mac fir1 léinn

student n

 

macánta aid

honest adj

 

macántacht bain3

honesty,

integrity n

 

macasamhail bain3

duplicate n

déanann br

macasamhail (de)

duplicate v

 

macasamhlaíonn br

replicate,

duplicate v

 

macasamhlú fir

replication,

duplication n

 

máchail bain2

defect n

 

machnaíonn br

reflect v

machnaíonn ar cheist

reflects on a matter

 

magadh fir1

ridicule n

1 déanann br eala mhagaidh de (dhuine),

déanann ceap magaidh de (dhuine)

holds someone up to ridicule

2 déanann magadh faoi chéile comhraic

ridicules an opponent

 

maicreacnamaíoch aid

macro-economic adj

 

maicreacnamaíocht bain3

macro economics n

 

maidir le

in relation to,

with regard to,

with reference to

maidir le ceist an chathaoirligh

in relation to the chairman’s question

 

mainneachtain bain3

default n

1 breithiúnas fir1 mainneachtana

judgment by default

2 trí mhainneachtain

by default

 

mainníonn br

default v

 

máisiún fir1

freemason n

 

máistir fir4 polaitiúil

political boss n

 

maith bain2

good n

1 tugtha don mhaith phoiblí

public-spirited adj

2 an mhaith choiteann

public good n

 

maithe,

ar mhaithe leis an

bpobal / phobal

for the public good

 

maith thú!

hear! hear!

 

maitheamh fir1

waiver n

 

maitheann br

waive v

 

maithiúnas fir1

amnesty n

maithiúnas ginearálta

general amnesty

 

malairt bain2

change,

alternative n

a mhalairt de thuairimí

contrary observations

 

malairt bain2 chinniúna

reversal (n) of fortune

 

malairt bain2 úsáide

alternative use n

 

malartaíonn br

exchange,

interchange v

 

malartaíonn br cinneadh

reverse (v) a decision

 

malartaíonn br maslaí

trade (v) insults

 

malartán fir1 fostaíochta

job centre n

 

malartán fir1 teileafóin

telephone exchange n

 

malartú fir

reversal n

 

malartú fir eolais

information exchange n

 

malartú fir faisnéise

information exchange n

 

manglam fir1

hotchpotch n

 

maoin bain2

property n

 

maoin bain2 ar cíos

rented property n

 

maoin bain2 phríobháideach

private property n

 

maoin bain2 chónaithe

residential property n

 

maoiníonn br

finance,

fund v

 

maoiniú fir

finance (provision of funds),

financing,

funding,

grant n

1 maoiniú idirlinne

bridging finance

2 maoiniú údarás áitiúil

local authority funding

 

maoiniú fir caipitiúil

capital financing n

 

maoiniú fir cuideachta

(le heisiúint scaireanna)

flotation n (of company etc)

 

maoiniú fir de

réir foirmle

formula funding n

 

maoiniú fir fiach

debt financing n

 

maoiniúchán fir1

funding n

maoiniúchán údarás áitiúil

local authority funding

 

maoirseacht bain3

oversight (overseeing),

supervision n

 

maoirsíonn br

oversee,

supervise v

 

maoirsiú fir

supervision n

 

maolaíonn br

mitigate v

 

maolaitheach aid

mitigating adj

straitéis mhaolaitheach

mitigating strategy

 

maolú fir

derogation,

mitigation n

maolú ó cheart

derogation from a right

 

maor fir1

steward n

 

maor fir1 ceardchumainn

shop steward n

 

maor fir1 tráchta

traffic warden n

 

maorlathach fir1

bureaucrat n

 

maorlathach aid

bureaucratic adj

rialú fir maorlathach

bureaucratic control

 

maorlathas fir1

bureaucracy n

 

marbh-bhreith bain2

stillbirth n

 

marc fir1 airde

benchmark n (surveying)

