mace n

más fir1

mace bearer

másaire fir4

 

machinery n

córas (fir1) feidhmithe

machinery of government

córas feidhmithe rialtais

 

macro-economic adj

maicreacnamaíoch aid

 

macro economics n

maicreacnamaíocht bain3

 

Magisterial Bench n

Binse (fir4) na nGiúistísí

 

magistrate n

breitheamh (fir1) cúirte dúiche

magistrates court

cúirt (bain2) dúiche

 

maiden speech n

a c(h)éad óráid (bain2) sa Teach

 

mail n

post fir1

mail order

postdíol fir3

mail order firm

gnólacht (fir3) postdíola

 

mailing list n

liosta (fir4) postála

 

main road n

príomhbhóthar fir1

 

mainframe computer n

mór-ríomhaire (fir4) lárnach

 

mainstream opinion n

dearcadh (fir) an phobail i gcoitinne

 

maintain v

(to argue in debate)

áitíonn br

 

maintain v

(building)

cothabhálann br

(foirgneamh)

 

maintain v

(children, student)

cothaíonn br

(clann, mac léinn)

 

maintain v

(public order)

caomhnaíonn br

(an t-ord poiblí)

 

maintain v

(possession)

coinníonn br

(seilbh)

 

maintained school n

scoil (bain2) faoi chothabháil

 

maintenance n

(of building)

cothabháil bain3

(foirgnimh)

 

maintenance n

(of family, of student)

cothú fir

(muiríne, mic léinn)

 

maintenance n

(of public order)

caomhnú fir

(an oird phoiblí)

 

maintenance grant n

(for building)

deontas (fir1) cothabhála (foirgneamh)

 

maintenance grant n

(for a student)

deontas (fir1) cothaithe

(mac léinn)

 

maisonette n

teaghasán fir1

 

major road n

mórbhóthar fir1

 

majority n

tromlach fir1

1 the majority view

dearcadh (fir) an tromlaigh

2 majority language

teanga (bain4) thromlaigh

3 majority party

páirtí (fir4) an tromlaigh

4 majority rule

rialú (fir) tromlaigh

 

make n

déantús fir1

of Irish make

de dhéantús na hÉireann

 

make v

déanann br

Irish made

de dhéantús na hÉireann

 

make v a speech

tugann (br) óráid

 

make v public

foilsíonn br

 

maladjusted child n

leanbh (fir1) mí-oiriúnaithe

 

maladministration n

míriarachán,

drochriarachán fir1

 

malfeasance n

mí-iompar (fir1) oifigiúil

 

malpractice n

míchleachtas fir1

 

manage v

bainistíonn br

 

manage v change

bainistíonn (br) athrú

 

manage v to

éiríonn (br) le

 

management n

(activity)

bainisteoireacht,

bainistíocht bain3,

bainistiú fir

 

management n

(personnel)

an bhainistíocht bain3,

lucht (fir4) bainistíochta

 

management accounts npl

cuntais (fir1 iol) bhainistíochta

 

management audit n

iniúchadh (fir) bainistíochta

 

management n by objectives (MBO)

bainistíocht (bain3) trí bhíthin cuspóirí

 

management committee n

coiste (fir4) bainistíochta

 

management consultant n

comhairleach (fir1) bainistíochta

 

management information n

faisnéis (bain2) bhainistíochta

 

management information system n

córas (fir1) faisnéise bainistíochta

 

management team n

foireann (bain2) bainistíochta

 

manager n

bainisteoir fir3

 

managing contractor n

conraitheoir (fir3) bainistíochta

 

managing director n

stiúrthóir (fir3) bainistíochta

 

mandate n

sainordú fir,

údarás fir1

 

mandate v

tugann (br) údarás do

 

mandated adj

faoi shainordú,

tugtha mar údarás do

he has been mandated to direct the campaign

tá sé tugtha mar údarás dó an feachtas a stiúradh

 

mandatory adj

sainordaitheach,

éigeantach aid

mandatory injunction

urghaire (bain4) shainordaitheach

 

manifesto n

forógra fir4

manifesto commitment

tiomantas (fir1) i bhforógra

 

manpower n

daonchumhacht bain3

1 manpower planning

pleanáil (bain3) daonchumhachta

2 manpower policy

beartas (fir1) daonchumhachta

 

