fabhar fir1

favour n

1 i bhfabhar

in favour

2 daoine fir4 iol atá ag stocaireacht i bhfabhar (ruda)

'yes' lobby n

 

fabhar fir1 fola

nepotism n

 

fabhrach aid

preferential adj

 

fabhrú fir

accrual n

 

fabht fir4

flaw n

 

fabhtach aid

faulty,

unsafe adj

 

facs fir4

fax,

facsimile transmission n

 

facsálann br

fax v

 

fad fir1

length,

duration n

1 cuireann br fad le

prolong v

2 cuireann fad leis an díospóireacht

prolongs debate

 

3 ar fad

total adj

 

fadaíonn br

prolong v

 

fadhb bain2

problem n

br ina fhadhb

pose (v) a problem

 

fadhb bain2 shóisialta

social problem n

 

fadhbanna bain2 iol tosaigh

teething problems npl

 

fadréimseach aid

wide-ranging adj

díospóireacht fhadréimseach

a wide-ranging debate

 

fadtéarma fir4

long term n

 

fadtéarmach aid

long-term adj

 

fadtréimhse bain4

long term n

san fhadtréimhse

in the long term

 

fadtréimhseach aid

long-term adj

 

fadú fir

prolongation n

fadú neamhriachtanach

ar dhíospóireacht / le díospóireacht

unnecessary prolongation

of a debate

 

fadú fir

house extension n

 

fágóir fir3 scoile

school leaver n

 

faichill bain2

circumspection n

tá mé ar m’fhaichill ar

an moladh / mholadh

I approach the proposal

with circumspection

 

faichilleach aid

circumspect adj

tá mé faichilleach ar

an moladh / mholadh

I am circumspect about

the proposal

 

faidréiseach aid

prolonged adj

rinne an freasúra ionsaí faidréiseach ar an rialtas

the opposition made a prolonged attack on the government

 

faigheann br

acquire,

gain,

receive v

 

faigheann br amach

ascertain v

 

faigheann br amach

cé acu

establish (v) whether

 

faigheann br vótaí

poll v (receive votes)

fuair sí cuid mhaith vótaí

she polled well

 

fáil bain3

receipt n (receiving)

 

fáil bain3 ar

access n (to)

1 a bhfuil fáil air / uirthi

accessible adj

2 fáil (ag an bpobal / phobal) ar

accessibility (to the public)

3 níl fáil aige ar an airgead sin anois

he has no access to that money now

 

faillí bain4

neglect,

negligence n

faillí ghairmiúil

professional negligence

 

faillíoch aid

negligent adj

 

fáilteoir fir3

receptionist n

 

faíreach bain2

catcalling n

 

faireachán,

déanann br

faireachán (ar)

monitor v

 

faisnéis bain2

information,

intelligence n

1 saoráil faisnéise

freedom of information

2 ba léir dúinn a gcuid pleananna ón bhfaisnéis / fhaisnéis a bhí againn

our intelligence uncovered their plans

3 tugann br faisnéis

brief v (press etc)

4 tugann faisnéis don phreas

briefs the press

 

faisnéis bain2 bhreise

further information n

 

faisnéis bain2 bhainistíochta

management information n

 

faisnéis bain2 chúlra

background information n

 

faisnéiseann br

declare v (state officially)

faisnéiseadh dá réir sin go rabhthas i ndiaidh glacadh leis an gCeist / Cheist

the Question was declared carried accordingly

 

faisnéisiú fir

briefing,

debriefing n

seisiún faisnéisithe

debriefing session

 

fál fir1 go haer

impasse n

 

fallaing bain2

mantle,

cloak,

robe n

1 fallaing oifige

robe of office

2 faoina bhfallaingeacha oifige

attired in their robes of office

 

fáltais fir1 iol

receipts npl (monetary)

 

fáltais fir1 iol chaipitiúla

capital receipts npl

 

fan ar an líne, le do thoil (teileafón)

hold the line, please (telephone)

 

fanann br mar chuid de

stand (v) part of

go bhfanfaidh mar chuid den Bhille na focail a thairgtear a scriosadh

that the words proposed

to be deleted stand part

of the Bill

 

faoi réir

subject to

faoi réir coinníollacha áirithe

subject to certain conditions

 

faoi seach dobh

respectively adv

 

faoi sin

thereupon adv

 

faoin gcéad / chéad

per cent

 

faoiseamh fir1

relief n

tugann br faoiseamh do

relieve v (pressure)

