labour n

(workforce)

lucht (fir4) oibre,

lucht (fir4) saothair

the voice of labour

glór (fir1) an lucht oibre

 

labour n

(work)

saothar fir1

 

labour n

(industrial relations)

oibreachas fir1

Labour Court

an Chúirt (bain2) Oibreachais

 

labour costs npl

costais (fir1 iol) saothair

 

labour demand n

éileamh (fir1) ar shaothar

 

labour force n

fórsa (fir4) saothair

 

labour law n

dlí (fir4) saothair / oibreachais

 

labour market n

margadh (fir1) saothair

 

labour mobility n

soghluaisteacht (bain3) an

lucht saothair

 

Labour Party n

Páirtí (fir4) an Lucht Oibre

Labour (Party) supporter

tacadóir (fir3) de chuid (Pháirtí) an Lucht Oibre

 

labour relations npl

caidreamh (fir1)

saothair / oibreachais

 

labour supply n

soláthar (fir1) saothair

 

labour turnover n

ráta (fir4) athraithe lucht saothair

 

lady n

bantiarna bain4

 

laity n

tuataí fir4 iol

 

land allocation n

leithroinnt (bain2) talún / talaimh

 

land availability n

soláthar (fir1) talún / talaimh

 

land charges npl

muirir (fir1 iol) thalún / thalaimh

 

land development n

forbairt (bain3) talún / talaimh

 

land disposal n

diúscairt (bain3) talún / talaimh

 

land drainage n

siltean (fir1) talún / talaimh,

draenáil (bain3) talún / talaimh

 

land management n

bainistíocht (bain3) úsáide

talún / talaimh

 

land policy n

beartas (fir1) talún / talaimh

 

land price n

praghas (fir1) talún / talaimh

 

land reclamation n

míntíriú fir

 

land registration

clárú (fir) talún / talaimh

 

Land Registry, the n

Clárlann (bain2) na Talún

 

land rent n

cíos (fir3) talún / talaimh

 

land supply n

soláthar (fir1) talún / talaimh

 

land survey n

suirbhéireacht (bain3) talún / talaimh

 

land tax n

cáin (bain5) talún / talaimh

 

land use n

úsáid (bain2) talún / talaimh

 

landfill site n

láithreán (fir1) líonta talún / talaimh

 

landlord n

tiarna (fir4) talún / talaimh

 

landowner n

úinéir (fir3) talún / talaimh

 

landscape architect n

ailtire (fir4) tírdhreacha

 

landscape architecture n

ailtireacht (bain3) tírdhreacha

 

landscape planning n

pleanáil (bain3) tírdhreacha

 

landscaping n

tírdhreachú fir

 

landslide adj

oll- réim

1 wins by a landslide

baineann (br) ollbhua amach

2 landslide victory

ollbhua fir4

 

language n

teanga bain4

1 suppresses a language

cuireann (br) teanga faoi chois

2 language policy

beartas (fir1) teanga

3 language scheme

scéim (bain2) teanga

4 language tuition

teagasc (fir1) teanga

 

lapse v

téann (br) i léig,

téann (br) as feidhm

 

lap-top n (computer)

ríomhaire (fir4) glúine

 

late-night sitting n

suí (fir4) déanach

 

laughing matter n

údar (fir1) gáire

 

law n

(body, system)

dlí fir4,

reacht fir3

1 law of the land

reacht na tíre,

dlí na tíre

2 according to the law,

in accordance with the law,

within the law

de réir dlí

3 contemporary law

dlí comhaimseartha

 

law n

(a single law)

dlí fir4

passes into law

ritheann (br) le bheith ina dhlí

 

law and disorder n

ainriail (bain5) agus reacht fir3

 

law and justice n

dlí (fir4) agus ceart fir1

 

law and order n

riail (bain5) agus reacht fir3

 

