race equality n

comhionannas (fir1) ciníocha

 

race relations npl

caidreamh (fir1) idir ciníocha

 

racial discrimination n

idirdhealú (fir) ciníoch,

leatrom (fir1) ciníoch

 

racial inequality n

neamhionannas (fir1) ciníocha

 

racial integration n

comhréimniú (fir) ciníocha

 

racial minority n

mionlach (fir1) cine

 

racial prejudice n

claonadh (fir) ciníoch

 

racism n

ciníochas fir1

 

radical n

radacach fir1,

duine (fir4) raidiciúil

 

radical adj

(basic)

bunúsach

radical flaw

éalang (bain2) bhunúsach

 

radical adj

(change etc)

radacach,

raidiciúil aid

 

radical agenda n

clár (fir1) oibre raidiciúil

 

radicalism n

raidiciúlacht bain3

 

radio frequency n

minicíocht (bain3) raidió

 

raft n

(block)

dol fir3,

scata fir4,

lear fir4

the whole raft of amendments

an dol mór leasuithe,

na leasuithe uile

 

rail depot n

stáisiún (fir1) lasta iarnróid

 

rail freight n

lasta (fir4) iarnróid

 

rail network n

gréasán (fir1) iarnróid

 

rail terminal n

críochfort (fir1) iarnróid

 

rail transport n

iompar (fir1) ar iarnród

 

railway n

iarnród fir1

 

raise v to the peerage

déanann (br) tiarna de / bantiarna di

 

ramification n

iarmhairt bain3

this course of action will have serious ramifications

tiocfaidh iarmhairtí tromchúiseacha as an gcur chuige seo / chur chuige seo

 

ramp n

rampa fir4,

uchtóg bain2

 

random sampling n

sampláil (bain3) fhánach

 

random selection n

roghnú (fir) randamach

 

range n

raon fir1,

réimse fir4

a range of functions

raon / réimse feidhmeanna

 

range v over

pléann br

he ranges over a variety of issues

pléann sé ceisteanna éagsúla

 

rank n

céim bain2,

grád fir1

 

rank and file n

gnáthbhaill fir1 iol

this is a rank and file issue

is ceist do na gnáthbhaill í seo

 

rat run n

cóngar (fir1) sciuirde

 

rate n

ráta fir4

basic rate of income tax

bunráta (fir4) cánach ioncaim

 

rate arrears npl

riaráiste (fir4) rátaí

 

rate bill n

bille (fir4) rátaí

 

rate capping n

uasteorannú (fir) rátaí

 

rate collection n

bailiú (fir) rátaí

 

rate demand n

éileamh (fir1) rátaí

 

rate of interest n

ráta (fir4) úis

 

rate of return n

ráta (fir4) fáltais

 

rate precept n

ordú (fir) rátaí

 

rate rebate n

lacáiste (fir4) ráta

 

rate relief n

faoiseamh (fir1) rátaí

 

rate support grant n

deontas (fir1) taca rátaí

 

rateable value n

luach (fir3) inrátaithe

 

ratepayer n

íocóir (fir3) rátaí

 

rates npl

rátaí fir4 iol

 

ratification n

daingniú fir

 

ratify v

daingníonn br

when is the State going to ratify the treaty?

cathain atá an Stát chun an conradh a dhaingniú?

cá huair atá an Stát leis an chonradh a dhaingniú?

 

rating system n

córas (fir1) rátála

 

ration n

ciondáil bain3

 

ration v

ciondálann br

 

rational adj

réasúnach aid

rational discussion

plé (fir4) réasúnach

 

rationing n

ciondáil bain3

 

raw material n

amhábhar fir1

 

react v

frithghníomhaíonn,

freagraíonn br

 

reaction n

frithghníomhú fir,

freagairt bain3

gut reaction

freagairt bhunaidh

 

reactionary n

frithghníomhaire fir4

 

reactionary adj

frithghníomhach aid

 

Reading n (of Bill)

Léamh fir1 (ar Bhille)

1 First Reading

an Chéad Léamh

2 Second Reading

an Dara Léamh

3 Third Reading

an Tríú Léamh

 

realign v

bunaíonn (br) páirtíocht nua

the small parties have realigned with the left to form a government

tá na páirtithe beaga tar éis páirtíocht nua a bhunú leis an eite chlé chun rialtas a dhéanamh,

tá na páirtithe beaga i ndiaidh páirtíocht nua a bhunú leis an eite chlé le rialtas a dhéanamh

