fir4

need,

requirement n

de réir mar is gá

as and when necessary

 

gabhann br de láimh

undertake,

take (v) in hand

gabháil de láimh

undertaking,

taking in hand

 

gabhann br le

accompany v

páipéir a ghabhann le (rud)

accompanying papers

 

gabhann br le

espouse v

1 gabháil le cúis

espousal (n) of a cause

2 gabhann le páirtí eile

cross (v) the floor

(change political party)

 

gabhann br roimh

precede v

 

gabhann br seilbh

(ar fhoirgneamh mar agóid)

occupy v (a building, in protest)

gabháil seilbhe ar fhoirgneamh (mar agóid)

occupation (n) of building

(in protest)

 

gach re bliain

biennial adj

 

gaelscoil bain2

Irish-medium school n

 

gaelscolaíocht bain3

Irish-medium schooling n

 

gafa aid sa teach

housebound adj

 

gaibhniú fir

deadlock n

 

gaíon fir1

subsoil n

 

gáir bain2

acclamation n

d'aon gháir

by acclamation

 

gairbhéal fir1

gravel n

 

gaireann br (ar)

summon(s) v

 

gaireann br toghchán

call (v) an election

 

gairge bain4 cainte

asperity (n) of speech

 

gairm bain2

summons n

(a call to appear in court)

 

gairm bain2 (bheatha)

profession,

vocation n

 

gairm bain2 na múinteoireachta

teaching profession n

 

Gairmcháilíocht bain3 Náisiúnta

National Vocational

Qualification n

 

gairmiúil aid

professional adj

polaiteoir gairmiúil

professional politician

 

gairmoideachas fir1

vocational education n

 

gairmoiliúint bain3

vocational training n

 

gairmthreoir bain5

vocational guidance n

 

gairneoireacht bain3

horticulture n

 

gála fir4

instalment

ina ghálaí / ina gálaí etc

by instalment

 

galar fir1 aicídeach

infectious disease n

 

galar fir1 ceirde

occupational disease n

 

galar fir1 tógálach

infectious disease n

 

gann aid

scarce adj

1 gann ar fhoireann /

i bhfoireann

understaffed adj

2 gann in / ar acmhainní

under-resourced

 

gann aid sa chaiteachas

underspending adj

 

gannchaite aid

underspent adj

 

gannchaiteachas fir1

underspending n

 

gannchion fir3

shortfall n

 

ganníocaíocht bain3

underpayment n

 

gannionadaíocht bain3

under-representation n

 

gannmheasann br

underestimate v

 

ganntanas fir1 tithe

housing shortage n

 

garbh aid

rough adj

 

gar-bhreithiúnach aid

quasi-judicial adj

 

garda fir4 (síochána)

member (n) of An Garda Síochána

 

Garda fir4 Síochána, an

An Garda Síochána n

 

garda fir4 slándála

security guard n

 

Gardaí fir4 iol, na

the Gardaí n

 

gás fir1

gas n

 

gás fir1 aiceanta

natural gas n

 

gás fir1 baile

town gas n

 

geallann br

pledge,

promise,

undertake v

 

gealltanas fir1

commitment,

pledge,

promise,

undertaking n

 

gealtacht bain3

insanity,

lunacy n

 

géar aid

sharp,

cutting adj

focal géar

cutting remark

 

gearán fir1

complaint,

grievance,

protest n

1 déanann br gearán

complain v

2 déanann gearán

(faoi)

protest,

complain v (about)

 

gearánaí fir4

complainant,

plaintiff n

 

géarcháineadh fir

castigation n

 

géarchéim bain2

crisis n

 

géarchúram fir1 sláinte

acute health care n

 

géarleantóir fir3

persecutor n

 

géarleanúint bain3

persecution,

witch-hunt n

déanann br géarleanúint (ar)

persecute v

 

gearrann br cáin (ar)

tax v

 

gearrann br formhuirear (ar)

surcharge v

 

gearrann br tobhach (ar)

levy v (charge a levy)

