early-day motion n (EDM)

tairiscint (bain3) luathlae

 

early retirement n

luathscor fir1

 

earmark v

comharthaíonn br

 

earnings npl

tuilleamh fir1

 

earth-moving equipment n

trealamh (fir1) scartála

 

earthworks npl

créfort fir1

 

easement n

éasúint bain3

 

EC Law n

dlí (fir4) CE

 

ecological adj

éiceolaíoch aid

 

ecological park n

páirc (bain2) éiceolaíoch

 

ecologist n

éiceolaí fir4

 

ecology n

éiceolaíocht bain3

 

econometric model n

samhail (bain3) eacnaiméadrach

 

economic analysis n

anailís (bain2) eacnamaíoch

 

economic area n

earnáil (bain3) gheilleagrach

 

economic change n

athrú (fir) geilleagrach

 

economic climate n

timpeallacht (bain3) gheilleagrach

 

economic decline n

meath (fir3) geilleagrach

 

economic development n

forbairt (bain3) gheilleagrach

 

economic development officer n

oifigeach (fir1) forbartha geilleagraí

 

economic development strategy n

straitéis (bain2) forbartha geilleagraí

 

economic forecasting n

réamhaisnéis (bain2) gheilleagrach

 

economic growth n

fás (fir1) geilleagrach

 

economic initiatives npl

tionscnaimh (fir1 iol) gheilleagracha

 

economic model n

samhail (bain3) gheilleagrach

 

economic planning n

pleanáil (bain3) gheilleagrach

 

economic policy n

beartas (fir1) geilleagrach

 

economic recession n

meathlú (fir) geilleagrach

 

economic recovery n

téarnamh (fir1) geilleagrach

 

economic strategy n

straitéis (bain2) gheilleagrach

 

economic structure n

struchtúr (fir1) geilleagrach

 

economics npl

eacnamaíocht bain3

 

economies npl of scale

barainneachtaí (bain3 iol) an mhórscála

 

economist n

eacnamaí fir4

 

economy n

geilleagar fir1

 

ecosystem n

éiceachóras fir1

 

eco-warrior n

éicealaoch fir1

 

education n

oideachas fir1

 

education authority n

údarás (fir1) oideachais

 

education management n

bainistíocht (bain3) oideachais

 

education policy n

beartas (fir1) oideachais

 

education section n

rannóg (bain2) oideachais

 

education service n

seirbhís (bain2) oideachais

 

educational adj

oideachais gu mar aid, oideachasúil aid

educational matters npl

cúrsaí (fir4 iol) oideachais

 

educational provision n

foráil (bain3) oideachais

 

educational psychology n

síceolaíocht (bain3) oideachais

 

educational reform n

leasú (fir) oideachais

 

educational research n

taighde (fir4) oideachais

 

effect n

(operativeness)

éifeacht bain3

with effect from today

le héifeacht ón lá inniu

 

effect n

(consequence)

toradh fir1

 

effect v

cuireann (br) i gcrích

effects a change

cuireann athrú i gcrích

 

effective adj

éifeachtach aid

 

effectiveness n

éifeachtúlacht bain3

 

efficiency n

éifeachtacht bain3

 

efficient adj

éifeachtach,

éifeachtúil aid

 

effluent n

eisilteach fir1

 

effluent disposal n

diúscairt (bain3) eisiltigh

 

elaborate adj

ilchasta aid

an elaborate design

dearadh (fir) ilchasta

 

elaborate v

formhíníonn br

elaborates on a proposal

formhíníonn togra

 

elder statesman n

seanóir fir3

 

elderly people npl

daoine (fir4 iol) scothaosta

 

elect adj

tofa aid

chairman-elect

cathaoirleach (fir1) tofa

 

elect v

(to choose by vote)

toghann br

the chair was elected

unopposed

toghadh an cathaoirleach gan iomaíocht

 

elect v

(to choose to do)

roghnaíonn br

 

elected adj

tofa aid

 

elected body n

comhlacht (fir3) tofa

 

elected mayor n

méara (fir4) tofa

 

elected member n

comhalta (fir4) tofa,

ball (fir1) tofa

 

elected second chamber n

an dara seomra (fir4) tofa

 

elected unopposed adj

tofa (aid) gan iomaíocht

 

election n

toghchán fir1

 

election address n

aitheasc (fir1) toghchánaíochta

 

