table v

cuireann (br) síos (ar chlár)

tables an amendment

cuireann leasú síos

 

Table Office n

Oifig (bain2) na dTairiscintí

 

tachograph n

tacagraf fir1

 

tacit approval n

faomhadh (fir) intuigthe,

ceadú (fir) intuigthe

 

tackle v

téann (br) i ngleic le

 

tactic n

beart fir1

 

tactical adj

beartach aid

1 tactical retreat

cúlú (fir) beartach

2 tactical vote

vóta (fir4) beartach

3 tactical voting

vótaíocht (bain3) bheartach

 

tactician n

beartaí fir4

 

take v issue (with)

téann (br) chun argóinte

(le duine) (faoi cheist)

 

take v soundings

braitheann (br) cén

meon (atá ag daoine)

 

take-home pay n

(fir4) glan

 

take-over bid n

tairiscint (bain3) táthcheangail

 

talk v out a Bill

múchann (br) Bille le caint

 

talking shop n

ionad (fir1) gaotaireachta

 

tamper v with

cuireann (br) isteach ar, baineann (br) do / le

 

tampering n

cur (fir) isteach

 

Tánaiste n

(Deputy to Taoiseach)

Tánaiste fir4

 

Taoiseach n

Taoiseach fir1

 

tap water n

uisce (fir4) buacaire

 

target n

sprioc bain2

 

target v

díríonn (br) ar

 

tarmacadam n

tarramhacadam fir1

 

tarmacadam v

tarrálann br

 

task n

tasc fir1,

cion (fir4) oibre

he still has a considerable task to perform

is mór an cion oibre atá fós le déanamh aige

 

task and finish

tasc (fir1) agus cur i gcrích

1 on a task and finish basis

ar bhonn tasc agus cur i gcrích

2 task and finish working group

meitheal (bain2) tasc agus cur i gcrích

 

task force n

tascfhórsa fir4

 

tax n

cáin bain5

 

tax v

gearrann (br) cáin (ar)

 

tax allowance n

liúntas (fir1) cánach

 

tax avoidance n

seachaint (bain3) cánach

 

tax benefit n

sochar (fir1) cánach

 

tax concession n

lamháltas (fir1) cánach

 

tax credits npl

creidmheasanna (fir3 iol) cánach

 

tax cut n

ciorrú (fir) cánach,

laghdú (fir) cánachais

 

tax deductible adj

inasbhainte roimh cháin

 

tax evasion n

imghabháil (bain3) cánach

 

tax exemption n

díolúine (bain4) ó cháin

 

tax fraud n

calaois (bain2) chánach

 

tax free adj

saor (aid) ó cháin

 

tax haven n

tearmann (fir1) cánach

 

tax incentive n

dreasacht (bain3) chánach

 

tax liability n

dliteanas (fir1) cánach

 

tax office n

oifig (bain2) cánach

 

tax paid adj

tar éis / i ndiaidh cáin a íoc

£2,000 a month, tax paid

£2,000 sa mhí tar éis / i ndiaidh cáin a íoc

 

tax rate n

ráta (fir4) cánach

 

tax rebate n

lacáiste (fir4) cánach

 

tax reduction n

laghdú (fir) cánach

 

tax reform n

athchóiriú (fir) cánach

 

tax relief n

faoiseamh (fir1) cánach

 

tax threshold n

tairseach (bain2) cánach

 

taxable adj

inchánach aid gan díoch

 

taxable income n

ioncam (fir1) inchánach

 

taxation n

cánachas fir1

taxation policy

beartas (fir1) cánachais

 

taxpayer n

cáiníocóir fir3

 

tax-raising powers npl

cumhachtaí (bain3 iol) chun / le cánacha a ghearradh

 

tax-varying powers npl

cumhachtaí (bain3 iol) chun / le cánacha a athrú

 

teach v

múineann br

 

teacher n (primary school)

bunmhúinteoir fir3

 

teacher n (secondary school)

meánmhúinteoir fir3

 

