cabhair bain5 réigiúnach

regional aid n

 

cácas fir1

caucus n

 

cácas fir1 páirtí

party caucus n

 

cácas fir1 parlaiminte

parliamentary caucus n

 

caibidleoir fir3

negotiator n

 

caibidlí bain2 iol ilpháirtí

multi-party negotiations npl

 

caibidlíocht bain3

negotiation n

 

caibidlíocht bain3

pay negotiation n

 

caibidlíonn br

negotiate v

 

caibinéad fir1 comhad

filing cabinet n

 

caidreamh fir1 idir an scoil agus an baile

home-school relations n

 

caidreamh fir1 idir ciníocha

race relations npl

 

caidreamh fir1

idir-rialtasach

intergovernmental

relations npl

 

caidreamh fir1 le custaiméirí

customer relations npl

 

caidreamh fir1 oibreachais

labour relations npl

 

caidreamh fir1 pobail

community relations npl

 

caidreamh fir1 poiblí

public relations npl (PR)

 

caidreamh fir1 saothair

labour relations npl

 

caidreamh fir1 tionsclaíoch

industrial relations n

 

caighdeáin fir1 iol mhorálta

moral standards npl

 

caighdeáin fir1 iol trádála

trading standards npl

 

caighdeán fir1

standard,

quality n

1 caighdeán fir1 an aeir

air quality n

2 faoi bhun an chaighdeáin

substandard adj

 

cáil bain2

capacity n (quality, position)

capacities pl

cáil phearsanta

personal capacity

 

cailicéir fir3

quibbler,

pettifogger

rógaire cailicéara

quibbling / pettifogging rogue

 

cailicéireacht bain3

quibbling,

pettifogging n

 

cáilíocht bain3

quality,

qualification n

 

cáilíocht bain3 ghairmiúil

professional qualification n

 

cáilíochtúil aid

qualitative adj

 

cáilíonn br

qualify v

cáilíonn mar abhcóide

qualifies as a barrister

 

cáilithe aid

eligible,

qualified adj

tromlach cáilithe

qualified majority

 

cáilithe aid ó thaobh

dlí de

legally qualified adj

 

cailleadh fir úsáide

loss (n) of use

 

cailleann br

lose v

cailleann toghchán

loses an election

 

cailliúint bain3 úsáide

loss (n) of use

 

caillteanas fir1

loss n

 

caillteanas fir1 iarmhartach

consequential loss n

 

caillteanas fir1 iomlán

total loss n

 

caillteanas fir1 post

job loss n

 

cáin bain5

tax n

1 inasbhainte roimh cháin

tax deductible adj

2 tar éis cáin a íoc

tax paid adj

3 £2,000 sa mhí tar éis cáin a íoc

£2,000 a month, tax paid

4 i ndiaidh cáin a íoc

tax paid adj

5 £2,000 sa mhí i ndiaidh cáin a íoc

£2,000 a month, tax paid

 

cáin bain5 áitiúil

local tax n

 

cáin bain5 áitiúil ar dhíolacháin

local sales tax n

 

cáin bain5 ghnóchan caipitiúil

capital gains tax n

 

cáin bain5 bhóthair

road tax n

 

cáin bain5 bhreisluacha (CBL)

value added tax n

(VAT)

 

cáin bain5 bhreosla

fuel tax n

 

cáin bain5 cheann

poll tax n

 

cáin bain5 chloigne

poll tax n

 

cáin bain5 chorparáide

corporation tax n

 

cáin bain5 dhíreach

direct tax n

 

cáin bain5 ioncaim

income tax n

 

cáin bain5 ioncaim áitiúil

local income tax n

 

cáin bain5 mhaoine

property tax n

 

cáin bain5 oidhreachta

inheritance tax n

 

cáin bain5 talún / talaimh

land tax n

 

cáinaisnéis bain2

(rialtais)

budget n

 

cáineadh fir

censure,

condemnation,

criticism,

denunciation,

rebuke n

 

cáineann br

censure,

condemn,

criticise,

denounce,

rebuke v

 

cáineann br go géar

castigate v

 

caingean bain2

action n (at law)

tionscnaíonn caingean

brings an action

 

caingean bain2 leabhail

libel action n

 

cáiníocóir fir3

taxpayer n

 

cainníochtaíonn br

quantify v (technical)

 

cainníochtúil aid

quantitative adj

 

caint bain2

talk

déanann br caint sheachantach

prevaricate v

 

caint bain2 mhín

diplomatic language n

 

caint bain2 san aer

waffle n

tá sé ag caint san aer

he is waffling

 

caint bain2 taidhleoireachta

diplomatic language n

(language of diplomacy)

 

cáinteach aid

critical adj (fault-finding)

 

cainteanna bain2 iol ilpháirtí

multi-party talks npl

 

cáipéis bain2

document n

 

caipiteal fir1 comhlán

gross capital n

 

caipiteal fir1 oibre

working capital n

 

caipiteal fir1 riosca

risk capital n

 

caipiteal fir1 seasta

fixed capital n

 

caipitíocht bain3

capitation n

 

cairde fir4

credit n (respite in paying)

ar cairde

on credit

 

cairdeas fir1 fabhair

cronyism n

 

cairt bain2

charter n

 

caismirt bain2

clash n

 

caiteachas fir1

expenditure,

spending n

 

caiteachas fir1 ar chúrsaí leasa

welfare spending n

 

caiteachas fir1 caipitiúil

capital expenditure / spending n

 

caiteachas fir1 ioncaim

revenue expenditure n

 

caiteachas fir1 poiblí

public expenditure n

 

caiteachas fir1 reatha

current expenditure n

 

caiteachas fir1 rialtais

government expenditure n

 

caiteachas fir1 rialtais áitiúil

local government expenditure n

 

caiteachas fir1 údarás áitiúil

local authority

expenditure n

 

caitheamh fir1 agus

cuimilt bain2

wear and tear n

gnáthchaitheamh agus gnáthchuimilt

fair wear and tear n

 

caitheamh fir1 aimsire

leisure,

recreation n

 

caitheamh fir1 aimsire amuigh

outdoor recreation n

 

caitheann br

cast v

 

caitheann br amach

expel v

 

caitheann br anuas ar

disparage v

 

caitheann br le

treat v

caitheadh go dona leo

they were badly treated

 

caitheann br vóta

cast (v) a vote,

poll v

chaith sé a vóta sa toghchán

he polled in the election

 

calaois bain2

fraud n

calaois toghcháin

electoral fraud

 

calaois bain2 chánach

tax fraud n

 

calaoiseach aid

fraudulent,

underhand adj

 

calcadh fir

wage freeze n

 

camastaíl bain3 bhallóide

ballot rigging n

 

campas fir1

campus n

 

campas fir1 teicneolaíochta

technology park n

 

cánachas fir1

taxation n

 

cánachas fir1 cúlghabhálach

retrospective taxation n

 

cánachas fir1 díreach

direct taxation n

 

cánachas fir1 iarchurtha

deferred taxation n

 

cánachas fir1 neamhdhíreach

indirect taxation n

 

canbhasáil bain3

canvassing n

 

canbhasálann br

canvass v

 

caoi bain4

opportunity n

 

caomhach fir1

conservative n

 

caomhach aid

conservative adj

 

caomhantóir fir3

conservationist n

 

caomhnaíonn br

(an t-ord poiblí)

maintain v (public order)

 

caomhnóir fir3

guardian n

 

caomhnóir fir3 ad litem

guardian ad litem n

 

caomhnú fir

preservation n

 

caomhnú fir (an oird phoiblí)

maintenance n (of public order)

 

caomhnú fir an chomhshaoil

environmental

conservation n

 

caomhnú fir an dúlra

nature conservation n

 

caomhnú fir an uisce

water conservation n

 

caomhnú fir fuinnimh

energy conservation / saving n

 

caomhnú fir uirbeach

urban conservation n

 

