safe seat n

suíochán (fir1) slán sábháilte

 

safeguard v

cosnaíonn br

 

safety n

sábháilteacht bain3

1 safety barrier

bacainn (bain2) sábháilteachta

2 safety equipment

trealamh (fir1) sábháilteachta

beartas (fir1) sábháilteachta

4 safety provisions

forálacha (bain3 iol) sábháilteachta

 

salary n

salaries pl

tuarastal fir1

salary negotiation(s)

caibidlíocht (bain3) tuarastail

 

salary scale n

scála (fir4) tuarastail

 

sales tax n

cáin (bain5) díolacháin

 

sample n

sampla fir4

representative sample

sampla ionadaíoch

 

sample survey n

suirbhé (fir4) samplach

 

sanction n

(approval)

ceadú fir

 

sanction n

(coercive measure)

smachtbhanna fir4

imposes economic sanctions

cuireann (br) smachtbhannaí eacnamaíocha ar

 

sanction v

(to approve)

ceadaíonn br

 

sanitation n

sláintíocht bain3

 

savings bank n

banc (fir1) taisce

 

say,

have v a say in

(br) cead aighnis ag (duine) i

 

scaffolding n

scafall fir1

 

scapegoat n

ceap (fir1) milleáin,

sceilpín (fir4) gabhair

 

scenario n

cás fir1

worst case scenario

an cás is measa

 

schedule n

sceideal fir1

1 time schedule

sceideal ama

2 schedule of documents

sceideal doiciméad / cáipéisí

3 schedule to an Act

sceideal a ghabhann le hAcht

4 schedule of rates

sceideal rátaí

 

schedule v

(timetable)

leagann (br) amach sceideal

 

schedule v

(to list)

sceidealann br,

cuireann (br) i sceideal

 

scheme n

scéim bain2

 

scheme v

(devise)

ceapann (br) scéim

 

scheme v

(to plot)

déanann (br) uisce faoi thalamh

 

school n

scoil bain2

exempted school

scoil dhíolmhaithe

 

school age n

 aois (bain2) scoile

 

school amalgamations npl

cónascadh (fir) scoileanna

 

school building

programme n

clár (fir1) tógála scoileanna

 

school bus n

bus (fir4) scoile

 

school children npl

daltaí (fir4 iol) scoile

 

school curriculum n

curaclam (fir1) scoile

 

school governor n

ball (fir1) de bhord bainistíochta scoile

 

school grounds npl

tailte (fir iol) scoile

 

school leaver n

fágóir (fir3) scoile

 

school leaving age n

aois (bain2) fágtha / fágála scoile

 

school management n

bainistíocht (bain3) scoile

 

school premises npl

áitreabh (fir1) scoile

 

school report n

tuairisc (bain2) scoile

 

school roll n

rolla (fir4) scoile

 

school transport n

iompras (fir1) scoile

 

schoolboy n

buachaill (fir3) scoile

 

schoolgirl n

cailín (fir4) scoile

 

schoolyear n

scoilbhliain bain3

 

science education n

oideachas (fir1) eolaíochta

 

science park n

campas (fir1) eolaíochta

 

scope n

(of an Act)

raon (fir1)

(Achta)

 

Scotland n

Albain bain

 

Scottish Executive n

Feidhmeannas (fir1) na hAlban

 

Scottish Law n

Dlí (fir4) na hAlban

 

Scottish Office n

Oifig (bain2) na hAlban

 

Scottish Parliament n

Parlaimint (bain2) na hAlban

 

scrivener n

scríobhaí fir4

 

scrutineer n

scrúdanóir fir3

 

scrutinise v

déanann (br) scrúdan ar

 

scrutiny n

scrúdan fir1

scrutiny committee

coiste (fir4) scrúdain

 

seal n

séala fir4

1 the Great Seal

An Séala Mór

2 under seal

faoi shéala

 

seal v

séalaíonn br

 

Seanad n

Seanad fir1

1 Seanad debate

díospóireacht (bain3) Seanaid

2 Seanad (debating) chamber

seomra (fir4) an tSeanaid

3 Seanad election

toghchán (fir1) don Seanad

4 Seanad panel

rolla (fir4) Seanaid

 

Seanad Éireann n

Seanad (fir1) Éireann

 

search v

cuardaíonn br

 

search warrant n

barántas (fir1) cuardaigh

 

season ticket n

ticéad (fir1) séasúir

 

seasonal unemployment n

dífhostaíocht (bain3) shéasúrach

 

seasonal work n

obair (bain2) shéasúrach

 

second adj

dara aid

second sitting

an dara suí fir

 

second v (a motion)

cuidíonn br (le tairiscint)

 

second v (someone to

another place)

tugann (br) ar iasacht

1 he was seconded to the Department

tugadh eisean ar iasacht don Roinn

2 seconded

ar iasacht

 

second ballot n

an dara ballóid bain

 

second chamber n

teach (fir) uachtarach

 

Second Reading n

(of Bill)

an Dara Léamh fir

(ar Bhille)

 

secondary adj

tánaisteach aid

secondary legislation

reachtaíocht (bain3) thánaisteach

 

secondary education n

meánoideachas fir1

 

secondary road n

bóthar (fir1) den dara grád

 

secondary school n

meánscoil bain2

secondary school teacher

meánmhúinteoir fir3

 

seconder n

cuiditheoir fir3

 

secondment n

iasacht bain3

on secondment

ar iasacht

 

secrecy n

rúndacht bain3

 

secret n

rún fir1

1 official secret

rún oifigiúil

2 top secret

faoi rún daingean

 

secret adj

rúnda aid

secret ballot

ballóid (bain2) rúnda

 

secretarial adj

rúnaíochta gu mar aid

secretarial staff

foireann (bain2) rúnaíochta

 

secretariat n

rúnaireacht bain3

 

secretary n

rúnaí fir4

 

