habeas corpus

habeas corpus

writ of habeas corpus

eascaire (fir4) habeas corpus

 

habitual adj

gnáth- réim

 

halting site n

láithreán (fir1) staid

 

harass v

ciapann br

 

harassment n

ciapadh fir

 

hardship n

cruatan fir1

 

harm n

díobháil bain3

substantial harm

díobháil mhór

 

harm v

déanann (br) díobháil (do)

 

hazardous waste n

dramhaíl (bain3) ghuaiseach

 

head adj

ceann- ,

príomh- réim

1 head lease

ceannléas fir3

2 head landlord

ceanntiarna (fir4) talún / talaimh

 

head n of department

ceann (fir1) roinne

 

Head n of State

Ceannaire (fir4) Stáit

 

head office n

ceannoifig bain2

 

head teacher n

príomhoide fir4

 

headed paper n

páipéar (fir1) ceannteidil

 

headnote n

ceann-nóta fir4

 

headquarters npl

ceanncheathrú bain5

 

health n

sláinte bain4

health and safety at work

sláinte agus sábháilteacht

ag an obair

 

health authority n

údarás (fir1) sláinte

 

Health Board n

Bord (fir1) Sláinte

 

health care n

cúram (fir1) sláinte

 

health centre n

ionad (fir1) sláinte

 

health education n

oideachas (fir1) sláinte

 

health hazard n

guais (bain2) sláinte

 

health services npl

seirbhísí (bain2 iol) sláinte

 

health visitor n

banaltra (bain4) ceantair

altra (fir4) ceantair

 

hear v

(to perceive sound)

cloiseann br

 

hear v

(to listen to officially)

éisteann br

hears a case

éisteann cás

 

hear! hear!

maith thú!

 

hearing n

éisteacht bain3

1 court hearing

éisteacht chúirte

2 public hearing

éisteacht phoiblí

 

hearing-impaired adj

lagéisteachta gu mar aid

 

hearsay evidence n

fianaise (bain4) chlostráchta

 

heat treatment n

cóireáil (bain3) teasa

 

heated debate n

díospóireacht (bain3) chorraithe

 

heating system n

córas (fir1) téimh

 

heavy goods vehicle n

feithicil (bain2) earraí troma

 

heavy lorry n

leoraí (fir4) trom

 

heavy traffic n

trácht (fir3) trom

 

heckle v

déanann (br) trasnáil ar

 

heckler n

trasnálaí fir4

 

heckling n

trasnáil bain3

 

hector v

labhraíonn (br) de ghlór mursanta,

déanann (br) mursantacht ar

 

hectoring adj

mursanta aid

1 hectoring tone

glór (fir1) mursanta

2 he is speaking in a hectoring

 tone

tá sé ag labhairt de ghlór mursanta

 

hectoring n

mursantacht bain3

 

hegemony n

mórcheannas fir1

 

heinous adj

gráinniúil aid

 

heinous crime n

coir (bain2) ghráinniúil

 

heinous offence n

cion (fir3) gráinniúil

 

hence adv

(of time)

feasta (dobh),

ón am seo amach

ten years hence

deich mbliana ón am seo

 

hence adv

(therefore)

dá bhrí sin

 

henceforth adv

feasta (dobh),

as seo amach

 

Her Majesty’s Chief Inspector n of Schools

Príomh-Chigire (fir4) Scoile na Corónach

 

hereditary peer n

(lady)

bantiarna (bain4) oidhreachta

 

hereditary peer n

(lord)

tiarna (fir4) oidhreachta

 

hereinafter adv

anseo ina dhiaidh seo

 

heresy n

eiriceacht bain3

political heresy

eiriceacht pholaitiúil

 

hereupon adv

air seo

 

herewith adv

(correspondence)

faoi iamh

 

heritage n

oidhreacht bain3

heritage coast

cósta (fir4) oidhreachta

 

hidden agenda n

clár (fir1) oibre folaigh

 

hierarchy n

hierarchies pl

cliarlathas fir1

the hierarchy of the church

cliarlathas na heaglaise

 

hierarchy n

(levels in organisation)

grádlathas fir1

the hierarchy of the administrative system

grádlathas an chórais riaracháin

 

High Commissioner n

Ard-Choimisinéir fir3

 

high court n

ardchúirt bain2

 

High Court n

Ard-Chúirt bain2

High Court of Justice

Ard-Chúirt Bhreithiúnais

 

