waffle n

caint (bain2) san aer

 

waffle v

(br) ag caint san aer

he is waffling

tá sé ag caint san aer

 

wage n

fir4

1 wage bargaining

margáil (bain3) faoi phá

2 wage freeze

calcadh (fir)

 

3 wage rate

ráta (fir4)

4 wage restraint

srian (fir1) ar phá

 

waiter / waitress n

freastalaí fir4

 

waiting list n

liosta (fir4) feithimh

 

waive v

cuireann (br) i leataobh, tarscaoileann br,

maitheann br

1 waives Standing Orders

cuireann na Buan-Orduithe i leataobh

2 waives fees

tarscaoileann táillí

3 waives a claim

tarscaoileann éileamh

 

waiver n

tarscaoileadh fir,

maitheamh fir1

 

Wales n

An Bhreatain (bain2) Bheag

 

war chest n

ciste (fir4) toghcháin / feachtais

 

ward n

(constituency)

barda fir4

(toghcheantar)

 

ward n

(electoral)

barda fir4

(toghchán)

city ward

barda cathrach

 

ward n

(hospital)

barda fir4

(ospidéal)

 

ward n of court

coimircí (fir4) cúirte

 

warehouse n

trádstóras fir1

 

warehousing n

(customs)

trádstóráil bain3

 

warn v

tugann (br) rabhadh (do)

he warned him in regard to certain courses of action

thug sé rabhadh dó faoi

bhearta áirithe

 

warning n

rabhadh fir1

 

warrant n

(arrest)

barántas fir1

(gabháil)

 

warrant n

(travel)

dearbhán fir1

(taisteal)

 

waste n

dramhaíl bain3

 

waste collection n

bailiú (fir) dramhaíola

 

waste disposal n

diúscairt (bain3) dramhaíola

 

waste paper n

dramhpháipéar fir1

 

waste-paper basket n

araid (bain2) dramhpháipéir

 

waste recovery n

tarrtháil (bain3) dramhaíola

 

waste recycling n

athchúrsáil (bain3) dramhaíola

 

watchdog committee n

coiste (fir4) faire

 

watching brief n

mionteagasc (fir1) faire

keeps a watching brief

tá ag coimeád súile (ar)

 

water authority n

údarás (fir1) uisce

 

water bill n

bille (fir4) uisce

 

water charge n

muirear (fir1) uisce

 

water conservation n

caomhnú (fir) an uisce

 

water main n

príomhphíobán (fir1) uisce

 

water meter n

méadar (fir1) uisce

 

water pipe n

píobán (fir1) uisce

 

water pollution n

truailliú (fir) an uisce

 

water purification n

íonú (fir) uisce

 

water rate n

ráta (fir4) uisce

 

water supply n

soláthar (fir1) uisce

 

water tower n

túr (fir1) uisce

 

waterside frontage n

éadan (fir1) le huisce

 

waterworks npl

oibreacha (bain2 iol) uisce

 

wear and tear n

caitheamh (fir1) agus

cuimilt bain2

 

website n

láithreán (fir1) gréasáin,

suíomh (fir1) gréasáin

 

weigh v

meánn br

 

weighbridge n

droichead (fir1) meáite

 

weight limit n

teorainn (bain5) meáchain

 

weight restriction n

srianadh (fir) meáchain

 

weights and measures npl

meáchain (fir1 iol) agus

tomhais (fir1 iol)

 

welfare n

leas fir3

 

welfare policy n

beartas (fir1) leasa (shóisialaigh)

 

welfare reform n

athchóiriú (fir) an chórais leasa

 

welfare review n

athbhreithniú (fir) ar an

gcóras / chóras leasa

 

welfare spending n

caiteachas (fir1) ar chúrsaí leasa

 

welfare state n

stát (fir1) leasa shóisialaigh

 

welfare work n

obair (bain2) leasa shóisialaigh

 

welfare worker n

oibrí (fir4) leasa shóisialaigh

 

well woman clinic n

clinic (bain2) (sláinte) na mban

 

wharf n

bain4

 

wheel clamp n

teanntán (fir1) rotha

 

wheelchair n

cathaoir (bain5) rothaí

wheelchair access

bealach (fir1) isteach do chathaoireacha rothaí

 

wheeled / wheelie bin n

araid (bain2) rothaí

 

whereas conj

(in as much as)

de bhrí go

 

whereas conj

(although)

cé go

 

whip n

(control)

fógra fir4,

ceangal (fir1) aoireachta

1 three-line whip

fógra trí líne

2 the whip was withdrawn from them

baineadh an ceangal

aoireachta díobh

 

whip n

(person)

aoire fir4

The Whips

Na hAoirí

 

whip v

déanann (br) aoireacht

 

Whip’s Office n

Oifig (bain2) an Aoire

 

white board n

clár (fir1) bán

 

