identification n

céannacht bain3,

aitheantas fir1

identification parade

paráid (bain2) aitheantais

 

identification and documentation n

céannacht (bain3) agus doiciméadacht bain3

 

identification card n

cárta (fir4) aitheantais

 

identification mark n

comhartha (fir4) aitheantais,

rian (fir1) aitheantais,

marcáil (bain3) aitheantais

 

identify v

céannaíonn,

aithníonn br

 

identity n

céannacht bain3

proof of identity

cruthúnas (fir1) céannachta

 

identity card n

cárta (fir4) aitheantais

 

identity disc n

diosca (fir4) aitheantais

 

ideology n

idé-eolaíocht bain3

 

ill health n

drochshláinte bain4

 

ill-advised adj

éigríonna aid

1 an ill-advised action

gníomh (fir1) éigríonna

2 you would be ill-advised to take that action

b’éigríonna an mhaise duit a leithéid a dhéanamh

 

ill-considered adj

éigiallmhar aid

the action was ill-considered

gníomh (fir1) éigiallmhar a bhí ann

 

illegal adj

neamhdhleathach aid

 

illegal immigrant n

inimirceach fir1 neamhdhleathach

 

illegality n

neamhdhleathacht bain3

 

illegitimacy n

neamhdhlisteanacht bain3

 

illegitimate adj

neamhdhlisteanach aid

 

illiteracy n

neamhlitearthacht bain3

 

illness n

tinneas fir1

 

ill-timed adj

míthráthúil aid

the intervention was ill-timed

bhí an idirghabháil míthráthúil

 

immaterial adj

neamhthábhachtach aid

it is immaterial to me

ní bhaineann sé liom,

is cuma liomsa faoi

 

immediate former chairman / chairperson / chairperson n

an cathaoirleach (fir1) díreach roimhe sin

 

immigrant n

inimirceach fir1

 

immigration n

inimirce bain4

 

immigration control n

rialú (fir) inimirce

 

immigration policy n

beartas (fir1) inimirce

 

immunisation n

imdhíonadh fir

 

immunity n

díolúine bain4

immunity from prosecution

díolúine ó ionchúiseamh

 

impact analysis n

anailís (bain2) iarmharta

 

impact assessment n

measúnú (fir) iarmharta

 

impartial adj

neamhchlaon aid

 

impartiality n

neamhchlaontacht bain3

 

impasse n

fál (fir1) go haer

 

impeach v

táinsíonn br

 

impeachment n

táinseamh fir1

1 impeachment procedure

nós (fir1) imeachta táinsimh

2 impeachment proceedings

imeachtaí (fir3 iol) táinsimh

 

implement v

cuireann (br) i ngníomh, feidhmíonn br,

cuireann (br) i bhfeidhm,

forfheidhmíonn br

implements a policy

cuireann (br) beartas i ngníomh, feidhmíonn beartas

 

implementation n

cur (fir) i ngníomh,

feidhmiú fir,

cur (fir) i bhfeidhm,

forfheidhmiú fir

1 Implementation Unit

Aonad (fir1) Forfheidhmithe

2 implementation on an

all-island and cross-border basis

cur i ngníomh ar bhonn

uile-oileáin agus trasteorann

 

implication n

impleacht bain3

the Minister was, by implication, abdicating responsibility

b’intuigthe as sin go raibh an tAire ag séanadh freagrachta

 

implicit adj

intuigthe aid

 

implied adj

intuigthe aid

 

implied terms npl

téarmaí (fir4 iol) intuigthe

 

imply v

tugann (br) le tuiscint

 

import v

allmhairíonn br

 

important adj

tábhachtach aid

 

imports npl

allmhairí bain4 iol

 

importune v

diansireann br

importunes someone for help

diansireann cúnamh ar dhuine

 

impose v

forchuireann br

imposes a condition

forchuireann coinníoll

 

impoverish v

fágann (br) dealbh / bocht

 

impoverished adj

dealbh,

bocht aid

 