 

realignment n

páirtíocht (bain3) nua

there has been a realignment in European politics

tá páirtíocht nua tagtha chun cinn i bpolaitíocht na hEorpa,

tá páirtíocht nua i ndiaidh teacht chun cinn i bpolaitíocht na hEorpa

 

realism n

réalachas fir1,

réadúlacht bain3

 

reality n

réaltacht bain3

 

reappraisal n

athmheasúnú fir

 

reappraise v

déanann (br) athmheasúnú (ar)

 

reason n

cúis bain2,

fáth fir3,

údar fir1,

réasún fir1

compelling reason

cúis an-láidir

 

reason v

réasúnaíonn br,

téann (br) chun réasúin

(le duine)

reasons with the opposition

téann chun réasúin leis an bhfreasúra / fhreasúra

 

reasonable adj

réasúnach,

réasúnta aid

reasonable notice

fógra (fir4) réasúnach

 

rebate n

lacáiste fir4

 

rebel n

reibiliúnaí fir4

 

rebel v

éiríonn (br) amach

 

rebellion n

reibiliún fir1,

éirí (fir4) amach

 

rebuilding n

atógáil bain3

 

rebuke n

cáineadh fir

 

rebuke v

cáineann br

 

rebut v

frisnéiseann,

bréagnaíonn br

 

receipt n

(written)

admháil bain3

 

receipt n

(receiving)

fáil bain3

 

receipts npl

(monetary)

fáltais fir1 iol

receipts account

cuntas (fir1) fáltas

 

receive v

(to welcome)

cuireann (br) fáilte roimh

 

receive v

(to obtain)

faigheann br

 

receiver n

glacadóir fir3

 

reception n

(area)

forhalla fir4

 

reception centre n

ionad (fir1) fáiltithe

 

receptionist n

fáilteoir fir3

 

recess n

sos fir3

1 goes into recess

glacann (br) sos

2 is in recess

tá sos ag

3 the Dáil is in recess

tá an sos ag an Dáil

 

recession n

meathlú fir

 

reckon v

(to count)

áiríonn,

comhaireann br

 

reclamation n

míntíriú fir

 

recommend v

molann br

 

recommendation n

moladh fir

 

recommended course

of action n

cur (fir) chuige a mholtar

 

reconcile v

(to account)

réitíonn br

 

reconcile v

(to bring to agreement)

tugann (br) chun réitigh

 

reconsider v

athbhreithníonn br,

déanann (br) athbhreithniú ar

 

record n

taifead fir1

off the record

ar bhonn neamhnochta,

‘idir mise agus tusa’

 

record v

taifeadann,

cláraíonn br

 

record keeping n

coimeád (fir1) taifead

 

record of achievement n

taifead (fir1) gnóthachtála

 

recorded vote n

vóta fir4 (atá) ar taifead

 

records management n

bainistíocht (bain3) taifead

 

recount n

athchomhaireamh fir1

1 demands a recount

éilíonn (br) athchomhaireamh

2 orders a recount

ordaíonn (br) athchomhaireamh

 

recount v

athchomhaireann br

 

recoup v

forchúitíonn br

recoups loss

tugann (br) bris isteach

 

recoupment n

forchúiteamh fir1

 

recreation area n

áit (bain2) áineasa / caithimh aimsire

 

recreation centre n

ionad (fir1) áineasa / caithimh aimsire

 

recreation facilities npl

áiseanna (bain2 iol)

áineasa / caithimh aimsire

 

recreation management n

bainistíocht (bain3) áineasa / caithimh aimsire

 

recreation planning n

pleanáil (bain3)

áineasa / caithimh aimsire

 

recruit n

earcach fir1

 

recruit v

earcaíonn br

 

recruitment n

earcaíocht bain3

 

rectify v

ceartaíonn br,

cuireann (br) ina cheart

 

recycle v

athchúrsálann br

 

recycling n

athchúrsáil bain3

 

red tape n

ró-oifigiúlachas,

rómhaorlathas fir1

 

redeem v

fuasclaíonn br

right to redeem

ceart (fir1) fuascailte

 

redeployment n

athleagan (fir1) amach

(foireann etc)