teacher education / training n

oiliúint (bain3) múinteoirí

 

teaching n

teagasc fir1,

múinteoireacht bain3

 

teaching aids npl

áiseanna (bain2 iol) teagaisc

 

teaching hospital n

ospidéal (fir1) oiliúna

 

teaching material n

áiseanna (bain2 iol) teagaisc

 

teaching method n

modh (fir3) teagaisc

 

teaching profession n

gairm (bain2) na múinteoireachta

 

technical college n

ceardcholáiste fir4

 

technical services npl

seirbhísí (bain2 iol) teicniúla

 

technician n

teicneoir fir4

 

technological adj

teicneolaíoch aid

1 technological change

athruithe (fir iol) teicneolaíochta

2 technological innovation

nuálaíocht (bain3) teicneolaíochta

 

technology n

teicneolaíocht bain3

technology park

campas (fir1) teicneolaíochta

 

tedious adj

leadránach aid

tedious repetition

athrá (fir4) leadránach

 

tediously adv

go leadránach dobh

he spoke tediously for half

an hour

labhair sé go leadránach ar feadh leathuair an chloig

 

teenager n

déagóir fir3

 

teething problems npl

fadhbanna (bain2 iol) tosaigh

 

telecommunication(s) n(pl)

teileachumarsáid bain2

 

telecommunications company n

cuideachta (bain4) teileachumarsáide

 

teleconferencing n

teileachomhdháil bain3,

teiliphlé fir4

 

telephone n

teileafón,

guthán fir1

 

telephone v

glaonn (br) ar (dhuine) ar an teileafón,

cuireann (br) fón ar (dhuine)

calls on the telephone

cuireann glao gutháin ar (dhuine)

 

telephone conferencing n

comhdháil (bain3) ghutháin

 

telephone directory n

eolaí (fir4) teileafóin

 

telephone exchange n

malartán (fir1) teileafóin

 

telephone number n

uimhir (bain5) theileafóin / ghutháin

 

telephone operator n

teileafónaí fir4

 

telephonist n

teileafónaí fir4

 

teletext n

teilithéacs fir4

 

televise v

craolann (br) ar an teilifís

 

televising n

teilifísiú fir

 

telex n

teiléacs fir4

 

telex v

cuireann (br) teiléacs chuig (duine)

 

teller n

áiritheoir fir3

teller at an election

áiritheoir toghcháin

 

temporal adj

saolta aid

The Lords Temporal

Na Tiarnaí (fir4 iol) Tuata

 

temporary adj

sealadach aid

 

temporary accommodation n

cóiríocht (bain3) shealadach

 

temporary basis,

 on a temporary basis

go sealadach

 

temporary employment n

fostaíocht (bain3) shealadach

 

temporary work n

obair (bain2) shealadach

 

temporary expedient n

seift (bain2) shealadach

 

temporary measure n

beart (fir1) sealadach

 

temporary staff n

foireann (bain2) shealadach

 

ten o'clock rule n

(House of Commons)

riail (bain 5) an deich a chlog (Teach na dTeachtaí)

 

tenancy n

tionóntacht bain3

tenancy agreement

comhaontú (fir) tionóntachta

 

tenant n

tionónta fir

 

tenants' association n

cumann (fir1) tionóntaí

 

tenants' rights npl

cearta (fir1 iol) tionóntaí

 

tender n

tairiscint bain3

accepts a tender

glacann (br) le tairiscint

 

tender v

cuireann (br) tairiscint isteach

tenders for a contract

cuireann tairiscint isteach ar chonradh

 

tenement n

tionóntán fir1

tenement block

ceap (fir1) tionóntán

 

tenure n

tionacht bain3

 

term n

(technical)

téarma fir4

technical term

téarma teicniúil

 

term n

(period)

tréimhse bain4

term in office

tréimhse in oifig

 

term n

(of year)

téarma fir4

 

term n of office

tréimhse (bain4) oifige

during her term of office

le linn di a bheith in oifig

 

