Ulster Democratic Party n (UDP)

Páirtí (fir4) Daonlathach Uladh

 

Ulster Unionist Party n (UUP)

Páirtí (fir4) Aontachtach Uladh

 

ultimatum n

foláireamh (fir1) deiridh

 

ultra vires

ultra vires

 

unacceptable adj

do-ghlactha aid

unacceptable behaviour

iompar (fir1) do-ghlactha

 

unadopted road n

bóthar (fir1) príobháideach

 

unambiguous adj

gan athbhrí,

gan débhrí,

glan soiléir

 

unanimity n

aontoilíocht bain3

 

unanimous adj

d’aon ghuth,

d’aon toil,

comhaontach aid

1 unanimous decision

cinneadh (fir) d’aon ghuth

2 unanimous view

dearcadh (fir) comhaontach

 

unanimously adv

d’aon ghuth / d’aon toil

 

unavoidable adj

dosheachanta aid

 

uncertainty n

uncertainties pl

éiginnteacht bain3

 

unconditional adj

gan choinníoll

unconditional surrender

géilleadh (fir) gan chomha

 

unconstitutional adj

míbhunreachtúil aid

 

under fives npl

leanaí (fir1 iol) faoi chúig bliana

 

underestimate n

meas (fir3) faoina luach / faoina c(h)umas

 

underestimate v

gannmheasann (br),

measann (br) faoina luach / faoina c(h)umas,

tugann (br) meas faoina

luach ar / faoina c(h)umas ar

 

underfunded adj

tearcmhaoinithe aid

 

underfund v

tearcmhaoiníonn br

 

underfunding n

tearcmhaoiniú fir

 

undergraduate n

fochéimí fir4

 

underground railway n

iarnród (fir1) faoi thalamh

 

underhand adj

ar chúla téarmaí,

calaoiseach aid

 

undermine v

baineann (br) an bonn de / ó

 

underpass n

íosbhealach fir1

 

underpayment n

ganníocaíocht bain3

 

underpin v

buntacaíonn (br) le,

(br) mar bhonn agus thaca ag

 

underprivileged adj

beagdheise gu mar aid

 

under-representation n

gannionadaíocht bain3

 

under-represented group n

grúpa (fir4) faoi ghannionadaíocht

 

under-resourced adj

gann (aid) in / ar acmhainní

 

Under-Secretary of State n

Under-Secretaries of State pl

Fo-Rúnaí (fir4) Stáit

 

Under-Sheriff n

Fo-Shirriam fir4

 

undersigned adj

a bhfuil a (h)ainm (leis seo) thíos

 

underspending adj

gann (aid) sa chaiteachas

 

underspending n

gannchaiteachas fir1

 

underspent adj

gannchaite (aid)

 

understaffed adj

gann (aid) ar fhoireann / i bhfoireann,

gan dóthain foirne

 

understanding n

tuiscint,

comhthuiscint bain3

 

undertake v

(to take in hand)

gabhann (br) de láimh,

glacann (br) mar chúram

(air / uirthi féin)

 

undertake v

(to promise)

geallann,

tiomnaíonn br

 

undertaking n

(taking in hand)

gabháil (bain3) de láimh

 

undertaking n

(business)

gnóthas fir1

 

undertaking n

(commitment)

gealltanas,

tiomantas fir1

 

undertaking n

(venture)

fiontar fir1

 

undertaking n

(an operation)

gníomhaíocht bain3,

cúram fir1

 

undeveloped region n

réigiún (fir1) neamhfhorbartha

 

undisputed adj

gan cheistiú

1 an undisputed leader

ceannaire (fir4) a bhfuil a cheannaireacht gan cheistiú

2 her authority is undisputed

níl aon cheist faoina húdarás

 

unearned income n

ioncam (fir1) neamhthuillte

 

unelected adj

neamhthofa aid

 

unemployed adj

dífhostaithe aid

unemployed person

duine (fir4) dífhostaithe

 

unemployment n

dífhostaíocht (bain3)

unemployment benefit

sochar (fir1) dífhostaíochta

 

unfair dismissal n

dífhostú (fir) éagórach

 

unfit adj

(unqualified)

neamhcháilithe aid

 

unfit adj

(unsuitable)

mí-oiriúnach aid

 

unfit dwelling / housing n

cóiríocht (bain3) mhí-oiriúnach

 

unfit adj for office

gan a bheith inniúil chun oifige

 

unfurnished adj

gan troscán

unfurnished accommodation

cóiríocht (bain3) gan troscán

 

unified business rate n

ráta (fir4) tráchtála

 

uniform n

éide bain4

 

uniform adj

aonfhoirmeach aid,

ar aon réim

 

uniformed officer n

oifigeach (fir1) faoi éide

 

unilateral adj

aontaobhach aid

 

unintentional adj

neamhbheartaithe aid

unintentional error

earráid (bain2) neamhbheartaithe

 

unit n

aonad (fir1)

economic policy unit

aonad beartais gheilleagraigh

 

unit cost n

costas (fir1) aonaid

 

unitary authority n

údarás (fir1) aonadach

 

United Kingdom Unionist Party npl (UKUP)

Páirtí (fir4) Aontachtach na Ríochta Aontaithe

 