Secretary n of State

Státrúnaí fir4

 

secrete v

folaíonn br,

cuireann (br) i bhfolach

 

section n

(Department / Ministry)

rannóg bain3

 

section n

(Act)

alt fir1

 

section v

roinneann br

 

section head n

ceannasaí (fir4) rannóige

 

sectional interest n

sainleas (fir3) grúpa

 

secure accommodation n

cóiríocht (bain3) dhaingnithe

 

securities npl

urrúis fir1iol

 

security n

(guarantee)

urrús fir1

 

security n

(safety)

slándáil bain3

 

security camera n

ceamara (fir4) slándála

 

security n for a debt

urrús (fir1) i leith féich

 

security guard n

garda (fir4) slándála

 

security lighting n

soilsiú (fir) slándála

 

security of tenure n

daingneacht (bain3) tionachta

 

security office n

oifig (bain2) slándála

 

security officer n

oifigeach (fir1) slándála

 

security operation n

gníomhaíocht (bain3) slándála

 

seek v

iarrann br

1 seeks a recount

iarrann athchomhaireamh

2 the Minister is seeking to resolve the situation

tá an tAire ag féachaint leis an scéal a réiteach

 

select committee n

roghchoiste fir4

 

selection committee n

coiste (fir4) roghnóireachta

 

selection procedure n

nós (fir1) imeachta roghnóireachta

 

self-appraisal n

féinmheasúnú fir

 

self-employed person n

duine (fir4) féinfhostaithe

 

self-government n

féinrialtas fir1

 

selflessness n

neamhleithleachas fir1, cásmhaireacht bain3

 

self-rule n

féinriail bain5

 

semi-detached house n

teach (fir) leathscoite

 

semi-skilled adj

leathoilte aid

 

Senate n

Seanad fir1

 

Senator n

Seanadóir fir3

 

seneschal n

seanascal fir1

 

senior adj

sinsearach aid,

ard- réim

senior adviser

comhairleoir (fir3) sinsearach

 

senior citizen n

seanóir fir3

 

Senior Counsel n

Abhcóide (fir4) Sinsearach

 

senior management n

ardbhainistíocht bain3,

lucht (fir4) ardbhainistíochta

 

senior member n

comhalta (fir4) sinsearach

 

senior officer n

oifigeach (fir1) sinsearach, ardoifigeach fir1

 

sensitive issue n

ceist (bain2) íogair

 

sentence v

cuireann (br) pianbhreith

(ar dhuine),

daorann (br) (duine)

 

separate v

scarann,

deighleann br

 

separation n

scaradh fir,

deighilt bain2

separation of powers

scaradh cumhachtaí

 

Serjeant n at Arms

(Westminister)

Sáirsint (fir4) na nArm

(Westminister)

 

Serjeant’s Office n

(Westminister)

Oifig (bain2) an tSáirsint

(Westminister)

 

Serjeant-at-Law n

Ard-Abhcóide fir4

 

servant n

seirbhíseach fir1

Crown Servants

Seirbhísigh na Corónach

 

serve v

(to cater for)

fónann (br) do

that policy does not serve the public interest

ní fhónann an polasaí sin do leas an phobail

 

serve v

(to go through a due period)

cuireann (br) isteach

she served her apprenticeship

chuir sí a printíseacht isteach

 

serve v

(to deliver a legal document)

seirbheálann br

the garda / police officer served the summons

sheirbheáil an garda / póilín an toghairm

 

serve v

(to be a soldier)

(br) ar fiannas

the Army serves with the United Nations

bíonn an tArm ar fiannas leis

na Náisiúin Aontaithe

 

service n

seirbhís bain2

provides a service

soláthraíonn seirbhís

 

service v

soláthraíonn (br) seirbhís do, freastalaíonn (br) ar

services a Department

soláthraíonn seirbhísí do Roinn

 

service delivery n

soláthar (fir1) seirbhíse

 

service duct n

feadán (fir1) seirbhíse

 

service level n

leibhéal (fir1) seirbhíse

service (level) agreement

comhaontú (fir) seirbhíse

 

service provision n

soláthar (fir1) seirbhíse

 

service road n

bóthar (fir1) freastail

 

service sector n

earnáil (bain3) na seirbhísí,

an earnáil seirbhísí

 

servile adj

(work)

sclábhúil aid

 

servile adj

(subservient)

sclábhánta,

lúitéiseach aid

 

session n

seisiún fir1

the Assembly is in session

tá an Tionól ina shuí

 

sessional adj

seisiúnach aid

 

set v a precedent

déanann (br) / leagann (br) síos fasach

 

set v out

(to indicate, to outline)

leagann (br) amach

 

set v rules

leagann (br) rialacha amach

 

set v up

cuireann (br) ar bun

sets up a committee

cuireann coiste ar bun

 

set-off n

fritháireamh fir1

 

set v off

fritháiríonn br

 

setting up n

bunú fir

the setting up of a committee

bunú coiste

 

settle v

(to sojourn)

lonnaíonn br

 

settle v

(to resolve)

réitíonn,

socraíonn br

1 settles a dispute

socraíonn díospóid /

aighneas / achrann

2 settles an argument

socraíonn argóint

3 settles an issue

réitíonn ceist

 

settlement n of a dispute

socrú (fir) díospóide /

aighnis / achrainn,

réiteach (fir1) díospóide /

aighnis / achrainn

 

severance pay n

(fir4) tearbtha

 

sewage n

múnlach fir1

1 sewage treatment

cóireáil (bain3) múnlaigh

2 sewage works

oibreacha (bain2 iol) múnlaigh

 

sewer n

séarach fir1

adopted sewer

séarach i gcúram údaráis áitiúil

 

sewerage n

séarachas fir1

 

sewerage scheme n

scéim (bain2) séarachais

 

sex discrimination n

idirdhealú (fir) / leatrom (fir1) ar bhonn gnéis

 

sex equality n

comhionannas (fir1) idir na gnéis

 