 

redesign v

athdhearann br

 

redevelop v

athfhorbraíonn br

 

redevelopment area n

limistéar (fir1) athfhorbraíochta

 

redistribute v

athdháileann br

 

redistribution n

athdháileadh fir

 

redress n

sásamh fir1

there is no redress in law

níl aon sásamh le fáil faoin dlí

 

redress v

(to make reparation for)

cúitíonn br

redresses damaged pride

cúitíonn goin na mórchúise

 

redress v

(to re-establish)

athbhunaíonn br

redresses the balance

athbhunaíonn an chothromaíocht

 

redundancy n

iomarcaíocht bain3

 

redundancy payment n

íocaíocht (bain3) iomarcaíochta

 

redundant building n

foirgneamh (fir1) barraíochta

 

redundant staff n

foireann (bain2) iomarcach

 

re-enact v

athachtaíonn br

 

re-enactment n

athachtú fir

 

refer v

cuireann / tarchuireann br (chun),

cuireann (br) faoi bhráid

she referred the matter

to the committee

chuir sí an scéal chun

an choiste,

chuir sí an scéal faoi bhráid

an choiste

 

refer v

tagraíonn br (do)

refers to a matter

tagraíonn do scéal

 

reference n

(number)

tagairt bain3

 

reference n

(testimonial)

teistiméireacht bain3

 

reference n

(matter referred to)

tagairt bain3

 

reference library n

leabharlann (bain2) tagartha

 

referendum n

referendums pl

reifreann fir1

 

referral n

tarchur,

cur fir

1 referral pattern

patrún (fir1) tarchuir

2 referral system

córas (fir1) tarchuir

 

reflate v

athbhoilscíonn br

reflates the economy

athbhoilscíonn an geilleagar

 

reflect v

machnaíonn br

reflects on a matter

machnaíonn ar cheist

 

reflection n

athmhachnamh fir1

on (further) reflection

ar athmhachnamh dom

 

reform n

leasú,

athchóiriú fir

 

reform v

leasaíonn,

athchóiríonn br

reforms local government

athchóiríonn an rialtas áitiúil

 

refugee n

dídeanaí fir4

 

refurbish v

athchóiríonn br

 

refusal n

diúltú fir

 

refuse n

bruscar fir1

 

refuse v

diúltaíonn br

 

refuse bin n

bosca (fir4) bruscair

 

refuse collection n

bailiú (fir) bruscair

 

refuse disposal n

diúscairt (bain3) bruscair

 

refuse tip n

ionad (fir1) dumpála bruscair

 

refuse transfer station n

ionad (fir1) aistrithe bruscair

 

refute v

bréagnaíonn br

 

regeneration n

athfhorás fir1

 

regime n

(government)

réimeas fir1

 

regime n

(system)

córas fir1

 

region n

réigiún fir1

 

regional adj

réigiúnach aid

 

regional aid n

cabhair (bain5) réigiúnach

 

regional assembly n

tionól (fir1) réigiúnach

 

regional authority n

regional authorities pl

údarás (fir1) réigiúnach

 

regional committee n

coiste (fir4) réigiúnach

 

regional council n

comhairle (bain4) réigiúnach

 

regional development n

forbairt (bain3) réigiúnach

 

regional government n

rialtas (fir1) réigiúnach

 

regional health authority n

regional health authorities pl

bord (fir1) sláinte réigiúnach

 

regional plan n

plean (fir4) réigiúnach

 

regional planning n

pleanáil (bain3) réigiúnach

 

regional policy n

beartas (fir1) réigiúnach

 

regional strategy n

straitéis (bain2) réigiúnach

 

regional transport authority n

údarás (fir1) iompair réigiúnach

 

register n

clár fir1

1 Register of Members' Interests

Clár Leasanna Comhaltaí

2 register of electors

clár (fir1) na dtoghthóirí

 

register v

cláraíonn br

1 registers a motion

cláraíonn tairiscint

2 registers an interest

cláraíonn leas

3 registers a birth

cláraíonn breith

 

registered adj

cláraithe aid

registered letter

litir (bain5) chláraithe

 

registrable adj

inchláraithe aid

 

registrable interest n

leas (fir3) inchláraithe

 

registrar n

cláraitheoir fir3

 

Registrar General n

Ard-Chláraitheoir fir3

 

registration number n (vehicle)

cláruimhir bain5

(feithicil)

 

registration n of interests

clárú (fir) leasanna

 

registry office n

clárlann bain2

 

regret n

aiféala fir4

a matter of regret

ábhar (fir1) aiféala

 

regret v

(br) aiféala ar,

is oth le

the Minister regrets

is oth leis an Aire

 

regrettable adj

1 that is regrettable

is cúis aiféala sin,

is trua sin

2 a regrettable decision

cinneadh (fir) ar cúis aiféala é

 

regrettably adv

ar an drochuair

 

regular adj

rialta aid

 

regulate v

rialaíonn br

 

regulated tenancy n

tionóntacht (bain3) rialaithe

 

regulation n

(a rule)

rialachán fir1,

riail bain5

 

regulation n

(control)

rialúchán fir1

 

regulator n

rialtóir fir3

 

regulatory adj

rialaitheach aid,

rialúcháin gu mar aid

1 regulatory appraisal

measúnú (fir) rialaitheach

2 regulatory body

comhlacht (fir3) rialaitheach

 

rehabilitate v

athshlánaíonn br

 

rehabilitation n

athshlánú fir,

athshlánúchán fir1

 

rehouse v

tugann (br) athchóiríocht do

 

rehousing n

athchóiríocht bain3

 

reimbursement n

aisíocaíocht bain3

 

reinforced concrete n

coincréit (bain2) threisithe

 

reinstatement n

aischur fir1

(i bpost, etc)

