pact n

comhaontú fir

 

paid holidays npl

saoire (bain4) le pá

 

pair n

(parliament)

péire fir4

(parlaiminte)

he cannot find a pair

ní féidir / thig leis leathphéire

a aimsiú

 

pair v

(parliament)

déanann (br) péire

 

pairing n

(parliament)

péireáil bain3

 

pamphlet n

paimfléad fir1

public consultation pamphlet

paimfléad comhairliúcháin phoiblí

 

panacea n

uile-íoc bain2

the Act is not a panacea to solve all our problems

ní uile-íoc an tAcht a leigheasfaidh na fadhbanna uile atá againn

 

paper n

páipéar fir1

 

paperwork n

páipéarachas fir1

 

Parades Commission n

Coimisiún (fir1) na Mórshiúlta

 

paragraph n

(in act)

mír bain2

 

paramount adj

fíorthábhachtach aid

 

parent teacher association n

cumann (fir1) tuismitheoirí agus múinteoirí

 

parental involvement n

rannpháirtíocht (bain3) tuismitheoirí

 

parental responsibility n

freagracht (bain3) tuismitheoirí

 

parental rights npl

cearta (fir1 iol) tuismitheoirí

 

parish n

paróiste fir4

parish council

comhairle (bain4) paróiste

 

parity n of representation

cothroime (bain4) ionadaíochta

 

park v

páirceálann,

locann br

 

parking n

páirceáil bain3,

locadh fir

 

parking area n

ionad (fir1) páirceála

 

parking charge n

táille (bain4) páirceála

 

parking lay-by n

leataobh (fir1) páirceála

 

parking meter n

méadar (fir1) páirceála

 

parking permit n

cead (fir3) páirceála

 

parking policy n

beartas (fir1) páirceála

 

parking space n

áit (bain2) páirceála

 

parliament n

parlaimint bain2

Parliament

An Pharlaimint

 

parliamentarian n

parlaiminteoir fir3,

comhalta (fir4) parlaiminte

 

parliamentary adj

parlaiminteach aid

 

parliamentary Bill n

Bille (fir4) parlaiminte

 

parliamentary caucus n

cácas (fir1) parlaiminte

 

Parliamentary

Commissioner n for Administration

Coimisinéir (fir3) Parlaiminte

um Riarachán

 

parliamentary constituency n

toghcheantar fir1 parlaiminte

 

parliamentary debate n

díospóireacht (bain3) pharlaiminte,

díospóireacht (bain3) Dála

 

parliamentary democracy n

daonlathas (fir1) parlaiminteach

 

parliamentary draftsman n

parliamentary draftsmen pl

dréachtóir (fir3) parlaiminteach

 

parliamentary election n

toghchán (fir1) parlaiminte

 

parliamentary practices npl

cleachtais (fir1 iol) pharlaiminteacha

 

parliamentary private secretary n (PPS)

rúnaí (fir4) príobháideach parlaiminte

 

parliamentary privilege n

pribhléid (bain2) pharlaiminteach

 

parliamentary reform n

athchóiriú (fir) parlaiminte

 

parliamentary robe n

fallaing (bain2) pharlaiminteach

 

parliamentary scrutiny n

iniúchadh (fir) parlaiminteach

 

parliamentary secretary n

rúnaí (fir4) parlaiminte

 

Parliamentary Under-Secretary of State n

Fo-Rúnaí (fir4) Stáit Parlaiminte

 

parol adj

béil gu mar aid

 

part payment n

páirtíocaíocht bain3

 

participate v

glacann (br) páirt

she participated in the debate

ghlac sí páirt sa díospóireacht

 

participation n

rannpháirt bain2,

rannpháirtíocht bain3

 

participative adj

rannpháirtíoch aid

participative democracy

daonlathas (fir1) rannpháirtíoch

 

partisan n

páirtíneach fir1

 

partisan adj

páirtíneach aid

 

partner n

comhpháirtí fir4

 

partnership n

comhpháirtíocht bain3

 

partnership committee n

coiste (fir4) comhpháirtíochta

 

part-time work n

obair (bain2) pháirtaimseartha

 

party n

páirtí fir4

1 political party

páirtí polaitíochta

2 party caucus

cácas (fir1) páirtí

 

party line n

seasamh (fir1) páirtí

toes the party line

cloíonn (br) le seasamh an pháirtí

 

party list n

liosta (fir4) an pháirtí

 

party political broadcast n

craoladh (fir) páirtí polaitíochta

 

party politics n

polaitíocht (bain3) pháirtí

 

party system n

córas (fir1) na bpáirtithe

 

pass n

pas fir4

security pass

pas slándála

 

pass v

ritheann,

ceadaíonn br

1 passes the budget

ceadaíonn an buiséad

2 passes a Bill / an Act

ritheann Bille / Acht

3 passes a law

ritheann dlí

4 passes a resolution

ritheann rún

 

passenger traffic n

trácht (fir3) paisinéirí

 

passenger transport n

iompar (fir1) paisinéirí

 

passport n

pas fir4

 

paternity leave n

saoire (bain4) aithreachais

 

patient n

othar fir1

patient care

cúram (fir1) othar

 

patronage n

pátrúnacht bain3

 

pavement n

cosán fir1

 

paving n

pábháil bain3

paving block

bloc (fir1) pábhála

 

pay n

fir4

 

pay as you earn (PAYE)

íoc mar a thuillir (ÍMAT)

 

pay bargaining n

margáil (bain3) faoi phá

 

pay negotiation n

caibidlíocht (bain3)

 

pay v out benefits

íocann (br) sochair

 

pay rate n

ráta (fir4)