 

marcáil bain3 aitheantais

identification mark n

 

marcáil bain3 bóithre

road marking n

 

marcáil bain3 fiarláin

zigzag marking n

 

margadh fir1

market,

bargain,

deal n

Margadh Eorpach Aonair

Single European Market

 

margadh fir1 airgeadais

financial market n

 

margadh fir1 airgid

money market n

 

margadh fir1 fostaíochta

job market n

 

margadh fir1 inmheánach

internal market n

 

margadh fir1 maoine

property market n

 

margadh fir1 na dtithe

housing market n

 

margadh fir1 saothair

labour market n

 

margadh fir1 saothair áitiúil

local labour market n

 

margadh fir1 tithíochta

housing market n

 

margadhluach fir3

market value n

 

margáil bain3

bargaining n

 

margáil bain3 faoi phá

pay / wage bargaining n

 

margáintíocht bain3

bargaining,

horse-trading n

 

margaíocht bain3

marketing n

 

margaíonn br

market v

ba cheart dóibh a gcuid earraí a mhargú

they should market their goods

 

más fir1

mace n

 

másaire fir4

mace bearer n

 

masla fir4

insult n

 

maslaíonn br

insult v

 

maslaitheach aid

insulting adj

 

meabhairghalar fir1

mental illness n

duine ar a bhfuil meabhairghalar

mentally ill person

 

meabhrach aid

intelligent adj

óráid mheabhrach

intelligent speech

 

meabhrán fir1

memorandum n

memoranda pl

 

meáchain fir1 iol agus tomhais fir1 iol

weights and measures npl

 

méadaíonn br

gain,

increase v

 

méadar fir1 gáis

gas meter n

 

méadar fir1 páirceála

parking meter n

 

méadar fir1 uisce

water meter n

 

méadú fir

gain,

increase n

 

méadú fir ar chíos

rent increase n

 

méadú fir cíosa

rent increase n

 

méadú fir daonra

population growth n

 

meáin fir1 iol chumarsáide

media npl

 

meaisín fir4 clóite seoltaí

addressing machine n

 

meaisín fir4 frainceála

franking machine n

 

meáite ar

determined adj (to)

táimid meáite ar an scéal a réiteach

we are determined to resolve the situation

 

mealladh fir

inducement n

 

meamram fir1

memorandum n

memoranda pl

 

meán fir1

average,

medium n

media pl

 

meán- réim

average,

middle adj

 

meánbhainistíocht bain3

middle management n

 

meánioncam fir1

middle income n

ar meánioncam

middle-income adj

 

meanma bain5

morale n

 

meánmhúinteoir fir3

secondary school teacher n

 

meánn br

weigh v

 

meánoideachas fir1

secondary education n

 

meánscoil bain2

secondary school,

sixth-form college n

 

meántéarma fir4

medium term n

 

meántéarmach aid

medium-term adj

 

meántréimhse bain4

medium term n

 

meántréimhseach aid

medium-term adj

 

mear aid

quick,

fast-track adj

1 reachtaíocht mhear

fast-track legislation

2 ag bogadh go mear

fast tracking n

 

méara fir4

mayor n

méara tofa

elected mayor

 

méarchlár fir1

keyboard n (computer)

 

meas fir3

respect,

esteem n

1 meas faoina c(h)umas

underestimate n (capability)

 

2 meas faoina luach

underestimate n (value)

3 tugann (br) meas faoina luach ar / faoina c(h)umas ar

underestimate v

4 bíonn meas ag daoine air sin

people respect that

5 polaiteoir í a bhfuil an-mheas ag daoine uirthi

she is a popular politician

 

measann br

consider,

estimate,

evaluate,

gauge,

quantify v

1 a mheastar a tionscnaíodh i nDáil Éireann

considered as initiated in Dáil Éireann

2 measann neart na tacaíochta atá ag (duine) / le (rud)

evaluates the strength

of support for (someone, something)

3 measann tuairimí an phobail / na coitiantachta

gauges the strength of opinion

4 measann br faoina

luach / faoina c(h)umas

underestimate v

 

meastacháin fir1 iol ar ioncam

revenue estimates npl

 

meastacháin fir1 iol fhorlíontacha

supplementary estimates npl

 

meastachán fir1

estimate,

estimation,

quotation n

1 déanann br

meastachán (ar)

estimate v

2 déanann meastachán ar líon

estimates a number

 

meastachán fir1 caol

conservative estimate n

 

meastóireacht bain3

evaluation n

 

meastóireacht bain3 ar thionscadal

project appraisal,

project evaluation n

 

meastóireacht bain3 oibre

job evaluation n

 

measúnacht bain3

assessment,

evaluation n

 

measúnaíonn br

assess,

evaluate v

 

measúnóir fir3

assessor n

 

measúnú fir

appraisal,

assessment,

evaluation n

1 measúnú rialaitheach

regulatory appraisal

2 measúnú poist

job evaluation

3 déanann br measúnú ar

assess v

 

measúnú fir acmhainneachta (foireann)

assessment (n) of

potential (staff)

