gag,

gag v a debate

cuireann (br) críoch chun vótála le díospóireacht

 

gagging order n

ordú (fir) gobánach

 

gain n

(increase)

méadú fir

 

gain n

(profit)

brabús fir1

 

gain n

(benefit)

sochar fir1,

tairbhe bain4

 

gain v

(to obtain)

faigheann br

 

gain v

(to win, to achieve)

baineann (br) amach, gnóthaíonn br

 

gain v

(to increase)

méadaíonn br

 

gallery n

áiléar fir1

1 public gallery

áiléar poiblí

2 distinguished visitors' gallery

áiléar na gcuairteoirí oirirce

 

gap n

(deficiency)

easnamh fir1

there is a gap in the legislation

tá easnamh sa reachtaíocht

 

Garda Commissioner n

Coimisinéir (fir3) na nGardaí

 

Garda powers npl

 cumhachtaí (bain3 iol) na

 nGardaí

 

Garda Síochána, an n

(police force)

An Garda (fir4) Síochána

 

garda (síochána) n

(member)

 garda (fir4)

(síochána)

 

Garda station n

 stáisiún (fir1) na nGardaí

 

Gardaí npl, the

 Na Gardaí fir4 iol

 

garden city n

cathair (bain5) ghairdíneach

 

gas n

gás fir1

 

gas-cooled reactor n

imoibreoir (fir3) gásfhuaraithe

 

gas industry n

tionscal (fir1) an gháis

 

gas meter n

méadar (fir1) gáis

 

gas supply n

soláthar (fir1) gáis

 

gas works n

monarcha (bain5) gáis

 

gather v

cruinníonn br,

bailíonn br

gathers information

cruinníonn eolas / faisnéis

 

gauge v

measann br

gauges the strength of opinion

measann tuairimí an

phobail / na coitiantachta

 

gender n

inscne bain4

gender issues

ceisteanna (bain2 iol) inscne

 

general adj

ginearálta aid

 

General Agreement n on Tariffs and Trade (GATT)

An Comhaontú (fir) Ginearálta do Tharaifí agus Trádáil

 

General Certificate n of Secondary Education

Teastas (fir1) Ginearálta Oideachais Dara Leibhéal

 

general consensus n

comhdhearcadh (fir1) na coitiantachta

 

General Council n of County Councils, the

Ardchomhairle (bain4) na gComhairlí Contae

 

general election n

olltoghchán fir1

 

general improvement area n

limistéar (fir1) feabhsúcháin ghinearálta

 

General Office n

An Oifig (bain2) Ghinearálta

 

general practice n

cleachtadh (fir) ginearálta

 

general practitioner n

dochtúir (fir3) leighis ginearálta

 

General Purposes Committee n

Coiste (fir4) Uile-Chuspóra

 

General Purposes, Selection and Review Committee n

Coiste (fir4) Uile-Chuspóra, Roghnóireachta agus Athbhreithnithe

 

general review n

athbhreithniú (fir) ginearálta

 

genetic engineering n

innealtóireacht (bain3) ghéiniteach

 

geriatric adj

geiriatrach aid

 

gerrymander v

claonroinneann (br) toghlach

 

gerrymandering n

claonroinnt (bain2) toghlaigh

 

gibe n

achasán fir1,

goineog bain2

 

gibe v

tugann (br) achasán (do),

tugann (br) goineog (do)

 

gift n

(a present)

bronntanas fir1

 

gift n

(talent)

bua fir4

 

gifted children npl

leanaí (fir1 iol) tréitheacha

 

giro n

gíoró fir4

 

give v effect to

tugann (br) éifeacht do

 

give v evidence

tugann (br) fianaise

 

glare n

(conspicuousness)

feiceálacht bain3

she is in the full glare of publicity

tá aird (bain2) an phobail mhóir uirthi

 

glare v

(to glower)

tugann (br) súil fhiata (ar)

glares at an opponent

tugann súil fhiata ar chéile comhraic

 

glaring error n

earráid (bain2) fhollasach

 

gloss n

(glossary)

gluais bain2

 

gloss n

 he put a gloss on the story

chuir sé craiceann (fir1)

ar an scéal

 

glossary n

gluais bain2,

gluaisre fir4

 

go v into detail (about)

pléann (br) go mion

 

goods traffic n

trácht (fir3) earraí

 

goods transport n

iompar (fir1) earraí

 

goods vehicle n

feithicil (bain2) earraí

 

