vacancy n

vacancies pl

folúntas fir1

 

vacant accommodation n

cóiríocht (bain3) gan áitiú

 

vacant dwelling n

teaghais (bain2) gan áitiú

 

vacant land n

talamh (fir) neamhshealbhaithe

 

vacant site n

láithreán (fir1) folamh

 

vacant possession n

seilbh (bain2) ghlan

 

vagrancy n

fuaidireacht bain3

 

vagrant n

fuaidire fir4

 

valid adj

bailí aid

 

validate v

dearbhaíonn (br) a bheith bailí

 

validity n

bailíocht bain3

 

valuation n

luacháil bain3

 

value n for money

luach (fir3) ar airgead

1 value for money study

staidéar (fir1) luach ar airgead

2 they got value for money

fuair siad luach a gcuid airgid

 

value added tax n (VAT)

cáin (bain5) bhreisluacha (CBL)

 

valuer's department n

roinn (bain2) luachála

 

vandal n

loitiméir fir3

 

vandalism n

loitiméireacht bain3

 

variable cost n

costas (fir1) athraitheach

 

variance,

at variance with

bunoscionn le

 

variation n

athrú fir

variation order

ordú (fir) athraithe

 

vary v

athraíonn br

 

venture n

fiontar fir1

 

venture v

téann (br) i bhfiontar

 

venture capital n

airgead (fir1) fiontraíochta

 

verbal adj

(in words)

i bhfocail

 

verbal adj

(oral)

ó bhéal

 

verbatim adj

focal ar fhocal

1 verbatim reporter

tuairisceoir (fir3) focal ar fhocal

2 verbatim transcript

trascríbhinn (bain2) focal ar fhocal

 

verbose adj

foclach aid

 

verbosity n

foclachas fir1

 

verge n

ciumhais bain2

 

verify v

(to check)

fíoraíonn br

 

verify v

(to validate)

deimhníonn br

 

vest v

dílsíonn br

 

vested interest n

leas (fir3) dílsithe

 

vet v

(to check)

seiceálann br

 

vet v

(to screen)

scagann br

 

veto n

cros bain2,   

crosadh fir

power of veto

cumhacht (bain3) crosta

 

veto v

crosann br

 

viable adj

inmharthana aid

 

viable proposition n

togra (fir4) inmharthana

 

vice-chair / chairman / chairperson n

leaschathaoirleach fir1

 

victim n

 íospartach fir1

 

victim support n

taca (fir4) d’íospartaigh

 

victory n

victories pl

bua fir4

 

video conferencing n

físchomhdháil bain3

 

video link n

nasc (fir1) físe

 

view n

(opinion)

dearcadh fir,

tuairim bain2

 

view n

(sight)

amharc,

radharc fir1

 

vigorous adj

bríomhar,

tréan aid

 

vire v

aistríonn (br) cistí (idir cuntais)

 

virement n

aistriú (fir) cistí (idir cuntais)

 

virtue,

by virtue of

de bhua

by virtue of paragraph 1 of the document

de bhua mhír 1 den doiciméad

 

Visiting Sub-Committee n

Fochoiste (fir4) Cuairte

 

visitors’ gallery n

áiléar (fir1) na gcuairteoirí

 

visual aid n

áis (bain2) amhairc

 

visual display unit n

(VDU)

scáileán fir1

 

visual handicap n

éislinn (bain2) radhairc

 

visual impact n

iarmhairt (bain3) amhairc

 

visually handicapped adj

radharcéislinneach aid

 

vital adj

ríthábhachtach aid

a vital vote

vóta (fir4) ríthábhachtach /

vótáil (bain3) ríthábhachtach

 

vocation n

gairm bain2 (bheatha)

 

vocational education n

gairmoideachas fir1

 

vocational guidance n

gairmthreoir bain5

 

vocational training n

gairmoiliúint bain3

 

voice n

guth fir3,

glór fir1

 

voice v

cuireann (br) in iúl,

nochtann br

 

voicemail n

glórphost fir1

 

void n

(empty house)

teach (fir) folamh

 

void adj

ar neamhní

 

voidable adj

in-neamhnithe aid

 

voluntary adj

saorálach,

deonach aid

 

voluntary agency n

voluntary agencies pl

gníomhaireacht (bain3) shaorálach / dheonach

 

voluntary aided school n

scoil (bain2) dheonach le cúnamh

 

voluntary organisation n (association)

eagraíocht (bain3)

shaorálach / dheonach

 

voluntary redundancy n

iomarcaíocht (bain3) dheonach

 

voluntary sector n

earnáil (bain3) dheonach

 

voluntary service n

seirbhís (bain2) dheonach

 

voluntary work n

obair (bain2) dheonach

 

voluntary worker n

oibrí (fir4) deonach

 

volunteer n

deonach fir1

 

vote n

vóta fir4,

guth fir3

1 Single Transferable Vote (STV)

Vóta Aonair Inaistrithe

2 absent vote

vóta neamhláithreach

 

vote v

vótálann br

votes for a candidate

vótálann d’iarrthóir

 

vote v by proxy

seachvótálann br,

caitheann (br) seachvóta

 

vote v by show of hands

vótálann (br) le comhaireamh lámh / le taispeáint lámh

 

vote v down

sáraíonn (br) i vótáil

the amendment was voted down

sáraíodh an leasú sa vótáil

 

vote n of censure

vóta (fir4) cáinte

 

vote n of confidence

vóta (fir4) muiníne

 

vote n of no confidence

vóta (fir4) mímhuiníne

 

Vote Office n

Oifig (bain2) na Vótaí

 

voter n

vótálaí fir4

voter registration

clárú (fir) vótálaithe

 

voting n

vótáil bain3

1 absent voting

vótáil neamhláithreach

2 voting lobby

pasáiste (fir4) vótála

3 voting right

ceart (fir1) vótála

4 voting strength

neart (fir1) vótála

 

voucher n

  dearbhán fir1