eachtobair bain2

outwork n

 

eacnamaí fir4

economist n

 

eacnamaíocht bain3

economics npl

eacnamaíocht bhaile

home economics

 

éadaí fir1 iol cosanta

protective clothing n

 

éadan,

claonann br in éadan

prejudice v

(a person against another)

 

éadan fir1 le huisce

waterside frontage n

 

eadráin bain3

arbitration,

mediation n

curtha chun eadrána

sent to arbitration

 

eadránaí fir4

arbitrator,

mediator n

 

eadránann br

arbitrate,

mediate v

 

éag fir3

expiration n

 

éagann br

expire v

ar éag don léas

on the expiration of the lease

 

eagar fir1

arrangement,

order n

1 cuireann br eagar (ar)

marshal v

 

2 cuireann eagar ar na hargóintí

marshals the arguments

 

eagarthóir fir3 polaitíochta

political editor n

 

eaglasta aid

ecclesiastical,

spiritual adj

Na Tiarnaí Eaglasta

the Lords Spiritual

 

eagna bain4 chinn

intelligence n (understanding)

duine a bhfuil scoth eagna chinn aige

person of great intelligence

 

éagóir bain3

injustice,

wrong n

bhí sé san éagóir

he was in the wrong

 

éagórach aid

unjust adj

 

eagraíocht bain3

organisation n

(society, movement)

eagraíocht phobail

community organisation

 

eagraíocht bain3 dheonach

voluntary organisation n

 

eagraíocht bain3 neamhbhrabúis

non-profit organisation n

 

eagraíocht bain3 neamhspleách stáit

quango n

quangos pl

 

eagraíocht bain3 polaitíochta

political organisation,

political body n

 

eagraíocht bain3 saothair dhírigh

direct labour organisation n

 

eagraíocht bain3 seirbhíse dírí

direct service

organisation n

 

eagraíocht bain3 shaorálach

voluntary organisation,

association n

 

eagraíonn br

organise v

 

eagrú fir

organisation n (activity)

eagrú fir polaitíochta

political organisation n

 

éagsúlacht bain3 tuairime

divergence /

division (n) of opinion

 

eangach bain2 náisiúnta

national grid n

 

earcach fir1

recruit n

 

earcaíocht bain3

recruitment n

 

earcaíonn br

recruit v

 

earcú fir foirne

staff recruitment n

 

éarlais bain2

deposit n (election)

 

earmaise bain4

attainment n

 

earnáil bain3

area,

sector n (of activity)

 

earnáil bain3 dheonach

voluntary sector n

 

earnáil bain3 fáis

growth area n

 

earnáil bain3 gheilleagrach

economic area n

 

earnáil bain3 seirbhísí, an

service sector n

 

earnáil bain3 phoiblí, an

public sector n

 

earnáil bain3 phríobháideach, an

private sector n

 

earnáil bain3 ríthábhachtach

key sector n

 

earraí fir4 iol tomhaltais

consumer goods npl

 

earráid bain2

mistake n

déanann br earráid

make (v) a mistake

 

earráid bain2 chlóscríbhneoireachta

typing error n

 

easaontach aid

dissenting,

dissident adj

1 breithiúnas easaontach

dissenting judgment

2 dearcadh easaontach

dissident view

 

easaontacht bain3 fianaise

conflicting evidence n

 

easaontaíonn br

dissent,

disagree v

easaontaíonn le tuairim

dissents from a view

 

easaontas fir1

disagreement,

dissension,

dissent n

1 tá súil agam nach mbeidh easaontas ar bith ann faoin tuairim sin

I hope there will be no dissent from that view

2 tá easaontas eatarthu

there is division amongst them

 

easaontóir fir3

dissident n

 

easaontú fir

disagreement n

 

éascaíonn br

facilitate v

 

eascaire fir4

writ n

eascaire bunaidh

original writ

 

eascaire fir4 habeas corpus

writ (n) of habeas corpus

 

éascaitheoir fir3

facilitator n

 

easláine bain4

invalidity n (illness)

