Dáil Éireann n

Dáil (bain3) Éireann

 

Dáil election n

toghchán (fir1) don Dáil

 

Dáil privilege n

pribhléid (bain2) Dála

 

dais n

léibheann fir1

 

damage n

damáiste fir4,

díobháil bain3,

dochar fir1

 

damages npl

damáistí fir4 iol

 

dangerous adj

baolach aid

 

dangerous structure n

déanmhas (fir1) contúirteach, struchtúr (fir1) contúirteach

 

dangerous substance n

substaint (bain2) chontúirteach

 

dangerous waste n

dramhaíl (bain3) chontúirteach

 

data analysis n

anailís (bain2) sonraí

 

data bank n

banc fir1 sonraí

 

data collection n

bailiú (fir) sonraí

 

data management n

bainistíocht (bain3) sonraí

 

data processing n

próiseáil (bain3) sonraí

 

data protection n

cosaint (bain3) sonraí

 

data retrieval n

aisghabháil (bain3) sonraí

 

data transmission n

tarchur (fir1) sonraí

 

database n

bunachar (fir1) sonraí

database management

bainistíocht (bain3) bunachair sonraí

 

date v

cuireann (br) dáta ar / le

dates a document

cuireann dáta le doiciméad

 

date n

dáta fir4

specific date

dáta sonraithe

 

date stamp n

dátstampa fir4

 

day nursery n

naíolann (bain2) lae

 

day release n

scaoileadh (fir) lae (ó

phríosún, obair)

 

days of grace npl

laethanta (fir iol) breise

 

daywork n

obair (bain2) lae

 

deadline n

spriocdháta fir4,

sprioc-am fir3

 

deadlock n

gaibhniú fir,

constaic bain2

reaches a deadlock

titeann (br) i gconstaic

 

deal v

déileálann br

deals in money

déileálann in airgead

 

deal n

(bargain)

margadh fir1

 

deal n (transaction)

beart fir1

business deal

beart gnó / gnóithe

 

deal v with

pléann (br) le,

téann (br) i ngleic le,

déileálann (br) le

deals with a matter

pléann le ceist

 

death certificate n

deimhniú (fir) báis

 

death rate n

ráta (fir4) báis

 

debar v

cuireann (br) toirmeasc ar

 

debate v

déanann (br) díospóireacht ar, pléann br

 

debate n

díospóireacht bain3

1 Adjournment Debate

Díospóireacht Atrátha

2 Debate on the Address (Queen's Speech)

Díospóireacht ar an Aitheasc (Aitheasc na Banríona)

 

debating chamber n

seomra (fir4) díospóireachta

1 Dáil (debating) chamber

seomra (fir4) na Dála

2 Seanad (debating) chamber

seomra (fir4) an tSeanaid

 

debit n (accounting)

dochar fir1

 

debriefing n

faisnéisiú fir

debriefing session

seisiún (fir1) faisnéisithe

 

debt n

fiach fir1

 

debt financing n

maoiniú (fir) fiach

 

debtor n

féichiúnaí fir4

 

decentralisation n

dílárú fir

 

decentralise v

díláraíonn br

 

decentralised adj

díláraithe aid

 

decentralising adj

díláraithe gu mar aid

 

decide v

cinneann br

 

deciding vote n

vóta (fir4) réitigh,

vóta (fir4) cinniúna

 

decision n

cinneadh fir

 

decision-making n

cinnteoireacht bain3

decision-making process

próiseas (fir1) cinnteoireachta

 

decision-making body n

comhlacht (fir3) cinnteoireachta

 

declaration n

fógairt bain3

1 declaration of the results of an election

fógairt torthaí toghcháin

2 declaration of a state of emergency

fógairt éigeandála

 

declaration of interest n

dearbhú (fir) leasa,

fógairt (bain3) leasa

 

declare v

(to announce, to state officially)

fógraíonn,

faisnéiseann br

1 declares the result of an  election

 fógraíonn toradh toghcháin

2 declares a state of emergency

fógraíonn éigeandáil

3 the Question was declared carried accordingly

faisnéiseadh dá réir sin go

rabhthas i ndiaidh glacadh leis

an gCeist / Cheist

 

declare v an interest

dearbhaíonn (br) leas,

fógraíonn (br) leas

 

decline n

(deterioration)

meathlú fir

 

decline v

(to deteriorate)

meathlaíonn br,

tagann (br) meath ar,

téann (br) i laghad

 

decline v

(to refuse)

diúltaíonn br

 

decontamination

dí-éilliú fir

 

decontrol n

dírialú fir

 

decontrol v

dírialaíonn br,

déanann (br) dírialú (ar)