manual labour n

obair (bain2) láimhe

 

manual worker n

oibrí (fir4) láimhe

 

manufacture n

déantúsaíocht bain3

 

manufacture v

déanann,

déantúsaíonn br

 

manufacturer n

déantóir,

déantúsóir fir3

 

manufacturing industry n

tionscal (fir1) déantúsaíochta

 

marginal n

(constituency)

toghcheantar (fir1) imeallach

key marginal (constituency)

toghcheantar imeallach ríthábhachtach

 

marginal cost n

imeallchostas fir1

 

marginal profit n

brabús (fir1) teorannach

 

marginal seat n

suíochán (fir1) imeallach

 

market n

margadh fir1

Single European Market

Margadh Eorpach Aonair

 

market v

margaíonn br

they should market their goods

ba cheart dóibh a gcuid earraí

a mhargú

 

market analysis n

anailís (bain2) mhargaidh

 

market development n

forbairt (bain3) margaidh

 

market economy n

geilleagar (fir1) margaidh

 

market forces npl

fórsaí (fir4 iol) an mhargaidh

 

market rent n

cíos (fir3) an mhargaidh

 

market research n

taighde (fir4) margaidh

 

market value n

margadhluach fir3

 

marketing n

margaíocht bain3

1 marketing agreement

comhaontú (fir) margaíochta

2 marketing campaign

feachtas (fir1) margaíochta

 

marriage certificate n

deimhniú (fir) pósta

 

marshal v

cogairsíonn br,

cuireann (br) eagar (ar)

1 marshals one’s forces

cogairsíonn na fórsaí

2 marshals the arguments

cuireann eagar ar na hargóintí

 

materially adv

go bunúsach,

dáiríre dobh

 

maternity allowance n

liúntas (fir1) máithreachais

 

maternity benefit n

sochar (fir1) máithreachais

 

maternity care n

cúram (fir1) máithreachais

 

maternity leave n

saoire (bain4) mháithreachais

 

matter n of judgment

ceist (bain2) bhreithiúnais

 

matter n of trust

ceist (bain2) mhuiníne

 

maximise v

uasmhéadaíonn br

 

maximum period n

uastréimhse bain4

 

mayor n

méara fir4

 

meals-on-wheels n

béilí (fir4 iol) ar rothaí

 

means of escape n

bealach (fir1) éalaithe

 

means test n

tástáil (bain3) acmhainne

 

means-tested benefit n

sochar (fir1) de réir tástála acmhainne

 

measure n

beart fir1

1 security measures

bearta slándála

2 parliamentary measure

beart parlaiminte

 

mechanical engineering n

innealtóireacht (bain3) mheicniúil

 

mechanism n

meicníocht bain3

 

media npl

meáin (fir1 iol) chumarsáide

1 media facilities

áiseanna (bain2 iol) meán cumarsáide

2 media wall

balla (fir4) na meán

 

mediate v

eadránann,

idirghabhann br,

déanann (br) idirghabháil

 

mediation n

eadráin,

idirghabháil bain3

 

mediator n

eadránaí,

idirghabhálaí fir4

 

medical adj

míochaine gu mar aid,

liachta gu mar aid,

leighis gu mar aid

 

medical benefit n

sochar (fir1) liachta / leighis

 

medical examination n

scrúdú (fir) dochtúra

 

medical insurance n

árachas (fir1) liachta / leighis

 

Medical Officer n

Dochtúir (fir3) Oifigiúil

Chief Medical Officer

Príomh-Dhochtúir (fir3) Oifigiúil

 

medical record n

taifead (fir1) liachta / leighis

 

medical service n

seirbhís (bain2) liachta / leighis

 

medical treatment n

cóireáil (bain3) liachta / leighis

 

medicine n

míochaine bain4,

liacht bain3,

leigheas fir1

 

medium n

media pl

meán fir1

 

medium-sized business n

gnólacht (fir3) meánmhéide

 

medium term n

meántéarma fir4,

meántréimhse bain4

 

medium-term adj

meántéarmach,

meántréimhseach aid

 

medium-term plan n

plean (fir4) meántréimhseach

 

medium-term planning n

pleanáil (bain3) mheántréimhseach

 

meet v

buaileann (br) le,

castar (br) ar

they meet often

buaileann siad le chéile

go minic,

castar ar a chéile iad go minic

 

meet v a deadline

cuireann (br) i gcrích faoin sprioc ama

 

meet v a target

baineann (br) amach sprioc

 

meeting n

cruinniú fir

arranges a meeting

socraíonn (br) cruinniú

 

meeting room n

seomra (fir4) cruinnithe

 

megaphone diplomacy n

taidhleoireacht (bain3) an bhairr bhuabhaill

 

member n

comhalta fir4

 