Law Commissioner n

Coimisinéir (fir3) Dlí

 

law court n

cúirt (bain2) dlí

 

law enforcement n

forghníomhú (fir) an dlí,

feidhmiú (fir) an dlí,

cur (fir) i bhfeidhm an dlí

 

law n of contract

dlí (fir4) conartha

 

law officer n

oifigeach (fir1) dlí

 

law reform n

athchóiriú (fir) dlí

 

law report n

tuarascáil (bain3) dlí

 

lawful adj

dleathach aid

 

lawless adj

aindleathach aid

 

lawlessness n

aindleathacht bain3

 

law-maker n

reachtóir fir3

 

law-making n

reachtóireacht bain3

 

lawyer n

dlíodóir fir3

 

lay v before the Assembly

cuireann (br) / leagann (br) faoi bhráid an Tionóil

 

layman n

gnáthdhuine,

tuata fir4

 

lead n

(authority, instance of leading)

ceannas fir1

gives a lead

tugann (br) ceannas

 

lead v

(br) i gceannas (páirtí)

he led the party once

bhí sé i gceannas an pháirtí tráth

 

lead member n

príomhchomhalta fir4,

comhalta (fir4) ceannais

 

lead-member system n

córas (fir1) na bpríomhchomhaltaí

 

leader n

ceannaire,

treoraí fir4

 

Leader n of the Circuit

Ceannaire (fir4) an Chúrsa

 

Leader n of the House

Ceannaire (fir4) an Tí

 

Leader n of the Opposition

Ceannaire (fir4) an Fhreasúra

 

leadership n

(position)

ceannaireacht bain3

 

leadership n

(quality)

ceannasaíocht bain3

shows leadership

léiríonn (br) ceannasaíocht

 

leadership n

(authority, instance of leading)

ceannas fir1

 

leadership challenge n

dúshlán (fir1) ceannaireachta

 

leadership contest n

iomaíocht (bain3) ceannaireachta

 

leading adj

príomh- réim

leading case

treoirchás fir1

 

leading authority n

príomhúdarás fir1

 

lead v to

is é an toradh atá ar (rud)

it led to the preparation of a report

ba é an toradh a bhí air gur ullmhaíodh tuarascáil

 

leak n

sceitheadh fir

 

leak v

sceitheann,

scileann br

he leaked the document to the press

sceith sé an doiciméad leis an bpreas / phreas,

scil sé an doiciméad leis an bpreas / phreas

 

leaked document n

doiciméad (fir1) sceite

 

learning disabilities npl

míchumais (fir1 iol) foghlama

 

Leas-Cheann Comhairle n

An Leas-Cheann (fir1) Comhairle (Dáil)

 

lease n

léas fir3

 

leasehold n

léasacht bain3

 

leasehold adj

léasach aid

 

leaseholder n

léas-sealbhóir fir3

 

leasing n

léasú fir

 

Leaving Certificate n

Ardteistiméireacht bain3

 

lecture n

léacht bain3

 

lecture v

tugann (br) léacht

 

lecture theatre n

léachtlann bain2

 

lecturer n

léachtóir fir3

 

left adj

clé aid

 

left wing n

an eite (bain4) chlé

 

left-wing adj

ar an eite chlé,

den eite chlé,

na heite clé

1 left-wing students

 mic (fir1 iol) léinn ar an eite chlé

2 left-wing party

 páirtí (fir4) den eite chlé

3 left-wing politics

 polaitíocht (bain3) na heite clé

 

legal adj

dlíthiúil aid

 

legal action n

caingean bain2

 

legal advice n

comhairle (bain4) dlí

 

legal aid n

cúnamh (fir1) dlí

 

legal authority n

údarás (fir1) dlíthiúil

 

legal challenge n

agóid (bain2) dhlíthiúil

 

legal entity n

eintiteas (fir1) dlíthiúil

 

legal loophole n

bealach (fir1) éalaithe dlíthiúil

 

legal machinery n

córas (fir1) feidhmithe dlí

 

legal opinion n

tuairim (bain2) dhlíthiúil

 

legal proceedings npl

imeachtaí (fir3 iol) dlíthiúla, imeachtaí (fir3 iol) dlí

 

legal profession n

lucht (fir4) dlí

 

legal right n

ceart (fir1) dlíthiúil

 

legal service n

seirbhís (bain2) dlí

 

legal term n

téarma (fir4) dlíthiúil,

téarma (fir4) dlí

 

legalisation n

does the government favour the legalisation of that?

an bhfuil an rialtas i bhfabhar é sin a dhéanamh dleathach?