Shadow Cabinet n

Binse (fir4) Tosaigh an Fhreasúra

 

shambles n

praiseach,

ciseach bain2

the policy is a shambles

tá an beartas ina phraiseach / chiseach

 

shape v

múnlaíonn br

shapes policy

múnlaíonn beartas

 

share n

scair bain2

 

shareholder n

scairshealbhóir fir3

 

shareholding n

scairshealbhú fir

 

sheltered accommodation n

cóiríocht (bain3) do dhaoine éislinneacha

 

sheltered employment n

fostaíocht (bain3) do dhaoine éislinneacha

 

sheltered workshop n

saotharlann (bain2) do

dhaoine éislinneacha

 

shift work n

sealobair bain2

 

shipbuilding n

longthógáil bain3

 

shipping n

loingeas fir1

 

shipyard n

longchlós fir1

 

shop n

siopa fir4

shop rent

cíos (fir3) siopa

 

shop steward n

maor (fir1) ceardchumainn

 

shopkeeper n

siopadóir fir3

 

shoplifting n

bradaíl (bain3) siopa

 

shopper n

duine fir4 (atá) ag siopadóireacht

shoppers

lucht (fir4) siopadóireachta

 

shopping n

siopadóireacht bain3

1 shopping arcade

stua (fir4) siopadóireachta

2 shopping area / centre / mall

ionad (fir1) siopadóireachta

3 shopping street

sráid (bain2) siopadóireachta

 

shopworker n

oibrí (fir4) siopa

 

short hold tenancy n

tionacht (bain3) ghearrsheilbhe

 

short list n

gearrliosta fir4

 

short term n

gearrthéarma fir4, gearrthréimhse bain4

in the short term

sa ghearrthréimhse,

go ceann tamaill ghairid

 

shortfall n

gannchion fir3,

easnamh fir1

 

shorthand n

gearrscríobh fir

 

short-list v

(to draw up a short list)

gearrliostaíonn br,

déanann (br) gearrliosta

 

short-list v

(to place on a short list)

cuireann (br) ar ghearrliosta

 

short-term adj

gearrthéarmach,

gearrthréimhseach aid

 

short-time working adj

obair (bain3) ghearr-ama

 

show n of hands,

vote by a show n of hands

vótálann (br) le comhaireamh lámh / taispeáint lámh

 

shuttering n

cásáil bain3

 

sick leave n

saoire (bain4) bhreoiteachta

 

sick pay n

(fir4) breoiteachta

 

sickness benefit n

sochar (fir1) breoiteachta

 

sideline v

cuireann (br) i leataobh

the item was sidelined

cuireadh an mhír i leataobh

 

sign n

comhartha fir4

 

sign v

síníonn br

 

sign post n

cuaille (fir4) eolais

 

signature n

síniú fir

 

signing-out book n

leabhar (fir1) sínithe amach

 

silicon chip n

slis (bain2) sileacain

 

Simple Majority System n

Córas (fir1) Tromlaigh Shimplí

 

simplified planning zone n

ceantar (fir1) pleanála simplithe

 

simplistic adj

saonta,

róshimplí aid

1 a simplistic approach to a problem

cur chuige saonta maidir le / i dtaca le deacracht,

cur chuige róshimplí maidir le / i dtaca le fadhb

2 to approach a difficulty in too simplistic a manner

tabhairt faoi dheacracht ar mhodh róshimplí

 

simultaneous

interpretation n

ateangaireacht (bain3) chomhuaineach

 

simultaneous translation n

aistriúchán (fir1) comhuaineach

simultaneous translation facilities

áiseanna (bain2 iol) aistriúcháin chomhuainigh

 

simultaneous translator n

aistritheoir (fir3) comhuaineach

 

Single European Act n

An Ionstraim (bain2) Eorpach Aonair

 

Single European Market n

An Margadh (fir1) Eorpach Aonair

 

single-parent household n

teaghlach (fir1) aontuismitheora

 

single-person housing n

cóiríocht (bain3) do dhaoine aonair

 

single-storey building n

foirgneamh (fir1) aon stóir

 

sinking fund n

ciste (fir4) fiachmhúchta

 

Sinn Féin n (SF)

Sinn Féin ain

 

site n

láithreán fir1,

láthair bain5,

suíomh fir1

1 site boundary

teorainn (bain5) láithreáin

2 site development

forbairt (bain3) láithreáin

3 site inspection

iniúchadh (fir) láithreáin

4 site investigation

imscrúdú (fir) láithreáin

 

Site n of Special Scientific Interest (SSI)