 

reinvestment n

athinfheistíocht bain3

 

reject v

diúltaíonn (br) do

 

rejection n

diúltú fir

 

rejoinder n

athfhreagra fir4

 

relation,

in relation to

(as regards)

maidir le,

i ndáil le

1 in relation to the chairman’s question

maidir le ceist an chathaoirligh

2 in relation to the interruption of business

i ndáil le gnó a stopadh,

i dtaca le gnóithe a stopadh

 

relation,

in relation to

(in comparison with)

i gcoibhneas

the expenditure in relation to the income

an caiteachas (fir1) i gcoibhneas an ioncaim

 

relatively speaking

i gcomórtas le daoine eile,

i gcomórtas le rudaí eile

 

relaunch n

athsheoladh fir

 

relaunch v

athsheolann br

 

relevance n

ábharthacht bain3

 

relevant adj

ábhartha aid

that is not relevant

ní bhaineann sin le hábhar

 

relevant development n

forbairt (bain3) ábhartha

 

relief road n

bóthar (fir1) faoisimh

 

relieve v (pressure)

tugann (br) faoiseamh do

 

relieve v

(to set free)

fuasclaíonn br

 

religious group n

buíon (bain2) chreidimh

 

religious minority n

mionlach (fir1) creidimh

 

relocation n (staff)

athlonnú fir (foireann)

 

remand n

athchur fir1

(i gcoimeád, etc)

 

remand centre n

ionad (fir1) athchuir

(i gcoimeád, etc)

 

remediable adj

inleigheasta aid,

infheabhais aid gan díoch

 

remedial education n

oideachas (fir1) feabhais

 

remedial treatment n

cóireáil (bain3) feabhais

 

remedial work n

obair (bain2) feabhais

 

remission n (of sentence, tax)

loghadh fir

 

remit n (a brief)

sainchúram fir1

 

remit v

(to cancel)

loghann br

 

remit v

(to send back)

cuireann (br) ar ais

 

remit v

(to transfer)

tarchuireann br

remits a function to a committee

tarchuireann feidhm chun coiste

 

remote adj (isolated)

iargúlta aid

remote area

ceantar (fir1) iargúlta

 

remote adj (distant)

cian- réim

remote control

cianrialú fir

 

remove v

cuireann (br) deireadh le

removes a disqualification

cuireann deireadh le dícháiliúchán

 

remuneration n

luach (fir3) saothair

 

renew v

athnuann br,

déanann (br) athnuachan ar

 

renovation n

athchóiriú fir

 

rent n

cíos fir3

 

rent allowance n

liúntas (fir1) cíosa

 

rent arrears npl

riaráiste (fir4) cíosa

 

rent assessment n

measúnú (fir) cíosa

 

rent book n

leabhar (fir1) cíosa

 

rent collection n

bailiú (fir) cíosa

 

rent control n

rialú (fir) cíosa

 

rent increase n

méadú (fir) cíosa,

méadú (fir) ar chíos

 

rent rebate n

lacáiste (fir4) cíosa

 

rent regulation n

rialúchán (fir1) cíosa

 

rent review n

athbhreithniú (fir) cíosa

 

rented accommodation n

cóiríocht (bain3) ar cíos

 

rented housing n

tithíocht (bain3) ar cíos

 

rented property n

maoin (bain2) ar cíos

 

reorganisation n

atheagrú fir

 

reorganise v

atheagraíonn br

 

repair grant n

deontas (fir1) deisiúcháin

 

repay v

aisíocann br

 

repayment n

aisíocaíocht bain3

 

repeal v

aisghaireann br

repeals an Act

aisghaireann Acht

 

repeal n

aisghairm bain3

 

repealable adj

in-aisghairthe aid

 

repeat v

(to say again)

deir (br) arís,

déanann (br) athrá (ar)