Member n of Parliament (MP)

Feisire (fir4) (Parlaiminte)

 

Member n of the European Parliament (MEP)

Feisire (fir4) de Pharlaimint na hEorpa (FPE)

 

Member n of the Legislative Assembly (MLA)

Comhalta (fir4) Tionóil

 

member-state n

ballstát (fir1)

member-state of the European Union (EU)

ballstát den Aontas Eorpach

 

member's allowance n

liúntas (fir1) comhalta

 

membership n

comhaltas fir1,

ballraíocht bain3

 

memorandum n

memoranda pl

meabhrán,

meamram fir1

 

memorial service n

searmanas (fir1) cuimhneacháin

 

mental handicap n

éislinn (bain2) mheabhrach

 

mental health n

sláinte (bain4) mheabhrach

 

mental health care n

cúram (fir1) sláinte meabhrach

 

mental home n

áras (fir1) meabhairghalair

 

mental hospital n

ospidéal (fir1) meabhairghalair

 

mental illness n

meabhairghalar fir1

 

mentally handicapped people npl

daoine (fir4 iol)

meabhair-éislinneacha

 

mentally ill person n

duine (fir4) ar a bhfuil meabhairghalar

 

merchant bank n

banc (fir1) marsantach

 

merge v

comhcheanglaíonn,

cumascann br

 

merger n

comhcheangal fir1,

cumasc fir1

 

merit n

fiúntas fir1

on merit

ar fhiúntas

 

messenger n

teachtaire fir4

 

methods npl of interpretation

modhanna (fir3 iol)

léiriúcháin / mínithe

 

microcomputer n

micriríomhaire fir4

 

microfiche n

micrifís bain2

 

middle-income adj

ar meánioncam

 

middle management n

meánbhainistíocht bain3

 

middle school n

scoil (bain2) mheánach

 

Middle Temple n

An Teampall (fir1) Láir

 

migrant n

imirceach fir1

migrant worker

spailpín (fir4) fánach

 

mileage allowance n

liúntas (fir1) míleáiste

 

militant n

 iorghalach fir1

 

militant adj

iorghalach aid

 

militate v against

oibríonn (br) in aghaidh

 

milk quota n

cuóta (fir4) bainne

 

mindset n

meon fir1,

meon (fir1) aigne

 

mini computer n

mionríomhaire fir4

 

mini roundabout n

mionchompal,

miontimpeallán fir1

 

minimal adj

íosta aid

minimal risk

baol (fir1) íosta

 

minimise v

íoslaghdaíonn br

minimises the powers

of the Department

íoslaghdaíonn cumhachtaí

na Roinne

 

minimum period n

íostréimhse bain4

 

minimum wage

(fir1) íosta

 

minister n

aire fir4

1 Cabinet Minister

(Westminster)

Aire Rialtais

2 Government Minister

(Dáil)

Aire Rialtais

3 Junior Minister

Aire Sóisearach

4 Minister of State

Aire Stáit

 

Minister n for Agriculture, Food and Rural Development

Aire (fir4) Talmhaíochta, Bia agus Forbartha Tuaithe

 

Minister n for Agriculture and Rural Development

Aire (fir4) Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe

 

Minister n for Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands

Aire (fir4) Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán

 

Minister n for Culture, Arts and Leisure

Aire (fir4) Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta

 

Minister n for Defence

Aire (fir4) Cosanta

 

Minister n for Education

Aire (fir4) Oideachais

 

Minister n for Education and Science

Aire (fir4) Oideachais agus Eolaíochta

 

Minister n for Enterprise, Trade and Employment

Aire (fir4) Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

 