 

payable adj

iníoctha aid

 

paymaster n

pámháistir fir4

Paymaster General

An Pámháistir Ginearálta

 

payment n

íocaíocht bain3

 

peace commissioner n

feidhmeannach (fir1) síochána

 

peace process n

an próiseas (fir1) síochána,

próiseas na síochána

 

pedestrian area / precinct / zone n

ceantar (fir1) coisithe

 

pedestrian crossing n

trasrian (fir1) coisithe

 

peer n

(lady)

bantiarna bain4

 

peer n

(lord)

tiarna,

piara fir4

peer of the realm

tiarna de chuid na ríochta

 

peer n

(one of equal rank)

bean (bain) chomhchéime,

fear (fir1) comhchéime

her peers

lucht (fir4) a comhchéime

 

peer adj

(equal)

comhchéime gu mar aid

 

peerage n

(body)

tiarnaí fir4 iol

 

peerage n

(rank)

tiarnas fir1

 

peeress n

bantiarna bain4

 

penal system n

córas (fir1) pionósach

 

penalise v

gearrann (br) pionós ar

 

penalty n

pionós fir1

penalty clause

clásal (fir1) pionóis

 

pending adj

ar feitheamh

 

pending prep

go dtí go

pending his arrival

go dtí go dtiocfaidh sé

 

pension n

pinsean fir1

1 pension age

aois (bain2) pinsin

2 pension fund

ciste (fir4) pinsean

3 pension scheme

scéim (bain2) pinsean

 

people, the npl

na daoine fir4 iol,

an pobal fir1

goes to the people

téann i mbun toil an phobail

 

per capita

an duine

 

per cent

faoin gcéad / chéad

 

percentage n

céatadán fir1

 

percentage decline n

laghdú (fir) céatadánach

 

percentage growth n

fás (fir1) céatadánach

 

percentage rate n

ráta (fir4) céatadánach

 

perform v

(to fulfil)

comhlíonann br

performs a duty

comhlíonann dualgas

 

perform v

(to do, to carry out)

déanann,

feidhmíonn br

performs well

déanann obair mhaith,

feidhmíonn go maith

 

performance n

feidhmíocht bain3

 

performance analysis n

anailís (bain2) feidhmíochta

 

performance appraisal n

breithmheas (fir3) ar

fheidhmíocht

 

performance evaluation n

measúnú (fir) feidhmíochta

 

performance indicator n

táscaire (fir4) feidhmíochta

 

performance management n

 bainistíocht (bain3) feidhmíochta

 

performance-related pay n

(fir4) de réir feidhmíochta

 

performance target n

sprioc (bain2) feidhmíochta

 

perinatal death n

bás (fir1) imbhreithe

 

period n

tréimhse bain4

period of time

tréimhse ama

 

periodical adj

tréimhsiúil aid

periodical report

tuarascáil (bain3) thréimhsiúil

 

peripheral adj

forimeallach aid

 

perjure v oneself

tugann (br) mionn éithigh

 

perjury n

mionn (fir3) éithigh

 

permanent adj

buan aid

permanent representative

ionadaí (fir4) buan

 

Permanent Secretary n

Rúnaí (fir4) Buan

 

Permanent

Under-Secretary n

Fo-Rúnaí (fir4) Buan

 

permeate v

leathann (br) ar fud

that view permeated

all parts of society

leath an dearcadh sin ar

fud na sochaí

 

permissible adj

ceadmhach aid

it is not permissible

to vote from the Galleries

ní ceadmhach vótáil ó na hÁiléir

 

permit n

(document)

cead fir3

 

permit n

(licence)

ceadúnas fir1

 

permit v

ceadaíonn br

 

permitted development n

forbairt (bain3) cheadaithe

 

perpetual adj

suthain,

síoraí aid

 

persecute v

déanann (br) géarleanúint (ar)

 

persecution n

géarleanúint bain3

 

persecutor n

géarleantóir fir3

 

personal allowance n

liúntas (fir1) pearsanta

 

personal assistant n

(PA)

cúntóir (fir3) pearsanta

 

personal computer n

ríomhaire (fir4) pearsanta

 

personal file n

comhad (fir1) pearsanta

 

personal income n

ioncam (fir1) pearsanta

 

personnel n

pearsanra fir4

1 personnel appraisal

measúnú (fir) pearsanra

2 personnel section /

department

rannóg (bain2) pearsanra

 

3 personnel management

bainistíocht (bain3) pearsanra

4 personnel manager

bainisteoir (fir3) pearsanra

5 personnel officer

oifigeach (fir1) pearsanra

 

perspective drawing n

líníocht (bain3) pheirspictíoch

 

persuade v

áitíonn (br) ar,

cuireann (br) ina luí ar (dhuine)

I am persuaded by the argument (that)

chuir an argóint ina luí orm (go)

 

persuasive adj

áititheach aid

a persuasive speech

óráid (bain2) áititheach

 

pervade v

téann (br) faoi / ar fud

that view was all-pervading

bhí an dearcadh sin forleathan

 

pest control n

srianadh (fir) lotnaidí

 

peter v out

téann (br) i ndísc

the debate petered out

after a while

chuaigh an díospóireacht

i ndísc tar éis tamaill

 

petition n

achainí bain4

 

petition v

achainíonn br

 

petitioner n

achainíoch fir1

 

pettifogging adj

cailicéireachta gu mar aid

cailicéara gu mar aid

a pettifogging rogue

rógaire (fir4) cailicéara

 

petty adj

suarach aid

he made a petty comment

dúirt sé focal suarach

 

phase v in

tugann (br) isteach de réir a chéile

 

phase v out

cuireann (br) deireadh le (rud) de réir a chéile

 

phasing-in n

céimniú (fir) isteach

 

phasing-out n

céimniú (fir) amach

 

photocopier n

fótachóipire fir4

 

photocopy n

fótachóip bain2

 

photocopy v

fótachóipeálann br

 

physical education n

corpoideachas fir1

 

physical handicap n

éislinn (bain2) choirp

 

physically disabled / handicapped adj

faoi mhíchumas coirp, corpéislinneach aid

 

pick v up

tógann,

bailíonn br

 

pick-up area n

ionad (fir1) tógtha / bailithe

 

pie chart n

píchairt bain2

 

pile n

píle fir4

pile driver

sáiteoir (fir3) pílí

 

pile drive v

sánn (br) pílí

 

pilot measure n

beart (fir1) trialach / píolótach

 

pilot scheme n

scéim (bain2) thrialach / phíolótach

 

pilot study n

staidéar (fir1) trialach / píolótach

 

pioneer n

ceannródaí fir4

 

pioneer v

déanann (br) ceannródaíocht ar

 

pioneering adj

ceannródaíoch aid

 

pipe n

píobán fir1

 

pitfall n

ceap (fir1) tuisle

 

placement n

socrúchán fir1

 

plaintiff n

gearánaí fir4

 

plan n

(strategy)

plean fir4

development plan

plean forbartha

 

plan n

(layout, diagram)

plean fir4

plan of a building

plean foirgnimh

 

plan v

pleanálann,

beartaíonn br

 

plank n

(important component)

cuid (bain3) thábhachtach

this section is a major plank of the legislation

is cuid thábhachtach den reachtaíocht an t-alt seo

 

planned maintenance n

cothabháil (bain3) phleanáilte

 

planner n

pleanálaí fir4

 

planning n

pleanáil bain3

 

planning and development committee n

coiste (fir4) pleanála agus forbartha

 

