iallach fir1

constraint,

compulsion n

1 cuireann br iallach

ar (dhuine)

dragoon,

force v

2 cuireann iallach ar na comhaltaí tacú le beartas

dragoons / forces members to support a policy

 

iamh,

faoi iamh

enclosed,

herewith adv (correspondence)

 

iar- réim

former,

subsequent adj,

post- pref

1 An t-iarThaoiseach

the former Taoiseach

2 iarmhéara

former mayor

 

iarbhír aid

true adj (actual)

cad é an figiúr iarbhír?

what is the actual figure?

 

iarchéime gu mar aid

post-graduate aid

taighde iarchéime

post-graduate research

 

iarchoinníoll fir1

condition subsequent n

 

iarchuireann br

postpone v

 

iarghabhálach aid

retrospective adj

 

iargúlta aid

remote,

isolated adj

ceantar iargúlta

remote area

 

iarmhairt bain3

consequence,

ramification,

repercussion n

tiocfaidh iarmhairtí tromchúiseacha as an gcur chuige seo / chur chuige seo

this course of action will have serious ramifications

 

iarmhairt bain3 amhairc

visual impact n

 

iarmhairtí bain3 iol

consequences npl

iarmhairtí rialaithe

the consequences of a ruling

 

iarmhairtí bain3 iol ioncaim

revenue consequences npl

gan iarmhairtí ioncaim

revenue-neutral adj

 

iarmharach aid

residuary adj

comhlacht iarmharach

residuary body

 

iarmhartach aid

consequential adj

 

iarmhéid fir4 bainc

bank balance n

 

iarnród fir1

railway n

1 iarnród éadrom idirthurais

light-rail transit

2 iarnród faoi thalamh

underground railway

 

iarracht bain3

attempt,

bid n

ina hiarracht suíochán a bhuachan

in her bid to win a seat

 

iarraidh bain3

request n

ag déanamh na hiarrata

making the request

 

iarrann br

seek v

1 iarrann athchomhaireamh

seeks a recount

2 iarrann

beg v (formal)

3 iarrann (ar dhuine) míniú a thabhairt

call (v) (someone) to account

 

iarratas fir1

application n (formal request)

1 déanann br iarratas

apply v

2 déanann iarratas ar

applies for

 

iarratas fir1 ar dheontas

grant application n

 

iarratas fir1 ar theach

housing application n

 

iarratas fir1 pleanála

planning application n

 

iarratasóir fir3

applicant n

 

iarrthóir fir3

candidate n

tá mar iarrthóir i dtoghchán

stands for election

 

iarrthóir fir3 ionchasach

(don pharlaimint)

prospective (parliamentary) candidate n

 

iarrthóir fir3 ionchasach don Tionól

prospective Assembly

candidate n

 

iarrthóir fir3 sa dáilcheantar

constituency candidate n (Dáil)

 

iarrthóir fir3 sa toghcheantar

constituency candidate n (Assembly)

 

iarrthóir fir3 tearmainn

asylum seeker n

 

iarrthóireacht bain3

candidature n

 

iarsmalann bain2

museum n

 

iasacht bain3

loan,

secondment n

1 iasacht bhainc

bank loan

2 iasacht idirlinne

bridging loan

3 ar iasacht

on loan,

on secondment,

seconded

4 tugann br ar iasacht

second v (staff)

5 tugadh eisean ar iasacht don Roinn

he was seconded to the Department

 

iasachtaí bain3 iol na hearnála poiblí

public sector borrowing n

 

iasachtaíocht bain3

borrowing n

cumhachtaí iasachtaíochta

borrowing powers

 

iatán fir1

enclosure n

 

íde bain4 ar leanaí

child abuse n

 

idé-eolaíocht bain3

ideology n

 

idirbheart fir1

transaction n (financial)

 

idirbheartaí fir4

negotiator n

 

idirbheartaíocht bain3

negotiation n

 

idirbheartaíonn br

negotiate v

 

idirbhreitheach aid

interlocutory adj

ordú idirbhreitheach

interlocutory order

 

idirbhreitheamh fir1

interlocutor n

 

idirdhealaíonn br

discriminate v (distinguish)

 

idirdhealaitheach aid

discriminatory adj

(making distinction)

 

idirdhealú fir

discrimination n

(making distinction)