 

gearrbheathaisnéis bain2

profile n (biographical sketch)

cumann br gearrbheathaisnéis (ar)

profile v

 

gearrliosta fir4

short list n

1 cuireann br ar ghearrliosta

short-list v 

(place on a short list)

2 déanann br gearrliosta

short-list v

(draw up a short list)

 

gearrliostaíonn br

short-list v

(draw up a short list)

 

gearrscríobh fir

shorthand n

 

gearrscríobhaí fir4

stenographer n

 

gearrthán fir1 nuachtáin

press cutting n

 

gearrthéarma fir4

short term n

 

gearrthéarmach aid

short-term adj

 

gearrthóg bain2 nuachtáin

press cutting n

 

gearrthréimhse bain4

short term n

1 sa ghearrthréimhse

in the short term

2 gearrthréimhse gu mar aid short-term adj

 

gearrthréimhseach aid

short-term adj

 

géibheannach aid

critical adj (extremely urgent)

gné ghéibheannach den fhadhb

critical aspect of the problem

 

géilleadh fir

surrender n

géilleadh gan chomha

unconditional surrender

 

geilleagar fir1

economy n

 

geilleagar fir1 áitiúil

local economy n

 

geilleagar fir1 margaidh

market economy n

 

geilleagar fir1 measctha

mixed economy n

 

geilleagar fir1 tuaithe

rural economy n

 

géilleann br

concede v (defeat)

 

géilleann br (do)

accede (to),

submit (to),

defer (to) v

1 géilleann d’iarratas

accedes to a request

2 géilleann cead labhartha do dhuine (i ndíospóireacht)

defers to someone (in debate)

 

geiriatrach aid

geriatric adj

 

giall fir1

hostage n

 

gilitín fir4

guillotine n

1 imríonn br an gilitín (ar)

guillotine v

2 imríonn an gilitín ar (dhíospóireacht faoi) Bhille

guillotines (the debate

on a) a Bill

 

gineann br

generate vb

a ghineann ioncam

revenue-generating adj

 

ginearálta aid

general adj

 

giniúint bain3 ioncaim

revenue generation n

 

giniúint bain3 leictreachais

electricity generation n

 

gíoró fir4

giro n

 

giorraíonn br

abridge,

shorten,

curtail v

1 giorraíonn am

abridges time

2 giorraíonn téacs

abridges text

 

giorraithe aid

abridged adj

 

giotán fir1 cainte

soundbite n

 

giúiré fir4

jury n

 

Giúistís fir4 Síochána

Justice (n) of the Peace

 

glacadh fir le

adoption n (of minutes)

glacadh le miontuairiscí comhairle

adoption of council minutes

 

glacadóir fir3

receiver n

 

glacann br

assume v (take upon oneself)

glacann freagracht

assumes responsibility

 

glacann br cuma phoiblí

posture v

 

glacann br le

accept,

adopt v

1 glacann le tairiscint

accepts an offer

2 glacann le miontuairiscí comhairle

adopts minutes of council

 

3 glacann le tairiscint

carries a motion

 

glacann br miontuairiscí

take (v) minutes

 

glacann br páirt i

contribute (v) to

glacann páirt i ndíospóireacht

contributes to debate

 

glacann br seasamh poiblí

posture v

 

glan aid

clean,

clear,

absolute adj

bhí tromlach glan aige

he had an absolute majority

 

glan soiléir

unambiguous adj

 

glanadh fir

cleaning n

glanadh ar conradh

contract cleaning

 

glanbhealach fir1

clearway n

 

glanbhuiséad fir1

net budget n

 

glantachán fir1 oifigí

office cleaning n

 

glantachán fir1 sráide

street cleaning /

cleansing n

 

glantóir fir3

cleaner n

glantóir sráide

street sweeper (person)