planning appeal n

achomharc (fir1) pleanála

 

planning application n

iarratas (fir1) pleanála

 

planning consent n

toiliú (fir) pleanála

 

planning control n

rialú (fir) pleanála

 

planning department n

roinn (bain2) pleanála

 

planning gain n

gnóthachan (fir1) pleanála

 

planning inquiry n

fiosrúchán (fir1) pleanála

 

planning permission n

cead (fir3) pleanála

 

planning policy n

beartas (fir1) pleanála

 

planning powers npl

cumhachtaí (bain3 iol) pleanála

 

planning procedure n

nós (fir1) imeachta pleanála

 

planning process n

próiseas (fir1) pleanála

 

planning regulation n

rialachán (fir1) pleanála

 

planning restraint n

srianadh (fir) pleanála

 

planning system n

córas (fir1) pleanála

 

plant n

(machinery)

gléasra fir4

 

planting n

cur fir

 

platform n

(stage, dais)

ardán fir1

 

platform n

(programme)

clár (fir1) polasaí,

clár (fir1) oibre

 

play area n

áit (bain2) súgartha

 

play facilities npl

áiseanna (bain2 iol) súgartha

 

play group n

naíonra fir4

 

play v politics

imríonn (br) cluiche na polaitíochta

plays politics with an issue

imríonn cluiche na polaitíochta

le ceist

 

playground n

clós (fir1) súgartha

 

playing field n

páirc (bain2) imeartha

 

plea n

(entreaty)

impí bain4

 

plea n

(in court)

pléadáil bain3

 

plead v

(to entreat)

impíonn br (ar)

 

plead v

(in court)

pléadálann br

 

plebiscite n

pobalbhreith bain2

 

pledge n

gealltanas fir1

 

pledge v

geallann br

 

plenary adj

iomlánach aid

 

plenary chamber n

seomra (fir4) iomlánach

 

plenary jurisidiction n

dlínse (bain4) iomlánach

 

plenary meeting n

cruinniú (fir) iomlánach

 

plenary power n

cumhacht (bain3) iomlánach

 

plenary session n

seisiún (fir1) iomlánach

in plenary session

i seisiún iomlánach

 

plenipotentiary n

lánchumhachtach fir1

 

plenipotentiary adj

lánchumhachtach aid

 

plenipotentiary power n

lánchumhacht bain3

 

plethora n

raidhse bain 4

we are faced with a plethora of opinions

tá raidhse tuairimí os ár gcomhair

 

plot n

(conspiracy)

comhcheilg bain2,

uisce (fir4) faoi thalamh

 

plot n

(of land)

ceapach bain2

(thalún / thalaimh)

 

plot v

beartaíonn (br) comhcheilg,

(br) uisce faoi thalamh

ar bun ag

 

plumbing n

pluiméireacht bain3

 

podium n

podia, podiums pl

póidiam fir4,

léibheann fir1

 

point n of information

pointe (fir4) eolais

 

point n of law

ponc (fir1) dlí

 

point n of order

pointe (fir4) oird

 

poisonous waste n

dramhaíl (bain3) nimhiúil

 

polarisation n of opinions

deighilt (bain2) iomlán ó thaobh tuairimí de,

buíondeighilt (bain2) ó thaobh tuairimí de

 

polarise v

deighleann (br) go hiomlán

 

police n

(force)

An Garda (fir4) Síochána,

na Gardaí,

na péas,

na póilíní fir4 iol

 

police officer n

garda,

póilín,

péas fir4

 

police powers npl

cumhachtaí (bain3 iol) na nGardaí,

cumhachtaí (bain3 iol) na

bpéas / na bpóilíní

 

police record n

taifead (fir1) ciontuithe,

liosta (fir4) ciontuithe

he has a police record

tá sé ar liosta na gciontuithe,

tá a ainm i leabhar na gciontuithe

 

police station n

stáisiún (fir1) na nGardaí, stáisiún (fir1) na bpéas / na bpóilíní

 

policewoman n

garda,

péas,

póilín fir4

 

policing n

póilíneacht bain3

 

policy n

policies pl

beartas fir1,

polasaí fir4

 

policy and resources committee n

coiste (fir4) beartais

agus acmhainní

 

policy adviser n

comhairleoir (fir3) beartais

 

policy analysis n

anailís (bain2) bheartais

 

policy area n

réimse (fir4) beartais

 

policy change n

athrú (fir) beartais

 

policy cycle n

timthriall (fir3) beartais

 

policy development n

forbairt (bain3) beartais

 

policy formulation n

ceapadh (fir) beartais

 

policy implementation n

forfheidhmiú (fir) beartais

 

policy making n

ceapadh (fir) beartais

 

policy planning n

pleanáil (bain3) beartais

 

policy review n

athbhreithniú (fir) beartais

 

political adj

polaitiúil aid,

polaitíochta gu mar aid

 

political act n

gníomh (fir1) polaitiúil

 

political action n

gníomhú (fir) polaitiúil

takes political action

glacann beart polaitiúil,

imríonn beart polaitiúil

 

political adviser n

comhairleoir (fir3) polaitíochta

 

political appointment n

ceapachán (fir1) polaitiúil

 

political asylum n

dídean (bain2) polaitíochta,

tearmann (fir1) polaitíochta

 

political background n

cúlra (fir4) polaitíochta

 

political behaviour n

iompar (fir1) polaitíochta

 

political boss n

máistir (fir4) polaitiúil

 

political campaign n

feachtas (fir1) polaitíochta

 

political climate n

atmaisféar (fir1) polaitíochta

 

political complexion n

cruth (fir3) polaitíochta

 

political conflict n

coimhlint (bain2) pholaitiúil

 

political control n

rialú (fir) polaitiúil,

smacht (fir3) polaitiúil

 

political correspondent n

comhfhreagraí (fir4) polaitíochta

 

political creed n

creideamh (fir1) polaitíochta

 

political dogma n

dogma (fir4) polaitiúil,

alt (fir1) creidimh polaitiúil

 

political donation n

síntiús (fir1) polaitíochta

 

political editor n

eagarthóir (fir3) polaitíochta

 

political efficacy n

éifeachtúlacht (bain3) pholaitiúil

 

political feud n

achrann (fir1) polaitíochta

 

political forum n

fóram (fir1) polaitíochta

 

political group n

grúpa (fir4) polaitíochta

 

political institution n

institiúid (bain2) polaitíochta

 

political justice n

ceartas (fir1) polaitíochta

 

political neutrality n

neodracht (bain3) pholaitíochta

 