Láithreán (fir1) Sainspéise Eolaíochta

 

site works n

oibreacha (bain2 iol) láithreáin

 

sitting n

suí fir4

1 sitting of the court

suí den chúirt,

suí de chuid na cúirte

2 late-night sitting

suí déanach

3 sitting of committee

suí coiste

 

sitting day n

(fir) suí

Tuesday and Wednesday were designated as sitting days

ainmníodh an Mháirt agus an Chéadaoin ina laethanta suí

 

sitting tenant

tionónta (fir4) seilbhe

 

situation n

(circumstance)

staid bain2,

scéal fir1

 

situation report n

tuairisc (bain2) staide

 

sixth-form n

an séú bliain bain

sixth-form college

coláiste (fir4) séú bliain, meánscoil bain2

 

skill centre n

ionad (fir1) oiliúna

 

skill shortage n

easpa (bain4) scileanna

 

skilled labour n

saothar (fir1) oilte

 

skilled worker n

oibrí (fir4) oilte

 

sky-scraper n

ilstórach fir1

 

slander n

béadchaint bain2,

ithiomrá fir4

 

slander v

déanann (br) béadchaint ar

 

sleaze n

broghaisireacht bain3

 

sleep v rough

codlaíonn (br) amuigh

 

sleeping policeman n

rampa fir4,

uchtóg bain2

 

sliding scale n

scála (fir4) comhghluaisteach

 

slum n

sluma fir4

slum clearance

réiteach (fir1) slumaí

 

slump n

meathlú fir (tobann) geilleagair

 

Small and Medium-Sized Enterprises npl

(SMEs)

Fiontair (fir1 iol) Bheaga agus Mheánmhéide

 

small enterprise / firm n

fiontar (fir1) beag,

gnólacht (fir3) beag

 

snap election n

toghchán (fir1) tobann

 

soapbox n

crannóg (bain2) gaotaireachta

 

social administration n

seirbhísí (bain2 iol) sóisialta

 

Social Democratic and Labour Party n (SDLP)

Páirtí (fir4) Sóisialta agus Daonlathach an Lucht Oibre

 

social benefits npl

sochair (fir1 iol) shóisialacha

 

social democracy n

daonlathas (fir1) sóisialach

 

social disadvantage n

míbhuntáiste (fir4) sóisialta

 

Social Fund n

Ciste (fir4) Sóisialach

 

social integration n

lánpháirtiú (fir) sóisialach

 

social minority n

mionlach (fir1) sóisialta

 

social policy n

beartas (fir1) sóisialach

 

social problem n

fadhb (bain2) shóisialta

 

social security n

slándáil (bain3) shóisialach

 

social services npl

seirbhísí (bain2 iol) sóisialta

 

social services department n

roinn (bain2) seirbhísí sóisialta

 

social structure n

struchtúr (fir1) na sochaí

 

social survey n

suirbhé (fir4) sóisialta

 

social welfare n

leas (fir3) sóisialach

social welfare work n

obair (bain2) leasa shóisialaigh

 

social welfare worker n

oibrí (fir4) leasa shóisialaigh

 

social work n

obair (bain2) shóisialta

 

social worker n

oibrí (fir4) sóisialta

 

socialism n

sóisialachas fir1

 

socialist n

sóisialach fir1,

sóisialaí fir4

 

Socialist Party n

Páirtí (fir4) Sóisialach, an

 

socially deprived adj

díothach (aid) ón taobh

sóisialta (de),

ar bheagán deiseanna ón taobh sóisialta (de)

 

society n

(organisation)

cumann fir1

 

society n

(social community)

sochaí bain4

 

socio-economic group n

grúpa (fir4) socheacnamaíoch

 

sociological adj

socheolaíoch aid

 

sociologist n

socheolaí fir4

 

sociology n

socheolaíocht bain3

 

soft adj

bog,

réidh aid

1 he had a soft landing

caitheadh go breá bog leis

2 soft option

bealach (fir1) réidh,

rogha (bain4) réidh

 

software n

bogearraí fir4 iol

1 software engineer

innealtóir (fir3) bogearraí

2 software package

pacáiste (fir4) bogearraí

 

soil pipe n

píobán (fir1) eisiltin

 

soil testing n

tástáil (bain3) ithreach

 

solar heating n

téamh (fir1) gréine

 

solicitor n

aturnae fir4

 

Solicitor-General n

Solicitors-General pl

Ard-Aturnae fir4

 

solid waste n

dramhaíl (bain3) sholadach

1 solid waste management

bainistíocht (bain3) dramhaíola soladaí

2 solid waste transfer station

ionad (fir1) aistrithe dramhaíola soladaí

 

solidarity n

dlúthpháirtíocht bain3

 

solution n

réiteach fir1

 

solve v

réitíonn br

 

solvency n

sócmhainneacht bain3

 

solvent adj

sócmhainneach aid

 

solvent abuse n

mí-úsáid (bain2) tuaslagóirí

 

Sorting Office n

Oifig (bain2) Sórtála

 

sound feed n

fotha (fir4) fuaime

 

sound insulation n

fuaiminsliú fir

 

soundproofing n

fuaimdhíonadh fir

 

sound system n

córas (fir1) fuaime

 

soundbite n

giotán (fir1) cainte

 

sounding-board n

bonn (fir1) braite

 

source n

foinse bain4

 

source document

bundoiciméad fir1

 

sovereign n

fir4,

banríon bain3

The Sovereign

An Bhanríon, An Rí

 

sovereign adj

ardcheannasach aid

sovereign law

dlí (fir4) ardcheannasach

 

sovereignty n

ardcheannas fir1

sovereignty of parliament

ardcheannas parlaiminte

 

sparring n

cocaireacht bain3

 

speak v to (a subject)

labhraíonn (br) ar

speaks to an item

labhraíonn ar mhír

 

speaker n

cainteoir fir3

 

Speaker n of the Assembly

Ceann (fir1) Comhairle an Tionóil

 

Speaker n of the House of Commons

Spéicéir (fir3) Theach na dTeachtaí

 

Speaker's Chair n

(House of Commons)

Cathaoir (bain5) an Spéicéara

(Teach na dTeachtaí)

 

Speaker’s Procession n (House of Commons)

Mórshiúl (fir1) an Spéicéara (Teach na dTeachtaí)