impracticable adj

dofheidhmithe aid

the amendment as drafted

is impracticable

níl an leasú infheidhmithe

mar a dréachtaíodh é

 

imprisonment n

príosúnacht bain3

 

impropriety n

(improper conduct)

iompar (fir1) míchuí

 

impropriety n

(indecency)

mígheanas fir1

 

improve v

feabhsaíonn br

improves the wording of a Bill

feabhsaíonn foclaíocht Bille

 

improvement n

feabhsú fir

1 an improvement in the wording

feabhsú ar an

bhfoclaíocht / fhoclaíocht

2 improvement area

ceantar (fir1) feabhsúcháin

3 improvement grant

deontas (fir1) feabhsúcháin

4 improvement scheme

scéim (bain2) feabhsúcháin

 

imputation n

líomhain bain3

 

impute v against

líomhnaíonn br ar

 

imputed adj against

líomhnaithe aid ar

 

inaccuracy n

míchruinneas fir1

 

inaccurate adj

míchruinn aid

 

inadequacy n

easnamh fir1

the inadequacy of the rules

an t-easnamh ar na rialacha

 

inadequate adj

uireasach aid

he considered the grant inadequate

níor leor leis an deontas

 

inadvertent adj

gan chuimhneamh, místaidéarach aid

an inadvertent remark

ráiteas (fir1) gan chuimhneamh,

rith (fir) focail,

focal (fir1) místaidéarach

 

inadvertently adv

gan chuimhneamh

I inadvertently misled the Assembly

chuir mé an Tionól amú ach ní d’aon turas

 

inalienable adj

doshannta aid

inalienable right

ceart (fir1) doshannta,

ceart (fir1) dosháraithe

 

inappropriate adj

neamhfhóirsteanach,

míchuí aid

it would be inappropriate for me to preside over this item

bheadh sé neamhfhóirsteanach dom dul sa chathaoir agus an mhír seo á plé

 

incentive allowance n

liúntas (fir1) dreasachta

 

incentive scheme n

scéim (bain2) dreasachta

 

inchoate adj

tosaigh gu mar aid

inchoate idea

tuairim (bain2) neamhfhorásta

 

incidental expenses npl

costais (fir1 iol) theagmhasacha

 

incineration n

loscadh fir

 

incinerator n

loisceoir fir3

 

inclination n

claonadh fir

 

inclusion n

cuimsitheacht bain3

social inclusion

cuimsitheacht shóisialta

 

inclusive adj

cuimsitheach aid

 

inclusiveness n

cuimsitheacht bain3

 

income n

ioncam fir1

 

income support n

fordheontas (fir1) ioncaim

 

income tax n

cáin (bain5) ioncaim

 

incoming adj

nua aid

incoming chairman

cathaoirleach (fir1)

nuacheaptha / nuathofa

 

incompetence n

neamhinniúlacht bain3

 

incompetent adj

neamhinniúil aid

 

inconclusive adj

neamhchonclúideach aid

the debate was inconclusive

bhí an díospóireacht neamhchonclúideach,

níor tháinig aon tátal as an díospóireacht

 

inconsistency n

neamhréir bain2,

neamhréireacht bain3

 

inconsistent adj

ar neamhréir (le)

 

incorruptible adj

do-éillithe aid

 

increment n

breisiú fir

 

incumbent n

sealbhóir fir3 (oifige)

the present incumbent

an té atá san oifig faoi láthair

 

incumbent adj

de dhualgas (ar)

it is incumbent upon you to give a ruling

tá de dhualgas ort rialú a thabhairt

 

incur v

tabhaíonn br

 

indemnity n

slánaíocht bain3

 

independence n

neamhspleáchas fir1

 

independent adj

neamhspleách aid

1 independent member

comhalta (fir4) neamhspleách

2 independent school

scoil (bain2) neamhspleách

 

independents npl

neamhspleáigh fir1 iol,

daoine (fir4 iol) neamhspleácha, comhaltaí (fir4 iol) neamhspleácha

 