 

decree n

foraithne bain4

 

decree v

foraithníonn br

 

deed n

(document)

gníomhas fir1

 

deemed consent n

toiliú (fir) measta

 

defamation n

clúmhilleadh fir

 

defamatory adj

clúmhillteach aid

defamatory remark

ráiteas (fir1) clúmhillteach

 

default v

mainníonn br

 

defeat v

cloíonn br,

faigheann (br) an lámh

in uachtar ar,

buann (br) ar

 

defect n

locht fir3,

máchail bain2

 

defect v

tugann (br) cúl (le)

 

defection n

cúl (fir1) le páirtí, reiligiún etc

 

defective adj

lochtach aid

 

defence n

cosaint bain3

defence from something

cosaint ar rud

 

defend v

cosnaíonn br

 

defendant n

cosantóir fir3

 

defender n

cosantóir fir3

defender of the faith

cosantóir an chreidimh

 

defer v

(to postpone)

cuireann (br) siar

defers a decision

cuireann cinneadh siar

 

defer v

(to give way)

géilleann br (do)

defers to someone

(in a debate)

géilleann cead labhartha

do dhuine

(i ndíospóireacht)

 

defer v consideration

cuireann (br) breithniú siar

 

deferred taxation n

cánachas (fir1) iarchurtha

 

deficit n

easnamh fir1

 

definition n

sainmhíniú,

míniú fir

by definition

de réir sainmhínithe

 

definitive adj

cinntitheach,

deifnídeach aid

 

definitive text n

téacs (fir4) deifnídeach

 

deflation n

díbhoilsciú fir

 

deflationary adj

díbhoilscitheach aid

 

delay n

moill bain2

 

delay v

cuireann (br) moill (le / ar)

 

delaying tactic n

beart (fir1) moilleadóireachta

 

delegate n

(representative)

toscaire fir4

 

delegate n

(deputy)

teachta fir4

 

delegate v

tarmligeann br

 

delegated authority n

údarás (fir1) tarmligthe

 

delegated legislation n

reachtaíocht (bain3) tharmligthe

 

delegated powers npl

cumhachtaí (bain3 iol) tarmligthe

 

delegation n

(conferring)

tarmligean fir1

the delegation of powers

tarmligean cumhachtaí

 

delegation n

(group)

toscaireacht bain3

a delegation met the Minister

bhuail toscaireacht leis an Aire

 

delete v

scriosann br

 

deleterious adj

dochrach aid

 

deliberate adj

lántoiliúil aid

 

deliberate v

(to consider)

breithníonn br,

déanann (br) breithniú

the cabinet deliberated

on the matter

rinne an chomh-aireacht

breithniú ar an gceist /cheist

 

deliberate v

(to discuss)

pléann br

 

deliberation n

(consideration)

breithniúchán fir1

period of deliberation

seal (fir3) breithniúcháin

 

deliberations npl

(discussion)

plé fir4

 

deliberative committee n

coiste (fir4) breithniúcháin

 

deliver v

tugann br

delivers a speech

tugann aitheasc

 

delivery date n

dáta (fir4) seachadta

 

delivery note n

nóta (fir4) seachadta

 

delivery n of a writ

seachadadh (fir) eascaire

 

demand n

éileamh fir1,

ráchairt bain2

the demand for goods

an t-éileamh ar earraí

 

demand v

éilíonn br

1 demands a recount

éilíonn athchomhaireamh

2 demands a division

éilíonn vótáil

 

demand analysis n

anailís (bain2) éilimh

 

demand assessment n

measúnú (fir) éilimh

 

demand elasticity n

leaisteachas (fir1) éilimh

 

demand forecast n

réamhaisnéis (bain2) éilimh

 

democracy n

daonlathas fir1

 

democrat n

daonlathach fir1,

daonlathaí fir4

 

democratic adj

daonlathach aid

 

democratic accountability n

cuntasacht (bain3) dhaonlathach,

freagracht (bain3) dhaonlathach

 

democratic legitimacy n

dlisteanacht (bain3) dhaonlathach

 

democratic mandate n

sainúdarás (fir1) daonlathach, sainordú (fir) daonlathach

 

democratic oversight n

iomrall (fir1) daonlathais

 

democratic process n

próiseas (fir1) daonlathach

 

democratic structure n

struchtúr (fir1) daonlathach

 