1 he repeated the insulting remark

dúirt sé an focal maslach arís

2 the Member is repeating himself / herself

tá athrá ar siúl ag an gComhalta / Chomhalta

 

repeat v

(to do again)

déanann (br) arís

he repeated the complaint

rinne sé an gearán arís

 

repeatedly adv

arís agus arís eile

I have repeatedly stated

dúirt mé arís agus arís eile

 

repercussion n

iarmhairt bain3

 

repetition n

athrá fir4

the speaker was given to repetition

bhí an cainteoir tugtha don athrá

 

repetitive adj

(of speech)

athráiteach aid

 

replicate v

macasamhlaíonn br

 

replication n

macasamhlú fir

 

reply n

freagra fir4

parliamentary reply

freagra parlaiminteach

 

report n

tuarascáil bain3,

tuairisc bain2

committee report

tuarascáil choiste

 

report v

tuairiscíonn br,

tugann (br) tuairisc

1 reports progress

tuairiscíonn go bhfuil dul chun cinn déanta

2 reports a Bill

tuairiscíonn Bille

3 reports a meeting

tuairiscíonn cruinniú,

tugann tuairisc ar chruinniú

 

report v to

tugann (br) tuairisc do

reports to committee

tuairiscíonn (br) do choiste, tugann tuairisc do choiste

 

report v on

tugann (br) tuairisc ar

 

report stage n

céim (bain2) na tuarascála

 

report writing n

scríobh (fir) tuairiscí

 

reporter n

tuairisceoir fir3

 

repossession n

athshealbhú fir

 

represent v

déanann (br) ionadaíocht do,

(br) ina (h)ionadaí do

 

representation n

(political)

ionadaíocht bain3

proportional representation

ionadaíocht chionmhar

 

representation period n

tréimhse (bain4) ionadaíochta

 

representational role n

ról (fir1) ionadaíoch

 

representations npl

uiríll fir1 iol

makes representations to

déanann uiríll chuig

 

representative politics n

polaitíocht (bain3) ionadaíoch

 

repress v

brúnn (br) faoi chois

 

repression n

brú (fir4) faoi chois

 

repressive adj

diansmachtúil aid

repressive legislation

reachtaíocht (bain3) dhiansmachtúil

 

reprocessing n

athphróiseáil bain3

 

reprographics npl

athghrafaic bain2

 

republic n

poblacht bain3

 

Republic n of Ireland

Poblacht (bain3) na hÉireann

 

republican n

poblachtach,

poblachtánach fir1

 

republican adj

poblachtach,

poblachtánach aid

 

republicanism n

poblachtachas,

poblachtánachas fir1

 

repudiate v

séanann br

 

repudiation n

séanadh fir

 

reputation n

clú fir4

the reputation of the Assembly

clú an Tionóil

 

request n

iarraidh bain3

1 request for tender

iarraidh ar thairiscint

2 making the request

ag déanamh na hiarrata

 

requirement n

ceanglas,

riachtanas fir1

 

requisition n

foréileamh fir1

 

rescue archaeology n

seandálaíocht (bain3) tarrthála

 

rescue package n

beart (fir1) tarrthála

 

research n

taighde fir4

research and development

taighde agus forbairt

 

research v

déanann (br) taighde (ar)

she researched that subject

rinne sí taighde ar an ábhar sin

 

research facilities npl

áiseanna (bain2 iol) taighde

 

research library n

leabharlann (bain2) taighde

 

research project n

tionscadal (fir1) taighde

 

researcher n

taighdeoir fir3

 

reservation n

(condition)

cuntar fir1

without reservation

gan chuntar

 

reservation n

(doubt)

agús fir1

 

reserve n

(financial)

cúlchiste fir4

 

reserve v

forchoimeádann br

reserves judgment

forchoimeádann breithiúnas

 

reserve fund n

cúlchiste fir4

 

reserved adj

(set aside)

in áirithe

 

reserved power n

cumhacht (bain3) fhorchoimeádta

 

reserves npl

(financial)

cúlchistí fir4 iol

 

reshuffle v

athraíonn br

 

reshuffle n

athrú fir

cabinet reshuffle

athrú airí

 

resident n

cónaitheoir fir3

 

residential accommodation n

cóiríocht (bain3) chónaithe

 

residential area n

ceantar (fir1) cónaithe

 

residential care n

cúram (fir1) cónaithe

 

residential development n

forbairt (bain3) áiteanna cónaithe

 

residential land n

talamh (fir) cónaithe

 

residential property n

maoin (bain3) chónaithe

 

residential road n

bóthar (fir1) cónaithe

 

residents’ association n

cumann (fir1) áitritheoirí

 

residuary adj

iarmharach aid

residuary body

comhlacht (fir3) iarmharach

 

resign v

éiríonn (br) as

 

resignation n

éirí (fir4) as (oifig / post)

a resignation matter

ceist (bain2) éirí as (oifig / post)