 

faoiseamh fir1 cánach

tax relief n

 

faoiseamh fir1 i leith úis

interest relief n

 

faoiseamh fir1 rátaí

rate relief n

 

faomhadh fir

approval n

faomhadh intuigthe

tacit approval

 

faomhann br

approve v

faomhann bearta

approves measures

 

faopach fir1

predicament n

bhí sé san fhaopach

he found himself in an

awkward predicament

 

fás fir1 céatadánach

percentage growth n

 

fás fir1 geilleagrach

economic growth n

 

fasach fir1

precedent n

1 déanann / leagann

síos fasach

sets a precedent

2 tá fasach ann dó sin

there’s a precedent for that /

it is precedented

3 gan fasach

unprecedented

 

fáth fir3

reason n

 

feabhas fir1

improvement n

ag dul i bhfeabhas

on the upturn

 

feabhsaíonn br

improve,

enhance v

1 feabhsaíonn foclaíocht Bille

improves the wording

of a Bill

2 feabhsaíonn foirgneamh

upgrades a building

 

feabhsú fir

improvement n

feabhsú ar an bhfoclaíocht / fhoclaíocht

an improvement in the wording

 

feabhsú fir an chomhshaoil

environmental

improvement n

 

feabhsú fir bóithre

road improvement n

 

feabhsú fir foirgnimh

upgrading (n) a building

 

feabhsú fir mórbhealaí

highway improvement n

 

feabhsúchán fir1

housing improvement n

 

feachtas fir1

campaign n

1 i mbun feachtais

campaigning n

2 tá br i mbun feachtais

campaign v

 

feachtas fir1 fógraíochta

advertising campaign n

 

feachtas fir1 litearthachta d'aosaigh

adult literacy campaign n

 

feachtas fir1 margaíochta

marketing campaign n

 

feachtas fir1 polaitíochta

political campaign n

 

feachtas fir1 toghchánaíochta

election campaign n

 

feadán fir1 seirbhíse

service duct n

 

feall fir1

betrayal,

treachery n

 

feallann br ar

(dhuine, thír)

betray v (a person, country)

 

fear fir1 ceapacháin

appointer n (male)

 

fear fir1 comhchéime

peer n (male)

(one of equal rank)

 

fear fir1 feachtais

campaigner n (male)

 

fearann br

accord v (a welcome)

ba mhaith liom fáilte a fhearadh roimh na cuairteoirí

I would like to accord a welcome to the visitors

 

feasta dobh

hence(forth) adv (of time)

 

feiceann br (teagmhas)

ag teacht

foresee v

 

féichiúnaí fir4

debtor n

 

feidearálach aid

federal adj

 

feidearálachas fir1

federalism n

 

feidhm bain2

application (relevance),

function,

role n

1 feidhm an dlí i ndáil le

the application of the

law to

2 tá feidhm ag (duine) (i)

plays a role (in)

 

feidhm,

as feidhm

obsolete adj

téann br as feidhm

lapse v

 

feidhm,

baineann br feidhm as

deploy v

baineann feidhm as argóintí / straitéisí

deploys arguments / strategies

 

feidhm,

cuireann br i bhfeidhm

apply (bring into operation),

enforce,

implement,

institute v (bring in)

1 cuireann an tAcht i bhfeidhm maidir le

applies the Act to

2 cuireann an dlí i bhfeidhm

apply (v) the law

3 cuireann treoirlínte soiléire i bhfeidhm

institutes clear guidelines

 

feidhm,

br feidhm ag

apply v (bring into operation)

1 tá feidhm ag an alt sin sa chás seo

that section applies in this case

2 socraíonn br nach mbeidh feidhm ag coinníollacha áirithe

(i gconradh etc)

contract (v) out (arrange

that certain conditions do

not apply)

 

feidhm,

tagann br i bhfeidhm

come (v) into force

 

feidhm bain2 reachtúil

statutory function n

 

feidhm bain2 riaracháin

administrative function n

 

feidhmeannach fir1

executive (person),

official n

 

feidhmeannach fir1 cuntas

account executive n

 

feidhmeannach fir1

gnó / gnóithe

business executive n

 

feidhmeannach fir1 síochána

peace commissioner n

 

feidhmeannas fir1, an

executive n (group)

feidhmeannas cumhachtroinnte

power-sharing executive

 