Democratic Unionist Party n (DUP)

Páirtí (fir4) Aontachtach Daonlathach, an

 

democratise v

daonlathaíonn br,

déanann (br) daonlathach

 

demographic analysis n

anailís (bain2) dhéimeagrafach

 

demographic change n

athrú (fir) déimeagrafach

 

demographic projection(s) n

réamh-mheastachán (fir1) déimeagrafach

 

demographic trend n

treocht (bain3) dhéimeagrafach

 

demography n

déimeagrafaíocht bain3

 

demolish v

scartálann br

 

demolition n

scartáil bain3

 

demonstrate v

(to protest)

léirsíonn br,

déanann (br) agóid

demonstrates (against)

déanann agóid (in aghaidh)

 

demonstration n

(protest)

léirsiú fir,

agóid bain2

 

denial n

séanadh fir

 

denounce v

cáineann br

 

density n of population

dlús (fir1) daonra

 

dental care n

cúram (fir1) fiacla

 

dentist n

fiaclóir fir3

 

dentistry n

fiaclóireacht bain3

 

denunciation n

cáineadh fir

 

deny v

séanann br

 

depart v

imíonn br

departs from procedure

imíonn ón nós imeachta

 

department n

roinn,

rannóg bain2

1 government department

roinn rialtais

2 department within an establishment

rannóg forais

 

Department n for Social Development

An Roinn (bain2) Forbartha Sóisialta

 

Department n of Agriculture and Rural Development

An Roinn (bain2) Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe

 

Department n of Agriculture, Food and Rural Development

An Roinn (bain2) Talmhaíochta, Bia agus Forbartha Tuaithe

 

Department n of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands

An Roinn (bain2) Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán

 

Department n of Culture, Arts and Leisure

An Roinn (bain2) Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta

 

Department n of Defence

An Roinn (bain2) Cosanta

 

Department n of Education

An Roinn (bain2) Oideachais

 

Department n of Education and Science

An Roinn (bain2) Oideachais agus Eolaíochta

 

Department n of Enterprise, Trade and Employment

An Roinn (bain2) Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

 

Department n of Enterprise, Trade and Investment

An Roinn (bain2) Fiontar, Trádála agus Infheistíochta

 

Department n of the Environment

An Roinn (bain2) Comhshaoil

 

Department n of the Environment and Local Government

An Roinn (bain2) Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil

 

Department n of Finance

An Roinn (bain2) Airgeadais

 

Department n of Finance and Personnel

An Roinn (bain2) Airgeadais agus Pearsanra

 

Department n of Foreign Affairs

An Roinn (bain2) Gnóthaí Eachtracha

 

Department n of Health and Children

An Roinn (bain2) Sláinte agus Leanaí

 

Department n of Health, Social Services and Public Safety

An Roinn (bain2) Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteachta Poiblí

 

Department n of Higher and Further Education, Training and Employment

An Roinn (bain2) Ardoideachais agus Breisoideachais, Oiliúna agus Fostaíochta

 

Department n of Justice, Equality and Law Reform

An Roinn (bain2) Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

 

Department n of

the Marine and Natural Resources

An Roinn (bain2) Mara agus Acmhainní Nádúrtha

 

Department n of Public Enterprise

An Roinn (bain2) Fiontar Poiblí

 

Department n of Regional Development

An Roinn (bain2) Forbartha Réigiúnaí

 

Department n of Social, Community and Family Affairs

An Roinn (bain2) Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh

 

Department n of the Taoiseach

Roinn (bain2) an Taoisigh

 