terminable adj

inchríochnaithe aid

 

terminal care n

cúram (fir1) foircneach

 

terminate v

foirceannann br,

cuireann (br) deireadh le

 

terminated adj

foirceanta aid

 

terms npl

téarmaí fir4 iol

 

terms npl of payment

coinníollacha (fir1 iol) íocaíochta

 

terms npl of reference

téarmaí (fir4 iol) tagartha

 

terraced houses npl

tithe (fir iol) sraithe

 

tertiary college n

coláiste (fir4) treasach

 

tertiary education n

oideachas (fir1) treasach

 

test n

tástáil bain3

1 test period

tréimhse (bain4) tástála

2 test case

cás (fir1) samplach

 

test v

tástálann br

 

testimony n

fianaise bain4

 

text n

téacs fir4

1 text of the Treaty

téacs an Chonartha

2 text processing

téacsphróiseáil bain3

 

text message n

téacs-scéal fir1,

téacsteachtaireacht bain3

 

theodolite n

teodailít bain2

 

therapy n

teiripe bain4

 

therefore adv

dá bhrí sin

 

thereupon adv

leis sin,

faoi sin

 

thermal energy n

fuinneamh (fir1) teirmeach

 

thermal insulation n

insliú (fir) teirmeach

 

thermal unit n

aonad (fir1) teirmeach

 

think-tank n

meitheal (bain2) smaointe

 

third age n

scothaois bain2

 

third party n

tríú páirtí fir

third party insurance

árachas (fir1) tríú páirtí

 

third reading n

an tríú léamh fir

Third Reading

(of a Bill in Parliament)

an Tríú Léamh (ar Bhille)

 

third world n

an tríú domhan fir

 

three-line whip n

fógra (fir4) trí líne

 

threshold n

tairseach bain2

 

through traffic n

tréthrácht fir3

 

tidy v

cuireann (br) slacht (ar)

tidies up the wording of a Bill

cuireann slacht ar fhoclaíocht Bille

 

tidying-up n

slachtú fir

a tidying-up exercise

obair (bain2) slachtaithe

 

tied accommodation / housing n

cóiríocht (bain3) shonraithe

 

tier n

(of government etc)

leibhéal fir1,

sraith bain2

 

tier v

srathaíonn br

 

tight schedule n

sceideal (fir1) docht

 

time n

am fir3

1 spends time

caitheann (br) am

2 the Bill ran out of time

bhí am an Bhille caite

3 this Government’s time has run out

tá aga (fir4) an Rialtais seo caite

 

time clock n

clog (fir1) ama

 

time limit n

téarma fir4,

teorainn (bain5) ama

 

time management n

bainistíocht (bain3) ama

 

time sheet n

bileog (bain2) ama

 

times npl

amanna fir3 iol

at all times

i gcónaí,

riamh agus choíche

 

timetable n

amchlár,

tráthchlár fir1

 

timetable v

leagann (br) amach amchlár / tráthchlár

timetabling arrangements

socruithe (fir iol) amchláir / tráthchláir

 

timing n

tráthúlacht bain3

the timing of the guillotine motion

tráthúlacht na tairisceana gilitín

 

tip n

(dump)

ionad (fir1) dumpála

 

tip v

(to dump)

dumpálann br

 

tipping n

(dumping)

dumpáil bain3

 

tired adj

(weary)

tuirseach,

traochta aid

 

tired adj

(trite)

seanchaite aid

 

title n

teideal fir1

 

toll n

dola fir4

1 toll bridge

droichead (fir1) dola / doladhroichead fir1

2 toll road

bóthar (fir1) dola

 

topic n

ábhar fir1

 

topsoil n

barr-ithir bain5

 

tort n

tort fir3

 