political organisation n

(body)

eagraíocht (bain3) polaitíochta

 

political organisation n (systematic arrangement)

eagrú (fir) polaitíochta

 

political participation n

rannpháirtíocht (bain3) pholaitiúil

 

political party n

páirtí (fir4) polaitíochta

 

political prisoner n

príosúnach (fir1) polaitíochta

 

political process n

próiseas (fir1) polaitíochta

 

political reform n

athchóiriú (fir) polaitíochta

 

political sanctions npl

smachtbhannaí (fir4 iol) polaitíochta

 

political science n

eolaíocht (bain3) na polaitíochta

 

political settlement n

socrú (fir) polaitíochta,

réiteach (fir1) polaitíochta

 

political stability n

cobhsaíocht (bain3) pholaitíochta,

socracht (bain3) pholaitiúil

 

political system n

córas (fir1) polaitíochta

 

political theorising n

teoiriciúlacht (bain3) polaitíochta

 

political theory n

political theories pl

teoiric (bain2) polaitíochta

 

political thinking n

smaointeoireacht (bain3) polaitíochta

 

political thought n

smaoineamh (fir1) polaitíochta

 

political vision n

fís (bain2) polaitíochta

 

political will n

toil (bain3) pholaitiúil

 

politically correct adj

de réir na dtuairimí ‘cearta’ poiblí

 

politically incorrect adj

ag teacht salach ar na tuairimí ‘cearta’ poiblí

 

politician n

polaiteoir fir3

professional politician

polaiteoir gairmiúil

 

politicisation n

polaitiú fir

 

politicise v

polaitíonn br,

tugann (br) taobh na

polaitíochta isteach sa ghnó / sna gnóithe

 

politicking n

(br) i mbun na polaitíochta

 

politics n

polaitíocht bain3

 

poll n

(survey)

suirbhé fir4

(vótála / tuairimí)

straw poll

suirbhé samplála

(vótála / tuairimí)

 

poll n

(voting)

vótaíocht,

vótáil bain3

1 light poll

vótaíocht éadrom

 

2 heavy poll

vótaíocht throm

3 goes to the polls

(goes to vote)

téann (br) ag vótáil

4 goes to the polls

(calls an election)

gaireann (br) toghchán

 

poll v

(to receive votes)

faigheann (br) vótaí

she polled well

fuair sí cuid mhaith vótaí

 

poll v

(to cast a vote)

caitheann (br) vóta

he polled in the election

chaith sé a vóta sa toghchán

 

poll v

(to record votes)

cuireann (br) vótaíocht ar

the people of the

constituency were polled

cuireadh vótaíocht ar phobal

an toghcheantair

 

poll clerk n

cléireach (fir1) vótaíochta

 

poll rating n

tacaíocht (bain3) de réir suirbhé

 

poll tax n

cáin (bain5) cheann,

cáin (bain5) chloigne

 

polling n

vótaíocht,

vótáil bain3

1 polling booth

both (bain3) vótaíochta

2 polling card

cárta (fir4) vótála

3 polling district

ceantar (fir1) vótaíochta

4 polling station

ionad (fir1) vótaíochta

 

pollute v

truaillíonn br

 

pollution n

truailliú fir

1 pollution control

srianadh (fir) ar thruailliú

2 pollution monitoring

monatóireacht (bain3) ar thruailliú

 

pomp n

poimp bain2

 

pomp and circumstance n

mustar (fir1) is mórdháil bain3

 

pontificate v

(br) ag pápaireacht,

déanann (br) pápaireacht

 

poor adj

bocht aid

 

popular adj

 ar a bhfuil an-mheas

 she is a popular politician

 polaiteoir (fir3) í a bhfuil

 an-mheas ag daoine uirthi

 

popular democracy n

daonlathas (fir1) pobail

 

popular opinion n

tuairim (bain2) an phobail i gcoitinne

 

population n

daonra fir4

 

population change n

athrú (fir) daonra

 

population decline n

laghdú (fir) daonra

 

population density n

dlús (fir1) daonra

 

population distribution n

dáileadh (fir) daonra

 

population estimate n

daonra (fir4) measta

 

population forecast n

réamh-mheastachán (fir1) daonra

 

population growth n

méadú (fir) daonra

 

population projection n

réamh-mheastachán (fir1) daonra

 

population statistics npl

staitisticí (bain2 iol) daonra

 

portable equipment n

trealamh (fir1) iniompair

 

portfolio n

cúram fir1 (Aire)

 

pose v a problem

(br) ina fhadhb

 

position statement n

(state of progress)

ráiteas (fir1) staide

 

position statement n

(stance)

ráiteas (fir1) seasaimh

 

positive discrimination n

idirdhealú (fir) dearfach

 

post n

post fir1

1 by return of post

le casadh an phoist

2 post free

saorphoist gu mar aid

 

post office n

oifig (bain2) poist

 

post room n

seomra (fir4) poist

 

postage paid adj

postas íoctha

 

postal ballot n

ballóid (bain2) phoist

 

postal company n

cuideachta (bain4) poist

 

postal district n

postcheantar fir1

 

postal referendum n

reifreann (fir1) poist

 

postal service n

seirbhís (bain2) poist

 

postal survey n

suirbhé (fir4) poist

 

postal vote n

vóta (fir4) poist

 

postcode n

postchód fir1

 

post-graduate aid

iarchéime gu mar aid

post-graduate research

taighde (fir4) iarchéime

 

postpone v

cuireann (br) ar atráth,

iarchuireann br,

cuireann (br) siar

1 the debate was postponed

cuireadh an díospóireacht ar

atráth

2 the debate is postponed

tá an díospóireacht ar atráth

 

posture n

cuma (bain4) phoiblí,

seasamh (fir1) poiblí

he adopted a political posture on an issue

ghlac sé chuige cuma phoiblí pholaitiúil ar cheist,

ghlac sé chuige seasamh poiblí polaitiúil ar cheist

 

posture v

glacann (br) cuma phoiblí, glacann (br) seasamh poiblí

 

posturing n

ag glacadh cuma phoiblí

chuige / chuici féin,

ag glacadh seasamh poiblí chuige / chuici féin

 

potential n

acmhainneacht bain3

 

poverty n

bochtaineacht bain3

poverty trap

sáinn (bain2) na bochtaineachta

 

power n

(ability)

cumas fir1

 

power n

(energy)

fuinneamh fir1

1 power consumption

tomhaltas (fir1) fuinnimh

2 power station

cumhachtstáisiún fir1,

stáisiún (fir1) cumhachta

3 power supply

soláthar (fir1) cumhachta

 