index n of cost of living

innéacs (fir4) costais mhaireachtála

 

indexation n

innéacsú fir

 

index-linked adj

treoirnasctha aid

 

indict v

díotálann br

 

indictable adj

indíotáilte aid

indictable offence

cion (fir3) indíotáilte

 

indirect adj

neamhdhíreach aid

 

indirect taxation n

cánachas (fir1) neamhdhíreach

 

indisputable adj

doshéanta aid

an indisputable point

pointe (fir4) doshéanta

 

indissoluble adj

do-dhíscaoilte,

doscaoilte aid

 

individual liberty n

saoirse (bain4) an duine

 

indoor sports centre n

ionad (fir1) spóirt faoi dhíon

 

inducement n

aslú fir,

aslach fir1,

mealladh fir

 

induction loop n

lúb (bain2) ionduchtúcháin

 

induction programme n

clár (fir1) ionduchtúcháin

 

industrial accident n

tionóisc (bain2) thionsclaíoch

 

industrial area n

limistéar (fir1) tionsclaíoch / tionscail

 

industrial building

allowance n

liúntas (fir1) foirgnimh thionsclaíoch

 

industrial cooperative n

comharchumann (fir1) tionscail

 

industrial decline n

meath (fir3) tionsclaíoch

 

industrial democracy n

daonlathas (fir1) tionsclaíoch

 

industrial design n

dearadh (fir) tionsclaíoch

 

industrial development n

forbairt (bain3) thionsclaíoch

 

industrial dispute n

aighneas (fir1) tionsclaíoch

 

industrial effluent n

eisilteach (fir1) tionsclaíoch

 

industrial estate n

eastát (fir1) tionsclaíoch / tionscail

 

industrial

improvement area n

limistéar (fir1) feabhsúcháin thionsclaíoch

 

industrial injuries benefit n

sochar (fir1) díobhála tionsclaíche,

sochar (fir1) gortaithe thionsclaíoch

 

industrial injury n

díobháil (bain3) thionsclaíoch, gortú (fir) tionsclaíoch

 

industrial investment n

infheistíocht (bain3) thionsclaíoch

 

industrial land n

talamh (fir) tionsclaíoch

 

industrial performance n

feidhmíocht (bain3) thionsclaíoch

 

industrial policy n

beartas (fir1) tionsclaíoch

 

industrial pollution n

truailliú (fir) tionsclaíoch

 

industrial premises npl

áitreabh (fir1) tionsclaíoch

 

industrial production n

táirgeadh (fir) tionsclaíoch

 

industrial promotion n

cur (fir) chun cinn na tionsclaíochta

 

industrial rate n

rátaí (fir4 iol) tionsclaíocha

 

industrial regeneration n

athnuachan (bain3) thionsclaíoch

 

industrial relations n

caidreamh (fir1) tionsclaíoch

 

industrial relocation n

athshuíomh (fir) tionscail

 

industrial renewal n

athnuachan (bain3) thionsclaíoch

 

industrial safety n

sábháilteacht (bain3) thionsclaíoch

 

industrial strategy n

straitéis (bain2) thionsclaíoch

 

industrial training n

oiliúint (bain3) thionsclaíoch

 

industrial tribunal n

binse (fir4) tionsclaíochta

 

industrial unit n

aonad (fir1) tionsclaíoch

 

industrial waste n

dramhaíl (bain3) thionsclaíoch

 

industrialist n

tionsclóir fir3

 

industry n

tionscal fir1

 

inefficiency n

neamhéifeachtacht bain3

 

ineligible adj

neamh-incháilithe aid

 

infant mortality n

básmhaireacht (bain3) naíonán

 

infant school n

naíscoil bain2

 

infectious disease n

galar (fir1) aicídeach / tógálach

 

inference n

tátal fir1

draws an inference

baineann (br) tátal as

 

infill / infilling n

inlíonadh fir

 

inflammatory adj

gríosaitheach aid

 

inflammatory statement n

ráiteas (fir1) gríosaitheach

 