 

glao fir4

call n

cuireann glao gutháin

ar (dhuine)

calls on the telephone

 

glaoch fir1

call n

glaoch rolla

roll call

 

glaonn br

call v

1 glaonn cruinniú chun oird

calls a meeting to order

2 glaonn ar dhuine

calls someone

3 glaonn ar (dhuine) ar an teileafón

telephones v

 

gléasra fir4

plant n (machinery)

 

gleic,

téann br i ngleic le

clash (v) with,

tackle v

 

gleo fir4

clamour n

 

glór fir1

voice n

labhraíonn (br) de ghlór mursanta

hector v,

speak (v) in a hectoring tone

 

glórphost fir1

voicemail n

 

gluais bain2

gloss,

glossary n

 

gluaisre fir4

glossary n

 

gnás fir1

formality,

norm,

practice,

common practice n

1 níl ann ach beart ar mhaithe le gnás

a mere formality

2 dea-ghnás

good practice

3 gnás agus nós imeachta

practice and procedure

 

gnáth- réim

habitual adj

 

gnáthbhaill fir1 iol

rank and file n

is ceist do na gnáthbhaill í seo

this is a rank and file issue

 

gnáthchúrsa fir1

ordinary course n

sa ghnáthchúrsa

automatically adv

 

gnáthdhuine fir4

ordinary person,

layman n

 

gnáthshaoránach fir1

ordinary citizen,

private citizen n

 

gné bain4

element n

tá dhá ghné leis an leasú

there are two elements to the amendment

 

gníomh fir1

act,

deed,

action n

1 gníomh mífhreagrach

irresponsible act

2 tagann br i ngníomh

come (v) into operation

 

gníomh fir1 araíonachta

disciplinary action n

 

gníomh fir1 comhairliúcháin

consultation exercise n

 

gníomh fir1 polaitiúil

political act n

 

gníomh fir1 rannpháirtíochta poiblí

public participation

exercise n

 

gníomh fir1 smachtaithe

disciplinary action n

 

gníomhach aid

active,

acting adj

rúnaí fir4 gníomhach

acting secretary n

 

gníomhach aid (i)

engaged adj

tá gníomhach sa pholaitíocht

is engaged in politics

 

gníomhaíocht bain3

activity,

undertaking n

 

gníomhaíocht bain3 gheilleagrach chomhiomlán

aggregate economic

activity n

 

gníomhaíocht bain3 phobail

community action n

 

gníomhaíocht bain3 riaracháin

administrative action n

 

gníomhaíocht bain3 slándála

security operation n

 

gníomhaíonn br

act v

 

gníomhaíonn br de bhun

act (v) on

gníomhaíonn de bhun moltaí

acts on recommendations

 

gníomhaíonn br in aghaidh

counteract v

 

gníomhaire fir4

agent n

1 gníomhaire parlaiminte

parliamentary agent

2 mar ghníomhairí

as agents

 

gníomhaire fir4 ceaptha

appointed agent n

 

gníomhaire fir4 creidiúnaithe

accredited agent n

 

gníomhaireacht bain3

agency n

 

gníomhaireacht bain3 cóiríochta

accommodation agency n

 

gníomhaireacht bain3 dheonach

voluntary agency n

 

gníomhaireacht bain3 eastáit

estate agency n

 

gníomhaireacht bain3 feidhmiúcháin

executive agency n

 

gníomhaireacht bain3 fiontar áitiúil

local enterprise agency n

 

gníomhaireacht bain3 fiontraíochta

enterprise agency n

 

gníomhaireacht bain3 forbartha áitiúla

local development

agency n

 

gníomhaireacht bain3 fostaíochta

employment agency,

employment office n

 

Gníomhaireacht bain3 na Gaeilge

The Irish Language

Agency n

 

Gníomhaireacht bain3 na hUltaise

The Ulster Scots Agency n

 

Gníomhaireacht bain3 na Lochanna

The Loughs Agency n

 