 

measúnú fir ar chruthúnas / fheidhmíocht

appraisal (n) of performance

 

measúnú fir ar riachtanais

needs assessment n

 

Measúnú fir Caighdeánach Caiteachais

Standard Spending

Assessment n (SSA)

 

measúnú fir cíosa

rent assessment n

 

measúnú fir éilimh

demand assessment n

 

measúnú fir feidhmíochta

performance evaluation n

 

measúnú fir foirne

staff appraisal,

staff assessment n

 

measúnú fir iarmharta

impact assessment n

 

measúnú fir maoine

assessment (n) of property

 

measúnú fir pearsanra

personnel appraisal n

 

measúnú fir riosca

risk assessment n

 

meath fir3

decline n

tagann br meath ar

decline v (deteriorate)

 

meath fir3 geilleagrach

economic decline n

 

meath fir3 tionsclaíoch

industrial decline n

 

meathlaíonn br

decline v (deteriorate)

 

meathlú fir

decline,

downturn,

recession n

 

meathlú fir (tobann) geilleagair

slump n

 

meathlú fir geilleagrach

economic recession n

 

meathlú fir uirbeach

urban decay / decline n

 

meicníocht bain3

mechanism n

 

méid fir4 breise

addition n

méid breise ar ráta comhréidh

flat-rate addition

 

meitheal bain2

idir-rannach

interdepartmental working

party n

 

meitheal bain2 oibre

working party n

 

meitheal bain2 oíche

night shift n

 

meitheal bain2 smaointe

think-tank n

 

meitheal bain2 tasc agus cur i gcrích

task and finish working group n

 

meon fir1

mindset n

 

meon fir1 aigne

mindset n

 

bain na meala

honeymoon period n

 

mianach fir1 guail

coal mine n

 

mianadóireacht bain3 guail

coal mining n

 

míbhainistíocht bain3

mismanagement n

 

míbhreithiúnas fir1

misjudgment n

míbhreithiúnas amach is amach a bhí sa chinneadh a rinneadh

the decision was a serious misjudgment

 

míbhunreachtúil aid

unconstitutional adj

 

míbhuntáiste fir4 sóisialta

social disadvantage n

 

mícheart aid

wrong adj

 

míchiall bain2

misinterpretation n

1 baineann br míchiall as

misconstrue v

2 bhain tú míchiall as mo chuid focal

you misconstrued what I said

 

míchleachtas fir1

malpractice n

 

míchlú fir4

disrepute n

ar a bhfuil míchlú

disreputable adj

 

míchompord fir1

discomfiture n

 

míchruinn aid

inaccurate adj

 

míchruinneas fir1

inaccuracy n

 

míchuí aid

inappropriate adj

 

míchuibheasach aid

immoderate adj

1 go míchuibheasach

outrageously adv

2 d’iompair siad iad féin go míchuibheasach

they behaved outrageously

 

míchuibhiúil aid

unparliamentary adj (unsuitable)

 

míchúirtéiseach aid

discourteous adj

freagra míchúirtéiseach

a discourteous reply

 

míchumais fir1 iol foghlama

learning disabilities npl

 

míchumas fir1

disablility,

handicap n

faoi mhíchumas coirp

physically disabled / handicapped

 

míchumasaithe aid

disabled adj

tiománaí míchumasaithe

disabled driver

 

míchúram fir1

carelessness n

 

míchúramach aid

careless adj

go míchúramach

carelessly

 

micrifís bain2

microfiche n

 

micriríomhaire fir4

microcomputer n

 

mí-eagar fir1

disarray n

 

mífhaisnéis bain2

misrepresentation n

1 mífhaisnéis chalaoiseach

fraudulent misrepresentation

2 mífhaisnéis neamhurchóideach

innocent misrepresentation

3 déanann br

mífhaisnéis (ar)

misrepresent v

 

mífhoirsteanach aid

inopportune adj

 

mígheanas fir1

impropriety,

indecency n

 

míghníomh fir1

misfeasance n

 

