dáil bain3

legislative assembly n

Dáil Éireann

Dáil Éireann

 

dáil,

i ndáil le

in relation to (as regards)

1 i ndáil le gnó / gnóithe a stopadh

in relation to the interruption of business

2 i ndáil le leasuithe

in relation to amendments

 

dáil bain3 chomhairle leis an bpobal / phobal

public consultation n

 

dáilcheantar fir1

constituency n (Dáil)

 

dáileadh fir cumhachtaí

distribution (n) of powers

 

dáileadh fir daonra

population distribution n

 

dáileadh fir de réir aoise

age distribution n

 

dáileann br

allocate,

distribute v

dáileann cumhachtaí

allocates powers

 

dáileoir fir3 airgid

cash dispenser n

 

daingean aid

absolute adj (final)

tugadh ordú daingean

an absolute order was given

 

daingneacht bain3 tionachta

security of tenure n

 

daingníonn br

consolidate,

ratify v

1 dhaingnigh siad a raibh bainte amach acu go dtí sin

they consolidated their gains so far

2 cathain atá an Stát chun an conradh a dhaingniú?

when is the State going to ratify the treaty?

3 cá huair atá an Stát leis an chonradh a dhaingniú?

when is the State going to ratify the treaty?

 

daingniú fir

ratification n

 

dáiríre dobh

in earnest,

really,

materially adv

 

daltaí fir4 iol scoile

school children npl

 

damáiste fir4

damage n

damáiste don chomhshaol

environmental damage

 

damáistí fir4 iol

damages npl

1 damáistí leabhail

libel damages

2 damáistí leachtaithe

liquidated damages

 

dámhachtain bain3

award n (academic,

legal etc)

 

dámhann br costais

award (v) costs

 

dámhann br damáistí

award (v) damages

 

dána aid

audacious adj

 

dánacht bain3

audacity n

 

daoine fir4 iol ar scor

retired people npl

 

daoine fir4 iol gan dídean

homeless n

 

daoine fir4 iol

meabhair-éislinneacha

mentally handicapped

people npl

 

daoine fir4 iol nach cainteoirí Gaeilge (iad)

non-Irish speakers npl

 

daoine fir4 iol neamhspleácha

independents npl

 

daoine fir4 iol scothaosta

elderly people npl

 

daonacmhainní bain2 iol

human resources npl

 

daonáireamh fir1

census (n) of population

censuses pl

 

daonchumhacht bain3

manpower n

 

daonlathach fir1

democrat n

 

daonlathach aid

democratic adj

déanann br daonlathach

democratise v

 

daonlathaí fir4

democrat n

 

Daonlathaí fir4 Liobrálach

Liberal Democrat n

 

daonlathaíonn br

democratise v

 

Daonlathaithe,

na Daonlathaithe fir4 iol Liobrálacha

Liberal Democrats npl

(the party)

 

daonlathas fir1

democracy n

 

daonlathas fir1 áitiúil

local democracy n

 

daonlathas fir1 an phobail

grassroots democracy n

 

daonlathas fir1 liobrálach

liberal democracy n

 

daonlathas fir1 parlaiminteach

parliamentary democracy n

 

daonlathas fir1 pobail

popular democracy n

 

daonlathas fir1 sóisialach

social democracy n

 

daonlathas fir1 tionsclaíoch

industrial democracy n

 

daonra fir4

population n

daonra measta

population estimate

 

daorann br

sentence v

 

daoscarpholaitíocht bain3

gutter politics n

 

daoscarphreas fir3, an

gutter press n

 

dara aid

second adj

an dara suí

second sitting

 

dara ballóid bain, an

second ballot n

 

Dara Léamh fir (ar Bhille), an

Second Reading n (of Bill)

 

dáta fir4

date n

1 athraíonn br chun dáta

update v (a report etc)

2 cuireann br dáta ar / le

date v

3 cuireann dáta le doiciméad

dates a document

4 leasaíonn br chun dáta

update v (a report etc)

5 tugann br tuairisc chun dáta

give an update report

 

6 tuairiscíonn br chun dáta (do dhuine)

update v (a person)

