oath n

mionn fir3

1 oath of allegiance

mionn dílseachta

2 takes oath of allegiance

tugann (br) mionn dílseachta, glacann (br) mionn dílseachta

 

obedience n

umhlaíocht bain3

 

obey v

umhlaíonn (br) do,

(br) umhal do

 

object v (to)

agóideann (br) in aghaidh /

i gcoinne,

cuireann (br) in aghaidh /

i gcoinne

 

objection n

agóid bain2

Objection!

Agóid!

 

objective n

cuspóir fir3

 

objective adj

oibiachtúil aid

 

objectivity n

oibiachtúlacht bain3

 

obligation n

dualgas fir1,

oibleagáid,

comaoin bain2

 

obligatory adj

éigeantach aid

 

obscenity laws npl

dlíthe (fir4 iol) na graostachta

 

observance n

comhall fir1

observance of human rights

comhall chearta an duine

 

observation n

(opinion)

tuairim bain2

 

observe v

comhlíonann br

observes the rules

comhlíonann na rialacha

 

observer n

breathnóir fir3

 

obsolete adj

i léig,

as feidhm

 

obstruct v

(to block)

coisceann br

 

obstruct v

(to hinder, to delay)

bacann br

1 obstructs a debate

bacann díospóireacht

2 obstructs the course of justice

bacann cúrsa na córa

 

obstruction n

(blockage)

cosc fir1

the lorry caused an obstruction in the car park

bhí an leoraí sa tslí sa charrchlós

 

obstruction n

(hindering, delaying)

bac fir1

the obstruction of the debate

bac na díospóireachta

 

obstructionism n

bacóireacht bain3

 

obstructionist adj

bacóireachta gu mar aid

obstructionist tactics

beartaíocht (bain3) bacóireachta

 

obstructionist n

 bacóir fir3

 

obstructive adj

bacúil aid

obstructive behaviour

iompar (fir1) bacúil

 

obviate v a danger

bacann (br) contúirt

 

obviate v problems

coisceann (br) deacrachtaí, réitíonn (br) fadhbanna,

tagann (br) roimh fhadhbanna

 

occasion n

(time)

ócáid bain2

1 on the occasion of his appointment

ar ócáid a cheaptha

2 on numerous occasions

go minic

 

occasion n

(reason)

ábhar fir1

we never had occasion to doubt his integrity

ní raibh ábhar riamh againn a bheith in amhras faoina ionracas

 

occasion v

(to cause)

tarraingíonn br

(achrann etc)

his words occasioned ill will

tharraing a chuid focal mioscais

 

occupancy n

áitíocht bain3

 

occupation n

(job, profession, work)

post fir1,

slí (bain4) bheatha,

obair,

gairm bain2

 

occupation n

(of building)

áitiú fir

occupation of building

(in protest)

gabháil (bain3) seilbhe ar fhoirgneamh (mar agóid)

 

occupational disease n

galar (fir1) ceirde

 

occupational hazard n

priacal (fir1) ceirde

 

occupational health n

sláinte (bain4) cheirde

 

occupational hygiene n

sláinteachas (fir1) ceirde

 

occupational pension scheme n

scéim (bain2) pinsean gairme

 

occupational safety n

sábháilteacht (bain3) cheirde

 

occupational training n

oiliúint (bain3) ceirde

 

occupy v

(a building, in protest)

gabhann (br) seilbh

(ar fhoirgneamh mar agóid)

 

occupy v

(to move into a building)

áitíonn br

 

off-street parking n

páirceáil (bain3) charrchlóis

 

offence n

cion fir3

 

offence n

(criminal)

coir bain2

 

offend v

ciontaíonn br,

déanann (br) cion

 

offender n

ciontóir fir3

juvenile offender

ógchiontóir fir3

 

offer n

tairiscint bain3

 

offeree n

tairgí fir4

 

offeror n

tairgeoir fir3

 

Office n

Oifig bain2

1 Northern Ireland Office

Oifig Thuaisceart Éireann

2 Home Office

An Oifig Baile

 

office n

(place)

oifig bain2

 

office n

(position)

oifig bain2

is in office

tá in oifig

 

office accommodation n

cóiríocht (bain3) oifige

 

office block n

ceap (fir1) oifigí

 

office building n

foirgneamh (fir1) oifigí

 

office cleaning n

glantachán (fir1) oifigí

 

office development n

forbairt (bain3) oifigí

 

office equipment n

trealamh (fir1) oifige

 

office hours npl

uaire (bain2 iol) oifige

 

office machinery n

trealamh (fir1) oifige

 

office management n

bainistíocht (bain3) oifige

 