High Court ruling n

rialú (fir) Ard-Chúirte

 

high-density housing n

tithíocht (bain3) ard-dlúis

 

high profile n

ardiomrá fir4,

ardíomhá bain4

she has a high profile

tá sí go mór os comhair

an phobail

 

high school n

ardscoil bain2

 

High Sheriff n

Ard-Sirriam fir4

 

high-rise block n

ceap (fir1) ardstórach

 

high-speed train n

traein (bain5) ardluais

 

high street n

príomhshráid bain2

 

high tech / technology n

ardteicneolaíocht bain3

 

high treason n

ardtréas fir3

 

high-profile adj

iomráiteach aid

 

high-risk strategy n

straitéis (bain2) mhórphriacail

 

higher education n

ardoideachas fir1

 

highway n

mórbhealach fir1

 

highway authority / department n

roinn (bain2) na mbóithre poiblí

 

highway capacity n

acmhainn (bain2) na mórbhealaí

 

Highway Code n

Córas (fir1) na Slánródaíochta

 

highway construction n

déanamh (fir) mórbhealaí

 

highway design n

dearadh (fir) mórbhealaí

 

highway engineer n

innealtóir (fir3) bóithre

 

highway improvement n

feabhsú (fir) mórbhealaí

 

highway maintenance n

cothabháil (bain3) bóithre

 

highway network n

gréasán (fir1) mórbhealaí

 

highway planning n

pleanáil (bain3) bóithre

 

highway safety n

sábháilteacht (bain3) ar bhóithre

 

hire purchase n

fruilcheannach fir1,

cíoscheannach fir1

 

historic building n

foirgneamh (fir1) stairiúil

 

hitherto adv

go dtí sin,

go dtí seo

 

HIV (human immune virus) n

VEID (fir4) (víreas (fir1) easpa imdhíonachta daonna)

 

HIV-positive adj

VEID-dearfach aid

 

hoarding n

clárlach fir1

 

hold v

the Court holds

is é cinneadh na Cúirte

 

hold v to account

coimeádann (br) (duine) cuntasach as

 

hold the line, please (telephone)

fan ar an líne,

le do thoil

(teileafón)

 

holiday entitlement n

teidlíocht (bain3) saoire,

saoire (bain4) reachtúil

 

holiday n with pay

saoire (bain4) le pá

 

home affairs npl

cúrsaí (fir4 iol) baile

 

Home Affairs npl

Gnóthaí (fir4 iol) Baile

 

home care n

cúram (fir1) baile

 

home civil service n

státseirbhís (bain2) bhaile

 

home economics n

eacnamaíocht (bain3) bhaile

 

home-improvement grant n

deontas (fir1) feabhsúcháin tí

 

Home Office n

Oifig (bain2) Baile

 

home owner n

úinéir (fir3) teaghaise,

úinéir (fir3)

 

home ownership n

úinéireacht (bain3) teaghaise, úinéireacht (bain3)

 

home rule n

rialtas (fir1) dúchais

 

Home Secretary n

Rúnaí (fir4) Baile

 

home tuition n

teagasc (fir1) sa bhaile

 

homeless n

daoine (fir4 iol) gan dídean

 

homeless adj

gan dídean

homeless family

teaghlach (fir1) gan dídean

 

homelessness n

easpa (bain4) dídine

the problem of homelessness

fadhb (bain2) na ndaoine gan dídean

 

home-school relations n

caidreamh (fir1) idir an scoil agus an baile

 

homework n

obair (bain2) bhaile

 

honest adj

ionraic,

macánta aid

 

honesty n

ionracas fir1,

macántacht bain3

 

honeymoon period n

(bain) na meala,

tréimhse (bain4) chneastachta

 

honorary adj

oinigh gu mar aid

honorary secretary

rúnaí (fir4) oinigh

 

honourable adj

onórach aid

 

honours list n

liosta (fir4) gradam

 

honours system n

córas (fir1) (na n)gradam

 

hooligan n

amhas fir1

 

hooliganism n

amhsóireacht bain3

 

'horizontal' programme committee n

coiste (fir4) cláir

chothrománaigh

 

horse-trading n

margáintíocht bain3

 

horticulture n

gairneoireacht bain3

 

hospice n

ospís bain2

 

hospital n

ospidéal fir1

 

hospital

management board n

bord (fir1) bainistíochta ospidéil

 

hospital service n

seirbhís (bain2) ospidéil

 

hospital trust n

bord (fir1) bainistíochta ospidéil

 

hospital waste n

dramhaíl (bain3) ospidéil

 

hospitality n

flaithiúlacht bain3

hospitality suite

ionad (fir1) fáilte

 

hostage n

giall fir1

 

hostel n

brú fir4

 

hostilities npl

cogaíocht bain3

 

hostility n

naimhdeas fir1

there is hostility towards the proposal

táthar naimhdeach leis an togra

 

hot-water supply n

soláthar (fir1) teo-uisce

 

hot-water system n

córas (fir1) teo-uisce

 

hotchpotch n

manglam fir1

 

hotel industry n

tionscal (fir1) na n-óstán

 

hours npl of work

uaire (bain2 iol) oibre

 

house v

tugann (br) cóiríocht do

 

house building n

tógáil (bain) tithe

 

house conversion n

athchóiriú (fir)