Minister n for Enterprise, Trade and Investment

Aire (fir4) Fiontar, Trádála agus Infheistíochta

 

Minister n for Finance

Aire (fir4) Airgeadais

 

Minister n for Finance and Personnel

Aire (fir4) Airgeadais agus Pearsanra

 

Minister n for Foreign Affairs

Aire (fir4) Gnóthaí Eachtracha

 

Minister n for Health and Children

Aire (fir4) Sláinte agus Leanaí

 

Minister n for Health, Social Services and Public Safety

Aire (fir4) Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteachta Poiblí

 

Minister n for Higher and Further Education, Training and Employment

Aire (fir4) Ardoideachais agus Breisoideachais, Oiliúna agus Fostaíochta

 

Minister n for Justice, Equality and Law Reform

Aire (fir4) Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

 

Minister n for Public Enterprise

Aire (fir4) Fiontar Poiblí

 

Minister n for Regional Development

Aire (fir4) Forbartha Réigiúnaí

 

Minister n for Social, Community and Family Affairs

Aire (fir4) Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh

 

Minister n for Social Development

Aire (fir4) Forbartha Sóisialta

 

Minister n for the Environment

Aire (fir4) Comhshaoil

 

Minister n for the Environment and Local Government

Aire (fir4) Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil

 

Minister n for the Marine and Natural Resources

Aire (fir4) na Mara agus Acmhainní Nádúrtha

 

Minister n for Tourism, Sport and Recreation

Aire (fir4) Turasóireachta, Spóirt agus Áineasa

 

Minister n of State

Aire (fir4) Stáit

 

minister n of the crown

aire (fir4) (de chuid na) corónach

 

Minister n without Portfolio

Aire (fir4) gan Cúram Roinne

 

ministerial adj

aire gu mar aid

non-ministerial post

post (fir1) nach post aire

 

Ministerial Code n

Cód (fir1) na nAirí

 

ministry n

(government)

aireacht bain3,

roinn bain2

Ministry of Defence

An Aireacht Cosanta

 

minor road n

mionbhóthar fir1

 

minor works npl

mionoibreacha bain2 iol

 

minority n

mionlach fir1

 

minority adj

mionlaigh gu mar aid

minority government

rialtas (fir1) mionlaigh

 

minority group n

grúpa (fir4) mionlaigh

 

minority language n

teanga (bain4) mhionlaigh

 

minute n

miontuairisc bain2

1 minute of a meeting

miontuairisc cruinnithe

2 takes minutes

glacann (br) miontuairiscí

 

minute v

scríobhann (br) miontuairiscí (ar)

minutes an objection

scríobhann cur i gcoinne sna miontuairiscí

 

minutes npl of the meeting

miontuairiscí (bain2 iol) an chruinnithe

 

misbehave v

mí-iompraíonn br (é / í féin etc)

 

misbehaviour n

mí-iompar fir1

 

miscarriage n of justice

iomrall (fir1) ceartais

 

miscellaneous adj

ilghnéitheach aid

 

misconduct n

mí-iompar fir1

 

misconstrue v

baineann (br) míchiall as

you misconstrued what I said

bhain tú míchiall as mo chuid focal

 

misdemeanour n

oilghníomh fir1

 

misfeasance n

míghníomh fir1

 

misgivings npl

amhras,

drochamhras fir1

 

misinstruct v

tugann (br) míthreoir do

 

misjudg(e)ment n

míbhreithiúnas fir1

the decision was a serious misjudg(e)ment

míbhreithiúnas amach is amach a bhí sa chinneadh a rinneadh

 

mislead v

cuireann (br) ar míthreoir, cuireann (br) (duine etc) amú

I misled the Assembly

chuir mé an Tionól amú

 

misleading adj

míthreorach aid

 

mismanagement n

míbhainistíocht bain3

 

misrepresent v

déanann (br) mífhaisnéis (ar)