Feidhmeannas fir1 na

hAlban

Scottish Executive n

 

feidhmíocht bain3

performance

feidhmíocht thionsclaíoch

industrial performance n

 

feidhmíonn br

apply (bring into operation),

function,

implement,

operate,

perform (do, carry out) v

1 feidhmíonn an tAcht maidir le

applies the Act to

2 feidhmíonn beartas

implements a policy

3 feidhmíonn go maith

performs well

 

feidhmiú fir

application (operation),

implementation n

feidhmiú an dlí i ndáil le

the application of the law to

 

feidhmiúchán fir1

executive function n

1 feidhmiúcháin gu mar aid

executive,

functional adj

2 straitéis feidhmiúcháin

functional strategy

 

feighlí fir4 leanaí

child minder n

 

feighlíocht bain3 leanaí

child minding n

 

féilire fir4

calendar n

 

féimheach fir1

bankrupt n

 

féimheach fir1 urscaoilte

discharged bankrupt n

 

féimheacht bain3

bankruptcy n

bankruptcies pl

titeann br i bhféimheacht

go bankrupt

 

féimhithe aid

bankrupt adj

 

féinfhostaithe,

duine fir4 féinfhostaithe

self-employed person n

 

féinlathach aid

autonomous adj

 

féinmheasúnú fir

self-appraisal n

 

féinriail bain5

self-rule n

 

féinrialtas fir1

self-government n

 

feirmeoireacht bain3

farming n

feirmeoireacht éisc

fish farming

 

Feisire fir4 (Parlaiminte)

Member (n) of Parliament

 

Feisire fir4 de Pharlaimint na hEorpa (FPE)

Member (n) of the European Parliament (MEP)

 

feitheamh,

ar feitheamh

pending adj

 

feithicil bain2 altach

articulated vehicle n

 

feithicil bain2 earraí

goods vehicle n

 

feithicil bain2 earraí troma

heavy goods vehicle n

 

feithicil bain2 éigeandála

emergency vehicle n

 

fiach fir1

debt n

fiach náisiúnta

national debt

 

fiaclóir fir3

dentist n

 

fiaclóireacht bain3

dentistry n

 

fiafraíonn br (an)

question v (whether / if)

 

fianaíonn br

attest,

witness v

fianaíonn síniú

attests / witnesses a signature

 

fianaise bain4

evidence,

witness,

testimony n

1 fianaise lochtach

flawed evidence

2 rialacha na fianaise

the rules of evidence

3 rinne sé fianaise dom

he bore witness for me

4 tugann br fianaise

give (v) evidence

 

fianaise bain4 chlostráchta

hearsay evidence n

 

fianaise bain4 chomhthacaíoch

corroborating evidence n

 

fianaise bain4 dhochloíte

conclusive evidence n

 

fianaise bain4 dhoiciméadach

documentary evidence n

 

fianaise bain4 inchreidte

credible evidence n

 

Fianna Fáil ain

Fianna Fáil n

 

fiannas,

br ar fiannas

serve v (in the military)

bíonn an tArm ar fiannas leis na Náisiúin Aontaithe

the Army serves with the United Nations

 

figiúirí fir1 iol réamh-mheasta

projected figures npl

 

filleann br

return v (go back)

filleann ar ábhar

returns to a topic

 

Fine Gael ain

Fine Gael n

 

fíneáil bain3

fine n

 

fíneálann br

fine v

 

finné fir4

witness n (person)

1 labhair sé le finné an ionchúisimh

he spoke to the witness

for the prosecution

2 tá br mar fhinné ar

witness v

3 tá mar fhinné ar shíniú

witnesses a signature

 

finné fir4 súl

eyewitness n

1 finné súl gu mar aid

eyewitness adj

2 cuntas finné súl

an eyewitness account

 

fionnann br

ascertain v

fionnann fírinne an scéil

ascertains the facts

 

fionnuisce fir4

fresh water n

 

fionraí bain4

suspension n

1 cuireann br ar fionraí

suspend v

2 cuireann Comhalta Parlaiminte ar fionraí

suspends a Member of Parliament

 

fionraí bain4 comhalta

suspension (n) of

a member

 

fionraíocht bain3

suspension n

 

Fiontair fir1 iol Bheaga

agus Mheánmhéide

Small and Medium-Sized Enterprises npl (SMEs)