inflation n

boilsciú fir

 

inflation rate n

ráta (fir4) boilscithe

 

inflationary spiral n

guairneog (bain2) bhoilscithe

 

influence n

tionchar fir1,

anáil bain3

 

influence v

imríonn (br) tionchar ar

 

influential adj

ag a bhfuil tionchar

 

inform v

cuireann (br) in iúl (do),

insíonn (br) do

informs someone about a meeting

cuireann in iúl do dhuine i dtaobh cruinnithe

 

informal adj

neamhfhoirmeálta, neamhfhoirmiúil aid

informal discussion

díospóireacht (bain3) neamhfhoirmeálta,

plé (fir4) neamhfhoirmeálta

 

information n

faisnéis bain2,

eolas fir1

1 for (your) information

mar eolas (duit)

 

2 freedom of information

saoráil (bain3) faisnéise

 

information and communication technology n (ICT)

teicneolaíocht (bain3) faisnéise agus cumarsáide

 

information centre n

ionad (fir1) faisnéise / eolais

 

information desk n

deasc (bain2) faisnéise / eolais

 

information dissemination n

scaipeadh (fir) faisnéise / eolais

 

information exchange n

malartú (fir) faisnéise / eolais

 

information handling n

láimhseáil (bain3) faisnéise / eolais

 

information management n

bainistíocht (bain3) faisnéise / eolais

 

information network n

gréasán (fir1) faisnéise / eolais

 

information officer n

oifigeach (fir1) faisnéise / eolais

 

information processing n

próiseáil (bain3) faisnéise / eolais

 

information retrieval n

aisghabháil (bain3) faisnéise / eolais

 

information service n

seirbhís (bain2) faisnéise / eolais

 

information system n

córas (fir1) faisnéise / eolais

 

information technology n

teicneolaíocht (bain3) faisnéise / eolais

 

information technology centre n

ionad (fir1) teicneolaíochta faisnéise / eolais

 

informed adj

ar an eolas

well-informed

ar an eolas go maith

 

infrastructure n

bonneagar,

infreastruchtúr fir1

 

infringe v

sáraíonn br

 

infringement n

sárú fir

 

infringement n of rights

sárú (fir) ar chearta

 

inherent adj

bunúsach aid

 

inherit v

tagann (br) in oidhreacht (ar)

 

inheritance n

oidhreacht bain3

 

inheritance tax n

cáin (bain5) oidhreachta

 

initial adj

tosaigh gu mar aid

1 initial allowance

liúntas (fir1) tosaigh

2 initial date

dáta (fir4) tosaigh

 

initiate v

tionscnaíonn br,

cuireann (br) tús le

 

initiation n

tionscnamh fir1

1 initiation ceremony

searmanas (fir1) tionscnaimh

2 initiation rites

deasghnátha (fir3 iol) tionscnaimh

 

initiative n

(action)

tionscnamh fir1

this is an ambitious initiative

tionscnamh ardaidhmeannach

é seo

 

initiative n

(enterprise)

tionscnaíocht bain3

she displayed initiative

léirigh sí tionscnaíocht

 

injunction n

urghaire bain4

1 inhibitory injunction

urghaire thoirmeascach

2 grants an injunction

deonaíonn (br) urghaire

 

injure v

(legal, etc)

díobhálann br,

déanann (br) díobháil do

 

injure v

(physically)

gortaíonn br

 

injurious adj

díobhálach aid

 

injury n

(harm)

díobháil bain3

 

injury n

(physical)

gortú fir

 

injustice n

éagóir bain3

 

Inland Revenue n

Ioncam (fir1) Intíre

 

inner city n

lár (fir1) na cathrach

1 inner-city (regeneration) policy

beartas (fir1) athbheochan lár na cathrach

2 inner-city regeneration

athbheochan (bain3) lár na cathrach

 

inner ring road n

bóthar (fir1) cuarach istigh

 