 

dáta fir4 áirimh

enumeration date n

 

dáta fir4 deiridh

closing date n

 

dáta fir4 éagtha

expiry date n

 

dáta fir4 seachadta

delivery date n

 

dáta fir4 tosaigh

initial date n

 

dátheangach aid

bilingual adj

 

dátheangachas fir1

bilingualism n

 

dátstampa fir4

date stamp n

 

déabhlóid bain2

devolution n

 

déabhlóideann br

devolve v

 

deachtóir fir3

dictator n

 

deachtóireacht bain3

dictatorship n

deachtóireacht

dhea-mhéineach

benevolent dictatorship

 

deachtráiteas fir1

diktat n

 

deachtrialtas fir1

government (n) by diktat

 

déagóir fir3

teenager n

 

dealbh aid

impoverished adj

fágann br dealbh

impoverish v

 

déanamh fir bóithre

road building /

construction n

 

déanamh fir brabúis

profit making n

 

déanamh fir mórbhealaí

highway construction n

 

déanann br

commit (perpetrate),

manufacture,

perform v (do, carry out)

1 déanann earráid

commits an error

2 déanann go maith

does well

3 déanann obair mhaith

performs well

 

déanann br arís

repeat v,

do (v) again

 

déanmhas fir1 (foirgnimh)

structure n (of a building)

 

déanmhas fir1 contúirteach

dangerous structure n

 

déanmhasach aid

structural adj (of buildings)

 

déantóir fir3

manufacturer n

 

déantús fir1

make,

manufacture n

de dhéantús na hÉireann

Irish made,

of Irish make

 

déantúsaíocht bain3

manufacture n

 

déantúsaíonn br

make,

manufacture v

 

déantúsóir fir3

manufacturer n

 

deara,

cuireann br faoi

deara (go)

cause (v) to be done

eisean faoi deara

(é a dhéanamh)

(it was done) at his instigation

 

dearadh fir

design n

 

dearadh fir bóithre

road design n

 

dearadh fir ceardaíochta agus teicneolaíocht

craft design and

technology n

 

dearadh fir mórbhealaí

highway design n

 

dearadh fir ríomhchuidithe

computer-aided design n

 

dearadh fir tionsclaíoch

industrial design n

 

dearadh fir tógála

building design n

 

dearadh fir uirbeach

urban design n

 

dearbhaíonn br

affirm v (confirm)

dearbhaíonn polasaí

affirms policy

 

dearbhaíonn br leas

declare (v) an interest

 

dearbhán fir1

voucher n

dearbhán taistil

travel voucher / warrant

 

dearbhasc fir1

affirmation n

dearbhasc i gcúirt

affirmation in court

 

dearbhascann br

affirm v

dearbhascann i gcúirt

affirms in court

 

dearbhú fir

affirmation (confirmation),

statement n

dearbhú ar pholasaí

affirmation of policy

 

dearbhú fir leasa

declaration (n) of interest

 

dearbhú fir reachtúil

statutory declaration n

 

dearcadh fir

opinion,

view n

dearcadh an phobail i gcoitinne

mainstream opinion

 

dearcadh fir forásach

progressive opinion n

 

dearmad fir1

mistake,

oversight,

error n

1 déanann br dearmad

makes a mistake,

forgets

2 tá br dearmad air

he is mistaken

3 is é a dhearmad / a dearmad (etc) é

he / she mistakes

4 ba é a dhearmad é gur mheas sé gur vóta muiníne a bhí ann

he mistook it to be a vote of confidence

 

deasc bain2

desk n

 

deasc bain2 eolais

information desk n

 

deasc bain2 faisnéise

information desk n

 

deascfhoilsitheoir-

eacht bain3

desktop publishing n (DTP)

 

deasghnátha fir3 iol tionscnaimh

initiation rites npl

 

débhealach fir1

dual carriageway n

 

débhliantúil aid

biannual adj

 

débhrí bain4

ambiguity n

 

débhríoch aid

ambiguous adj

 

deifnídeach aid

definitive adj

 

deighilt bain2

separation n

tá deighilt iomlán anseo ó thaobh tuairimí de

there is a polarisation of opinion here

 

deighleann br

separate v

 

deighleann br go hiomlán

polarise v

 

déileáil bain3

treatment n

déileáil chomhionann /

an déileáil chéanna

equal treatment

 

déileálann br

deal v

déileálann in airgead

deal in money

 

déileálann br le

deal (v) with

 

déimeagrafaíocht bain3

demography n

 

deimhníonn br

certify,

confirm,

validate,

verify v

deimhníonn cruinneas doiciméid

certifies the accuracy

of a document

 

deimhniú fir

certificate n

deimhniú árachais

certificate of insurance

 

deimhniú fir báis

death certificate n

 

deimhniú fir beireatais

birth certificate n

 

deimhniú fir pósta

marriage certificate n

 

deimhniú fir sábháilteachta ó dhóiteán

fire (safety) certificate n

 

deir br arís

repeat,

say again v

dúirt sé an focal maslach arís

he repeated the insulting remark

 

deireadh fir1

end,

termination n

1 cuireann br deireadh le

abolish,

remove,

terminate v

2 cuireann deireadh le (rud) de réir a chéile

phases out (something)