power n

(physical force / strength)

neart fir1

 

power n

(political)

cumhacht bain3

1 takes power

glacann seilbh ar chumhacht

2 in power

i gcumhacht

3 power to act

cumhacht feidhmithe

 

powers npl

cumhachtaí bain3 iol

 

power sharing n

cumhachtroinnt bain3

 

power-sharing executive n

coiste (fir4) feidhmiúcháin cumhachtroinnte

 

practicable adj

infheidhmithe aid

 

practical adj

praiticiúil aid

practical considerations

dálaí (bain3 iol) praiticiúla

 

practice n

gnás,

cleachtas fir1

1 good practice

dea-ghnás

2 practice and procedure

gnás agus nós imeachta

3 common practice

gnás

4 in practice, we work differently

dáiríre, ní oibrímid ar an dóigh chéanna

 

practise v

cleachtann br

practises politics

cleachtann gairm na polaitíochta

 

pragmatic adj

pragmatach aid

 

pragmatism n

pragmatachas fir1

 

pragmatist n

pragmatach fir1

 

prayer n

guí bain4

 

preamble n

brollach fir1,

réamhrá fir4

preamble to an Act

brollach Achta

 

precast concrete n

coincréit (bain3) réamhtheilgthe

 

precede v

gabhann (br) roimh

 

precedence n

tosaíocht bain3

 

precedent n

fasach fir1

sets a precedent

déanann (br) fasach

 

precedented adj

(br) fasach ann (do)

 

precept n

ordú fir

 

precept v

tugann (br) ordú

 

pre-condition n

réamhchoinníoll fir1

 

predicament n

faopach fir1

he found himself in an awkward predicament

bhí sé san fhaopach

 

predict v

tuarann,

réamh-mheasann br

 

predictable adj

a d’fhéadfaí a thuar aid

1 the debate followed fairly predictable lines

rinneadh an díospóireacht ar mhodh a d’fhéadfaí a thuar

2 that was predictable

d’fhéadfaí é sin a thuar

 

prediction n

tairngreacht bain3,

tuar fir1

 

pre-empt v

tagann (br) roimh,

bacann br

 

pre-emptive adj

a thagann roimh

pre-emptive strike

buille (fir4) roimh ré

 

prefabricated building n

foirgneamh (fir1) réamhdhéanta

 

prefabricated housing n

tithe (fir iol) réamhdhéanta

 

preferential adj

fabhrach aid

preferential treatment

cóir (bain3) fhabhrach

 

preferment n

ardú fir (céime)

 

prejudice n

(bias)

claontacht bain3,

claonadh fir

without prejudice (against)

gan chlaontacht (in aghaidh)

 

prejudice n

(legal)

dochar fir1

without prejudice

gan dochar

 

prejudice v

(a person against another)

claonann (br) in éadan

 

prejudice v

(to spoil, to damage)

déanann (br) dochar do

 

prejudiced adj

claonta aid

 

prejudicial adj

(legal)

dochrach aid (do)

 

preliminaries npl

réamhimeachtaí fir3 iol, réamhchéimeanna bain2 iol

 

preliminary hearing n

réamhéisteacht bain3

 

preliminary meeting n

réamhchruinniú fir

 

preliminary ruling n

réamhrialú fir

 

premature adj

anabaí aid

the premature closure

of the debate

clabhsúr (fir1) anabaí na díospóireachta

 

pre-meeting n

réamhchruinniú fir

 

premise n

réamhleagan fir1

 

premises npl

áitreabh fir1

on Assembly premises

i bhfoirgneamh an Tionóil

 

prerogative n

saincheart fir1,

sainphribhléid bain2

 

prerogative adj

sainchirt gu mar aid,

 sainphribhléide gu mar aid

 

pre-school playgroup n

naíonra fir4

 

pre-schooling n

réamhscolaíocht bain3

 

prescribe v

(to lay down)

forordaíonn br,

leagann (br) síos

 

prescription n

(authoritative imposition)

rúradh fir1,

saintreoir bain5

 

prescription n

(medical)

oideas fir1

 

prescriptive adj

rúrach,

saintreorach aid

over-prescriptive

ró-shaintreorach

 

present adj

(atá) i láthair,

láithreach aid

 

present v

tíolacann br,

cuireann (br) i láthair

presents a Bill

tíolacann Bille

 

preservation n

caomhnú fir

 

preside v

(br) i gceannas

presides over

tá i gceannas (cruinnithe)

 

presidency n

uachtaránacht bain3

 

president n

uachtarán fir1

President of Ireland

Uachtarán na hÉireann

 

presidential adj

uachtaráin gu mar aid

1 presidential address

aitheasc (fir1) uachtaráin

2 presidential system

córas (fir1) uachtaránachta

 

presiding officer n

(in election)

oifigeach (fir1) ceannais

 

press n

preas fir3,

na nuachtáin fir1 iol

the press

an preas,

na nuachtáin

 

press v

brúnn br

Is the Deputy pressing the amendment?

an bhfuil an Teachta ag brú

an leasaithe?

 

press v home

cuireann (br) teann le (rud)

I wish to press home the point

is mian liom teann a chur leis an bpointe / phointe

 

press briefing n

seisiún (fir1) faisnéise don phreas

 

press conference n

preasagallamh fir1

 

press corps n

lucht (fir4) an phreasa

 

press cutting n

gearrthán (fir1) nuachtáin, gearrthóg (bain2) nuachtáin

 

press gallery n

áiléar (fir1) na n-iriseoirí

 

press office n

preasoifig bain2

 

press officer n

preasoifigeach fir1

 

press release n

preaseisiúint bain3

 

press secretary n

preasrúnaí fir4

 

press statement n

preasráiteas fir1

 

pressing adj

práinneach aid

there is pressing business to handle

tá gnó práinneach / gnóithe práinneacha le déanamh

 

pressure n

brú fir,

broid bain2

pressure of work

broid oibre

 

pressure group n

brúghrúpa fir4

 

pressurise v

teannann (br) ar (dhuine)

he was pressurised into making a mistake

teannadh an oiread sin air go ndearna sé meancóg

 

prestressed concrete n

coincréit (bain3) réamhstrusta

 

presume v

déanann (br) talamh

slán de (rud)

you presume too much

tá tú ag déanamh talamh

slán de bharraíocht,

tá tú ag déanamh dóighe

de do bharúil

 

presumption n

toimhde bain5

1 rebuttable presumption

toimhde infhrisnéise

2 irrebuttable presumption

toimhde dhofhrisnéise

 