election campaign n

feachtas (fir1) toghchánaíochta

 

election defeat n

teip (bain2) i dtoghchán

 

election expenses npl

costais (fir1 iol) toghcháin

 

election result n

toradh (fir1) toghcháin

 

election victory n

bua (fir4) i dtoghchán

 

electioneering n

toghchánaíocht bain3

 

elector n

toghthóir fir3

 

electoral adj

togh- réim,

toghcháin gu mar aid, toghchánach aid

 

electoral area n

toghcheantar fir1

 

electoral college n

coláiste (fir4) toghcháin

 

electoral district n

toghcheantar fir1

 

electoral division n

toghroinn bain2

 

electoral law n

dlí (fir4) toghcháin

 

electoral matters npl

cúrsaí (fir4 iol) toghcháin

 

electoral officer n

oifigeach (fir1) toghcháin

 

electoral parity n

cothromaíocht (bain3)

i dtoghchán

 

electoral quota n

cuóta (fir4) toghcháin

 

electoral reform n

athchóiriú (fir) toghchánach

 

electoral region n

toghréigiún fir1

 

electoral register n

clár (fir1) toghthóirí

 

electoral registration n

clárúchán (fir1) toghthóirí

electoral registration officer

oifigeach (fir1) clárúcháin toghthóirí

 

electoral roll n

rolla (fir4) toghthóirí

 

electoral system n

córas (fir1) toghcháin,

toghchóras fir1

 

electoral ward n

toghbharda fir4

 

electorate n

toghthóirí fir3 iol

 

electric power n

cumhacht (bain3) leictreach

 

electrical engineering n

innealtóireacht (bain3) leictreach

 

electrical power station n

cumhachtstáisiún (fir1) leictreachais

 

electrical safety n

sábháilteacht (bain3) leictreach

 

electrical supply n

soláthar (fir1) leictreachais

 

electricity n

leictreachas fir1,

aibhléis bain2

 

electricity consumption n

tomhaltas (fir1) leictreachais

 

electricity demand n

éileamh (fir1) ar leictreachas

 

electricity generation n

giniúint (bain3) leictreachais

 

electronic mail n

post (fir1) leictreonach

 

electronic office n

oifig (bain2) leictreonach

 

electronic publishing n

foilsiú (fir) leictreonach

 

electronic tag n

clib (bain2) leictreonach

 

electronic tagging n

clibeáil (bain3) leictreonach

 

electronic voting n

vótáil (bain3) leictreonach

 

electronic voting system n

córas (fir1) vótála leictreonaí

 

electronics industry n

tionscal (fir1) earraí leictreonacha

 

elegance n

cuannacht bain3

elegance of expression

cuannacht cainte

 

elegant adj

cuanna aid

1 elegant wit

deisbhéalaí bain4

2 he has an elegant turn of phrase

tá deis (bain2) a labhartha aige

 

element n

gné bain4

there are two elements to the amendment

tá dhá ghné leis an leasú

 

elementary adj

bun- réim

 

elevated road n

bóthar (fir1) ardaithe

 

elevation n

(drawing, building)

ingearchló fir4

 

eligibility n

incháilitheacht bain3

 

eligible adj

cáilithe aid,

incháilithe aid

 

e-mail n

ríomhphost fir1

 

emanate v

tagann (br) as

emanates from the Assembly

tagann as an Tionól

 

emancipate v

fuasclaíonn br

 

emancipated adj

fuascailte aid

 

emancipation n

fuascailt bain2

 

embargo n

toirmeasc fir1

 

embargo v

toirmisceann br

embargoed until

toirmiscthe go dtí

 

embarrass v

cuireann (br) treampán ar, cuireann (duine) trína chéile

they wanted to embarrass

the Minister

ba mhian leo treampán a chur

ar an Aire / trí chéile a chur

ar an Aire,

ba mhian leo deacrachtaí a chruthú don Aire

 

embarrassing adj

treampánach aid

an embarrassing position

suíomh (fir1) treampánach,

cás (fir1) treampánach

 

embarrassment n

treampán fir1,

trí chéile

I appear to have caused you some embarrassment

is cosúil gur chuir mé treampán ort / trí chéile ort

 

embassy n

ambasáid bain2

 

embrace v

cuimsíonn br

 

emergency n

éigeandáil bain3,

práinn bain2

1 state of emergency

staid (bain2) éigeandála

2 The Emergency

An Éigeandáil,

(bain4) na Práinne

 