1 déanann br idirdhealú

discriminate v

2 déanann sé idirdhealú ar an dá tháirge

he discriminates between

the two products

 

idirdhealú fir ar bhonn gnéis

sex discrimination n

 

idirdhealú fir ciníoch

racial discrimination n

 

idirdhealú fir dearfach

positive discrimination n

 

idirdhisciplíneach aid

interdisciplinary adj

 

idirghabháil bain3

mediation,

intervention n

déanann br idirghabháil

mediate v

 

idirghabhálaí fir4

interlocutor,

mediator n

 

idirghabhann br

intervene,

mediate v

 

idirghníomhú fir

interaction n

 

Idirlíon fir1

Internet n

 

idirmhalartaíonn br

interchange v

 

idirpharlaiminteach aid

interparliamentary adj

 

idirphlé fir4

dialogue,

interface n

 

idirphlé fir4 dearfach

constructive dialogue n

 

idirphlé fir4 traspháirtí

cross-party dialogue n

 

idir-rannach aid

interdepartmental adj

 

idir-réigiúnach aid

interregional adj

 

idir-réiteach fir1

conciliation n

 

idir-réitíonn br

conciliate v

 

idirthréimhse bain4

transitional period n

 

idirthréimhseach aid

transitional adj

 

ídiú fir breosla

fuel consumption n

 

ilchasta aid

elaborate adj

dearadh ilchasta

an elaborate design

 

ilchine gu mar aid

multi-racial adj

 

ilchostais fir1 iol

sundry expenses npl

 

ildisciplíneach aid

multi-disciplinary adj

 

il-eitneach aid

multi-ethnic adj

 

ilghnéitheach aid

miscellaneous adj

 

ilpháirtí gu mar aid

multi-party adj

 

ilstórach fir1

sky-scraper n

 

imdháileoir fir3

distributor n

 

imdhíonadh fir

immunisation n

 

imeacht fir3

departure n

imeacht (ó)

deviation n

 

imeachtaí fir3 iol

proceedings npl

 

imeachtaí fir3 iol cúraim

care proceedings npl

 

imeachtaí fir3 iol dlí

legal proceedings npl

 

imeachtaí fir3 iol dlíthiúla

legal proceedings npl

 

imeallchostas fir1

marginal cost n

 

imghabháil bain3 cánach

evasion of taxes,

tax evasion n

 

imíonn br

depart,

deviate v

1 imíonn ón nós imeachta

departs from procedure

2 imíonn ó sheasamh an pháirtí

deviates from the party line

 

imirceach fir1

migrant n

 

imoibreoir fir3 gásfhuaraithe

gas-cooled reactor n

 

imoibreoir fir3 núicléach

nuclear reactor n

 

impí bain4

plea,

entreaty n

 

impíonn br (ar)

plead,

entreat v

 

impleacht bain3

implication n

 

imreas fir1

dispute,

wrangle,

wrangling n

br ag imreas

wrangle v

 

imréiteach fir1 custam

customs clearance n

 

imscrúdaíonn br

investigate v

 

imscrúdaitheach aid

investigative adj

 

imscrúdaitheoir fir3

investigator n

 

imscrúdú fir

investigation n

1 imscrúdú breithiúnach

judicial investigation

2 imscrúdú láithreáin

site investigation

 

imshaol fir1

environment n

 

imshaolaí fir4

environmentalist n

 

imthoisc bain2

circumstance n

sna himthosca sin

in the circumstances

 

imthoisceach aid

circumstantial adj

fianaise imthoisceach

circumstantial evidence

 

inadhainteacht bain3

flammability n

 

in-aisghafa aid

retrievable adj

 

in-aisghairthe aid

repealable adj

 

inaistrithe aid

negotiable adj (transferable)

 

inbhreabtha aid

bribable adj

 

inbhuaine bain4

sustainability n

 

inbhuanaithe aid

sustainable adj

 

inchaibidle aid

negotiable adj (not fixed)

neamh-inchaibidle

not negotiable (principle)

 

incháilithe aid

eligible adj

 

incháilitheacht bain3

eligibility n

 

inchánach aid gan díoch

taxable adj

 

incheistithe aid

questionable adj

 

inchláraithe aid

registrable adj

 

inchosanta aid

justifiable adj

 

inchríochnaithe aid

terminable adj

 

in-chúlghairthe aid

revocable adj

 

indíotáilte aid

indictable adj

 

inéillithe aid

corruptible adj

 

infheabhais aid gan dioch

remediable adj

 

infheidhmithe aid

practicable adj

níl an leasú infheidhmithe mar a dréachtaíodh é

the amendment as drafted is impracticable

 

infheisteoir fir3

investor n

 

infheistíocht bain3

investment n

 

infheistíocht bain3 choigríche

foreign investment n

 

infheistíocht bain3 inmheánach

internal investment n

 

infheistíocht bain3 isteach

inward investment n

 

infheistíocht bain3 maoine

property investment n

 

infheistíocht bain3 phoiblí

public investment n

 

infheistíocht bain3 phríobháideach

private investment n

 

infheistíocht bain3 thionsclaíoch

industrial investment n

 

infheistíocht bain3 tithíochta

housing investment n

 

infheistíonn br

invest v

 

infheistiú fir

investment n

 

infhorghníomhaithe aid le dlí

legally enforceable adj

 

infreastruchtúr fir1

infrastructure n

 

ingearchló fir4

elevation n (drawing, building)