Gníomhaireacht bain3 na Soilse

The Lights Agency n

 

gníomhaireacht bain3 rialtais

government agency n

 

gníomhaireacht bain3 shaorálach

voluntary agency n

 

gníomhaireacht bain3 tithíochta

housing agency n

 

gníomhas fir1

deed n (document)

 

gníomhú fir polaitiúil

political action n

 

gnó fir4

business,

exercise n

Aon Ghnó Eile

Any Other Business n

 

gnó fir4 áitiúil

local business n

 

gnó fir4 príobháideach

private business n

 

gnóchan fir1 caipitiúil

capital gain n

 

gnóithe fir4 iol

business,

exercise n

 

gnóithe fir4 iol áitiúla

local business n

 

gnóithe fir4 iol príobháideacha

private business n

 

Gnóithe fir4 iol ar Bith Eile

Any Other Business n

 

gnólacht fir3

firm n

 

gnólacht fir3 beag

small firm n

 

gnólacht fir3 meánmhéide

medium-sized business n

 

gnóthachan fir1 caipitiúil

capital gain n

 

gnóthachan fir1 pleanála

planning gain n

 

Gnóthaí fir4 iol Baile

Home Affairs

 

gnóthaí fir4 iol eachtracha

foreign affairs npl

An Roinn Gnóthaí Eachtracha

Department of Foreign Affairs

 

gnóthaíonn br

gain v (win, achieve)

 

gnóthas fir1

undertaking n (business)

 

go dtí go

pending prep

go dtí go dtiocfaidh sé

pending his arrival

 

go dtí seo

hitherto adv

 

go dtí sin

hitherto adv

 

goineog bain2

gibe n

tugann br goineog (do)

gibe v

 

gortaíonn br

injure v (physically)

 

gortú fir

injury n (physical)

gortú tionsclaíoch

industrial injury

 

grád fir1

grade,

rank n

 

grádaíonn br

grade v

 

gradam fir1

esteem,

distinction n

luíonn br faoi ghradam stáit

lie (v) in state

 

grádlathas fir1

hierarchy n

grádlathas an chórais riaracháin

the hierarchy of the administrative system

 

graf fir1

graph n

 

grafach aid

graphical adj

 

grafaic bain2

graphics npl

 

grafpháipéar fir1

graph paper n

 

gráinniúil aid

heinous adj

 

greanmheall fir1

aggregates npl

(civil engineering)

 

gréasán fir1 bóithre

road network n

 

gréasán fir1 eolais

information network n

 

gréasán fir1 faisnéise

information network n

 

gréasán fir1 iarnróid

rail network n

 

gréasán fir1 mórbhealaí

highway network n

 

gríosaíonn br

exhort,

urge v

 

gríosaitheach aid

inflammatory adj

 

grúpa fir4 ban

women's group n

 

Grúpa fir4 Comhairleach an Tionóil Náisiúnta

National Assembly Advisory Group n (NAAG)

 

grúpa fir4 comhshaoil

environmental group n

 

grúpa fir4 eitneach

ethnic group n

 

grúpa fir4 faoi ghannionadaíocht

under-represented group n

 

grúpa fir4 faoi mhíbhuntáiste

disadvantaged group n

 

grúpa fir4 gníomhaíochta

action group n

 

grúpa fir4 mionlaigh

minority group n

 

grúpa fir4 pobail

community group n

 

grúpa fir4 polaitíochta

political group n

 

grúpa fir4 sainleasa

interest group n

 

grúpa fir4 soch-eacnamaíoch

socio-economic group n

 

grúpaí fir4 iol freasúracha

opposing factions npl

 

grúpchleachtadh fir

group practice n

 

grúpthéamh fir1

group heating n

 

guagach aid

unstable adj

 

guairneog bain2 bhoilscithe

inflationary spiral n

 

guais bain2 dóiteáin

fire hazard n

 

guais bain2 sláinte

health hazard n

 

gualcheantar fir1

coalfield n

 

guí bain4

prayer n

 

guth fir3

voice,

vote n

guth an phobail

grassroots democracy

 

guthán fir1

telephone n