3 cuireann deireadh le dícháiliúchán

removes / lifts a disqualification

4 deiridh gu mar aid

final adj

 

deireanach aid

final adj

 

deis bain2

facility,

opportunity n

1 tá deis a labhartha aige

he has an elegant turn of phrase

2 ar bheagán deiseanna ón taobh sóisialta (de)

socially deprived adj

 

deisbhéalach aid

witty adj

duine deisbhéalach

witty person

 

deisbhéalaí bain4

wit n (humour)

ba mhór an t-ábhar grinn a dheisbhéalaí agus a bhí sé

his wit was a source of much amusement

 

deisiú fir éigeandála

emergency repair n

 

deisiú fir

house repair n

 

deisiúchán fir1 tithe

housing repair n

 

deonach fir1

volunteer n

 

deonach aid

voluntary adj

 

deonaíocht bain3

concession n

 

deonaíonn br

grant v

 

deontas fir1

grant,

grant aid n

1 deontas Eorpach

European grant

2 deontas i gcabhair

grant-in-aid

3 tugann br deontas (do)

grant-aid v

 

deontas fir1 caipitiúil

capital grant n

 

deontas fir1 caomhantais

conservation grant n

 

deontas fir1 cothabhála (foirgneamh)

maintenance grant n (building)

 

deontas fir1 cothaithe

(mac léinn)

maintenance grant n (student)

 

deontas fir1 deisiúcháin

repair grant n

 

deontas fir1 feabhsúcháin

improvement grant n

deontas feabhsúcháin tí

home improvement grant

 

deontas fir1 forbartha

development grant n

 

deontas fir1 infheistíochta

investment grant n

 

deontas fir1 mic léinn

student grant n

 

deontas fir1 sonrach

specific grant n

 

deontas fir1 taca ioncaim

income support grant n

 

deontas fir1 taca rátaí

rate support grant n

 

deontas fir1 tithíochta

housing grant n

 

dépháirteach aid

bipartisan adj

 

diaidh,

ina dhiaidh sin

subsequent adj

1 an cruinniú ina dhiaidh sin

the subsequent meeting

2 ina dhiaidh sin

subsequently adv

3 ina dhiaidh sin agus uile

notwithstanding adv

 

dialann bain2 ghnó / ghnóithe

business diary n

foilsítear sonraí ar obair an Tionóil sa dialann ghnó / ghnóithe

details of the work of the Assembly are published in the business diary

 

diallas fir1 caighdeánach

standard deviation n

 

dian- réim

intensive adj

 

dianchaipitiúil aid

capital-intensive adj

 

dianmhargáil bain3

hard bargaining n

 

dianmhargáintíocht bain3

 hard bargaining n

 

diansireann br

importune v

diansireann cúnamh ar dhuine

importunes someone for help

 

diansmachtúil aid

repressive adj

reachtaíocht dhiansmachtúil

repressive legislation

 

dianstocaireacht bain3

barnstorming adj

 

díbharraíonn br

disbar v

 

díbhe bain4

dismissal n (legal)

 

díbheann br

dismiss v (legal)

1 díbheann an chúirt

the court dismisses,

dismisses the court

2 díbheann achomharc

dismisses an appeal

 

díbhinn bain2

dividend n

 

díbhoilscitheach aid

deflationary adj

 

díbhoilsciú fir

deflation n

 

dícháilíonn br

disqualify v

dícháilíonn ó oifig a shealbhú

disqualifies from holding office

 

dícháiliú fir

disqualification n

dícháiliú ó oifig a shealbhú

disqualification from holding office

 

dícheadaíonn br

disallow v

leasaíodh an taifead lena gcuid vótaí a dhícheadú

the record was amended to disallow their votes

 

díchobhsaíonn br

destabilise v

díchobhsaíonn staid na polaitíochta

destabilises the political situation

 