 

resolution n

(solving)

réiteach fir1

 

resolution n

(formal decision)

rún fir1

committee resolution

rún coiste

 

resolve v

(to decide upon)

beartaíonn br

1 the Minister resolves to recommend the Bill

beartaíonn an tAire an Bille a mholadh

2 that Dáil Éireann resolves

go mbeartaíonn Dáil Éireann

 

resolve v

(to solve)

réitíonn br

resolves a problem

réitíonn fadhb

 

resort,

as a last resort

mar rogha dheiridh,

mar rogha an díogha

 

resort v (to)

téann (br) i muinín

 

resource n

acmhainn bain2

 

resource allocation n

leithdháileadh (fir) acmhainní

 

resource management n

bainistíocht (bain3) acmhainní

 

resource planning n

pleanáil (bain3) acmhainní

 

resourcing n

acmhainniú fir,

cur (fir) acmhainní ar fáil

 

respect n

(esteem)

meas fir3,

ómós fir1

with (all due) respect to

i gcead do

 

respect,

with respect to,

in respect of

i leith,

maidir le

 

respect v

(to esteem)

people respect that

bíonn meas (fir3) ag daoine

air sin

 

respectively adv

faoi seach

 

respond v

freagraíonn br

 

respondent n

freagraí fir4

 

response n

freagairt bain3

response rate

ráta (fir4) freagartha

 

responsibility n

responsibilities pl

freagracht bain3

 

responsible adj

freagrach aid

 

responsive adj

sofhreagrach aid

responsive government

rialtas (fir1) sofhreagrach

 

restatement n

athráiteas fir1

 

restitution n

aiseag,

cúiteamh fir1

 

restrict v

srianann,

teorannaíonn br

 

restricted capacity n

acmhainn (bain2) theoranta, acmhainn (bain2) shrianta

 

restriction n

srian fir1

 

restriction n of expenditure

srianadh (fir) caiteachais

 

restrictive adj

sriantach aid

 

restrictive covenant n

cúnant (fir1) sriantach

 

restrictive practices npl

cleachtais (fir1 iol) shriantacha

 

restructure v

athstruchtúraíonn br

 

restructuring n

athstruchtúrú fir

 

result n

toradh fir1

 

result v in

(br) de thoradh ar

that election resulted in a hung Dáil / parliament

Dáil / parlaimint gan tromlach a bhí de thoradh ar an toghchán sin

 

resume v

athchromann (br) ar

the Member resumed speaking after an interruption

d’athchrom an Comhalta ar a chaint / caint tar éis briseadh isteach a bheith déanta air / uirthi

 

resume v a seat

suíonn br (síos) arís

the Member was asked to resume his seat

iarradh ar an gComhalta / Chomhalta suí síos arís

 

résumé n

achoimre bain4,

achoimriú fir

1 she gave a résumé of the report

thug sí achoimriú ar an tuarascáil

2 she made a résumé of the report

rinne sí achoimriú ar an tuarascáil

 

resurface v a road

athdhromchlaíonn br,

cuireann (br) athdhromchla ar

 

retail industry n

tionscal (fir1) miondíola

 

retail price index n

treoiruimhir (bain5) praghsanna miondíola

 

retailer n

miondíoltóir fir3

 

retire v

téann (br) ar scor

 

retired adj

ar scor

retired people

daoine (fir4 iol) ar scor

 

retirement n

scor fir1 (as oifig / d’oifig)

1 retirement age

aois (bain2) scoir

2 retirement pension

pinsean (fir1) scoir

 

retrain v

(staff)

cuireann (br) athoiliúint ar (fhoireann)

 

retraining n

athoiliúint bain3

 

retreat n

(military)

cúlú (fir)

 

retreat v

(to move back)

cúlaíonn br

 

retreat v (to a place)

tugann br (duine)

(áit) air / uirthi (féin)

 

retrievable adj

in-aisghafa aid

is the situation retrievable?

an féidir an scéal a leigheas?

 

retrograde step n

céim (bain2) ar gcúl

 

retrospective adj

cúlghabhálach,

iarghabhálach aid

1 retrospective legislation

reachtaíocht (bain3) chúlghabhálach

2 retrospective taxation

cánachas (fir1) cúlghabhálach

 

retrospectively adv

go cúlghabhálach

 

return n

(gain)

toradh,

brabús fir1

return on capital

toradh ar chaipiteal

 

return v

(to parliament)

toghann br

 

return v

(to go back)

filleann br

 

return v to

filleann (br) ar

returns to a topic

filleann ar ábhar

 

returning officer n

(in election)

ceann (fir1) comhairimh

 

returns npl 

(reports, forms)

tuairisceáin fir1 iol

 

revaluation n

athluacháil bain3

 

revamp n

athchóiriú (fir) iomlán

 

revamp v

athchóiríonn (br) go hiomlán

 

revamping n

athchóiriú (fir) go hiomlán

 

reveal v

nochtann,

taispeánann,

foilsíonn br

 

revelation n

nochtadh,

taispeánadh,

foilsiú fir

 

revenue n

ioncam fir1

 

revenue account n

cuntas (fir1) ioncaim

 