míghradamúil aid

disreputable adj

iompar míghradamúil

disreputable behaviour / conduct

 

mí-iompar fir1

disorderly conduct, misbehaviour,

misconduct n

 

mí-iompar fir1 oifigiúil

malfeasance n

 

mí-iompar fir1 tromchúiseach

gross misconduct n

 

mí-iompraíonn

(é / í féin etc) br

misbehave v

 

mí-ionracas fir1

dishonesty n

 

mí-ionraic aid

dishonest adj

 

mímhuinín bain2

lack (n) of confidence

vóta mímhuiníne

vote of no confidence

 

minicíocht bain3

frequency n

1 minicíocht cruinnithe coiste

committee cycle

2 minicíocht raidió

radio frequency

 

míníonn br

interpret,

define,

explain v

 

míniú fir

definition,

interpretation,

explanation n

 

míntíriú fir

land reclamation n

 

míochaine bain4

medicine n

míochaine gu mar aid

medical adj

 

míochaine bain4 choisctheach

preventive medicine n

 

mí-oiriúnach aid

unsuitable,

unfit adj

 

mionathraíonn br

modify v

 

mionathrú fir

modification n

 

mionbhóthar fir1

minor road n

 

mionchompal fir1

mini roundabout n

 

miondíoltóir fir3

retailer n

 

mionlach fir1

minority n

mionlaigh gu mar aid

minority adj

 

mionlach fir1 cine

racial minority n

 

mionlach fir1 creidimh

religious minority n

 

mionlach fir1 eitneach

ethnic minority n

 

mionlach fir1 sóisialta

social minority n

 

mionlach fir1 teanga

linguistic minority n

 

mionn fir3

oath n

1 tá an finné curtha faoi mhionn

the witness is sworn in

2 glacann / tugann mionn

swears an oath

3 glacann / tugann mionn oifige

is sworn in (office)

 

mionn fir3 dílseachta

oath (n) of allegiance

tugann mionn dílseachta, glacann mionn dílseachta

takes an oath of allegiance

 

mionn fir3 éithigh

perjury n

tugann br mionn éithigh

perjure (v) oneself

 

mionnaíonn br

swear (v) on oath

swear an oath

 

mionnscríbhinn bain2

affidavit n

 

mionoibreacha bain2 iol

minor works npl

 

mionríomhaire fir4

mini computer n

 

mionsonra fir4

detail n

1 tugann br mionsonraí

detail v

2 tá an donas dearg ar na mionsonraí

the devil is in the detail

 

mionsonraíonn br

detail,

specify v

mar atá mionsonraithe thíos

as detailed below

 

mionteagasc fir1

brief n

1 tugann br mionteagasc

brief v (a barrister)

2 tugann mionteagasc d'abhcóide

briefs a barrister

 

mionteagasc fir1 faire

watching brief n

 

miontimpeallán fir1

mini roundabout n

 

miontuairisc bain2

minute n

1 miontuairisc cruinnithe

minute of a meeting

2 miontuairiscí an chruinnithe

minutes of the meeting

3 scríobhann br miontuairiscí (ar)

minute v

4 scríobhann cur i gcoinne sna miontuairiscí

minutes an objection

 

mí-ord fir1

disorder n

 

mí-ordúil aid

disorderly adj

an-mhí-ordúil

grossly disorderly

 

mír bain2

item,

paragraph n (in act)

mír ar chlár gnó /

gnóithe cruinnithe

agenda item n

 

mír bain2 mhargáintíochta

bargaining counter n

 

míréasúnta aid

unreasonable adj

 

mírialta aid

irregular adj

 

mírialtacht bain3

irregularity n

 

míriarachán fir1

maladministration n

 

míshlachtmhar aid

untidy adj

 

místaidéarach aid

inadvertent,

thoughtless adj

focal místaidéarach

an inadvertent remark

 

míthráthúil aid

ill-timed adj

bhí an idirghabháil míthráthúil

the intervention was

ill-timed

 

míthreoir bain5

misguidance n

1 cuireann br ar míthreoir

mislead v

2 tugann br míthreoir do

misinstruct v

 

míthreorach aid

misleading adj

 

mí-úsáid bain2

abuse,

misuse n

1 baineann mí-úsáid as

abuse v

2 mí-úsáid ceannasachta

abuse of a dominant position

3 mí-úsáid údaráis

abuse of authority

 