Captaen fir1 an Gharda

Captain (n) of the Guard

 

cara fir5 fabhair

crony n

 

cargáil bain3

rough treatment n

fuair an tAire a chargáil sa díospóireacht

the Minister got a rough ride in the debate

 

carnadh fir

accumulation n

 

carnann br

accumulate v

 

carraeireacht saor

carriage free

 

carrbhealach fir1

carriageway n

 

carrchlós fir1

car park n

 

carrchlós fir1 ilstórach

multi-storey car park n

 

cárta fir4 aitheantais

identification / identity

card n

 

cárta fir4 creidmheasa

credit card n

 

cárta fir4 gnó / gnóithe

business card n

 

cárta fir4 vótála

polling card n

 

carthanas fir1

charity n

 

cartlann bain2

archive n

An Chartlann Náisiúnta

The National Archive

 

cartlannaí fir4

archivist n

 

cás fir1

case n

 

casadh fir iomlán

U-turn n

 

cáschruinniú fir

case conference n

 

cásdlí fir4

case law n

 

cásobair bain2

casework n

 

cás-staidéar fir1

case study n

 

castar br ar

meet v

castar ar a chéile iad go minic

they meet often

 

cathair bain5

city n

cathrach gu mar aid

municipal adj

 

cathair bain5 ghairdíneach

garden city n

 

cathairbhuirg bain2

city / municipal borough n

 

cathaoir bain5

chair n (seat)

 

Cathaoir bain5 an Spéicéara

(Teach na dTeachtaí)

Speaker's Chair n

(House of Commons)

 

cathaoir bain5 rothaí

wheelchair n

bealach isteach do chathaoireacha rothaí

wheelchair access

 

cathaoirleach fir1

chair / chairman /

chairperson n

1 an cathaoirleach díreach roimhe sin

immediate former chair

2 bhí sí ina cathaoirleach ar an eagraíocht

she was chairperson of the organisation

 

Cathaoirleach fir1 an tSeanaid

Cathaoirleach (chair) of the Seanad n

 

cathaoirleach fir1 coiste

committee chair /

chairman / chairperson n

 

cathaoirleacht bain3

chairmanship n

déanann br cathaoirleacht (ar)

chair v

 

bain4

wharf n

 

cé go

whereas conj (although)

 

cead fir3

permit,

leave,

permission n

1 le cead

by leave

2 tarraingíodh siar an leasú

le cead

amendment,

by leave,

withdrawn

3 i gcead do

with (all due) respect to

 

4 gan chead gan chomhairle

without leave or permission

 

cead fir3 páirceála

parking permit n

 

cead fir3 pleanála

planning permission n

 

céad aid

first adj

an chéad duine abhaile

first past the post

 

ceadaíonn br

approve,

endorse,

pass,

permit,

rubber-stamp v

1 ceadaíonn an buiséad

passes the budget

2 ceadaíodh an fordheontas

ioncaim teaghlaigh

the family income supplement

was approved

 

Céad-Aire fir4

First Minister n

 

Céad-Aire fir4 Ainmnithe

First Minister Designate n

 

ceadmhach aid

permissible adj

ní ceadmhach vótáil ó na hÁiléir

it is not permissible to vote from the Galleries

 

Céad-Rúnaí fir4

First Secretary n

Céad-Rúnaí an Tionóil

Assembly First Secretary

 

ceadú fir

approval,

rubber stamp n

 

ceadú fir iasachta

loan sanction n

 

ceadú fir intuigthe

tacit approval n

 

ceadúnaíonn br

license v

 

ceadúnaithe aid

licensed adj

 

ceadúnas fir1

licence,

permit n

 

ceal,

cuireann br ar ceal

overturn v

cuireann breith ar ceal

overturns a decision

 

ceal,

ligeann br thar ceal

dispense v (with)

ligeann coinníoll

thar ceal

dispenses with a condition

 

cealaíonn br

cancel v

 

cealaíonn br ainmniúchán

cancel (v) a nomination

 

ceamara fir4 teilifíse

TV camera n

 

ceangailteach aid

binding adj

cinneadh ceangailteach

binding decision

 

ceangal fir1

affiliation n

 

ceangal fir1 aoireachta

whip n (control)

 

ceanglaíonn br ar

bind v

 

ceanglas fir1

requirement n

 

ceanglas fir1 iasachtaí

borrowing requirement n

 

ceanglas fir1 iasachtaí na hearnála poiblí

public sector borrowing requirement n

 

ceann fir1

head,

one n (thing etc)

1 an ceann deiridh / deireanach

last,

final n (one)

2 thar ceann

on behalf of

3 cuireann br chun cinn

further v

 

ceann- réim

head adj

1 ceannléas

head lease

2 ceanntiarna talún / talaimh

head landlord

 

ceann fir1 comhairimh

returning officer n (in election)

 

Ceann fir1 Comhairle

Ceann Comhairle

(Dáil),

Speaker

(Assembly) n

 

ceann fir1 roinne

head of department n

heads of departments pl

 

ceannach fir cuótaí

quota hopping n

 

ceannach fir éigeantach

compulsory purchase n

 

ceannach fir

house purchase n

 

céannacht bain3

identification,

identity n

1 cruthúnas céannachta

proof of identity

2 céannacht agus doiciméadacht

identification and documentation

 

céannaíonn br

identify v

 

ceannaire fir4

leader n

 

Ceannaire fir4 an Chúrsa

Leader of the Circuit n

 

Ceannaire fir4 an Fhreasúra

Leader of the Opposition n

 

Ceannaire fir4 an Tí

Leader of the House n

 

Ceannaire fir4 Stáit

Head (n) of State

 

ceannaireacht bain3

leadership n (position)

 

ceannas fir1

lead,

leadership n (authority,

instance of leading)

1 tugann br ceannas

gives a lead

2 tá br i gceannas (ar)

command v

(to be in command)

3 tá i gceannas (páirtí)

lead v

4 bhí sé i gceannas an pháirtí tráth

he led the party once

5 tá i gceannas

presides v

6 tá i gceannas (cruinnithe)

presides over,

chairs

 

ceannasaíocht bain3

leadership n (quality)

léiríonn ceannasaíocht

shows leadership

 

ceanncheathrú bain5

headquarters npl

 

ceann-nóta fir4

headnote n

 

ceannoifig bain2

head office n

 

ceannródaí fir4

pioneer n

 

ceannródaíoch aid

pioneering adj

 

ceannródaíocht bain3

pioneering work n

déanann br ceannródaíocht ar

pioneer v

 

ceansaíonn br

appease,

curb v

 

ceansú fir

appeasement,

curbing n

 

ceantar fir1

area,

district n

 

ceantar fir1 áirimh

enumeration district n

 

ceantar fir1 coisithe

pedestrian area / precinct /

zone n

 

ceantar fir1 cónaithe

residential area n

 

ceantar fir1 dugaí

docklands npl

 

ceantar fir1 feabhsúcháin

improvement area n

 

ceantar fir1 neamhnúicléach

nuclear-free zone n

 

ceantar fir1 tosaíochta

priority area n

 

ceantar fir1 tuaithe

rural area / district n

 

ceantar fir1 uirbeach

urban district n

 

ceantar fir1 vótaíochta

polling district n

 

ceap fir1 árasán

block (n) of flats

 

ceap fir1 ardstórach

high-rise block n

 

ceap fir1 oifigí

office block n

 

ceap fir1 tionóntán

tenement block n

 

ceap fir1 tuisle

pitfall n

 

ceapach bain2

(thalún / thalaimh)

plot n (of land)