Revenue Commissioners npl

Na Coimisinéirí (fir3 iol) Ioncaim

 

revenue consequences npl

iarmhairtí (bain3 iol) ioncaim

 

revenue estimates npl

meastacháin (fir1 iol) ar ioncam

 

revenue expenditure n

caiteachas (fir1) ioncaim

 

revenue generation n

giniúint (bain3) ioncaim

 

revenue neutral adj

gan iarmhairtí ioncaim

 

revenue support grant n

deontas (fir1) taca ioncaim

 

revenue-generating adj

a ghineann (br) ioncam

 

reversal n

freaschur fir1,

malartú fir

reversal of fortune

malairt (bain2) chinniúna

 

reverse v

freaschuireann br

reverses a decision

freaschuireann breith, malartaíonn (br) cinneadh

 

revert v

téann (br) ar ais

the issue will revert to the Standing Orders Committee

rachaidh an tsaincheist ar ais go dtí an Coiste Buan-Orduithe

 

review n

(reassessment)

athbhreithniú fir

independent review

athbhreithniú neamhspleách

 

review n

(looking back over)

súil siar (ar)

review of recent events

súil siar ar chúrsaí a tharla le déanaí / ar na mallaibh

 

review v

(to look back over)

caitheann (br) súil siar ar

 

review v (an act or statute)

athbhreithníonn br

(acht nó reacht)

 

revise v

athmheasann br,

déanann (br) athmheas (ar)

revises an act or statute

athchóiríonn (br)

acht nó reacht

 

revision n

athmheas fir3,

athchóiriú fir

 

revisionism n

athbhreithniúchas fir1

 

revisionist n

athbhreithniúchóir fir3

 

revisionist adj

athbhreithnitheach aid

 

revocable adj

in-chúlghairthe aid

 

revocation n

cúlghairm bain2

revocation order

ordú (fir) cúlghairme

 

revoke v

cúlghaireann br

 

revolution n

réabhlóid bain2

 

revolutionary n

réabhlóidí fir4

 

revolutionary adj

réabhlóideach aid

 

reward n

fochraig bain2,

luach (fir3) saothair

for reward

ar luach saothair,

ar airgead

 

rhetoric n

roscaireacht bain3

 

rhetorical adj

roscach aid

rhetorical question

ceist (bain2) ráiteasach

 

ribbon development n

forbairt (bain3) ribíneach

 

rider n (to a document)

aguisín fir4

 

ridicule n

magadh fir1

holds someone up to ridicule

déanann eala mhagaidh de (dhuine),

déanann ceap magaidh de (dhuine)

 

ridicule v

déanann (br) magadh faoi (dhuine / rud)

ridicules an opponent

déanann magadh faoi chéile comhraic

 

ridiculous adj

áiféiseach aid

ridiculous situation

staid (bain2) áiféiseach

 

right n

ceart fir1

 

right adj

ceart aid

the right answer

an freagra (fir4) ceart

 

right n of access

ceart (fir1) rochtana,

ceart (fir1) dul isteach

 

right n of action

ceart (fir1) gníomhaíochta

 

right n of appeal

ceart (fir1) achomhairc

 

right n of audience

ceart (fir1) éisteachta

 

right n of entry

ceart (fir1) dul isteach

 

right n of way

ceart (fir1) slí

 

right n to buy

ceart (fir1) ceannaigh

 

right wing n

an eite (bain4) dheis

 

right-wing adj

den eite dheis,

ar an eite dheis,

na heite deise

1 right-wing newspapers

nuachtáin (fir1 iol) ar an eite dheis

2 right-wing party

páirtí (fir4) den eite dheis

3 right-wing politics

polaitíocht (bain3) na heite

deise

 

ring road n

bóthar (fir1) cuarach

 

rise v

éiríonn br

1 he rose to speak

d’éirigh sé chun labhairt,

déirigh sé a labhairt

2 the House rose last week

d’éirigh an Teach an tseachtain seo caite

 