 

special development area n

limistéar (fir1) sainfhorbraíochta

 

special education n

oideachas (fir1) speisialta

 

special educational need n

riachtanas (fir1) oideachais speisialta

 

special pleading n

pléadáil (bain3) speisialta

 

special powers npl

cumhachtaí (bain3 iol) speisialta

 

special provisions npl

forálacha (bain3 iol) speisialta

 

special review n

athbhreithniú (fir) speisialta

 

special school n

scoil (bain2) speisialta

 

specialism n

speisialachas fir1

 

specific adj

sonrach aid,

sain- réim

specific date

dáta (fir4) sonrach

 

specific grant n

deontas (fir1) sonrach

 

specification n

sonraíocht bain3

job specification

sonraíocht poist

 

specified adj

sonraithe,

sainithe aid

specified date

dáta (fir4) sonraithe

 

specify v

sainíonn,

sonraíonn br

 

speculate v

(to conjecture)

tuairimíonn br,

déanann (br) tuairimíocht

 

speculate v

(venture investment, etc)

téann (br) san fhiontar, amhantraíonn br

 

speculation n

(conjecturing)

tuairimíocht bain3

 

speculation n

(venturing investment, etc)

amhantraíocht bain3

 

speculative adj

(conjectural)

tuairimeach aid

 

speculative adj

(involving risk)

amhantrach aid

 

speech n

(an address)

óráid bain2

makes a speech

tugann (br) óráid

 

speechwriter n

scríbhneoir (fir3) óráidí

 

speed limit n

luasteorainn bain5

 

spend v (money)

caitheann br (airgead)

 

spend v (time)

caitheann br (am),

tugann br (am)

 

spending n (expenditure)

caitheamh,

caiteachas fir1

1 spending department

roinn (bain2) caithimh

2 spending powers

cumhachtaí (bain3 iol) caithimh

3 spending review

athbhreithniú (fir) caiteachais

 

spin doctor n

cas-scéalaí fir4

 

spiritual adj

spioradálta aid

The Lords Spiritual

Na Tiarnaí (fir4 iol) Eaglasta

 

spokesman / spokesperson / spokeswoman n

urlabhraí fir4

 

sponsor n

urraitheoir fir3

 

sponsor v

urraíonn b)

déanann (br) urraíocht (ar)

 

sponsorship n

(financial support)

urraíocht bain3

 

sports and leisure policy n

beartas (fir1) spóirt agus fóillíochta

 

sports centre n

ionad (fir1) spóirt

 

sports facilities npl

áiseanna (bain2 iol) spóirt

 

spotlight n

spotsolas fir1

he was under the spotlight

of public scrutiny

bhí sé á iniúchadh os

comhair an tsaoil

 

spreadsheet n

scarbhileog bain2

 

squat v

déanann (br) suiteoireacht

 

squatter n

suiteoir fir3

 

squatting n

suiteoireacht bain3

 

staff n

foireann bain2

 

staff v

soláthraíonn (br) foireann

 

staff appraisal n

measúnú (fir) foirne

 

staff assessment n

measúnú (fir) foirne

 

staff development n

forbairt (bain3) foirne

 

staff recruitment n

earcú (fir) foirne

 

staff selection n

roghnú (fir) foirne

 

staff shortage n

easpa (bain4) foirne

 

staff training n

oiliúint (bain3) foirne

 

stage n

(period of time)

tréimhse bain4

 

stage n

(platform)

ardán fir1,

stáitse fir4

 

stage n

(step)

céim bain2

 

staggered work hours npl

uaire (bain2 iol) agaithe oibre

 

stalemate n

sáinn (bain2) gan réiteach, leamhsháinn (bain2)

the two sides are in stalemate

tá an dá thaobh i gcás nach féidir leo bogadh ná sá

 

stamp duty n

dleacht (bain3) stampa

 

stand v (as a candidate)

seasann br

stands for election

seasann i dtoghchán,

tá mar iarrthóir i dtoghchán

 

stand v

(to be in a specified condition)

br

as things stand,

as it stands (at the moment)

(faoi) mar atá an scéal

(faoi láthair)

 

stand v up to examination

seasann (br) iniúchadh

 

stand-alone adj

neamhspleách aid

a stand-alone body

comhlacht (fir3) neamhspleách

 

standard n

caighdeán fir1

 

standard adj

caighdeánach aid

 

standard

assessment tasks npl

tascanna (fir1 iol) caighdeánacha measúnaithe

 

standard contract

preamble n

brollach (fir1) caighdeánach conartha

 

standard deviation n

diallas (fir1) caighdeánach

 

standard form

of building contract n

leagan (fir1) caighdeánach

de chonradh tógála

 

standard of living n

caighdeán (fir1) beatha

 

Standard Spending Assessment n (SSA)

Measúnú (fir) Caighdeánach Caiteachais

 

standing adj

buan- réim

standing committee

buanchoiste fir4

 

standing order n

buanordú fir

1 Standing Orders

Na Buan-Orduithe

2 Standing Orders Commission

Coimisiún (fir1) na

mBuan-Orduithe

3 Standing Orders Committee

Coiste (fir4) na

mBuan-Orduithe

 

standing programme committee n

coiste (fir4) an bhuanchláir

 

standstill budget n

buiséad (fir1) nach

spreagann athruithe

 

start v

tosaíonn br

 

state n

(political unit)

stát fir1

 

state n

(condition)

riocht fir3

 

state v

(to express)

luann br

that condition was expressly stated

luadh an coinníoll sin go cinnte

 

state v

(to specify)

sonraíonn br

states a case

sonraíonn cás

 