Office of the First Minister and Deputy First Minister n

Oifig (bain2) an Chéad-Aire agus an LeasChéad-Aire

 

Office of the Houses of the Oireachtas n

Oifig (bain2) Thithe an Oireachtais

 

office rent n

cíos (fir3) oifige

 

office staff n

foireann (bain2) oifige

 

office worker n

oibrí (fir4) oifige

 

officer n

oifigeach fir1

 

official n

feidhmeannach fir1

 

official adj

oifigiúil aid

 

official language n

teanga (bain4) oifigiúil

 

Official Petitioner n

Achainíoch (fir1) Oifigiúil

 

Official Referee n

Moltóir (fir3) Oifigiúil

 

official secret n

rún (fir1) oifigiúil

 

Official Solicitor n

Aturnae (fir4) Oifigiúil

 

Official Unionist Party n (OUP)

Páirtí (fir4) Aontachtach

Oifigiúil, an

 

offset printing n

aischlódóireacht bain3

 

Oireachtas, the n

(Dáil Éireann and Seanad Éireann)

 An tOireachtas fir1

 

Oireachtas Bill n

Bille (fir4) Oireachtais

 

old-age pension n

pinsean (fir1) seanaoise

 

old-age pensioner n

pinsinéir (fir3) seanaoise

 

old people's home n

áras (fir1) seanóirí

 

ombudsman n

ombudsmen pl

ombudsman fir4

Administration Ombudsman

Ombudsman Riaracháin

 

on behalf of

thar ceann

 

on probation

ar promhadh

 

on the record

le foilsiú

he spoke on the record

labhair sé agus cead a fhoilsiú

 

one-parent family n

teaghlach (fir1) aontuismitheora

one-parent family benefit

sochar (fir1) teaghlaigh

aontuismitheora

 

one-line whip n

fógra (fir4) aon líne

 

onerous adj

dochraideach, trom aid

 

on(-)line adj

ar líne

 

open adj

oscailte aid

 

open government n

oscailteacht (bain3) rialtais

 

open mind n

intinn (bain2) oscailte

 

open-plan office n

oifig (bain2) gan landairí

 

opening hours npl

uaire (bain2 iol) oscailte

 

Opening n of Parliament

Oscailt (bain2) na Parlaiminte

 

open-minded adj

neamhchlaonta aid,

le hintinn (bain2) oscailte

 

openness n

oscailteacht bain3

 

operate v

oibríonn,

feidhmíonn br

 

operating cost n

costas (fir1) oibriúcháin

 

operational adj

oibríochtúil aid

operational research

taighde (fir4) oibríochtúil

 

operative date n

dáta (fir4) feidhme

 

operative part n

cuid (bain3) oibríoch

the operative part of a deed

an chuid oibríoch de ghníomhas

 

operative words npl

focail (fir1 iol) oibríocha

operative words in a conveyance

na focail oibríocha i dtíolacas

 

operator n

oibreoir fir3

 

opinion n

barúil bain3,

tuairim bain2,

dearcadh fir

1 mainstream opinion

dearcadh an phobail i gcoitinne

2 the weight of opinion

tuairim na coitiantachta,

an tuairim choitianta

 

opinion formers npl

lucht (fir4) múnlaithe tuairimí

 

opinion poll / survey n

pobalbhreith bain2

 

opportunity n

deis bain2,

caoi bain4

 

oppose v

cuireann (br) i gcoinne

I oppose the Bill

cuirim i gcoinne an Bhille

 

opposed to

in aghaidh,

i gcoinne

diametrically opposed to the government

in aghaidh an rialtais amach is amach

 

opposition n

freasúra fir4

1 opposition benches

binsí (fir4 iol) an fhreasúra

2 opposition party

páirtí (fir4) freasúra

3 opposition whip

aoire (fir4) an fhreasúra

 

oppression n

cos (bain) ar bolg

 

opt v out

tarraingíonn (br) as,

diúltaíonn (br) a bheith

páirteach (i)

 

opt-out n

rogha (bain4) an diúltaithe

opt-out clause

clásal (fir1) rogha an diúltaithe

 

option n

rogha bain4

option to purchase

rogha ar cheannach

 

oral adj

béal- réim,

béil gu mar aid,

ó bhéal

 

oral answer n

freagra (fir4) ó bhéal

 

oral examination n

scrúdú (fir) béil

 

oral reply n

freagra (fir4) ó bhéal

 

oration n

óráid bain2

 

orator n

óráidí fir4

 

oratory n

(public speaking)

óráidíocht bain3

 

orbital motorway n

cuar-mhótarbhealach fir1

 

Order!