 

ceapachán fir1

appointment n (job)

ceapachán do phost / i bpost

appointment to a job

 

ceapachán fir1 polaitiúil

political appointment n

 

ceapadh fir beartais

policy formulation /

making n

 

ceapaitheoir fir3

appointer n

 

ceapann br

appoint v

 

ceapann br (beartas etc)

formulate v (policy etc)

ceapann tograí

formulates proposals

 

ceardaí fir4

craftsman n

 

ceardcholáiste fir4

technical college n

 

ceardchumann fir1

trade union n

trades unions pl

 

ceardchumannaí fir4

trade unionist n

 

ceardlann bain2

workshop n

 

ceart fir1

right n

1 ní raibh an ceart aige

he was wrong,

he was in the wrong

2 cuireann br ina cheart

rectify

 

ceart aid

correct,

right,

true,

real adj

an freagra ceart

the right answer

 

ceart fir1 ceannaigh

right (n) to buy

 

ceart fir1 achomhairc

right (n) of appeal

 

ceart fir1 dlíthiúil

legal right n

 

ceart fir1 doshannta

inalienable right n

 

ceart fir1 dosháraithe

inalienable right n

 

ceart fir1 dul isteach

right (n) of entry / access

 

ceart fir1 éisteachta

right (n) of audience

 

ceart fir1 fála

acquisition right n

 

ceart fir1 gníomhaíochta

right (n) of action

 

ceart fir1 morálta

moral right n

 

ceart fir1 rochtana

right (n) of access

 

ceart fir1 slí

right (n) of way

 

ceart fir1 vótála

franchise (political),

voting right n

1 baineann br ceart vótála (de dhuine)

disenfranchise v

2 tugann br ceart vótála do

enfranchise v

3 gan ceart vótála

non-voting adj

 

cearta fir1 iol an duine

human rights npl

leatrom / treascairt ar chearta an duine

human rights abuse

 

cearta fir1 iol cóiríochta

housing rights npl

 

cearta fir1 iol comhionanna

equal rights npl

 

cearta fir1 iol daonna

human rights npl

 

cearta fir1 iol de réir dlí

civil rights npl

 

cearta fir1 iol dlíthiúla

civil rights npl

 

cearta fir1 iol iascaigh

fishing rights npl

 

cearta fir1 iol na mban

women’s rights npl

 

cearta fir1 iol na

n-oibrithe

workers' rights npl

 

cearta fir1 iol sibhialta

civil rights npl

 

cearta fir1 iol tionóntaí

tenants' rights npl

 

cearta fir1 iol tuismitheoirí

parental rights npl

 

ceartaíonn br

correct,

rectify,

redress v

 

ceartas fir1

justice n

 

ceartas fir1 aiceanta

natural justice n

rialacha an cheartais aiceanta

rules of natural justice

 

ceartas fir1 polaitíochta

political justice n

 

céatadán fir1

percentage n

 

céile,

trí(na) chéile

upset,

embarrassment n

1 is cosúil gur chuir mé trí chéile ort

I appear to have caused you some embarrassment

2 ba mhian leo trí chéile a chur ar an Aire

they wanted to embarrass the Minister

 

céile,

trí(na) chéile

upset,

confused adj

cuireann (duine) trí(na) chéile

causes embarrassment

 

ceileann br

conceal v

 

céim bain2

step,

stage,

rank n

 

céim bain2 an choiste

committee stage n

 

céim bain2 an chomhairliúcháin

consultation stage n

 

céim bain2 ar gcúl

retrograde step n

 

céim bain2 na tuarascála

report stage n

 

céimí fir4

graduate n

 

céimniú fir amach

phasing-out n

 

céimniú fir isteach

phasing-in n

 

ceist bain2

issue (point in question),

query,

question n

i gceist

at / in issue

 

ceist bain2 bhreithiúnais

matter (n) of judgment

 

ceist bain2 chonspóideach

controversial issue n

 

Ceist bain2 chun / ar Aire

Question (n) to a Minister

 

ceist bain2 dlí

question (n) of law

 

ceist bain2 fíorais

question (n) of fact

 

ceist bain2 mhuiníne

matter (n) of trust

 

ceist bain2 nós imeachta

procedural matter n

 

ceist bain2 ráiteasach

rhetorical quesion n

 

Ceisteanna bain2 iol ar an bPríomh-Aire / Phríomh-Aire

Prime Minister’s

Questions npl

 

Ceisteanna bain2 iol chun an Phríomh-Aire

Prime Minister’s

Questions npl

 

ceisteanna bain2 iol comhshaoil

environmental / green issues npl

 

ceistíonn br (an)

query,

question v (whether / if)

 

ceistiú fir dearfach

constructive criticism n

 

ceistneoir fir3

questionnaire n

 

ciall bain2

sense,

meaning,

construction n (interpretation)

ní féidir leat an chiall sin a bhaint as mo ráiteas

you cannot put that construction on my statement

 

cian- réim

remote, distant adj

cianrialú

remote control

 

cianfhoghlaim bain3

distance learning n

 

ciapadh fir

harassment n

 

ciapann br

harass v

 

cigire fir4

inspector n

na cigirí fir4 iol

the inspectorate n

 

cigire fir4 cánach

inspector (n) of taxes

 

cigire fir4 tógála

building inspector n

 

cigireacht bain3

inspection n

 

Cín bain2 Lae an Tionóil

Assembly Journal n

 

cineachadh fir

devolution n

 

cineachann br

devolve v

cineachann

cumhachtaí (do)

devolves powers (to)

 

ciníochas fir1

racism n

 

cinneadh fir

conclusion,

decision,

determination,

finding n

1 comhairle ar a ndéanfaí cinneadh

advice on which to make a determination

2 cinneadh fiosrúcháin

findings of an enquiry

3 cinneadh dlí

finding of law

4 is é cinneadh na Cúirte

the Court holds

 

cinneadh fir feidhmiúcháin

executive decision n

 

cinneadh fir fíorais

finding (n) of fact

 

cinneann br

decide,

determine v

cinneann na coinníollacha

sa chonradh

determines the conditions in

the contract

 

cinnteoireacht bain3

decision-making n

próiseas cinnteoireachta

decision-making process

 

cinntitheach aid

definitive adj

 

cion fir3

offence n

1 cion coiriúil

criminal offence

2 cion gráinniúil

heinous offence

3 cion indíotáilte

indictable offence

4 déanann br cion

offend v

 

cion fir4

proportion

part,

share n

 

cion fir4 oibre

job,

task n

is mór an cion oibre atá fós le déanamh aige

he still has a considerable task to perform

 

ciondáil bain3

ration,

rationing n

 

ciondálann br

ration v

 

cionmhar aid

proportional adj

ar bhonn cionmhar

on a proportional basis

 

cionroinneann br

apportion v

 

cionroinnt bain2

apportionment n

 

ciontach aid

guilty adj

an té atá ciontach

the guilty party

 

ciontacht bain3

guilt n

 

ciontaíonn br

offend v

 

ciontóir fir3

offender n

ógchiontóir

juvenile offender

 

ciontóir fir3 ar promhadh

probationer n

 

ciontú fir

conviction n (finding guilty)

 

ciorclach aid

circular adj

 

ciorclán fir1

circular n (letter)

 

ciorclán fir1 faoi thithíocht / thithe

housing circular n

 

ciorclán fir1 rialtais

government circular n

 

ciorraíonn br

curtail v,

cut (v) short

1 ciorraíonn an plé

curtails discussion

2 ciorraíonn díospóireacht

cuts short a debate

 

ciorrú fir

abbreviation,

cutback n

1 ciorrú ar chaiteachas

expenditure cut

2 ciorrú cánach

tax cut

 

ciorrúchán fir1

curtailment n

1 ciorrúcháin gu mar aid

curtailing adj

2 moladh tairiscint ciorrúcháin

a curtailing motion was put forward

 

ciorruithe ar an gcaiteachas poiblí / chaiteachas phoiblí

public expenditure cuts n

 

cíos fir3

rent n

1 cíos an mhargaidh

market rent

2 cíos cóir

fair rent

3 cíos íseal

low rent

4 cíos oifige

office rent

5 cíos réasúnta

affordable rent

6 cíos talún / talaimh

land rent

 

ciste fir4

fund(s) n(pl)

Ciste Comhdhlúite

Consolidated Fund

 

Ciste fir4 Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, an

International Monetary

Fund n (IMF)

 

ciste fir4 cogaidh

fighting fund n

 

Ciste fir4 Comhtháthaithe na hEorpa

European Cohesion

Fund n

 

ciste fir4 feachtais

war chest n

 

Ciste fir4 Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa

European Regional Development Fund n

 

ciste fir4 iontaobhais

trust fund n

 

ciste fir4 pinsean

pension fund n

 

Ciste fir4 Réigiúnach na hEorpa

European Regional Fund n

 

Ciste fir4 Sóisialta na hEorpa

European Social Fund n

 

ciste fir4 toghcháin

war chest n

 

cisteoir fir3

treasurer n

 

cistí fir4 iol poiblí

public funds npl

 

Cistí fir4 iol Struchtúracha

Structural Funds npl

 

Cistí fir4 iol Struchtúracha na hEorpa

European Structural

Funds npl (ESF)

 

cistiú fir

funding n

 

ciumhais bain2

verge n

 

Ciúnas!