 

legalise v

déanann (br) dleathach

that has been legalised now

tá sé sin dleathach anois

 

legality n

dlíthiúlacht bain3

 

legally enforceable adj

infhorghníomhaithe (aid) le dlí

 

legally qualified adj

cáilithe (aid) ó thaobh dlí de

 

legislate v

ritheann (br) reachtaíocht

 

legislation n

reachtaíocht bain3

is passed into legislation

rite le bheith ina reacht

 

legislative adj

reachtach aid,

reachtaíochta gu mar aid

1 legislative body

comhlacht (fir3) reachtach

2 legislative power

cumhacht (bain3) reachtach

3 legislative scrutiny

scrúdú (fir) reachtach

 

legislature n

(legislative body)

reachtas fir1

The Legislature

An tOireachtas,

An Reachtas fir1

 

legitimate adj

dlisteanach aid

 

legitimate v

dlisteanaíonn br

 

leisure n

fóillíocht bain3,

caitheamh (fir1) aimsire

1 (sports and) leisure centre

ionad (fir1) (spóirt agus) fóillíochta

2 (sports and) leisure department

roinn (bain2) (spóirt agus) fóillíochta

3 (sports and) leisure facilities

áiseanna (bain2 iol) (spóirt agus) fóillíochta

4 (sports and) leisure policy

beartas (fir1) (spóirt agus) fóillíochta

 

leniency n

trócaire bain4

 

lenient adj

trócaireach aid

 

lessee n

léasaí fir4

 

lesser-used language n

teanga (bain4) neamhfhorleathan

 

lessor n

léasóir fir3

 

letting n

ligean fir1

 

level v

(to make even)

cothromaíonn br

levels the playing-field

cothromaíonn páirc na himeartha

 

level v (against)

cuireann (br) i leith

he levelled an accusation against me (of theft / lying)

chuir sé (gadaíocht / bréag)

i mo leith

 

levy n

tobhach fir1

 

levy v

toibhíonn br,

gearrann br (tobhach) (ar)

1 levies a tax

gearrann cáin

2 levies charges

gearrann muirir

 

liability n

dliteanas fir1

 

liable adj

faoi dhliteanas

liable to inspection

dlitear iniúchadh a dhéanamh ar

 

liaise v

comhthadhlaíonn br

 

liaison n

tadhall fir1

liaison committee

coiste (fir4) tadhaill

 

libel n

leabhal fir1

law of libel

dlí (fir4) an leabhail

 

libel v

leabhlaíonn br

 

libel action n

caingean (bain2) leabhail

 

libel damages npl

damáistí (fir4 iol) leabhail

 

libel suit n

agra (fir4) leabhail

 

libellor n

leabhlóir fir3

 

libellous adj

leabhlach aid

 

liberal democracy n

daonlathas (fir1) liobrálach

 

Liberal Democrat n

Daonlathaí (fir4) Liobrálach

Liberal Democrats (the party)

An Páirtí (fir4) Daonlathach Liobrálach,

na Daonlathaithe (fir4 iol) Liobrálacha

 

Liberal Democratic Party n

Páirtí (fir4) Daonlathach Liobrálach, an

 

liberty n

saoirse bain4

 

librarian

leabharlannaí fir4

 

libraries department n

roinn (bain2) na leabharlann

 

library n

leabharlann bain2

 

licence n

ceadúnas fir1

 

license v

ceadúnaíonn br

 

licensed adj

ceadúnaithe aid

 

licensing authority n

údarás (fir1) ceadúnúcháin

 

licensing laws npl

dlíthe (fir4 iol) ceadúnúcháin

 

lie v in state

luíonn (br) faoi ghradam stáit

 

lieu, in lieu (of)

in ionad

 

lieutenant n

leifteanant fir1

 

life interest n

leas (fir3) saoil

 

life peer n

(lord)

tiarna (fir4) saoil

 

life peer n

(lady)

bantiarna (bain4) saoil

 

lifetime n

saolré bain4

during the lifetime of Parliament

le linn na parlaiminte reatha

 

lift v

(to remove)

cuireann (br) i leataobh

lifts a disqualification

cuireann dícháilíocht i leataobh

 

light,

in the light of

ó tharla (go)

