedural question

3 réimse nós imeachta

procedural area

 

nós fir1 imeachta achomhairc

appeals procedure n

 

nós fir1 imeachta araíonachta

disciplinary procedure n

 

nós fir1 imeachta ardaithe céime

promotion procedure n

 

nós fir1 imeachta casaoide

grievance procedure n

 

nós fir1 imeachta chun / le gearáin a dhéanamh

complaints procedure n

 

nós fir1 imeachta comhairliúcháin

consultation procedure n

 

nós fir1 imeachta éigeandála

emergency procedure n

 

nós fir1 imeachta mear

fast-track procedure n

 

nós fir1 imeachta pleanála

planning procedure n

 

nós fir1 imeachta roghnóireachta

selection procedure n

 

nósanna fir1 iol imeachta roinne

departmental

procedures npl

 

nóta fir4

note n

 

nóta fir4 creidmheasa

credit note n

 

nóta fir4 seachadta

delivery note n

 

nótaí fir4 iol faisnéise

advice notes,

briefing notes npl

 

nótálann br

note v

 

nua- réim

newly adv

cathaoirleach nuacheaptha / nuathofa

incoming chairman

 

nuacht bain3

news n

 

nuachtán fir1

newspaper n

1 na nuachtáin

the press n

2 nuachtáin lathaí

gutter press

 

nuachtlitir bain5

newsletter n

 

nuáil bain3

innovation n

 

nuálach aid

innovative adj

 

nuálaíocht bain3

innovation n

nuálaíocht teicneolaíochta

technological innovation

 

nuálann br

innovate v