 

easnamh fir1

deficit,

gap,

deficiency,

inadequacy,

shortfall n

1 tá easnamh sa reachtaíocht

there is a gap in the legislation

2 an t-easnamh ar na rialacha

the inadequacy of the rules

 

easnamh fir1 sa bhuiséad

budget deficit n

 

easpa bain4 dídine

homelessness n

 

easpa bain4 foirne

staff shortage n

 

easpa bain4 scileanna

skill shortage n

 

eastát fir1

estate n

an ceathrú heastát

the fourth estate

 

eastát fir1 (tithíocht)

estate (n) (housing)

 

eastát fir1 (tithíochta) bardais

corporation estate n

 

eastát fir1 (tithíochta) comhairle

council estate n

 

eastát fir1

tionsclaíoch / tionscail

industrial estate n

 

eastát fir1 tithíochta

(údarás áitiúil)

housing estate n

(local authority, council)

 

éasúint bain3

easement n

 

easumhlaíocht bain3 shibhialta

civil disobedience n

 

eatramhach aid

interim adj

 

éiceachóras fir1

ecosystem n

 

éicealaoch fir1

eco-warrior n

 

éiceolaí fir4

ecologist n

 

éiceolaíoch aid

ecological adj

 

éiceolaíocht bain3

ecology n

 

éide bain4

uniform n

 

éifeacht bain3

effect n

1 le héifeacht ón lá inniu

with effect from today

2 tagann br in éifeacht

come (v) into effect

3 tagann an t-acht in éifeacht

the act comes into effect

4 tugann br éifeacht do

give (v) effect to

 

éifeacht bain3 iarmhartach

knock-on effect n

 

éifeachtach aid

effective,

efficient adj

éifeachtach ó thaobh

costais de

cost-effective

 

éifeachtacht bain3

efficiency n

 

éifeachtacht bain3 breosla

fuel efficiency n

 

éifeachtacht bain3 fuinnimh

energy efficiency n

 

éifeachtúil aid

efficient adj

 

éifeachtúlacht bain3

effectiveness n

 

éifeachtúlacht bain3 costais

cost-effectiveness n

 

éifeachtúlacht bain3 pholaitiúil

political efficacy n

 

éigeandáil bain3

emergency n

1 staid éigeandála

state of emergency

2 An Éigeandáil

The Emergency

 

éigeantach aid

compulsory,

mandatory,

obligatory adj

 

éigiallmhar aid

ill-considered adj

gníomh éigiallmhar

a bhí ann

the action was

ill-considered

 

éiginnteacht bain3

uncertainty n

uncertainties pl

 

éigríonna aid

ill-advised adj

1 gníomh éigríonna

an ill-advised action

2 b’éigríonna an mhaise duit

a leithéid a dhéanamh

you would be ill-advised to take that action

 

eile aid

other,

further adj

ordú eile

further order

 

éileamh fir1

claim,

demand n

1 an t-éileamh ar earraí

the demand for goods

2 éileamh ardghlórach

clamour n

 

éileamh fir1 ar fhuinneamh

energy demand n

 

éileamh fir1 ar leictreachas

electricity demand n

 

éileamh fir1 ar shaothar

labour demand n

 

éileamh fir1 ar thithe

housing demand n

 

éileamh fir1

bunreachtúil / sa bhunreacht

constitutional claim n

 

éileamh fir1 conarthach

contractual claim n

 

éileamh fir1 deiridh

final demand n

 

éileamh fir1 rátaí

rate demand n

 

éilíonn br

claim,

demand,

require (oblige),

submit v (suggest)

1 éilíonn athchomhaireamh

demands a recount

2 éilíonn vótáil

demands a division

3 mar a éilíodh le hOrdú a rinne an Dáil an lá seo

as required by an Order of the Dáil of this day

4 bhí siad ag éileamh go hardghlórach go mbeadh fiosrúchán ann

they were clamouring for an enquiry

 

éilíonn br vótáil

challenge (v) a division

 

éilitheoir fir3

claimant n

 

éillíonn br

corrupt v

 

éillitheach aid

corrupt adj

cleachtais éillitheacha

corrupt practices

 