 

inghlactha aid

acceptable,

admissible adj

1 cur chuige inghlactha

an acceptable course of action

2 fianaise inghlactha

admissible evidence

 

inimirce bain4

immigration n

 

inimirceach fir1

immigrant n

inimirceach neamhdhleathach

illegal immigrant

 

iníoctha aid

payable adj

 

iniúchadh fir

audit,

inspection n

1 iniúchadh inmheánach

internal audit

2 déanann br iniúchadh ar

examine,

inspect v

 

iniúchadh fir bainistíochta

management audit n

 

iniúchadh fir doiciméad

inspection (n) of documents

 

iniúchadh fir láithreáin

site inspection n

 

iniúchadh fir parlaiminteach

parliamentary scrutiny n

 

iniúchadh fir seachtrach

external audit n

 

iniúchann br

audit,

examine,

scrutinise v

bhí sé á iniúchadh os comhair an tsaoil

he was under the spotlight of public scrutiny

 

iniúchóir fir3

auditor n

An tArd-Iniúchóir

Auditor General

 

iniúchóir fir3 ceantair

district auditor n

 

iniúchóir fir3 inmheánach

internal auditor n

 

iniúchóireacht bain3

audit n

An Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta

National Audit Offiice

 

inleigheasta aid

remediable adj

 

inlíon fir1

intranet n

 

inlíonadh fir

infill,

infilling n

 

inmharthana aid

viable adj

 

inmharthanacht bain3 tráchtála

commercial viability n

 

inmheasta aid

foreseeable,

measurable adj

 

inmhianaithe aid

desirable adj

 

inmhianaitheacht bain3

desirability n

 

inmholta aid

commendable adj

 

inmholtacht bain3

advisability n

 

innéacs fir4 costais mhaireachtála

index (n) of cost of living

 

innéacsú fir

indexation n

 

inneall fir1 dóiteáin

fire engine n

 

inneall fir1 glanta sráide

street sweeper n (machine)

 

innealtóir fir3

engineer n

 

innealtóir fir3 bogearraí

software engineer n

 

innealtóir fir3 bóithre

highways engineer n

 

innealtóir fir3 foirgníochta

structural engineer n

 

innealtóir fir3 sibhialta

civil engineer n

 

innealtóireacht bain3

engineering n

 

innealtóireacht bain3 ghéiniteach

genetic engineering n

 

innealtóireacht bain3 leictreach

electrical engineering n

 

innealtóireacht bain3 mheicniúil

mechanical engineering n

 

innealtóireacht bain3 shibhialta

civil engineering n

 

in-neamhnithe aid

voidable adj

 

inniúil aid

competent adj

1 níl mé inniúil ó thaobh dlí de freagra a thabhairt air sin

I am not legally competent to answer that

2 gan a bheith inniúil chun oifige

unfit for office

 

inniúlacht bain3

capacity,

competence n

1 inniúlacht tiomnaithe

testamentary capacity

2 tá sé thar m’inniúlacht

it is beyond my competence

 

inrochtana aid

accessible adj

níl an comhad inrochtana

the file is not accessible

 

inscne bain4

gender n

ceisteanna inscne

gender issues

 

inseachanta aid

avoidable adj

 

insíonn br do

inform v

 

insliú fir teirmeach

thermal insulation n

 

inspreagadh fir

motivation n

 

institiúid bain2

institute,

institution n (establishment)

 

institiúid bain2 polaitíochta

political institution n

 

Institiúidí bain2 iol Thuaidh-Theas

North-South Institutions npl

 

intinn bain2

intent,

intention n

1 tá br (sé) ar intinn ag

intend v

2 le hintinn

with intent

3 intinn oscailte

open mind

4 le hintinn oscailte

open-minded adj

 

intleacht bain3

intellect n

dúshlán intleachta

challenge to the intellect,

an intellectual challenge

 

intleachtach fir1

intellectual n

tá meas intleachtaigh air

he is regarded as an intellectual

 

intleachtach aid

intellectual adj

 

intráchta gu mar aid

negotiable adj (not fixed)