presumptuous adj

andóchasach aid

his deed was considered presumptuous

measadh a ghníomh a bheith andóchasach

 

pre-tax profit n

brabús (fir1) roimh cháin

 

prevail v

(br) i réim

statute prevails

tá an reacht i réim

 

prevaricate v

déanann (br) caint sheachantach

 

prevarication n

seachantacht bain3

 

preventive detention n

coinneáil (bain3) choisctheach

 

preventive maintenance n

cothabháil (bain3) chosantach / choisctheach

 

preventive measures npl

bearta (fir1 iol) coisctheacha

 

preventive medicine n

míochaine (bain4) choisctheach

 

price n

praghas fir1

 

price elasticity n

leaisteachas (fir1) praghais

 

primary n

(election)

toghchán (fir1) tosaigh

 

primary adj

príomhúil,

príomha aid

bun- réim

1 primary (health) care

cúram (fir1) (sláinte) príomhúil

2 primary legislation

reachtaíocht (bain3) phríomhúil

 

primary education n

bunoideachas fir1

 

primary school n

bunscoil bain2

 

primary road n

príomhbhóthar fir1

 

prime example n

sampla (fir4) cruthanta

 

Prime Minister n

Príomh-Aire fir4

 

Prime Minister’s

Questions npl

Ceisteanna (bain2 iol) chun

an Phríomh-Aire / ar an Phríomh-Aire

 

prime-ministerial adj

an Phríomh-Aire gu mar aid,

mar a bheadh Príomh-Aire,

ag Príomh-Aire

1 conducts himself / herself in a prime-ministerial way

iompraíonn é / í féin mar a bheadh Príomh-Aire

2 a prime-ministerial action

gníomh (fir1) ag Príomh-Aire

 

prince n

prionsa fir4

Prince of Wales

Prionsa na Breataine Bige

 

principal n

(college)

príomhoide fir4

 

principal adj

príomh- réim

principal road

príomhbhóthar fir1

 

principality n

prionsacht bain3

 

principle n

prionsabal fir1

 

principled adj

ar bhonn prionsabail

a principled decision

cinneadh ar bhonn prionsabail

 

prior formality n

réamhfhoirmeáltacht bain3

 

priority n

tosaíocht bain3

priority area

ceantar (fir1) tosaíochta

 

private adj

príobháideach aid

private and confidential

príobháideach agus faoi rún

 

Private Act n of Parliament

Acht (fir3) Príobháideach Parlaiminte

 

Private (Member’s / Parliamentary) Bill n

Bille (fir4) Príobháideach

 

private business n

gnó (fir4) príobháideach,

gnóithe (fir4 iol) príobháideacha

 

private citizen n

gnáthshaoránach fir1

 

private contractor n

conraitheoir (fir3) príobháideach

 

private education n

oideachas (fir1) príobháideach

 

private enterprise n

fiontraíocht (bain3) phríobháideach

 

private health care n

cúram (fir1) sláinte príobháideach

 

private health insurance n

árachas (fir1) sláinte príobháideach

 

private hospital n

ospidéal (fir1) príobháideach

 

private house n

teach (fir) príobháideach

 

private investment n

infheistíocht (bain3) phríobháideach

 

Private Member’s Bill

Bille (fir4) Comhalta Phríobháidigh

 

Private Members’ Time

Am (fir3) Comhaltaí Príobháideacha

 

private (nursing) home n

teach (fir) altranais príobháideach

 

private office n

oifig (bain2) phríobháideach

 

private property n

maoin (bain2) phríobháideach

 

private rented accommodation n

cóiríocht (bain3) phríobháideach ar cíos

 

private road n

bóthar (fir1) príobháideach

 

private secretary n

rúnaí (fir4) príobháideach

 

private sector n

an earnáil (bain3) phríobháideach

 

private-sector housing n

tithe (fir iol) earnála príobháidí

 

privatisation n

príobháidiú fir

 

privilege n

pribhléid bain2

 

privileged adj

faoi phribhléid

privileged background

cúlra (fir4) gustalach

 

Privy Council n

Comhairle (bain4) na

Banríona / an Rí

 

Privy Councillor n

(PC)

Ríchomhairleoir fir3

 

proactive adj

onnghníomhach aid

proactive approach

cur (fir) chuige onnghníomhach

 

probation n

promhadh fir1

1 probation officer

oifigeach (fir1) promhaidh

2 probation order

ordú (fir) promhaidh

3 probation service

seirbhís (bain2) promhaidh

 

probationary teacher n

múinteoir (fir3) ar promhadh

 

probationer n

ciontóir (fir3) ar promhadh

 

probity n

ionracas fir1

 

procedural adj

nós imeachta gu mar aid

1 procedural question / matter

ceist (bain2) nós imeachta

2 procedural motion

rún (fir1) nós imeachta

3 procedural area

réimse (fir4) nós imeachta

 

procedure n

nós (fir1) imeachta

grievance procedure

nós imeachta casaoide

 

proceed v

téann (br) ar aghaidh,

leanann (br) le

proceeds with a debate

téann ar aghaidh le díospóireacht,

leanann le díospóireacht

 

proceedings npl

imeachtaí fir3 iol

 

proceedings npl

(legal)

imeachtaí fir3 iol

(dlí)

 

process n

próis bain2,

próiseas fir1

judicial process

próis bhreithiúnach

 

process v

próisíonn,

próiseálann br

 

process n of law

próis (bain2) an dlí

 

proclamation n

forógra fir4

 

proctor n

prócadóir fir3

 

Procurator Fiscal n

Aturnae (fir4) Stáit

 

procure v

(to bring about)

tugann (br) chun críche

 

produce v

(to make)

táirgeann br

 

produce v

(to put forward in court, parliament)

tugann (br) ar láimh / ar aird

 

produce v

(to set out)

cuireann (br) i láthair

 

productivity n

táirgiúlacht bain3

 

profession n

gairm bain2

 

professional adj

gairmiúil aid

a professional politician

polaiteoir (fir3) gairmiúil

 

professional association n

cumann (fir1) gairme

 

professional conduct n

iompar (fir1) gairmiúil

 

professional ethics n

eitic (bain2) ghairmiúil

 

professional etiquette n

béasaíocht (bain3) ghairmiúil, béascna (bain4) ghairmiúil

 

professional indemnity n

slánaíocht (bain3) ghairmiúil

 

professional negligence n

faillí (bain4) ghairmiúil

 

professional qualification n

cáilíocht (bain3) ghairmiúil

 

profile n

(biographical sketch)

cuntas (fir1) gairid ar shonraí (beatha),

gearrbheathaisnéis bain2

 

profile n

(scheme sketch)

cuntas (fir1) gairid ar shonraí

(scéime)