emergency debate n

díospóireacht (bain3) éigeandála

 

emergency exit n

bealach (fir1) amach éigeandála

 

emergency legislation n

reachtaíocht (bain3) éigeandála

 

emergency lighting n

soilsiú (fir) éigeandála

 

emergency meeting n

cruinniú (fir) éigeandála / práinne

 

emergency order n

ordú (fir) éigeandála

 

emergency planning n

pleanáil (bain3) éigeandála

 

emergency powers npl

cumhachtaí (bain3 iol) éigeandála

 

emergency procedure n

nós (fir1) imeachta éigeandála

 

emergency repair n

deisiú (fir) éigeandála

 

emergency service n

seirbhís (bain2) éigeandála

 

emergency vehicle n

feithicil (bain2) éigeandála

 

emergency work n

obair (bain2) éigeandála

 

emission control n

rialú (fir) astaíochta

 

emolument n

díolaíocht bain3

 

employ v

(to use)

baineann (br) úsáid as

employs tactics

baineann úsáid as beartaíocht

 

employ v

(to hire staff)

fostaíonn br

 

employee n

fostaí fir4

 

employer n

fostóir fir3

 

employment n

fostaíocht bain3

 

employment agency n

gníomhaireacht (bain3) fostaíochta

 

employment conditions npl

coinníollacha (fir1 iol) fostaíochta

 

employment creation n

cruthú (fir) fostaíochta

 

employment initiative n

tionscnamh (fir1) fostaíochta

 

employment law n

dlí (fir4) fostaíochta

 

employment office n

gníomhaireacht (bain3) fostaíochta

 

employment planning n

pleanáil (bain3) fostaíochta

 

employment policy n

beartas (fir1) fostaíochta

 

employment protection n

cosaint (bain3) fostaíochta

 

empower v

cumhachtaíonn br,

tugann de chumhacht do

 

empowered adj

cumhachtaithe aid

we are empowered to act

tá cumhacht (bain3) againn gníomhú

 

empowerment n

cumhachtú fir

 

enable v

cumasaíonn (br) do (dhuine), cuireann (br) ar chumas (duine)

 

enabling Act n

Acht (fir3) cumasúcháin

 

enabling legislation n

reachtaíocht (bain3) cumasúcháin

 

enabling order n

ordú (fir) cumasúcháin

 

enabling role n

ról (fir1) cumasúcháin

 

enact v

achtaíonn br

 

enactment n

(a single law)

achtachán fir1

 

enactment n (of a bill)

achtú fir

 

enclosed adj

(correspondence)

faoi iamh

 

enclosure n

(correspondence)

iatán fir1

 

encompass v

cuimsíonn br

the philosophy encompasses a range of concepts

cuimsíonn an fhealsúnacht réimse coincheap

 

encourage v

spreagann br

 

end of year

moneys / monies npl

airgead (fir1) cinn bhliana

 

endorse v (a cheque)

formhuiníonn br

 

endorse v

(to permit)

ceadaíonn br

 

endorse v

 (to support)

tacaíonn br le

 

energy n

fuinneamh fir1

 

energy conservation n

caomhnú (fir) fuinnimh

 

energy demand n

éileamh (fir1) ar fhuinneamh

 

energy efficiency n

éifeachtacht (bain3) fuinnimh

 

energy management n

bainistíocht (bain3) fuinnimh

 

energy policy n

beartas (fir1) fuinnimh

 

energy saving n

caomhnú (fir) fuinnimh

 

energy supply n

soláthar (fir1) fuinnimh

 

enforce v

forghníomhaíonn br,

cuireann (br) i bhfeidhm

 

enforceable order n

ordú (fir) in-fhorghníomhaithe / infheidhmithe

 

enforcement notice n

fógra (fir4) forghníomhaithe

 

enfranchise v

tugann (br) ceart vótála do

 

engaged adj

gníomhach aid (i)

is engaged in politics

tá gníomhach sa pholaitíocht

 

engineer n

innealtóir fir3

 

engineering n

innealtóireacht bain3

 

engineering drawing n

líníocht (bain3) innealtóireachta

 

England n

Sasana (bain4)

 

enhance v (environment, etc.)

feabhsaíonn br(timpeallacht etc)

