nation n

náisiún fir1

 

National Assembly Advisory Group n (NAAG)

Grúpa (fir4) Comhairleach an Tionóil Náisiúnta

 

National Assembly

for Wales n

Tionól (fir1) Náisiúnta na Breataine Bige

 

national curriculum n

curaclam (fir1) náisiúnta

 

national debt n

fiach (fir1) náisiúnta

 

national democratic institution n

foras (fir1) daonlathach náisiúnta

 

national grid n

eangach (bain2) náisiúnta

 

national heritage n

oidhreacht (bain3) náisiúnta

 

national income n

ioncam (fir1) náisiúnta

 

national insurance n

árachas (fir1) náisiúnta

 

national interest n

leas (fir3) náisiúnta

in the national interest

le leas an náisiúin

 

national language n

teanga (bain4) náisiúnta

 

national park

páirc (bain2) náisiúnta

 

National Roads Authority n

An tÚdarás fir1 um Bóithre Náisiúnta

 

national security n

slándáil (bain3) náisiúnta

 

National Vocational Qualification n

Gairmcháilíocht (bain3) Náisiúnta

 

nationalise v

cuireann (br) i seilbh an stáit

 

nationalised industry

tionscal (fir1) náisiúnaithe

 

nationalism n

náisiúnachas fir1

 

nationalist n

náisiúnaí fir4

 

nationalist adj

náisiúnach aid

 

nationalistic adj

náisiúnaíoch aid

 

nationhood n

náisiúntacht bain3

 

nation state n

náisiúnstát fir1

 

natural gas n

gás (fir1) aiceanta

 

natural justice n

ceartas (fir1) aiceanta

rules of natural justice

rialacha (bain5 iol) an cheartais aiceanta

 

nature conservation n

caomhnú (fir) an dúlra

 

nature reserve n

anaclann (bain2) dúlra

 

necessary adj

riachtanach aid

 

needs assessment n

measúnú (fir) ar riachtanais

 

neglect n

faillí bain4

 

negligence n

faillí bain4,

neamart fir1

 

negligent adj

faillíoch,

neamartach aid

 

negotiable adj

(not fixed)

inchaibidle,

intráchta aid

not negotiable (fixed)

neamh-inchaibidle,

dothráchta aid

 

negotiable adj

(transferable)

soshannta,

inaistrithe aid

not negotiable

(not transferable)

doshannta,

neamh-inaistrithe

 

negotiable instrument n

ionstraim (bain2) shoshannta

 

negotiate v

caibidlíonn,

idirbheartaíonn br

 

negotiated tender n

tairiscint (bain3) de thoradh caibidlíochta / idirbheartaíochta

 

negotiating committee n

coiste (fir4)

caibidlíochta / idirbheartaíochta

 

negotiating position n

seasamh (fir1)

caibidlíochta / idirbheartaíochta

 

negotiation n

caibidlíocht,

idirbheartaíocht bain3

multi-party negotiations

caibidlí (bain2 iol) ilpháirtí

 

negotiator n

caibidleoir fir3,

idirbheartaí fir4

 

neighbour n

comharsa bain5

 

neighbourhood n

comharsanacht bain3

1 neighbourhood development

forbairt (bain3) comharsanachta

2 neighbourhood policing

póilíneacht (bain3) chomharsanachta

 

nepotism n

fabhar (fir1) fola

 

net budget n

glanbhuiséad fir1

 

network analysis n

anailís (bain2) ghréasáin

 

neutral adj

neodrach aid

 

neutrality n

neodracht bain3

 

New Deal n

An Beart (fir1) Nua

 

new technology n

teicneolaíocht (bain3) nua

 

new town n

baile (fir4) nua

 

New Year’s Honours List n

Liosta (fir4) Gradam na Banríona / an Rí don Bhliain Nua

 

news n

nuacht bain3

news release

eisiúint (bain3) nuachta

 

newsletter n

nuachtlitir bain5

 

newspaper n

nuachtán fir1

 

night shelter n

brú (fir4) oíche

 

night shift n

meitheal (bain2) oíche

 

night work n

obair (bain2) oíche

 

no confidence n

mímhuinín bain2

1 vote of no confidence

vóta (fir4) mímhuiníne

2 no confidence motion

tairiscint (bain3) mímhuiníne

 

no overall control n

gan rialú iomlán

 

‘no’ lobby n

na daoine (fir4 iol) atá in aghaidh (ruda)

 

noes npl

lucht (fir4) ‘níl’

the noes have it

(br) buaite ag lucht ‘níl’