 

house extension n

fadú (fir)

 

House n of Commons

Teach (fir) na dTeachtaí

in the Commons

i dTeach na dTeachtaí

 

House n of Lords

Teach (fir) na dTiarnaí

in the Lords

i dTeach na dTiarnaí

 

house owner n

úinéir (fir3)

 

house purchase n

ceannach (fir)

 

house renovation n

athchóiriú (fir)

 

house repair n

deisiú (fir)

 

housebound adj

gafa (aid) sa teach

 

household n

teaghlach fir1

 

household composition n

comhdhéanamh (fir) teaghlaigh

 

household income n

ioncam (fir1) teaghlaigh

 

household projection n

teilgean (fir) teaghlach

 

household structure n

comhdhéanamh (fir) teaghlaigh

 

household waste n

dramhaíl (bain3)

 

houses npl in multiple occupation

tithe (fir iol) iláitíochta

 

Houses npl of Parliament

Tithe (fir iol) na Parlaiminte

 

Houses npl of the Oireachtas

Tithe (fir iol) an Oireachtais

 

housewife n

bean (bain)

 

housing n

tithíocht bain3,

tithe fir iol

 

housing adaptation n

oiriúnú (fir) tithe

 

housing advice centre n

ionad (fir1) comhairle tithíochta

 

housing agency n

gníomhaireacht (bain3) tithíochta

 

housing application n

iarratas (fir1) ar theach

 

housing authority n

údarás (fir1) tithíochta

 

housing benefit n

sochar (fir1) cóiríochta

 

housing circular n

ciorclán (fir1) faoi

thithíocht / thithe

 

housing condition n

bail (bain2) tithe

 

housing co-operative n

comharchumann (fir1) tithíochta

 

housing demand n

éileamh (fir1) ar thithe

 

housing density n

dlús (fir1) tithíochta

 

housing department n

roinn (bain2) tithíochta

 

housing estate n

(local authority, council)

eastát (fir1) tithíochta

(údarás áitiúil, comhairle)

 

housing grant n

deontas (fir1) tithíochta

 

housing improvement n

feabhsúchán (fir1)

 

housing investment n

infheistíocht (bain3) tithíochta

 

housing land n

talamh (fir) tithíochta

 

housing law n

dlí (fir4) tithíochta

 

housing maintenance n

cothabháil (bain3) tithe

 

housing management n

bainistíocht (bain3) tithíochta

 

housing market n

margadh (fir1) na dtithe,

margadh (fir1) tithíochta

 

housing need n

riachtanas (fir1) tithíochta

 

housing policy n

beartas (fir1) tithíochta

 

housing programme n

clár (fir1) tithíochta

 

housing renewal n

athnuachan (bain3) tithe

 

housing repair n

deisiúchán (fir1) tithe

 

housing rights npl

cearta (fir1 iol) cóiríochta

 

housing shortage n

ganntanas (fir1) tithe

 

housing stock / supply n

soláthar (fir1) tithíochta / tithe

 

housing strategy n

straitéis (bain2) tithíochta

 

housing trust n

iontaobhas (fir1) tithíochta

 

human resource management n

bainistíocht (bain3) daonacmhainní

 

human resources npl

daonacmhainní bain2 iol

 

human rights npl

cearta (fir1 iol) an duine,

cearta (fir1 iol) daonna

human rights abuse

leatrom ar chearta an duine, treascairt ar chearta an duine

 

hung council n

comhairle (bain4) gan tromlach

 

hung parliament n

parlaimint (bain2) gan tromlach

 

hustings npl

toghchánaíocht bain3

out in the hustings

amuigh ag toghchánaíocht

 

hybrid worker n

oibrí (fir4) ilchúraim

 

hydro-electric power n

cumhacht (bain3) hidrileictreach

 

hygiene n

sláinteachas fir1

 

hypermarket n

formhargadh fir1

 

hypothermia n

hipiteirme bain4