Tory n

Tories pl

Tóraí fir4

Tory Party

Páirtí (fir4) na dTóraithe

 

total adj

iomlán aid,

amach is amach,

ar fad

total loss

lánchaillteanas fir1,

caillteanas (fir1) iomlán

 

totally adv

go hiomlán,

amach is amach

 

tourism n

turasóireacht bain3

tourism area

réigiún (fir1) turasóireachta

 

tourist n

turasóir fir3

tourist board

bord (fir1) fáilte,

bord (fir1) turasóireachta

 

tower block n

túrcheap fir1

 

town n

baile (fir4) mór

 

town and country planning n

pleanáil (bain3) baile agus tuaithe

 

town centre n

lár (fir1) an bhaile

 

town clerk n

cléireach (fir1) baile

 

town council n

comhairle (bain4) baile

 

town gas n

gás (fir1) baile

 

town hall n

halla (fir4) an bhaile

 

town plan n

plean (fir4) baile

 

town planner n

pleanálaí (fir4) baile

 

town planning n

pleanáil (bain3) baile

 

toxic material n

ábhar (fir1) nimhiúil

 

toxic waste n

dramhaíl (bain3) nimhiúil

 

trace n

rian fir1

leaves traces

fágann (br) rian

 

trace v

rianaíonn br

 

trade n

trádáil bain3

 

trade v

(to buy and sell)

trádálann br

 

trade association n

cumann (fir1) gairme

 

trade balance n

comhardú (fir) na trádála

 

trade barrier n

bacainn (bain2) trádála

 

trade fair n

aonach (fir) trádála

 

trade gap n

bearna (bain4) sa trádáil

 

trade v insults

malartaíonn (br) maslaí

 

trade mark n

trádmharc fir1

trade mark (registered)

trádmharc (cláraithe)

 

trade secret n

rún (fir1) ceirde

 

trade union n

trades unions pl

ceardchumann fir1

trade union rate

ráta (fir4) an cheardchumainn

 

trade-unionist n

ceardchumannaí fir4

 

trading standards npl

caighdeáin (fir1 iol) trádála

trading standards department

roinn (bain2) na gcaighdeán trádála

 

tradition n

traidisiún fir1

 

traditional adj

traidisiúnta aid

traditional values

luachanna (fir3 iol) traidisiúnta

 

traditionalist n

traidisiúnaí fir4

 

traffic n

trácht fir3

traffic calming

moilliú (fir) tráchta

 

traffic capacity n

acmhainn (bain2) tráchta

 

traffic census n

áireamh (fir1) tráchta

 

traffic congestion n

plódú (fir) tráchta

 

traffic control n

rialú (fir) tráchta

 

traffic count n

áireamh (fir1) tráchta

 

traffic diversion n

atreorú (fir) tráchta

 

traffic engineer n

pleanálaí (fir4) tráchta

 

traffic engineering n

pleanáil (bain3) tráchta

 

traffic flow n

sruth (fir3) tráchta

 

traffic island n

oileán (fir1) tráchta

 

traffic lights npl

soilse (fir1 iol) tráchta

 

traffic management n

bainistíocht (bain3) tráchta

 

traffic regulations npl

rialacháin (fir1 iol) tráchta

 

traffic warden n

maor (fir1) tráchta

 

train v

oileann br

 

trained adj

oilte aid

 

trainee n

oiliúnaí fir4,

duine (fir4) faoi oiliúint

 

training n

oiliúint bain3

1 training centre

ionad (fir1) oiliúna

2 training officer

oifigeach (fir1) oiliúna

3 training policy

beartas (fir1) oiliúna

4 training scheme

scéim (bain2) oiliúna

 

transaction n (financial)

idirbheart fir1

 

transcribe v

trascríobhann br

 

transcript n

trascríbhinn bain2

 

transfer v

aistríonn br

 

transfer order n

ordú (fir) um aistriú

 

transition n

trasdul fir3

 

transitional adj

idirthréimhseach aid

1 transitional period

idirthréimhse bain4

2 transitional provisions

forálacha (bain3) idirthréimhseacha

 

translate v

aistríonn br

 

translation n

aistriú fir,

aistriúchán fir1

1 The Translation Section

Rannóg (bain2) an Aistriúcháin

2 translation booth

both (bain3) aistriúcháin

 