 

noise abatement n

laghdú (fir) torainn

 

noise barrier n

bacainn (bain2) torainn

 

noise insulation

regulations npl

rialacháin (fir1 iol) inslithe torainn

 

nominal charges npl

táillí (bain4 iol) ainmniúla

 

nominate v

ainmníonn br

 

nominated member n

comhalta (fir4) ainmnithe,

ball (fir1) ainmnithe

 

nomination n

ainmniúchán fir1

nomination paper

páipéar (fir1) ainmniúcháin

 

nominator n

ainmnitheoir fir3

 

nominee n

ainmní fir4

 

non-advanced

further education n

breisoideachas (fir1) nach ardoideachas

 

non-aligned adj

nach bhfuil i gcomhghuaillíocht

 

non-alignment n

neamh-chomhghuaillíocht bain3

 

non-committal adj

neamhcheangailteach aid

the reply was non-committal

níor gealladh aon ní sa fhreagra,

bhí an freagra neamhcheangailteach

 

non-compliance n

neamhchomhlíonadh fir

non-compliance with the rules

neamhchomhlíonadh na rialacha

 

non-confrontational adj

neamhchoimhlinteach aid

 

Non-Departmental Government Funded Body n

Comhlacht (fir3) Neamhrannach á Mhaoiniú ag Rialtas

 

Non-Departmental Public Body n (NDPB)

Comhlacht (fir3) Neamhrannach Poiblí

 

non-disclosure n

neamhnochtadh fir

 

non-disclosure agreement n

comhaontú (fir) um neamhnochtadh

 

non-domestic rate n

ráta (fir4) tráchtála

non-domestic rates

rátaí (fir4 iol) gnó / gnóithe

 

nonfeasance n

neamhghníomh fir1

 

non-Irish speakers npl

daoine (fir4 iol) nach cainteoirí Gaeilge (iad)

 

non-legal adj

neamhdhlíthiúil aid

 

non-negotiable adj

(fixed)

neamh-inchaibidle,

dothráchta

 

non-negotiable adj

(non-transferable)

doshannta,

neamh-inaistrithe aid

non-negotiable cheque

seic (fir4) neamh-inaistrithe

 

non-payment n

neamhíoc fir3

 

non-political adj

neamhpholaitiúil aid

 

non-profit organisation n

eagraíocht (bain3) neamhbhrabúis

 

non-statutory adj

neamhreachtúil aid

non-statutory committee

coiste (fir4) neamhreachtúil

 

non-voting adj

(in a non-voting capacity)

gan cheart vótála

 

norm n

gnás fir1

 

Northern Ireland n

Tuaisceart (fir1) Éireann

 

Northern Ireland Conservative Party n (NICP)

Páirtí (fir4) Caomhach / Coimeádach Thuaisceart Éireann

 

Northern Ireland Labour Party n (NILP)

Páirtí (fir4) Lucht Oibre Thuaisceart Éireann

 

Northern Ireland Assembly n

Tionól (fir1) Thuaisceart Éireann

 

Northern Ireland Unionist Party n (NIUP)

Páirtí (fir4) Aontachtach Thuaisceart Éireann

 

Northern Ireland Women’s Coalition (n) (NIWC)

(Women's Coalition)

Comhghuaillíocht (bain3) Ban Thuaisceart Éireann (Comhghuaillíocht na mBan)

 

North-South Institutions npl

Institiúidí (bain2 iol) Thuaidh-Theas

 

North-South Ministerial Council, the n

An Chomhairle (bain4) Aireachta Thuaidh-Theas (CATT)

 

note n

nóta fir4

 

note v

nótálann br

 

notice n

fógra fir4

1 notice to quit

fógra fágála

2 notice of meeting

fógra cruinnithe

3 notice of motion

fógra tairisceana

4 notice of questions

fógra i dtaobh ceisteanna

 

notification n

fógra fir4

 

notwithstanding adv / prep

d’ainneoin,

ina dhiaidh sin agus uile

notwithstanding the objections

in ainneoin gur cuireadh ina choinne

 

nuclear energy n

fuinneamh (fir1) núicléach

 

nuclear-free zone n

ceantar (fir1) neamhnúicléach

 

nuclear power station n

cumhachtstáisiún (fir1) núicléach

 

nuclear radiation n

radaíocht (bain3) núicléach

 

nuclear reactor n

imoibreoir (fir3) núicléach

 

nuclear safety n

sábháilteacht (bain3) núicléach

 

nuclear waste n

dramhaíl (bain3) núicléach

 

null adj

ar neamhní

null and void

ar neamhní go hiomlán

 

nullity n

neamhniú fir

 

nursery education n

réamhscolaíocht bain3

 

nursery school n

naíonra fir4

 

nursing n

altranas fir1