goods yard n

clós (fir1) earraí

 

govern v

rialaíonn br

 

governing board / body n

bord (fir1) bainistíochta

 

government n

rialtas fir1

 

government agency n

gníomhaireacht (bain3) rialtais

 

government circular n

ciorclán (fir1) rialtais

 

government contract n

conradh (fir3) rialtais

 

government department n

roinn (bain2) rialtais

 

government expenditure n

caiteachas (fir1) rialtais

 

government minister n

(Dáil)

aire (fir4) rialtais

 

government policy n

beartas (fir1) rialtais

 

government whip n

aoire (fir4) an rialtais

 

grade n

grád fir1

 

grade v

grádaíonn br

 

gradually adv

de réir a chéile

 

graduate n

céimí fir4

 

graduated pension scheme n

scéim (bain2) pinsean grádaithe

 

grammar school n

scoil (bain2) gramadaí

 

grant v

deonaíonn br,

tugann br

grants leave

tugann cead

 

grant n

deontas fir1

European Grant

Deontas Eorpach

 

grant-aid n

deontas fir1

grant-in-aid

deontas i gcabhair

 

grant-aid v

tugann (br) deontas (do)

grant-aids an association

tugann deontas d’eagraíocht

 

grant application n

iarratas (fir1) ar dheontas

 

grant maintained school n

scoil (bain2) faoi chothabháil stáit

 

graph n

graf fir1

 

graph paper n

grafpháipéar fir1

 

graphic design n

dearadh (fir) grafach

 

graphical adj

grafach aid

 

graphics npl

grafaic bain2

 

grassroots democracy n

daonlathas (fir1) an phobail, guth (fir3) an phobail

 

gratitude n

buíochas fir1

 

gratuitous adj

gan tuilleamh

gratuitous insult n

masla (fir4) gan tuilleamh

 

gratuity n

aisce bain4

 

gravel n

gairbhéal fir1

gravel pit

clais (bain2) ghairbhéil

 

Great Britain n

An Bhreatain (bain2) Mhór

 

green belt n

crios (fir3) glas

 

green-field site n

láithreán (fir1) úrnua

 

green initiative n

tionscnamh (fir1) glas

 

green issues npl

ceisteanna (bain2 iol) comhshaoil

 

Green Paper n

Páipéar (fir1) Uaine

 

Green Party n (GP)

Comhaontas (fir1) Glas, an

 

grievance n

gearán fir1,

ábhar (fir1) casaoide

 

grievous adj

mór- réim

 

gross capital n

ollchaipiteal fir1,

caipiteal (fir1) comhlán

 

gross domestic product n

olltáirgeacht (bain3) bhaile

 

gross misconduct n

mí-iompar (fir1) tromchúiseach

 

gross profit n

ollbhrabús fir1

 

ground n

(valid reason)

foras fir1,

bun fir1

1 ground of appeal

foras achomhairc

2 ground for the application

foras don iarratas

 

ground rent n

bunchíos fir3

 

groundless adj

gan bhun

the allegation was groundless

ní raibh aon bhun leis an líomhain

 

grounds maintenance n

cothabháil (bain3) páirceanna imeartha

 

group heating n

grúpthéamh fir1

 

group practice n

grúpchleachtadh fir

 

growth area n

earnáil (bain3) fáis

 

guarantee n

ráthaíocht bain3

 

guarantee v

ráthaíonn br,

tugann (br) ráthaíocht

 

guardian n

caomhnóir fir3

guardian ad litem

caomhnóir (fir3) ad litem

 

guerrilla tactics npl

beartaíocht (bain3) treallchogaíochta

 

guerrilla warfare n

treallchogaíocht bain3

 

guidance n

treoir bain5,

treoraíocht bain3

guidance note

treoirnóta fir4

 

guide v

treoraíonn br

 

guide n

treoraí fir4

 

guideline n

treoirlíne bain4

 

guillotine n

gilitín fir4

guillotine motion

tairiscint (bain3) gilitín

 

guillotine v

imríonn (br) an gilitín (ar)

guillotines (the debate on)

a Bill

imríonn an gilitín ar dhíospóireacht faoi Bhille

 

guilt n

ciontacht bain3

 

guilty adj

ciontach aid

the guilty party

an té atá ciontach

 

gutter politics n

daoscarpholaitíocht bain3,

polaitíocht (bain3) an daoscair

 

gutter press n

nuachtáin (fir1 iol) lathaí,

an daoscarphreas fir3