State Apartments npl

Na Seomraí (fir4 iol) Stáit

 

state education n

oideachas (fir1) stáit

 

stateless person n

duine (fir4) gan stát

 

State Opening n of Parliament

Oscailt (bain2) Parlaiminte

 

state pension n

pinsean (fir1) stáit

 

state secret n

rún (fir1) stáit

 

State Solicitor n

Aturnae (fir4) Stáit

 

statement n

(announcement, declaration)

ráiteas fir1

 

statement n

(affirmation)

dearbhú fir

 

statement n of intent

léiriú (fir) intinne

 

statement n of the law

ráiteas (fir1) ar an dlí,

léiriú (fir) ar an dlí

 

statement n of facts

ráiteas (fir1) fíoras

 

statement n on oath

ráiteas (fir1) faoi mhionn

 

statesman n

státaire fir1

 

statesmanlike adj

ar nós státaire

 

stateswoman n

státaire fir1

 

stationery n

stáiseanóireacht bain3,

páipéarachas fir1

 

statistic n

staitisteach fir1,

staitistic bain2

 

statistical adj

staitistiúil aid,

staidrimh gu mar aid

1 statistical analysis

anailís (bain2) staitistiúil

2 statistical methods

modhanna (fir3 iol) staitistiúla

 

statistics n

(science)

staitistic bain2,

staidreamh fir1

 

statistics npl

(numerical data)

staitistigh fir1 iol,

staitisticí bain2 iol

 

status n

stádas fir1

 

status quo n

status quo fir4

 

statute n

reacht fir3

the committee was required by statute

bhí iallach (fir1) ar an gcoiste /

ar an choiste de réir reachta

 

statute-barred adj

faoi urchosc (fir1) reachta

 

statute book n

leabhar (fir1) na reachtaíochta

 

statute law n

dlí (fir4) reachtach

 

statute n of limitations

reacht (fir3) na dtréimhsí

 

statutory adj

reachtúil aid

 

statutory authority n

statutory authorities pl

údarás (fir1) reachtúil

 

statutory board n

bord (fir1) reachtúil

 

statutory body n

statutory bodies pl

comhlacht (fir3) reachtúil

 

statutory declaration n

dearbhú (fir) reachtúil

 

statutory duty n

statutory duties pl

dualgas (fir1) reachtúil

 

statutory function n

feidhm (bain2) reachtúil

 

statutory instrument n

ionstraim (bain2) reachtúil

 

statutory maximum n

uasmhéid (fir4) reachtúil

 

statutory minimum n

íosmhéid (fir4) reachtúil

 

statutory modification n

modhnú (fir) reachtúil

 

statutory notice n

fógra (fir4) reachtúil

 

statutory obligation n

oibleagáid (bain2) reachtúil

 

statutory periodic tenancy n

tionóntacht (bain3) thréimhsiúil reachtúil

 

statutory power n

cumhacht (bain3) reachtúil

 

statutory requirement n

ceanglas (fir1) reachtúil

 

statutory responsibility n

freagracht (bain3) reachtúil

 

Statutory Rules

and Orders npl

Rialacha (bain5 iol) agus Orduithe (fir iol) Reachtúla

 

statutory services npl

seirbhísí (bain2 iol) reachtúla

 

statutory sick pay n

(fir4) breoiteachta reachtúil

 

steadfast adj

buanseasmhach aid

he was steadfast in adversity

bhí sé buanseasmhach in uair na hanachaine

 

steam n

gal bain2

the debate generated a fair head of steam

tháinig teasaíocht mhór as an díospóireacht

 

steel industry n

tionscal (fir1) na cruach

 

steelworks n

oibreacha (bain2 iol) cruach

 

steering committee n

coiste (fir4) stiúrtha

 

stenographer n

gearrscríobhaí fir4

 

steward n

maor fir1

 

stifle v

múchann br

they stifled debate

bhuail siad cos ar an díospóireacht

 

stillbirth n

marbh-bhreith bain2

stillbirths rate

ráta (fir4) na marbh-bhreitheanna

 

stipulate v

ordaíonn br

 

stipulate v (conditions)

déanann (br) coinníoll

 

stipulated adj

mar choinníoll,

ordaithe aid

 

stipulation n

coinníoll fir1

 

stirring adj

spreagúil aid

stirring speech

óráid (bain2) spreagúil

 

stock control n

rialú (fir) stoic

 

stock exchange n

stocmhalartán fir1

 

stockbroker n

stocbhróicéir fir3

 

stonewalling n

bacóireacht bain3

the Bill was defeated by the stonewalling tactics of the opposers

sáraíodh an Bille de chionn bhacóireacht an lucht freasúra

 

stop-gap n

sceach (bain2) i mbéal bearna

 

stop-gap adj

sealadach aid

 

stoppages n

(from pay)

asbhaintí bain2 iol

 

storage n

stóráil bain3

storage costs

costais (fir1 iol) stórála

 

storm drain n

draein (bain5) áir (bháistí)

 

strand n

sraith bain2

 

stranger n

strainséir fir3

 

strangers’ gallery n

áiléar (fir1) na gcuairteoirí

 

strategic adj

straitéiseach aid

1 strategic body

comhlacht (fir3) straitéiseach

2 strategic plan

plean (fir4) straitéiseach

3 strategic planning

pleanáil (bain3) straitéiseach

 

strategy n

straitéis bain2

 

straw poll n

suirbhé (fir4) samplála

(vótála / tuairimí)