 

intuartha aid

foreseeable adj

 

intuigthe aid

implicit,

implied adj

 

íoc mar a thuillir (ÍMAT)

pay as you earn (PAYE)

 

íocaíocht bain3

award (financial),

payment n

 

íocaíocht bain3 iomarcaíochta

redundancy payment n

 

íocann br sochair

pay (v) out benefits

 

íocóir fir3 rátaí

ratepayer n

 

iomaíocht bain3

competition,

contest n

1 téann br san iomaíocht

contest v

2 téann san iomaíocht i dtoghchán

contests an election

3 tofa aid gan iomaíocht

elected unopposed adj

 

iomaíocht bain3 ceannaireachta

leadership contest n

 

iomarcaíocht bain3

redundancy n

 

iomarcaíocht bain3 dheonach

voluntary redundancy n

 

íomhá bain4 chorparáideach

corporate image n

 

iomláine bain4

integrity n (wholeness)

 

iomlán aid

complete,

full,

total adj

1 go hiomlán

totally adv

2 tá siad go hiomlán in aghaidh a chéile

they are diametrically opposed

 

iomlánach aid

plenary adj

 

iompar fir1

conduct n

iompar míchuí

conduct unbecoming,

improper conduct,

impropriety n

 

iompar fir1

transport n

 

iompar fir1 ar abhainn

river transport n

 

iompar fir1 ar bhóithre

road transport n

 

iompar fir1 ar iarnród

rail transport n

 

iompar fir1 earraí

goods transport n

 

iompar fir1 gairmiúil

professional conduct n

 

iompar fir1 mí-ordúil

disorderly conduct n

 

iompar fir1 paisinéirí

passenger transport n

 

iompar fir1 poiblí

public transport n

 

iompar fir1 polaitíochta

political behaviour n

 

iompar fir1 tráchtála

commercial transport n

 

iompraíonn br

convey,

transport,

conduct,

behave v

iompraíonn é féin / í féin go dínitiúil

conducts oneself with dignity

 

iompras fir1 scoile

school transport n

 

iomrá fir4

repute,

profile n (public perception)

1 cuireann le hiomrá (duine)

raises the profile of

2 cothaíonn sé an

t-iomrá

he maintains a high profile

 

iomráiteach aid

well-known,

high-profile adj

 

iomrall fir1 ceartais

miscarriage (n) of justice

 

iomrall fir1 daonlathais

democratic oversight n

 

ionad fir1

place,

area,

centre n

1 in ionad

in lieu (of)

2 cuireann br in ionad

substitute,

supersede v

3 cuireann duine in ionad duine eile

substitutes one person for another

4 cuireann rud in ionad

ruda eile

substitutes a thing

5 téann br in ionad

duine / ruda eile

supersede v

 

ionad fir1 áineasa

recreation centre n

 

ionad fir1 aistrithe bruscair

refuse transfer station n

 

ionad fir1 aistrithe dramhaíola soladaí

solid waste transfer station n

 

ionad fir1 athchuir

(i gcoimeád, etc)

remand centre n

 

ionad fir1 bailithe

pick-up area n

 

ionad fir1 buail isteach

drop-in centre n

 

ionad fir1 caithimh aimsire

recreation centre n

 

ionad fir1 coinneála

detention centre n

 

ionad fir1 comhairle

advice centre n

 

ionad fir1 comhairle tithíochta

housing advice centre n

 

ionad fir1 comhdhála

conference centre n

 

ionad fir1 costas

cost centre n

 

ionad fir1 don aos óg

youth centre

 

ionad fir1 don ógra

youth centre n

 

ionad fir1 dumpála

tip n (dump)

 

ionad fir1 dumpála bruscair

refuse tip,

rubbish dump n

 

ionad fir1 ealaíon agus cultúir

arts and culture centre n

 

ionad fir1 eolais

information centre n

 

ionad fir1 fáilte

hospitality suite

 

ionad fir1 fáiltithe

reception centre n

 

ionad fir1 faisnéise

information centre n

 

ionad fir1 fóntas

amenity centre n

ionad fóntas pobail

civic amenity centre

 

ionad fir1 gaotaireachta

talking shop n

 

ionad fir1 leasa leanaí

child welfare centre n

 

ionad fir1 léirmhíniúcháin

interpretative centre n

 

ionad fir1 oibre

work station n

 

ionad fir1 oiliúna

skill centre,

training centre n

 

ionad fir1 oiliúna d'aosaigh

adult training centre n

 

ionad fir1 páirceála

parking area n

 

ionad fir1 pobail

community centre n

 

ionad fir1 seirbhíse mótarbhealaigh

motorway service area n

 