Department n of Tourism, Sport and Recreation

An Roinn (bain2) Turasóireachta, Spóirt agus Áineasa

 

departmental adj

rannach aid,

roinne gu mar aid

 

departmental procedures npl

nósanna (fir1 iol) imeachta roinne

 

dependants npl

cleithiúnaithe fir4 iol

 

dependent children npl

leanaí (fir1 iol) cleithiúnacha

 

deploy v

úsáideann br,

baineann (br) feidhm as

1 all the staff were deployed in that campaign

úsáideadh an fhoireann go léir san fheachtas sin

2 deploys arguments / strategies

baineann feidhm as argóintí / straitéisí

 

deployment n

úsáid bain2

staff deployment

úsáid foirne

 

deposit n

(election)

éarlais bain2

 

depreciate v

dímheasann br

 

depreciation n

dímheas fir3

 

depressed area n

limistéar (fir1) spealta

 

depression n

(economic)

spealadh fir

 

deprivation n

díothacht bain3

 

deprived adj

díothach aid

 

deputation n

toscaireacht bain3

 

deputy adj

leas- réim

deputy director

leas-stiúrthóir fir3

 

Deputy n

(Dáil)

Teachta (fir4) Dála

(TD)

 

Deputy First Minister n

LeasChéad-Aire fir4

 

Deputy Lord Lieutenant n

Leas-Ionadaí (fir4)

an Rí / na Banríona

 

Deputy Speaker n

An Leas-Spéicéir fir3 (Westminster),

An Leas-Cheann (fir1) Comhairle (Assembly)

 

deregulate v

dírialaíonn br

 

deregulation n

dírialú fir

 

derelict building n

foirgneamh (fir1) in anchaoi

 

derelict land n

talamh (fir) dearóil

 

derestrict v

díshrianann b)

 

deride v

déanann (br) scigmhagadh (faoi)

they derided his speech

rinne siad scigmhagadh faoina óráid

 

derision n

scigmhagadh fir1

his speech was greeted with derision

rinneadh scigmhagadh faoina óráid

 

derogation n

maolú fir

derogation from a right

maolú ó cheart

 

description n

tuairisc bain2

job description

sonraí (fir4 iol) poist

 

design n

dearadh fir

 

design brief n

achoimre (bain4) dearaidh

 

design guide n

treoir (bain5) dearaidh

 

design office n

oifig (bain2) deartha

 

designate v

ainmníonn br

 

designated adj

ainmnithe aid

 

designation n

ainmniú fir,

ainmníocht bain3,

teideal fir1

 

desirability n

inmhianaitheacht bain3

 

desirable adj

inmhianaithe aid

 

desk n

deasc bain2

 

desk-top publishing n

(DTP)

deascfhoilsitheoireacht bain3

 

desk-top video

conferencing n

físchomhdháil (bain3) deisce

 

Despatch Box n

(House of Commons)

Bosca (fir4) na Cainte

(Teach na dTeachtaí)

 

destabilise v

díchobhsaíonn br,

cuireann (br) trína chéile

destabilises the political situation

díchobhsaíonn staid

na polaitíochta

 

destabilising adj

díchobhsaitheach aid

1 destabilising influence

tionchar (fir1) díchobhsaitheach

2 he is a destabilising influence

cuireann (br) seisean rudaí trína chéile

 

detached house n

teach (fir) scoite

 

detail n

mionsonra fir4

the devil is in the detail

tá an donas dearg ar na mionsonraí

 

detail v

mionsonraíonn br,

sonraíonn br,

tugann (br) mionsonraí,

tugann (br) cur síos mionsonraithe

as detailed below

mar atá mionsonraithe / sonraithe thíos

 

detention centre n

ionad (fir1) coinneála

 

determination n

(decision)

cinneadh fir

advice on which to make a determination

comhairle (bain4) ar a ndéanfaí cinneadh

 

determination n

(resolution)

diongbháilteacht bain3

they tackled the problem with determination

thug siad faoin bhfadhb /

fhadhb go diongbháilte

 

determine v

cinneann br,

socraíonn br

1 determines the conditions in the contract

cinneann na coinníollacha sa chonradh

2 it falls on the Presiding Officer to determine whether…

titeann sé ar an Oifigeach Ceannais a shocrú cé acu…

 

determined adj (to)

meáite ar

we are determined to resolve the situation

táimid meáite ar an scéal a réiteach

 

detract v

baineann br (ó)

detracts from a person’s reputation

baineann ó chlú duine

 

detractor n

spídeoir fir3

 

detrimental adj

díobhálach aid

 

devaluation n

díluacháil bain3

 

developer n

forbróir fir3

 

developing adj

forbraíochta gu mar aid

developing countries

tíortha (bain2 iol) forbraíochta

 

development n

(expansion)

forbairt bain3,

forbraíocht bain3

 

development n

(happening)

cor fir1

are there any developments on this?

an bhfuil aon chor sa scéal?