 

streamline v

(to rationalise)

cuíchóiríonn br,

cuireann (br) caoi lom éifeachtach ar

 

streamline v

(to speed up)

luathaíonn br,

cuireann (br) caoi sheolta éifeachtach ar

 

street cleaning / cleansing n

glantachán (fir1) sráide

 

street lighting n

soilsiú (fir) sráide

 

street sweeper n

(machine)

inneall (fir1) glanta sráide

 

street sweeper n

(person)

glantóir (fir3) sráide

 

street sweeping n

scuabadh (fir) sráideanna

 

stress n

strus fir1

 

strike n

stailc bain2

 

structural adj

(of adminstration)

struchtúrach aid

 

structural adj

(of buildings)

déanmhasach aid

 

structural engineer n

innealtóir (fir3) foirgníochta

 

structural unemployment n

dífhostaíocht (bain3) struchtúrach

 

structure n

(in adminstration)

struchtúr fir1

 

structure n

(of a building)

déanmhas fir1

(foirgnimh)

 

structure n

(of constructed object)

struchtúr fir1

 

structure plan n

plean (fir4) struchtúir

 

structure planning n

pleanáil (bain3) struchtúir

 

structured adj

struchtúrtha aid

 

student n

mac (fir1) léinn

1 student accommodation

cóiríocht (bain3) do mhic léinn

2 student grant

deontas (fir1) mic léinn

 

study v

déanann (br) staidéar ar

 

study n (room)

studies pl

seomra (fir4) staidéir

 

study n (work)

studies pl

staidéar fir1

 

style n of language

stíl (bain2) teanga

 

subcommittee n

fochoiste fir4

 

subcontract n

fochonradh fir3

 

subcontract v

ligeann (br) (obair) ar fochonradh

 

subcontractor n

fochonraitheoir fir3

 

subhead(ing) n

fo-mhírcheann fir1

 

subject n

ábhar fir1

 

subject v (to)

cuireann br (duine) faoi (phróiseas)

he subjected me to heckling

rinne sé trasnáil orm

 

subject committee n

coiste (fir4) ábhair

 

subject matter n

ábhar fir1

the subject matter was mentioned in the introduction

luadh an t-ábhar sa réamhrá

 

subject to

faoi réir

subject to certain conditions

faoi réir coinníollacha áirithe

 

sub judice adj

sub judice

a sub judice matter

ábhar sub judice

 

sublet v

foligeann br

 

subletting n

foligean fir1

 

submission n

(legal)

áitiú,

aighniú fir

 

submission n (recommendation)

moladh fir

 

submission n

(something presented)

aighneacht bain3

 

submit v

(to claim, to suggest)

áitíonn,

éilíonn br

 

submit v

(to present)

cuireann (br) isteach,

cuireann (br) faoi bhráid (duine)

1 submits a report

cuireann tuarascáil isteach, cuireann tuarascáil faoi bhráid (duine / coiste)

2 submits a claim

cuireann éileamh isteach

 

submit v

(to recommend)

molann br

 

substandard adj

faoi bhun an chaighdeáin

 

subordinate legislation n

fo-reachtaíocht bain3

Subordinate Legislation Scrutiny Committee

An Coiste (fir4) um Scrúdan

Fo-Reachtaíochta

 

subsection n

fo-alt fir1

 

subsequent adj

dá éis,

ina dhiaidh sin,

iar- réim

1 subsequent meeting

cruinniú dá éis,

cruinniú ina dhiaidh sin

2 condition subsequent

iarchoinníoll fir1

 

subsequently adv

ina dhiaidh sin

 

subsidence n

turnamh fir1

 

subsidiarity n

coimhdeacht bain3

 

subsidiary n

fochuideachta bain4

 

subsidiary legislation n

foreachtaíocht bain3

 

subsidiary motion n

fothairiscint bain3

 

subsidise v

fóirdheonaíonn br,

tugann (br) fóirdheontas do

 

subsidy n

subsidies pl

fóirdheontas fir1

 

subsistence n

cothabháil bain3

subsistence allowance

liúntas (fir1) cothabhála

 

subsoil n

gaíon (fir1)

 

substantial adj

substaintiúil aid

 

substantiate v

tugann (br) bunús (le)

substantiates a claim

tugann bunús le héileamh

 

substantive issue n

ceist (bain2) shubstainteach, príomhcheist bain2

 

substantive motion n

tairiscint (bain3) shubstainteach

 

substitute n

(member)

ionadaí fir4

 

substitute n

(of substance)

ionadach fir1

 

substitute v

ionadaíonn br

1 substitutes a thing

cuireann (br) rud in

ionad ruda eile

2 substitutes one person for another

cuireann (br) duine in

ionad duine eile

 

suburb n

bruachbhaile,

fobhaile fir4

 

suburban adj

bruachbhailteach aid

 

suburbia n

na bruachbhailte fir4 iol

 

subvention n

fóirdheontas fir1

 

subway n

íosbhealach fir1

 

suffrage n

ceart (fir1) vótála,

vótáil bain3

 

suggest v

(to propose)

molann br

 

suggest v

(to indicate)

tugann (br) le tuiscint

 

suggestion n

(proposal)

moladh fir

 

suggestion n

(indication)

an rud (fir3) a tugadh le tuiscint

 

sully v

cuireann (br) smál (ar)

sullies one’s reputation

cuireann smál ar chlú duine

 

summarise v

coimríonn br,

achoimríonn br,

déanann (br) achoimre ar

 

summary n

summaries pl

coimriú fir,

achoimre bain4

1 summary report

tuairisc (bain2) achomair

2 summary table

tábla (fir4) achomair

 

summons n

(a call)

gairm bain2

 

summons n

(a writ, a command)

toghairm,

gairm (bain2)

issues a summons

eisíonn toghairm

 

summon(s) v

(to call upon to convene)

gaireann (br) ar

the Ceann Comhairle shall summons Dáil Éireann

déanfaidh an Ceann Comhairle Dáil Éireann a chomóradh

 

summons v

(to order)

cuireann (br) toghairm ar, seirbheálann br

 