éillitheacht bain3

corruption n

 

éillitheoir fir3

corruptor n

 

éilliú fir

corruption n

tá claonadh ann éilliú a spreagadh

tending to corrupt

 

éilliú fir bia

food contamination n

 

eintiteas fir1 dlíthiúil

legal entity n

 

eire bain4

burden n

 

Éire bain5

Ireland n

 

éirí fir4 amach

rebellion n

 

éirí fir as

abdication (of crown),

resignation n (of office)

ceist éirí as (oifig / post)

a resignation matter

 

eiriceacht bain3

heresy n

eiriceacht pholaitiúil

political heresy

 

éirim bain2

wit n (intelligence)

níl d’éirim ann an barr a bhreith sa díospóireacht

he does not have the wit to

excel in debate

 

éirimiúil aid

intelligent

duine éirimiúil

intelligent person

 

éiríonn br

rise v

1 d’éirigh sé chun labhairt,

d’éirigh sé a labhairt

he rose to speak

2 d’éirigh an Teach an tseachtain seo caite

the House rose last week

 

éiríonn br amach

rebel v

 

éiríonn br as

abdicate,

resign v

1 éiríonn as coróin

abdicates crown

2 éiríonn as oifig

abdicates office

 

éiríonn br le

manage (v) to,

succeed v

 

éis,

dá éis

subsequent adj

cruinniú dá éis

subsequent meeting

 

éis,

tar éis

after adv

 

eisceacht bain3

exception n

níl aon eisceacht ann

there are no exceptions

 

eiseamláir bain2

model n

 

eisiamh fir1

exclusion n

eisiamh sóisialta

social exclusion

 

eisiann br

exclude v

 

eisiata aid

excluded adj

 

eisilteach fir1

effluent n

 

eisilteach fir1 tionsclaíoch

industrial effluent n

 

eisíocaíochtaí bain3 iol

disbursements npl

cuntas eisíocaíochtaí

disbursements account

 

eisíocann br

disburse v

 

eisíonn br

issue v

1 eisíonn ciorclán

issues a circular

2 eisíonn ráiteas

issues a statement

 

eisiúint bain3

issue n (thing issued)

 

eisiúint bain3 nuachta

news release n

 

éislinn bain2 choirp

physical handicap n

 

éislinn bain2 mheabhrach

mental handicap n

 

éislinn bain2 radhairc

visual handicap n

 

éisteacht bain3

hearing n

1 éisteacht chúirte

court hearing

2 éisteacht phoiblí

public hearing

 

éisteann br

hear v (listen to officially)

éisteann cás

hears a case

 

eite bain4

wing n

 

eite bain4 chlé

the left wing

1 mic léinn ar an eite chlé

left-wing students

2 páirtí den eite chlé

left-wing party

3 polaitíocht na heite clé

left-wing politics

 

eite bain4 dheis

the right-wing

1 nuachtáin ar an eite dheis

right-wing newspapers

2 rialtas den eite dheis

right-wing government

3 polaitíocht na heite deise

right-wing politics

 

eitic bain2

ethics n

 

eitic bain2 ghairmiúil

professional ethics n

 

eiticiúil aid

ethical adj

 

eolaí fir4 teileafóin

telephone directory n

 

eolaíocht bain3 na polaitíochta

political science n

 

eolas fir1

information,

knowledge n

1 mar eolas (duit)

for (your) information

2 ar an eolas

informed adj

3 ar an eolas go maith

well-informed

4 tá br ar an eolas (faoi)

know v (about)

5 an bhfuil an tAire ar an eolas faoi sin?

is the Minister aware of that?

6 an t-eolas is deireanaí

update n

7 tugann br an t-eolas is deireanaí (do dhuine)

update v (a person)

8 thug sé an t-eolas is deireanaí don Aire

he updated the Minister

 

Eoraip bain, an

Europe n

 

Eorpach fir1

 European n

 

Eorpach aid

European adj

 

euro ain

euro n

1 tá an euro ag éirí

láidir / lag

the euro is getting

strong / weak

2 stáit an euro

the euro block

3 limistéar an euro

Euroland