díchobhsaitheach aid

destabilising adj

tionchar díchobhsaitheach

destabilising influence

 

dídean bain2

shelter,

refuge n

1 dídean polaitíochta

political asylum n

2 gan dídean

homeless

 

dídeanaí fir4

refugee n

 

dí-éilliú fir

decontamination n

 

dífhostaíocht bain3

unemployment n

 

dífhostaíocht bain3 fhadtréimhseach

long-term unemployment n

 

dífhostaíocht bain3 shéasúrach

seasonal unemployment n

 

dífhostaíocht bain3 struchtúrach

structural unemployment n

 

dífhostaíonn br

dismiss v (staff)

 

dífhostaithe aid

unemployed adj

 

dífhostú fir

dismissal n (of staff)

 

dífhostú fir éagórach

unfair dismissal n

 

dífhostú fir inchiallaithe

constructive dismissal n

 

dífhostú fir neamhdhleathach

unlawful dismissal n

 

difríocht bain3

disparity n

 

díláraíonn br

decentralise v

 

díláraithe aid

decentralised,

decentralising adj

 

dílárú fir

decentralisation n

 

dílis aid

loyal adj

 

dílseacht bain3

loyalty n

 

dílsíonn br

vest v

 

dílsíonn br (chuig)

appropriate v (to)

dílsíonn foirgneamh chuig duine

appropriates a building to someone

 

dílsiú fir (chuig)

appropriation n (to)

dílsiú foirgnimh chuig duine

appropriation of a building to someone

 

díluacháil bain3

devaluation n

 

dímheas fir3

depreciation n

dímheas caipitil

capital depreciation

 

dímheasann br

depreciate v

 

díobháil bain3

harm,

damage,

injury,

wound n

1 díobháil mhór

substantial harm

2 déanann br díobháil (do)

harm,

injure v

 

díobháil bain3 thionsclaíoch

industrial injury n

 

díobhálach aid

detrimental,

injurious adj

 

díobhálann br

injure v (legal, etc)

 

díol fir3 ar ceant

auction sale n

 

díolacháin fir1 iol tithe bardais

corporation house

sales npl

 

díolacháin fir1 iol tithe comhairle

council house sales npl

 

díolaíocht bain3

emoluments npl

 

díolmhaíonn br

exempt v

ba cheart é sin a dhíolmhú sa reachtaíocht
that should be exempted in the legislation

 

díolmhaithe aid

exempt adj

 

díolúine bain4

exemption,

immunity n

díolúine ó ionchúiseamh

immunity from prosecution

 

díolúine bain4 ó cháin

tax exemption n

 

díolúine bain4 thaidhleoireachta

diplomatic immunity n

 

díomas fir1

arrogance n

 

díomasach aid

arrogant adj

1 duine díomasach

an arrogant person

2 bhí sé díomasach leis na toghthóirí

he took an arrogant view of the electorate

 

diongbháilte aid

firm,

steadfast adj

thug siad faoin bhfadhb / fhadhb go diongbháilte

they tackled the problem

with determination

 

diongbháilteacht bain3

determination n (resolution)

 

diosca fir4 aitheantais

identity disc n

 

díospóid bain2

dispute n

 

díospóideach aid

disputatious adj

 

díospóideann br

dispute v

 

díospóireacht bain3

debate,

discussion n

1 Díospóireacht Atrátha

Adjournment Debate

2 Díospóireacht ar an Aitheasc (Aitheasc na Banríona)

Debate on the Address (Queen's Speech)

3 déanann br díospóireacht ar

debate v

 

díospóireacht bain3 chlabhsúir

closure debate n

 

díospóireacht bain3 chorraithe

heated debate n

 

díospóireacht bain3 Dála

Dáil debate n

 

díospóireacht bain3 éigeandála

emergency debate n

 

díospóireacht bain3 neamhfhoirmeálta

informal discussion n

 

díospóireacht bain3 pharlaiminte

parliamentary debate n

 

díospóireacht bain3 Seanaid

Seanad debate n

 

díospóireacht bain3 Tionóil

Assembly debate n

 

díospóireacht bain3 um cháineadh

censure debate n

 

díotálann br

indict v

 

díothach aid

deprived adj

díothach ón taobh

sóisialta (de)

socially deprived

 

díothacht bain3

deprivation n

 

díothaíonn br

abolish,

eradicate v

 