Order!

 

clabhsúr fir1

closure n

1 cuireann br clabhsúr ar

wind (v) up

2 cuireann clabhsúr ar dhíospóireacht

winds up a debate

3 clabhsúir gu mar aid

wind(ing)-up adj

4 óráid bain2 chlabhsúir

wind(ing)-up speech

 

clais bain2 ghairbhéil

gravel pit n

 

clampar fir1

rumpus, commotion n

déanann br clampar

causes a commotion v

 

claonadh fir

bias, inclination, prejudice n

claonadh ciníoch

racial prejudice

 

claonadh fir ó

deviation n

 

claonann br ó

deviate v

claonann ón bpointe atá á phlé / ón phointe atá á phlé

deviates from the point under discussion

 

claonpháirt,

téann br i

gclaonpháirt (le)

collude v (with)

 

claonpháirteach aid

collusive adj

 

claonpháirtíocht bain3

collusion n

 

claonroinneann br toghlach

gerrymander v

 

claonroinnt bain2 toghlaigh

gerrymandering n

 

claonta aid

prejudiced adj

 

claontacht bain3

prejudice,

bias n

gan chlaontacht

(in aghaidh)

without prejudice (against)

 

claontagairt bain3

innuendo n

 

clár fir1

programme n

1 clár caipitiúil

capital programme

2 clár caipitiúil oibreacha

capital works programme

3 clár caipitiúil tógála

capital building programme

4 clár cruthaithe post

job creation programme

5 clár ionduchtúcháin

induction programme

6 clár tithíochta

housing programme

 

clár fir1

register n

1 Clár Leasanna Comhaltaí

Register of Members’ Interests

2 clár toghthóirí

electoral register

 

clár fir1 bán

white board n

 

clár fir1 comhardaithe

balance sheet n

 

clár fir1 gnó / gnóithe

agenda n

clár gnó(ithe) cruinnithe

agenda of a meeting

 

clár fir1 muirear áitiúil

community charge

register n

 

clár fir1 na dtoghthóirí

register of electors n

 

clár fir1 oibre

agenda,

platform,

programme n

clár oibre duine

personal agenda

 

clár fir1 oibre folaigh

hidden agenda n

 

clár fir1 oibre raidiciúil

radical agenda n

 

clár fir1 polasaí

platform,

programme n

 

Clár fir1 Tacaíochta Speisialta um

Shíocháin agus Athmhuintearas, an

PEACE II

(The Special Support Programme for Peace

and Reconciliation)

 

cláraíonn br

enrol,

programme,

record,

register v

1 cláraíonn tairiscint

registers a motion

 

2 cláraíonn leas

registers an interest

3 cláraíonn breith

registers a birth

 

cláraithe aid

registered adj

 

cláraitheoir fir3

registrar n

 

cláranailís bain2

programme analysis n

 

clárbhainisteoir fir3

programme manager n

 

clárbhuiséad fir1

programme budget n

 

clárlach fir1

hoarding n (advertising board)

 

clárlann bain2

registry office n

 

Clárlann bain2 na Talún

The Land Registry n

 

clármheastóireacht bain3

programme evaluation n

 

clárphleanáil bain3

programme planning n

 

clárú fir

enrolment n (registration)

1 clárú leasanna

registration of interests

2 clárú talún / talaimh

land registration

3 clárú vótálaithe

voter registration

 

clárúchán fir1 toghthóirí

electoral registration n

oifigeach clárúcháin toghthóirí

electoral registration officer

 

cláruimhir bain5 (feithicil)

(vehicle) registration number n

 

clásal fir1

clause n

 

clásal fir1 léirithe / léiriúcháin

interpretation clause n

 

clásal fir1 méadaithe cumhachtaí

enlargement of powers clause n

 

clásal fir1 pionóis

penalty clause n

 

clásal fir1 rogha an diúltaithe

opt-out clause n

 

clé aid

left adj

 

cleachtadh fir

usage,

habit,

practice n

 

cleachtadh fir ginearálta

(míochaine)

general practice n

 

cleachtais fir1 iol pharlaiminteacha

parliamentary practices npl

 

cleachtais fir1 iol shriantacha

restrictive practices npl

 

cleachtann br

exercise,

practise v

1 cleachtann ceart

exercises a right

2 cleachtann gairm na polaitíochta

practises politics

 

cleachtas fir1

practice n

cleachtas reatha

current practice

 

Cléireach fir1 an Tionóil

Clerk (n) of the Assembly

 

Cléireach fir1 an tSeanaid

Clerk (n) of the Seanad

 

cléireach fir1 baile

town clerk n

 

cléireach fir1 coiste

committee clerk n

 

cléireach fir1 comhdaithe

filing clerk n

 

cléireach fir1 don choiste

clerk to the committee n

 

cléireach fir1 don chomhairle

clerk to the council n

 

Cléireach fir1 na Dála

Clerk (n) of the Dáil

 

cléireach fir1 oibre

clerk (n) of works

 

Cléireach fir1 Theach na dTiarnaí

Clerk (n) of the House of Lords

 

Cléireach fir1 Theach na gCoimíneach

Clerk (n) of the House of Commons

 

cléireach fir1 vótaíochta

poll clerk n

 

cleithiúnaithe fir4 iol

dependants npl

 

cliant fir1

client n

 

cliantacht bain3

client group,

clientele n

 

cliarlathas fir1

hierarchy n

hierarchies pl

cliarlathas na heaglaise

the hierarchy of the church

 

clib bain2 leictreonach

electronic tag n

 

clibeáil bain3 leictreonach

electronic tagging n

 

clinic fir4

clinic n

 

clinic fir4 (sláinte) na mban

well woman clinic n

 

clinic fir4 pleanála clainne

family planning clinic n

 

cliniciúil aid

clinical adj

 

cliseadh fir céimnitheach

progressive collapse n

 

clódóireacht bain3 iomlaisc

tumble-printing n

 

clog fir1 ama

time clock n

 

clog fir1 vótála

division bell n

 

cloíonn br

defeat,

overcome,

conquer v

 

cloíonn br le

comply with,

conform v

chloígh sé leis na rialacha

it conformed with the rules

 

cloiseann br

hear v

 

clós fir1 earraí

goods yard n

 

clós fir1 súgartha

play ground n

 

closamhairc gu mar aid

audio-visual adj

 

clos-chlóscríobhaí fir4

audio-typist n

 

clos-chomhdháil bain3

audio-conferencing n

 

clóscríobh fir

typing n

 

clóscríobhaí fir4

typist n

 

clóscríobhaí fir4 cóipeála

copy typist n

 

clóscríobhán fir1

typewriter n

 

clóscríobhann br

type v

 

clú fir4

reputation n

clú an Tionóil

the reputation of the Assembly

 

clúdach fir1 litreach fuinneoige

window envelope n

 

cluiche fir4

game,

match n

imríonn cluiche na polaitíochta le ceist

plays politics with an issue

 

clúmhilleadh fir

defamation n

 

clúmhillteach aid

defamatory adj

ráiteas clúmhillteach

defamatory remark

 

cnuasanailís bain2

cluster analysis n

 

cobhsaíocht bain3 pholaitíochta

political stability n

 

cód fir1 cleachtais

code (n) of practice

 

cód fir1 iompair / iompraíochta

code (n) of conduct

 

cód fir1 morálta

moral code n

 