 

fiontar fir1

risk,

undertaking,

venture,

enterprise n

1 téann br i bhfiontar

venture v

2 téann br san fhiontar

speculate v

 

fiontar fir1 bardasach

municipal enterprise n

 

fiontar fir1 beag

small enterprise n

 

fiontar fir1 pobail

community enterprise n

 

fiontar fir1 poiblí

public enterprise n

 

fiontraí fir4

entrepreneur n

 

fiontraíoch aid

entrepreneurial

 

fiontraíocht bain3

enterprise n

 

fiontraíocht bain3 áitiúil

local enterprise n

 

fiontraíocht bain3 phríobháideach

private enterprise n

 

fíor aid

true adj

(actual, correct, real)

ní fíor sin!

that is an untruth!

 

fíoraíonn br

verify v (check)

 

fíoras fir1

fact n

 

fíorchostas fir1

actual cost n

 

fíordheimhníonn br

authenticate v

 

fíorthábhachtach aid

paramount adj

 

fios,

cuireann br fios ar (dhuine)

call (v) in (someone)

 

fios fir3 gnó / gnóithe

know-how n

tá fios a ghnó / ghnóithe aige

he knows what he’s about

 

fioscach aid

fiscal adj

 

fiosraíonn br

enquire v

 

fiosrú fir

enquiry n

enquiries pl

 

fiosrúchán fir1

enquiry / inquiry n

 

fiosrúchán fir1 áitiúil

local inquiry n

 

fiosrúchán fir1 breithiúnach

judicial inquiry n

 

fiosrúchán fir1 dlíthiúil

judicial inquiry n

 

fiosrúchán fir1 pleanála

planning inquiry n

 

fiosrúchán fir1 poiblí

inquiry (n) in public,

public inquiry n

 

fiosrúchánach aid

inquisitorial adj

 

fírinne bain4

truth n

 

fírinníonn br

justify v

 

fírinniú fir

justification n

 

fís bain2 polaitíochta

political vision n

 

físchomhdháil bain3

video conferencing n

 

físchomhdháil bain3 deisce

desk-top video

conferencing n

 

fiúntas fir1

merit n

ar fhiúntas

on merit

 

flaithiúlacht bain3

hospitality n

 

fo- réim

ancillary adj

sub-,

under-,

bye- pref

fo-ordú

ancillary order

 

fo-alt fir1

subsection n

 

focail fir1 iol oibríocha

operative words npl

na focail oibríocha i dtíolacas

operative words in a conveyance

 

focal fir1

word n

1 focal ar fhocal

verbatim adj

2 i bhfocail

verbal, in words

 

fochéimí fir4

undergraduate n

 

fochoiste fir4

subcommittee n

Fochoiste Cuairte

Visiting Sub-Committee

 

fochonradh fir3

subcontract n

ligeann br (obair) ar fochonradh

subcontract v

 

fochonraitheoir fir3

subcontractor

 

fochraig bain2

reward n

 

fochuideachta bain4

subsidiary n

 

foclach aid

verbose adj

 

foclachas fir1

verbosity n

 

foclaíocht bain3

wording n,

form (n) of words

 

fodhlí fir4

byelaw n

 

fógairt bain3

declaration n

1 fógairt torthaí toghcháin

declaration of the results of an election

2 fógairt éigeandála

declaration of a state of emergency

3 fógairt leasa

declaration of interest

 

foghail bain3

trespass n

 

fógra fir4

advertisement,

announcement,

notice,

notification,

whip n

1 fógra aon líne

one-line whip

2 fógra dhá líne

two-line whip

3 fógra trí líne

three-line whip

 

fógra fir4 ar shárú coinníll

breach of condition

notice n

 

fógra fir4 cruinnithe

notice (n) of meeting

 

fógra fir4 cuí

due notice n

 

fógra fir4 deiridh

final notice n

 

fógra fir4 dhá líne

two-line whip n

 

fógra fir4 fágála

notice (n) to quit

 

fógra fir4 forghníomhaithe

enforcement notice n

 

fógra fir4 i dtaobh ceisteanna

notice (n) of questions

 

fógra fir4 reachtúil

statutory notice n

 

fógra fir4 tairisceana

notice (n) of motion

 

fógra fir4 trí líne

three-line whip n

 

fógraíocht bain3

advertising n

 

fógraíonn br

announce,

declare v

1 fógraíonn toghchán

announces an election

2 fógraíonn toradh toghcháin

declares the result of an election

3 fógraíonn éigeandáil

declares a state of emergency

4 fógraíonn leas

declares an interest

 

fóillíocht bain3

leisure n

 

foilseachán fir1

publication n (book etc)