translator n

aistritheoir fir3

The Chief Translator

An Príomh-Aistritheoir fir3

 

transparency n

trédhearcacht bain3

openness and transparency

oscailteacht (bain3) agus trédhearcacht

 

transparent adj

trédhearcach,

follasach aid

 

transport n

iompar fir1

 

transport costs npl

costais (fir1 iol) iompair

 

transport management n

bainistíocht (bain3) iompair

 

transport planning n

pleanáil (bain3) iompair

 

transport policy n

beartas (fir1) iompair

 

trappings npl

froigisí ain iol

1 trappings of office

ornaíocht (bain3) oifige

2 trappings of power

ornaíocht (bain3) na cumhachta

 

travel concession n

lamháltas (fir1)

taistil,

saorthaisteal fir1

 

travel expenses npl

costais (fir1 iol) taistil

 

travel warrant n

barántas (fir1) taistil

 

traveller's cheque n

seic (fir4) taistil

 

travelling expenses npl

costais (fir1 iol) taistil

 

travelling people npl

lucht (fir4) siúil

 

treachery n

feall fir1

 

treason n

tréas fir3

 

treasurer n

cisteoir fir3

 

Treasury n

Státchiste fir4

 

treat v

caitheann (br) le,

pléann (br) le

they were treated badly

caitheadh go dona leo

 

treatise n

tráchtas fir1

 

treatment n

déileáil bain3

1 equal treatment

déileáil chomhionann,

an déileáil chéanna

2 they were given equal treatment

tugadh an bhail chéanna orthu

 

treaty n

treaties pl

conradh fir3

Treaty of Rome

Conradh na Róimhe

 

tree felling n

leagan (fir1) crann

 

tree planting n

cur (fir) crann

 

tree preservation order n

ordú (fir) caomhnaithe crann

 

trespass n

foghail bain3

 

trial n by jury

triail (bain5) le giúiré

 

tribunal n

binse fir4

 

tripartite adj

tríthaobhach,

trípháirteach aid

 

triplicate,

in triplicate

i dtriarach

 

triplicate adj

triarach aid

 

truancy n

neamhfhreastal (fir1) scoile

 

truce n

sos (fir3) cogaidh

declares a truce

fógraíonn (br) sos cogaidh

 

true adj

(actual)

iarbhír,

fíor aid

 

true adj

(correct)

fíor aid

 

true adj

(real)

fíor,

ceart aid

 

trunk road n

mórbhóthar fir1

 

trust n

(faith)

muinín,

iontaoibh bain2

holds in trust

sealbhaíonn (br) ar iontaobhas

 

trust n

(organisation)

iontaobhas fir1

 

trust v

(br) muinín ag (duine)

as (duine / rud),

(br) iontaoibh ag (duine)

as (duine / rud)

 

trust fund n

ciste (fir4) iontaobhais

 

trusteeship n

iontaobhas fir1,

iontaobhaíocht bain3

 

trustee n

iontaobhaí fir4

 

truth n

fírinne bain4

 

tumbled document n

doiciméad (fir1) iomlaisc

 

tumble-printing n

clódóireacht (bain3) iomlaisc / priontáil (bain3) iomlaisc

 

turnover n

láimhdeachas fir1

 

tutor n

oide fir4,

tionchascóir fir3

 

TV camera n

ceamara (fir4) teilifíse

 

twin town n

nascbhaile fir4

 

twinning n

nascadh fir

 

two-line whip n

fógra (fir4) dhá líne

 

two-stage tender n

tairiscint (bain3) dhá chéim

 

type v

clóscríobhann br

 

typewriter n

clóscríobhán fir1

 

typing n

clóscríobh fir

 

typing error n

earráid (bain2) chlóscríbhneoireachta

 

typing pool n

(room)

seomra (fir4) na gclóscríobhaithe

 

typing pool n

(staff)

foireann (bain2) clóscríobhaithe

 

typist n

clóscríobhaí fir4