Cód fir1 na nAirí

Ministerial Code n

 

Cód fir1 na Státseirbhíse

Civil Service Code n

 

códú fir

codification n

códú dlíthe

codification of laws

 

cogaíocht bain3

hostilities npl

cogairsíonn: coinne

 

cogairsíonn br

marshal v

cogairsíonn na fórsaí

marshals one’s forces

 

coibhneas,

i gcoibhneas

in relation to

(in comparison with)

an caiteachas i gcoibhneas an ioncaim

the expenditure in relation to the income

 

coimeád fir1

custody n

faoi choimeád,

i gcoimeád

in custody

 

coimeád fir ógánach

youth custody n

 

coimeád fir1 taifead

record keeping n

 

coimeádach fir1

conservative n

 

coimeádach aid

conservative adj

 

coimeádán fir1

container n

 

coimeádánú fir

containerisation n

 

coimhdeach aid

ancillary adj

cumhachtaí coimhdeacha

ancillary powers

 

cóimhéid,

ar cóimhéid (le)

commensurate adj (with)

 

coimhlint bain2

conflict n

 

coimhlint bain2 pholaitiúil

political conflict n

 

coimhlinteoir fir3

adversary n

 

coimín fir4

common land, community land n

 

coimirce bain4

auspices npl

faoi choimirce an Tionóil

under the auspices of the Assembly

 

coimircí fir4 cúirte

ward (n) of court

 

coimisinéir fir3

commissioner n

 

Coimisinéir fir3 Dlí

Law Commissioner n

 

Coimisinéir fir3 Eorpach

European Commissioner n

 

Coimisinéir fir3 na nGardaí

Garda Commissioner n

 

Coimisinéir fir3 Parlaiminte um Riarachán

Parliamentary Commissioner (n) for Administration

 

Coimisinéir fir3 um Chothromas Ciníocha, an

Commissioner (n) for Racial Equality

 

Coimisinéirí fir3 iol Foraoise, na

Forestry

Commissioners npl

 

Coimisinéirí fir3 iol Ioncaim, na

Revenue

Commissioners npl

 

coimisiún fir1

commission n

 

Coimisiún fir1 an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na hÉireann

The Foyle, Carlingford and Irish Lights Commission n

 

Coimisiún fir1

Eorpach, an

European Commission n

 

coimisiún fir1 fiosrúcháin

commission of enquiry n

 

Coimisiún fir1 Iascaigh an Fheabhail

The Foyle Fisheries

Commission n

 

Coimisiún fir1 Iniúchóireachta

Audit Commission n

 

Coimisiún fir1 na Mórshiúlta

Parades Commission n

 

Coimisiún fir1 Ríoga

Royal Commission n

 

coimisiúnaíonn br

commission v

 

coinbhinsiún fir1

convention n (agreement)

 

coinbhleacht bain3

conflict n

coinbhleacht leasa

conflict of interest

 

coincheap fir3

concept n

 

coincheapann br

conceptualise v

 

coincheapúil aid

conceptual adj

 

coincréit bain2 threisithe

reinforced concrete n

 

coincréit bain3 réamhstrusta

prestressed concrete n

 

coincréit bain3 réamhtheilgthe

precast concrete n

 

coinne bain4

appointment n (for meeting etc)

coinne le haghaidh cruinnithe

appointment for a meeting

 

coinne,

i gcoinne

opposed to

1 cuireann br i gcoinne

oppose v

2 cuirim i gcoinne an Bhille

I oppose the Bill

 

coinneáil bain3 choisctheach

preventive detention n

 

coinníoll fir1

condition,

proviso n

proviso(e)s pl

1 téarmaí agus coinníollacha

terms and conditions

2 ar choinníoll(acha)

provisional,

conditional adj

 

coinníollach aid

conditional,

qualified adj

 

coinníollacha fir1 iol conartha

conditions (npl) of contract

 

coinníollacha fir1 iol fostaíochta

conditions (npl) of employment

 

coinníollacha fir1 iol íocaíochta

terms (npl) of payment

 

coinníollacha fir1 iol oibre

working conditions npl

 

coinníollacha fir1 iol seirbhíse

conditions (npl) of service

 

coinníonn br (seilbh)

maintain v (possession)

 

coinníonn br amach

exclude v

 

coinníonn br le

pursue v

coinníonn leis an

gcúram / chúram

pursues the matter

 

coinníonn br siar faisnéis

withhold (v) information

 

coinsíneacht bain3

consignment n

 

cóip bain2 faisnéise

copy (n) for information

 

cóip bain2 mar eolas

copy (n) for information

 

cóipeáil bain3

duplication n

 

cóipeálann br

duplicate v

 

coir bain2

offence n (crime)

 

coir bain2 ghráinniúil

heinous crime n

 

cóir bain3

provision,

treatment n

 

cóir aid

fair,

just adj

 

cóir bain3 fhabhrach

preferential treatment n

 

cóireáil bain3 feabhais

remedial treatment n

 

cóireáil bain3 idirmheánach

intermediate treatment n

 

cóireáil bain3 leighis

medical treatment n

 

cóireáil bain3 liachta

medical treatment n

 

cóireáil bain3 teasa

heat treatment n

 

cóiríocht bain3

accommodation n (lodging)

1 cuireann br cóiríocht ar fáil do

accommodate v

(provide lodging)

2 chuir an Chomhairle Contae cóiríocht ar fáil don teaghlach sin

the County Council accommodated that family

3 soláthraíonn br cóiríocht do

accommodate v

(to provide lodging etc)

4 tugann br cóiríocht do

house v

 

cóiríocht bain3 ar cíos

rented accommodation n

 

cóiríocht bain3 chónaithe

residential

accommodation n

 

cóiríocht bain3 gan áitiú

vacant accommodation n

 

cóiríocht bain3 gan troscán

unfurnished accommodation n

 

cóiríocht bain3 mhí-oiriúnach

unfit dwelling / housing n

 

cóiríocht bain3 oifige

office accommodation n

 

cóiríocht bain3 phríobháideach ar cíos

private rented accommodation n

 

cóiríocht bain3 shealadach

temporary

accommodation n

 

cóiríocht bain3 shonraithe

tied accommodation / housing n

 

cóiríocht bain3 throscánaithe

furnished

accommodation n

 

coisceann br

obstruct,

block v

coisceann deacrachtaí

obviate problems

 

coiscthe aid

forbidden adj

 

coiste fir4

committee n

1 chuaigh an Dáil

i gCoiste

the Dáil went into Committee

2 chuaigh an Dáil

as Coiste

the Dáil went out of Committee

 

coiste fir4 ad hoc

ad hoc committee n

 

coiste fir4 airgeadais

finance committee n

 

coiste fir4 bainistíochta

management committee n

 

coiste fir4 beartais agus acmhainní

policy and resources

committee n

 

coiste fir4 breithniúcháin

 deliberative committee n

 

coiste fir4 caibidlíochta

negotiating committee n

 

coiste fir4 cigireachta

inspection committee n

 

coiste fir4 cláir

programme committee n

 

coiste fir4 cláir chothrománaigh fir

'horizontal' programme committee n

 

coiste fir4

comh-aireachta

cabinet committee n

 

coiste fir4 comhairleach

advisory committee,

consultative committee n

 

coiste fir4 comhpháirtíochta

partnership committee n

 