 

profile n

(public notice)

iomrá fir4

1 raises the profile of

cuireann le hiomrá (duine), cuireann (duine) níos mó os comhair an phobail

2 he maintains a high profile

cothaíonn sé an t-iomrá / fheiceálacht

3 he kept a low profile

sheachain sé aird an phobail

 

profile v

(biographical sketch)

tugann (br) cuntas gairid ar shonraí (beatha),

cumann (br) gearrbheathaisnéis (ar)

 

profile v

(scheme sketch)

tugann (br) cuntas gairid ar shonraí (scéime)

 

profit n

(benefit)

buntáiste fir4

 

profit n

(financial gain)

brabús fir1

 

profit v

(to gain benefit, advantage)

baineann (br) tairbhe as, baineann (br) buntáiste as

 

profit v (from)

(financially)

déanann (br) brabús (as)

 

profit making n

déanamh (fir) brabúis

 

profit sharing n

páirtiú (fir) i mbrabús

profit-sharing scheme

scéim (bain2) pháirtiú i mbrabús

 

profitability n

brabúsacht bain3

 

proforma n

pro forma fir4

 

program n

 (computer)

ríomhchlár fir1

(ríomhaire)

 

program v

(computer)

ríomhchláraíonn br

(ríomhaire)

 

programme n

clár fir1

 

programme v

cláraíonn br,

soláthraíonn (br) clár (do)

 

programme analysis n

cláranailís bain2

 

programme budget n

clárbhuiséad fir1

 

programme committee n

coiste (fir4) cláir

 

programme evaluation n

clármheastóireacht bain3

 

programme planning n

clárphleanáil bain3

 

programming language n

teanga (bain4) ríomhchlárúcháin

 

programme manager n

clárbhainisteoir fir3

 

progress n

dul (fir) chun cinn

 

progress report n

tuarascáil (bain3) ar dhul

chun cinn

 

progressive adj

forásach,

céimnitheach aid

1 progressive opinion

dearcadh (fir) forásach

2 progressive policy

polasaí (fir4) forásach

3 progressive collapse

cliseadh (fir) céimnitheach

 

Progressive Democrats n

Páirtí (fir4) Daonlathach, an

 

Progressive Unionist Party n (PUP)

Páirtí (fir4) Aontachtach Forásach, an

 

prohibit v

toirmisceann br

 

prohibited adj

toirmiscthe aid

 

prohibition order n

ordú (fir) toirmisc

 

project n

tionscadal,

tionscnamh fir1

 

project n appraisal

meastóireacht (bain3) ar thionscadal

 

project control n

rialú (fir) tionscadail

 

project coordination n

comhordú (fir) tionscadail

 

project n evaluation

meastóireacht (bain3) ar thionscadal

 

project management n

bainistíocht (bain3) tionscadail

 

project manager n

bainisteoir (fir3) tionscadail

 

project planning n

pleanáil (bain3) tionscadal

 

projected figures npl

figiúirí (fir1 iol) réamh-mheasta

 

projection n

réamh-mheastachán fir1

 

projections npl

réamh-mheastacháin fir1 iol

 

prolong v

fadaíonn br,

cuireann (br) fad le

prolongs debate

cuireann fad leis an díospóireacht

 

prolongation n

fadú fir

unnecessary prolongation

of a debate

fadú neamhriachtanach ar dhíospóireacht / le díospóireacht

 

prolonged adj

faidréiseach aid

the opposition made a prolonged attack on the government

rinne an freasúra ionsaí faidréiseach ar an rialtas

 

promise n

gealltanas fir1

 

promise v

geallann br

 

promote v

(to support actively)

cuireann (br) ar aghaidh, cuireann (br) chun tosaigh

promotes a Bill

cuireann Bille chun tosaigh

 

promote v

(staff)

tugann (br) ardú céime do,

ardaíonn (br) (foireann)

 

promotion n

(commerce)

cur (fir) chun cinn

 

promotion n

(of staff)

ardú fir céime

 

promotion procedure n

nós (fir1) imeachta ardaithe céime

 

prone to adj

tugtha (aid) do

he is prone to exaggeration

tá sé tugtha don áibhéil

 

proof n

cruthúnas fir1

 

propaganda n

bolscaireacht bain3

 

proper adj

cuí aid

1 proper authority

údarás (fir1) cuí

2 proper channels

bealaí (fir1 iol) cuí

3 properly carried out

comhlíonta mar is cuí

 

property n

maoin bain2

 

property company n

cuideachta (bain4) maoine

 

property developer n

forbróir (fir3) maoine

 

property development n

forbairt (bain3) maoine

 

property investment n

infheistíocht (bain3) maoine

 

property law n

dlí (fir4) maoine

 

property management n

bainistíocht (bain3) maoine

 

property market n

margadh (fir1) maoine

 

property tax n

cáin (bain5) mhaoine

 

property value n

luach (fir3) maoine

 

proportion n

(part, share)

cion fir4,

cuid bain3

 

proportion n

(ratio, symmetry)

comhréir bain2

 

proportional adj

(share)

cionmhar aid

on a proportional basis

ar bhonn cionmhar

 

proportional adj (corresponding)

comhréireach aid

 

proportional representation n

ionadaíocht (bain3) chionmhar

 

proportional system n

córas (fir1) cionmhar

 

proportionality n

comhréireacht bain3

 

proportionate adj

i gcomhréir

 

proportionately adv

i gcomhréir le

 

proposal n

togra fir4

 

propose v

(to put forward)

molann br

proposes an amendment

molann leasú

 

propose v

(to plan, to intend)

beartaíonn br

 

proposed adj

(put forward)

molta aid

 

proposed adj

(planned, intended)

beartaithe aid

 

proposed legislation n

reachtaíocht (bain3) bheartaithe

 

proposer n

moltóir fir3

the proposer of the motion

moltóir na tairisceana

 

prorogation n

díscor fir1

 

prorogue v

díscoireann br

 

proscribe v

toirmisceann br

 

proscribed adj

toirmiscthe aid

 

proscription n

toirmeasc fir1

 

prosecute v

ionchúisíonn br

 

prosecution n

ionchúiseamh fir1

 

prospective adj

ionchasach aid

1 prospective (parliamentary) candidate

iarrthóir (fir3) ionchasach

(don pharlaimint)