ionad fir1 siopadóireachta

shopping area / centre / mall n

 

ionad fir1 sláinte

health centre n

 

ionad fir1 spóirt

sports centre n

 

ionad fir1 spóirt agus fóillíochta

sports and leisure centre n

 

ionad fir1 spóirt faoi dhíon

indoor sports centre n

 

ionad fir1 taispeántais

exhibition centre n

 

ionad fir1 taitneamhachtaí

amenity centre n

 

ionad fir1 taitneamhachtaí pobail

civic amenity centre n

 

ionad fir1 teicneolaíochta eolais

information technology centre n

 

ionad fir1 teicneolaíochta faisnéise

information technology centre n

 

ionad fir1 tógtha

pick-up area n

 

ionad fir1 tráchtála

commercial centre n

 

ionad fir1 vótaíochta

polling station n

 

ionadach fir1

substitute n (substance)

 

ionadaí fir4

representative,

substitute n (member)

br ina (h)ionadaí do

represent v

 

ionadaí fir4 buan

permanent

representative n

 

ionadaíocht bain3

representation n (political)

1 ionadaíocht chionmhar

proportional representation

2 déanann br ionadaíocht do

represent v

3 gan ionadaíocht

unrepresented adj

 

ionadaíonn br

substitute v

 

ioncam fir1

income,

revenue n

teaghlach fir1 ar ioncam íseal

low-income family n

 

ioncam fir1 inchánach

taxable income n

 

ioncam fir1 indiúscartha

disposable income n

 

Ioncam fir1 Intíre

Inland Revenue n

 

ioncam fir1 náisiúnta

national income n

 

ioncam fir1 neamhthuillte

unearned income n

 

ioncam fir1 pearsanta

personal income n

 

ioncam fir1 teaghlaigh

household income n

 

ionchasach aid

prospective,

potential adj

 

ionchoisne fir4

inquest n

 

ionchuireann br

input v

ionchuireann faisnéis i ríomhaire

inputs information into a computer

 

ionchúiseamh fir1

prosecution n

 

ionchúisíonn br

prosecute v

 

ionracas fir1

honesty,

probity n

 

ionraic aid

honest adj

 

ionsaí fir4

attack n

ionsaí díreach

broadside n

 

ionsaí fir4 fíochmhar

blistering attack n

 

ionsaitheach aid

confrontational adj

 

ionstraim bain2

instrument n

ionstraim reachtúil

statutory instrument

 

ionstraim bain2 agus airteagail fir1 iol rialtais

instrument and articles of government npl

 

Ionstraim bain2 Eorpach Aonair, an

Single European Act n

 

ionstraim bain2 shoshannta

negotiable instrument n

 

iontaobhaí fir4

trustee n

 

iontaobhaíocht bain3

trusteeship n

 

iontaobhas fir1

trust (organisation),

trusteeship n

sealbhaíonn br ar iontaobhas

holds in trust

 

iontaobhas fir1 carthanais

charitable trust n

 

iontaobhas fir1 tithíochta

housing trust n

 

iontaoibh bain2

confidence,

trust n

br iontaoibh ag (duine)

as (duine / rud)

trust v

 

iontráil bain3

entry n (competition, examination)

foirm iontrála

entry form

 

iontrálann br ar

enter (v) on (record),

enter v (competition, examination)

 

íonú fir uisce

water purification n

 

iorghalach fir1

militant n

 

iorghalach aid

militant adj

 

íosbhealach fir1

subway,

underpass n

 

íoslaghdaíonn br

minimise v

íoslaghdaíonn cumhachtaí na Roinne

minimises the powers of the Department

 

íosmhéid fir4 reachtúil

statutory minimum n

 

íosta aid

minimal adj

baol íosta

minimal risk

 

íostréimhse bain4

minimum period n

 

iriseoir fir3

journalist n

 

iriseoireacht bain3

journalism n

 

ísealfhuinneamh fir1

low energy n

foirgneamh ísealfhuinnimh

low-energy building n

 

ísealioncam fir1

low income n

tithe lucht ísealioncaim

low-income housing n

 

ithiomrá fir4

slander n

 

iúl fir1

knowledge,

attention n

1 cuireann br in iúl

acquaint (with),

communicate,

inform,

voice v

2 cuireann cinneadh in iúl

communicates a decision

3 cuireann in iúl do dhuine i dtaobh cruinnithe

informs someone about a meeting

4 is mian linn na rudaí atá ag déanamh imní dúinn a chur in iúl don Tionól

we wish to acquaint the Assembly with our concerns

5 curtha in iúl

articulated,

expressed adj