Coiste fir4 den Teach

go léir

Committee (n) of the

whole House

 

coiste fir4 dháréag

jury n

 

coiste fir4 faire

watchdog committee n

 

coiste fir4 feidhmiúcháin

executive committee,

executive (group) n

coiste feidhmiúcháin cumhachtroinnte

power-sharing executive

 

Coiste fir4 Feidhmiúcháin, an

Executive Committee n

 

Coiste fir4 Feidhmiúcháin Airí, an

Ministerial Implementation

Committee n

 

coiste fir4 fiosrúcháin

committee (n) of enquiry

 

coiste fir4 gairmoideachais

vocational education

committee n

 

coiste fir4 idirbheartaíochta

negotiating committee n

 

coiste fir4 iniúchóireachta

audit committee n

 

Coiste fir4 Iniúchóireachta an Tionóil

Assembly Audit Committee n

 

Coiste fir4 Lónadóireachta

Catering Committee n

 

Coiste fir4 Meastachán, an

Estimates Committee n

 

Coiste fir4 na Réigiún

Committee (n) of the Regions

 

coiste fir4 neamhreachtúil

non-statutory committee n

 

coiste fir4 pleanála agus forbartha

planning and development committee n

 

coiste fir4 reachtúil

statutory committee n

 

coiste fir4 réigiúnach

regional committee n

 

coiste fir4 riartha

executive committee n

 

coiste fir4 roghnóireachta

committee (n) of selection

 

coiste fir4 Roinne

Departmental committee n

 

coiste fir4 tadhaill

liaison committee n

 

Coiste fir4 Tionóil

Assembly Committee n

 

coiste fir4 toghlaigh

constituency committee n

 

Coiste fir4 Uile-Chuspóra

General Purposes Committee n

 

Coiste fir4

Uile-Chuspóra, Roghnóireachta agus Athbhreithnithe

General Purposes, Selection and Review Committee n

 

Coiste fir4 um Bealaí agus Modhanna, an

Committee (n) of Ways and Means

 

Coiste fir4 um Chaighdeáin sa Saol Poiblí, an

Committee (n) on Standards in Public Life

 

Coiste fir4 um Chuntais Phoiblí, an

Public Accounts Committee n (PAC)

 

Coiste fir4 um Nós Imeachta an Tionóil

Assembly Procedure

Committee n

 

Coiste fir4 um Nós Imeachta agus Pribhléidí, an

(Dáil / Seanad)

Committee (n) on Procedures and Privileges

(Dáil / Seanad)

 

coláiste fir4 ardoideachais

college (n) of higher education

 

coláiste fir4 breisoideachais

further education college n

 

coláiste fir4 oiliúna

college (n) of education

 

coláiste fir4 príobháideach

public school (UK),

private college n

 

coláiste fir4 toghcháin

electoral college n

 

coláiste fir4 treasach

tertiary college n

 

colúil aid

distasteful adj

 

comaitéir fir3

commuter n

 

comaoin bain2

consideration,

obligation n

i gcomaoin

in consideration of

 

comh- réim

joint adj

 

comhad fir1

file n

 

comhad fir1 pearsanta

personal file n

 

comhair,

os comhair

in front of,

before

1 tá br os comhair na cúirte

appear (v) in court

2 bhí sé os comhair na cúirte inné

he was in court yesterday

 

comh-aireacht bain3

cabinet n

 

comhaireamh fir1

count n

 

comhaireann br

count v

comhaireann vótaí

counts votes

 

comhairle bain4

advice,

conclusion (decision),

counsel,

consultation n

1 cinneann br ar chomhairle

reaches a conclusion

2 i gcomhairle le

in consultation /

co-operation with

3 téann br i gcomhairle

confer,

consult v

4 chuaigh sé i gcomhairle leis an Aire

he conferred with the Minister

 

5 téann i gcomhairle i dtaobh

consults on

6 cuireann br comhairle ar

(fáil do)

advise,

counsel v

7 tugann br comhairle do

advise v

 

comhairle bain4

council n

1 An Chomhairle Stáit

The Council of State

2 Comhairle an Rí / na Banríona

The Privy Council

 

Comhairle,

An Chomhairle bain4 Aireachta Thuaidh-Theas (CATT)

The North-South Ministerial Council n

 

comhairle bain4 airgeadais

financial advice n

 

comhairle bain4 áitiúil

local council n

 

comhairle bain4 ar chothrom vótaí

balanced council,

'hung' council n

 

comhairle bain4 baile

borough council,

town council n

 

comhairle bain4 cathrach

city council n

Comhairle na Cathrach /

an Chomhairle Cathrach

the City Council

 

comhairle bain4 ceantair

constituency committee,

district council n

 

comhairle bain4 ceantair uirbigh

urban district council n

 

comhairle bain4 contae

county council n

 

comhairle bain4 dlí

legal advice n

 

comhairle bain4 feidhmiúcháin

executive council n

 

comhairle bain4 gan tromlach

hung council n

 

comhairle bain4 gnó / gnóithe

business advice n

 

Comhairle bain4 na

Breataine-na hÉireann

The British-Irish Council n

 

Comhairle bain4 na hEorpa

Council (n) of Europe

 

comhairle bain4 paróiste

parish council n

 

comhairle bain4 pobail

community council n

 

comhairle bain4 réigiúnach

regional council n

 

comhairle bain4 tomhaltóirí

consumer council n

 

comhairle bain4 tuaithe

rural council n

 

comhairleach fir1

consultant n

 

comhairleach aid

consultative adj

 

comhairleach fir1 bainistíochta

management consultant n

 

comhairleacht bain3

consultancy n

 

comhairleoir fir3

adviser,

councillor,

counsellor n

 

comhairleoir fir3 áitiúil

local councillor n

 

comhairleoir fir3 beartais

policy adviser n

 

comhairleoir fir3 ceantair

district councillor n

 

comhairleoir fir3 contae

county councillor n

 

comhairleoir fir3 pobail

community councillor n

 

comhairleoir fir3 polaitíochta

political adviser n

 

comhairlíonn br

advise v

 

comhairliúchán fir1

consultation n

 

comhall fir1

compliance,

observance n

comhall chearta an duine

observance of human rights

 

comhalta fir4

member n

 

comhalta fir3 ainmnithe

nominated member n

 

comhalta fir4 breise

added member n

 

comhalta fir4 ceannais

lead member n

 

comhalta fir4 de bhrí oifige

ex-officio member n

 

comhalta fir4 de(n) chomhairle

council member n

 

comhalta fir4 neamhláithreach

absent member,

absentee n

 

comhalta fir4 neamhspleách

independent member n

 

comhalta fir4 parlaiminte

parliamentarian n (member)

 

comhalta fir4 sa dáilcheantar

constituency member n (Dáil)

 

comhalta fir4 sa toghcheantar

constituency member n (Assembly)

 

Comhalta fir4 Tionóil

Assembly Member n,

Member (n) of the (Legislative) Assembly (MLA)

 

comhalta fir4 tofa

elected member n

 

comhaltaí fir4 iol neamhspleácha

independents npl

 

comhaltas fir1

membership n

 

cómhaoiniú fir

joint finance,

joint funding n

 

comhaontach aid

unanimous adj

dearcadh comhaontach

unanimous view

 

comhaontaíonn br

agree v

 

Comhaontas fir1 Glas, an

Green Party n (GP)

 

comhaontú fir

accord,

agreement,

compact,

pact n

1 comhaontú scríofa

agreement in writing

2 comhaontú dlíthiúil

legal agreement

3 An Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

The Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

4 Comhaontú na Breataine-na hÉireann

The British-Irish Agreement

5 An Comhaontú

Angla-Éireannach

The Anglo-Irish Agreement

 

comhaontú fir ceangailteach

binding agreement n

 

comhaontú fir comhchoiteann

collective agreement n

 

comhaontú fir déthaobhach

bilateral agreement n

 

comhaontú fir frithpháirteach

mutual agreement n

le comhaontú frithpháirteach

by mutual agreement

 