díothú fir

abolition,

eradication n

1 díothú oifige

abolition of office

2 díothú na heitinne bólachta

eradication of bovine tuberculosis

 

díreach aid

direct adj

 

dírialaíonn br

decontrol,

deregulate v

 

dírialta aid

arbitrary adj

 

dírialú fir

decontrol,

deregulation n

déanann br dírialú (ar)

decontrol v

 

díríonn br ar

target v

 

dírsheachadadh fir

express delivery n

 

dísc,

téann br i ndísc

peter (v) out

chuaigh an díospóireacht

i ndísc tar éis tamaill

the debate petered out after

a while

 

díscaoileadh fir

dissolution n

díscaoileadh comhlachta

dissolution of body

 

díscaoileann br

dissolve v

díscaoileann comhlacht

dissolves a body

 

díscoireann br

prorogue v

 

díscor fir1

prorogation n

 

discréid bain2

discretion n (discernment)

aois na discréide

age of discretion

 

díscríobhann br

write (v) off

díscríobhann fiach

writes off a debt

 

díshealbhaíonn br (tionónta)

evict v (a tenant)

 

díshrianann br

derestrict v

 

díspeagadh fir

contempt n

 

díspeagadh fir cúirte

contempt (n) of court

 

díspeagadh fir parlaiminte

contempt (n) of parliament

 

díspeagúil aid

disparaging adj

ráiteas díspeagúil

disparaging remark

 

dispeansáid bain2

dispensation n (exemption)

 

diúltaíonn br (do)

decline,

refuse,

reject v

 

diúltú fir

refusal,

rejection n

 

diúscairt bain3

disposal n

diúscairt i ngnó / ngnóithe

a disposal in business

 

diúscairt bain3 bruscair

refuse disposal n

 

diúscairt bain3 dramhaíola

waste disposal n

 

diúscairt bain3 éigeantach

compulsory disposal n

 

diúscairt bain3 eisiltigh

effluent disposal n

 

diúscairt bain3 mhídhleathach (bruscair)

fly tipping n

 

diúscairt bain3 talún / talaimh

land disposal n

 

diúscraíonn br

dispose (v) of

 

dleacht bain3

duty n (tax)

dleacht toitíní

cigarette duty

 

dleacht bain3 mháil

excise duty n

 

dleacht bain3 stampa

stamp duty n

 

dleathach aid

lawful adj

1 déanann br dleathach

legalise v

2 an bhfuil an rialtas i bhfabhar é sin a dhéanamh dleathach?

does the government favour the legalisation of that?

 

dlí fir4

law n

1 dlí na tíre

the law of the land

2 dlí comhaimseartha

contemporary law

3 de réir dlí

according to the law,

in accordance with

the law,

within the law

4 ritheann le bheith ina dhlí

passes into law

5 tugtha don dlí

litigious adj (of a person)

 

dlí fir4 AE

EU Law n

 

dlí fir4 agus ceart fir1

law and justice n

 

Dlí fir4 an Chomhphobail

Community Law n

(European Union - EU)

 

dlí fir4 bunreachtúil

constitutional law n

 

dlí fir4 CE

EC Law n

 

dlí fir4 coiriúil

criminal law n

 

dlí fir4 coiteann

common law n

1 faoin dlí coiteann

common law adj

2 cion faoin dlí coiteann

common law offence

 

dlí fir4 conartha

law (n) of contract

 

dlí fir4 conarthaí

contract law n

 

dlí fir4 cuideachtaí

company law n

 

Dlí fir4 Eorpach, an

European Law n

 

dlí fir4 fostaíochta

employment law n

 

dlí fir4 idirnáisiúnta

international law n

 

dlí fir4 maoine

property law n

 

Dlí fir4 na hAlban

Scottish Law n

 