 

enlargement of

powers clause n

clásal (fir1) méadaithe cumhachtaí

 

enlist v

bailíonn (br) chuige / chuici féin

enlists the support of

bailíonn tacaíocht chuige / chuici féin ó

 

enlisting n (support etc)

bailiú (fir) chuige / chuici féin

 

enquire v

fiosraíonn br

 

enquiry n

enquiries pl

fiosrú fir,

fiosrúchán fir1

 

enrol v

 (to record)

rollaíonn br

 

enrol v

 (to register)

cláraíonn br

 

enrolment n

(legal)

rollachán fir1

 

enrolment n

(legal recording)

rollú fir

 

enrolment n

(registration)

clárú fir

 

enter v

(to go into)

téann (br) isteach (i)

 

enter v

(competition, examination)

iontrálann (br) ar,

cuireann (br) isteach ar

 

enter v into an alliance (with)

déanann (br)

comhghuaillíocht (le)

 

enter v on

(to record)

iontrálann (br) ar,

cuireann (br) ar

enters a name on a roll

cuireann ainm ar rolla

 

enterprise n

fiontar fir1,

fiontraíocht bain3

 

enterprise agency n

gníomhaireacht (bain3) fiontraíochta

 

enterprise initiative n

tionscnamh (fir1) fiontraíochta

 

enterprise zone n

saincheantar (fir1) fiontraíochta

 

entitled adj

(to hold office,

to receive allowance)

i dteideal

 

entitlement n

teidlíocht bain3,

teideal fir1

 

entrenched position n

seasamh (fir1) daingean

 

entrepreneur n

fiontraí fir4

 

entrepreneurial adj

fiontraíoch aid

 

entry n

(competition, examination)

iontráil bain3

entry form

foirm (bain2) iontrála

 

enumeration date n

dáta (fir4) áirimh

 

enumeration district n

ceantar (fir1) áirimh,

dúiche (bain4) áirimh

 

enunciator n

scáileán (fir1) fógraí

 

environment n

comhshaol fir1,

imshaol fir1,

timpeallacht bain3

 

environmental area n

limistéar (fir1) comhshaoil,

áit (bain2) comhshaoil

 

environmental

conservation n

caomhnú (fir) an chomhshaoil

 

environmental control n

rialú (fir) comhshaoil

 

environmental damage n

damáiste (fir4) don chomhshaol

 

environmental education n

oideachas (fir1) comhshaoil

 

environmental group n

grúpa (fir4) comhshaoil

 

environmental health n

folláine (bain4) chomhshaoil

 

environmental

health officer n

oifigeach (fir1) folláine comhshaoil

 

environmental

improvement n

feabhsú (fir) an chomhshaoil

 

environmental

management n

bainistíocht (bain3) comhshaoil

 

environmental planning n

pleanáil (bain3) comhshaoil

 

environmental policy n

beartas (fir1) comhshaoil

 

environmental pollution n

truailliú (fir) na timpeallachta

 

environmental services npl

seirbhísí (bain2 iol) comhshaoil

 

environmentalist n

comhshaolaí fir4,

imshaolaí fir4

 

environmentally friendly adj

neamhdhíobhálach (aid) don chomhshaol

 

environmentally

sensitive area n

limistéar (fir1) íogair comhshaoil

 

equal opportunities npl

comhdheiseanna bain2 iol

 

equal opportunities policy n

beartas (fir1) comhdheiseanna

 

equal pay n

(fir4) comhionann

equal pay commission

an coimisiún (fir1) um pá comhionann

 

equal rights npl

cearta (fir1 iol) comhionanna

 

equal validity n

comhbhailíocht bain3

 

equality n

comhionannas fir1

equality of votes

comhionannas vótaí

 

equality n of opportunity

comhionannas (fir1) deise

 

equality n of opportunity policy

beartas (fir1) comhionannais deise

 

equality requirements npl

riachtanais (fir1 iol) an chomhionannais

 

equitable adj

cothromasach aid

 

eradicate v

díothaíonn br

 

eradication n

díothú fir

eradication of bovine TB

díothú na heitinne bólachta

 

erect v

cuireann (br) suas

 

escape route n

bealach (fir1) éalaithe

 

espousal n of a cause

gabháil (bain) le cúis

 

espouse v

gabhann (br) le

 

essential adj

bunriachtanach aid

 

establish v

bunaíonn br

 

establish v whether

faigheann (br) amach cé acu

 

establishment n

(institution)

foras fir1

 