United Nations npl

na Náisiúin (fir1 iol) Aontaithe

 

United Unionist Assembly Party n (UUAP)

Páirtí (fir4) Aontachtach Aontaithe an Tionóil

 

unity n

aontacht bain3,

aontas fir1

 

university n

ollscoil bain2

 

unjust adj

éagórach aid

 

unjustifiable adj

(indefensible)

dochosanta aid

 

unjustifiable adj

(unfounded)

gan bhunús

 

unlawful adj

neamhdhleathach aid

1 unlawful assembly

tionól (fir1) neamhdhleathach

2 unlawful dismissal

dífhostú (fir) neamhdhleathach

 

unlicensed adj

gan cheadúnas

 

unlimited jurisdiction n

dlínse (bain4) neamhtheoranta

 

unobtrusive adj

neamhshonraíoch aid

 

unofficial adj

neamhoifigiúil aid

unofficial language

teanga (bain4) neamhoifigiúil

 

unopposed adj

gan freasúra,

gan chur ina choinne

1 unopposed order

ordú (fir) gan freasúra

2 unopposed private business

gnó (fir4) príobháideach gan freasúra,

gnóithe (fir4 iol) príobháideacha gan freasúra

3 unopposed reading

léamh (fir) gan freasúra

 

unparliamentary adj

(contrary to parliamentary use)

neamhpharlaiminteach aid

 

unparliamentary adj

(unsuitable)

míchuibhiúil aid

 

unprecedented adj

gan fasach

 

unprincipled adj

gan phrionsabal

an unprincipled rogue

rógaire (fir4) gan phrionsabal

 

unprofitable adj

neamhbhrabúsúil aid

 

unqualified adj

(unconditional)

gan agús, gan choinníoll

 

unqualified adj

(without qualifications)

neamhcháilithe aid,

gan cháilíocht

 

unreasonable adj

neamhréasúnach,

míréasúnta aid

 

unrepresented adj

gan ionadaíocht

 

unsafe adj

baolach, fabhtach aid

 

unskilled adj

neamhoilte aid

1 unskilled labour

saothar (fir1) neamhoilte

2 unskilled worker

oibrí (fir4) neamhoilte

 

unsocial hours npl

uaire (bain2 iol) míshóisialta

 

unstable adj

neamhchobhsaí, neamhsheasmhach,

guagach aid

 

unsuitable adj

mí-oiriúnach aid

 

unsympathetic adj

(lacking in sympathy)

neamhbháúil aid

 

unsympathetic adj

(not in sympathy with)

neamhchásmhar aid

 

untidy adj

míshlachtmhar aid,

gan slacht

an untidy document

doiciméad (fir1) gan slacht

 

untruth n

neamhfhírinne bain4

that is an untruth!

ní fíor sin!

 

unwaged adj

gan phá

unwaged person

duine (fir4) gan phá

 

unworkable adj

dochurtha i bhfeidhm,

do-oibrithe

 

update n

tuairisc (bain2) chun dáta,

an t-eolas (fir1) is deireanaí

gives an update report

tugann (br) tuairisc chun dáta

 

update v (a report etc)

athraíonn (br) chun dáta, leasaíonn (br) chun dáta

 

update v (a person)

tuairiscíonn (br) chun dáta

(do dhuine),

tugann (br) an t-eolas is deireanaí (do dhuine)

he updated the Minister

thug sé an t-eolas is deireanaí don Aire

 

upgrade v

uasghrádaíonn br

upgrades a building

feabhsaíonn (br) foirgneamh

 

upgrading n

uasghrádú fir

 

upgrading (n) a building

feabhsú (fir) foirgnimh

 

Upper House n

an Teach (fir) Uachtarach

 

upturn n

cor (fir1) chun feabhais

on the upturn

ag dul i bhfeabhas

 

urban adj

uirbeach aid

 

urban aid n

fóirdheontais (fir1 iol) uirbeacha

 

urban area n

limistéar (fir1) uirbeach

 

urban centre n

lárionad (fir1) uirbeach

 

urban conservation n

caomhnú (fir) uirbeach

 

urban decay / decline n

meathlú (fir) uirbeach

 

urban design n

dearadh (fir) uirbeach

 

urban development n

forbairt (bain3) uirbeach

urban development area

limistéar (fir1) forbraíochta uirbeach

 

urban district n

ceantar (fir1) uirbeach

urban district council

comhairle (bain4) ceantair uirbigh

 

urban planning n

pleanáil (bain3) uirbeach

 

urban policy n

beartas (fir1) uirbeach

 

urban renewal n

athnuachan (bain3) uirbeach

 

urbanisation n

uirbiú fir

 

urge v

gríosaíonn,

spreagann br

 

urgency n

práinn bain2

as a matter of urgency

mar bheart práinne

 

urgent adj

práinneach aid

 

usage n

(habit, practice)

cleachtadh fir,

cleachtas fir1

 

usage n

(use, treatment)

úsáid bain2

 

user friendly adj

áisiúil (aid) don úsáidire

 

usher n

uiséir fir3

 

utility n

utilities pl

fóntas fir1

 

U-turn n

casadh (fir) iomlán,

athrú (fir) iomlán

performs a U-turn

athraíonn (br) ó bhonn