mí-úsáid bain2 drugaí

drug abuse n

 

mí-úsáid bain2 tuaslagóirí

solvent abuse n

 

modh fir3

method,

procedure n

 

modh fir3 déanta gearán

complaints procedure n

 

modh fir3 mear

fast track n

 

modh fir3 teagaisc

teaching method n

 

modhanna fir3 iol léiriúcháin

methods (npl) of interpretation

 

modhanna fir3 iol mínithe

methods (npl) of interpretation

 

modhanna fir3 iol staitistiúla

statistical methods npl

 

modhnaíonn br

modify v

 

modhnú fir

modification n

 

modhnú fir reachtúil

statutory modification n

 

moill bain2

delay n

1 cuireann br moill

(le / ar)

delay v

2 gan mhoill

forthwith adv

 

moilliú fir tráchta

traffic calming n

 

moladh fir

recommendation,

suggestion n

gan mholadh

without recommendation

 

molann br

advocate,

applaud,

approve,

commend,

propose,

recommend,

submit,

suggest v

1 ní mholfainn bearta dá leithéid / a leithéidí de bhearta

I would not advocate such measures

2 molann reachtaíocht

applauds legislation

3 molann leasú

proposes an amendment

 

molta aid

proposed adj (put forward)

 

moltóir fir3

proposer n

moltóir na tairisceana

the proposer of the motion

 

Moltóir fir3 Oifigiúil

Official Referee n

 

monaplacht bain3

monopoly n

monopolies pl

 

monarc fir1 bunreachtúil

constitutional monarch n

 

monarcacht bain3

monarchy n

monarcacht bhunreachtúil

constitutional monarchy

 

monarcaí fir4

monarchist n

 

monarcha bain5

factory n

 

monarcha bain5 gáis

gas works n

 

monatóireacht bain3

monitoring n

déanann br monatóireacht (ar)

monitor v

 

monatóireacht bain3 an aeir

air monitoring n

 

monatóireacht bain3 ar thruailliú

pollution monitoring n

 

mór- réim

great,

major,

grievous adj

 

moráltacht bain3

morality n

moráltacht phoiblí

public morality

 

moratóir fir3

moratorium n

moratoria pl

 

mórbhealach fir1

highway n

 

mórbhóthar fir1

major road,

trunk road n

 

mórcheannas fir1

hegemony n

 

mórdhíol fir3

wholesale trade n

 

morgáiste fir4

mortgage n

 

mór-ríomhaire fir4 lárnach

mainframe computer n

 

mór-roinn bain2

continent n

mór-roinne gu mar aid

continental adj

 

Mórshiúl fir1 an Spéicéara

(Teach na dTeachtaí)

Speaker’s Procession n

(House of Commons)

 

mótarbhealach fir1

motorway n

 

mótarthionscal fir1

motor industry n

 

múchann br

stifle v

múchann Bille le caint

talks out a Bill

 

múchtóir fir3 dóiteáin

fire extinguisher n

 

Múineadh!

Order!

 

múineann br

teach v

 

muinín bain2

confidence,

trust n

1 muinín an phobail

public confidence

2 tá br muinín ag (duine) as (duine / rud)

trust v

3 téann br i muinín

resort v (to)

 

muiníneach aid

confident,

fiduciary adj

i gcáil mhuiníneach

in a fiduciary capacity

 

múinteoir fir3 ar promhadh

probationary teacher n

 

múinteoireacht bain3

teaching n

 

muirear fir1

charge n

 

muirear fir1 comhairle

council tax n

 

muirear fir1 uisce

water charge n

 

muirearaíonn br

charge v (debit)

muirearaíonn cuntas

charges an account

 

muirir fir1 iol áitiúla

community charges npl

 

muirir fir1 iol bhainc

bank charges npl

 

muirir fir1 iol thalún / thalaimh

land charges npl

 

mullard fir1

bollard n

 

múnlach fir1

liquid waste,

sewage n

 

múnlaíonn br

shape v

múnlaíonn beartas

shapes policy

 

mursanta aid

domineering,

hectoring adj

glór mursanta

hectoring tone

 

mursantacht bain3

dominance,

hectoring n

déanann mursantacht ar

hector v

 

músaem fir1

museum n

 

mustar fir1 is mórdháil bain3

pomp and circumstance n