Establishment, the n

an Bhunaíocht bain3

 

establishment charges npl

muirir (fir1 iol) theaghlachais

 

estate n

eastát fir1

the fourth estate

an ceathrú heastát,

an preas fir3

 

estate n

(housing)

eastát (fir1)

(tithíocht)

 

estate agency n

gníomhaireacht (bain3) eastáit

 

estate management n

bainistíocht (bain3) eastáit

 

estates department n

rannóg (bain2) eastát

 

estimate n

meastachán fir1

 

estimate v

measann br,

déanann (br) meastachán (ar)

1 estimated number

líon (fir1) measta

2 estimates a number

déanann meastachán ar líon

 

Estimates Committee n

An Coiste (fir4) Meastachán

 

estimation n

(estimate)

meastachán fir1

 

ethical adj

eiticiúil aid

 

ethics n

eitic bain2

 

ethnic group n

grúpa (fir4) eitneach

 

ethnic minority n

mionlach (fir1) eitneach

 

ethnic origin n

bunús (fir1) eitneach

 

EU Law n

dlí (fir4) AE

 

euro n

euro ain

1 the euro is getting

strong / weak

tá an euro ag éirí

láidir / lag

2 the euro block

stáit an euro

3 Euroland

limistéar an euro

 

Euro-constituency n

toghlach (fir1) Eorpach,

toghlach (fir1) don Eoraip

 

European adj

Eorpach aid

 

European Cohesion Fund n

Ciste (fir4) Comhtháthaithe na hEorpa

 

European Commission n

An Coimisiún (fir1) Eorpach

 

European Commissioner n

Coimisinéir (fir3) Eorpach

 

European Currency Unit n (ECU)

Aonad (fir1) Airgeadra Eorpach

 

European Economic Community n

Comhphobal (fir1) Eacnamaíochta na hEorpa

 

European grant n

deontas (fir1) Eorpach

 

European Investment Bank n

An Banc (fir1) Eorpach Infheistíochta

 

European Law n

Dlí (fir4) na hEorpa,

An Dlí (fir4) Eorpach

 

European Monetary

System n

An Córas (fir1) Airgeadaíochta Eorpach

 

European Parliament(ary) Constituency n (EPC)

Toghlach (fir1) do Pharlaimint na hEorpa

 

European Regional Development Fund n

Ciste (fir4) Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa

 

European Regional Fund n

Ciste (fir4) Réigiúnach na hEorpa

 

European Social Fund n

Ciste (fir4) Sóisialta na hEorpa

 

European Structural Funds (ESF) npl

Cistí (fir4 iol) Struchtúracha na hEorpa

 

European Union n (EU)

An tAontas (fir1) Eorpach

 

evaluate v

(to ascertain, to set value)

luachálann br

 

evaluate v

(to assess)

measúnaíonn,

measann br

evaluates the strength of support for

(someone, something)

measann neart na tacaíochta atá ag (duine) / le (rud)

 

evaluation n

meastóireacht bain3,

measúnacht bain3,

measúnú fir

job evaluation

measúnú poist

 

evasion of taxes n

imghabháil (bain3) cánach

 

evict v

(a tenant)

díshealbhaíonn br

(tionónta)

 

evidence n

fianaise bain4

1 flawed evidence

fianaise (bain4) lochtach

2 the rules of evidence

rialacha (bain5 iol) na fianaise

 

evident adj

follasach aid

1 it was evident from the report

b’fhollasach ón tuarascáil

2 it is self-evident

tá sé follasach ann féin

 

exaggerate v

áibhlíonn br,

déanann (br) áibhéil

 

exaggerated adj

áibhéalta adj

 

exaggeration n

áibhéil bain2

 

examination

scrúdú fir

 

examination in public n (EIP)

scrúdú (fir) poiblí

 

examination result n

toradh (fir1) scrúdaithe

 

examine v

(to inspect)

déanann (br) iniúchadh ar

 

examine v

(to study)

scrúdaíonn br

 

examine v

(to test)

tástálann br

 

excavation n

tochailt bain2

 

exception n

eisceacht bain3

1 there are no exceptions

níl aon eisceacht ann

2 with the exception of (someone, something)

gan (duine, rud) a áireamh

 

exchange control n

rialú (fir) malairte

 

exchange rate n

ráta (fir4) malairte

 