 

development area n

limistéar (fir1) forbraíochta

 

development company n

cuideachta (bain4) forbraíochta

 

development control n

rialú (fir) forbartha

 

development grant n

deontas (fir1) forbartha

 

development land n

talamh (fir) forbraíochta

 

development plan n

plean (fir4) forbartha

 

development site n

láithreán (fir1) forbraíochta

 

development value n

luach (fir3) forbraíochta

 

deviate v

imíonn (br) ó,

claonann (br) ó

1 deviates from the party line

imíonn ó sheasamh an pháirtí

2 deviates from the point under discussion

claonann ón bpointe /

phointe atá á phlé

 

deviation n

imeacht (fir) ó,

claonadh (fir) ó

 

devolution n

cineachadh fir,

déabhlóid bain2

 

devolve v

cineachann,

déabhlóideann br

devolves powers (to)

cineachann cumhachtaí (do)

 

devolved matters npl

nithe (fir4 iol) cineachta

 

devolved power n

cumhacht (bain3) chineachta

 

dialogue n

idirphlé fir4,

agallamh fir1

 

diametrically opposed adj

go hiomlán in aghaidh

1 they are diametrically opposed

tá siad go hiomlán in aghaidh a chéile

2 diametrically opposed to the government

in aghaidh an rialtais amach is amach

3 the two matters are diametrically opposed

tá an dá rud bunoscionn

ar fad le chéile,

tá an dá rud contrártha

ar fad le chéile

 

dictator n

deachtóir fir3

 

dictatorship n

deachtóireacht bain3

benevolent dictatorship

deachtóireacht dhea-mhéineach

 

diktat n

deachtráiteas fir1

government by diktat

deachtrialtas fir1

 

dilapidation n

trochlú fir

 

diplomacy n

taidhleoireacht bain3

 

diplomatic adj

taidhleoireachta gu mar aid

 

diplomatic immunity n

díolúine (bain4) thaidhleoireachta

 

diplomatic language n (courtesy)

caint (bain2) mhín

 

diplomatic language n (language of diplomacy)

caint (bain2) taidhleoireachta

 

diplomatic privilege n

pribhléid (bain2) taidhleoireachta

 

direct adj

díreach aid

 

direct v

(to guide, to instruct)

treoraíonn br

the judge directed the jury

threoraigh an breitheamh an giúiré

 

direct v

(to order)

ordaíonn br

 

direct debit n

dochar (fir1) díreach

 

direct labour organisation n

eagraíocht (bain3) saothair dhírigh

 

direct service organisation n

eagraíocht (bain3) seirbhíse dírí

 

direct tax n

cáin (bain5) dhíreach

 

direct taxation n

cánachas (fir1) díreach

 

direction n

(guidance, instruction)

treoir bain5, treorú fir

1 gives directions

tugann (br) treoracha

2 the jury sought direction from the judge

loirg an giúiré treorú ón mbreitheamh / bhreitheamh

 

direction n

(order)

ordú fir

gives directions

tugann (br) orduithe

 

directive n

treoir bain5

Directive by the European Commission

Treoir ón gCoimisiún / Choimisiún Eorpach

 

Director n of Public Prosecutions

an Stiúrthóir (fir3) Ionchúiseamh Poiblí

 

Director General n

Ard-Stiúrthóir fir3

 

directorate n

stiúrthóireacht bain3,

lucht (fir4) stiúrthóireachta

 

disability n

míchumas fir1

 

disabled adj

míchumasaithe aid

disabled driver

tiománaí (fir4) míchumasaithe

 

disabled access n

bealach (fir1) isteach do dhaoine míchumasaithe

 

disabled person n

duine (fir4) míchumasaithe

 

disablement benefit n

leas (fir3) míchumais

 

disadvantaged group n

grúpa (fir4) faoi mhíbhuntáiste

 

disagree v

easaontaíonn br (le)