Comhaontú fir Ginearálta do Tharaifí agus Trádáil, an

General Agreement (n) on Tariffs and Trade (GATT)

 

Comhaontú fir Ilpháirtí, an

the Multi-Party

Agreement n

 

comhaontú fir margaíochta

marketing agreement n

 

comhaontú fir tionóntachta

tenancy agreement n

 

comhaontú fir um neamhnochtadh

non-disclosure

agreement n

 

comhar fir1

co-operation n

i gcomhar le

in co-operation with

 

comharchumann fir1 oibrithe

worker cooperative n

 

comharchumann fir1 tionscail

industrial cooperative n

 

comharchumann fir1 tithíochta

housing co-operative n

 

comhardaíonn br

balance v (financial)

 

comhardaíonn br an buiséad

balance (v) the budget

 

comhardaithe aid (airgeadas)

balanced adj (finance)

 

comhardú fir (airgeadas)

balance n (financial)

comharduithe airgeadais / airgid

financial balances

 

comhardú fir na n-íocaíochtaí

balance (n) of payments

 

comhardú fir na trádála

trade balance n

 

Cómhargadh, fir1 an

Common Market n

 

cómhargáil bain3

collective bargaining n

 

cómhargáintíocht bain3

collective bargaining n

 

comharsa bain5

neighbour n

 

comharsanacht bain3

neighbourhood n

 

comhartha fir4 bóthair

road sign n

 

comharthaíocht bain3 bóithre

road signing n

 

comharthaíonn br

earmark v

 

comhbhailíocht bain3

equal validity n

 

Comhbheartas fir1 Talmhaíochta, an

Common Agricultural Policy n (CAP)

 

comhchathair bain5

conurbation n

 

comhchathaoirleach fir1

joint chair n

 

comhcheangal fir1

merger n

 

comhcheanglaíonn br

merge v

 

comhcheannaireacht bain3

collective / joint

leadership n

 

comhcheannas fir1

joint sovereignty n

 

comhcheilg bain2

conspiracy,

plot n

1 comhcheilg chun / le feidhmiú an cheartais a chur ó mhaith

conspiracy to pervert the course of justice

2 beartaíonn br comhcheilg

plot v

 

comhcheilgeann br

conspire v

comhcheilgeann chun an ceartas a chur ó mhaith, comhcheilgeann leis an cheartas a chur ó mhaith

conspires to pervert the course of justice

 

comhchéim bain2

equal rank / status

1 comhchéime gu mar aid

peer adj (equal)

2 bean bain chomhchéime

peer n (female of equal rank)

3 lucht a comhchéime

her peers

 

comhchoiste fir4

 joint committee n

 

comhchomhairle bain4

round-table conference n

 

comhchuspóir fir3

common / joint purpose n

de chomhchuspóir

for a common purpose

 

comhdaíonn br

file v

 

comhdháil bain3

conference n

 

comhdháil bain3 ghutháin

telephone conferencing n

 

Comhdháil bain3

Idir-Rialtasach na

Breataine-na hÉireann

The British-Irish

Inter-Governmental

Conference n

 

comhdhéanamh fir1

composition n

comhdhéanamh teaghlaigh

household

composition / structure

 

comhdhearcadh fir1

consensus n

1 comhdhearcadh traspháirtí

cross-party consensus

2 comhdhearcadh na coitiantachta

consensus

 

comhdheiseanna bain2 iol

equal opportunities npl

 

comhdhlúthaíonn br

consolidate v

 

comhdú fir

filing n

 

comhéadan fir1

interface n (common point, link)

 

comhfhad,

ar comhfhad (le)

commensurate adj

 

comhfhiontar fir1

joint venture n

 

comhfhreagracht bain3

collective responsibility n

 

comhfhreagraí fir4

correspondent n

1 comhfhreagraí polaitíochta

political correspondent

2 comhfhreagraí stocaireachta

lobby correspondent

 

comhfhreagras fir1

correspondence n (letter)

 

comhghéilleadh fir

compromise n

déanann br comhghéilleadh

compromise v

 

comhghéilleann br

compromise v

 

comhghuaillí fir4

ally n

 

comhghuaillíocht bain3

alliance,

coalition n

1 comhghuaillíocht traspháirtí

cross-party coalition

2 déanann br comhghuaillíocht (le)

enter (v) into an alliance (with)

3 nach bhfuil i gcomhghuaillíocht

non-aligned adj

 

Comhghuaillíocht bain3 Ban Thuaisceart Éireann

(Comhghuaillíocht na mBan)

Northern Ireland Women’s

Coalition n (NIWC)

(Women's Coalition)

 

comhiomlán fir1

aggregate n

comhiomlán na dtoghthóirí

aggregate electorate

 

comhionannas fir1

equality n

comhionannas vótaí

equality of votes

 

comhionannas fir1 ciníocha

race / racial equality n

 

comhionannas fir1 deise

equality (n) of opportunity

 

comhlacht fir3

body,

company n

1 comhlacht

stát-tionscanta / státurraithe

state-sponsored body / semi-state body

2 comhlacht corónach

crown body

3 comhlacht stáit

state body

4 comhlachtaí trasteorann

cross-border bodies

 

comhlacht fir3 árachais

insurance company n

 

comhlacht fir3 cinnteoireachta

decision-making body n

 

comhlacht fir3 comhairleach

advisory body n

 

comhlacht fir3 feidhmiúcháin

executive body n

 

comhlacht fir3 leasmhar

interested body n

 

Comhlacht fir3 na gClár Speisialta AE

The Special EU Programmes Body n

 

Comhlacht fir3 Neamhrannach á Mhaoiniú ag Rialtas

Non-Departmental Government Funded Body n

 

Comhlacht fir3 Neamhrannach Poiblí

Non-Departmental Public Body n (NDPB)

 

comhlacht fir3 reachtach

legislative body n

 

comhlacht fir3 tofa

elected body n

 

comhlachtaí fir3 iol forfheidhmithe

Thuaidh-Theas, na

North-South implementation bodies npl

 

comhlánaíonn br

complement,

complete v,

fill (v) in

comhlánaíonn foirm

completes a form

 

Comhlathas fir1

Commonwealth n

 

comhleanúnach aid

consecutive adj

is leasuithe comhleanúnacha iad seo

these are consecutive amendments

 

comhlíonadh fir

compliance n

 

comhlíonadh fir conartha

contract compliance n

 

comhlíonann br

comply (v) with,

conform,

discharge,

fulfil,

observe,

perform v

1 chomhlíon sé na rialacha

he conformed with the rules

2 comhlíonann feidhm

carries out / discharges / fulfils a function

3 comhlíonann ról

fulfils a role

4 comhlíonann na rialacha

observes the rules

5 comhlíonann dualgas

fulfils an obligation,

performs a duty

 

comhoibríonn br (le)

collaborate,

co-operate v

 

comhoibriú fir

collaboration,

co-operation n

 

comhordaíonn br

co-ordinate v

 

comhordaitheoir fir3

co-ordinator n

 

comhordú fir tionscadail

project co-ordination n

 

comhpháirteach aid

complicit adj

bhí sé comhpháirteach leo sa tairiscint clabhsúir

he was complicit with them in the closure motion

 

comhpháirtí fir4

partner n

 

comhpháirtíocht bain3

partnership n

 

comhphleanáil bain3

joint planning n

 

Comhphobal fir1 Eacnamaíochta na hEorpa

European Economic

Community n

 

comhréimniú fir ciníocha

racial integration n

 

comhréir bain2

proportion n (ratio, symmetry)

1 i gcomhréir

proportionate adj

2 i gcomhréir le

proportionately adv

(correspondingly)

3 tá br i gcomhréir le

is consistent with

 

comhréireach aid

proportional adj (corresponding)