Inner Temple n

An Teampall (fir1) Istigh

 

innocent misrepresentation n

mífhaisnéis (bain2) neamhurchóideach

 

innovate v

nuálann br

 

innovation n

nuáil bain3,

nuálaíocht bain3

technological innovation

nuálaíocht teicneolaíochta

 

innovative adj

nuálach aid

 

Inns npl of Court

Óstaí (fir4 iol) na Cúirte

 

innuendo n

claontagairt bain3,

leath-thagairt bain3,

sáiteán fir1

 

inopportune adj

mífhóirsteanach aid

 

in-patient n

othar (fir1) cónaitheach

 

input v

ionchuireann br,

cuireann (br) isteach

inputs information into a computer

ionchuireann faisnéis i ríomhaire

 

inquest n

ionchoisne fir4,

athbhreithniú fir

coroner’s inquest

coiste (fir4) cróinéara

 

inquiry n

fiosrúchán fir1

judicial inquiry

fiosrúchán breithiúnach / dlíthiúil

 

inquiry n in public

fiosrúchán (fir1) poiblí

 

inquisitorial adj

fiosrúchánach aid

 

inquisitorial system n

córas (fir1) fiosrúchánach

 

inquorate adj

gan chóram

 

insanity n

gealtacht bain3

 

in-service training n

oiliúint (bain3) inseirbhíse

 

insist v

áitíonn br,

cuireann (br) faoi deara (go), seasann (br) ar (go)

 

insistence n

áitiú fir

 

insolvency n

dócmhainneacht bain3

 

insolvent adj

dócmhainneach aid

 

inspection n

 cigireacht bain3

 

inspection n

(of an item)

iniúchadh fir

inspection of documents

iniúchadh doiciméad

 

inspection committee n

coiste (fir4) cigireachta

 

inspector n

cigire fir4

1 Her Majesty's Chief Inspector of Schools

Príomh-Chigire Scoile na Banríona

2 inspector of taxes

cigire cánach

 

inspectorate n

foireann (bain2) cigireachta,

cigirí fir4 iol

 

instalment n

tráthchuid bain3,

gála fir4

1 by instalments

ina thráthchodanna

2 by instalment

de réir a chéile,

ina ghálaí / ina gálaí / ina ngálaí

 

instigate v

tionscnaíonn br,

cuireann (br) ar cois

 

instigation n

(it was done) at his instigation

eisean faoi deara (é a dhéanamh)

 

institute n

foras fir1,

institiúid bain2

 

institute v

(to bring in)

cuireann (br) i bhfeidhm

institutes clear guidelines

cuireann treoirlínte soiléire i bhfeidhm

 

institute v

(to initiate)

tionscnaíonn br

institutes legal proceedings

tionscnaíonn imeachtaí dlíthiúla

 

institution n

(establishment)

institiúid bain2,

foras fir1

 

institutional reform n

athchóiriú (fir) institiúideach

 

instruct v (a lawyer)

teagascann br

 

instruct v (by Minister)

ordaíonn br

the Minister has instructed me

tá ordaithe dom ag an Aire

 

instruct v

(to direct)

treoraíonn br

 

instruction n

(by Minister)

ordú fir

 

instruction n

(direction)

treoir bain5

 

instruction n

(to a lawyer)

teagasc fir1

 

instructor n

teagascóir fir3

 

instrument n

ionstraim bain2

1 statutory instrument

 ionstraim reachtúil

2 instrument and articles of

 government

 ionstraim agus

 airteagail (fir1 iol) rialtais

 

insult n

masla fir4

 

insult v

maslaíonn br

 

insulting adj

maslaitheach aid

 

insurance n

árachas fir1

1 insurance certificate

deimhniú (fir) árachais

2 insurance company

comhlacht (fir3) árachais

3 insurance policy

polasaí (fir4) árachais

4 insurance premium

préimh (bain2) árachais

 

integral adj

bun- réim

integral part

bunchuid bain3

 

integrity n

(moral)

macántacht bain3

 

integrity n

(wholeness)

iomláine bain4

 