 

disagreement n

easaontú fir,

easaontas fir1

 

disallow v

dícheadaíonn br

the record was amended to disallow their votes

leasaíodh an taifead lena gcuid vótaí a dhícheadú

 

disarray n

mí-eagar fir1

the opposition was in disarray

bhí an freasúra trína chéile

 

disaster planning n

pleanáil (bain3) anachaine

 

disbar v

díbharraíonn br

 

disburse v

eisíocann br

 

disbursements npl

eisíocaíochtaí bain3 iol

disbursements account

cuntas (fir1) eisíocaíochtaí

 

discharge v

(to cancel)

urscaoileann br

discharges a contract

urscaoileann conradh

 

discharge v

(to perform)

comhlíonann br

discharges a function

comhlíonann feidhm

 

discharged bankrupt n

féimheach (fir1) urscaoilte

 

disciplinary action n

gníomh (fir1) araíonachta / smachtaithe

 

disciplinary measures npl

bearta (fir1 iol) araíonachta

 

disciplinary procedure n

nós (fir1) imeachta araíonachta

 

discipline n

araíonacht bain3, smacht fir3

 

disclosure n

nochtadh fir

disclosure of information

nochtadh faisnéise / eolais

 

discomfiture n

míchompord fir1

 

discourteous adj

míchúirtéiseach aid

a discourteous reply

freagra (fir4) míchúirtéiseach

 

discrepancy n

neamhréireacht bain3

 

discretion n

(discernment)

discréid bain2

age of discretion

aois (bain2) na discréide

 

discretion n

(liberty)

lánrogha,

rogha bain4

1 discretion to act

lánrogha (aige /aici) gníomhú, lánchead (aige /aici) gníomhú

2 at the committee’s discretion

faoi rogha an choiste

 

discretionary adj

lánroghnach aid

1 discretionary power

cumhacht (bain3) lánroghnach

2 discretionary award

íocaíocht (bain3) lánroghnach

3 discretionary spending

caiteachas(fir1) lánroghnach

 

discriminate v

(to distinguish)

idirdhealaíonn br,

déanann (br) idirdhealú

he discriminates between the two products

déanann sé idirdhealú ar an dá tháirge

 

discriminate v

(to treat unfairly)

déanann (br) leatrom (ar)

he discriminates against those people

déanann sé leatrom ar na daoine sin

 

discrimination n

(making distinction)

idirdhealú fir

 

discrimination n

(unfair treatment)

leatrom fir1

 

discriminatory adj

(making distinction)

idirdhealaitheach aid

 

discriminatory adj

(unfair)

leatromach aid

 

discuss v

pléann br

 

discussion n

plé fir4,

díospóireacht bain3

 

disenfranchise v

baineann (br) ceart

vótála (de dhuine)

 

disenfranchised adj

a bhfuil ceart vótála bainte (de)

he has been disenfranchised

tá a cheart vótála bainte de

 

dishonest adj

mí-ionraic aid

 

dishonesty n

mí-ionracas fir1

 

dismiss v

(legal)

díbheann br

1 dismisses the court

díbheann an chúirt

2 dismisses an appeal

díbheann achomharc

 

dismiss v

(staff)

dífhostaíonn,

briseann br

 

dismissal n

(legal)

díbhe bain4

 

dismissal n

(of staff)

dífhostú,

briseadh fir

 

disorder n

mí-ord fir1

 

disorderly adj

mí-ordúil aid

grossly disorderly

an-mhí-ordúil

 

disorderly conduct n

iompar (fir1) mí-ordúil,

mí-iompar fir1

 

disparage v

caitheann (br) anuas (ar), déanann (br) beag is fiú (de)