 

foilsíonn br

make (v) public,

publish,

reveal v

le foilsiú

for publication,

on the record

 

foilsiú fir

publication (issuing),

revelation n

foilsiú leictreonach

electronic publishing

 

foinse bain4

source n

 

foirceannann br

terminate v

 

foirceanta aid

terminated adj

 

fóirdheonaíonn br

subsidise v

 

fóirdheontais fir1 iol uirbeacha

urban aid / subsidies npl

 

fóirdheontas

subsidy

subsidies pl,

subvention n

tugann br fóirdheontas do

subsidise v

 

foireann bain2

staff,

team,

set,

suite n

 

foireann bain2 bainistíochta

management team n

 

foireann bain2 choimhdeach

ancillary staff n

 

foireann bain2 chúnta

auxiliary staff n

 

foireann bain2 cigireachta

inspectorate n

 

foireann bain2 cléireachais

clerical staff n

 

foireann bain2 clóscríobhaithe

typing pool n (staff)

 

foireann bain2 iomarcach

redundant staff n

 

foireann bain2 limistéir

area team n

 

foireann bain2 lónadóireachta

catering staff n

 

foireann bain2 maoirseoireachta

supervisory staff n

 

foireann bain2 oifige

office staff n

 

foireann bain2 rialtais áitiúil

local government staff n

 

foireann bain2 ríomhchlár

computer suite n

 

foireann bain2 rúnaíochta

secretarial staff n

 

foireann bain2 shealadach

temporary staff n

 

foireann bain2 tacaíochta

support staff n

 

foirgneamh fir1

building n

 

foirgneamh fir1 bardais

municipal building n

 

foirgneamh fir1 aon stóir

single-storey building n

 

foirgneamh fir1 barraíochta

redundant building n

 

foirgneamh fir1

dé-úsáide

dual-use building n

 

foirgneamh fir1 frámaithe

framed construction n

 

foirgneamh fir1 in anchaoi

derelict building n

 

foirgneamh fir1 íseal

low-rise building n

 

foirgneamh fir1 liostaithe

listed building n

 

foirgneamh fir1 oifigí

office building n

 

foirgneamh fir1 oiriúnaithe

adapted building n

 

foirgneamh fir1 poiblí

public building n

 

foirgneamh fir1 réamhdhéanta

prefabricated building n

 

foirgneamh fir1 stairiúil

historic building n

 

foirgnimh fir1 iol athchóirithe

converted buildings npl

 

foirgníonn br

construct v (building)

 

foirm bain2

form n (document)

 

foirm bain2 conartha

form (n) of contract

 

foirm bain2 éilimh

claim form n

 

foirm bain2 iarratais

application form n

 

foirm bain2 iontrála

entry form n

 

foirm bain2 tairisceana

form (n) of tender

 

foirmeálta aid

formal adj

déanann br foirmeálta

formalise v

 

foirmeáltacht bain3

formality n (observance of form)

 

foirmiúil aid

formal adj

 

foirmiúlachtaí bain3 iol agus fasaigh fir1 iol

forms and precedents npl

 

foirmle bain4

formula n

foirmle Bharnett

Barnett formula

 

foirmle bain4 maoinithe

funding formula n

 

folaíonn br

secrete v (hide)

 

foláireamh fir1 deiridh

ultimatum n

 

foligean fir

subletting n

 

foligeann br

sublet v

 

folláine bain4 chomhshaoil

environmental health n

 

follas aid

overt adj

 

follasach aid

evident,

explicit,

transparent adj

1 b’fhollasach ón tuarascáil

it was evident from the report

2 tá sé follasach ann féin

it is self-evident

3 earráid fhollasach

glaring error n

 

folúntas fir1

(job) vacancy n

 

fo-mhírcheann fir1

subhead(ing) n

 

fón fir1

(tele)phone n

cuireann br fón ar (dhuine)

telephone v

 

fónann br do

serve v (cater for)

ní fhónann an polasaí sin do leas an phobail

that policy does not serve the public interest

 

fonóid bain2

jeering n

br ag fonóid (faoi)

jeer v

 

fóntais fir1 iol phoiblí

public utilities npl

 

fóntas fir1

utility n

utilities pl

fóntais fir1 iol

amenities npl (of a region / town)