Dlí fir4 na hEorpa

European Law n

 

dlí fir4 oibreachais

labour law n

 

dlí fir4 reachtach

statute law n

 

dlí fir4 reatha

current law n

 

dlí fir4 riaracháin

administrative law n

 

dlí fir4 saothair

labour law n

 

dlí fir4 scríofa

written law n

 

dlí fir4 sibhialta

civil law n

 

dlí fir4 teaghlaigh

family law n

 

dlí fir4 tithíochta

housing law n

 

dlí fir4 toghcháin

electoral law n

 

dlí-eolaíocht bain3

jurisprudence n

 

dlínse bain4

jurisdiction n

faoi dhlínse

under the jurisdiction of

 

dlínse bain4 iomlánach

plenary jurisidiction n

 

dlínse bain4 neamhtheoranta

unlimited jurisdiction n

 

dlínse bain4 shibhialta

civil jurisdiction n

 

dlíodóir fir3

lawyer n

 

dlisteanach aid

legitimate adj

 

dlisteanacht bain3 dhaonlathach

democratic legitimacy n

 

dlisteanaíonn br

legitimate v

 

dliteanas fir1

liability n

faoi dhliteanas

liable adj

 

dliteanas fir1 cánach

tax liability n

 

dliteanas fir1 sibhialta

civil liability n

 

dlitear iniúchadh a dhéanamh ar

liable to inspection

 

dlíthe fir4 iol ceadúnacháin

licensing laws npl

 

dlíthe fir4 iol na graostachta

obscenity laws npl

 

dlíthe fir4 iol tomhaltóirí

consumer law n

 

dlíthí fir4

litigant n

 

dlíthíoch aid

litigious adj

 

dlíthíocht bain3

litigation n

 

dlíthiúil aid

legal adj

 

dlíthiúlacht bain3

legality n

 

dlús fir1 daonra

density (n) of population

 

dlús fir1 tithíochta

housing density n

 

dlúthpháirtíocht bain3

solidarity n

 

dochar fir1

damage,

prejudice (legal),

wound n

1 gan dochar

without prejudice

2 déanann br dochar do

prejudice (legal),

spoil,

damage v

 

dochar fir1

debit n (accountancy)

 

dochar fir1 díreach

direct debit n

 

dochosanta aid

unjustifiable,

indefensible adj

 

dochrach aid

deleterious adj

 

dochrach aid (do)

prejudicial adj (legal)

 

dochraideach aid

onerous adj

 

dochreidte aid

incredible adj

tá an gníomh sin dochreidte

that action beggars belief

 

dochtúir fir3

doctor n

 

dochtúir fir3 leighis ginearálta

general practitioner n

 

dochtúir fir3 oifigiúil

medical officer n

dochtúir oifigiúil ceannais

chief medical officer n

 

dochtúir fir3 teaghlaigh

family practitioner n

 

do-chúlghairthe aid

irrevocable adj

 

dochurtha i bhfeidhm

unworkable adj

 

dócmhainneach aid

insolvent adj

 

dócmhainneacht bain3

insolvency n

 

do-dhíscaoilte aid

indissoluble adj

 

do-éillithe aid

incorruptible adj

 

do-ghlactha aid

unacceptable adj

iompar do-ghlactha

unacceptable behaviour

 

dogma fir4 polaitiúil

political dogma n

 

dóibh siúd lena mbaineann

to whom it may concern

 

doiciméad fir1

document n

1 doiciméad faoi shéala

document under seal

2 doiciméid fir1 iol

documents npl

documentation n

 

doiciméad fir1 a ghabhann le

companion document n

 

doiciméad fir1 comhairleach

consultative document n

 

doiciméad fir1 comhairliúcháin

consultation document n

 

doiciméad fir1 comhghabhálach

companion document n

 

doiciméad fir1 iomlaisc

tumbled document n

 

doiciméad fir1 sceite

leaked document n

 

doiciméadach aid

documentary adj

 

doiciméadacht bain3

documentation n

 

doiciméadú fir

documentation n

 

dóigh bain2 mhorálta

moral tone n

 

dóiteán fir1

fire,

conflagration n

 

dol fir3

batch,

raft,

an dol mór leasuithe

the whole raft of amendments

 

dól fir1

dole n

 

dola fir

toll n

 

doladhroichead fir1

toll bridge n

 

doleigheasta aid

irremediable adj

 

do-oibrithe

unworkable adj

 

doras fir1 dódhíonach

fire door n

 

doréitithe aid

irreconcilable adj

 

doscaoilte aid

indissoluble adj

 

doshannta aid

inalienable,

non-negotiable adj

(non-transferable)

 

dosheachanta aid

unavoidable adj

 

doshéanta aid

indisputable adj

pointe doshéanta

an indisputable point

 

dóthain,

gan dóthain foirne

understaffed adj

 

dothráchta aid

non-negotiable adj (fixed)