White Paper n

Páipéar (fir1) Bán

 

whitewash n

(glossing over)

an plána (fir4) mín

 

whitewash v

(to gloss over)

cuireann (br) an plána mín ar

 

wholesale trade n

mórdhíol fir3

 

wide-ranging adj

fadréimseach aid

a wide-ranging debate

díospóireacht (bain3) fhadréimseach

 

width restriction n

srianadh (fir) leithid

 

will n

(volition)

toil bain3

 

wind v up

tugann (br) chun críche, cuireann (br) clabhsúr ar

winds up a debate

tugann díospóireacht chun críche,

cuireann clabhsúr ar dhíospóireacht

 

wind(ing)-up adj

clabhsúir gu mar aid

a wind(ing)-up speech

óráid (bain2) chlabhsúir

 

window envelope n

clúdach (fir1) litreach fuinneoige

 

wing n

eite bain4

1 the right wing

an eite dheis

2 the left wing

an eite chlé

 

wisdom n

críonnacht bain3

 

wise adj

críonna aid

 

wit n

(person)

nathaí fir4

the man is a great wit

nathaí mór atá ann mar dhuine

 

wit n

(humour)

deisbhéalaí bain4

his wit was a source of much amusement

ba mhór an t-ábhar grinn a dheisbhéalaí agus a bhí sé

 

wit n

(intelligence)

éirim bain2

he does not have the wit to excel in debate

níl d’éirim ann an barr a bhreith sa díospóireacht

 

witch-hunt n

géarleanúint bain3

 

with reference to

maidir le

 

withdraw v

tarraingíonn (br) siar

1 I withdraw my objection

tarraingím siar m’agóid

2 withdraws a remark

tarraingíonn siar focal / ráiteas

3 withdraws powers

tarraingíonn siar cumhachtaí

 

withdraw!

tarraing (br) siar é!

 

withdraw that remark!

tarraing (br) siar é sin!

 

withhold v information

coinníonn (br) siar faisnéis

 

without prejudice

gan dochar

 

without reservation

gan chuntar

 

witness n

(person)

finné fir4

he spoke to the witness for the prosecution

labhair sé le finné an ionchúisimh

 

witness n

(testimony)

fianaise bain4

he bore witness for me

rinne sé fianaise dom

 

witness v

fianaíonn br,

(br) mar fhinné (fir4) ar

witnesses a signature

fianaíonn síniú,

tá mar fhinné ar shíniú

 

witty adj

deisbhéalach,

léaspartach aid

1 witty person

duine (fir4) deisbhéalach

2 witty speech

óráid (bain2) léaspartach

 

Women's Coalition n

Comhghuaillíocht (bain3) na mBan

 

women's group n

grúpa (fir4) ban

 

women’s liberation n

saoirse (bain4) na mban

 

women’s refuge n

tearmann (fir1) do mhná

 

women’s rights npl

cearta (fir1 iol) na mban

 

word processing n

próiseáil (bain3) focal

 

word processor n

próiseálaí (fir4) focal

 

work n

obair bain2

 

work experience n

taithí (bain4) oibre

 

work force n

fórsa (fir4) saothair

 

work sharing n

postroinnt bain2,

roinnt (bain2) poist

 

work station n

ionad (fir1) oibre

 

work study n

staidéar (fir1) oibre

 

workable majority n

tromlach (fir1) inoibrithe

 

worker n

oibrí fir4

1 worker cooperative

comharchumann (fir1) oibrithe

2 worker director

stiúrthóir (fir3) oibrí,

oibrí-stiúrthóir fir3

 

Workers' Party n (WP)

Páirtí (fir4) na nOibrithe

 

workers' rights npl

cearta (fir1 iol) na n-oibrithe

 

workforce n

fórsa (fir4) saothair

 

working n

oibriú fir

 

working arrangements npl

socruithe (fir iol) oibre

 

working capital n

caipiteal (fir1) oibre

 

working conditions npl

coinníollacha (fir1 iol) oibre

 

working drawing n

líníocht (bain3) oibre

 

working hours npl

uaire (bain2 iol) oibre

 

working majority n

tromlach (fir1) infheidhme

 

working paper n

páipéar (fir1) oibre

 

working party n

working parties pl

meitheal (bain2) oibre

 

working week n

seachtain (bain2) oibre

 

working woman n

bean (bain) (atá) ag obair

 

workings npl

córas (fir1) feidhmithe

the workings of government

córas feidhmithe an rialtais

 

workload n

ualach (fir1) oibre

 

workplace nursery n

workplace nurseries pl

naíolann (bain2) san ionad oibre

 

workshop n

ceardlann bain2

 

wrangle v

déanann (br) achrann,

(br) ag achrann,

(br) ag imreas

 

wrangling n

achrann,

imreas fir1

 

wrecking amendment n

leasú (fir) millteanais,

lotleasú fir

 

writ n

eascaire fir4

1 original writ

eascaire bunaidh

2 writ of habeas corpus

eascaire habeas corpus

 

write v off

díscríobhann br

writes off a debt

díscríobhann fiach

 

written answer n

freagra (fir4) scríofa

 

written law n

dlí (fir4) scríofa

 

written reply n

freagra (fir4) scríofa

 

written statement n

ráiteas (fir1) scríofa

 

wrong n

éagóir bain3

he was in the wrong

bhí sé san éagóir,

ní raibh an ceart aige,

eisean a bhí mícheart

 

wrong adj

mícheart aid

he was on the wrong side

of a ruling

bhí seisean thíos leis an rialú