1 in the light of that experience

ó tharla go bhfuil an taithí

sin ann

2 in the light of that explanation I withdraw my objection

agus an míniú sin tugtha tarraingím siar m’agóid

 

light-rail transit n

iarnród (fir1) éadrom idirthurais

 

limit n

teorainn bain5

 

limit v

teorannaíonn br

limits expenditure

teorannaíonn caiteachas

 

limitation n

teorainn bain5

it is permitted within certain limitations

tá sé ceadaithe taobh istigh de theorainneacha áirithe

 

limited adj

teoranta aid

1 limited number

líon (fir1) teoranta

2 limited capacity

acmhainn (bain2) theoranta

3 limited company (Co Ltd)

cuideachta (bain4) theoranta

 

linear programming n

ríomhchlárú (fir) líneach

 

linguistic minority n

mionlach (fir1) teanga

 

link n

nasc fir1

1 link course

nasc-chúrsa fir4

2 link road

bóthar (fir1) ceangail

 

liquid assets npl

sócmhainní (bain2 iol) leachtacha

 

liquid waste n

múnlach fir1

 

liquidated damages npl

damáistí (fir4 iol) leachtaithe

 

liquidation n

leachtú fir

liquidation of a company

leachtú cuideachta

 

liquidity n

leachtacht bain3

 

listed building n

foirgneamh (fir1) liostaithe

 

literacy n

litearthacht bain3

 

litigant n

dlíthí fir4

 

litigation n

dlíthíocht bain3

 

litigious adj

(case)

dlíthíoch aid

 

litigious adj

(person)

dlíthíoch aid,

tugtha don dlí

 

litter n

bruscar fir1

litter bin

bosca (fir4) bruscair

 

live birth n

beobhreith bain2

 

loan n

iasacht bain3

1 loan guarantee

ráthaíocht (bain3) iasachta

2 loan guarantee scheme

scéim (bain2) ráthaíochta iasachta

3 loan sanction

ceadú (fir) iasachta

 

lobby n

(corridor, ante-room)

pasáiste fir4

the division lobbies

na pasáistí vótála

 

lobby n

(group)

stocairí fir4 iol

the farming lobby

stocairí na feirmeoireachta

 

lobby n

(campaign)

stocaireacht bain3

mass lobby

ollstocaireacht bain3

 

lobby v

déanann (br) stocaireacht (ar)

 

lobby correspondent n

comhfhreagraí (fir4) stocaireachta

 

lobbying n

stocaireacht bain3

 

lobbyist n

stocaire,

brústocaire fir4

 

local adj

áitiúil aid,

na háite gu mar aid

 

local accountability n

cuntasacht (bain3) áitiúil

 

local authority n

údarás (fir1) áitiúil

1 local authority association

cumann (fir1) údarás áitiúil

 2 local authority expenditure

caiteachas (fir1) údarás áitiúil

3 local authority finance(s)

airgeadas (fir1) údarás áitiúil

4 local authority housing

tithíocht (bain3) údaráis áitiúil

5 local authority house

teach (fir) údaráis áitiúil

 

local autonomy n

uathriail (bain5) áitiúil,

cumhacht (bain3) áitiúil

 

local broadcasting n

craoltóireacht (bain3) áitiúil

 

local business n

gnó (fir4) áitiúil,

gnóithe (fir4 iol) áitiúla

 

local community n

pobal (fir1) áitiúil

 

local council n

comhairle (bain4) áitiúil

 