 

draein bain5 áir (bháistí)

storm drain n

 

draein bain5 dromchla

surface drain n

 

draenáil bain3

drainage n

draenáil talún / talaimh

land drainage

 

dramhaíl bain3

waste n

 

dramhaíl bain3 bhardais

municipal waste n

 

dramhaíl bain3 cheimiceach

chemical waste n

 

dramhaíl bain3 chontúirteach

dangerous waste n

 

dramhaíl bain3 feirme

farm waste n

 

dramhaíl bain3 ghuaiseach

hazardous waste n

 

dramhaíl bain3 nimhiúil

poisonous / toxic waste n

 

dramhaíl bain3 núicléach

nuclear waste n

 

dramhaíl bain3 orgánach

organic waste n

 

dramhaíl bain3 ospidéil

hospital waste n

 

dramhaíl bain3 sholadach

solid waste n

 

dramhaíl bain3 talmhaíochta

agricultural waste n

 

dramhaíl bain3 thionsclaíoch

industrial waste n

 

dramhaíl bain3

household waste n

 

dramhpháipéar fir1

waste paper n

 

dréacht fir3

draft n

 

dréacht- réim

draft adj

1 dréacht-doiciméad

draft document

2 dréacht-tuarascáil

draft report

 

dréacht fir3 baincéara

banker's draft n

 

dréachtaíonn br

draft,

draw up v

 

dréachtóir fir3

draftsman n

dréachtóir parlaiminteach

parliamentary draftsman

 

dréachtú fir

drafting n

 

dream fir3 tomhaltóirí

consumer group n

 

dreasacht bain3 chánach

tax incentive n

 

drochamhras fir1

misgivings npl

 

droch-cháil bain2

disrepute n

1 ar a bhfuil droch-cháil

disreputable adj

2 tarraingíonn droch-cháil ar rud

brings something into disrepute

 

droch-chomaoin bain2

disservice n

chuir sé droch-chomaoin ar an bpobal / phobal

he has done a disservice to the community

 

drochfhiacha fir1 iol

bad debts npl

 

drochriarachán fir1

maladministration n

 

drochshláinte bain4

ill health n

 

drochuair bain2

unfortunate occasion n

ar an drochuair

regrettably adv

 

drochúsáid bain2

abuse,

misuse n

baineann drochúsáid as

abuse,

misuse v

 

droichead fir1 bóthair

road bridge n

 

droichead fir1 coise

footbridge n

 

droichead fir1 dola

toll bridge n

 

droichead fir1 meáite

weighbridge n

 

droim fir3

back n

de dhroim

in consequence of

 

dromchla fir4 sintéiseach

synthetic surface n

 

drugaí fir4 iol

drugs npl

 

druil bain2 dóiteáin

fire drill n

 

duais bain2

award n (prize)

 

dualgas fir1

duty,

obligation n

1 tá de dhualgas ort rialú a thabhairt

it is incumbent upon you to give a ruling

2 sárú dualgais

breach of duty

 

dualgas fir1 morálta

moral obligation n

 

dualgas fir1 poiblí

civic duty n

 

dualgas fir1 reachtúil

statutory duty n

statutory duties pl

 

dúblach fir1

duplicate n

foirm i ndúblach

form in duplicate

 

dúblach aid

duplicate adj

 

dúbláil bain3

duplication n

dúblála gu mar aid

duplicate adj

 

dúblálann br

duplicate v

 

dúiche bain4

district n

dúiche áirimh

enumeration district

 

duine fir4

person n

1 na daoine fir4 iol

the people,

public n

 

2 an duine

per capita,

each adj

 

duine fir4 ceaptha

appointee n

 

duine fir4 dífhostaithe

unemployed person n

 

duine fir4 faoi oiliúint

trainee n

 

duine fir4 gan phá

unwaged person n

 

duine fir4 gan stát

stateless person n

 

duine fir4 míchumasaithe

disabled person n

 

duine fir4 sa dáilcheantar / toghcheantar

constituent n

 

dul fir chun cinn

progress n

1 déanann br dul chun cinn

advance v

make (v) progress

2 rinne sé dul chun cinn leis an tionscadal

he advanced the project

 

dumpa fir4

refuse dump n

 

dumpáil bain3

tipping,

dumping n

 

dumpáil bain3 (ríomhaire)

dumping n (computer)

 

dumpálann br

tip,

dump v

 

dúnadh fir bóthair

road closure n

 

dúnann br súil ar

connive (v) at

 

dúshlán fir1 ceannaireachta

leadership challenge n