Exchequer, the n

An Státchiste fir4

 

excise duty n

dleacht (bain3) mháil

 

exclude v

eisiann br,

coinníonn (br) amach,

ní chuireann (br) san áireamh

 

excluded adj

eisiata aid

 

exclusion n

eisiamh fir1

social exclusion

eisiamh sóisialta

 

executive n

(person)

feidhmeannach fir1

 

executive n

(group)

an feidhmeannas fir1,

coiste (fir4) feidhmiúcháin power-sharing executive

feidhmeannas comhchumhachta,

coiste feidhmiúcháin comhchumhachta

 

executive adj

feidhmiúcháin gu mar aid

 

executive agency n

gníomhaireacht (bain3) feidhmiúcháin

 

executive body n

comhlacht (fir3) feidhmiúcháin

 

executive committee n

coiste (fir4) riartha / feidhmiúcháin

 

Executive Committee n

An Coiste (fir4) Feidhmiúcháin

 

executive council n

comhairle (bain4) feidhmiúcháin

 

executive decision n

cinneadh (fir) feidhmiúcháin

 

executive officer n

oifigeach (fir1) feidhmiúcháin

 

executive power n

cumhacht (bain3) feidhmiúcháin

 

executive role n

ról (fir1) feidhmiúcháin / feidhmeannais

 

exempt v

díolmhaíonn br

that should be exempted in the legislation

ba cheart é sin a dhíolmhú sa reachtaíocht

 

exempt adj

díolmhaithe aid

 

exemption n

díolúine bain4

 

exercise n

beart fir1,

gnó fir4 / gnóithe fir4 iol

 

exercise v

cleachtann br

1 exercises a right

cleachtann ceart,

baineann (br) leas as ceart

2 exercises power

feidhmíonn (br) cumhacht

 

exhibition centre n

ionad (fir1) taispeántais

 

exhort v

spreagann,

gríosaíonn br

exhorts people to

spreagann daoine chun

 

exit n

bealach (fir1) amach

 

exit n

(notice)

amach (fógra)

 

exit poll n

pobalbhreith (bain2) díreach tar éis vótála,

suirbhé (fir4) díreach tar éis vótála

 

ex-officio

de bhrí oifige

ex-officio member

comhalta (fir4) de bhrí oifige

 

expanding town n

baile (fir4) atá ag leathnú

 

expansion n

(of a building)

leathnú fir

 

expect v

(br) ag súil le

 

expedited order n

ordú (fir) brostaithe

 

expel v

caitheann (br) amach

 

expenditure n

caiteachas fir1

 

expenditure cut n

ciorrú (fir) ar chaiteachas

 

expenses npl

costais fir1 iol

 

expertise n

saineolas fir1

 

expiration n

éag fir3

on the expiration of the lease

ar éag don léas

 

expire v

éagann br

 

expiry date n

dáta (fir4) éagtha

 

explicit adj

follasach aid

 

exploratory adj

turgnamhach aid

 

export v

onnmhairíonn br

 

export manager n

bainisteoir (fir3) onnmhairíochta

 

exporter n

onnmhaireoir fir3

 

exports npl

onnmhairí bain4 iol

 

express v

nochtann br

 

express adj

sainráite

express instruction

ordú (fir) sainráite,

teagasc (fir1) sainráite

 

express delivery n

dírsheachadadh fir

 

expression n

(of thought)

nochtadh fir

 

expression n

(phrase)

nath fir3

 

expressway n

luasbhealach fir1

 

extend v

síneann br (amach)

1 they extended the time limit

chuir siad fad leis an teorainn ama

2 he extended a hearty welcome to her

chuir sé céad fáilte roimpi

 

extension n

síneadh fir

 

extension n of credit

síneadh (fir) creidmheasa

 

extensive adj

forleathan aid

an extensive search

cuardach (fir1) forleathan

 

external audit n

iniúchadh (fir) seachtrach

 

external works npl

oibreacha (bain2 iol) seachtracha

 

extra charge n

táille (bain4) bhreise

 

extract n

(piece)

sliocht fir3

 

extract n

(selection)

rogha (bain4) shamplach

 

extra-judicial adj

seachbhreithiúnach aid

 

extraordinary

general meeting n

cruinniú (fir) ginearálta urghnách

 

extraordinary meeting n

cruinniú (fir) urghnách

 

eyewitness n

finné (fir4) súl

 

eyewitness adj

finné súl gu mar aid

an eyewitness account

cuntas (fir1) finné súl