3 he rose to the occasion

bhí teacht (fir3) abhaile ann ar an ócáid

 

risible adj

áiféiseach aid

risible speech

óráid (bain2) áiféiseach

 

rising damp n

taise (bain4) aníos

 

risk n

(danger)

baol fir1

 

risk n

(venture)

fiontar fir1,

riosca fir4

 

risk n

(insurance)

riosca fir4

 

risk analysis n

anailís (bain2) riosca

 

risk assessment n

measúnú (fir) riosca

 

risk capital n

caipiteal (fir1) riosca

 

risk management n

bainistíocht (bain3) riosca

 

river freight n

lasta (fir4) abhann

 

river pollution n

truailliú (fir) aibhneacha

 

river transport n

iompar (fir1) ar abhainn

 

road accident n

timpist (bain2) bhóthair

 

road alignment n

ailíniú (fir) bóthair

 

road bridge n

droichead (fir1) bóthair

 

road building n

déanamh (fir) bóithre

 

road capacity n

acmhainn (bain2) na mbóithre

 

road closure n

dúnadh (fir) bóthair

 

road construction n

déanamh (fir) bóithre

 

road design n

dearadh (fir) bóithre

 

road haulage n

tarlú (fir) bóthair

 

road improvement n

feabhsú (fir) bóithre

 

road junction n

acomhal (fir1) bóithre

 

road lighting n

soilsiú (fir) bóithre

 

road maintenance n

cothabháil (bain3) bóithre

 

road marking n

marcáil (bain3) bóithre

 

road network n

gréasán (fir1) bóithre

 

road planning n

pleanáil (bain3) bóithre

 

road policy n

beartas (fir1) bóithre

 

road sign n

comhartha (fir4) bóthair

 

road signing n

comharthaíocht (bain3) bóithre

 

road tax n

cáin (bain5) bhóthair

 

road traffic n

trácht (fir3) ar bhóithre

 

road transport n

iompar (fir1) ar bhóithre

 

road works n

oibreacha (bain2 iol) bóthair

 

roadway n

bóthar fir1

 

robbery n

robáil bain3

 

robe n of office

fallaing (bain2) oifige

attired in their robes of office

faoina bhfallaingeacha oifige

 

robust adj

láidir aid

1 robust defence

cosaint (bain3) láidir

2 robust language

teanga (bain4) láidir

 

rodent officer n

oifigeach (fir1) díothaithe francach

 

role n

ról fir1,

páirt bain2,

feidhm bain2

plays a role (in)

tá ról ag (duine) (i),

tá páirt ag (duine) (i),

tá feidhm ag (duine) (i)

 

roll call n

glaoch (fir1) rolla

 

rolled asphalt n

asfalt (fir1) rollta

 

room n (chamber)

seomra fir4

 

room n (space)

slí bain4

 

rough adj

ainmhín,

garbh aid

1 politics is a rough business

gnó (fir4) ainmhín an pholaitíocht,

gnóithe (fir4 iol) ainmhíne

an pholaitíocht

2 the Minister got a rough ride in the debate

fuair an tAire a chargáil sa díospóireacht

 

round-table conference n

comhchomhairle bain4

 

roundabout n

compal,

timpeallán fir1

 

Royal Assent n

Aontú (fir) na Banríona / an Rí

 

Royal Commission n

Coimisiún (fir1) Ríoga

 

Royal Prerogative n

Lánrogha (bain4) na

Banríona / an Rí

 

rubber stamp n

stampa (fir4) rubair,

ceadú fir

 

rubber-stamp v

ceadaíonn br

 

rubbish n

bruscar fir1

rubbish dump

ionad (fir1) dumpála bruscair

 

rule n

riail bain5

1 ten-minute rule

riail na ndeich nóiméad / mbomaite

2 as a (general) rule

de ghnáth

3 set rules

rialacha socraithe

 

rule v

rialaíonn br

1 rules (someone / something) out of order

rialaíonn go bhfuil (duine / rud) as ord

2 rules (something) out

cuireann (rud) as an áireamh

 

rule n of law

riail (bain5) an dlí

 

rules and regulations npl

rialacha (bain5 iol) agus rialacháin fir1 iol

 

rules npl of debate

rialacha (bain5 iol) díospóireachta

 

rules npl of procedure

rialacha (bain5 iol) nós imeachta

 

ruling n

rialú fir

High Court ruling

rialú na hArd-Chúirte

 

running cost n

costas (fir1) reáchtála

 

rural area n

ceantar (fir1) tuaithe

 

rural community n

pobal (fir1) tuaithe

 

rural council n

comhairle (bain4) tuaithe

 

rural development n

forbairt (bain3) tuaithe

 

rural district n

tuathcheantar fir1,

ceantar (fir1) tuaithe

 

rural economy n

geilleagar (fir1) tuaithe

 

rural planning n

pleanáil (bain3) tuaithe

 

rural policy n

beartas (fir1) tuaithe

 

rush hour n

buaicthráth (fir3) tráchta