2 prospective Assembly candidate

iarrthóir (fir3) ionchasach don Tionól

 

prospectus n

réamheolaire fir4

 

prosperity n

rathúnas fir1

 

protected tenancy n

tionóntacht (bain3) chosanta

 

protective clothing n

éadaí (fir1 iol) cosanta

 

protest n

agóid bain2,

gearán fir1

 

protest v

déanann (br) agóid (in aghaidh), déanann (br) gearán (faoi)

 

protester n

agóideoir fir3

 

protocol n

prótacal fir1

1 observes protocol

comhallann (br) prótacal

2 signs a protocol

síníonn (br) prótacal

3 Protocol on Privileges and

Immunities

Prótacal maidir le Pribhléidí

agus Díolúintí

 

prove v

cruthaíonn br

 

province n

cúige fir4

 

provincial adj

tuaithe gu mar aid

 

provision n

(stipulation)

foráil bain3

 

provision n

(supply, prior measure)

soláthar fir1

 

provision n

(arrangement)

socrú fir

 

provision n of services

soláthar (fir1) seirbhísí

 

provisional adj

(temporary)

sealadach aid

 

provisional adj

(with conditions)

ar choinníoll(acha)

 

proviso n

proviso(e)s pl

coinníoll fir1

 

provoke v

(to annoy)

briogann,

saighdeann br

 

provoke v

(to engender)

spreagann br

provokes a response

spreagann freagra

 

Provost-Marshal n

Propast-Mharascal fir1

 

proxy n

seachvótálaí fir4

proxy vote

seachvóta fir4

 

psychiatric adj

síciatrach aid

1 psychiatric care

cúram (fir1) síciatrach

2 psychiatric hospital

ospidéal (fir1) síciatrach

3 psychiatric illness

tinneas (fir1) síciatrach

 

public n

an pobal fir1,

na daoine fir4 iol

in public

go poiblí

 

public adj

poiblí aid

 

public accountability n

cuntasacht (bain3) phoiblí

 

Public Accounts

Committee n

(PAC)

An Coiste (fir4) um Chuntais Phoiblí

 

public administration n

riarachán (fir1) poiblí

 

public area n

áit (bain2) phoiblí

 

public authorities npl

údaráis (fir1 iol) phoiblí

 

public building n

foirgneamh (fir1) poiblí

 

public confidence n

muinín (bain2) an phobail

 

public consultation n

dáil (bain3) chomhairle leis an bpobal / phobal

 

public decency n

cuibheas (fir1) poiblí

 

public enterprise n

fiontar (fir1) poiblí

 

public expenditure n

caiteachas (fir1) poiblí

public expenditure cuts

ciorruithe ar an gcaiteachas poiblí / chaiteachas phoiblí

 

public finance n

airgeadas (fir1) poiblí

 

public funds npl

cistí (fir4 iol) poiblí

 

public gallery n

áiléar (fir1) poiblí

 

public good n

an mhaith (bain2) choiteann

for the public good

ar mhaithe leis an bpobal / phobal

 

public health officer n

oifigeach (fir1) sláinteachais phoiblí

 

public holiday n

saoire (bain4) phoiblí

 

public information

services npl

seirbhísí (bain2 iol) faisnéise don phobal

 

public inquiry n

fiosrúchán (fir1) poiblí

 

public interest n

leas (fir3) an phobail

in the public interest

le leas an phobail

 

public investment n

infheistíocht (bain3) phoiblí

 

public library n

leabharlann (bain2) phoiblí

 

public limited

company n (plc)

cuideachta (bain4)

phoiblí theoranta (cpt)

 

public meeting n

cruinniú (fir) poiblí

 

public morality n

moráltacht (bain3) phoiblí

 

public open space n

blár (fir1) poiblí

 

public order n

ord (fir1) poiblí

 

public participation n

rannpháirtíocht (bain3)

an phobail,

rannpháirtíocht (bain3) phoiblí

public participation exercise

gníomh (fir1) rannpháirtíochta poiblí

 

public place n

áit (bain2) phoiblí

 

public policy n

beartas (fir1) poiblí

contrary to public policy

in aghaidh an bheartais phoiblí

 

public procurement n

tógáil (bain) i seilbh phoiblí

 

public relations npl (PR)

caidreamh (fir1) poiblí

public relations officer (PRO)

oifigeach (fir1) caidrimh phoiblí

 

public school n

(UK)

coláiste (fir4) príobháideach

(RA)

 

public sector n

an earnáil (bain3) phoiblí

 

public sector borrowing n

iasachtaí (bain3 iol) na hearnála poiblí

public sector borrowing requirement

ceanglas (fir1) iasachtaí na hearnála poiblí

 

public sector housing n

tithe (fir iol) earnála poiblí

 

public servant n

fostaí (fir4) sa tseirbhís phoiblí

 

public services npl

seirbhísí (bain2 iol) poiblí

 

public speaking n

óráidíocht bain3

 

public spirit n

tuiscint (bain3) don mhaith choiteann

 

public-spirited adj

tugtha (aid) don mhaith choiteann

 

public transport n

iompar (fir1) poiblí

 

public utilities npl

fóntais (fir1 iol) phoiblí

 

publication n

(issuing)

foilsiú fir

 

publication n

(book etc)

foilseachán fir1

 

publicise v

poiblíonn br

 

publicity n

poiblíocht bain3

 

publish v

foilsíonn br

 

pump-priming n

cúnamh (fir1) airgeadais tionscnaimh

 

punish v

cuireann (br) pionós ar

 

punitive measures npl

bearta (fir1 iol) pionósacha

 

purpose n

cuspóir fir3

General Purposes Committee

Coiste (fir4) Ilchuspóra

 

purpose-built adj

a tógadh le sainchuspóir

 

pursuance,

in pursuance of

de bhun

 

pursue v

(to follow)

téann (br) sa tóir ar

 

pursue v

(to continue tenaciously)

coinníonn (br) le

pursues the matter

coinníonn leis an

gcúram / chúram

 

put v (a motion)

cuireann br (tairiscint) faoi bhráid (cruinnithe)

1 I move that the motion be put

molaim go gcuirfear an tairiscint

2 I’ll put the motion (to the meeting) now

cuirfidh mé an tairiscint (faoi bhráid an chruinnithe) anois

 

put v down

cuireann (br) síos

puts down an amendment

cuireann síos leasú

 

put v forward a motion

cuireann (br) tairiscint ar aghaidh

 

put v out to contract

cuireann (br) amach ar conradh

 

put v to the vote

cuireann (br) chun vóta