intellect n

intleacht bain3

challenge to the intellect

dúshlán (fir1) don intleacht

 

intellectual n

intleachtach fir1

he is regarded as an intellectual

tá meas (fir3) intleachtaigh air

 

intellectual adj

intleachtach aid

an intellectual challenge

dúshlán (fir1) intleachta

 

intelligence n

(information)

faisnéis bain2

our intelligence uncovered their plans

ba léir dúinn a gcuid pleananna ón bhfaisnéis / ón fhaisnéis a bhí againn

 

intelligence n

(understanding)

eagna (bain4) chinn

person of great intelligence

duine a bhfuil scoth eagna chinn aige

 

intelligent adj

meabhrach,

éirimiúil aid

1 intelligent speech

óráid (bain2) mheabhrach

2 intelligent person

duine (fir4) éirimiúil

 

intend v

(br) sé beartaithe ag,

(br) sé ar intinn ag

does the Minister intend bringing in legislation on that?

an bhfuil sé beartaithe ag an Aire reachtaíocht a thabhairt isteach faoi sin?

 

intensive adj

dian- réim

 

intent n

intinn bain2,

rún fir1

with intent

le hintinn

 

intent on

leagtha ar

he was intent on promoting the cause

bhí sé leagtha ar an gcúis / chúis a chur chun cinn

 

intention n

intinn bain2,

rún fir1

notice of intention

fógra (fir4) rúin

 

intentional adj

d’aon toisc

 

interaction n

idirghníomhú fir

 

interchange v

malartaíonn,

idirmhalartaíonn br

 

interdepartmental adj

idir-rannach aid

interdepartmental working party

meitheal (bain2) idir-rannach

 

interdisciplinary adj

idirdhisciplíneach aid

 

interest n

(finance)

ús fir1

interest on money

ús ar airgead

 

interest n

(benefit)

leas,

sainleas fir3

1 financial interest

leas airgeadais

2 he has a financial interest in the matter

tá leas airgid aige sa chúram

3 it is in your financial interest to do that

is é do leas ó thaobh an airgid de é sin a dhéanamh

4 in the public interest

ar mhaithe le leas an phobail

 

interest group n

grúpa (fir4) sainleasa

 

interest rate n

ráta (fir4) úis

 

interest relief n

faoiseamh (fir1) i leith úis

 

interested body n

comhlacht (fir3) leasmhar

 

interested party n

páirtí (fir4) leasmhar

 

interesting adj

suimiúil aid

 

interface n

(dialogue)

idirphlé fir4

 

interface n

(common point, link)

comhéadan fir1

 

interfere v

cuireann (br) isteach (ar)

 

interference n

cur (fir) isteach

interference in / with

cur isteach ar

 

intergovernmental

relations npl

caidreamh (fir1) idir-rialtasach

 

interim adj

eatramhach aid

1 interim order

ordú (fir) eatramhach

2 interim report

tuarascáil (bain3) eatramhach

3 interim settlement

socraíocht (bain3) eatramhach,

réiteach (fir1) eatramhach

 

interlocutor n

idirbhreitheamh fir1, idirghabhálaí fir4

 

interlocutory adj

idirbhreitheach aid

1 interlocutory order

ordú (fir) idirbhreitheach

2 interlocutory injunction

urghaire (bain4) idirbhreitheach

 

intermediate treatment n

cóireáil (bain3) idirmheánach

 

internal audit n

iniúchadh (fir) inmheánach

 

internal auditor n

iniúchóir (fir3) inmheánach

 

internal investment n

infheistíocht (bain3) inmheánach

 

internal market n

margadh (fir1) inmheánach

 

international law n

dlí (fir4) idirnáisiúnta

 

International

Monetary Fund n (IMF)

An Ciste (fir4) Airgeadaíochta Idirnáisiúnta

 

Internet n

Idirlíon fir1

 

interparliamentary adj

idirpharlaiminteach aid

 