 

disparaging adj

díspeagúil aid

disparaging remark

ráiteas (fir1) díspeagúil

 

disparity n

difríocht bain3

 

dispel v

ruaigeann br

I wish to dispel that notion of yours

ba mhaith liom an nóisean sin a chur as do cheann

 

dispensation n

(exemption)

dispeansáid bain2

 

dispense v (with)

ligeann (br) thar ceal

dispenses with a condition ligeann coinníoll thar ceal

 

disposable income n

ioncam (fir1) indiúscartha

 

disposal n

diúscairt bain3

a disposal in business

diúscairt i ngnó / i ngnóithe

 

dispose v of

diúscraíonn br,

cuireann (br) de láimh

 

disputatious adj

díospóideach aid

 

dispute n

díospóid bain2,

aighneas fir1,

achrann fir1,

imreas fir1

1 a bitter dispute arose between them

d’éirigh aighneas nimhneach eatarthu

2 the matter was not in dispute

ní raibh conspóid faoin gceist / cheist

 

dispute v

díospóideann br,

agóideann (br) in aghaidh / i gcoinne

disputes a decision

agóideann in aghaidh breithe / cinnidh

 

disqualification n

dícháiliú fir

disqualification from holding office

dícháiliú ó oifig a shealbhú

 

disqualify v

dícháilíonn br

disqualifies from holding office

dícháilíonn ó oifig a shealbhú

 

disregard v

tugann (br) neamhaird ar

 

disreputable adj

míghradamúil aid,

ar a bhfuil droch-cháil / míchlú

disreputable behaviour / conduct

iompar (fir1) míghradamúil

 

disrepute n

droch-cháil bain2,

míchlú fir4

brings something into disrepute

tarraingíonn droch-cháil ar rud

 

disrupt v

suaitheann br,

cuireann (br) isteach ar

disrupts proceedings

suaitheann na himeachtaí, cuireann isteach ar na himeachtaí

 

disruptive adj

suaiteach aid

disruptive behaviour

iompar (fir1) suaiteach

 

disseminate v

scaipeann br

 

dissemination n of information

scaipeadh (fir) faisnéise

 

dissension n

easaontas fir1

 

dissent n

easaontas fir1

I hope there will be no dissent from that view

tá súil agam nach mbeidh easaontas ar bith ann faoin tuairim sin

 

dissent v

easaontaíonn br

dissent from a view

easaontaíonn le tuairim

 

dissenting adj

easaontach aid

dissenting judgment

breithiúnas (fir1) easaontach

 

disservice n

droch-chomaoin bain2

he has done a disservice to the community

chuir sé droch-chomaoin ar an bpobal / phobal

 

dissident n

easaontóir fir3

 

dissident adj

easaontach aid

dissident view

dearcadh (fir) easaontach

 

dissolution n

lánscor fir1,

díscaoileadh,

scaoileadh fir

1 dissolution of Dáil / Parliament

lánscor don Dáil / Pharlaimint

 

2 dissolution of a body

díscaoileadh comhlachta

3 dissolution of a partnership

scaoileadh comhpháirtíochta

 

dissolve v

lánscoireann,

scaoileann,

díscaoileann br

1 dissolves Parliament

lánscoireann an Pharlaimint

2 dissolves a partnership

scaoileann comhpháirtíocht

3 dissolves a body

díscaoileann comhlacht

 

distance learning n

cianfhoghlaim bain3

 

distasteful adj

colúil aid

the subject was distasteful to Members

chuir an t-ábhar col ar na Comhaltaí

 

distribute v

dáileann br

 

distribution n of powers

dáileadh (fir) cumhachtaí

 

distributor n

imdháileoir fir3

 

district n

ceantar fir1,

dúiche bain4

 

district auditor n

iniúchóir (fir3) ceantair

 

district council n

comhairle (bain4) ceantair

 

district councillor n

comhairleoir (fir3) ceantair

 

district court n

 cúirt (bain2) dúiche

 

district electoral division n

toghroinn (bain2) ceantair

 

district justice n

breitheamh (fir1) cúirte dúiche

 

district nurse n

banaltra (bain4) ceantair,

altra (fir4) ceantair

 

district plan n

plean (fir4) ceantair

 

district secretary n (UK)

aturnae (fir4) ceantair (RA)