 

misrepresentation n

mífhaisnéis bain2

 

mission n

(basic objective)

bunchuspóir fir3

mission statement

ráiteas (fir1) bunchuspóra

 

mistake n

earráid bain2,

dearmad fir1

 

mistake v

déanann (br) earráid,

déanann (br) dearmad

1 he mistook it to be a vote

of confidence

ba é a dhearmad é gur mheas sé gur vóta muiníne a bhí ann

2 he is mistaken

tá dearmad air

 

mitigate v

maolaíonn br

 

mitigating adj

maolaitheach aid

mitigating strategy

straitéis (bain2) mhaolaitheach

 

mitigation n

maolú fir

 

mixed development n

forbairt (bain3) mheasctha

 

mixed economy n

geilleagar (fir1) measctha

 

mobile library n

leabharlann (bain2) taistil

 

mobility allowance n

liúntas (fir1) so-aistritheachta

 

model n

samhail bain3,

eiseamláir bain2

model scheme

scéim (bain2) eiseamlárach

 

modification n

modhnú,

mionathrú fir

 

modification order n

ordú (fir) modhnaithe

 

modify v

modhnaíonn,

mionathraíonn br

 

monarch n

(female)

banríon bain3

 

monarch n

(male)

fir4

 

monarchist n

monarcaí fir4

 

monarchy n

monarcacht bain3

 

monetary interest n

leas (fir3) airgeadaíochta

 

money n

airgead fir1

 

Money Bill n

(parliamentary)

Bille (fir4) Airgid

 

money management n

bainistíocht (bain3) airgid

 

money market n

margadh (fir1) airgid

 

money supply n

soláthar (fir1) airgid

 

monitor v

déanann (br) faireachán (ar), déanann (br) monatóireacht (ar)

 

monitoring officer n

oifigeach (fir1) faireacháin / monatóireachta

 

monopoly n

monaplacht bain3

 

moral code n

cód (fir1) morálta

 

moral framework n

creat (fir3) morálta

 

moral judg(e)ment n

breithiúnas (fir1) morálta

 

moral obligation n

dualgas (fir1) morálta

 

moral right n

ceart (fir1) morálta

 

moral standards npl

caighdeáin (fir1 iol) mhorálta

 

moral tone n

dóigh (bain2) mhorálta

 

moral values npl

luachanna (fir3 iol) morálta

 

morale n

meanma bain5

 

morality n

moráltacht bain3

 

moratorium n

moratoria pl

moratóir fir3

 

mortality rate n

ráta (fir4) básmhaireachta

 

mortgage n

morgáiste fir4

1 mortgage arrears

riaráiste (fir4) morgáiste

2 mortgage interest

ús (fir1) morgáiste

3 mortgage repayment

aisíocaíocht (bain3) mhorgáiste

 

mother-tongue teaching n

teagasc (fir1) máthairtheanga

 

motion n

(procedural)

tairiscint bain3

1 motion of no confidence

tairiscint mímhuiníne,

rún (fir1) mímhuiníne

2 motion to report progress

tairiscint chun / le tuairisciú ar a ndearnadh

 

motivation n

inspreagadh fir

 

motor industry n

mótarthionscal fir1

 

motorway n

mótarbhealach fir1

1 motorway planning

pleanáil (bain3) mótarbhealaí

2 motorway service area

ionad (fir1) seirbhíse mótarbhealaigh

 

move v (amendment etc)

tairgeann br

moves an amendment

tairgeann leasú

 

multi-disciplinary adj

ildisciplíneach aid

 

multi-ethnic adj

il-eitneach aid

 

multinational company n

cuideachta (bain4) ilnáisiúnta

 

multi-party adj

ilpháirtí gu mar aid

multi-party talks

cainteanna (bain2 iol) ilpháirtí

 

multi-racial adj

ilchine gu mar aid

 

multi-storey car park n

carrchlós (fir1) ilstórach

 

multi-storey dwellings npl

teaghaisí (bain2 iol) ilstóracha

 

municipal adj

cathrach gu mar aid,

bardais gu mar aid,

bardasach aid

 

municipal borough n

cathairbhuirg bain2

 

municipal building n

foirgneamh (fir1) bardais

 

municipal enterprise n

fiontar (fir1) bardasach

 

municipal refuse n

bruscar (fir1) bardais

 

municipal waste n

dramhaíl (bain3) bhardais

 

municipality n

bardas fir1

 

museum n

músaem fir1,

iarsmalann bain2

 

mutual agreement n

comhaontú (fir) frithpháirteach

by mutual agreement

le comhaontú frithpháirteach