Inter-Parliamentary Section n

An Rannóg (bain2) Idirpharlaiminteach

 

interpret v

(to explain)

léiríonn,

míníonn br

 

interpret v (language)

aistríonn br,

déanann (br) ateangaireacht

 

interpretation n (explanation)

léiriú,

míniú fir

 

interpretation n ( of language)

ateangaireacht bain3

 

interpretation clause n

clásal (fir1) léirithe,

clásal (fir1) léiriúcháin

 

interpretative centre n

ionad (fir1) léirmhíniúcháin

 

interpreter n

ateangaire fir4

1 simultaneous interpreter

ateangaire comhuaineach

2 consecutive interpreter

ateangaire iaruaineach

 

interregional adj

idir-réigiúnach aid

 

interrupt v

briseann (br) isteach ar

he interrupted the speaker

bhris sé isteach ar an

gcainteoir / chainteoir

 

interruption n

stopadh fir

1 the moment of interruption of a debate

tráth stoptha díospóireachta

2 in relation to the interruption of business

i ndáil le gnó a stopadh,

i dtaca le gnóithe a stopadh

3 on the interruption of business

ar stopadh an

ghnó / na ngnóithe

 

intersection n

crosbhealach fir1

 

intervene v

(to mediate, interfere)

idirghabhann br,

déanann (br) crioscaíl (le)

 

intervention n

(mediation, interference)

idirghabháil bain3,

crioscaíl bain3

intervention scheme

scéim (bain2) idirghabhála

 

interventionist n

crioscaíolaí fir4

 

interventionist adj

crioscaíolach aid

 

interview n

agallamh fir1

interview area

áit (bain2) agallaimh

 

interview v

cuireann (br) agallamh ar

 

interviewee n

agallaí fir4

 

interviewer n

agallóir fir3

 

intranet n

inlíon fir1

 

introduce v

tugann (br) isteach

introduces an amendment

tugann leasú isteach

 

invalid adj

neamhbhailí aid

 

invalid care allowance n

liúntas (fir1) cúraim easláin

 

invalidate v

neamhbhailíonn br,

déanann (br) neamhbhailí

 

invalidity n

(illness)

easláine bain4

1 invalidity benefit

sochar (fir1) easláine

2 invalidity pension

pinsean (fir1) easláine

 

invalidity n

(nullity)

neamhbhailíocht bain3

 

invest v

infheistíonn br

 

investigate v

imscrúdaíonn br

 

investigative adj

imscrúdaitheach aid

 

investigation n

imscrúdú fir

 

investment n

infheistíocht bain3,

infheistiú fir

1 investment appraisal

breithmheas (fir3) ar infheistíocht

2 investment grant

deontas (fir1) infheistíochta

3 investment policy

beartas (fir1) infheistíochta

 

investor n

infheisteoir fir3

 

invitation n

cuireadh fir1

invitation to tender

cuireadh chun tairisceana

 

invite v

tugann (br) cuireadh

 

invoice n

sonrasc fir1

 

invoice v

sonraisceann br

 

inward investment n

infheistíocht (bain3) isteach

 

Ireland n

Éire bain5

 

Irish-medium school n

gaelscoil bain2

 

Irish-medium schooling n

 gaelscolaíocht bain3

 

irrational adj

neamhréasúnach aid

 

irreconcilable adj

doréitithe aid

 

irregular adj

neamhrialta,

mírialta aid

 

irregularity n

neamhrialtacht,

mírialtacht bain3

 

irrelevant adj

neamhábhartha aid

it is irrelevant

ní bhaineann sé le hábhar

 

irremediable adj

doleigheasta aid

 

irrevocable adj

neamh-inchúlghairthe,

do-chúlghairthe aid

 

issue v

eisíonn br

1 issues a circular

eisíonn ciorclán

2 issues a statement

eisíonn ráiteas

 

issue n

(point in question)

saincheist,

ceist bain2

at / in issue

i gceist

 

issue n

(item issued)

eisiúint bain3

 

IT screen n

scáileán (fir1) teicneolaíochta faisnéise

 

item n

mír bain2