 

comhréireacht bain3

proportionality n

 

comhréiteach fir1

accommodation,

compromise,

conciliation n

1 tagann br ar chomhréiteach

come to an accommodation

2 déanann br comhréiteach

compromise v

 

comhréitíonn br

conciliate v

 

comhrialtas fir1

coalition n (government)

déanann br comhrialtas

forms a coalition

 

comhroghnach aid

alternative adj

scéimeanna comhroghnacha

alternative schemes

 

comhrúnaí fir4

joint secretary n

 

comhrúnaireacht bain3

joint secretariat n

 

comhscéim bain2

joint scheme n

 

comhshamhlaíonn br

assimilate v

 

comhshaol fir1

environment n

 

comhshaolaí fir4

environmentalist n

 

comhshéala fir4

common seal n

 

comhsheasamh fir1

common position n

 

comhsheasmhach aid

consistent adj

 

comhsheasmhacht bain3

consistency n

 

comhshíníonn br

countersign v

 

comhshíniú fir

countersignature n

 

comhshocraíocht bain3

arrangement n

 

comhsholáthar fir1

joint provision n

 

comhthacaíocht bain3

corroboration n

comhthacaíocht fianaise

corroboration of evidence

 

comhthacaíonn br (le)

corroborate v

 

comhthacú fir

corroboration n

 

comhthadhlaíonn br

liaise v

 

comhtháthú fir

cohesion n

 

comhthofa aid

co-opted adj

 

comhthoghadh fir

co-option n

 

comhthoghann br

co-opt v

 

comhthoil bain3

consensus,

consent n

 

comhthoilíonn br

consent v

 

comhthoiliúil aid

consensual adj

 

comhthráth,

i gcomhthráth

concurrently adv

 

comhthráthach aid

concurrent adj

 

comhthuiscint bain3

common understanding n

 

comóradh fir

commemoration n

1 comórtha gu mar aid

commemorative adj

2 bonn fir1 / stampa fir4 comórtha

commemorative

medal / stamp n

 

comórann br

commemorate,

convene,

summon v

déanfaidh an Ceann Comhairle Dáil Éireann a chomóradh

the Ceann Comhairle shall summon(s) Dáil Éireann

 

comórtas fir1

contest,

competition n

i gcomórtas le daoine /

rudaí eile

relatively speaking

 

compal fir1

roundabout n

 

común fir1

commune n

 

cónaidhm bain2

federation n

cónaidhme gu mar aid

federal adj

 

cónaidhmeacht bain3

federalism n

 

cónaitheoir fir3

resident n

 

conarthach aid

contractual adj

 

cónascadh fir

amalgamation n

cónascadh scoileanna

school amalgamations

 

cónascann br

amalgamate v

 

concordáid bain2

concordat n

 

cóngar fir1 sciuirde

rat run n

 

conradh fir3

contract,

treaty n

treaties pl

1 déanann br conradh

contract v

2 Conradh na Róimhe

Treaty of Rome

3 tugann br amach ar conradh

contract (v) out

(employ another to do work)

 

conradh fir3 ar théarma seasta

fixed-term contract n

 

conradh fir3 fostaíochta

contract (n) of employment

 

conradh fir3 gníomhaireachta

agency agreement / contract n

 

conradh fir3 rialtais

government contract n

 

conradh fir3 tógála

building contract n

 

conraitheoir fir3

contractor n

 

conraitheoir fir3 bainistíochta

managing contractor n

 

conraitheoir fir3 príobháideach

private contractor n

 

consalacht bain3

consulate n

 

conspóid bain2

controversy n

 

conspóideach aid

contentious,

controversial adj

saincheisteanna conspóideacha

controversial issues

 

conspóideann br

contest v (call in question)

conspóideann éileamh

contests a claim

 

constábla fir4

constable n

 

constaic bain2

obstacle,

deadlock n

1 titeann i gconstaic

reaches a deadlock

2 cuireann br

constaic (le)

block v

 

construáil bain3

construction n (interpretation)

ní féidir leat an chonstruáil sin a chur ar mo ráiteas

you cannot put that construction on my statement

 

contae fir4

county n

 

contaebhuirg bain2

county borough n

 

contrártha aid

contrary adj

 

cor fir1

development n (happening)

an bhfuil aon chor sa scéal?

are there any developments on this?

 

cor fir1 bealaigh

diversion n (detour)

 

cor fir1 chun feabhais

upturn n

 

córam fir1

quorum n

1 le córam

quorate

2 gan chóram

inquorate

 

córas fir1

regime,

system n

 

Córas fir1 Airgeadaíochta Eorpach, an

European Monetary

System n

 

córas fir1 an dá sheomra

bicameral legislature n

 

córas fir1 bainistíochta comhad

file management system n

 

córas fir1 cionmhar

proportional system n

 

córas fir1 coláisteach

college system n

 

córas fir1 éigeantach tairiscintí iomaíocha

compulsory competitive tendering n

 

córas fir1 eolais

information system n

 

córas fir1 faisnéise

information system n

 

córas fir1 faisnéise airgeadais

financial information

system n

 

córas fir1 faisnéise bainistíochta

management information

system n

 

córas fir1 feidhmithe

machinery n (of government)

córas feidhmithe rialtais

machinery / workings of government

 

córas fir1 feidhmithe dlí

legal machinery n

 

córas fir1 fiosrúchánach

inquisitorial system n

 

córas fir1 na bpáirtithe

party system n

 

córas fir1 na bpríomhchomhaltaí

lead member system n

 

córas fir1 na gcomhaltaí breise

additional member system n (AMS)

 

córas fir1 (na n)gradam

(the) honours system n

 

córas fir1 na sáraíochta

adversarial system n

 

Córas fir1 na Slánródaíochta

Highway Code n

 

córas fir1 pionósach

penal system n

 

córas fir1 pleanála

planning system n

 

córas fir1 polaitíochta

political system n

 

córas fir1 rabhaidh tuilte

flood warning system n

 

córas fir1 rátála

rating system n

 

córas fir1 srianta agus ceartúcháin

checks and balances npl

 

córas fir1 tairiscintí iomaíocha

competitive tendering n

 

córas fir1 tarchuir

referral system n

 

córas fir1 téimh

heating system n

 

córas fir1 teo-uisce

hot water system n

 

córas fir1 toghcháin

electoral system n

 

córas fir1 uachtaránachta

presidential system n

 

córas fir1 vótála leictreonaí

electronic voting system n

 

coróin bain5

crown n

An Choróin

The Crown

 

corparáid bain2

corporate body n

corparáide gu mar aid

corporate adj

 

corparáideach aid

corporate adj

comhlacht corparáideach

corporate body

 

corpas fir1 dlí

body (n) of law

 

corpéislinneach aid

physically disabled / handicapped adj

 

corpoideachas fir1

physical education n

 

corrfholúntas fir1

casual vacancy n

 

corrthoghchán fir1

by-election n

 

cos bain2

foot, leg n

1 buaileann cos ar

suppresses

2 bhuail siad cos ar an díospóireacht

they stifled debate

3 cuireann br ar cois

instigate v

 

cos ar bolg

oppression n

 

cosaint bain3

defence,

protection n

cosaint ar rud

defence from something

 

cosaint bain3 ar thuilte

flood prevention,

flood protection n

 

cosaint bain3 fostaíochta

employment protection n

 

cosaint bain3 láidir

robust defence n

 

cosaint bain3 shibhialta

civil defence n

 

cosaint bain3 sonraí

data protection n

 

cosán fir1

path,

pavement n

cosán marcaíochta

bridle path / bridleway

 

cosantóir fir3

defendant,

defender n

cosantóir an chreidimh

defender of the faith

 

cosc fir1

obstruction n (blockage)

1 cosc ar leoraithe

lorry ban

2 cosc le tuile

flood prevention

 

cosnaíonn br

defend v

 

costais fir1 iol iompair

transport costs npl

 

costais fir1 iol saothair

labour costs npl

 

costais fir1 iol