 

foráil bain3

provision n (stipulation)

déanann br foráil bhuiséid (do)

budget v (for)

 

foráil bain3 éagtha

sunset provision n

 

foráil bain3 oideachais

educational provision n

 

foraithne bain4

decree n

 

foraithníonn br

decree v

 

forálacha bain3 iol airgeadais

financial provisions npl

 

forálacha bain3 idirthréimhseacha

transitional provisions npl

 

forálacha bain3 iol sábháilteachta

safety provisions npl

 

forálacha bain3 iol speisialta

special provisions npl

 

fóram fir1

forum n

fóram le haghaidh díospóireachta

a forum for debate

 

fóram fir1 polaitíochta

political forum n

 

foraoiseacht bain3

forestry n

 

foras fir1

body,

establishment,

institute,

institution n

An Foras Teanga

The Language Body

 

foras fir1

ground n (reason, justification)

1 foras achomhairc

ground of appeal

2 foras don iarratas

ground for the application

 

foras fir1 daonlathach náisiúnta

national democratic institution n

 

forásach aid

progressive adj

 

forbairt bain3

development n (expansion)

 

forbairt bain3 ábhartha

relevant development n

 

forbairt bain3 áiteanna cónaithe

residential development n

 

forbairt bain3 áitiúil

local development n

 

forbairt bain3 beartais

policy development n

 

forbairt bain3 cheadaithe

permitted development n

 

forbairt bain3 comharsanachta

neighbourhood development n

 

forbairt bain3 curaclaim

curriculum development n

 

forbairt bain3 foirne

staff development n

 

forbairt bain3 gairme

career development n

 

forbairt bain3 gheilleagrach

economic development n

 

forbairt bain3 gnó / gnóithe

business development n

 

forbairt bain3 inbhuanaithe

sustainable development n

 

forbairt bain3 láithreáin

site development n

 

forbairt bain3 maoine

property development n

 

forbairt bain3 margaidh

market development n

 

forbairt bain3 mheasctha

mixed development n

 

forbairt bain3 oifigí

office development n

 

forbairt bain3 pobail

community development n

 

forbairt bain3 réigiúnach

regional development n

 

forbairt bain3 ribíneach

ribbon development n

 

forbairt bain3 talún / talaimh

land development n

 

forbairt bain3 thionsclaíoch

industrial development n

 

forbairt bain3 tráchtála

commercial development n

 

forbairt bain3 tuaithe

rural development n

 

forbairt bain3 uirbeach

urban development n

 

forbraíocht bain3

development n (expansion)

tíortha forbraíochta

developing countries

 

forbróir fir3

developer n

 

forbróir fir3 maoine

property developer n

 

forchoimeádann br

reserve v

forchoimeádann breithiúnas

reserves judgment

 

forchostais fir1 iol

overheads npl

 

forchuireann br

impose v

forchuireann coinníoll

imposes a condition

 

forchúiteamh fir1

recoupment n

 

forchúitíonn br

recoup v

 

fordheontas fir1

supplement,

support n (grant)

1 fordheontas ioncaim

income support n

 

2 fordheontas ioncaim teaghlaigh

family income

supplement / support

 

fo-reachtaíocht bain3

subsidiary / subordinate legislation n

 

foréileamh fir1

requisition n

 

forfheidhmíonn br

implement v

 

forfheidhmiú fir

implementation n

forfheidhmiú ar bhonn uile-oileáin agus trasteorann

implementation on

an all-island and

cross-border basis

 

forfheidhmiú fir beartais

policy implementation n

 

forghéilleadh fir

forfeiture n

 

forghníomhaíonn br

enforce v

 

forghníomhú fir an dlí

law enforcement n

 

forhalla fir4

reception n (area)

 

forimeallach aid

peripheral adj

 

forleathan aid

extensive,

far-reaching adj

cuardach forleathan

an extensive search

 

forléiríonn br

construe v

 

forléiriú fir4

construction n

 

forlíontach aid

supplementary adj

ceist fhorlíontach

supplementary question adj

 

formhargadh fir1

hypermarket n

 

formhíníonn br

elaborate v

formhíníonn togra

elaborates on a proposal

 

formhuiníonn br

endorse v (a cheque etc)