local councillor n

comhairleoir (fir3) áitiúil

 

local democracy n

daonlathas (fir1) áitiúil

 

local development n

forbairt (bain3) áitiúil

 

local development agency n

gníomhaireacht (bain3) forbartha áitiúla

 

local economy n

geilleagar (fir1) áitiúil

 

local education authority n

údarás (fir1) oideachais áitiúil, coiste (fir4) gairmoideachais

 

local election n

toghchán (fir1) áitiúil

 

local employment initiative n

tionscnamh (fir1) fostaíochta áitiúil

 

local enterprise n

fiontraíocht (bain3) áitiúil

local enterprise agency

gníomhaireacht (bain3) fiontar áitiúil

 

local government n

rialtas (fir1) áitiúil

 

local government election n

toghchán (fir1) rialtais áitiúil

 

local government expenditure n

caiteachas (fir1) rialtais áitiúil

 

local government

finance(s) n(pl)

airgeadas (fir1) rialtais áitiúil

 

local government officer n

oifigeach (fir1) rialtais áitiúil

 

local government reform n

athchóiriú (fir) an rialtais áitiúil

 

local government reorganisation n

atheagrú (fir) an rialtais áitiúil

 

local government staff n

foireann (bain2) rialtais áitiúil

 

local income tax n

cáin (bain5) ioncaim áitiúil

 

local inquiry n

fiosrúchán (fir1) poiblí

 

local labour market n

margadh (fir1) saothair áitiúil

 

local plan n

plean (fir4) áitiúil

 

local sales tax n

cáin (bain5) áitiúil ar dhíolacháin

 

local tax n

cáin (bain5) áitiúil

 

locally determined

schemes npl

scéimeanna (bain2 iol) arna gcinneadh go háitiúil

 

lodge v

taisceann br

lodges an appeal

taisceann achomharc

 

lodging n

lóistín fir4

lodging house

teach (fir) lóistín

 

long lease n

léas (fir3) fada

 

long term n

fadtéarma fir4,

fadtréimhse bain4,

tréimhse (bain3) fhada

in the long term

san fhadtréimhse

 

long-term adj

fadtéarmach,

fadtréimhseach aid

1 long-term planning

pleanáil (bain3) fhadtréimhseach

2 long-term unemployment

dífhostaíocht (bain3) fhadtréimhseach

 

long vacation n

saoire (bain4) fhada

 

loophole n

bealach (fir1) éalaithe

 

lord n

tiarna fir4

 

Lord Chamberlain n

Ard-Seomairlín fir4

 

Lord Chancellor n

Ard-Seansailéir fir3

Lord Chancellor's Department

Roinn (bain2) an

Ard-Seansailéara

 

Lord Lieutenant n

Lords Lieutenant pl

Ard-Leifteanant fir1

 

Lord n of Appeal

Tiarna (fir4) na nAchomharc

 

lorry ban n

cosc (fir1) ar leoraithe

 

lorry control n

rialú (fir) leoraithe

 

lorry route n

bealach (fir1) leoraithe

 

lose v

cailleann br

loses an election

cailleann toghchán,

teipeann ar (dhuine) i dtoghchán

 

loss n

caillteanas fir1

loss of use

cailleadh (fir) úsáide

 

lottery n

crannchur fir1

National Lottery

An Crannchur Náisiúnta

 

low-cost housing n

tithe (fir iol) ar chostas íseal

 

low-energy building n

foirgneamh (fir1) ísealfhuinnimh

 

low-income family n

teaghlach (fir1) ar ioncam íseal

 

low-income housing n

tithe (fir iol) lucht ísealioncaim

 

low paid n

daoine (fir4 iol) ar phá íseal

 

low-paid adj

ar phá íseal

 

low pay n

(fir4) íseal

 

low rent n

cíos (fir3) íseal

 

low-rise building n

foirgneamh (fir1) íseal

 

loyal adj

dílis aid

loyal opposition

freasúra (fir4) dílis

 

loyalty n

dílseacht bain3

 

lunacy n

gealtacht bain3