 

district valuer n

luachálaí (fir4) ceantair

 

district ward n

(electoral)

toghroinn (bain2) ceantair

 

disturbance allowance n

liúntas (fir1) corraíola

 

divergence n of opinion

éagsúlacht (bain3) tuairime

 

diversion n

(detour)

cor (fir1) bealaigh,

atreorú fir

 

divide v

(to separate)

scaireann br

 

divide v

(to share out)

roinneann br

 

dividend n

díbhinn bain2

 

division n

(administrative unit)

rannán fir1

a division in the civil service

rannán sa státseirbhís

 

division n

(disagreement)

easaontas fir1

there is division amongst them

tá easaontas eatarthu

 

division n

(formal vote)

vótáil bain3

a division is demanded

éilítear vótáil

 

division bell n

clog (fir1) vótála

 

division lists npl

liostaí (fir4 iol) vótála

 

division lobby n

pasáiste (fir4) vótála

 

division n of opinion

éagsúlacht (bain3) tuairime

 

division n of powers

roinnt (bain2) na gcumhachtaí

 

do v

déanann br

does well

déanann go maith

 

docklands npl

ceantar (fir1) dugaí

 

dockyard n

longchlós fir1

 

doctor n

dochtúir fir3

 

document n

doiciméad fir1,

cáipéis bain2

document under seal

doiciméad faoi shéala

 

document v

taifeadann br

(i ndoiciméad)

 

documentary adj

doiciméadach aid

 

documentary evidence n

fianaise (bain4) dhoiciméadach

 

documentation n

doiciméadú fir

 

documentation n

doiciméid fir1 iol

doiciméadacht bain3

 

dole n

dól fir1

 

domestic adj

baile gu mar aid

 

domestic architecture n

ailtireacht (bain3) tithe (cónaithe)

 

domestic rate n

táille (bain4) tís

 

domestic refuse / waste n

bruscar (fir1) tís

 

domiciliary care n

cúram (fir1) sa teaghais

 

doubt n

amhras fir1

(beyond) reasonable doubt

(thar) amhras

réasúnach / réasúnta

 

doubt v

(br) in amhras (faoi)

 

Down's syndrome n

siondróm (fir1) Down

 

downturn n

meathlú fir

 

draft n

dréacht fir3

 

draft adj

dréacht- réim

1 draft document

dréacht-doiciméad fir1

2 draft report

dréacht-tuarascáil bain3

 

draft v

dréachtaíonn br

 

drafting n

dréachtú fir

 

draftsman n

dréachtóir fir3

parliamentary draftsman

dréachtóir parlaiminteach

 

dragoon v

cuireann (br) iallach ar (dhuine)

dragoons members to support a policy

cuireann iallach ar na comhaltaí tacú le beartas

 

drainage n

siltean fir1,

draenáil bain3

 

draughtsman n

línitheoir fir3

 

draw v up

(contract etc)

dréachtaíonn br

 

drawing n

líníocht bain3

 

drawing office n

oifig (bain2) líníochta

 

drink driving n

tiomáint (bain3) ar meisce

 

drinking water n

uisce (fir4) óil

 

drop-in centre n

ionad (fir1) buail isteach

 

drug abuse n

mí-úsáid (bain2) drugaí

 

drug addict n

andúileach (fir1) drugaí

 

drug dependence n

spleáchas (fir1) ar dhrugaí

 

drugs npl

drugaí fir4 iol

 

dual carriageway n

débhealach fir1

 

dual-use building n

foirgneamh (fir1) dé-úsáide

 

due notice n

fógra (fir4) cuí

 

due process n

próis (bain2) chuí

the due process of law

próis chuí an dlí

 

duly enacted adj

arna achtú go cuí

 

dump n

(refuse)

dumpa fir4

 

dumping n

(computer)

dumpáil bain3

(ríomhaire)

 

duplicate n

dúblach fir1,

macasamhail bain3

form in duplicate

foirm (bain2) i ndúblach

 

duplicate adj

dúblach aid,

dúblála gu mar aid

 

duplicate v

dúblálann br,

cóipeálann br,

déanann (br) macasamhail (de)

 

duplication n

dúbláil bain3,

cóipeáil bain3

 

duration n of Parliament

(bain4) na Parlaiminte

 

duration n of the Dáil

(bain4) na Dála

 

duration n of the Seanad

(bain4) an tSeanaid

 

dustbin n

bosca (fir4) bruscair

 

‘dustcart’ n

leoraí (fir4) bruscair

 

dustman n

bailitheoir (fir3) bruscair

 

duty n (professional)

duties pl

dualgas fir1

breach of duty

sárú (fir) dualgais

 

duty n

(tax)

dleacht bain3

cigarette duty

dleacht toitíní

 

dwelling n

teaghais bain2