Ciúnas!,

Múineadh!

 

order n

(an order for goods)

ordú fir

 

order n

(a command)

ordú fir

 

order n

(procedural)

ord fir1,

ordú fir

Order of the Day

Ordú (fir) an Lae

 

order n

(proper state)

ord fir1,

ordú fir

 

order n

(sequence)

ord fir1

alphabetical order

ord aibítre

 

order,

in order adj

in ord

 

order,

out of order adj

as ord

1 rules someone out of order

rialaíonn (br) go bhfuil duine as ord

2 rules a question out of order

rialaíonn go bhfuil ceist as ord

3 the lift is out of order

tá an t-ardaitheoir (fir3) as ord

 

order v

(to arrange in order)

cuireann (br) in ord

 

order v

(to command)

ordaíonn br

 

order v

(to place an order)

ordaíonn br

 

order n for possession

ordú (fir) sealbhaithe

 

Order n in Council

Ordú (fir) i gComhairle

 

order n of business

riar (fir4) na hoibre,

ord (fir1) gnó / gnóithe

 

Order Paper n

Riar (fir4) na hOibre

 

organic waste n

dramhaíl (bain3) orgánach

 

organisation n

(society, movement)

eagraíocht bain3

community organisation

eagraíocht phobail

 

organisation n

(activity)

eagrú fir

political organisation

eagrú polaitíochta

 

organise v

eagraíonn br

 

original writ n

eascaire (fir4) bunaidh

 

outcome n

toradh fir1

 

outdoor recreation n

caitheamh (fir1) aimsire amuigh

 

out-patients’ department n

roinn (bain2) eisothar

 

output n

táirgeacht bain3

 

outrageous adj

ainspianta aid

an outrageous remark

focal (fir1) ainspianta

 

outrageously adv

go míchuibheasach

they behaved outrageously

d’iompair siad iad féin go míchuibheasach

 

outspoken adj

neamhbhalbh aid

 

outturn n

toradh fir1

 

outwork n

eachtobair bain2

 

ovation n

bualadh (fir) bos

1 the speaker received a standing ovation

sheas an slua agus thug bualadh bos don chainteoir

2 there was a standing ovation

seasadh ag bualadh bos

 

overall control n

rialú (fir) iomlán

no overall control

gan rialú iomlán

 

overall responsibilities npl

freagrachtaí (bain3 iol) foriomlána

 

overburden v

ró-ualaíonn br

 

overcome v

(to conquer)

cloíonn br

 

overcome v

(to solve)

sáraíonn br

 

overcrowding n

plódú fir

 

overhead projector n

osteilgeoir fir3

 

overheads npl

forchostais fir1 iol

 

overload v

ró-ualaíonn br

 

overloading n

ró-ualú fir

 

overmanning n

rófhoireann bain2

 

over-representation n

ró-ionadaíocht bain3

 

overriding adj

sáraitheach aid

overriding interest

leas (fir3) sáraitheach

 

overrule v

(to quash)

cuireann (br) ar neamhní

overrules a decision

cuireann cinneadh ar neamhní, cuireann breith ar neamhní

 

overrule v

(to decide against)

rialaíonn (br) in aghaidh

overrules a speaker

rialaíonn in aghaidh cainteora

 

overruling n

cur (fir) ar neamhní,

rialú (fir) in aghaidh

 

oversee v

maoirsíonn br

 

oversight n

(error)

dearmad fir1

 

oversight n

(overseeing)

maoirseacht bain3

 

overspend n

róchaitheamh fir1

 

overspend v

róchaitheann br

 

overspill n of population

sceitheadh (fir) daonra

 

overt adj

follas,

oscailte aid

 

overtime n

ragobair bain2

 

overturn v

cuireann (br) ar ceal

overturns a decision

cuireann breith ar ceal

 

overwhelming support n

tacaíocht (bain3) thar na bearta, tacaíocht (bain3) mhillteanach

 

owner occupier n

úinéir-áititheoir fir3,

áititheoir (fir3) úinéara

 

ownership n

úinéireacht bain3