 

formhuirear fir1

surcharge n

 

formhuirearaíonn br

surcharge v

 

forógra fir4

manifesto,

proclamation n

 

forordaíonn br

prescribe v

 

fórsa fir4 saothair

labour / work force n

 

fórsaí fir4 iol an mhargaidh

market forces npl

 

Fo-Rúnaí fir4 Buan

Permanent

Under-Secretary n

 

Fo-Rúnaí fir4 Stáit

Under-Secretary of State n Under-Secretaries of State pl

 

Fo-Rúnaí fir4 Stáit Parlaiminte

Parliamentary Under-Secretary of State n

 

foscadán fir1 frithnúicléach

fallout shelter n

 

foscríbhinn bain2

appendix n

appendices pl

 

Fo-Shirriam fir4

Under-Sheriff n

 

fostaí fir4

employee n

 

fostaí fir4 sa tseirbhís phoiblí

public servant n

 

fostaíocht bain3

employment n

 

fostaíocht bain3 do dhaoine éislinneacha

sheltered employment n

 

fostaíocht bain3 shealadach

temporary employment n

 

fostaíonn br

employ v (hire a person)

 

fostóir fir3

employer n

 

fótachóip bain2

photocopy n

 

fótachóipeálann br

photocopy v

 

fótachóipire fir4

photocopier n

 

fotha fir4 fuaime

sound feed n

 

fothairiscint bain3

subsidiary motion n

 

fothoghchán fir1

by-election n

 

freagairt bain3

reaction,

response n

freagairt bhunaidh

gut reaction

 

freagra fir4

answer,

reply n

1 freagra parlaiminteach

parliamentary reply

2 tugann br freagra

(ar / do)

answer v

 

freagra fir4 ó bhéal

oral answer / reply n

 

freagra fir4 scríofa

written answer / reply n

 

freagrach aid

responsible adj

 

freagracht bain3

responsibility n

responsibilities p

 

freagracht bain3 chorparáideach

corporate responsibility n

 

freagracht bain3 dhaonlathach

democratic accountability n

 

freagracht bain3 reachtúil

statutory responsibility n

 

freagracht bain3 shibhialta

civil responsibility n

 

freagracht bain3 tuismitheoirí

parental responsibility n

 

freagrachtaí bain3 iol foriomlána

overall responsibilities npl

 

freagraí fir4

respondent n

 

freagraíonn br

react,

respond v

 

freaschuireann br

reverse v

freaschuireann breith

reverses a decision

 

freaschur fir1

reversal n

 

freastal fir1

attendance n

freastal ar chruinniú

attendance at a meeting

 

freastalaí fir4

waiter,

waitress n

 

freastalaíonn br ar

attend (v) to,

service v

 

freastalaíonn br do

accommodate v (facilitate)

cuireadh fad leis na huaire vótála chun / le freastal do na toghthóirí

the voting hours were extended to accommodate / for the accommodation of the electorate

 

freasúra fir4

opposition n

1 gan freasúra

unopposed adj

2 gnó príobháideach / gnóithe príobháideacha gan freasúra

unopposed private business n

3 léamh gan freasúra

unopposed reading n

4 ordú gan freasúra

unopposed order n

 

freasúra fir4 dearfach

constructive opposition n

 

freasúra fir4 dílis

loyal opposition n

 

frisnéiseann br

rebut v

 

fritháireamh fir1

set-off n

 

fritháiríonn br

set-off v

 

frithéileamh fir1

counter-claim n

 

frithfhógra fir4

counter-notice n

 

frithghníomhach aid

reactionary adj

 

frithghníomhaíonn br

react v

 

frithghníomhaire fir4

reactionary n

 

frithghníomhú fir

reaction n

 

frithlíomhain bain3

counter-allegation n

 

fritogra fir4

counter-proposal n

 

froigisí ain iol

trappings npl

 

fuaidire fir4

vagrant n

 

fuaidireacht bain3

vagrancy n

 

fuaimdhíonadh fir

soundproofing n

 

fuaiminsliú fir

sound insulation n

 

fuascailt bain2

emancipation n

 

fuascailte aid

emancipated adj

 

fuasclaíonn br

emancipate,

redeem,

relieve v (set free)

ceart fuascailte

right to redeem

 

fuílleach fir1

balance n (finance)

 

fuinneamh fir1

energy n

1 fuinneamh teirmeach

thermal energy

2 fuinneamh adamhach

atomic energy

3 fuinneamh núicléach

nuclear energy