Sunday Poll n

(a poll concerning Sundays)

vótaíocht (bain3) faoin Domhnach

 

sundry expenses npl

ilchostais fir1 iol

 

sunset provision n

foráil (bain3) éagtha

 

superannuation n

aoisliúntas fir1

1 superannuation benefit

sochar (fir1) aoisliúntais

2 superannuation contribution

ranníocaíocht (bain3) aoisliúntais

3 superannuation fund

ciste (fir4) aoisliúntais

 

supersede v

cuireann (br) in ionad duine / ruda eile,

téann (br) in ionad duine / ruda eile

 

supervise v

maoirsíonn br

 

supervision n

maoirseacht bain3,

maoirsiú fir

supervision order

ordú (fir) maoirsithe

 

supervisory staff n

foireann (bain2) maoirseoireachta

 

supplement n

fordheontas fir1

 

supplementary adj

forlíontach aid

1 supplementary estimates

meastacháin (fir1 iol) fhorlíontacha

2 supplementary question

ceist (bain2) fhorlíontach

3 supplementary rate

ráta (fir4) forlíontach

4 supplementary vote

vóta (fir4) forlíontach

 

supplier n

soláthróir fir3

 

supply v

soláthraíonn br

 

supply and demand n

soláthar (fir1) agus éileamh fir1

 

support n

(backing)

tacaíocht bain3,

taca fir4

1 this proposal enjoys cross-community support

tá tacaíocht trasphobail leis an moladh / mholadh seo

2 victim support

taca d’íospartaigh

 

support n

(grant, funding etc)

fordheontas fir1

 

support,

in support

mar thaca le

in support of their argument

mar thaca lena n-áiteamh

 

support v

tacaíonn (br) le,

(br) mar thaca ag,

cuidíonn (br) le

 

support staff n

foireann (bain2) tacaíochta

 

supporter n

tacadóir fir3

 

suppress v

cuireann (br) faoi chois

 

suppression n

cur (fir) faoi chois

 

supremo n

ardcheannasaí fir4

 

surcharge n

formhuirear fir1

 

surcharge v

formhuirearaíonn br,

gearrann (br) formhuirear (ar)

 

surety n

urra fir4

 

surface drain n

draein (bain5) dromchla

 

surface water n

uisce (fir4) dromchla

 

surgery n

(doctor’s)

seomra (fir4) comhairle

 

surgery n

(politician’s)

clinic bain2

 

surplus land n

talamh (fir) barrachais

 

survey n

suirbhéireacht bain3,

suirbhé fir4

Ordnance Survey

Suirbhéireacht Ordanáis

 

survey v

déanann (br) suirbhé / suirbhéireacht

 

survey n of opinion

surveys of opinion pl

suirbhé (fir4) tuairimí

 

surveyor n

(of property)

suirbhéir fir3

(maoine)

 

suspect n

an té atá (br) faoi amhras (ciona)

the suspect in the case

an té atá faoi amhras sa chás

 

suspect v

(to surmise)

(br) tuairim ag (duine)

I suspect she is right

tá tuairim agam go bhfuil an ceart aici

 

suspect v

(to doubt)

(br) (duine) in amhras (faoi)

I suspect his motives

táim / tá mé in amhras faoi

na cúiseanna / ceannfháthanna atá aige

 

suspend v

cuireann (br) ar fionraí

suspends a TD / Member of Parliament

cuireann Teachta Dála / Comhalta Parlaiminte ar fionraí

 

suspended sentence n

pianbhreith (bain2) ar fionraí

 

suspension n

fionraí bain4,

fionraíocht bain3

 

suspension n of a member

fionraí (bain4) comhalta

 

suspension n of

Standing Orders

na Buan-Orduithe (fir iol) a

chur ar fionraí

 

suspicion n

amhras fir1

1 he is above suspicion

tá sé saor ó amhras

2 he is under suspicion

tá sé faoi amhras

 

suspicious adj

amhrasach aid

1 I am suspicious of his motives

táim / tá mé amhrasach faoi na cúiseanna / ceannfháthanna atá aige

2 suspicious circumstances

dálaí (bain3 iol) amhrasacha

3 suspicious package

pacáiste (fir4) amhrasach

 

sustainability n

inbhuaine bain4

 

sustainable adj

inbhuanaithe aid

sustainable development

forbairt (bain3) inbhuanaithe

 

swear v

mionnaíonn br

1 swears on oath

mionnaíonn

2 swears an oath

mionnaíonn,

tugann (br) mionn,

tugann an leabhar

3 the witness is sworn in

tá an finné curtha faoi mhionn

4 is sworn in (office)

glacann (br) / tugann (br) mionn oifige

 

swing n

luascadh fir

 

swing v

luascann br

 

swingeing cut n

laghdú (fir) millteanach

 

swingeing measure n

beart (fir1) millteanach

 

switch n of policy

athrú (fir) beartais

 

switchboard n

lasc-chlár fir1

 

syllabus n

siollabas fir1

 

sympathetic consideration n

breithniú (fir) báúil,

breithniú (fir) tuisceanach

 

synopsis n

achoimre bain4

synopsis of a report

achoimre tuarascála

 

synthetic language n (computer)

teanga (bain4) shintéiseach (ríomhaire)

 

synthetic surface n

dromchla (fir4) sintéiseach

 

system building n

tógáil (bain3) chórasach

 

system-built adj

a tógadh go córasach

 

systems analysis n

anailís (bain2) chóras

 

systems analyst n

anailísí (fir4) córas